Sunteți pe pagina 1din 16

PARTEA I

Anul 189 (XXXIII) — Nr. 732 LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE Luni, 26 iulie 2021

SUMAR

Nr. Pagina Nr. Pagina

LEGI ȘI DECRETE 902. — Decret privind eliberarea din funcție a unui


220. — Lege pentru modificarea anexei nr. I la Legea-cadru procuror ...................................................................... 4
nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din ORDONANȚE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
fonduri publice ............................................................ 2
81. — Ordonanță de urgență privind aprobarea metodelor
894. — Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea
de intervenție imediată pentru prevenirea și
anexei nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun
publice ........................................................................ 2 asupra persoanelor și bunurilor acestora, în
intravilanul localităților, precum și pentru modificarea
 și completarea unor acte normative .......................... 5–15
221. — Lege pentru completarea Legii nr. 55/2020 privind
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
unele măsuri pentru prevenirea și combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19 ............................ 3 ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
895. — Decret privind promulgarea Legii pentru 132. — Ordin al președintelui Agenției Naționale pentru
completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri Resurse Minerale privind aprobarea transferului
pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei drepturilor și obligațiilor stabilite prin Licența de
de COVID-19.............................................................. 3 concesiune nr. 479/1999 a activității de exploatare a
minereului de uraniu din perimetrul Tulgheș-Grințieș,

județul Neamț, aprobată prin Hotărârea Guvernului
900. — Decret privind numirea unui judecător în funcția de nr. 277/2000 privind aprobarea unor licențe de
procuror ...................................................................... 4 concesiune a activităților de exploatare, încheiate între
901. — Decret privind eliberarea din funcție a unui Agenția Națională pentru Resurse Minerale și
judecător .................................................................... 4 Compania Națională a Uraniului — S.A. .................... 16
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 732/26.VII.2021

LEGI ȘI DECRETE
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A D E P U TA Ț I L O R S E N AT U L

LEGE
pentru modificarea anexei nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Parlamentul României adoptă prezenta lege.


Articol unic. — La anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările și completările
ulterioare, capitolul III — Culte se modifică după cum urmează:
1. La litera C, numerele curente 1 și 3 din tabel se modifică și vor avea
următorul cuprins:
Vicepreședinte uniune, vicar
Profesor cu studii superioare, cu
administrativ patriarhal, vicar
„1 55 grad didactic I și vechime în
general, secretar general,
învățământ peste 25 ani
consilier patriarhal, prim-rabin
................................................................................................................................
Secretar Cancelaria patriarhală,
Profesor cu studii superioare, cu
consilier eparhial, secretar
3 915 grad didactic II și vechime în
eparhial, inspector eparhial,
învățământ între 10 și 15 ani”
exarh, protopop
2. La litera E articolul 9 alineatul (1) litera a), punctul (i) se modifică și
va avea următorul cuprins:
„(i) 19.958 de contribuții pentru personalul neclerical angajat în unitățile de
cult din țară, prevăzute la art. 8 din prezenta anexă. Cuantumul
contribuției lunare se stabilește prin legile bugetare anuale sau prin legile
de rectificare a bugetului de stat și nu poate fi mai mic decât cuantumul
stabilit, potrivit legii, pentru anul 2017;”.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea
prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR, PREȘEDINTELE SENATULUI
CRISTINA-MĂDĂLINA PRUNĂ ANCA DANA DRAGU
București, 26 iulie 2021.
Nr. 220.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. I
la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se promulgă Legea pentru modificarea anexei nr. I la Legea-
cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și se
dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
KLAUS-WERNER IOHANNIS
București, 23 iulie 2021.
Nr. 894.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 732/26.VII.2021 3

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A D E P U TA Ț I L O R S E N AT U L

LEGE
pentru completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri
pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. — După articolul 21 din Legea nr. 55/2020 până la 18 ani, precum și al persoanei cu dizabilități cu vârsta de
privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor până la 26 de ani, în ziua vaccinării copilului, respectiv a
pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al persoanei cu dizabilități.
României, Partea I, nr. 396 din 15 mai 2020, cu modificările și (4) Drepturile persoanelor prevăzute la alin. (3) se acordă pe
completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 211, baza adeverinței de vaccinare și a declarației pe propria
cu următorul cuprins: răspundere a celuilalt părinte sau a reprezentantului legal,
„Art. 211. — (1) Persoanele care se vaccinează împotriva potrivit căreia acesta nu a solicitat și nu va solicita zile libere
COVID-19 beneficiază, la cerere, de următoarele drepturi: pentru însoțirea la efectuarea vaccinului a copilului cu vârsta
a) câte o zi liberă plătită, care nu se include în durata sub 18 ani, respectiv a persoanei cu dizabilități cu vârsta de
concediului de odihnă, pentru fiecare doză de vaccin efectuată, până la 26 de ani. În cazul familiilor monoparentale, în declarația
în cazul angajaților din sistemul public și privat;
pe propria răspundere se va menționa faptul că părintele se află
b) câte o zi de scutire pentru frecventarea cursurilor, pentru
în una dintre situațiile prevăzute la art. 3 din Legea nr. 277/2010
fiecare doză de vaccin efectuată, în cazul elevilor și studenților;
c) câte o zi de permisie, pentru fiecare doză de vaccin privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu
efectuată, în cazul cadrelor militare în activitate și al soldaților și modificările și completările ulterioare.
gradaților profesioniști. (5) Dispozițiile prezentului articol nu se aplică în situația în
(2) Drepturile persoanelor prevăzute la alin. (1) se acordă pe care persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a) sau c) sunt vaccinate
baza adeverinței de vaccinare eliberate potrivit legii. În situația la locul de muncă prin grija angajatorului.
în care ziua liberă coincide cu ziua vaccinării, persoanele (6) Pentru a nu afecta semnificativ activitatea angajatorului,
prevăzute la alin. (1) au obligația depunerii adeverinței de angajații au obligația de a informa angajatorul cu privire la
vaccinare în prima zi lucrătoare de la vaccinare. opțiunile de programare a zilelor libere pe care urmează să le
(3) Beneficiază de drepturile prevăzute la alin. (1) și unul solicite în temeiul prezentului articol, în vederea asigurării în
dintre părinți sau reprezentantul legal al copilului cu vârsta de condiții optime a funcționării activității acestuia.”
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din
Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR, PREȘEDINTELE SENATULUI
CRISTINA-MĂDĂLINA PRUNĂ ANCA DANA DRAGU
București, 26 iulie 2021.
Nr. 221.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru completarea
Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea
și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,

Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se promulgă Legea pentru completarea Legii nr. 55/2020 privind
unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și
se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
KLAUS-WERNER IOHANNIS

București, 23 iulie 2021.


Nr. 895.

4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 732/26.VII.2021

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind numirea unui judecător în funcția de procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 61 din Legea nr. 303/2004
privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, precum și ale art. 40 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul
Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Secției pentru procurori a Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 442/2021,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Bogdan Niculescu se eliberează din funcția de
judecător la Judecătoria Topoloveni și se numește în funcția de procuror la
Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgoviște.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
KLAUS-WERNER IOHANNIS
București, 26 iulie 2021.
Nr. 900.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind eliberarea din funcție a unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 40 alin. (1)
lit. c) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,
cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Secției pentru judecători a Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 948/2021,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Nicoleta Sigmund, judecător la Judecătoria
Sectorului 2 București, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
KLAUS-WERNER IOHANNIS
București, 26 iulie 2021.
Nr. 901.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind eliberarea din funcție a unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) și ale art. 134 alin. (1) din
Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, precum și ale art. 40 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Secției pentru procurori a Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 727/2021,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Claudia Irina Ratcu, procuror la Parchetul de pe lângă
Judecătoria Întorsura Buzăului, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
KLAUS-WERNER IOHANNIS
București, 26 iulie 2021.
Nr. 902.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 732/26.VII.2021 5

