Sunteți pe pagina 1din 2

PRE$EDINTELE REPUBLICII MOLDOVA

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modiflcarea


Codului muncii al Republicii Moldova nr. 15412003

In temeiul art. 93 alin. (I ) din Constitulia Republicii Moldova,

Pregedintele Republicii Moldova d e c re te azd..

Articol unic. - Se promulgi Legea nr. I40 din l4 ocrombrie 2021 pentru
modificarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003.

PRE$EDINTELE REPUBLICII MOLDOVA


R E P U
I 9 1, c IT v aa.?t

3
3

o 6
a {.{ N
o

Chiqindu, 27 octombrie 2021.


Nr.209-lX.
flepeeoq

IPE3IIAEHT PECTIYEJII,IK}I MOJIAOBA

YKA3
o npoMyJrbrauuu 3axoua o BHeceHr4H ugrrleneuuft
r Tpyaonofi KoAeKc Pecny6nraxr.r MoaAosa Ns 154/2003

Ha ocHoeaHr.ru uacru ( I ) crarru 93 Koucrraryurar.r Pecny6luxn Moraosa

flpe:ugeHr Pecny6,ruxu Mouoaa n o c r a H o B J.l r e r:

E4usas. crarr,r. - flpouylsrupoearr 3axou J'.l! 140 or 14 or<rr6pa


2021 rorc o BHeceHHr.r ugnreneuufi n Tpyaoeofi KoAeKc Pecny6nuxrl Mo,rrosa
Ns 154/2003.

nPE3r4nE MOnAOBA

{ a ri
.{ N

Kuurnnoy, 27 orrtlpn 202l r.


.N! 209-IX.

S-ar putea să vă placă și