Sunteți pe pagina 1din 11

Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii 

Moldova

I.P. Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale

Catedra Servicii Administrative și Turism

Referat
Tema : ,, Serviciul vamal ”

A elaborat : Ciocan Ecaterina

Grupa : SB 1442

Conducător: Televca Natalia

Chișinău, 2017

1
Cuprins:
1. Introducere.................................................................................................................. 3
2. Noțiunea de drept vamal.............................................................................................4
3. Misiune, Viziune, Valorile...........................................................................................5
 Misiune....................................................................................................................5
 Viziune..................................................................................................................... 5
 Valorile....................................................................................................................5
4. Date istorice.................................................................................................................. 5
5. Organele vamale ale Republicii Moldova...................................................................6
După poziția față de frontieră:........................................................................................6
După specificul căilor de transport, al mărfurilor sau persoanelor:.................................6
După mărimea și complexitatea mărfurilor transportate :...............................................6
6. Serviciul în organele vamale........................................................................................7
Gradele speciale ale serviciului vamal ...........................................................................7
La angajare în organul vamal..........................................................................................7
Colaboratorul vamal nu este în drept..............................................................................8
Colaboratorul vamal are dreptul.....................................................................................8
Colaboratorul vamal este obligat....................................................................................9
Sancțiuni disciplinare:...................................................................................................9
Brokerul vamal...............................................................................................................9
7. Concluzie :.................................................................................................................10
8. Bibliografie...............................................................................................................11

2
1. Introducere
Dreptul vamal este o ramură a dreptului a Republicii Moldova și o studiem
în calitate de disciplină juridică. Cu ajutorul acestei teme, studenții fac cunoștință
cu modul de organizare și funcționare a sistemului vamal al Republicii Moldova și
activitatea vamală. La nivelul unei teme nu realizăm să studiem principiile
generale de organizare a sistemului vamal, a reglementării tarifare a activității
economice externe, procedura de vămuire și perfectarea actelor vamale etc., dar
reușim câte ceva să studiem din serviciul vamal.

Luând în considerație dreptul vamal ca o ramură de drept complexă, ea


reprezintă un sistem integru pentru reglementarea relațiilor sociale din sfera
activității vamale, conținând prevederi ale normelor diferitor ramuri de drept. De
aceea, trebuie de evidențiat corelația dreptului vamal cu următoarele ramuri de
bază ale dreptului : drept constituțional ; drept civil ; drept penal ; drept
administrativ etc.

Această temă este importantă pentru fiecare student care dorește să-și
continuie studiile în domeniul dreptului, pentru a obține rezultate adecvate
cerințelor de azi și tendințelor dezvoltării social- economice.

3
2. Noțiunea de drept vamal
Dreptul vamal reprezintă mecanismul reglementării de stat a activității vamale.
Fără dreptul vamal este imposibil de a crea un mecanism vamal funcțional, la baza căruia
se află sistemul puterii executive, reprezentat de organele vamale.

Dreptul vamal asigură interacțiunea tuturor elementelor activității vamale. Punerea


în aplicare a activității vamale este imposibilă fără o reglementare juridică a relațiilor care
apar în acest domeniu. Anume dreptul vamal unifică toate normele legate de trecerea
mărfuilor și mijloacelor de transport peste frontiera vamală.

La etapa actuală, în condițiile liberalizării operațiunilor de import-export și a


stabilirii relațiilor economice de piață, Republica Moldova este cointeresată în existența
drepului vamal ca ramură independentă de drept. Interesul statului se manifestă prin
prezența unei cercetări sistematice, stabile și speciaizate în definirea bazelor economice și
organizaționale ale activității vamale. Fără aceasta este imposibil de a asigura securitatea
economică a statului.

Dreptul vamal este definit ca o ramură complexă de drept ce cuprinde un ansamblu


de norme juridice, având apartenență ramurală diversă și care au drept scop
reglementarea relațiilor sociale legate de trecerea mărfurilor și a mijloacelor de transport
peste frontiera vamală, precum și realizarea politicii vamale a statului.

La fel, dreptul vamal este privit ca o ,,ramură de frontieră”. Această afirmație ține
de dualitatea perceperii acestei ramuri de drept : pe de o parte vine să protejeze piața
internă, dar și săă impulsioneze exportul ; să încurajeze dezvoltarea economică, dar și să
mărească încasările prin perceperea drepturilor de import și export. În ordinea dată de
idei găsim dreptul vamal stând la granița dintre dreptul privat și dreptul public, are
caractere preluate din domeniul public cât și cel privat. De exemplu, un contract dintre
părți, care în mod firesc ar putea fi încheiat în formă verbală, va trebui întocmit în mod
obligatoriu în formă scrisă dacă obiectul contractat urmează a fi transportat peste
frontiera vamală.