ORDONANȚE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI


GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
privind aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor
exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora, în intravilanul localităților,
precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Având în vedere Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență nr. 1/2019 privind măsurile adoptate
în cadrul ședinței extraordinare din data de 1.08.2019, prin care s-a aprobat inițierea demersurilor de modificare și completare a
anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului național pentru
situații speciale de urgență, cu modificările și completările ulterioare, prin introducerea unui nou tip de risc, respectiv „atacul
carnivorelor mari asupra populației”, precum și de modificare și completare a Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind
managementul tipurilor de risc,
luând în considerare necesitatea asigurării unui cadru legislativ adecvat pentru intervenția imediată în cazul situațiilor
critice generate de animalele sălbatice care pun în pericol viața sau integritatea corporală a persoanelor,
având în vedere necesitatea punerii în concordanță a prevederilor mai multor acte normative specifice domeniilor sanitar-
veterinar, cinegetic, precum și celui referitor la regimul armelor și munițiilor pentru crearea cadrului legal în vederea asigurării
răspunsului prompt și eficient în cazul situațiilor de risc generate de atacul exemplarelor de urs,
pentru a crea un cadru unitar necesar aplicării rapide a unui mod de lucru la nivel național în cazul existenței unei
amenințări iminente asupra vieții sau integrității corporale a persoanelor,
întrucât Directiva 92/43/CEE a Consiliului European din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor
de faună și floră sălbatică (Directiva Habitate) la art. 16 pct. (b) și (c) menționează explicit situațiile în care un stat membru poate
interveni asupra efectivelor speciilor strict protejate, cu condiția să nu fie alternative satisfăcătoare pentru derogare, astfel:
„(b) pentru a evita daunele grave asupra recoltelor, efectivelor de animale, pădurilor, exploatațiilor piscicole, apelor și altor
forme de proprietate;
(c) în folosul sănătății și siguranței publice sau pentru alte motive cruciale de interes public major, inclusiv din rațiuni de
ordin social sau economic și în situații care ar avea efecte benefice de importanță majoră asupra mediului;”,
ținând cont că statutul actual de conservare a speciei urs în România este favorabil, ceea ce a determinat o creștere a
numărului de exemplare ale căror acțiuni în intravilanul localităților pun în pericol siguranța și securitatea persoanelor și a bunurilor
acestora,
având în vedere că, de-a lungul timpului, procedura și modalitatea de derogare nu răspund unor situații actuale, speciale,
care impun intervenția imediată în incidentele provocate de exemplarele de urs brun în intravilanul localităților, fiind necesară
crearea unui cadru legal care să permită înlăturarea de îndată a riscurilor cauzate de atacul exemplarelor de urs,
întrucât legislația actuală nu prezintă nicio diferență între măsurile de intervenție realizate în habitatul natural al speciei,
în extravilanul localităților și cele necesare în cazurile de forță majoră, atunci când ursul manifestă comportament agresiv, pătrunde
în intravilan și prezintă un pericol asupra omului,
având în vedere faptul că măsurile luate până în prezent nu au răspuns eficient problemei atacurilor unor exemplare de
urs asupra persoanelor, prezența acestora în spații publice sau private, producerea de pagube materiale în gospodăriile populației
fiind în continuă creștere,
luând în considerare datele puse la dispoziție de Ministerul Afacerilor Interne, potrivit cărora în perioada 1.01.2016—
22.06.2021, la nivelul structurilor Serviciului de Telecomunicații Speciale au fost primite 6.400 de apeluri 112, prin care s-a sesizat
atacul unor exemplare de urs asupra persoanelor, prezența unor exemplare de urs în spații publice ori private și producerea de
pagube materiale în gospodăriile populației, cele mai multe apeluri fiind efectuate în anii 2019 și 2020,
întrucât la nivelul anului 2021 s-au înregistrat 1.493 de apeluri, reprezentând 85,6% din totalul apelurilor primite în anul 2020,
întrucât la nivelul județelor Argeș, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Prahova numărul sesizărilor a crescut în 4 ani
de 14, respectiv 17, 16, 8 și 7 ori, iar în prima jumătate a anului 2021 cele mai multe apeluri prin care s-a semnalat prezența urșilor
s-au înregistrat în județele Brașov, Prahova, Mureș, Harghita și Covasna,
întrucât în anii 2019 și 2020 s-au înregistrat peste 1.000 de intervenții pe an, de 3 ori mai multe față de anii anteriori,
luând în considerare faptul că în perioada analizată s-au înregistrat 137 de sesizări de atacuri de urs asupra unor persoane,
iar în 118 cazuri se semnala și rănirea acestora,
întrucât producerea de pagube materiale de către urs s-a extins în mai multe județe în care acest fenomen nu exista în
urmă cu 3 sau 4 ani,
având în vedere obligația instituțiilor statului de a garanta drepturile constituționale ale persoanelor, cum ar fi dreptul la viață
și integritate corporală și dreptul de proprietate,
pentru că este nevoie urgentă de crearea unei stări de siguranță a persoanelor în zonele cu densitate mare a exemplarelor
de urși, prin reducerea și combaterea acțiunilor și atacurilor acestora în intravilanul localităților,
având în vedere că neadoptarea unor măsuri care să conducă la soluționarea de urgență a atacurilor urșilor asupra
persoanelor și bunurilor acestora, în intravilanul localităților, ar perpetua o situație care pune în pericol siguranța și securitatea
persoanelor pe teritoriul României,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 732/26.VII.2021

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I de specialitate privind alungarea, relocarea ori extragerea prin


Dispoziții generale împușcare a exemplarelor de urs, unitatea administrativ-
teritorială poate încheia contract de prestări servicii de
Art. 1. — (1) Prezenta ordonanță de urgență reglementează
permanență/intervenție imediată pentru prevenirea și
modul de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun cu gestionarul,
atacurilor exemplarelor de urs brun (Ursus arctos) asupra cu respectarea legislației din domeniul achizițiilor publice.
persoanelor și bunurilor acestora în intravilanul localităților și Modelul de contract de prestări servicii de permanență/
stabilește sistemul de monitorizare a intervențiilor imediate intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor
realizate asupra exemplarelor de urs, prin alungare, tranchilizare exemplarelor de urs brun încheiat cu gestionarul este prevăzut
și relocare ori extragere prin eutanasiere sau împușcare. în anexa nr. 1.
(2) Scopul principal al prezentei ordonanțe de urgență este (2) În vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei
ocrotirea unor valori esențiale: viața și integritatea corporală ale ordonanțe de urgență și pentru asigurarea serviciilor de
persoanei, sănătatea și securitatea publică, bunurile de orice fel specialitate privind tranchilizarea și relocarea ori extragerea prin
aflate în proprietatea publică și privată a persoanelor juridice și eutanasiere a exemplarelor de urs, unitatea administrativ-
fizice, fără a afecta starea de conservare favorabilă a ursului teritorială poate încheia contract de prestări servicii cu medicul
brun. veterinar de liberă practică, cu respectarea legislației în
(3) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și domeniul achizițiilor publice. Modelul de contract de prestări
expresiile de mai jos au următoarea semnificație: servicii încheiat cu medicul veterinar de liberă practică se aprobă
a) intervenție imediată — acțiunea umană rapidă, prin ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor, care se
specializată, efectuată în intravilanul localităților de către echipa elaborează în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare
de intervenție în cazuri urgente, în care siguranța și securitatea a prezentei ordonanțe de urgență.
persoanelor, respectiv bunurile acestora sunt puse în pericol prin (3) Echipa de intervenție este formată din:
prezența sau activitățile unui/unor exemplar/exemplare de urs a) primarul/viceprimarul unității administrativ-teritoriale pe
brun, indiferent de stadiul de dezvoltare biologică sau de sexul raza căreia s-a produs evenimentul, desemnat în comitetul local
acestuia/acestora; de situații de urgență potrivit prevederilor art. 12 alin. (2) din
b) gestionar — astfel cum este definit la art. 1 lit. p) din Legea Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul
vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu
modificările și completările ulterioare, persoană juridică care a modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și
încheiat un contract de prestări servicii de permanență/ completările ulterioare;
intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor b) personalul structurilor de jandarmi competente teritorial,
exemplarelor de urs brun cu unitatea administrativ-teritorială; aflat în serviciu în zona unde a fost semnalată prezența
c) intervenție prin alungare — acțiunea umană imediată, exemplarului de urs;
specializată, de alungare prin diferite mijloace a unui/unor c) personalul tehnic de specialitate angajat al gestionarului
exemplar/exemplare de urs brun, indiferent de stadiul de care a încheiat contract de prestări servicii de permanență/
dezvoltare biologică sau de sexul acestuia/acestora, care este intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor
prezent/sunt prezente în intravilanul localităților; exemplarelor de urs brun cu unitatea administrativ-teritorială
d) intervenție prin tranchilizare și relocare — acțiunea umană pentru asigurarea serviciilor de specialitate prevăzute de
imediată, specializată, efectuată în intravilanul localităților, de prezenta ordonanță de urgență, în zona unde s-a produs
capturare, tranchilizare și relocare a unui/unor exemplar/ evenimentul;
exemplare de urs brun, indiferent de stadiul de dezvoltare d) medicul veterinar.
biologică sau de sexul acestuia/acestora, care prin acțiunile sale (4) Conducătorul echipei de intervenție este primarul unității
poate amenința viața ori integritatea corporală a persoanelor sau administrativ-teritoriale pe raza căreia s-a produs evenimentul
integritatea bunurilor acestora; sau, după caz, viceprimarul, în calitatea sa de conducător al
e) extragere prin împușcare — acțiunea umană imediată, comitetului local pentru situații de urgență.
specializată, efectuată în intravilanul localităților, de împușcare Art. 3. — Prin excepție de la prevederile art. 2 alin. (3) lit. c),
cu armă de vânătoare deținută legal a unui/unor exemplar/ în situația în care nu există contract de prestări servicii de
exemplare de urs brun, indiferent de stadiul de dezvoltare permanență/intervenție imediată pentru prevenirea și
biologică sau de sexul acestuia/acestora, care amenință viața combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun încheiat între
ori integritatea corporală a persoanelor sau integritatea bunurilor unitatea administrativ-teritorială și gestionar sau în cazul în care
acestora; personalul tehnic de specialitate angajat al gestionarului nu se
f) extragere prin eutanasiere — acțiunea umană imediată, prezintă imediat la acțiunea de intervenție, din echipa de
specializată, efectuată în intravilanul localităților, de inducere de intervenție face parte personalul tehnic de specialitate al Gărzii
către medicul veterinar a morții rapide și nedureroase, prin forestiere.
injecție letală efectuată după tranchilizarea totală a unui/unor
exemplar/exemplare de urs brun, indiferent de stadiul de CAPITOLUL II
dezvoltare biologică sau de sexul acestuia/acestora, care Metodele de intervenție
amenință viața ori integritatea corporală a persoanelor sau Art. 4. — (1) Intervenția imediată asupra exemplarelor de urs
integritatea bunurilor acestora; în intravilanul localităților se efectuează gradual prin următoarele
g) medic veterinar — astfel cum este definit la pct. 10 și 11 metode:
din anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind a) alungare prin diverse mijloace;
organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța b) tranchilizare și relocare;
alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea c) extragere prin eutanasiere sau împușcare.
nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare. (2) În cazul intervenției prin tranchilizare și relocare, precum
Art. 2. — (1) În vederea punerii în aplicare a prevederilor și al extragerii prin eutanasiere sau împușcare, nu este
prezentei ordonanțe de urgență și pentru asigurarea serviciilor necesară eliberarea prealabilă a autorizației de recoltare/
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 732/26.VII.2021 7

