Sunteți pe pagina 1din 3

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2021
Chișinău

Cu privire la desemnarea reprezentanților Guvernului


în Parlament și la Curtea Constituțională
-------------------------------------------------------------

În temeiul art. 41 din Legea cu privire la Guvern nr. 136/2017 (Monitorul


Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412), cu modificările ulterioare,
și în scopul asigurării unei reprezentări eficiente a Guvernului în Parlament și la
Curtea Constituțională, Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Se desemnează doamna Veronica Mihailov-Moraru, secretar de stat al


Ministerului Justiției, în calitate de reprezentant al Guvernului în Parlament și
reprezentant supleant al Guvernului la Curtea Constituțională.

2. Se desemnează domnul Iulian Rusu, secretar de stat al Ministerului


Justiției, în calitate de reprezentant al Guvernului la Curtea Constituțională şi
reprezentant supleant al Guvernului în Parlament.

3. Se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 609/2019 privind desemnarea


reprezentanților Guvernului în Parlament şi la Curtea Constituțională (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 360-366, art. 922).

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial


al Republicii Moldova.

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA

Contrasemnează:

Ministrul justiției Sergiu Litvinenco