Reieșind din cele spuse mai sus, putem defini dreptul vamal ca o ramură de
drept complexă, ce este alcătuită dintr-o totalitate de norme juridice mixte care
reglementează relații sociale din sfera activității vamale, ce sunt puse pe seama
organelor vamale.

Din definiția dată putem evidenția următoarele trăsături specifice :


- Dreptul vamal este o ramură de drept complexă;
- Este alcătuit dintr-o totalitate de norme juridice mixte ;
- Obiectul de reglementare este complex ;
- Reglementează relații sociale din sfera activității vamale ;
- Un subiect obligatoriu sunt organele vamale.

4
3. Misiune, Viziune, Valorile

 Misiune
Serviciul Vamal al Republicii Moldova este o instituţie din sistemul organelor de drept şi
de securitate a statului avînd misiunea de a  asigura securitatea economică a ţării prin colectarea
eficientă a taxelor şi impozitelor, combaterea fraudelor vamale, facilitarea comerţului
internaţional şi protejarea societăţii, aplicînd uniform şi imparţial legislaţia vamală.

 Viziune
Instituţia va tinde spre perfecţionarea sistemului vamal, astfel încît Serviciul Vamal al
Republicii Moldova să se bucure de o apreciere înaltă şi să fie recunoscută ca fiind una dintre
cele mai moderne, eficiente şi transparente autorităţi  de stat.

 Autorităţile publice, cetăţenii, comunitatea de afaceri, instituţiile europene şi


internaţionale vor fi siguri în capacităţile sistemului vamal moldovenesc de a:
- organiza activitatea vamală în mod eficient şi eficace;
- oferi informaţii veridice necesare pentru a susţine procesul de luare a deciziilor;
- facilita traficul de mărfuri pentru cei care s-au conformat legislaţiei vamale şi contracara
fraudele vamale, aplicînd măsurile de sancţionare faţa de infractori.

 Valorile
Colaboratorii Serviciului Vamal împărtăşesc următoarele valori comune:
1. Profesionalism şi eficienţă evidenţiate prin îndeplinirea calitativă a atribuţiilor organelor
vamale  şi tendinţă continuă spre perfecţionare profesională;
2. Dedicaţie maximă orientată spre dezvoltarea sistemului vamal naţional;
3. Etica şi integritatea profesională, reprezentarea cu demnitate în relaţiile cu societatea,
autorităţile naţionale şi cele internaţionale;
4. Obiectivitate, disciplină, demnitate şi responsabilitate;
5. Transparenţa activităţilor şi deschidere pentru dialog.

4. Date istorice

 4.09.1991 - Decretul Preşedintelui cu privire la subordonarea instituţiilor vamale situate


pe teritoriul Republicii Moldova (sistemul la acel moment a fost compus din vama
Ungheni, vama Leuşeni şi  vama Chişinău)
 În 1992 la frontiera cu România au fost create 4 birouri vamale noi: Sculeni, Costesti,
Cahul, Giurgiuleşti  au fost puse bazele activităţii a 22 puncte de control vamal la
frontiera cu Ucraina
 9.03.1993 - adoptat primul Cod vamal
 1994 - Republica Moldova a devenit membru Organizaţiei Mondiale a Vămilor
 15.08.1995 - Decretul Preşedintelui a instituit ziua 4 septembrie "ziua lucrătorului
sistemului vamal"  care se sărbătoreşte anual
 20.07.2000 - adoptat noul Cod vamal şi Legea cu privire la serviciul în organele vamale
 1.06.2001 - Republica Moldova devine membru al Organizaţiei Mondiale a Comerţului
(OMC)  

