Sunteți pe pagina 1din 37

MINISTERUL EDUC AȚIEI NAȚIONALE

RELIGIE
MINISTERUL EDUC AȚIEI NAȚIONALE

RELIGIE
Cultul ortodox
Manual pentru clasa a VII-a
Cuprins

Cuvântul autorilor................................................................................................................................. 3
Rugăciunea elevilor ...............................................................................................................................4
Cuprins .....................................................................................................................................................5
Ghid de u lizarea manualului.............................................................................................................6
Competențe generale și competențe specifice ..............................................................................8
Recapitulare Clasa a VI-a......................................................................................................................9
I. Dumnezeu Se face cunoscut omului..........................................................................................11
1. Viața omului și asemănarea cu Dumnezeu...............................................................................12
2. Lucrarea Duhului Sfânt în lume ...................................................................................................16
3. Pogorârea Duhului Sfânt la Cincizecime....................................................................................20
4. Sfintele Taine în viața creș nilor .................................................................................................24
5. Darurile Duhului Sfânt ...................................................................................................................28
Recapitulare..........................................................................................................................................32
Evaluare .................................................................................................................................................35
II. Iubirea lui Dumnezeu și răspunsul omului..............................................................................37
1. Credința în primele comunități creș ne....................................................................................38
2. Comuniunea credincioșilor în Biserică.......................................................................................42
3. Biserica – lăcaș de închinare și de sfințire a omului ...............................................................46
4. Biserica în istorie.............................................................................................................................50
Recapitulare..........................................................................................................................................54
Evaluare .................................................................................................................................................57
III. Viața creș nului împreună cu semenii ...................................................................................59
1. Manifestarea bucuriei în viața omului.......................................................................................60
2. Frumosul în viața creș nului........................................................................................................64
3. Prietenia și iubirea, valori pentru viață......................................................................................68
Recapitulare..........................................................................................................................................72
Evaluare. ................................................................................................................................................75
IV. Viața comunității și sărbătorile creș ne.................................................................................77
1. Praznicele împărăteș ...................................................................................................................78
2. Sărbători închinate Maicii Domnului și sfinților ......................................................................82
Recapitulare..........................................................................................................................................86
Evaluare .................................................................................................................................................89
Recapitulare finală ..............................................................................................................................91
Evaluarefinală .....................................................................................................................................97
RECAPITULARE – CLASA A VI-A
1. În clasa a VI-a ai învățat despre viața și activitatea pământească a Mântuitorului Iisus
Hristos. Reamintește-ți principalele teme studiate, parcurgând schema de mai jos:

• Nașterea Domnului a • Botezul Domnului s-a • Hristos, Învățătorul


avut loc în localitatea petrecut la râul Iordan, lumii, i-a ales pe cei
Betleem din Țara când Iisus avea 30 de 12 Apostoli pentru a
Sfântă. ani. răspândi Evanghelia.
• După fuga în Egipt, • Sfântul Ioan • El a propovăduit
Iisus a copilărit în Botezătorul și Înainte- oamenilor atât în mod
Nazaret. mergătorul Domnului direct, cât și prin pilde.
• La 12 ani, El Și-a L-a botezat pe Iisus. • Mântuitorul a însoțit
arătat înțelepciunea • Atunci a avut loc cuvântările Sale cu
înaintea învățaților de Epifania sau arătarea facerea de minuni.
la Templul din S intei Treimi.
Ierusalim.

• După Intrarea • Învierea Domnului, • Mântuitorul S-a înălțat


Domnului în Ierusalim, petrecută duminică, la cer, de-a dreapta
a urmat Săptămâna este cea mai mare Tatălui, la 40 zile după
Pătimirilor Sale. sărbătoare creștină. Paști.
• La Cina cea de Taină, • Mântuitorul a oferit • Înainte de Înălțare,
Domnul a instituit tuturor posibilitatea El i-a trimis pe Apostoli
Sfânta Împărtășanie. dobândirii raiului. la propovăduire și le-a
• În Vinerea Mare, • Domnul înviat S-a făgăduit trimiterea
Hristos a fost răstignit arătat apostolilor și Duhului Sfânt.
pe Cruce, pentru altor credincioși, timp • Această promisiune
mântuirea noastră. de 40 zile. s-a împlinit la Rusalii.

