Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA DE LITERE

Specialitatea: Limba româna-limba engleză (ȘE)


Studenta anului II,

ANA IGNAT

TEST DOCIMOLOGIC

la disciplina „LIMBA Și LITERATURA ROMÂNĂ”

Chișinău 2016
Test docimologic la „Limba și literatura română”
Clasa a VIII-a
Timpul : 45 minute
Modulul : Genul Liric
Teme: C1: 1.Speciile literare din literatura română;
2.Modurile de expunere a unei opere;
3.Figurile de stil;
C2: 1.Familia lexicală a cuvintelor;
2.Elemente de prozodie;
3.Monosemia și polisemia;
4. Imagini artistice refelectate in poezia lirică;
C3: 1. Eseul structurat;
2.Mesajul global al textului liric;
3. Alcătuirea planului de idei al eseului structurat.

- OBIECTIVE:
- să recunoască specia literară din care face parte fragmentul dat;
- să descopere modul de expunere dominant în text;
- să recunoască , prin exemple din text, diferite figuri de stil studiate;
- să explice, în 3-4 enunţuri, semnificaţia unor versuri, argumentând şi motivându-şi opinia;
- să descopere, în text, două imagini artistice utilizate de poet, precizând felul lor;
- să găsească sinonimele contextuale ale unor cuvinte;
- să alcătuiască familia lexicală a unui cuvânt dat, minimum 5 derivate;
- să descopere elementele de prozodie: rima şi măsura versurilor;
- să alcătuiască un eseu structurat de 15-20 de rânduri, în care să motiveze că fragmentul dat
aparţine genului liric, exprimându-şi opinia personală despre text.
Matricea specificății

Nivele cognitive. Cunoaștere și Analiză, Evaluare/ Total(%)


Elem. înțelegere/ sinteză/Savoir Savoir Ponderea
de savoir faire vivre conținutului
Conținut
Conținutul 1 8% 10% 8% 26%
Literatură 1 itemi 1 item 1 itemi 3 itemi

Conținutul 2 11% 14% 11% 36%


Limbă 1 item 1 item 1 item 3 itemi

Conținut 3 11% 14% 11% 36%


Limbă și comunicare 1 item 1 itemi 1 item 3 itemi

Total (%) 28% 36 % 28% 100 %


Ponderea niv.cog pentru 3 itemi 3 itemi 3 itemi 9 ITEMI
Gr. țintă

Nr. total de teme la „Limba și literatura română”:


• C1-3 teme(subteme)
C2-4 teme
C3-3 teme
• Se calculează ponderea fiecărui element de conținut(C1,2,3)
10 teme............100% 10 teme............100% 10 teme……………………
100%
3 teme(C1)..........x% 4 teme…………….x% 3 teme………………..x%
x=(3x100):10 x=(4x100):10 x=(3x100):10
x=30 %(C1) x=40%(C2) x=30%(C3) -Total % verticală

• Se calculează ponderea fiecărui element de conținut pentru fiecare nivel cognitiv din
matrice:28%/36%/28%;

• C1=(30%x28%):100%=8% cunoaștere și înțelegere


C2=(30%x36%):100%=10% analiză, sinteză, aplicare
C3=(30%x28%):100%=8% evaluare -C1 pe orizontală

• C1=(40%x28%):100%=11% cunoaștere și înțelegere


C2=(40%x36%):100%=14% analiză, sinteză, aplicare
C3=(40%x28%):100%=11% evaluare -C1 pe orizontală

• C1=(30%x28%):100%=8% cunoaștere și înțelegere


C2=(30%x36%):100%=10% analiză, sinteză, aplicare
C3=(30%x28%):100%=8% evaluare -C1 pe orizontală
Se completează matricea cu nr. de itemi
• Total 9 itemi pentru 45 min/grupul țintă elevi
• C1 x= (9 itemi x 100%):8%
X= 1 itemi
C1 x= (9 itemi x 100%):10%
X= 1 item
C1 x= (9 itemi x 100%):8%
X= 1 itemi

• C2 x=(9 itemix 100%):11%


x=1 item
C2 x=(9 itemix 100%):14%
X= 1 item
C2 x=(9 itemix 100%):11%
X=1 item

• C3 x=(9 itemix 100%):11%


x=1 item
C3 x=(9 itemix 100%):14%
X= 1 item
C3 x=(9 itemix 100%):11%
X=1 item
Test docimologic
„Limba și literatura română”
Clasa: a VIII-a
Timp: 45 min

Numele: ________________
Prenumele: ______________

I. Se dă textul:

„Din văzduh cumplita iarnă cerne norii de zăpadă,


Lungi troiene călătoare adunate-n cer grămadă;
Fulgii zbor, plutesc în aer ca un roi de fluturi albi,
Răspândind fiori de gheaţă pe ai ţării umeri dalbi.
Ziua ninge, noaptea ninge, dimineaţa ninge iară!
Cu o zale argintie se îmbracă mândra ţară;
Soarele rotund şi palid se prevede printre nori
Ca un vis de tinereţe printre anii trecători”.
(„Iarna” de Vasile Alecsandri)
Cerinţe:
1.Selectează răspunsul corect referitor la enunţul: Fragmentul dat este un pastel. 4p

