Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educa iei i Cercet rii – Serviciul Na ional de Examinare i Evaluare

TESTAREA NA IONAL - 2007


Proba scris de limba i literatura român
Varianta 83
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
 Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

Partea I (48 de puncte)


Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare dintre cerin ele de mai
jos.
Cele ce vreau s povestesc s-au petrecut de asemenea într-un mic ora , un ora cu str zi prost pietruite i
cu
mul i pomi, unde fiecare tie totul despre cel lalt, într-atât sunt de pu ini i de plictisi i oamenii acolo.
Un om din cale afar de ciudat locuia în ora ul acesta; omul acesta era nu prea înalt, cam gros i chiop ta
de-a binelea de un picior, avea ni te ochi foarte str lucitori i un surâs din cele mai pl cute din câte mi-a fost
dat s v d.
Pân aici, nu-i a a, nimic ciudat. Dar omul nostru, cu toate c ar ta ca to i oamenii, p rea c ine cu tot
dinadinsul s se deosebeasc prin purtarea lui de ei. A a, de-o pild , el avea o cas mare de piatr ,
cu nenum rate fere ti înguste i boltite pe care îns nu le deschidea niciodat ; în jurul casei era o imens gr din
unde nu cred s fi lipsit vreun soi de plant , cea mai mare parte a vie ii sale omul cel ciudat i-o petrecea acolo,
îngrijind cu o neistovit dragoste fiece firi or de iarb i totu i nimeni nu v zuse pe din untru acest mic
paradis, adic vom vedea numaidecât c aproape nimeni.
Când mergea pe strad , el avea totdeauna o carte în mân , din care citea mergând i se lovea mereu de
oameni, de felinare i de case, iar dac îi vorbeai, dup ce te privea o clip batjocoritor, f cea un ,,Hm’’, care
p rea c vine din burta lui rotunjit i pleca chiop tând mai departe, i totu i nu era r u, nu, Doamne fere te!
Dimpotriv , marea lui avere (c ci era foarte avut) i-o cheltuia pentru un singur lucru, ca s fac bucurie copiilor.
Nu- i poate cineva închipui ce dragi îi erau. inea s fie prieten cu fiecare, la început se adresa copilului cam
în felul acesta: ,,Toto, ia vino la mo ul, s fim prieteni’’. i, ciudat, copiii n-aveau fric de el, i se repezeau deodat în
bra e, oricât ar fi fost de mici i sperio i. Din pricin c nu vorbea decât cu copiii i din pricin c fiec ruia, pân a
nu-i ti numele, îi spunea Toto, lumea îi zicea ,,Toto’’.
În ora ul acela tr iau, desigur, cei mai ferici i copii. Dac vreun micu zdren ros, cu nasul vân t i murdar,
st tea vr jit lâng vitrina magazinului cu juc rii, Toto r s rea ca din p mânt lâng el. Privea câteva clipe, dus pe
gânduri, vitrina, se schimba de pe un picior pe cel lalt i dup ce tu ea de câteva ori, ca pentru a- i st pâni o
mare emo ie, îl ruga pe copil s -i fac pl cerea de a- i alege o juc rie, dar una oricât de scump , pe care, iat ,
va pl ti-o el imediat.
Pu in timp dup venirea lui în ora , Toto cuno tea to i copiii i era cunoscut de to i; când el trecea prin gr dina
public , to i omule ii î i l sau jocul i-l înconjurau, i se ag au de haine uneori p tându-i-le i rupându-i-le din prea
mare zel*, i Toto l sa imediat cartea i începea cine tie ce poveste caraghioas , de s te strâmbi de râs.
Poate c -n celelalte ora e vor fi existând copii care s nu cread în existen a zânelor i a lui Mo Cr ciun, în
or elul nostru îns , datorit lui Toto,a a ceva n-avea cum s se întâmple.
(Magda Isanos, Toto)
*zel – râvn , sârguin , ardoare