9
Unitatea 1
1. Analizează icoanele următoare și răspunde cerințelor de mai jos:

vindecarea celor potolirea furtunii


zece leproși pe mare

Iisus Hristos – Învățătorul îmulțirea pâinilor învierea iicei lui Iair


lumii și a peștilor

a) Explică de ce Mâ ntuitorul Hristos este numit Invă țătorul lumii;


b) Corelează iecare minune cu una dintre ın ̂ suș irile: milostenie, recunoștință, credință, curaj,
motivâ nd alegerea fă cută ;
c) Relatează minunea care te-a impresionat cel mai mult, dintre cele prezentate;
d) Precizează modul ın̂ care studierea acestor minuni te-a ajutat ın
̂ plan personal.

2. Transcrie și completează tabelul următor, referitor la modelele biblice studiate,


conform exemplului:

Cine? Ce? Cum? De ce?


Maica Domnului L-a născut pe Hristos prin minune dumnezeiască pentru mântuirea lumii.

Sfântul Ioan Botezătorul


S inții Îngeri
S inții Apostoli
S inții Evangheliști
S intele femei mironosițe

3. Compune o rugăciune care să conțină șapte cereri, pentru tine și apropiații tăi, după modelul
Rugăciunii Domnești.

10
Unitatea 1
1. Viața omului și asemănarea
cu Dumnezeu
2. Lucrarea Duhului Sfânt
în lume
3. Pogorârea Duhului Sfânt
la Cincizecime
4. Sfintele Taine în viața
creștinilor
5. Darurile Duhului Sfânt

Recapitulare

Evaluare

I. DUMNEZEU SE
FACE CUNOSCUT
OMULUI
Lecția 1 Viața omului
și asemănarea cu Dumnezeu
Și aceasta este viața veșnică: să Te cunoască pe Tine, singurul
Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis. (Ioan 17, 3)

Idei ancoră
v Dumnezeu este Izvorul
existenței ș i Pă rintele omenirii.
v In urma că derii ın ̂ pă cat a
protopă rinților, omul a aș teptat
venirea Mâ ntuitorului.
v Prin ın̂ truparea Sa, Fiul lui
Dumnezeu a fă cut posibilă
mâ ntuirea ın ̂ tregii creații.

D atorită iubirii Sale nemă rginite, Dumnezeu l-a creat pe om


după chipul Să u ș i l-a chemat la fericirea veș nică , numită
mântuire, asemănare cu Dumnezeu, s ințenie, viață veșnică, rai
sau Împărăția cerurilor.
Viața omului pe pământ și viața veșnică. Viața este cel mai
de preț dar de la Dumnezeu ș i dă inuieș te prin iubirea ș i puterea
Lui. Creatorul l-a ın ̂ zestrat pe om cu cele trei ın ̂ suș iri ale su le-
tului: rațiune, voință ș i simțire, pentru a urma calea binelui.
Scara Sfântului Ioan Scărarul
Acestea se referă la chipul lui Dumnezeu ın ̂ om ș i sunt folosite
de-a lungul vieții ın ̂ mod conș tient ș i liber, spre luminarea minții,
Dicționar ın
̂ tă rirea voinței ș i cultivarea sentimentelor alese. Dobâ ndirea
vieții veș nice se realizează prin colaborarea liberă a omului cu
comuniune = legă tură puternică , Dumnezeu ın ̂ timpul petrecut pe pă mâ nt. „Chipul lui Dumnezeu ıl̂
unire strâ nsă ; avem ı̂ n noi deodată cu crearea noastră ; asemă narea cu
har = putere, energie divină Dumnezeu ı̂nsă o dobâ ndim prin alegerea noastră liberă ”
dă ruită omului; (Sfâ ntul Grigorie de Nyssa).
ideal = scop suprem, perfecțiune, Asemă narea cu Dumnezeu este scopul cel mai important al
desă vâ rș ire; creș tinului, care poate i atins prin credința ın ̂ mulțită cu ajutorul
rațiune = minte, gâ ndire; harului ș i manifestată ın ̂ faptele bune. Unele ın ̂ cercă ri ale vieții
spiritual = su letesc, duhovnicesc, ı̂i ı̂ntă resc pe credincioș i ı̂n urcuș ul lor duhovnicesc, prin
imaterial; exersarea curajului, ră bdă rii, speranței, iubirii. „Luptă -te lupta
statut social = locul pe care-l cea bună a credinței, cucereș te viața veș nică la care ai fost
ocupă un individ ın̂ societate la un chemat” (I Timotei 6, 12). Aș adar, harul divin, credința statornică
moment dat. ș i faptele de milostenie ıl̂ conduc pe om la s ințenie.

