Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA


H O T Ă R Â R E nr._______

din _____________2021
Chişinău

privind aprobarea proiectului de lege


pentru modificarea articolului 151 din
Legea cu privire la ajutorul social nr. 133/2008

Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă şi se prezintă Parlamentului proiectul de lege pentru modificarea
articolului 151 din Legea cu privire la ajutorul social nr. 133/2008.

PRIM-MINISTRU Natalia GAVRILIȚA

Contrasemnează:
Ministrul muncii și protecţiei sociale Marcel Spatari
Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi
Ministru justiției Sergiu Litvinenco
Proiect

LEGE
pentru modificarea articolului 151 din
Legea cu privire la ajutorul social nr. 133/2008

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.


ART. I – Articolul 151 din Legea cu privire la ajutorul social nr. 133/2008
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 179, art. 625), cu modificările
ulterioare, se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
„(11) Prin derogare de la prevederile articolului 151 alineatul (1) litera b) în perioada
de la 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022 ajutorul pentru perioada rece a anului se stabileşte
şi se acordă familiilor solicitante de ajutor social care au un venit global mediu lunar mai
mare decât venitul lunar minim garantat conform legislaţiei şi mai mic decât nivelul
venitului lunar minim garantat majorat de 2,6 ori.”.

Art. II. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova.
(2) Prevederile prezentei legi se pun în aplicare de la 1 noiembrie 2021.
(3) Guvernul, în termen de 1 lună de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va
aduce actele sale normative în concordanță cu aceasta.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI Igor GROSU


Notă informativă
la proiectul de lege pentru modificarea
articolului 151 din Legea cu privire la ajutorul social nr. 133/2008

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanților la elaborarea


proiectului.
Proiectul de act normativ a fost elaborat de către Ministerul Muncii și Protecției
Sociale.
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile
urmărite:
Proiectul dat are drept scop sporirea protecției sociale a familiilor defavorizate prin
acoperirea cu Programul de ajutor social a unui număr mai mare a acestor familii în
sezonul rece a anului 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022, în contextul majorării
tarifelor la utilități (energie electrică, gaze, lemne, cărbune).
Conform articolului 47 din Constituția Republicii Moldova: „Statul este obligat să
ia măsuri pentru ca orice om să aibă un nivel de trai decent, care să-i asigure
sănătatea și bunăstarea, lui și familiei lui, cuprinzând hrana, îmbrăcămintea, locuința,
îngrijirea medicală, precum și serviciile sociale necesare. Cetățenii au dreptul la
asigurare în caz de: șomaj, boală, dizabilitate, văduvie, bătrânețe sau în celelalte
cazuri de pierdere a mijloacelor de subzistență, în urma unor împrejurări
independente de voința lor.”.
În condițiile majorării tarifelor la energie electrică și gaze, statul este obligat să
susțină familiile defavorizate prin consolidarea politicilor în domeniul asistenței
sociale pentru a preveni excluziunea socială a unor categorii ale populației, precum
și pentru a intensifica măsurile de asistență pentru depășirea situațiilor de dificultate.
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop
armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene
Nu se aplică.
4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi:
Prezentul proiect de lege prevede majorarea multiplicatorului pentru venitul lunar
minim garantat, utilizat la stabilirea dreptului la ajutor pentru perioada rece a anului
de la 2,2 actual la 2,6, astfel fiind majorat pragul de trecere pe venit la evaluarea
dreptului pentru ajutor pentru perioada rece a anului pentru familiile defavorizate de
la 2631,2 lei (=1196 lei x 2,2) până la 3109,6 lei (=1196 lei x 2,6), cu 478,40 lei.
5. Fundamentarea economico-financiară:
Numărul mediu al familiilor defavorizate care au beneficiat de ajutor pentru
perioada rece a anului a constituit 214 mii.
Impactul scontat al proiectului vizat ține de acoperirea suplimentară a circa 86 000
familii defavorizate în perioada noiembrie 2021 - martie 2022.
Cuantumul ajutorului pentru perioada rece a anului constituie 500 lei/lunar.
Implementarea propunerii de a majora multiplicatorul pentru venitul lunar minim
garantat, utilizat la stabilirea dreptului la ajutor pentru perioada rece a anului de la
2,2 la 2,6 necesită alocarea mijloacelor financiare suplimentare din bugetul de stat în
volum de cca 43,4 mil. lei pentru 1 lună și cca 173,6 mil. lei pentru 4 luni (decembrie
2021-martie 2022).
- 86000 x 500 lei x 1 lună = 43000000 lei/lunar;
43000000 lei/lunar x 0,95% = 408500 lei/lunar - cheltuieli pentru distribuirea și
taxa de comision constituie pentru 1 lună;
total pe 1 lună: 43000000 + 408500 = 43.408.500 lei/lunar;
- 86000 x 500 lei x 4 luni = 172000000 lei/lunar;
172000000 lei/lunar x 0,95% = 1634000 lei/lunar - cheltuieli pentru distribuirea
și taxa de comision constituie pentru 4 luni;
total pe 4 luni: 172000000 + 1634000 = 173.634.000 lei
De asemenea, informăm că concomitent Ministerul promovează proiectul hotărârii
Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1167/2008 pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social, prin care
se propune majorarea cuantumului ajutorului pentru perioada rece a anului (APRA)
pentru perioada noiembrie 2021-martie 2022, de la 500 lei până la 700 lei.
În cazul aprobării ambelor propuneri (a majorării multiplicatorului VLMG pentru
APRA și al cuantumului APRA), realizarea ambelor măsuri va necesita alocarea
mijloacelor financiare suplimentare din bugetul de stat în mărime (inclusiv
cheltuielile pentru distribuirea și taxa de comision) de cca 60,8 mil. lei pentru 1
lună (noiembrie 2021) și cca 243,1 lei pentru 4 luni (decembrie 2021-martie 2022):
- 86000 x 700 lei x 1 lună = 60200000 lei/lunar;
60200000 lei/lunar x 0,95% = 571900 lei/lunar - cheltuieli pentru distribuirea și
taxa de comision constituie pentru 1 lună;
total pe 1 lună: 60200000 + 571900 = 60.771.900 lei/lunar;
- 86000 x 700 lei x 4 luni = 240800000 lei/lunar;
240800000 lei/lunar x 0,95% = 2287600 lei/lunar - cheltuieli pentru distribuirea
și taxa de comision constituie pentru 4 luni;
total pe 4 luni: 240800000 + 2287600 = 243.087.600 lei
Notă: Plata ajutorului pentru perioada rece a anului se efectuează pentru luna
precedentă.
6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare:
Urmare a modificărilor operate în Legea cu privire la ajutorul social nr. 133/2008
prin prezentul proiect de lege, va fi necesară operarea modificărilor în Regulamentul
cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 1167/2008.