capturare prevăzute în Ordinul ministrului mediului și dezvoltării (4) Costurile de întreținere a puilor de urs relocați după
durabile nr. 410/2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare intervenția imediată în zonele din intravilanul localităților sunt
a activităților de recoltare, capturare și/sau achiziție și/sau suportate din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului,
comercializare, pe teritoriul național sau la export, a florilor de Apelor și Pădurilor. Cuantumul și modalitatea de acordare a
mină, a fosilelor de plante și fosilelor de animale vertebrate și acestora se aprobă prin ordin al ministrului mediului, apelor și
nevertebrate, precum și a plantelor și animalelor din flora și, pădurilor, care se elaborează în termen de 60 de zile de la data
respectiv, fauna sălbatice și a importului acestora, cu intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
modificările și completările ulterioare. Art. 7. — (1) Prin prezenta ordonanță de urgență se
(3) Decizia privind alegerea uneia dintre metodele prevăzute stabilește sistemul de monitorizare a intervențiilor imediate
la alin. (1) este luată de către conducătorul echipei de intervenție realizate în intravilanul localităților asupra exemplarelor de urs,
și se consemnează în raportul evenimentului prevăzut la art. 11 prin alungare, tranchilizare și relocare ori extragere prin
alin. (1). eutanasiere sau împușcare.
Art. 5. — (1) Intervenția imediată asupra exemplarelor de urs (2) Sistemul de monitorizare prevăzut la alin. (1) se stabilește
aflate în intravilanul localităților se efectuează gradual, începând pe baza registrului național al alungărilor, tranchilizărilor și
cu metoda alungării. relocărilor ori extragerilor prin eutanasiere sau împușcare a
(2) În cazul în care exemplarul alungat revine în intravilanul exemplarelor de urs, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.
localităților, echipa de intervenție procedează la tranchilizarea (3) Aplicarea măsurilor de monitorizare a intervențiilor
și relocarea acestuia. imediate prevăzute la alin. (1) este asigurată de:
(3) Marcarea și monitorizarea exemplarelor tranchilizate care a) Agenția Națională pentru Protecția Mediului și structurile
urmează a fi relocate se realizează prin montarea de colare teritoriale;
GPS sau prin montarea de crotalii auriculare și microcip, care nu b) Garda Națională Forestieră, prin structurile teritoriale;
afectează în niciun fel integritatea corporală a acestora. c) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru
(4) Extragerea ursului prin eutanasiere sau împușcare se Siguranța Alimentelor, prin direcțiile sanitar-veterinare și pentru
face în următoarele situații: siguranța alimentelor;
a) dacă intervențiile prin metoda alungării, respectiv a d) unitățile administrativ-teritoriale pe raza cărora s-a produs
tranchilizări și relocării nu dau rezultate și gradul de risc se evenimentul;
modifică la nivel mare, conform procedurii de evaluare a riscului; e) centrele de reabilitare/îngrijire.
b) dacă siguranța și securitatea persoanelor sau a bunurilor Art. 8. — Agenția Națională pentru Protecția Mediului are
de orice fel aparținând acestora sunt puse în pericol; următoarele responsabilități și atribuții:
c) dacă siguranța și securitatea membrilor echipei de a) desemnează prin decizie a conducătorului instituției un
punct de contact național pentru gestionarea registrului național
intervenție sunt puse în pericol;
al alungărilor, tranchilizărilor și relocărilor ori extragerilor prin
d) dacă exemplarul de urs în cauză se rănește în cursul
eutanasiere sau împușcare a exemplarelor de urs;
acțiunii de intervenție și devine agresiv și nu sunt identificate
b) înființează și gestionează registrul național prevăzut la
alte soluții potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență;
art. 7 alin. (2);
e) dacă exemplarul de urs în cauză este prins într-o capcană
c) în baza datelor centralizate la nivel național, elaborează
neautorizată, prezintă răni și devine agresiv și nu sunt
Raportul anual privind alungarea, tranchilizarea și relocarea ori
identificate alte soluții potrivit prevederilor prezentei ordonanțe extragerea prin eutanasiere sau împușcare, denumit în
de urgență; continuare Raport, pe care îl transmite autorității publice centrale
f) dacă exemplarul de urs în cauză prezintă răni pentru protecția mediului.
incompatibile cu viața. Art. 9. — Agențiile județene pentru protecția mediului au
(5) Intervenția imediată asupra exemplarelor de urs aflate în următoarele responsabilități și atribuții:
intravilanul localităților se efectuează gradual, prin analizarea la a) desemnează o persoană de contact privind alungarea,
fața locului de către echipa de intervenție a nivelului de risc tranchilizarea și relocarea ori extragerea prin eutanasiere sau
stabilit potrivit Procedurii privind modul de acțiune a instituțiilor împușcare a exemplarelor de urs;
responsabile în gestionarea intervențiilor în cazul incidentelor b) transmit Agenției Naționale pentru Protecția Mediului date
generate de specia Ursus arctos (urs brun), prevăzută în anexa relevante în conformitate cu cerințele registrului național
nr. 2. prevăzut la art. 7 alin. (2), ori de câte ori este cazul;
Art. 6. — (1) Tranchilizarea și eutanasierea se efectuează de c) colaborează cu unitatea administrativ-teritorială pe raza
medicul veterinar, cu sprijinul personalului tehnic de specialitate căreia s-a produs evenimentul pentru punerea în aplicare a
al gestionarului sau al Gărzii forestiere. Arma de sistemului de monitorizare a intervențiilor imediate realizate în
tranchilizare/eutanasiere poate fi deținută de medicul veterinar intravilanul localității asupra exemplarelor de urs, prin alungare,
sau poate fi pusă la dispoziția acestuia de către autorități tranchilizare și relocare ori extragere prin eutanasiere sau
publice, persoane fizice sau juridice care dețin în mod legal împușcare, prevăzut la art. 7 alin. (1).
asemenea arme, cu respectarea art. 65 din Legea nr. 295/2004 Art. 10. — Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru
privind regimul armelor și al munițiilor, republicată, cu Siguranța Alimentelor are următoarele responsabilități și atribuții:
modificările și completările ulterioare. a) colaborează la nivel local cu autoritățile competente pentru
(2) În cazul extragerii prin împușcare, arma de vânătoare protecția mediului și cu autoritățile administrației publice locale
poate fi folosită exclusiv de personalul tehnic de specialitate pentru implementarea la nivel local a sistemului de monitorizare
angajat al gestionarului sau de către personalul tehnic de a intervențiilor imediate realizate în intravilanul localității asupra
specialitate al Gărzii forestiere. exemplarelor de urs, prin alungare, tranchilizare și relocare ori
(3) În cazul exemplarelor de sex feminin, intervenția imediată extragere prin eutanasiere sau împușcare, prevăzut la art. 7
se va efectua cu precădere prin metoda alungării sau prin alin. (1);
metoda tranchilizării și relocării; în cazul extragerii prin b) prin intermediul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru
eutanasiere/împușcare a unui exemplar de sex feminin cu pui, siguranța alimentelor, asigură prezența la acțiunea de
aceștia sunt relocați de urgență în cadrul unor centre de intervenție imediată, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de
reabilitare specializate sau adăposturi autorizate. urgență, a medicului veterinar de liberă practică împuternicit.
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 732/26.VII.2021