12
Unitatea 1
Nevoia omului de împlinire și creștere spirituală. Una
dintre cele mai mari nevoi ale omului este să ajungă la starea de
fericire. Fiecare ın ̂ cearcă să atingă acest ideal prin realiză ri pe
plan material, profesional, spiritual. Astfel, ın ̂ țelesul fericirii ș i
modalită țile de ım ̂ plinire diferă de la un om la altul sau de la o
comunitate la alta.
Pentru creș tini, fericirea ın ̂ seamnă ım ̂ plinirea spirituală prin
comuniunea cu Dumnezeu, ın ̂ cepâ nd din viața pă mâ ntească ș i
continuâ nd ın ̂ veș nicie.
In parcursul duhovnicesc, credinciosul are nevoie de Biserică
ș i de efort personal. Sfâ nta Biserică ıl̂ că lă uzeș te pe calea cea
dreaptă , de-a lungul vieții, prin harul Duhului Sfâ nt revă rsat ın ̂
su letul omului, la s intele slujbe. De asemenea, creș tinul se
stră duieș te să dobâ ndească ș i să dezvolte virtuți necesare pro-
gresului spiritual, prin: rugă ciune, post, milostenie ș i fapte bune.
Cea mai mare virtute creș tină este iubirea care stă la baza
creș terii duhovniceș ti, după cum mă rturiseș te Sfâ ntul Nectarie
din Eghina: „Dragostea este scara care ıl̂ ridică pe om la desă vâ r-
ș ire ș i-l arată cu adevă rat chip ș i asemă nare a lui Dumnezeu”. Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina
In prezent, ca ș i ın ̂ trecut, comuniunea cu Dumnezeu poate i
dobâ ndită de toți oamenii ce ră spund chemă rii Sale, ın ̂ orice
moment al vieții, indiferent de statutul social, de situația mate-
rială sau de realiză rile profesionale. In acelaș i timp, din marea Sa
Știați că
iubire, Dumnezeu iartă de iecare dată oamenilor toate greș elile
mă rturisite, dâ ndu-le posibilitatea să reia creș terea spirituală . v Sfâ ntul Ierarh Nectarie
De aceea, Sfâ ntul Nicolae Velimirovici spunea: „creș tinismul (1846-1920) din insula Eghina,
constituie cel mai mă reț depozit de optimism”. Grecia este unul dintre cei care
au urcat treptele virtuților spre
Concluzii asemă narea cu Dumnezeu.
A ajuns fă că tor de minuni ș i
• este darul lui Dumnezeu, care l-a creat pe om după
taumaturg (tă mă duitor) ın̂ că din
Viața omului chipul Să u; timpul vieții, continuâ nd faptele
pe pământ • se caracterizează prin rațiune, voință, simțire, folosite minunate ș i după trecerea la
ın
̂ deplină libertate. cele veș nice. El a fost canonizat
ın
̂ anul 1961, avâ nd ca dată de
• ın
̂ seamnă dobâ ndirea asemă nă rii cu Dumnezeu, a
Viața s ințeniei sau a mâ ntuirii;
să rbă torire 9 noiembrie.
veșnică • se câ ș tigă din timpul vieții pă mâ nteș ti, prin har,
credință ș i fapte bune.
v Expresia Împărăția cerurilor
• este idealul tuturor oamenilor, urmă rit pe plan este cunoscută ș i cu denumirea
Nevoia de material, profesional, spiritual; de Ierusalimul cel de Sus sau
împlinire • pentru creș tini, ın
̂ seamnă comuniunea cu Dumnezeu, noul Ierusalim, utilizată de că tre
desă vâ rș irea.
Sfâ ntul Apostol Ioan: „Ș i am
vă zut cetatea sfâ ntă , noul
• se realizează prin harul primit la s intele slujbe ș i
Creșterea Ierusalim, pogorâ ndu-se din cer
prin efort personal;
spirituală • are la bază iubirea, cea mai mare dintre virtuți. de la Dumnezeu”. (Apocalipsa
21, 2).
13
Unitatea 1
Exerciții

