Sunteți pe pagina 1din 27

 

5/28/2018 Ra por t Pe Pra c tic a Fra nz e luta .[Conspe c te .md] - slide pdf.c om

  Ministerul Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova


Academia de Studii Economice din Moldova

Raport
pe practica de producţie şi licenţiere
  efectuat la S.A.”Franzeluţa”

Efectuat:
  onduc!torul:prof.univ."anari Aliona
 

#işin!u $%%&

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ra por t-pe -pra c tic a -fra nz e luta c onspe c te md 1/27
 

5/28/2018 Ra por t Pe Pra c tic a Fra nz e luta .[Conspe c te .md] - slide pdf.c om

  'lan

(.Date generale despre S.A.”Franzeluţa”

$.Principiile de activitate a S.A.”Franzeluţa”


).Analiza economico-financiară a S.A.„Franzeluţa”
  ).( Analiza factorilor de strategie
  ).$ analiza factorilor potenţiali
 oncluzii

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ra por t-pe -pra c tic a -fra nz e luta c onspe c te md 2/27
 

5/28/2018 Ra por t Pe Pra c tic a Fra nz e luta .[Conspe c te .md] - slide pdf.c om

(. aracteristica *eneral! a S.A”Franzeluţa”


Cominatul de panificaţie din C!i"inău „Franzeluţa” a fost #nregistrat ca
Societate pe acţiuni de către Camera $nregistrării de Stat a %inisterului &ustiţiei la
'( septemrie '))*+numărul de #nregistrare ',,**.
/emelia industriei de panificaţie a fost pusă #n primii ani după cel de-al 00-lea
răzoi mondial.P#nă la #nceperea procesului de mecanizare a industriei de
 panificaţie din repulică+#n cele ( de rutării e1istente+procesele te!nologice erau
e1ecutate manual.
Anul ')2 marc!ează #nceputul campaniei de construcţie a unor noi
#ntreprinderi "i de modrnizare a celor e1istente.Astfel+#n acest an+este dată #n
e1ploatare #n C!i"inău prima farică de p#ine+#n aza unei rutării particulare
renovate.
Din anul ')*)+odată cu intrarea #n funcţiune a unor noi linii mecanizate+se
declan"ează o altă campanie de reconstrucţie "i reutilare te!nică+la farica de p#ine
nr.'+capacitatea de productivitate ating#nd cota de *, tone #n ( ore.
3a ( feruarie '),+prin asocierea organizaţiilor de profil din capitală+a fost
creat Cominatul de panificaţie.Fondarea acestuia a dat posiilitatea centralizării
serviciilor+organizării unui irou de comandă+ce determină cantitatea "i tipul
 produselor pentru fiecare suunitate #n parte pe aza solicitărilor din partea
clienţilor./recerea la regimul de autofinanţare a contriuit la mărirea volumului de
 producţie "i la lărgirea gamei sortimentale.

Automatizarea intensivă #n anii 2, a proceselor de faricare a devenit direcţia


 prioritară+av#nd drept efect #munătăţirea condiţiilor de muncă "i ridicarea
eficienţei de producţie.Astfel+#n aza introducerii te!nologiilor progresiste au fost
mecanizate procesele de depozitare+transportare "i dozare a materiilor prime+modul
de preparare "i dospire a aluatului+coacerea p#inii.$n urma #nlocuirii vec!ilor
cuptoare cu alte noi de tip tunel+cu #ncălzire electrică+a devenit posiilă "i crearea

la toate #ntreprinderile a unui mediu de muncă adecvat din punct de vedere


ecologic.

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ra por t-pe -pra c tic a -fra nz e luta c onspe c te md 3/27
 

5/28/2018 Ra por t Pe Pra c tic a Fra nz e luta .[Conspe c te .md] - slide pdf.c om

Ca urmare a reconstrucţiilor succesive a faricilor nr.' "i nr.+precum "i a


construirii noilor farici nr.(+nr.4 "i faricii de paste făinoase+cominatul a devenit
o #ntreprindere modernă a industriei de panificaţie din 5epulica %oldova.
3a ' iulie ')))+cominatul devine #ntreprindere de arendă+iar de la '* august
'))*+”Franzeluţa” este transformată #n societate pe acţiuni cu proprietate
mi1tă+*6 din capitalul statutar constituind aportul statului.
$n anul (,,' a fost pusă temelia organizării reale a #ntreprinderii+conform
cerinţelor internaţionale de calitate+care a dat posiilităţi mai mari #n vederea
e1portului "i eficienţei activităţii #ntreprinderii.Această temelie se nume"te 0S7
),,'-(,,,-sistem de management al calităţii "i sistemul „(, de 8e9s”-sistem de
#munătăţire continuu a calităţii.
/oată producţia este certificată #n Sistemul :aţional de Certificare al
Departamentului „%oldova-Standart” "i de %inisterul Sănătăţii al 5epulicii
%oldova+ceea ce contriuie la protecţia intereselor consumatorilor "i alegerea ;ustă
a lor.
S.A.”Franzeluţa” pentru calitatea produselor faricate a fost decorată cu
următoarele premii internaţionale<
• „International Gold Star for Quality”+=lveţia+>eneva+')))

• „International Platinum Star for Quality”,Spania+%adrid+(,,,

• „Arch of Europe for Quality and Technology Diamond


Category”+>ermania+(,,'
Astăzi Cominatul de panificaţie din C!i"inău „Franzeluţa” reprezintă o
societate pe acţiuni+ce include  farici moderne de p#ine+farica de paste făinoase
#nzestrată cu ec!ipament „?riuler” "i „?assano”+comple1 eneregetic cu instalaţie
modernă de producere a io1idului de caron a firmei daneze „@nion
=ngineering”+ateliere mecanice e1perimentale+o reţea de magazine specializate ale
firmei.
S.A.”Franzeluţa”este specializată #n faricarea+comercializarea cu ridicata "i
cu amănuntul a diverselor sortimente de produse de panificaţie+patiserie+cofetărie "i
a pastelor făinoase.>ama sortimentală a produselor prezintă un diapazon

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ra por t-pe -pra c tic a -fra nz e luta c onspe c te md 4/27
 

5/28/2018 Ra por t Pe Pra c tic a Fra nz e luta .[Conspe c te .md] - slide pdf.c om

larg.S.A.”Franzeluţa”propune un sortiment de peste ,, de produse+care include


 p#ine "i produse de panificaţie+produse de patiserie+paste făinoase+io1id de
caron./reuie de meniţionat faptul că sortimentul de produse permanent se
re#nnoie"te.:umai #n anul (,,2 au fost introduse mai ine de ), de feluri de
 produse noi+ceea ce vore"te despre lucrul peramanent #n domeniul perfecţionării
sortimentului.$n viitor se prevede continuarea cu acelea"i ritmuri a acestui
lucru+#munătăţirea produselor cu diferite adausuri+ce sporesc valoarea nutritivă a
lor.0ngredientele naturale folosite la prepararea produselor+condiţiile igienice de
 păstrare "i deutilizare a materiei prime prote;ează consumatorul+oferindu-i totodată
 posiilitatea de a a alege.Pe l#ngă aceasta S.A.”Franzeluţa” produce utila;
e1perimental "i diferite construcţii metalice.