Adevărat Fals

2.Alege răspunsul corect din variantele următoare: Modul de expunere predominant este:

a) naraţiunea; b) dialogul;
c) monologul; d) descrierea; 4p

3. Scrie, în spaţiul punctat din faţa fiecărei figuri de stil din coloana A, litera corespunzătoare
exemplului din coloana B:
....................1. epitet a) „iarna cerne”
....................2. comparaţie b) „cumplita iarnă”
....................3. metaforă c) „soarele... ca un vis de tinereţe”
....................4. inversiune d) „ziua ninge, noaptea ninge...”
....................5. repetiţie e)”ai ţării umeri dalbi”
f)”troiene călătoare” 5p

4. Alcătuieşte familia lexicală a cuvântului gheaţă. (5 derivate) 5p


___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

5. Precizează măsura şi rima versurilor. 4p


___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

6. Descoperă, în text, două imagini artistice, precizând felul lor. 4p


____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
7.Găseşte sinonime contextuale pentru cuvintele: palid, fantasmă, cumplita, cerne. 4p

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

8. Explică, în 3-4 enunţuri, semnificaţia versului: „Cu o zale argintie se îmbracă mândra ţară”, motivându-ţi
opinia. 10 p
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

II. Scrie o compunere de 15-20 de rânduri, în care să motivezi faptul că fragmentul dat aparţine unei opere
lirice. În elaborarea compunerii , vei avea în vedere următoarele:

- precizarea a trei caracteristici ale genului liric;


- exemplificarea acestor caracteristici pe baza textului citat;
- evidenţierea rolului mijloacelor artistice în realizarea tabloului iernii;
- exprimarea unei opinii despre semnificaţiile textului sau mesajul transmis.

Vei primi 28 de puncte pentru conţinut (câte 7 puncte pentru fiecare cerinţă rezolvată) şi 22 de puncte pentru
redactare ( coerenţa textului – 4 p; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului- 6 p;
ortografia- 4 p; punctuaţia- 4 p; aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitate – 4 p.)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu.


BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE:

1. Adevărat 4 puncte
2. d) descrierea 4 puncte
3. f -1; c-2; e-3; b- 4; d-5. 5 puncte
4. Exemplu:(a) îngheţa, îngheţare, îngheţat, neîngheţat, gheţuş etc. 5 puncte
5. Măsura : 16 silabe; rima- împerecheată. 4 puncte
6. Exemple: imagini vizuale: „roi de fluturi albi”, „soarele rotund şi palid”;
imagine dinamică: „fulgii zbor, plutesc în aer...” 4 puncte
7. palid – stins, lipsit de intensitate; fantasmă- fantomă, nălucă; cumplita – teribila, nemiloasa; cerne –
ninge. 4 puncte
8.Se acordă punctajul pentru răspunsul care se referă la imaginea vizuală a iernii creată prin metafora
„zale argintie” şi evidenţierea mesajului transmis (sentimentul de admiraţie al eului liric faţă de
frumuseţea anotimpului descris etc.).( Răspunsul nuanţat, corect alcătuit logic şi gramatical: 10 puncte;
răspunsul parţial sau cu imperfecţiuni- 5 puncte; încercare de răspuns- 2 puncte).
10 puncte

II. A. Conţinut(28 de puncte)


1.Precizarea a trei caracteristici ale genului liric: exprimarea directă a gândurilor, sentimentelor, ideilor;
limbajul expresiv, sugestiv; existenţa unor imagini artistice redate prin figuri de stil şi rolul lor în
transmiterea sentimentelor eului liric; muzicalitatea specifică, elementele de prozodie etc.
7 puncte
2.Exemplificarea acestor caracteristici pe baza textului citat. (Exemplificare logică, nuanţată a celor 3
caracteristici: 7 puncte; exemplificare parţial corectă, incompletă: 4 puncte; încercare de identificare: 2
puncte) 7 puncte
3. Evidenţierea rolului mijloacelor artistice în realizarea tabloului iernii. (Evidenţierea rolului mijloacelor
artistice prin sublinierea corectă a semnificaţiilor acestora în text: 7 puncte; încercare de evidenţiere: 4
puncte; identificarea unor imagini artistice, fără sublinierea semnificaţiei acestora: 2 puncte)
7 puncte
4. Exprimarea unei opinii despre semnificaţiile textului sau mesajul transmis. (Existenţa unei opinii
personale pertinente, enunţarea opiniei, motivarea acesteia, prin raportare la text: 7 puncte; încercare
de susţinere a unei opinii personale, dar fără exemplificare, motivare, cu stângăcii în exprimare: 4
puncte; prezentare sumară a opiniei personale, absenţa exemplificării, a motivării -2 puncte)
7 puncte

B. Redactare (22 de puncte)

5. Coerenţa textului. (Unitatea compoziţiei – 2 p; claritatea şi coerenţa enunţurilor: 2 p)


4 puncte
6. Registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinuturilor compunerii ( în totalitate – 6 p,
parţial- 2 p ) 6 puncte
7. Ortografia: ( 0 greşeli- 4 p; 1 greşeală- 3 p; 2 greşeli- 2 p; 3 greşeli- 1 p; 4 sau mai multe greşeli – 0
p) 4 puncte
8. Punctuaţia: ( 0-1 greşeli – 4 p; 2 greşeli – 3 p; 3 greşeli- 2 p; 4 greşeli – 1 p; 5 sau mai multe greşeli –
0 p). 4 puncte
9. Aşezarea corectă a textului în pagină- 2 p; lizibilitatea- 2 p. 4 puncte

Se acordă 10 puncte din oficiu.