1. Răspunde la următoarele întrebări:


a) La ce ın̂ suș iri su leteș ti se referă chipul lui Dumnezeu ın
̂ om?
b) Ce ın̂ seamnă asemă narea cu Dumnezeu?
c) Cum se dobâ ndeș te viața veș nică ?
d) Ce ın
̂ seamnă fericirea pentru creș tini?
e) Cum se realizează progresul spiritual?
2. Enumeră câte două sinonime pentru următoarele cuvinte/expresii: rațiune, comuniune, viață
veșnică, progres spiritual.

3. Transcrie și completează harta conceptuală de mai jos, după modelul dat:

Mântuirea

ın
̂ seamnă este posibilă

- asemă narea cu se dobâ ndeș te prin - datorită iubirii


Dumnezeu; lui Dumnezeu;
- ... - ...
- harul primit la
- ... - ...
s intele slujbe;
- ...
- ...

4. Identi ică, în citatele de mai jos, factorii ce contribuie la dobândirea asemănării cu


Dumnezeu, după exemplu:
Ex: a) iubirea

a) „Inceputul ș i sfâ rș itul mâ ntuirii c) „Mâ ntuirea este, ın̂ acelaș i
este dragostea.” timp, ș i lucrarea lui Dumnezeu
(Sfâ ntul Antonie cel Mare) ș i a noastră .”
(Sfâ ntul Ioan Gură de Aur)

b) „Iată , stau la uș ă ș i bat; de va d) „Privegheați, stați tari ın ̂ cre-


auzi cineva glasul Meu ș i va dință, ım
̂ bă rbă tați-vă , ın
̂ tă riți-vă .”
deschide uș a, voi intra la el. ” (I Corinteni 16, 13)
(Apocalipsa 20, 3)

5. Discută cu profesorul despre cum poți ajunge la asemănarea cu Dumnezeu, pornind de la


cuvintele Mântuitorului: „Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unul pe altul, precum v-am iubit Eu.
Mai mare dragoste decâ t aceasta nimeni nu are, ca su letul lui să şi-l pună pentru prietenii să i. Voi
sunteţi prietenii Mei, dacă faceţi ceea ce vă poruncesc." (Ioan 15, 12-14)

6. Elaborează un eseu de o pagină, pe tema idealului creștin, având ca reper următorul citat:
„Idealul este călăuza su letului omenesc" (Victor Hugo). Adaugă ișa la portofoliul personal.

14
Unitatea 1
Aprofundare

A Dialog interdisciplinar
De-a lungul istoriei, diverse popoare au ı̂ncercat să
localizeze geogra ic gră dina Edenului, crezâ nd că astfel vor
obține fericirea raiului ceresc.
In perioada Evului Mediu, creș tinii europeni au fost
convinș i că raiul este ın ̂ oraș ul Ierusalim, deoarece acolo au
avut loc cele mai importante evenimente din viaț a
Mâ ntuitorului. In secolul al XIII-lea, venețianul Marco Polo a
considerat că raiul se a lă ın ̂ China, iind fascinat de acele Cristofor Columb (1451-1506)
meleaguri stră bă tute ın ̂ că lă toriile lui.
După descoperirile lui Cristofor Columb, din secolul al XV-lea, coloniș tii europeni au crezut că
paradisul se gă seș te ın̂ America, impresionați de peisajul luxuriant ș i de bogă țiile gă site acolo.
In Sfâ nta Scriptură , gră dina raiului, unde au fost aș ezați Adam ș i Eva, este localizată ın ̂ tre râ urile
Fison, Gihon, Tigru ș i Eufrat. Invă țătura Mâ ntuitorului ne arată că fericirea omului nu este condiționată
de locul ın
̂ care tră ieș te, ci de modul ın ̂ care ıș̂i duce viața.
ª Organizează o dezbatere cu tema: Raiul ceresc versus paradisul terestru. În
acest sens se alcătuiesc două echipe; iecare grupă identi ică și prezintă argumente
pentru susținerea poziției sale.
ª Caută pe Internet localizări ale raiului, potrivit credințelor altor popoare în diferite
etape istorice, și prezintă-le la ora de religie.