Farica de paine nr.'


  Fondată #n anul ')2+ #n rezultatul reconstrucţiei rutăriei private.$n anul ')**
s-a dat #n e1ploatare secţia de producere a covrigilor "i pesmeţilor.$n prezent+
farica de p#ine dispune de "apte linii #n flu1 cu capacitatea de producere de ''
tone pe zi+ două din care sunt destinate faricării produselor de covrigărie+ precum
"i de o secţie pentru faricarea produselor de patiserie. Farica se specializează #n
 producerea sortimentelor de p#ine din făină de secară+ precum "i #n asortimentul
 ogat de produse de covrigărie< covrigi+ covrigei+ covrigei uscaţi de diferite mărimi
"i forme. Pe l#ngă această+ aici+ din aluat pentru covrigei+ se farică produse
originale su formă de co"uleţe+ cu porumei sau fără.

Farica de paine nr.(


  Dată #n e1ploatare #n luna decemrie a anului ')24. Capacitatea de producere a
faricii de p#ine este de '4* tone #n ( de ore.$n anul ')2* i s-a conferit titlul de
B$ntreprindere de nivel #nalt B+ datorită introducerii sc!emelor te!nologice avansate

de producere. 3a etapa actuală+ la farica functionează  linii+ care asigură un flu1


ne#ntrerupt de p#ine.$n secţia de patiserie a faricii de p#ine se produc c!ifle

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ra por t-pe -pra c tic a -fra nz e luta c onspe c te md 5/27
 

5/28/2018 Ra por t Pe Pra c tic a Fra nz e luta .[Conspe c te .md] - slide pdf.c om

mărunte. Farica se azează pe te!nologiile clasice+ verificate #n timp+de asemenea


se introduc noi te!nologii+ conform cerinţelor cumpărătorilor.

Farica de paine nr.4


  Fondată #n anul ')2+ este alcatuită din secţia de panificaţie "i cofetărie.
Secţia de panificaţie este ec!ipată cu trei linii comple1-mecanizate #n flu1 pentru
faricarea p#inii ţi două linii pentru faricarea produselor de patiserie+ inclusiv a
sortimentelor de produse #mpletite "i a produselor cu destinaţie dietetică.Sectia de
cofetărie dispune de utila; modern "i de cadre calificate pentru faricarea p#nă la 
tone de produse de cofetărie pe zi< torturi+ pră;ituri+ rulade+ iscuiţi s.a. Aici se pot
comanda produse de cofetărie pentru ceremonii+ cu inscripţii si prezentări la
dorinţa clientului.

Farica de paine nr.


  A fost #ntemeiată #n anul ')*. După reconstrucţie "i numeroase reutilări+
farica de p#ine numară * linii comple1-mecanizate #n flu1 pentru faricarea
diverselor produse de panificaţie.7 particularitate distinctivă a acestei farici de
 p#ine este secţia de faricare a produselor din vafe+ ec!ipată cu linii moderne
germane B:agemaB - pentru coacerea foilor crocante din vafe si B&upiterB - pentru
faricarea conurilor si cornetelor din vafe. Secţia produselor din vafe lansează
 peste , de denumiri de produse din vafe< torturi+ pră;ituri+ napolitane+ conuri si
cornete+ care au fost #nalt apreciate de către cumpărători+ at#t pe piata internă+ c#t "i
 peste !otare. De asemenea+ aici se farică omoane "i figurine din glazură
ciocolată.

Farica de paste făinoase


  Dată #n e1ploatare #n anul ')2*. =ste #nzestrată cu linii te!nologice moderne
a firmelor europene recunoscute B?u!lerB+ B?ossanoB si BDominioniB. Pastele

făinoase de tip Bspag!ettiB "i cele tăiate scurt de diverse forme corni"oare+ taieţei+
figurine "i macaroane pentru supă+ sunt amalate la automatele firmei BEamoniB

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ra por t-pe -pra c tic a -fra nz e luta c onspe c te md 6/27
 

5/28/2018 Ra por t Pe Pra c tic a Fra nz e luta .[Conspe c te .md] - slide pdf.c om

#n amala; atractiv din peliculă de polipropilenă "i carton.$n anul ')* a fost
fondată secţia de cofetărie+ care dispune de două linii #n flu1 pentru faricarea
turtelor dulci "i a iscuiţilor+ cu capacitatea generală de producere de '+ mii tone
 pe an.$n anul (,,* a fost instalată o linie de faricare a fursecurilor "i o line de
filtrare "i #muteliere a apei potaile. 3a farică se produc astfel de concentrate
alimentare+precum<muesli "i două tipuri de amestecuri pentru lini si linele.

Comple1ul energetic
  $n anul '))+ pentru prima dată #n repulică a fost organizată producerea
 io1idului de caron alimentar cu a;utorul utila;ului firmei daneze B@nionB.
?io1idul de caron se utilizează #n diferite domenii<la gazeificarea ăuturilor
nealcoolice+apei minerale+erii+"ampaniei "i vinurilor spumoase+precum "i la
e1ecutarea lucrărilor de sudare "i #n alte ramuri.De asemenea+se farică "i g!eaţă
uscată-io1id de caron #n stare solidă+folosit #n scopuri de congelare. Comple1ul
energetic produce "i vapori de auri dens uscat+#ntreuinţaţi la umectarea cu aur a
 produselor de panificaţie+#n calitate de agent termic "i pentru sterilizare.

Ateliere e1perimentale mecanice


  Au fost #ntemeiate #n ')22.Atelierele e1perimentale mecanice prestează
urmatoarele servicii<ec!ipează secţiile+desfă"oară controale te!nice+reparaţii
capitale a utila;ului+acordă a;utor te!nic+efectuează lucrări de monta;.$n plus+
atelierele produc utila; nestandard.Deseori+#n aza comenzilor+farică o gamă largă
de agregate "i ec!ipament pentru diverse #ntreprinderi de profil.