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului:


Anunțul privind inițierea elaborării proiectului actului normativ a fost plasat pe saitul
particip.gov.md și poate fi accesat la următorul link:
https://particip.gov.md/ro/document/stages/*/8610.
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în
procesul decizional, proiectul și nota informativă au fost plasate pe platforma
guvernamentală www.particip.gov.md și pot fi accesate la următorul link:
https://particip.gov.md/ro/document/stages/*/8620.
Totodată, proiectul și nota informativă la proiect au fost expediate în adresa
ministerelor și instituțiilor interesate spre avizare/expertizare.
8. Constatările expertizei anticorupție.
Proiectul și nota informativă au fost expediate în adresa Centrului Național
Anticorupție prin scrisoarea Cancelariei de Stat nr. 18-23-364-8683 din 08.11.2021.
În termenele stabilite în scrisoarea Cancelariei de Stat expertiza anticorupție nu a
parvenit.

9. Constatările expertizei de compatibilitate.


Nu se aplică.

10. Constatările expertizei juridice


Din punct de vedere conceptual, precizăm că nu avem observaţii de formulat. Or,
potrivit prevederilor constituţionale ale articolului 47 „Statul este obligat să ia măsuri
pentru ca orice om să aibă un nivel de trai decent, care să-i asigure sănătatea și
bunăstarea, lui și familiei lui, cuprinzând hrana, îmbrăcămintea, locuința, îngrijirea
medicală, precum și serviciile sociale necesare. Cetățenii au dreptul la asigurare în
caz de: șomaj, boală, dizabilitate, văduvie, bătrânețe sau în celelalte cazuri de
pierdere a mijloacelor de subzistență, în urma unor împrejurări independente de
voința lor.”.
11. Constatările altor expertize
Nu se aplică.

MINISTRU Marcel SPATARI