Sunteți pe pagina 1din 4

Instructiuni proprii SSM pentru departamentul bar si restaurant

      Angajatorul este obligat sa doteze personalul din Compartimentul Bar-Restaurant cu uniforma de lucru
si cu echipament de protecţie care îl va purta numai in timpul executării serviciului.
      Lucrările de intretinere, repararea si exploatarea utilajelor si instalaţiilor din dotarea structurilor de
servire a mesei din cadrul alimentaţiei publice, se vor executa de către personal specializat numit prin
decizie, de conducerea persoanei juridice.
      Deservirea utilajelor si instalaţiilor de pe locul de munca se va face numai de către personalul calificat
si instruit pentru utilizarea acestora.
      La repartizarea sarcinii de munca, conducătorul locului de munca va controla starea echipamentului de
protecţie si a echipamentului de lucru folosit de către lucratori, va indicaprocedeul corect de lucru
(nepericulos) si masurile de securitate ce trebuiesc respectate.
      Se interzice aplicarea unui proces tehnologic sau introducerea in lucru a unor utilaje pentru care nu
exista norme sau instrucţiuni de folosire si norme proprii de protecţia muncii.
      Zilnic, inainte de inceperea lucrului, conducătorul locului de munca va verifica starea de oboseala si
sănătate a lucratorilor. Persoanele aflate sub influenta alcoolului nu vor fi admise la lucru.
      Pe caile de acces unde se circula pietonal sau cu alte mijloace de locomoţie, precum si la locurile
periculoase, se vor pune panouri cu semne de avertizare si interzicere conform reglementarilor in vigoare.
      In cazul prestărilor de servicii (construcţii, montaj instalaţii etc.) de către alţi agenţi economici, in
contract se vor stabili clauze referitoare la obligaţiile si răspunderile privind securitatea si sănătatea in
munca.
      Persoanele cu atribuţii de serviciu vor urmării si vor interzice consumul băuturilor alcoolice in unitate si
la locul de munca, cunoscând faptul ca răspund personal de starea de sănătate si capacitatea de lucru a
personalului din subordine pe toata durata lucrului.
      Se interzice folosirea, in timpul lucrului, a unor aparate si echipamente pentru care nu exista norme sau
instrucţiuni proprii de protecţia muncii.
      In locurile unde exista pericol de incendiu, explozii, intoxicaţii si surse de zgomot sau vibraţii se vor
efectua măsurători pentru determinarea nivelului noxelor in scopul anihilării surselor acestora.
      Pe uşile de intrare in incaperile in care sunt montate instalaţii prin a căror atingere sau manevrare se pot
produce accidente, se vor fixa indicatoare cu inscripţia „INTRAREA PERSOANELOR STRĂINE
-INTERZISA".
      Inainte de inceperea lucrului, persoanele cu responsabilităţi de serviciu, vor verifica funcţionarea tuturor
instalaţiilor, dispozitivelor de protecţie si legătura la centura de impamantare a aparatelor acţionate
electric. Când se constata, vizual, astfel de defecţiuni la aparatele si dispozitivele acţionate electric,
remedierea acestora se va face numai de personal specializat.
      Este interzis FUMATUL si intrarea cu foc deschis, in incaperile cu pericol de incendiu si explozii. In
acest scop, pe usa de la intrarea in incapere se vor monta plăcute de avertizare.
      Pentru evitarea pericolelor, de incendiu si explozie, se interzice păstrarea in incaperile de lucru, birouri
etc, a recipientilor cu combustibili lichizi, uleiuri si a vaselor cu acizi, vopsele, diluanti, uşor inflamabili,
cu excepţia locurilor special amenajate.
      Lucratorii vor fi instruiţi asupra pericolelor pe care le prezintă pentru propria securitate si sănătate,
substanţele chimice pe care le accesează in mod involuntar, precum si asupra masurilor de prevenire
stabilite pentru fiecare loc de munca.
      Lucratorii vor fi instruiţi si asupra masurilor de autoprotectie pe care trebuie sa le aplice pentru a evita
accidentarea si imbolnavirea profesionala, precum si pentru acordarea primului ajutor in caz de intoxicare
cu substanţe nocive.
      Masurile de prim ajutor se vor stabili, in funcţie de substanţele utilizate in procesul de lucru, cu avizul
medicului de specialitate, prin instrucţiuni elaborate intern, conforme cu fisele de securitate care insotesc
produsele.
      Activităţile ce se desfosoara in structurile de servire a mesei sunt legate de aprovizionarea cu marfa,
depozitarea acesteia, prepararea alimentelor in bucătarii si laboratoare de cofetarie-patiserie, precum si