B Credința străbună S inții Mucenici Epictet și Astion


Prin viața lor pă mâ ntească plină de virtuți ș i fapte bune, s inții au
ajuns la asemă narea cu Dumnezeu, devenind iii Lui după har. Ei au
ră spuns cu toată iința lor iubirii dumnezeieș ti, ın ̂ diferite contexte
social-istorice.
Primii s inți mucenici cunoscuți de pe teritoriul țării noastre sunt
Sfâ ntul Epictet preotul ș i ucenicul să u, Sfâ ntul Astion, doctori fă ră de
arginți. Ei sunt să rbă toriți la data de 8 iulie, s intele lor moaș te se a lă la
mă nă stirea Halmyris, ın ̂ localitatea Murighiol, din județul Tulcea.
Cinstitele moaș te au fost descoperite ın ̂ data de 15 august 2001, ın ̂
urma cercetă rilor arheologice efectuate ın ̂ stră vechea cetate Halmyris.
Istoricii ș i antropologii au dovedit că este vorba despre s inți martiri-
zați ın
̂ anul 290 d.Hr.
S inții Epictet ș i Astion, urcâ nd treptele virtuților creș tine, au
S inții Mucenici dobâ ndit puterea facerii de minuni. Ei au vindecat mulți bolnavi,
Epictet și Astion precum: paralitici, orbi, muți ș i surzi. Toate acestea au fost să vâ rș ite de
ei ın
̂ numele credinței ș i iubirii lui Hristos, ım ̂ plinind astfel idealul s ințeniei, devenind prin viața lor
exemple vii de urmat pentru stră moș ii noș tri.
Descoperirea recentă a s intelor lor moaș te a ın ̂ tă rit evlavia credincioș ilor ș i mulțimea de
minuni, să vâ rș ite prin mijlocirea S inților Epictet ș i Astion.

ª Pornind de la textul de mai sus, identi ică virtuți dovedite de S inții Epictet și Astion.
ª Re lectează asupra unei virtuți pe care vrei să o accentuezi în viața ta.

15
Unitatea 1
Lecția 2 Lucrarea Duhului Sfânt
în lume
Cred (...) întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul,
Idei ancoră Care de la Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este
închinat și slăvit, Care a grăit prin proroci. (articolul 8 din Crez)
v Omul este chemat să ajungă
la asemă narea cu Dumnezeu,
printr-un progres spiritual de-a
lungul vieții.
v Fiecare poate să urce trep-
tele virtuților prin har, credință
ș i fapte bune.

ın
L umea este opera S intei Treimi, Dumnezeu cel Unul ın
̂ treit ın̂ Persoane: Tată l, Fiul ș i Duhul Sfâ nt. Persoanele divine sunt
̂ iință ș i

egale ș i participă ım
̂ preună la crearea, mâ ntuirea ș i s ințirea lumii.
Duhul Sfânt, Persoană a S intei Treimi. Duhul Sfâ nt este Persoană
Sfânta Treime a S intei Treimi, de aceeași iință cu Tatăl și cu Fiul. El există
dintotdeauna ș i are aceeaș i putere ș i dumnezeire ca celelalte două
Persoane. Sfâ ntul Duh a continuat lucrarea mâ ntuitoare a Fiului, Care a
mă rturisit: „Mâ ngâ ietorul, Duhul Sfâ nt, pe Care-L va trimite Tată l, ın ̂
Dictionar
, numele Meu, Acela vă va ın ̂ vă ța toate ș i vă va aduce aminte despre toate
cele ce v-am spus Eu” (Ioan 14, 26).
(a) invoca = a chema ın ̂ ajutor. Puterea s ințitoare și dătătoare de viață a Duhului Sfânt. Incă de
întinăciune = (aici) pă cat; la facerea lumii, Duhul Sfâ nt este Cel Care ın ̂ su lețeș te creația, dâ nd
(a) pogorî = a coborı;̂ viață tuturor lucrurilor: „Duhul lui Dumnezeu Se purta pe deasupra
teofanie= apariție sau manifes- apelor” (Facerea 1, 2).
tare a divinită ții; Puterea Sa s ințitoare se manifestă de-a lungul istoriei omenirii prin
vistier = mare dregă tor care avea teofanii, inspirație divină ș i revărsarea harului. Astfel, El S-a ară tat
ın
̂ grijă tezaurul țării; (aici) Cel patriarhului Avraam la stejarul din Mamvri ală turi de celelalte două
ce deține toate bogă țiile Persoane ale S intei Treimi, le-a descoperit prorocilor venirea ın ̂ lume a
spirituale. Mâ ntuitorului ș i i-a inspirat pe autorii că rților S intei Scripturi ın ̂