Art. 11. — (1) După finalizarea acțiunii de intervenție supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor
imediată, în cel mult 24 de ore, se întocmește un raport al transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și
evenimentului, în 3 exemplare, conform modelului prevăzut în protecția mediului, de imobilizare a animalelor care amenință
anexa nr. 4, care este semnat de: viața sau integritatea corporală a persoanelor prin utilizarea și
a) conducătorul echipei de intervenție; administrarea substanțelor din categoria stupefiante, psihotrope,
b) medicul veterinar care participă la intervenție; de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor,
c) personalul tehnic de specialitate angajat al gestionarului caprinelor și ecvideelor, precum și al altor acțiuni prevăzute în
sau al Gărzii forestiere, care participă la intervenția imediată; alte programe naționale, pe care autoritatea trebuie să le pună
d) conducătorul efectivelor de jandarmi care participă la în aplicare, conform tarifului stabilit potrivit legislației în vigoare.
intervenția imediată.
(2) La raport se anexează, după caz, declarațiile persoanelor CAPITOLUL III
păgubite. Sesizarea cazurilor în care este necesară intervenția
(3) Raportul evenimentului prevăzut la alin. (1) se transmite imediată
în termen de 24 de ore de la întocmire către agenția județeană Art. 14. — Sesizarea cazurilor în care este necesară
pentru protecția mediului, precum și către comitetul județean intervenția imediată se face de către orice persoană prin
pentru situații de urgență competent. apelarea numărului unic de urgență 112.
Art. 12. — (1) În cazul extragerii prin eutanasiere sau
împușcare, gestionarea exemplarului se face de către gestionar CAPITOLUL IV
sau Garda forestieră, după caz. Sancțiuni
(2) Blana și craniul exemplarului extras conform prevederilor
alin. (1), preparate de către gestionar, se predau Gărzii Art. 15. — Împiedicarea prin orice mijloace a intervenției
forestiere și rămân în proprietatea publică a statului. imediate de către orice persoane constituie contravenție și se
(3) Carcasa exemplarului extras prin împușcare revine sancționează cu amendă contravențională de la 7.000 lei la
gestionarului care a efectuat extragerea și poate fi folosită 10.000 lei, dacă fapta nu a fost săvârșită în astfel de condiții
conform normelor stabilite de Autoritatea Națională Sanitară încât, potrivit legii penale, constituie infracțiune.
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor în vigoare sau Art. 16. — Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii
distrusă prin incinerare, dacă intervenția imediată a fost prevăzute la art. 15 se realizează de către ofițeri și subofițeri din
efectuată de Garda forestieră sau exemplarul a fost extras prin cadrul Jandarmeriei Române, respectiv ofițeri și agenți din
eutanasiere. cadrul Poliției Române.
Art. 13. — (1) Costurile privind intervenția imediată prin Art. 17. — Contravenției prevăzute la art. 15 îi sunt aplicabile
metodele prevăzute la art. 4 alin. (1), precum și costurile legate dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
de prepararea blănurilor și a craniilor exemplarelor de urs juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin
extrase prin eutanasiere sau împușcare sunt suportate de către Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
autoritatea publică locală care are contract de prestări servicii CAPITOLUL V
de permanență/intervenție imediată pentru prevenirea și
Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte
combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun cu gestionarul,
normative
respectiv contract de prestări servicii cu medicul veterinar de
liberă practică. Art. 18. — Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al
(2) Tarifele standard privind intervenția imediată prin munițiilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
metodele prevăzute la art. 4 alin. (1) se aprobă prin ordin al nr. 425 din 10 iunie 2014, cu modificările și completările
ministrului mediului, apelor și pădurilor, care se elaborează în ulterioare, se completează după cum urmează:
termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a 1. La articolul 37, după alineatul (1) se introduce un nou
prezentei ordonanțe de urgență. alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
(3) Costurile prevăzute la alin. (1) se achită de către unitatea „(11) Prin excepție de la prevederile alin. (1), personalul
administrativ-teritorială pe raza căreia s-a efectuat intervenția tehnic de specialitate angajat al gestionarilor fondurilor
imediată, în baza contractului de prestări servicii de cinegetice, precum și personalul tehnic de specialitate al
permanență/intervenție imediată pentru prevenirea și Gărzilor forestiere pot utiliza arma de vânătoare deținută legal
combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun încheiat cu pentru intervenții asupra exemplarelor de urs brun care pun în
gestionarul, respectiv a contractului de prestări servicii încheiat pericol siguranța și securitatea persoanelor sau a bunurilor
cu medicul veterinar de liberă practică, și se decontează de acestora, de orice fel.”
către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în limita tarifelor 2. La articolul 74 alineatul (1), după litera a) se introduce
standard stabilite prin ordin al ministrului mediului, apelor și o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:
pădurilor, în baza documentelor justificative depuse de către „a1) Gărzile forestiere, prin personalul tehnic de specialitate,
unitățile administrativ-teritoriale la Gărzile forestiere. pot deține și folosi arme de vânătoare și muniția
(4) Costurile prevăzute la alin. (3) se decontează de către corespunzătoare în exercitarea atribuțiilor de serviciu;”.
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în baza referatului și a Art. 19. — La articolul 9 din Ordonanța de urgență a
notei justificative depuse de către unitatea administrativ- Guvernului nr. 77/2021 privind înființarea Gărzii Forestiere
teritorială la Garda forestieră, care certifică documentația primită Naționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
și o transmite Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. nr. 645 din 30 iunie 2021, după alineatul (3) se introduce un nou
(5) Sumele prevăzute la alin. (3) se alocă prin transferuri de alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
la bugetul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor de la o „(4) Gărzile forestiere sunt autorizate să dețină arme de
poziție distinctă în cadrul titlului „Transferuri între unități ale vânătoare și muniția aferentă acestora, în condițiile legii, pentru
administrației publice” către bugetele locale. folosirea acestora de către personalul tehnic de specialitate în
(6) Costurile aferente tranchilizării și eutanasierii efectuate exercitarea atribuțiilor de serviciu.”
de medicul veterinar de liberă practică împuternicit sunt Art. 20. — La articolul 15 din Ordonanța Guvernului
suportate din bugetul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și
pentru Siguranța Alimentelor, prin programul acțiunilor de pentru siguranța alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 732/26.VII.2021 9