servirea acestora in saloane sau in alte locuri destinate acestui scop.
      Lucratorii din structurile de servire a mesei (restaurant si bar) sunt obligaţi sa respecte Normele sanitare
si prevederile securităţii si sănătăţii in munca.
      Personalul din restaurant si bar (barmani, ospătari si ajutori de ospătari,spălători) este obligat sa poarte,
in timpul lucrului uniforma (echipamentul de lucru) acceptata de angajator in conformitate cu prevederile
legislative in vigoare.
      La exploatarea, intretinerea si repararea utilajelor, aparatelor, precum si a altor echipamente tehnice
folosite in alimentaţia publica, se vor respecta următoarele:
 tehnologia stabilita prin documentaţia elaborata de proiectant privind exploatarea utilajelor,
instalaţiilor, aparatelor etc;
 prevederile documentaţiei tehnice emisa de furnizor referitoare lacunoaşterea componentei utilajelor;
 instructiuni tehnice specifice fiecarui mijloc de productie , privind exploatarea acestora exploatarea
mijloacelor din dotare numai cu aparatura de masura, control si automatizare cu care sunt prevazute.
      Curăţenia la locul de munca se va efectua ori de cate ori este necesar pentru prevenirea alunecării
personalului in zona de lucru si crearea unui ambient propice scopului pentru care a fost creat (servirea
mesei).
      Resturile menajere rezultate după operaţia de servire a mesei clienţilor, se vor colecta in saci din
material plastic, in recipiente etanşe, evacuarea facandu-se inainte ca acestea sa depăşească capacitatea de
depozitare a recipientelor sau sa intre in descompunere.
      Lucratorii din bar si restaurant vor trebui sa fie instruiţi asupra modului de utilizare a utilajelor si
aparatelor cu care lucrează, pentru prevenirea accidentelor.
      La inceperea programului, lucratorul din bar, va trebui sa poarte echipamentul de lucru si ecusonul
corespunzător, sa aibă o ţinuta bine îngrijită, sa fie întotdeauna curat si ordonat punând accent pe igiena
personala, sa se afle in buna stare de sănătate si pe deplin odihnit. Persoanele aflate sub influenta
alcoolului nu vor fi admise la lucru.
      Se interzice pornire sau oprirea aparatelor electrice sau atingerea carcaselor metalice ale acestora,
precum si manevrarea comutatoarelor si a prizelor electrice cu mâinile ude, existând pericolul
electrocutării prin atingere.
      Lucratorii din bar nu au voie sa efectueze intervenţii neautorizate la echipamentele si instalaţiile
electrice
      La inceperea lucrului, barmanul trebuie sa verifice vizual starea echipamentelor si aparatelor electrice
inainte de utilizare, sa nu le folosească daca prezintă defecte de izolaţie sa semnaleze defecţiunile
constatate conducătorului locului de munca.
      Echipamentele de munca si instalaţiile electrice vor trebui verificate periodic din punct de vedere al
calităţii izolaţiei electrice, de către personalul autorizat care va efectua si remedierea defecţiunilor
constatate.
      In cazul efectuării defectuoase a operaţiilor de lucru lucratorii se expun riscului de lovire prin
răsturnarea unor obiecte (vesela, marfa, piese ale echipamentelor de munca) depozitate incorect, sau la
taiere in cioburi la spargerea veselei-paharelor- sticlelor manevrate incorect.
      La folosirea robotului de pasat fructe si preparat cocteiluri precum si a storcătoarelor semiautomate de
fructe, se vor utiliza dispozitivele speciale din dotare pentru apăsare, fiind interzisa cu desăvârşire
apăsarea cu mana a fructelor către părţile active ale aparatului.
      Atunci când se utilizează grilul pentru făcut sandwich, se va folosi in mod obligatoriu dispozitivul de
protecţie, din dotarea aparatului, conform prevederilor cărţii tehnice a acestuia.
      Folosirea maşinii de tăiat mezeluri (feliatorul) se va face numai in scopul felierii mezelurilor, fiind
interzisa folosirea acestuia pentru tăierea legumelor.
      Pentru pregătirea manuala a preparatelor se vor folosi scule si cuţite bine ascuţite, fara pete de rugina
sau ciobituri pe lama tăietoare.
      Daca la pornirea aparatelor electrice se aud zgomote suspecte privind funcţionarea acestora, vor opri
imediat procedandu-se apoi la informarea echipelor de intervenţie pentru remediere.
      Pentru evitarea pericolului de oparire a mâinilor, se va regla cu atenţie jetul de apa calda in timpul
folosirii chiuvetei.
      Folosirea aparatelor electrice de bucătărie (mixere, roboti, cuptoare cu microunde, aparate de prăjit
