Sunteți pe pagina 1din 2

Activitate 2.6.a.

Sinteză pentru activități metodice

Disciplinele opționale oferă elevilor posibilitatea de a-și completa și aprofunda


cunoștințele și a-și forma și dezvolta deprinderi, în domeniul pe care îl consideră relevant
pentru formarea lor personală și/sau profesională. La nivelul disciplinei Religie, un
opțional ar fi de ajutor atât profesorului, cât și elevilor, opționalul fiind o modalitate
concretă și oportună în formarea moral-comportamentală a celor din urmă.

       Ca orice alt opțional, și cel de religie trebuie să parcurgă anumite etape: analizarea
nevoilor elevilor așa cum reies din fișele de opțiuni completate de aceștia, clasificarea
opțiunilor la nivelul fiecărei unități școlare și analizarea lor în cadrul Consiliului de
Administrație, elaborarea programelor școlare pentru opționale, respectând normele
metodologice în vigoare.

       Ținând cont de cele opt competențe cheie prevăzute în profilul de formare al
absolventului, programa de opțional la Religie va urmări integrarea și dezvoltarea
acestora în comportamentul elevilor, ca instrumente de învățare pe tot parcursul vieții. Iar
competențele specifice stabilite, derivate din cele generale, vor ajuta la manifestarea
autonomiei, la folosirea cu succes a capacităților personale și la cooperarea socială.

       Din propria experiență profesională, pot spune că elevii sunt interesați de
aprofundarea mai multor aspecte ce țin de învățătura creștină,  de valorile morale, de
sărbătorile creștine și toate tradițiile și obiceiurile care le însoțesc, de filantropie, de viețile
sfinților, etc. Așa că, temele propuse pentru opțional pot acoperi o paletă largă de
preocupări ale elevilor. Iar măiestria didactică a profesorului în redactarea și prezentarea
opționalului este hotărâtoare în alegerea acestuia.

Activitate 2.6.a. Sinteză pentru activități metodice

Planurile-cadru prevăd pentru fiecare clasă posibilitatea de a valorifica un număr de ore


la decizia şcolii. Tipurile de CDS la nivelul învăţământului primar şi gimnazial pot fi de
aprofundare, de extindere, respectiv o disciplină opţională.

Conform planurilor-cadru în vigoare, pentru disciplina Religie, singura posibilitate de


realizare a CDŞ o constituie parcurgerea unor discipline opţionale. Opţionalul poate fi la
nivelul disciplinei, la nivelul ariei curriculare „Om şi societate”, respectiv la nivelul mai
multor arii curriculare. În cazul opţionalului apare o rubrică nouă în catalog.

Alegerea opţionalului urmează un parcurs comun tuturor disciplinelor: - analiza nevoilor


elevilor, pe baza unor fişe de opţiune (cod PS 7.3-02-F1FI); - clasificarea opţiunilor, la
nivelul şcolii; - analiza în cadrul Consiliului de Administraţie a opţiunilor elevilor; -
elaborarea programelor şcolare pentru disciplinele, urmând etapele prevăzute de
Metodologia privind elaborarea şi aprobarea curriculumului şcolar – planuri-cadru de
învăţământ şi programe şcolare, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr.
3593 / 18.06.2014.

Dacă aș face o analiză de nevoi la clasa a VI-a, s-ar identifica necesitatea alegerii unui
optional cu tema: ,,Decalogul, azi”. Consider că acesta vine în completarea formării
competenețelor cheia și a subcompetențelor pentru această unitate de învățare, întrucât
este absolute nevoie ca elevii să aprofundeze și să aplice în viața personală învățăturile
cuprinse în Decalog.

Particularizat în funcție de specificul clasei, de particularitățile de vârstă și înțelegere,


pentru a fi avizat, curriculumul la decizia școlii, trebuie sa intruneasca urmatoarele criterii:

-respectarea structurii standard a programei;

-elemente de calitate:

-respectarea particularităților de vârstă ale elevilor,

-conținutul notei de prezentare,

-oportunitatea opționalului,

-realismul în raport cu resursele disponibile,

-corelarea competențelor specifice cu activitățile de învățare,

-adecvarea modalităților de evaluare la demersul didactic propus.

S-ar putea să vă placă și