3aoratorul central
  3aoratorul este acreditat #n sistemul naţional de certificare pentru
competenţa te!nica "i conformitatea cerinţelor S% =: 0S7C=0 '2,(*<(,,(.
Speciali"tii acestui laorator ţin cont de interesele consumatorului - efectuează

#ncercări de certificare "i controlul periodic al producţiei faricate+precum "i a


materiei prime folosite pentru producerea ei+garant#nd+astfel+calitatea

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ra por t-pe -pra c tic a -fra nz e luta c onspe c te md 7/27
 

5/28/2018 Ra por t Pe Pra c tic a Fra nz e luta .[Conspe c te .md] - slide pdf.c om

 producţiei.Aici se elaorează acte normative "i reţete pentru tipurile noi de


 produse.

Comerţul de firmă
  $ncep#nd cu anul ')+cominatul de panificaţie deţine dreptul de a-"i
crea reţeaua comercială proprie.$n prezent+#n repulică activează 4 puncte
specializate de comert.Personalul comerţului de firmă BFranzeluţaB oferă
 permanent consultaţii de #nalta calificare #n ceea ce prive"te sortimentul
faricat la S.A. BFranzeluţaB./ot aici se pot comanda produse de panificaţie "i
cofetărie pentru ceremonii familiale.

$. 'rincipiile de activitate a S.A.”Franzeluţa”


  SA BFranzeluţaB farica p#ine si produse de franzelărie conform diferitor
te!nologii de preparare a aluatului+ alese in dependenta de tipul si de reteta
 produsului finit. 3a intreprindere se practica te!nologia clasica de preparare a
aluatului+ cu fermentarea deplina a plamadelii si a aluatului+ care contriuie la
ameliorarea calitatii structurale a glutenului din aluat si conditioneaza otinerea
 painii cu o porozitate mai dezvoltata+ cu un continut mai ogat de sustante+ de
care depind aroma si gustul produselor.
Sortimentele din faina de secara si amestec secara-grau se farica conform
te!nologiei clasice+ prin metoda Bcu oparealaB+ care reda painii un miros
caracteristic si contriuie la pastrarea prospetimii sale un timp mai indelungat.
/inand cont de faptul+ ca mediul naturii 5epulicii %oldova se caracterizeaza
 printr-un continut scazut de iod in produsele de origine vegetala si ca prolema
 profila1iei olilor cauzate de lipsa iodului este foarte acuta+ la intreprinderile SA
BFranzelutaB toate produsele de panificatie sunt imogatite cu iod.
Produsele de covrigarie se farica la liniile moderne comple1e-mecanizate+ cu
capacitatea de producere pana la  tone pe zi. 0n procesul faricarii se respecta

toate cerintele te!nologice si toti parametrii specifici. Produsele se prepara numai

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ra por t-pe -pra c tic a -fra nz e luta c onspe c te md 8/27
 

5/28/2018 Ra por t Pe Pra c tic a Fra nz e luta .[Conspe c te .md] - slide pdf.c om

din ingrediente naturale+ despre continutul carora puteti afla citind marca;ul de pe
amala;.
/urtele dulci se farica conform diferitor te!nologii< prin metoda ruta si prin
metoda de oparire. Se farica cu umplutura sau fara umplutura+ figurine
comercializate cu ucata si comercializate la cantar sau preamalate. /urtele dulci
comercializate cu ucata se modeleaza manual+ cele comercializate la cantar - linii
mecanizate in flu1+ cu capacitatea de producere pana la  tone in ( de ore. /oata
 productia se farica din materii prime naturale+ cu respectarea stricta a cerintelor
te!nologice si a parametrilor.
Pastele fainoase se produc pe liniile renumitelor firme europene< BDominioniB+
B?ossanoB si B?u!lerB+ cu capacitatea de producere pana la '* mii tone pe an+
conform te!nologiilor clasice+ cu respectarea tuturor cerintelor te!nologice
necesare pentru otinerea produsului calitativ+ din materii prime naturale+ fara
folosirea aditivilor artificiali si a colorantilor. Productia este amalata la
automatele firmei BEamoniB intr-un amala; e1presiv modern din carton sau
 polipropilena.
Produsele din vafe faricate la SA Franzeluta intotdeauna au fost deoseit de
fine+ crocante si gustoase. 3a intreprindere se produc atat torturi din vafe de diferite
greutati+ cat si conuri si cornete din vafe. /orturile+ conurile si cornetele din vafe se
farica la liniile mecanizate in flu1 continuu de origine germana :A>=%A si
GA3/=5.
Specialistii intreprinderii ae elaorat multe retete originale pentru omoane
faricate atat la linii in flu1 continuu+ cat si modelate manual. 0n sortiment sunt
 omoane cu diferita compozitie si cele mai gustoase umpluturi< cu !alva+ ara!ide+
stafide+ glazurate cu glazura de ciocolata+ precum si omoane pe aza de nuci si
caramela.
Concepţia de dezvoltare a S.A. treuie să fie azată pe factorii mediului de
marHeting+#ntreprinderea treuie să reacţioneze la orice modificare a

mediului+imediat sau #n mod sistematic.

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ra por t-pe -pra c tic a -fra nz e luta c onspe c te md 9/27
 

5/28/2018 Ra por t Pe Pra c tic a Fra nz e luta .[Conspe c te .md] - slide pdf.c om

Principiile de activitate a #ntreprinderii S.A.”Franzeluţa presupune  politici


de ază<
• Politica de produs

Politica de preţ
• Politica de distriuţie
• Politica de promovare

'olitica de 'rodus
Sortimentul S.A.”Franzeluţa” poate fi grupat #n * grupe generale de produse<

P#ine "i produse de panificaţie


    p#ine din secară


     p#ine din făină de gr#u de calitatea 00masa > *,, g
     p#ine din făină de gr#u de calitatea 0masa > *,, g
     p#ine din făină de gr#u de calitatea superioarămasa > *,, g
  produse de patiserie din făină de gr#u de calitatea 00masa <= *,, g
  produse de patiserie din făină de gr#u de calitatea 0masa <= *,, g
  produse de patiserie din făină de gr#u de calitatea superioarămasa<= *,, g
 covrigei
  produse de cozonac
  pesmeţi+friganele+p#iniuţă uscată

 pine "i produse de panificaţie dietice


  pateuri+gogoa"e+plăcinte
  ● Produse de cofetărie
 turte dulci
  iscuiţi
 torte

napoletane
  pră;ituri

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ra por t-pe -pra c tic a -fra nz e luta c onspe c te md 10/27
 