5
5. Organele vamale ale Republicii Moldova

Putem defini ,,instituțiile vamale” ca acele subdiviziuni structurale ale organelor vamale,
care nu aplică nemijlocit reglementările vamale, dar acordă asistență și suport necesar în vederea
aplicării acestora de către alte subdiviziuni.
,,Laboratoarele vamale sunt create de Serviciul Vamal pentru expertiza și examinarea în
scopuri vamale a mărfurilor”, la fel ,,în sistemul Serviciului Vamal sunt create instituții de
învățământ pentru pregătirea cadrelor vamale și perfecționarea profesionalistă a efectivului
vamal”, de asemenea ,, Servicul Vamal inființează centre de calcul, întreprinderi de poligrafie,
de construcții și exploatare, a căror activitate contribuie la îndeplinirea funcțiilor organelor
vamale” – art. 10 al Codului Vamal.
De cele mai dese ori, organele vamale se identifică prin noțiunea de ,,vămi”, care în
literatura de specialitate, cât și în practică se împart după următoarele criterii:
După poziția față de frontieră:
- Vămi de frontieră;
- Vămi de interior;
- Vămi mixte, care realizează operațiuni specifice ambleor tipuri de vămi;
După specificul căilor de transport, al mărfurilor sau persoanelor:
- Vămi rutiere;
- Vămi fluviale:
- Vămi feroviare;
- Vămi maritime;
- Vămi pentru transporturi poștale;
- Vămi pentru micul trafic;
- Vămi complexe, care reunesc două sau mai multe tipuri de căi de transport.
După mărimea și complexitatea mărfurilor transportate :
- Vămi mari;
- Vămi medii;
- Vămi mici.

La moment, organele vamale ale Republicii Moldova sunt organizate în cadrul


Serviciului Vamal, care este alcătuit din nivelul central și nivelul teritorial, lipsind nivelul
regional.
Atunci când ne referim la noțiunea ,,Serviciul Vamal” aceasta este tratată, atât în sens
larg, cât și în sens îngust. Astfel, în sens larg, prin noțiunea dată înțelegem totalitatea organelor
vamale ale Republicii Moldova ca un sistem unic și complex. În sens îngust, atunci când vorbim
despre ,,Serviciul Vamal” avem în vedere subdiviziunea centrală a organelor vamale, și anume
Aparatul Central al acestora.
Serviciul Vamal este un organ de drept, cu statut de persoana juridică, dispune de
ștampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova, activează conform principiului de instituție
bugetară, finanțată de la buget, dispune de mijloace (fonduri) speciale, precum și de resurse
obținute de la activitatea unităților din subordine aflate la autogestiune.
Nivelul central este alcătuit din Aparatul Central al Serviciului Vamal. Cât privește
structura organizațională a Aparatului Central al Serviciului Vamal aceasta este determinată de
funcțiile atribuite și este alcătuită din conducere (directorul general) și subdiviziunile interne.
Nivelul teritorial la moment este alcătuit din 7 birouri vamale: Biroul vamal Briceni,
Biroul Vamal Bălți, Biroul Vamal Ungheni, Biroul Vamal Chișinău, Biroul Vamal Leușeni,
Biroul Vamal Bender, Biroul Vamal Cahul, care includ în componența sa posturile vamale
subordonate.

6
Una din caracteristicile sistemului vamal îl constituie prezența subdiviziunilor
specializate. La moment, în Republica Moldova nu avem birouri vamale specializate, cum sunt
în alte state.
Funcția organului vamal, constituie totalitatea acțiunilor organelor vamale prevăzute de
legislația vamală și îndreptate la realizarea politicii vamale. Întru realizarea funcțiilor de care
dispun, organele vamale sunt înzestrate cu anumite atribuții, prin care înțelegem totalitatea
drepturilor și obligațiilor de care dispun acestea și funcționarii vamali și care sunt stabilite în
Codul Vamal și alte acte normative.

6. Serviciul în organele vamale

Serviciul în organele vamale este un gen special de activitate în serviciul public prin care
se exercită funcțiile, drepturile și obligațiile organelor vamale, incluse în sistemul organelor de
drept și al organelor securității statului.
Persoanele cu funcție de răspundere în organele vamale (colaboratori vamali) sunt
cetățeni ai Republicii Moldova care dețin funcții în organele vamale și care dispun de grade
speciale.

Gradele speciale ale serviciului vamal sunt următoarele :

 Plutonier al serviciului vamal;


 Plutonier major al serviciului vamal;
 Sublocotenent al serviciului vamal;
 Locotenent al serviciului vamal;
 Locotenent major al serviciului vamal;
 Căpitan al serviciului vamal;
 Maior al serviciului vamal;
 Locotenent-colonel al serviciului vamal;
 Colonel al serviciului vamal;
 General-maior al serviciului vamal;
 General-locotenent al serviciului vamal;
 General-colonel al serviciului vamal.