României, Partea I, nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu personalul tehnic de specialitate al gestionarilor faunei
modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările cinegetice, ca urmare a aplicării procedurii de intervenție
și completările ulterioare, alineatul (2) se modifică și va avea aprobate conform legislației în vigoare, și nici activitățile
următorul cuprins: desfășurate de către personalul Ministerului Afacerilor Interne
„(2) Pentru efectuarea în exploatațiile nonprofesionale a unor în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu în scopul:
activități sanitar-veterinare cuprinse în programul acțiunilor de a) îndepărtării, imobilizării sau eliminării animalelor care
supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor amenință viața ori integritatea corporală a persoanelor sau
transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și integritatea bunurilor acestora;
protecția mediului, de imobilizare a animalelor care amenință b) imobilizării animalelor a căror viață ori integritate corporală
viața sau integritatea corporală a persoanelor prin utilizarea și este pusă în pericol în urma unei intervenții umane realizate cu
administrarea substanțelor din categoria stupefiante, psihotrope, orice mijloace legale de protecție și imobilizare.”
de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor,
caprinelor și ecvideelor, precum și a altor acțiuni prevăzute în CAPITOLUL VI
alte programe naționale, pe care Autoritatea trebuie să le pună Dispoziții finale
în aplicare, direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța
Art. 22. — Prevederile art. 15—17 din prezenta ordonanță
alimentelor județene, respectiv a municipiului București pot
încheia contracte de concesiune pe o durată de 4 ani cu medicii de urgență intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în
veterinari organizați în condițiile legii sau pot angaja personal Monitorul Oficial al României, Partea I.
sanitar-veterinar propriu, în condițiile legii, în situațiile în care nu Art. 23. — Anexele nr. 1—4 fac parte integrantă din prezenta
se pot încheia contracte cu medicii veterinari organizați în ordonanță de urgență.
condițiile legii.” Art. 24. — (1) Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și
Art. 21. — Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic al munițiilor, republicată în Monitorul Oficial al României,
nr. 407/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Partea I, nr. 425 din 10 iunie 2014, cu modificările și completările
nr. 944 din 22 noiembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu completările aduse prin prezenta
ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: ordonanță de urgență, va fi republicată, după aprobarea
1. La articolul 1, litera ad) se modifică și va avea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
următorul cuprins: (2) Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea
„ad) vânătoare — acțiunea de pândire, căutare, stârnire, activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor,
urmărire, hăituire sau orice altă activitate având ca scop publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din
capturarea ori uciderea exemplarelor din speciile prevăzute în 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări și completări prin
anexele nr. 1 și 2, aflate în stare de libertate;”. Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,
2. După articolul 1 se introduce un nou articol, precum și cu modificarea adusă prin prezenta ordonanță de
articolul 11, cu următorul cuprins: urgență, va fi republicată, după aprobarea acesteia prin lege,
„Art. 11. — (1) Nu constituie vânătoare capturarea autorizată dându-se textelor o nouă numerotare.
a exemplarelor din speciile de interes cinegetic în scop științific, (3) Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic
urmată de eliberarea acestora. nr. 407/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
(2) Nu constituie vânătoare activitățile de alungare, nr. 944 din 22 noiembrie 2006, cu modificările și completările
tranchilizare și relocare ori extragere prin eutanasiere sau ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de
împușcare a exemplarelor de urs brun, desfășurate de către urgență, va fi republicată, după aprobarea acesteia prin lege,
personalul tehnic de specialitate al Gărzii forestiere sau de către dându-se textelor o nouă numerotare.
PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎȚU
Contrasemnează:
p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
Robert-Eugen Szép,
secretar de stat
Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
Cseke Attila Zoltán
Ministrul afacerilor interne,
Lucian Nicolae Bode
Secretarul general al Guvernului,
Tiberiu Horațiu Gorun
Ministrul afacerilor externe,
Bogdan Lucian Aurescu
Ministrul finanțelor, interimar,
Florin-Vasile Cîțu

București, 21 iulie 2021.


Nr. 81.
10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 732/26.VII.2021
ANEXA Nr. 1

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII


de permanență/intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun
Nr. .... /....2021

Prezentul contract se încheie în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. ...../2021
privind aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra
persoanelor și bunurilor acestora, în intravilanul localităților, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu
respectarea prevederilor legale în vigoare.

ARTICOLUL 1 ARTICOLUL 3
Părțile contractante Obiectul contractului

Autoritatea contractantă: 3.1. Obiectul prezentului contract îl reprezintă asigurarea de


servicii de permanență și intervenție imediată asupra speciei urs
Primăria/UAT .............., cu sediul în ......,
brun, efectuată în intravilanul localităților.
telefon ....., fax .., cod de înregistrare fiscală ., 3.2. Activitatea Prestatorului se desfășoară în conformitate
cont nr. ......................... deschis la Trezoreria ..........., cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului
reprezentată prin ............, în nr. ......./................. .
calitate de Achizitor,
ARTICOLUL 4
și
Durata contractului
Gestionar fond cinegetic ....................................................,
cu sediul în localitatea ............................, str. ............................. 4.1. Prezentul contract se încheie pe o perioadă de ............
nr. ................, județul .........................., telefon .........................., și intră în vigoare la data semnării. Această perioadă se poate
prelungi prin act adițional semnat de către ambele părți.
fax .........................., mobil .................., e-mail ..........................,
cod de înregistrare fiscală ..............................................., cont ARTICOLUL 5
nr. ..................................... deschis la Trezoreria ..................., Aplicabilitate
reprezentat prin ..........................................................., în calitate 5.1. Contractul intră în vigoare la data semnării.
de Prestator. 5.2. Prin intrarea în vigoare a contractului se înțelege
începerea efectivă a serviciilor de către Prestator în favoarea
ARTICOLUL 2 Achizitorului.
Definiții
ARTICOLUL 6
În prezentul contract, termenii și expresiile de mai jos au Prețul și modalitatea de plată
următoarele semnificații:
6.1. Tariful convenit pentru serviciile de intervenție este
a) contract — actul juridic care reprezintă acordul de voință de ................. la care se adaugă TVA, dacă este cazul.
al celor două părți, încheiat între o autoritate contractantă — în Plata se va efectua în termen de 30 de zile de la data primirii
calitate de achizitor și un prestator de servicii — în calitate de fiecărei facturi.
prestator; 6.2. Plata facturii se va face prin ordin de plată în contul
b) Achizitor și Prestator — părțile contractante, așa cum sunt indicat/înscris pe factura fiscală.
6.3. În cazul în care nu se achită la scadență facturile emise
acestea numite în prezentul contract;
de către Prestator, Achizitorul se află de drept în întârziere în
c) servicii — totalitatea activităților desfășurate de prestator ceea ce privește executarea obligației de plată a prețului
în cadrul prezentului contract; contractului. Pentru plata cu întârziere față de termenul scadent
d) prețul contractului — prețul plătibil prestatorului de către al facturilor emise în baza prezentului contract se vor percepe
achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și penalități de întârziere, conform legislației în vigoare.
corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract; 6.4. Prețul contractului poate fi ajustat doar în cazul în care
e) forța majoră — un eveniment mai presus de controlul au loc modificări legislative sau au fost emise de către autorități
acte administrative care au ca obiect creșterea/diminuarea
părților, care nu se datorează greșelii sau culpei acestora, care costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului
nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care și/sau doar în măsura strict necesară pentru acoperirea
face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea costurilor salariale.
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie,
ARTICOLUL 7
revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale,
restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, Obligațiile părților
enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este 7.1. Obligațiile Prestatorului:
considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai a) Prestatorul este licențiat de Ministerul Mediului, Apelor și
Pădurilor în baza Licenței nr. ./............și are
sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem
încheiat contract de gestionare a unui fond cinegetic;
de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți; b) Prestatorul este deservit de o echipă formată din personal
f) zi — zi calendaristică, dacă nu se specifică în mod diferit; specializat care asigură permanența, numărul membrilor echipei
an — 365 de zile. fiind proporțional cu dimensiunile și complexitatea activității
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 732/26.VII.2021 11