5/28/2018 Ra por t Pe Pra c tic a Fra nz e luta .[Conspe c te .md] - slide pdf.c om

    c!ecuri
 rulade
 dulciuri orientale


ciocolată "i produse din ciocolată
I Produse de paste făinoase
 fidea
 tăiţei
  paste făinoase figure
 corni"oare
  I C7(
  I Alte produse
Atriutele produsului constituie acele caracteristici ale produsului care #l fac
atractivpentru client "i care treuie permanent studiate "i
#munătăţite<calitatea+design-ul+amala;ul+marca+dimensiunile+culoarea.
Calitatea #naltă este preţuită de cumpărători "i contriuie la sporirea imaginii

 produselor #n lupta concurenţială.Prosperitatea v#nzărilor depinde direct de


ridicarea calităţii produselor.5eputaţia S.A.”Franzeluţa” este anume calitatea #naltă
a produselor.Sarcina Secţiei de aprovizionare este de a asigura ac!iziţiile de
materie primă de #naltă calitate.=ste necesar de diversificat comenzile de materie
 primă<pentru e1port "i pentru piaţa internă+pentru covrigi "i paste făinoase.
Amala;ul #ndepline"te ( funcţiiJde protecţie "i de promovare.Protecţia este

necesară "i esenţială pentru ma;oritatea produselor.Amala;ul este”v#nzătorul mut”


al produsului.

'olitica de 'reţ
Formarea preţurilor este un process destul de dificil+#ntruc#t treuie să se ţină
cont de interesele contradictorii ale producătorului "i consumatorului+să se

găsească soluţii de compromises pentru amele părţi.Preţurile se determină+de


regulă+astfel #nc#t să acopere c!eltuielile de producţie+distriuţie+v#nzare. Principala

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ra por t-pe -pra c tic a -fra nz e luta c onspe c te md 11/27
 

5/28/2018 Ra por t Pe Pra c tic a Fra nz e luta .[Conspe c te .md] - slide pdf.c om

sarcină a politicii de preţ este asigurarea profitailităţii producţiei "i cererea


 produsului pe piaţă.
@n preţ aparte la produsele de cofetărie+paste făinoase "i covrigărie au clienţii
din grupa Distriuitori "i reţeaua”%etro”+av#nd reducere de la ,+6 p#nă la *6 de
la preţul de ază+#ndeplinind anumite condiţii de volume de realizare.Contractele
de distriuţie sunt #nc!eiate doar cu personae de #ncredere care au arătat pe
 parcursul anilor #ndeplinirea totală a oligaţiunilor contractuale.

'olitica de distribuţie
Politica de distriuţie prezintă activitatea care generează canalele de
distriuţie către client "i metodele de comunicare cu clienţii.
Principalele volume de v#nzări se efectuează pe piaţa municipiului.
%agazinele specializate a S.A.”Franzeluţa” #ndeplinesc nu numai rolul de
realizare a producţiei+ci "i rolul de promovare+recepţionare a modificărilor pe
 piaţă+crearea imaginii firmei.
Distriuitorii sunt intermediarii #ntre Cominat "i consumatori.Prin
intermediul lor produsele sunt realizate pe teritoriul 5epulicii.
  S.A.BFranzeluţaB colaorează cu peste (,,, clienţi din C!i"inău "i 5epulică.
Analiza efectuată demonstrează+că 2*6 din producţie se comercializează #n
C!i"inău "i (* 6 #n 5epulică.
  Produsele sunt cunoscute "i peste !otarele repulicii. >eografia largă a
livrărilorK>ermania+Canada+0talia+@SA+>recia+Portugalia+5omLnia+
=stonia+0rlanda caracterizează pe deplin succesul de care se ucură
 produsele.=1portul producţiei este #n permanentă cre"tere.Dacă #n anul (,,
olumul e1portului a constituit 22 tone+apoi #n anul (,, volumul e1portului a
crescut p#nă la ' (4 tone #n valoare de ' ,4 *, =@57.
 
'olitica de promovare

Politica de promovare cuprinde<


I pulicitatea-activităţile de prezentare "i promovare a produselor 

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ra por t-pe -pra c tic a -fra nz e luta c onspe c te md 12/27
 

5/28/2018 Ra por t Pe Pra c tic a Fra nz e luta .[Conspe c te .md] - slide pdf.c om

I promovarea v#nzării-totalitatea modalităţilor de a atrage cumpărătorii


I relaţiile cu pulicul-realizări #n mass-media sau de persoane responsaile
I v#nzările-demonstraţii v#nzări+tărguri+e1poziţii

). Analiza economico+financiar! a S.A.”Franzeluţa”


Analiza economico-financiară are ca oiectiv aprecierea stării de performanţă
financiară a S.A.”Franzeluţa” la 4'.,4.(,,
Principalele scopuri urmărite sunt<
-aprecierea rezultatelor financiare oţinute
-evidenţierea modalităţilor de realizare a ec!ilirului financiar 
-e1aminarea randamentului capitalului investit
-evaluarea riscurilor 
5ezultatele analizei pot fi utilizate pentruJ 
-fundamentarea deciziilor de gestiune
-elaorarea unui diagnostic gloal strategic
-fundamentarea politicilor de dezvoltare
Sursele utilizate au fost<
-rapoartele financiare anuale(,,4-(,,
-alte materiale de documentare din evidenţa contailă
 

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ra por t-pe -pra c tic a -fra nz e luta c onspe c te md 13/27
 

5/28/2018 Ra por t Pe Pra c tic a Fra nz e luta .[Conspe c te .md] - slide pdf.c om

/a.'
 r! #$!%#!&%%# #$!%#!&%%'
  Categoria acti"elor  Suma mii  Ponderea Suma mii  Pondere
lei ( lei a(
(. Active pe termen lun* (),.-,(.,, /$0&- ($,.$$$.%% -0))
0nclusiv<  ,
'.' Active nemateriale preţ ilanţ ,+' ,+'
'.( Active materiale termen lung '*).22, )+ '').)* )+4
'.4 Active financiare termen lung '4.2'., 4+ '(2.,,.*( '+*
'. Alte active pe termen lung , ,+' * ,+'
.'(.)( '.)*.''
$. Active curente ',.4 )-0() .)2 1$0/-
0nclusiv<
(.' Stocuri de mărfuri "i materiale &$.-$.%%% 4+' ,/.(-)./) 2*+,)
(.( Creanţe pe termen scurt (+* ')+()
(.4 %i;loace ăne"ti *2.4'2.'2 (+( 2(.((,.,'* *+