Funcțiile din organele vamale și gradele speciale corespunzătoare acestor funcții se


grupează astfel :
a) efectivul inferior: Plutonier al serviciului vamal, Plutonier major al serviciului vamal.
b) efectivul de comandă mediu: Sublocotenent al serviciului vamal, Locotenent al serviciului
vamal, Locotenent major al serviciului vamal, Căpitan al serviciului vamal.
c) efectivul de comandă superior: Maior al serviciului vamal, Locotenent-colonel al serviciului
vamal, Colonel al serviciului vamal.
d) efectivul de comandă suprem: General-maior al serviciului vamal, General-locotenent al
serviciului vamal, General-colonel al serviciului vamal.
Pot fi colaboratori vamali cetățenii Republicii Moldova care au împlinit vârsta de 18 ani,
apți după calitățile individuale și profesionale, după nivelul de studii și starea de sănătate să
exercite funcțiile organelor vamale. Angajarea în serviciu în organele vamale este benevolă și se
face în baza de contract inidividual de muncă.
La angajare în organul vamal, se prezintă:
a) cererea
b) buletinul de identitate;
c) carnetul de muncă;
d) diploma de studii;
7
e) certificatul medical;
f) cazierul judiciar;
g) dosarul personal.
Nu poate fi angajată și nu se poate alfa în exercițiul funcțiunii persoana care a fost
concediată anterior din serviciu pentru fapte ilicite care au discreditat statutul de colaborator
vamal, persoana cu antecedente penal, persoana recunoscută, prin hotărâre judecătorească
definitivă, incapabilă sau cu capacitate de exercițiu limitată, precum și persoana care la angajare
a tăinuit informații care împiedică aflarea ei în serviciul vamal.

Colaboratorul vamal nu este în drept:


 Să exercite o altă funcție remunerată, cu excepția activității didactice, științifice sau de
creație;
 Să exercite personal sau prin intermediul unui terț activitate de întreprinzător;
 Să fie membru al organului de conducere al unei organizații comerciale, cu excepția
cazurilor stabilite de legislație;
 Să fie împuternicitul sau reprezentantul unui terț în organul vamal;
 Să utilizeze în alte scopuri decât cele de serviciu mijloacele tehnice, materiale și de
asigurare informațională, mijloacele financiare, alte bunuri ale statului, precum și
informația de serviciu;
 Să primească de la persoane fizice sau juridice daruri, remunerații, împrumuturi, servicii,
mijloace pentru plata odihnei, distracțiilor, cheltuielilor de transport și alte recompense
legate de exercitarea obligațiilor de serviciu;
 Să plece în deplasări de serviciu în străinătate din contul unei persoane fizice sau juridice,
cu excepția deplasărilor efectuate în conformitate cu acordurile internaționale la care
Republica Moldova este parte sau cu acordurile mutuale interstatale, sau cu acordurile
autorităților publice cu organizații internaționale;
 Să fac uz de serviciu în interesul unor partide, asociații obștești, inclusiv religioase.

Colaboratorul vamal are dreptul:


 Să ia cunoștință de documentele care stabilesc drepturile și obligațiile sale, de criteriile de
apreciere a calității exercitării serviciului în organele vamale ce contribuie la avansarea în
serviciu;
 Să primească în modul stabilit informația și materialele necesare îndeplinirii obligațiilor
de serviciu;
 Să inspecteze agenți economici, idiferent de tipul de proprietate și forma juridică de
organizare;
 Să ia decizii și să participe la elaborarea de proiecte de hotărâri în corespundere cu
obligațiile sale de serviciu;
 Să participe la concurs pentru a ocupa funcție vacantă în organul vamal;
 Să fie avansat în funcție conform rezultatelor obținute și nivelului de calificare;
 Să ia cunoștință de materialele din dosarul persoanl, de avizele referitoare la activitatea sa
și de alte documente până la îndosarierea lor și să prezinte lămuriri spre a fi anexate la
dosarul personal;
 Să se recicleze și să-și ridice nivelul de profesionalitate din mijloacele de la bugetul de
stat prevăzute pentru Serviciul Vamal;
 Să fie asigurat cu pensie în conformitate cu legislația în vigoare;
 Să ceară efectuarea unei anchete de serviciu pentru contestarea informațiilor care îî
denegrează deminitatea și-i lezează drepturile;
 Să se întrunească în sindicat;
 Să participe la adunări în cadrul organului vamal;

8
 Să aplice forța fizică, mijloacele speciale, arma de foc și arma albă, în modul și în
cazurile prevăzute de legislație;
 Să i se acorde protecție față de pericolele la care este expus ca urmare a îndeplinirii
obligațiilor de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea acestora.
Colaboratorul vamal este obligat :