pâine, etc.) se va face numai de către persoane bine instruite in acest scop si care cunosc funcţionarea
aparatelor.
      In fata utilajelor alimentate cu energie electrica se vor aşeza pe podea, covoare din cauciuc sau grătare
din lemn pentru inlaturarea oricărei posibilităţi de accidentare prin alunecare.
      Datorita poziţiei de lucru preponderent ortostatica (in picioare) pe tot parcursul programului de lucru, se
vor stabili pauze tehnologice de lucru in care timp se vor asigura posibilităţi de odihna in poziţia aşezat pe
scaun.
      Se va asigura programarea activităţii de lucru astfel incat sa se evite suprasolicitarea fizica si psihica a
lucratorilor prin efectuarea schimburilor de noapte pe perioade lungi de timp, creandu-se asfel,
posibilitatea refacerii capacităţii de munca a lucratorilor.
      Lucratorii vor trebui sa participe la instruirea PSI, privind modul de acţiune in cazul unui incendiu la
locul de munca si folosire a stingatoarelor portabile, pentru inlaturarea riscurilor de accidentare prin
intoxicaţie cu fum sau arsuri.
      Pentru evitarea riscurilor de arsuri in cazul producerii unor incendii in spatiile de lucru, lucratorii vor
trebui sa verifice existenta semnelor de supraîncălzire a echipamentelor si instalaţiilor alimentate
electrlc(miros de ars, culoare bruna a elementelor din material plastic ale prizelor, cablurilor electrice etc),
sa intrerupa imediat utilizarea acestora si sa anunţe conducătorul locului de munca.
      La folosirea detergenţilor si soluţiilor de curăţat pentru spălarea veselei si paharelor cu maşina, este
obligatoriu sa se cunoască bine, de către lucrator(barman), a prevederilor din fisa tehnica a fiecărei soluţii
chimice, folosita la spălat.
      După terminarea alimentarii maşinii de spălat vase, cu detergenţi si soluţii de spălat si curăţat,
cantităţilor de soluţii ramase, se vor păstra numai in ambalajele lor originale, asa cum au fost etichetate de
către furnizor, evitandu-se astfel confuzia in cadrul necesitaţii folosirii acestor solutii(chiar ingerarea
accidentala).
      Depozitarea detergenţilor si soluţiilor chimice de spălat si curăţat, se va face exlusiv in ambalajele
originale in locuri (magazii) special amenajate, respectandu-se regulile de securitate si de prim ajutor din
fisele tehnice de securitate, cu acces in depozit, numai a persoanelor autorizate de către conducătorul
locului de munca.
      Pentru evitarea contactului direct cu pielea al soluţiilor de curăţat iritante sau corosive utilizate la
curăţarea maşinilor din bucătărie, este necesara folosirea mânuşilor de protecţie de cauciuc, conform
fiselor tehnice de securitate ale produselor respective.
      După terminarea lucrului resturile menajere se vor aduna in saci din plastic si se vor duce la gospodăria
de gunoi, iar podeaua se va curata si spală intens inlaturandu-se toate urmele de grăsime si mâncare,
evitandu-se riscul de alunecare.
      Deplasarea pe caile de acces din unitate se va face cu mare atenţie, nu in fuga, evitandu-se astfel
riscurile de accidentare prin cădere de la acelaşi nivel cauzat de împiedicare sau dezechilibrare.
      Pentru evitarea pericolului de alunecare in zona de lucru, se va asigura indepartarea imediat, a lichidelor
vărsate accidental pe podea si a umezelii excesive rezultata după spălarea suprafeţelor de circulaţie
interioare.
      Depozitarea obiectelor voluminoase si grele se va face corect, pe rafturile inferioare ale dulapurilor, in
poziţii stabile, astfel incat la deplasarea lucratorilor in zona, sa se evite riscul de lovire prin
caderea/rasturnarea acestor obiecte in situaţia când sunt incorect amplasate.
      
Pentru evitarea poziţiilor de lucru forţate si vicioase, la efortul fizic frecvent si prelungit care solicita in
special coloana vertebrala, este necesar ca manipularea manuala a maselor sa fie făcuta corect, in
conformitate cu principiile fiziologice si biomecanice, respectandu-se limitele maxime admise de purtare
a maselor, astfel:

Varsta(ani) Greutate(Kg)
16 – 19 20
Barbati 19 – 45 30
>45 25
16 – 19 9
Femei 19 – 45 12
>45 9

     
 Lucratorilor li se va asigura controlul medical periodic privind starea generala a sănătăţii, in conformitate
cu prevederile H.G. nr. 355/2007, cu accent pe efectele nocive provocate de lucrul preponderent in
picioare si a efectelor dorso- lombare cauzate de efortul fizic prelungit efectuat in timpul manipulării
manuale a greutăţilor.

      

      

S-ar putea să vă placă și