(. Alte active curente ((.,,'.)2) '+'( '.*2.),4 ,+'


Total Activ (.44'.('( (%%0%% *.(24.'24 (%%0%%
)('.44 '4(.*(
$$$.)/).,, $$.),.//
 $
  Analiza de structură a ilanţului  
Structura activelor pentru anul (,,4 Structura activelor pe anul (,, 100

80

60
Восток
40
20 Запад

0 Север

1 3

кв кв

Active pe Active pe
termen !n" termen !n"
Active c!rente Active c!rente

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ra por t-pe -pra c tic a -fra nz e luta c onspe c te md 14/27
 

5/28/2018 Ra por t Pe Pra c tic a Fra nz e luta .[Conspe c te .md] - slide pdf.c om

Ponderea activelor pe termen lung-măsoară gradul de investire a capitalului


fi1 "i se mic"orează #n (,, la *2+446 faţă de 4(+26 #n (,,4.
Pe parcursul aceleea"i perioade au fost efectuate investiţii.reparaţii "i ie"iri de
mi;loace fi1e+analiza cărora este prezentă #n taelul de mai ;os.
/a.(
2ndicatorii Anul precedent Anul de *estiune Abaterea
$%%) $%%1 absolut! mii
lei
3olumul producţiei )(, $&( 1%/ )& &- %--
3aloarea activelor materiale pe $)1 %/1 $)& %-& 1 %(1
termen lun* la preţ iniţial

Cl)diri inclusiv<
2nvestiţii () /(%
4 22+ / $$)
(,+2 -2
-4 )&-
4*4+2
Con*truc+ii *peciale '*+* *2' ***+*
 In*tala+ii de tran*mitere *+ (*+ ',
 a-ini -i utila. de for+) , +4 +4
 a-ini -i utila. de lucru 2 '+2 4 )*+' -4 )+
 In*tala+ii de m)*urare 4*+* '*+2 '4,+(
Alte ma"ini "i utila;e )( ***+ -44+
2eşiri de mi4loace fi5e )$&0$ $ $&( ( ,$0&
#eltuieli de reparaţie ($ %)1 (( , +1-
'onderea c#eltuielilor 6n volumul )0-/ $0&1 +%0,$
producţiei fabricate789
  Analiza investiţiilor "i c!eltuielilor de reparaţie a mi;loacelor fi1e

Din tael rezultă că la S.A.”Franzeluţa” se oservă o tendinţă pozitivă de


reducere a ponderii c!eltuielilor de reparaţie #n volumul total de producţie faricată
faţă de anul (,,4 de la 4+26 la (+6 #n (,,.Analiza efectuată demonstreză că
S.A.”Franzeluţa”dispune de rezerve interne de reducere a c!eltuielilor de reparaţie
ăe viitor #n aza elaorăeii unor măsuri necesare pentru a fi depistate "i prevenite la
timp c!eltuielile ne#ntemeiate.Suma investiţiilor pentru anul (,, #n comparaţie cu
 perioada corespunzătoare a anului trecut s-au mic"orat cu 2 42 mii lei.Maloarea
activelor materiale pe termen lung au credcut #n anul curent cu  ,'mii lei+av#nd
ca scop<
Imărimea volumului de producţie faricată+ceea ce #n realitate constituie
2 ,22 mii lei

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ra por t-pe -pra c tic a -fra nz e luta c onspe c te md 15/27
 

5/28/2018 Ra por t Pe Pra c tic a Fra nz e luta .[Conspe c te .md] - slide pdf.c om

I ridicarea calităţii producţiei faricate "i ca urmare+mărirea cotei pe piaţă


3a capitolul stocuri putem menţiona+că stocurile de materie primă "i mărfuri
s-au mărit cu ' ),( 4) lei.%a;oritatea stocurilor de materie primă
demonstrează+că S.A.”Franzeluţa” a depus eforturi pentru acoperirea necesarului
de materii prime "i resurse materiale pentru producţie din punc de vedere
cantitativ+calitativ "i la termen.3a sf#r"itul perioadei supuse analizei stocurile de
materie primă #n sumă de 2( ((, ,'* lei vor genera veniturile perioadei următoare
"i aia atunci valoarea lor va putea fi scăzută din venituri+pentru a afla profitul.
Creanţele pe termen scurt #n (,, s-au mic"orat cu 4 * ,2 lei comparativ
cu (,,4+ce dă dovadă de<
I cre"terea capacităţii de ac!itare a datoriilor pe termen scurt
I mic"orarea creditului de comerţ acordat

  Analiza mi;loacelor ăne"ti pentru (,,4-(,,

600000000

400000000 #ntr$ri %in v&n'$ri c$tre


cient

#e(iri pentr!
200000000
c!mp$r)re) pr*%!+e*r 
v&n%!te
0
2003 2004

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ra por t-pe -pra c tic a -fra nz e luta c onspe c te md 16/27
 

5/28/2018 Ra por t Pe Pra c tic a Fra nz e luta .[Conspe c te .md] - slide pdf.c om

 /a.4
enumirea $%%) $%%1
Soldul mi;loacelor ăne"ti la #nceputul perioadei de  ( $,1 )// $ ))( $($

gestiune
2ntr!ri de mi4loace b!neşti
-din v#nzări 42 4 *2  )' '*)
-dividente #ncasate '(4 2' 2 **
-din #mprumuturi ( 4*( (*' ( ) )
-alte #ncasări '2 ) 4 ', ' )()
/otal intrări de numerar #n cursul anului -- -/& ,, 1&) 1/) )%$