 Să asigure respectarea Constituției, legilor și a altor acte normative;


 Să asigure respectarea și apărarea drepturilor și intereselor legitime ale cetățenilor;
 Să execute ordinele și dispozițiile șefilor organului vamal;
 Să respecte regulamentul de ordine interioară al organului vamal, modul de utilizare a
informației de serviciu, să îndeplinească instrucțiunile de serviciu, să respecte
regulamentele și alte acte normative;
 Să-și ridice nivelul de calificare;
 Să păstreze secretul de stat, alte secrete apărate de lege și să nu divulge informația care i-
a parvenit în exercițiul funcțiunii, inclusiv informația referitoare la viața personală, la
cinstea și la demnitatea cetățeanului;
 Să semnaleze faptele de comportament corupțional și cele care încalcă grav etica
profesională;
 Să respecte prevederile Codului privind conduita etică a colaboratorului vamal;

Pentru încălarea disciplinei de serviciu, colaboratorului vamal îi pot fi aplicate


următoarele sancțiuni disciplinare:
a) observația;
b) mustrarea;
c) mustrarea aspră;
d) retrogradarea în funcție pe un termen de până la 6 luni;
e) reținerea conferirii gradului special;
f) preîntâmpinarea că nu corespunde serviciului în conformitate cu rezultatele atestării;
g) eliberarea din serviciu în organul vamal.

Brokerul vamal

Broker vamal este persoana juridică, înregistrată în conformitate cu legislația, care


deține licența pentru activitatea de broker vamal, eliberată de Camera de Licențiere, și care, pe
principiile reprezentării directe sau indirecte, declară mărfurile, le prezintă pentru vămuire,
efectuează și alte operațiuni vamale. Pentru obligația vamală apărută brokerul vamal răspunde
solidar cu plătitorul vamal.

9
7. Concluzie :

În concluzie pot spune că serviciul vamal din Republica Moldova nu este așa de
dezvoltat în comparație cu alte țări cum ar fi : Federația Rusă.
Activitatea vamală este formată din multitudinea activităților reglemenate de lege
și alte acte normative, desfășurate de organele competente, cu participarea importatorilor,
a exportatorilor sau a reprezentanților acestora, cu scopul realizării operațiunilor de
import-export, în așa fel încât acestea să se înfăptuiască cu respectarea întocmai a
obligațiilor ce le au către stat.
Reeșind din cele expuse mai sus, structura activității vamale poate fi compusă din
următoarele elemente:
- Politica vamală;
- Principiile generale de trecere a mărfurilor și mijloacelor de transport peste
frontiera vamală;
- Regimurile vamale;
- Reglementarea tarifară;
- Plățile vamale(drepturile de import și export);
- Perfectarea vamală;
- Controlul vamal;
- Statistica vamală;
- Contrabanda și alte infracțiuni din sfera activității vamale;
- Încălcarea regulilor vamale și răspunderea în cazul săvârșirii acestora;
- Procedura în cazurile de încălcare a regulilor vamale;
- Examinarea cazurilor de încălcare a regulilor vamale.
Legislația vamală face deosebire între ,,reglementări vamale” și ,,activitatea
vamală”. Dacă prin reglementări vamale se înțelege activitatea statului privind realizarea
politicii vamale, care se exprimă în stabilirea regulilor vamale, atunci, activitatea vamală,
este activitatea statului îndreptată la respectarea acestor reguli vamale.
Ce-i ce doresc să activeze în acest domeniu trebuie să cunoască că obiectul de
reglementare sunt relațiile sociale ce poartă un caracter complex.
Reeșind din analiza obiectului și metodei de reglementare, putem concluziona că
în funcție de obiectul și metoda de reglementare dreptul vamal poate fi considerată o
ramură independentă asemenea dreptului constituțional, administrativ, penal, civil etc.
Însă în comparație cu acestea, dreptul vamal este o ramură de drept complexă.

10
8. Bibliografie

1. http://www.customs.gov.md/ro/content/transparenta-procesul-decizional
2. Drept vamal, Note de curs, P. Țurcan, Ia. Erhan, O. Ciobanu, E. Rotundu
3. Codul Vamal al Republicii Moldova. Nr. 1149-XIV din 08.06.2000 reglementării de stat a
activității comerciale externe. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 21.09.2000, nr. 119-
120/838

11

S-ar putea să vă placă și