pentru care se solicită intervenția, pe toată durata prezentului apariția cazului de forță majoră și să ia orice măsuri care îi stau
contract; la dispoziție în vederea limitării consecințelor.
c) dispune de echipamentele specifice de intervenție;
d) pregătește echipamentele de intervenție și se deplasează ARTICOLUL 10
de urgență spre zona de intervenție; Notificări
e) face analiza gradului de risc împreună cu ceilalți
10.1. În accepțiunea părților contractante, orice notificare
reprezentanți ai echipei de intervenție, respectiv reprezentanții
adresată de una dintre acestea celeilalte părți este valabil
unității administrativ-teritoriale, ai personalului unităților
îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prezent(ă) în
specializate de jandarmi, medicul veterinar, și stabilește natura
partea introductivă a prezentului contract.
intervenției;
10.2. Schimbările datelor de contact/corespondență ale
f) după finalizarea intervenției, completează raportul de
părților contractante, necomunicate de acestea, nu pot fi
eveniment;
imputabile părții adverse.
g) nu părăsește locul evenimentului până la soluționarea
acestuia și informează Achizitorul despre eveniment și modul 10.3. În cazul în care notificarea se face prin poștă, ea va fi
de soluționare. transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire
7.2. Obligațiile Achizitorului: și se consideră primită la data menționată de oficiul poștal
a) contactează Prestatorul și convoacă echipa de intervenție primitor.
constituită la nivel local, aflată cel mai aproape de zona de 10.4. Refuzul primirii notificării pe cale poștală și/sau prin
intervenție; curier de oricare dintre părțile contractante nu va putea fi invocat
b) comunică Prestatorului toate informațiile pe care le deține, de aceasta ca motiv de neîndeplinire a procedurii.
necesare desfășurării în condiții optime a activității de 10.5. Notificările verbale nu vor fi luate în considerare de
intervenție; niciuna dintre părți, dacă nu sunt confirmate prin intermediul
c) coordonează intervenția asupra exemplarului/ uneia din modalitățile prevăzute la alineatele precedente.
exemplarelor de urs în cauză și sprijină Prestatorul pe parcursul 10.6. Înștiințările și notificările vor fi transmise la adresele de
derulării intervenției; mai jos:
d) asigură accesul reprezentanților Prestatorului în zona de către Achizitor:
intervenție; către Prestator:
e) pune la dispoziția Prestatorului orice echipamente
ARTICOLUL 11
necesare intervenției pe care le deține;
f) achită facturile emise de către Prestator în condițiile Soluționarea litigiilor
prezentului contract. 11.1. Părțile convin ca toate neînțelegerile privind
valabilitatea contractului sau cele privind interpretarea,
ARTICOLUL 8
executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale
Încetarea/Rezilierea contractului amiabilă, în termen de 15 zile lucrătoare de la intervenirea
8.1. Prezentul contract se derulează până la data de .., acestora.
cu posibilitatea prelungirii prin încheierea unui act adițional 11.2. Dacă achizitorul și prestatorul nu reușesc să rezolve în
semnat de ambele părți. mod amiabil divergențele contractuale, fiecare parte poate
8.2. Încetarea prezentului contract poate avea loc în solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele
următoarele situații: judecătorești competente din România.
a) prin acordul scris al părților, înainte de termenul prevăzut,
în baza unor motive temeinic justificate, cu condiția înștiințării în ARTICOLUL 12
scris cu cel puțin 30 de zile înainte de data renunțării; Limba care guvernează contractul
b) la expirarea termenului; 12.1. Limba care guvernează contractul este limba română.
c) prin rezilierea contractului pentru cauză de neexecutare;
d) prin apariția oricărei alte incapacități legale care să ARTICOLUL 13
împiedice executarea prezentului contract.
Legea aplicabilă contractului
ARTICOLUL 9 13.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Forța majoră
ARTICOLUL 14
9.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.
Dispoziții finale
9.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de
îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată 14.1. Modificarea prezentului contract se face prin act
perioada în care aceasta acționează. adițional încheiat între părțile contractante. Orice modificare a
9.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de datelor de contact din preambulul contractului se va aduce la
acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cunoștința celeilalte părți în termen de maximum 24 de ore.
cuveneau părților până la apariția acesteia. 14.2. Prezentul contract reprezintă voința părților și înlătură
9.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau
obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, ulterioară încheierii lui.

Prezentul contract se încheie la sediul Achizitorului azi, ......................................., în 3 (trei) exemplare, din care unul a fost
înmânat Prestatorului, iar celelalte 2 (două) rămân la autoritatea contractantă.

Achizitor, Prestator,
12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 732/26.VII.2021
ANEXA Nr. 2

PROCEDURĂ
privind modul de acțiune a instituțiilor responsabile în gestionarea intervențiilor în cazul incidentelor generate
de specia Ursus arctos (urs brun)

1. Activități derulate în cazul incidentelor generate de specia c) realizează marcarea/individualizarea exemplarelor de urs
urs brun tranchilizate în vederea relocării.
1.1. Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, denumit 1.4.2. Medicii veterinari de liberă practică desfășoară
în continuare IGJR, prin unitățile subordonate, ca urmare a următoarele activități, în baza contractului încheiat cu unitatea
repartizării apelului prin SNUAU 112 sau a sesizării prin altă administrativ-teritorială:
modalitate, desfășoară următoarele activități: a) folosesc mijloacele specifice de intervenție pentru
a) înștiințează telefonic și/sau prin alte mijloace de
administrarea substanțelor necesare pentru imobilizarea sau
comunicare la distanță instituțiile și/sau persoanele cu atribuții în
eutanasierea exemplarelor de urs;
domeniu;
b) solicită date și informații care să conducă la stabilirea b) recoltează probe biologice, asigurând, după caz,
nivelului de risc al intervenției; următoarele resurse materiale: autolaborator, trusă recoltare
c) deplasează la fața locului efectivele de jandarmi aflate în probe, echipament de protecție, ladă izotermă pentru transportul
serviciu; probelor;
d) evaluează situația și riscurile de agresiune generate de c) realizează marcarea/individualizarea exemplarelor de urs
către exemplarele de urs, respectiv prezența umană în zonă, tranchilizate în vederea relocării.
factori ce pot provoca dezvoltarea spontană a agresivității, și 1.5. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență,
comunică datele către ceilalți membri ai echipei de intervenție; denumit în continuare IGSU, prin unitățile subordonate,
e) asigură măsurile de ordine și de protecție a zonei în care desfășoară următoarele activități:
s-au produs sau există pericolul de producere a unor situații care a) asigură monitorizarea, evaluarea situațiilor de urgență din
pun în pericol viața, integritatea fizică a persoanelor sau bunurile domeniul de competență și centralizează datele și informațiile
acestora;
necesare;
f) delimitează perimetrul și restricționează accesul în zona
b) participă la acordarea asistenței medicale de urgență prin
unde există pericolul unei agresiuni;
g) îndepărtează alte persoane care nu își justifică prezența intermediul echipajelor de prim ajutor;
și avertizează populația prin semnale acustice și luminoase; c) acordă primul ajutor și asistență medicală avansată de
h) asigură accesul celorlalte instituții specializate de urgență;
intervenție pentru desfășurarea activităților specifice; d) asigură transportul răniților la unitățile spitalicești;
i) participă la organizarea și desfășurarea de acțiuni menite e) solicită sprijin de la serviciul de ambulanță județean, când
a alunga exemplarul de urs din zona incidentului; situația o impune;
j) participă la scoaterea persoanei/persoanelor agresate din f) informează populația din zona vizată, prin sistemul
zona de pericol; RO-ALERT.
k) asigură protecția personalului care încearcă imobilizarea 1.6. Primarul/Viceprimarul unității administrativ-teritoriale,
exemplarului de urs prin tranchilizare pe timpul desfășurării denumită în continuare UAT, desfășoară următoarele activități:
intervenției;
a) se deplasează la locul incidentului și conduce echipa de
l) stabilește și menține contactul permanent cu instituțiile
intervenție;
și/sau persoanele cu atribuții în domeniu.
1.2. Inspectoratul General al Poliției Române, prin structurile b) inițiază măsuri pentru informarea populației cu privire la
subordonate, desfășoară următoarele activități: existența unui potențial pericol determinat de prezența unor
a) sprijină unitățile subordonate IGJR în activitatea de exemplare de urs, modul de comportare, metode de protejare a
asigurare a măsurilor de ordine și de protecție în proximitatea bunurilor și animalelor domestice, restricții și obligația de
locului intervenției; respectare a recomandărilor reprezentanților instituțiilor cu
b) întreprinde activități pentru devierea/restricționarea atribuții în gestionarea evenimentelor;
circulației rutiere. c) informează prefectul cu privire la resursele umane și
1.3. Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța materiale la dispoziție cu care pot acționa în sprijin pentru
alimentelor, denumită în continuare DSVSA, desfășoară gestionarea situației;
următoarele activități: d) consultă registrul național al alungărilor, tranchilizărilor și
a) coordonează și supraveghează activitatea medicilor relocărilor ori extragerilor prin eutanasiere sau împușcare a
veterinari de liberă practică împuterniciți.
exemplarelor de urs, în vederea fundamentării deciziei de
1.4. Medicii veterinari desfășoară următoarele activități:
intervenție;
1.4.1. Medicii veterinari de liberă practică împuterniciți:
a) folosesc mijloacele specifice de intervenție pentru e) pune la dispoziția medicului veterinar de liberă practică
administrarea substanțelor necesare pentru imobilizarea sau împuternicit arma de tranchilizare/eutanasiere;
eutanasierea exemplarelor de urs; f) pune la dispoziția gestionarului fondului cinegetic
b) la solicitarea DSVSA, recoltează probe biologice de la contractant/Gărzii forestiere situația actualizată a delimitării
exemplarul în cauză, suspect de boli infecțioase, pentru zonei intravilanului localităților în scopul stabilirii cu precizie a
stabilirea diagnosticului; modului de acțiune.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 732/26.VII.2021 13