2eşiri de mi4loace b!neşti


-pentru procurarea materiei prime 4, 4)* (4* 4() ') ,''
-pentru c!eltuieli operaţionale '2) *, *' (( ' ,4
-pentru impozit pe venit , ''* ))(
-pentru ac!itarea cu salariaţii "i contriuţii sociale 2' 2 *) ( ,)2 ,',
-pentru credite "i do#nzi ) )4, ' 4 24 **'
-pentru ec!ipament+clădiri+moilier ', )2 '), ( 2' )2
/otal ie"iri de numerar #n cursul anului -/ -)$ (1, 1&% $( )1(
Soldul mi4loacelor b!neşti la sf6rşitul perioadei de $ ))( $($  $-) (-)
*estiune
  Flu1ul mi;loacelor ăne"ti
Flu1ul mi;loacelor ăne"ti arată că disponiilul ănesc a crescut #n anul (,,
cu ( )' )' lei comparativ cu perioada corespunzătoare a anului precedent.=l #nsă
nu determină<
-profitul la sf#r"itul perioadei de gestiune
-starea financiară a S.A.”Franzeluţa”+deoarece ele nu includ veniturile "i
c!eltuielile complete
Creanţele pe termen scurt la data 4'.,4.(,, constituie ' *2 ),4 lei.Aceste
creanţe nu sunt incluse #n flu1ul mi;loacelor ăne"ti+deoarece ele vor fi colectate #n
 perioada următoare.
Menitul din v#nzări constituie ( ,  lei
$ncasările din v#nzări constituie  )' '*) lei+inclusiv<
• $ncasări din venituri totale- 42 24 )', lei
• $ncasări din mic"orarea creanţelor pe termen scurt-4 * ,2 lei
• Sold la sf#r"itul perioadei de gestiune- * (24 '24

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ra por t-pe -pra c tic a -fra nz e luta c onspe c te md 17/27
 

5/28/2018 Ra por t Pe Pra c tic a Fra nz e luta .[Conspe c te .md] - slide pdf.c om

 /a.
 r  Categoria pa*i"elor #$!%#!&%%# #$!%#!&%%'
Suma mii  Pondere Suma mii  Pondere
!
lei a( lei a(
(. apital propriu ()1.$,(.)( /%0), (,.$1$.-/ -%0/
(. Datorii termen lung / 2+) , (+(
). apital permanent '2.*.2) /&0)1 *.*., -)0%-
. Datorii termen scurt .((.(, 4'+ 1$.,%&.-%% (+)4
. Total pasiv 2,.,2.(, (%% ,.).(44 (%%
$$$.)/).,, $$.),.//
, $
  Componenţa "i structura sursei financiare

  Structura pasivelor pe anul (,,4 Structura pasivelor pe anul (,,

,)pit) ,)pit) pr*pri!


pr*pri!
-)t*rii pe -)t*rii pe
termen !n" termen !n"
-)t*rii pe -)t*rii pe
termen +c!rt termen +c!rt

Din tael+rezultă că sursa principală de finanţare #n activitatea operaţională


este capitalul propriu.$n anul (,, ponderea capitalului propriu a constituit
2,+*6+a crescut cu ',+( faţă de capitalul propriu #n (,,4 ce se lămure"te prin
oţinerea profitului.
%ic"orarea ponderii datoriilor pe termen lung faţă de anul trecut se lămure"te
 prin ac!itarea unor transe de #mprumut.

/a.*

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ra por t-pe -pra c tic a -fra nz e luta c onspe c te md 18/27
 

5/28/2018 Ra por t Pe Pra c tic a Fra nz e luta .[Conspe c te .md] - slide pdf.c om

 r! Indicatorii #$!%#!&%%# #$!%#!&%%' /e0ultat1234


#$!%#!&%%5 
'. /otal active ((( 44 ))) ((* 4)* ( N4 ,4' 4
(. Datorii termen lung '2 * 2) * * , -'( (, ')
4. Datorii termen scurt 2, ,2 (, , ) (44 -) 2'( )2'
1. Active nete ()1 $,( )(/ (, $1$ -/, $1 ,( 1)
  =videnţa activelor pe anii (,,4-(,,

Datorii pentru perioada (,,4-(,,

80000000

60000000

40000000 -)t*rii pe termen !n"


-)t*rii pe termen +c!rt
20000000

0
2003 2004

0ndicatorul prezentat #n taelele de mai sus reflectă mărimea patrimoniului

care este format numai e sc!ema surselor proprii "i nu este #mpovărat cu
datorii.Acest indicator este important pentru evaluarea patrimoniului #ntreprinderii
#n scopul acţionării+ga;ării+asigurării activităţii economice+la stailirea atractivităţii
acţiunilor de către acţionari.
 
/a.
;r. 2ndicatorii )(.%).$%%) )(.%).$%% Rezultat7<+9
1
'. Active curente ( *2( ,,, ) '24 N'4 ,' *4

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ra por t-pe -pra c tic a -fra nz e luta c onspe c te md 19/27
 

5/28/2018 Ra por t Pe Pra c tic a Fra nz e luta .[Conspe c te .md] - slide pdf.c om

*4
(. Datorii pe termen scurt 2, ,2 (, , ) -) 2'( )2'
(44
). Active curente nete ($ (/1 -/, ) 1-, <$$ )(1 /$1

1$%
  Asigurarea cu active curente nete

  Active curente nete $%%1+$%%

100000000

80000000

60000000 Active c!rente


-)t*rii termen !n"
40000000
Active c!rente nete
20000000

0
2003 2004

Fondul de rulment al #ntreprinderii este pozitiv+reflect#nd că #ntreprinderea


dispune cu (4 4' ( mii lei mi;loace circulante.

 Analiza factorilor de strategie

5ata lic!idităţii mi;loace ăne"tiNinvestiţii pe termen scurt


  asolute=  /otal datorii pe termen scurt

Rata lic#idit!ţii absolute $%%) = ( 44' ('( = ,+,4


  2, ,2 (,
Rata lic#id!rii absolute $%%1 = * (24 '24 = ,+,)
  , ) (44
=1amin#nd calculul oservăm că la S.A.”Franzeluţa” la fiecare leu datorii pe
termen scurt #n anul (,, #ntreprinderea dispune de ) ani #n numerar+pe c#nd #n
anul (,,4 dispune de 4 ani.Se oservă o cre"tere a capacităţii de plată
normală+anume prin menţinerea unui ec!iliru financiar dintre #ncasări "i preţ.

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ra por t-pe -pra c tic a -fra nz e luta c onspe c te md 20/27
 

5/28/2018 Ra por t Pe Pra c tic a Fra nz e luta .[Conspe c te .md] - slide pdf.c om

5ata lic!idităţii Suma totală a activelor curente-suma totală a stocurilor 


intermediare= Datorii pe termen scurt

Rata lic#idit!ţii intermediare $%%) = ( *2( ,,,-*2 4'2 '2 = ,+4


  2, ,2 (,
Rata lic#idit!ţii intermediare $%%1 = ) '24 *4 K 2( ((, ,'* = ,+4)
  , ) (44
5ata lic!idităţii intermediare sau capacitatea #ntreprinderii de a-"i ac!ita
datoriile pe termen scurt fără a fi oligată să v#ndă stocurile de mărfuri "i materiale
#n anul (,, s-a mărit cu ,+,4 puncte comparativ cu (,,4.Acest fapt se lămure"te
 prin mărirea stocurilor de mărfuri "i materiale la sf#r"itul anului (,,.