A. Limba român
1. Transcrie, din prima fraz , un cuvânt care con ine un triftong i unul care con ine vocale în hiat. 4 puncte
2. Scrie dou cuvinte derivate cu sufixe diminutivale de la cuvântul de baz ,,copil’’. 4 puncte
3. G se te un sinonim i un antonim pentru substantivul ,,paradis” . 4 puncte
4. Alc tuie te o propozi ie în care cuvântul ,,cel lalt’’, din prima fraz a textului, s aib
alt valoare morfologic decât în text. 4 puncte
5. Transcrie o locu iune adverbial i un verb la diateza pasiv din a doua fraz a textului. 4 puncte
6. Construie te un enun în care adjectivul ,,str lucitor” s îndeplineasc func ia sintactic de nume predicativ. 4 puncte
7. Precizeaz func ia sintactic a pronumelor nehot râte din enun ul ,, unde fiecare tie totul desprecel lalt’’. 4 puncte
8. Transcrie propozi ia principal din fraza ,,Dar omul nostru, cu toate c ar ta ca to i oamenii,
p rea c ine cu tot dinadinsul s se deosebeasc prin purtarea lui de ei’’. 4 puncte
9. Realizeaz contragerea propozi iei subordonate ,,s v d’’, din a doua fraz a textului, în parte de
propozi ie corespunz toare ca sens, precizând-o. 4 puncte
B. În elegerea textului
10. Precizeaz un element al cadrului spa ial al nara iunii. 2 puncte
11. Transcrie, din text, un fragment care s con in imaginea unui copil s rac. 2 puncte
12. Formuleaz ideea principal corespunz toare expozi iunii. 2 puncte
13. Men ioneaz dou tr s turi care s justifice faptul c textul apar ine genului epic. 2 puncte
14. Exprim - i opinia, în 3 - 5 rânduri, despre motivul pentru care ,,în ora ul acela
tr iau cei mai ferici i copii’’. 4 puncte
1
Proba scris de limba i literatura român Varianta 83
Partea a II-a (18 puncte)
Te nume ti Marcel/ Marcela Popescu, ai absolvit clasa a VIII-a i î i petreci vacan a de var la bunici, într-o zon
de munte, în localitatea M rgineni.
Redacteaz , pe o pagin distinct a foii de examen, o scrisoare de 15 - 20 de rânduri, adresat p rin
ilor, în care s prezin i primele tale impresii despre vacan a petrecut în M rgineni. În scrisoare,
trebuie:
 s utilizezi conven iile specifice acestui tip de compunere; 6 puncte
 s ai un stil i un con inut adecvate rela iei tale cu destinatarul i situa iei imaginate; 8 puncte
 s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie. 4 puncte
Aten ie! Nu folosi alte nume decât cele indicate în cerin ! Data redact rii scrisorii este 18.06.2007.

Partea a III-a (24 de puncte)


Scrie o compunere în care s prezin i tr s turile personajului principal din textul dat la Partea I (Magda Isanos,
Toto). În redactarea compunerii, vei avea în vedere:
 precizarea, înso it de exemple, a trei mijloace/ procedee de caracterizare a personajului principal;
 numirea, în compunere, a cel pu in trei tr s turi (fizice i/ sau morale) ale personajului principal;
 ilustrarea tr s turilor, prin referire la întâmpl ri/ situa ii semnificative din text;
 prezentarea rela iilor dintre personajul principal i alte personaje din text.

Not ! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru con inut (câte 3
puncte pentru fiecare cerin rezolvat ) i 12 puncte pentru redactare (coeren a textului - 2 p.; registrul de comunicare,
stilul i vocabularul adecvate con inutului - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctua ia - 3 p.; a ezarea corect a textului în
pagin , lizibilitatea - 2 p.).

În vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib minimum 20 de
rânduri scrise.

S-ar putea să vă placă și