1.7. Personalul tehnic de specialitate angajat al gestionarului 3. Niveluri de risc.


fondului cinegetic desfășoară următoarele activități: 3.1. La nivelul de risc redus
a) se deplasează la fața locului și participă la intervenție prin Dacă în urma evaluării la fața locului echipa de intervenție
desfășurarea de acțiuni menite a alunga/imobiliza/captura constată că nivelul de risc este redus, se procedează la
animalul; alungarea exemplarului prin diverse mijloace, intervenție
b) evaluează situația, atunci când ajunge primul la locul prevăzută la art. 4 alin. (1) din ordonanța de urgență, și se vor
incidentului, și comunică datele către ceilalți membri ai echipei
lua următoarele măsuri:
de intervenție;
a) limitarea accesului persoanelor în zonă de către jandarmi,
c) asigură relocarea exemplarului de urs în locațiile de
destinație indicate de Garda forestieră; polițiști și polițiști locali, după caz;
d) extrage prin împușcare exemplarul de urs, potrivit deciziei b) aplicarea măsurilor de îndepărtare a animalului din zonă,
conducătorului echipei de intervenție; respectiv goane oarbe, semnale acustice și luminoase, gloanțe
e) asigură condiții optime pentru exemplarele rămase de cauciuc, petarde, de către jandarmi și personalul tehnic de
orfane/rănite până la predarea acestora centrelor autorizate. specialitate al gestionarului fondului cinegetic sau al Gărzii
1.8. Garda forestieră desfășoară următoarele activități: forestiere, după caz;
a) pune la dispoziția autorităților administrației publice locale c) în urma intervenției se va încheia un raport în care se vor
lista actualizată a gestionarilor fondurilor cinegetice, în scopul detalia modul de intervenție și rezultatele obținute;
stabilirii competenței teritoriale a acestora; d) dacă este cazul, reprezentantul legal al autorității
b) se deplasează la fața locului și participă la intervenție prin administrației publice locale va convoca comisia de constatare
desfășurarea de acțiuni menite a alunga/imobiliza/captura a pagubelor, potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Hotărârea
animalul; Guvernului nr. 1.679/2008 privind modalitatea de acordare a
c) evaluează situația, atunci când ajunge prima la locul
despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii și a protecției
incidentului, și comunică datele către ceilalți membri ai echipei
fondului cinegetic nr. 407/2006, precum și obligațiile ce revin
de intervenție;
d) în cazul acțiunilor de relocare, identifică posibilele locații gestionarilor fondurilor cinegetice și proprietarilor de culturi
de destinație și asigură obținerea acceptului gestionarului de agricole, silvice și de animale domestice pentru prevenirea
fond cinegetic; pagubelor.
e) extrage prin împușcare exemplarul de urs, potrivit deciziei 3.2. La nivelul de risc mediu
conducătorului echipei de intervenție. Dacă în urma evaluării la fața locului echipa de intervenție
1.9 Centrul de reabilitare/Entitatea autorizată sprijină cu constată că nivelul de risc este mediu, se procedează la
personal de specialitate echipa de intervenție prin preluarea, alungarea exemplarului prin diverse mijloace sau la tranchilizare
eliberarea/plasarea provizorie în custodie în cadrul centrelor de și relocare, intervenții prevăzute la art. 4 alin. (1) din ordonanța
reabilitare/îngrijire a exemplarelor de faună sălbatică capturate, de urgență, și se vor lua următoarele măsuri:
bolnave, rănite, până la reintroducerea în habitatele naturale de a) limitarea accesului persoanelor în zonă de către jandarmi,
origine sau în sanctuare în care este posibilă deținerea pe polițiști și polițiști locali, după caz;
termen lung. b) aplicarea măsurilor de îndepărtare a animalului din zonă,
2. Evaluarea comportamentului animalului sălbatic
respectiv goane oarbe, semnale acustice și luminoase, gloanțe
2.1. Comportamentul general oferă informații de bază referitoare
de cauciuc, petarde, de către jandarmi și personalul tehnic de
la animal, de care se va ține seama în cadrul evaluării finale,
individuale, realizate cu ocazia intervenției rapide la fața locului. specialitate al gestionarului fondului cinegetic sau al Gărzii
forestiere, după caz;
Nivelul c) medicul veterinar de liberă practică împuternicit
Comportamentul general
de risc
procedează la tranchilizarea exemplarului de urs;
Animalul a fost observat ocazional în intravilan. redus d) autoritatea locală și gestionarul pun la dispoziția echipei de
Animalul se retrage la observarea oamenilor (50—100 m). redus intervenție echipamentul specializat pentru marcarea și
Animalul nu se retrage la observarea oamenilor transportul exemplarului tranchilizat;
mediu
(50—100 m). e) în urma intervenției se va încheia un raport în care se vor
Animalul surprins/alungat lansează un atac fals. mediu detalia modul de intervenție și rezultatele obținute;
Animalul a fost observat repetat în intravilan. mediu f) dacă este cazul, reprezentantul legal al autorității publice
Animalul nu este oprit de măsurile de protecție locale va convoca comisia de constatare a pagubelor, potrivit
mediu
existente. prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.679/2008.
Animalul se hrănește cu gunoaie în prezența 3.3. La nivel de risc mare
mediu
oamenilor. Dacă în urma evaluării la fața locului echipa de intervenție
Animalul nu se retrage când este alungat. mediu constată că nivelul de risc este mare, se intervine prin metoda
Animalul se află prins într-o capcană neautorizată și extragerii prin eutanasiere/împușcare, intervenție prevăzută la
mare
prezintă răni grave. art. 4 alin. (1) din ordonanța de urgență, și se vor lua
Animalul intră în gospodării, nu se retrage în prezența următoarele măsuri:
mare
omului și devine agresiv.
a) limitarea accesului persoanelor în zonă de către jandarmi,
Animalul surprins/alungat lansează un atac. mare
polițiști și polițiști locali, după caz;
Animalul devine agresiv în urma rănirii sau a b) medicul veterinar împuternicit procedează la tranchilizarea
mare
administrării substanțelor tranchilizante.
și eutanasierea exemplarului, după caz;
Animalul atacă omul în zona locuită. mare c) extragerea prin împușcare de către personalul tehnic de
Animalul atacă animale domestice în intravilan. mare specialitate al gestionarului fondului cinegetic sau al Gărzii
14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 732/26.VII.2021