5ata lic!idităţii totale = Suma totală a activelor curente


  Datorii pe termen scurt

Rata lic#idit!ţii totale $%%) = * *2( ,,, = '+'2


  2, ,2 (,
Rata lic#idit!ţii totale $%%1 = ) '24 *4 = '+*
  , ) (44
5ata lic!idităţii totale sau posiilitatea activelor curente+de care dispune
#ntreprinderea de a se transforma #ntr-un termen scurt #n lic!idităţi necesare pentru
a satisface oligaţiile de plată #n anul (,, a crescut comparativ cu (,,4 cu ,+'
 puncte.De regulă se apreciază o lic!iditate totală favorailă #n condiţiile c#nd acest
indice are o mărime supraunitară "i este analizat mai des de acţionari.

 Analiza factorilor de potenţial

5ata autonomiei capitalul propriu .

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ra por t-pe -pra c tic a -fra nz e luta c onspe c te md 21/27
 

5/28/2018 Ra por t Pe Pra c tic a Fra nz e luta .[Conspe c te .md] - slide pdf.c om

  financiare= capitalul permanentcapital propriuNdatorii termen lung

5ata autonomiei financiare (,,4 = '4 ()' 4' =   ,+)*


  '4 ()' 4'N ,2 
5ata autonomiei financiare (,, = '*) (( 2)   ,+)2
=

  '*) (( 2)N* * ,

5ata autonomiei financiare #n anul (,, a crescut cu ,+,( puncte faţă de anul
(,,4.>radul #nalt al acestui indice reflectă riscul financiar minim "i posiilitatea
favorailă pentru aderarea la surse suplimentare ce prevăd investi!garea procesului
de producţie din afară+fie credite sau alte #mprumuturi pe termen lung+ceea ce ce se
oservă #n anulo (,,.

5ata autofinanţare a activelor totale = Capitalul propriu .


  /otal active curente
5ata autofinanţare a activelor totale (,,4 = '4 ()' 4' = '+4
  ( *2( ,,,
5ata autofinanţare a activelot totale (,, = '*) (( 2) = '+
  ) '24 *4
$n condiţiile normale deactivitate mărimea acestui indicator se consideră
suficientă cu o rată mai mare de ,+* puncte.Din analiza de mai sus oservăm+că
raportul propriu la finanţarea tuturor elementelor patrimoniale #n anul (,, a
crescut cu ,+,4 puncte.
5ata de finanţare a activelor curente = Fondul de rulment .
/otal active curente pe termen scurt
5ata de finanţare a activelor curente (,,4 =  ( *2( ,,,-2, ,2 (, = ,+'*
  ( *2( ,,,

5ata de fianţare a activelor curente (,, =  ) '24 *4-, ) (44 = ,+42
  ) '24 *4

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ra por t-pe -pra c tic a -fra nz e luta c onspe c te md 22/27
 

5/28/2018 Ra por t Pe Pra c tic a Fra nz e luta .[Conspe c te .md] - slide pdf.c om

$n anul (,, proporţia #n care fondul de rulment acoperea activele curente ale
S.A.”Franzeluţa” s-a ma;orat #n comparaţie cu perioada precedentă cu ,+(( puncte.
5ata de finanţare /otal active curente-total datorii pe termen scurt
  a stocurilor =  Stocuri de mărfuri "i materiale

5ata de finanţare a atocurilor (,,4 =  ( *2( ,,,-2, ,2 (, = ,+('


  *2 4'2 '2
5ata de finanţare a stocurilor (,, =  ) '24 *4-, ) (44 = ,+)
  2( ((, ,'*
Se apreciază pozitiv situaţia #n cazul+c#nd fondul de rulment sau capitalul
circulant acoperă cel puţin *-2,6 din valoarea totală a stocurilor de mărfuri "i
materiale evidenţiată #n ilanţul contail+ceea ce #n anul (,, acest moment
aproape că se oservă #n comparaţie cu (,,4.
5ata datoriilor gloale =  Datorii pe termen lungNdatorii pe termen scurt
  Stocuri de mărfuri "i materiale

5ata datoriilor gloale (,,4 =  '2 * 2)N2, ,2 (, ='+,2
  ( *2( ,,,
5ata datoriilor gloale (,, =   * ,N, ) (44 = ,+2(
  ) '24 *4
De regulă+treuie săă fie suunitară.Cu c#t este ma i mică+cu at#t securitatea
financiară a #ntreprinderii este mai stailă.$n anul (,, s-a #nregistrat o tendinţă de
reducere a gradului de risc al politicii sale financiare cu ,+4* puncte.

/a.2
 r! Denumirea &%%# &%%'
' Menituri din v#nzări 444 '2 2' ( , 
( Costul v#nzărilor () ( 2(2 4*) )4* 4,

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ra por t-pe -pra c tic a -fra nz e luta c onspe c te md 23/27
 

5/28/2018 Ra por t Pe Pra c tic a Fra nz e luta .[Conspe c te .md] - slide pdf.c om

4 5ezultat rut'-( 4 4, ))'  24 ,4


 5entailitatea 6 ''+* '+,
* Alte venituri '2 4 ') ' ()) (2
 C!eltuieli administrative+ comerciale+ ( *,) ,) * 4* )*4
operaţionale
- Rezultatul perioadei p6n! la impozitare7)+ 7- )/ %/)9 4 ,(* '
1++/9
 0mpozit pe venit ' *)4 )2) * 2' '
, 'rofit net 7& ,, %1$9 ( 4* 2*
(% Rentabilitatea la ( leu venit din v6nz!ri 8 /0/(
  Situaţia veniturilor (,,4-(,,

  36nz!ri pentru perioada $%%)+$%%1

.00000000

400000000

300000000
/enit!ri %in v&n'$ri
,*+t! v&n'$ri*r 
200000000
r*it
100000000

0
2003 2004

$n rezultatul analizei indicatorul rezultativ+care reflectă activitatea


operaţională a S.A.”Franzeluţa” oservăm o cre"tere a venitului din v#nzări pentru
anul (,, #n comparaţie cu anul (,,4 #n cifre asolute cu )* (' ' lei du
influenţa următorilor factori<
• %odificarea soldului producţiei #n stocuri la #nceputul perioadei de gestiune

