Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARAŢIE

de confidențialitate și imparțialitate

Subsemnatul, Ionel Săulea, născut la data de 28.04.1973 în com. Năruja, jud.


Vrancea, domiciliat în sat Năruja, com. Năruja, judeţul Vrancea, cod poștal 627220,
având cod numeric personal 1730428394275, declar pe proprie răspundere, sub
sancţiunea falsului în declaraţii următoarele:
a) nu deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia
dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi;
b) nu fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de
supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi
propuşi;
c) nu am calitatea de soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv,
cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere a
unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;
d) nu am niciun interes personal, financiar, economic sau de altă natură și nu
mă aflu într-o altă situaţie de natură să-mi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe
parcursul procesului de evaluare a ofertelor.
Confirm că, în situaţia în care aş descoperi, în cursul acţiunii de evaluare, că
un astfel de interes există, voi declara imediat acest lucru şi mă voi retrage din
comisie.
Totodată, mă angajez că voi păstra confidenţialitatea asupra conţinutului
ofertelor, precum şi asupra altor informaţii prezentate de către ofertanţi/candidaţi, terţi
susţinători ori subcontractanţi, a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului
acestora de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale, precum şi
asupra lucrărilor comisiei de selecţie.
Înţeleg că în cazul în care voi divulga aceste informaţii sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei civile şi penale.

Data,
18.10.2021

Semnătura