forestiere, după caz, a exemplarului de urs agresiv, potrivit pentru animale, targă de transport, laț de imobilizare, trusă de
deciziei conducătorului echipei de intervenție; autoapărare echipă asupra potențialului atac al ursului;
d) în urma intervenției se va încheia un raport în care se vor b) echipa de intervenție intervine doar dacă zona este
detalia modul de intervenție și rezultatele obținute; asigurată din punctul de vedere al siguranței cetățenilor, măsură
e) dacă este cazul, reprezentantul legal al autorității publice realizată de către jandarmi, polițiști și polițiști locali, după caz;
locale va convoca comisia de constatare a pagubelor, potrivit c) în cazul în care animalul trebuie imobilizat prin
prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.679/2008. tranchilizare — capturat — , scos din capcană ilegală — laț —,
Decizia privind utilizarea uneia dintre metodele enumerate medicul veterinar de liberă practică împuternicit apreciază
mai sus este luată de către conducătorul echipei de intervenție greutatea ursului, stabilește și administrează exemplarului de
prin raportare la nivelul de risc constatat la fața locului. urs substanța tranchilizantă în vederea imobilizării animalului.
Decizia de intervenție prin metoda extragerii prin eutanasiere 5. Alte obligații și responsabilități
sau împușcare, după caz, trebuie luată gradual, cu respectarea 5.1. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru
condiției proporționalității, în funcție de circumstanțele concrete Siguranța Alimentelor, prin structurile subordonate, are obligația
de la fața locului. de a pune la dispoziția autorităților locale și structurilor de
jandarmerie o listă completă și actualizată cu datele de contact
Având în vedere faptul că din echipa de intervenție face parte
ale medicilor veterinari de liberă practică împuterniciți și ale
și un medic veterinar, prima opțiune pentru extragere este
persoanelor ce pot fi anunțate în orice moment în vederea
eutanasierea exemplarului de urs, dacă situația la fața locului
alertării cu privire la apariția unui incident provocat de urși.
permite această procedură de intervenție.
5.2. UAT are obligația de a pune la dispoziția structurilor de
Metoda de extragere prin împușcare a exemplarului de urs
jandarmerie și direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța
este utilizată numai în cazurile în care exemplarul de urs
alimentelor o listă completă și actualizată cu datele de contact
prezintă un comportament agresiv sau se află într-o situație de
ale primarului/viceprimarului unității administrativ-teritoriale
natură a dezvolta un comportament agresiv, care poate pune în desemnat în comitetul local de situații de urgență potrivit
pericol siguranța și securitatea persoanelor sau a bunurilor de prevederilor art. 12 alin. (2) din Ordonanța de urgență a
orice fel aparținând acestora. De asemenea, metoda extragerii Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de
prin eutanasiere sau împușcare se va utiliza și în cazul în care Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și
metodele anterioare nu au dat rezultate, iar nivelul de risc se completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările
modifică din risc redus sau mediu în risc mare, precum și în ulterioare, date ce pot fi utilizate în orice moment în vederea
situația în care echipa de intervenție ia decizia că exemplarul în alertării cu privire la apariția unui incident provocat de urși,
cauză, ca urmare a eventualelor răni, dezvoltă un comportament precum și orice schimbare apărută.
agresiv care pune în pericol siguranța și securitatea persoanelor. 5.3. Gestionarii fondurilor de vânătoare sunt obligați să pună
4. Procedura de intervenție se realizează astfel: la dispoziția autorităților locale și structurilor de jandarmerie o
a) echipa de intervenție, în urma solicitării, pregătește, potrivit listă completă și actualizată cu datele de contact, date ce pot fi
responsabilităților ce rezultă din prezenta ordonanță de urgență, utilizate în orice moment în vederea alertării cu privire la apariția
echipamentul de intervenție, respectiv autoutilitară specială, unui incident provocat de urși, precum și arondarea acestora pe
armă de tranchilizare, trusă de tranchilizare, trusă de prim ajutor unități administrativ-teritoriale.

ANEXA Nr. 3

REGISTRUL NAȚIONAL
al relocărilor/extragerilor prin împușcare sau eutanasiere

Nume Nr. FC Proces-


Echipa de Nume Nr. GFC la Sex Starea Stadiul de X Y
Județ UAT Nr. FC GFC FC la la Ziua Luna An verbal de
intervenție FC exemplare relocare specie fiziologică dezvoltare (long) (lat)
relocare relocare ecarisare

FC — fond cinegetic
GFC — gestionar fond cinegetic
X, Y — coordonate în sistemul de proiecție național
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 732/26.VII.2021 15

ANEXA Nr. 4

RAPORT DE EVENIMENT
al echipei de intervenție constituit pe baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. ......
Data Ora 

Subsemnații:
Reprezentant Jandarmerie  Unitatea ...........
Reprezentant UAT/CJ ..............................................................................................
Localitatea ...
Județul .........
Personal tehnic  Gestionar 
Medic veterinar împuternicit 
Zona ............
Personal Gardă forestieră (dacă este cazul) .....
Zona ............   
Modalitatea intervenției: ALUNGARE TRANCHILIZARE/RELOCARE EXTRAGERE
Număr exemplare asupra cărora s-a intervenit: 
Locul extragerii/capturării: ....................
Aria naturală protejată (dacă este cazul) ..
Stadiul de dezvoltare a exemplarului/lor (adult/tineret/pui): 
Sexul:  MASCUL  FEMELĂ  FEMELĂ CU PUI
Vârsta estimată: Apreciere:  ANI .. Pe baza danturii (dacă este cazul)  ANI
Nivelul de risc evaluat conform anexei nr. II pct. 2.1
Decizie la nivelul echipei de intervenție conform art. 4 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. ..........................
..
..
Detalii/Descriere intervenție

..
..
..
..
..
..


Starea exemplarului/lor după recoltare/capturare (viu/mort/rănit): .

Lungime nas- Circumferință Înălțime Circumferință Lungime Lungime


Vârsta Sex Greutate Lungime cap
baza cozii torace greabăn gât talpă talpă
ani M/F kg mm
mm mm mm mm inferioară posterioară

Serie/Nr. marcaj (dacă este cazul) .


Coordonate stereo 70 la eliberare .
Stocarea și destinația exemplarului/lor (dacă este cazul)

Alte relatări (dacă este cazul)
Semnături
Personal Jandarmerie ......
Reprezentant UAT/CJ 
Personal tehnic gestionar .
Medic veterinar împuternicit .
Persoana păgubită/apelant 
16 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 732/26.VII.2021

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

ORDIN
privind aprobarea transferului drepturilor și obligațiilor stabilite prin Licența de concesiune
nr. 479/1999 a activității de exploatare a minereului de uraniu din perimetrul Tulgheș-Grințieș,
județul Neamț, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 277/2000 privind aprobarea
unor licențe de concesiune a activităților de exploatare, încheiate între Agenția Națională
pentru Resurse Minerale și Compania Națională a Uraniului — S.A.
Având în vedere:
— art. 24 alin. (1) și (9) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare;
— art. 109—113 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare;
— Referatul Direcției generale gestionare, evaluare și concesionare resurse/rezerve minerale. Integrare Europeană
nr. 301.600 din 1.07.2021,
în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale
pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,
președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale emite următorul ordin:
Art. 1. — Se aprobă transferul drepturilor dobândite și al Partea I, nr. 175 din 24 aprilie 2000, de la Compania Națională
obligațiilor asumate potrivit Licenței de concesiune pentru a Uraniului — S.A., având număr de înregistrare la registrul
exploatarea minereului de uraniu nr. 479/1999 din perimetrul comerțului J40/1271/1998, cod unic de înregistrare 10254529,
Tulgheș-Grințieș, județul Neamț, aprobată prin Hotărârea la Societatea Națională Nuclearelectrica — S.A., având număr
Guvernului nr. 277/2000 privind aprobarea unor licențe de de înregistrare la registrul comerțului J40/7403/1998, cod unic
concesiune a activităților de exploatare, încheiate între Agenția de înregistrare 10874881.
Națională pentru Resurse Minerale și Compania Națională a Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
Uraniului — S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.
Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
Daniel Grigoroiu-Norocel
București, 6 iulie 2021.
Nr. 132.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; 012329
C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 BCR

&JUYEJT|326724]
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 DTCPMB (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, www.monitoruloficial.ro
Adresa Biroului pentru relații cu publicul este:
Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București; 012329.
Tel. 021.401.00.73, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72,
e-mail: pierderiacte@ramo.ro, concursurifp@ramo.ro, convocariaga@ramo.ro

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 732/26.VII.2021 conține 16 pagini. Prețul: 3,20 lei ISSN 1453—4495