Sunteți pe pagina 1din 4

Olimpiada de Religie Ortodoxă - Faza locală

CLASA a VI-a

 Toate subiectele sunt obligatorii


 Timpul efectiv de lucru este de 2 ore
 10 puncte se acordă din oficiu
SUBIECTUL I ____ 30 puncte
A. Citeşte cu atenţie afirmaţiile de mai jos şi scrie pe foaia de concurs litera A, dacă afirmaţia
este adevărată, şi F, dacă este falsă.
1. Țara Sfântă este țara unde a viețuit Mântuitorul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. A/F
2. Tora este cartea sfântă a evreilor. A/F
3. Ultimul profet care a vestit lumii despre Nașterea Domnului a fost Ioan Botezătorul. A/F
4. Păstorii au dăruit Pruncului Iisus: aur, smirnă și tămâie. A/F
5. Epifania este Arătarea lui Dumnezeu. A/F
6. Botezul Domnului în râul Iordan este prăznuit în 7 ianuarie. A/F
7. Iisus Hristos a transmis învățătura Sa prin cei unsprezece apostoli. A/F
8. În centrul învățăturii Domnului Iisus Hristos stă Porunca Iubirii. A/F
9. Iisus Hristos a realizat mântuirea neamului omenesc prin Patimi, Moarte și Înviere. A/F
10. Învierea Domnului a avut loc în zi de sâmbătă. A/F
B. Stabilește corespondenţa între elementele celor două coloane:
1. Nașterea Domnului a. sărbătoare
2. Răstignirea Domnului b. duminica
3. Învierea Domnului c. Betleem
4. Praznic d. Muntele Golgota
5. Sabat e. Ziua de odihnă a evreilor

SUBIECTUL al II-lea ___ 30 puncte


A. Completează spaţiile libere cu informaţiile din paranteză:

După ce a fost botezat de _____________, Mântuitorul a ales __________ Apostoli care L-au
urmat prin toată ____________ _____________ (două cuvinte). _____________ îi învăța pe oameni
prin ____________ și ____________ . El a dat marea poruncă a _________ față de toți semenii și s-a
______________ pentru mântuirea noastră. Prin ___________ Sa, El a deschis porțile Raiului. După
_______________ Sa la cer, El a trimis în lume pe ______ ________ (două cuvinte).

(Duhul Sfânt, Înălțarea, iubirii, pilde, Învierea, Ioan, Hristos, doisprezece, Țara Sfântă, minuni,
Răstignit)
B. Pornind de la enunțul ”Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor...”(Mt. 3), răspundeți
la următoarele cerințe:
1. Numiți proorocul care i-a îndrumat pe oameni la pocăință.
2. Care este mesajul transmis de prooroc?
3. Scrieți două sinonime ale cuvântului ”Pocăință”.
4. Scrieți trei modalități de pregătire pentru primirea Sfintei Taine a Pocăinței.

SUBIECTUL al III-lea 30 puncte

Plecând de la Marea poruncă a iubirii:„Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată
inima ta și din tot sufletul tău și din toată puterea ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău
ca pe tine însuți” (Luca 10,27), alcătuiește o compunere de minimum 20 de rânduri în care să
arăți importanța împlinirii acestei porunci în viața voastră. Dă-i un titlu potrivit.
- Iubirea față de Dumnezeu - 4 acțiuni prin care vă arătați iubirea față de Dumnezeu.
- Iubirea față de aproapele - 4 acțiuni prin care vă arătați iubirea față de aproapele.
- Cine este aproapele nostru

Succes!

Propunător: Prof. Mariana Pop


Liceul Tehnologic,, Grigore C. Moisil Tîrgu Lăpuș”
Jud. Maramureș
Olimpiada de Religie Ortodoxă - Faza locală
Barem de corectare și notare
CLASA a VI-a

 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele prevăzute explicit prin barem.
 Se vor puncta orice alte formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în acord
cu ideile precizate în barem.
SUBIECTUL I TOTAL 30 PUNCTE

A. 2 X 10 = 20 puncte

Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare din cele zece răspunsuri corecte, respectiv:

1-A; 2-A; 3-F; 4-F; 5-A; 6-F; 7-F; 8-A; 9-A; 10-F.
B. 2 X 5 = 10 puncteSe
Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare din cele cinci răspunsuri corecte, respectiv:
1. Nașterea Domnului – c. Betleem
2. Răstignirea Domnului - d. Muntele Golgota
3. Învierea Domnului - b. duminica
4. Praznic - a. sărbătoare
5. Sabat - e. ziua de odihnă a evreilor

SUBIECTUL al II-lea 30 puncte


A. 2 X 11= 22 puncte
Ioan, doisprezece, Țara Sfântă, Hristos, pilde, minuni, iubirii, Răstignit, Învierea, Înălțarea,
Duhul Sfânt
Notă explicativă: Sunt corecte ambele variante pilde, minuni sau minuni, pilde
B. 2 X 4 = 8 puncte
1. Ioan
2. Pocăința și pregătirea poporului pentru venirea lui Mesia
3. Căință, Părere de rău, Regret, Mărturisire, Spovedanie( două sinonime)
4. Post, rugăciune, regretarea păcatelor, mărturisirea sinceră și completă, hotărârea de a nu le
mai repeta (trei exemple)
SUBIECTUL al III-lea 30 puncte

- pentru un titlu potrivit, aranjare în pagină, lizibilitate (3+1+1) = 5 puncte


- abordarea corectă a temei din punct de vedere religios/ citate 4 puncte
- Iubirea față de Dumnezeu: .participarea la sfintele slujbe, rugăciune, fapte bune, împlinirea
poruncilor; (2x4)=8 puncte
- Iubirea față de aproapele: iertare, fapte de milostenie, respect, rugăciune; (2x4)=8puncte
- Cine este aproapele nostru – orice om indiferent de neam, fiindcă orice om este purtător al
chipului lui Dumnezeu. 5 puncte

Total 30 puncte
Total test - 90 de puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Nota finală se stabileşte prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut.

S-ar putea să vă placă și