%odificare volumului producţiei faricate


• %odificarea preţurilor la produsele v#ndute

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ra por t-pe -pra c tic a -fra nz e luta c onspe c te md 24/27
 

5/28/2018 Ra por t Pe Pra c tic a Fra nz e luta .[Conspe c te .md] - slide pdf.c om

Cre"terea profitului #nseamnă că S.A.„Franzeluţa” nu va avea dificultăţi #n


finanţarea investiţiilor viitoare.
/a.
 r   Denumirea indicatorilor &%%# &%%' A6aterea
! a6*olut)
' C!eltuieli comerciale ( 2 42 ( ,( )* -4' (
( C!eltuieli generale "i ( )4' 4(4 (' ')) *) -4 24' )((
administrative
4 Alte c!eltuieli operaţionale '' ',4 () ) ''( *) -' )), *'
 #eltuielile perioadei total /$ %, 1%, / )1 ,) +/ (1 1/
Situaţia c!eltuielilor comerciale+administrative "i operaţionale (,,4-(,,

  Structura c!eltuielilor pentru (,,4 Structura c!eltuielilor pentru (,,

,et!iei ,et!iei
c*merci)e c*merci)e

,et!iei ,et!iei
"ener)e (i "ener)e (i

)%mini+tr)tive )%mini+tr)tive
,et!iei ,et!iei
*per)i*n)e *per)i*n)e

C!eltuieli administrative+comerciale "i operaţionale #n perioada (,,4-(,,

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ra por t-pe -pra c tic a -fra nz e luta c onspe c te md 25/27
 

5/28/2018 Ra por t Pe Pra c tic a Fra nz e luta .[Conspe c te .md] - slide pdf.c om

64000000

62000000

60000000

.8000000
,et!iei
.6000000

.4000000

.2000000
2003 2004

=1amin#nd structura c!eltuielilor perioadei+oservăm că c!eltuielile generale


"i administrative pentru activitatea de ază pe anul (,, #n compataţie cu (,,4 s-
au redus cu  '4 ,* lei+iar cele operaţionale cu ' )), *' lei.
5emarcăm că+datorită reducerii c!eltuielilor #ntr-o măsură oarecare nivelul
 profitului net a crescut cu ( 4* 2* lei pentru anul (,, #n comparaţie cu anul
(,,4+adică putem aprecia activitatea S.A.”Franzeluţa”

oncluzie

Societăţile pe acţiuni au o importanţă vitală pentru antrenarea populaţiei #n


activitatea economică+crearea noilor locuri de muncă+saturarea pieţei cu mărfuri "i
servicii+dezvoltarea regională "i reducerea sărăciei+deoarece ele de oicei sunt
foarte mari "i astfel pot asigura un număr mare de populaţie cu locuri de muncă.
$n clasamentul societăţilor pe acţiuni de tip desc!is din 5epulica %oldova după
mărimea profitului net #nregistrat pe perioada anului (,, S.A.”Franzeluţa” ocupă
locul ' #n comparaţie cu anul (,,* unde se situa pe locul '*.După mărimea
v#nzărilor #n anul (,, S.A.”Franzeluţa”se situează pe locul 2.
Putem spune că totalul activelor au crescut #n anul (,, cu 4 ,4' 2 mii lei
faţă de anul (,,4+de"i ponderea activelor pe termen lung se mic"orează #n (,, la
*2+446 faţă de (+26 #n (,,4.Acest fapt se datorează sc!imărilor efectuate
conform Ootăr#rii >uvernului 5% nr.44 din (' martie+care prevede modificarea
duratelor de funcţionare utilă a fiecărei familii de mi;loace fi1e.

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ra por t-pe -pra c tic a -fra nz e luta c onspe c te md 26/27
 

5/28/2018 Ra por t Pe Pra c tic a Fra nz e luta .[Conspe c te .md] - slide pdf.c om

3a S.A.”Franzeluţa”se oservă o tendinţă pozitivă de reducere a ponderii


c!eltuielilor de reparaţie #n volumul total de producţie faricată faţă de anul (,,4
de la 4+26 la (+6.Analiza demonstrează că Cominatul dispune de rezerve
interne de reducere a c!eltuielilor de reparaţie pe viitor #n aza elaorării unor
măsuri necesare pentru a fi depistate "i prevenite la timp c!eltuielile ne#ntemeiate.
3a capitolul stocuri putem menţiona că stocurile dematerie primă "i mărfuri s-
au mărit cu ' ),( 4) lei.%a;oritatea stocurilor de materie primă demonstrează+că
Cominatul a depus eforturi pentru acoperirea necesarului de materii prime "i
resurse materiale pentru producţie din punc de vedere cantitativ+calitativ "i la
termen.
Creanţele pe termen scurt s-au mic"orat #n anul (,, cu 4 * ,2 lei #n
comparaţie cu anul (,,4+ceea ce dă dovadă de cre"terea capacităţii de ac!itare a
datoriilor pe termen scurt "i mic"orarea creditului de comerţ acordat.
Flu1ul mi;loacelor ăne"ti arată că disponiilul ănesc a crescut #n anul (,,
cu ( )' )' lei comparativ cu perioada corespunzătoare a anului precedent.
Sursa principală de finanţare #n activitatea operaţională este capitalul
 propriu+care #n (,, constituie 2,+*6 din totalul pasivelor.
De asemenea+cresc activele nete #n (,, cu ( )*' *4 mii lei.Scad
considerail datoriile pe termen lung de la '2 * 2) mii lei #n (,,4 la * * ,
mii lei #n (,,.3a datoriile pe termen scurt se oservă o scădere mai mică de la
2, ,2 (, #n (,,4 la , ) (44 #n (,,.
Putem afirma cu #ncredere că S.A.”Franzeluţa”este o #ntreprindere care se
dezvoltă foarte ine+#"i distriuie produsele pe tot teritoriu "i practic deţine
monopolul faricării produselor de patiserie #n 5epulica %oldova.
/otu"i nu e1istă limită pentru perfecţionare "i din acest motiv conducerea
S.A.”Franzeluţa”caută mereu căi pentru a mări productivitatea #ntreprinderii.

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ra por t-pe -pra c tic a -fra nz e luta c onspe c te md 27/27

S-ar putea să vă placă și