16
Unitatea 1
transmiterea cuvâ ntului lui Dumnezeu. Prin lucrarea Duhului Sfâ nt, S-a
ın̂ trupat Fiul lui Dumnezeu din Sfâ nta Fecioară Maria, la Bunavestire.
Duhul Sfâ nt S-a ară tat apoi ın ̂ chip de porumbel la Botezul Domnului,
iar la Cincizecime S-a pogorâ t sub forma limbilor ca de foc. Împărate ceresc,
Împărtășirea harului divin oamenilor. Duhul Sfâ nt ım ̂ pă rtă ș eș te Mângâietorule, Duhul
harul mâ ntuitor oamenilor care doresc să ajungă la asemă narea cu Adevărului, Care
Dumnezeu. Lucrarea Sa ın ̂ lume se realizează prin slujbele Bisericii, pretutindeni ești și pe toate
ın
̂ cadrul că rora harul se revarsă asupra credincioș ilor, spre s ințirea ș i le împlinești, Vistierul
mâ ntuirea lor. De aceea Sfâ ntul Sera im de Sarov spunea că : „Scopul bunătăților și Dătătorule de
vieții creș tine este dobâ ndirea Duhului Sfâ nt”. viață, vino și Te sălășluiește
Rugăciunea „Împărate ceresc”. Aceasta este rostită la ın ̂ ceputul întru noi și ne curățește pe
iecă rei slujbe sau rugă ciuni particulare, pentru că : „Duhul vine ın ̂ noi de toată întinarea și
ajutor slă biciunii noastre, că ci noi nu ştim să ne rugă m cum trebuie, ci mântuiește, Bunule, su letele
Insuşi Duhul Se roagă pentru noi” (Romani 8, 26). noastre. Amin.
In prima parte a rugă ciunii, Sfâ ntul Duh este invocat ș i slăvit drept
Dumnezeu adevă rat, prin numirile: „Impă rate ceresc”, „Mâ ngâ ietorule”,
„Duhul Adevă rului”, „Vistierul bună tă ților” ș i „Dă tă torule de viață”. In a
doua parte, Ii sunt adresate trei cereri: să locuiască ın ̂ inimile oame-
nilor, să ıî curețe de ın̂ tină ciune ș i să le mâ ntuiască su letele. Astfel, viața
unui creș tin presupune prezența mâ ngâ ietoare ș i nevă zută a Duhului
Sfâ nt.
Prezența harului Sfâ ntului Duh se arată pâ nă astă zi ın ̂ oameni prin Știați că
dragostea, bucuria, ră bdarea, bună tatea, blâ ndețea ș i alte virtuți
oglindite ın ̂ relațiile cu semenii. In acest sens, Sfâ ntul Vasile cel Mare v Rugă ciunea Împărate ceresc a
spune că Duhul Sfâ nt: „revarsă peste toţi harul ın ̂ treg, de care se bucură fost alcă tuită ın
̂ aintea secolului al
toţi şi se ım ̂ pă rtă şesc după mă sura şi capacită ţile lor”. VII-lea, câ nd Sfâ ntul Cosma
Melodul i-a compus melodia
pentru a i câ ntată la slujba de
seară a Pogorâ rii Duhului Sfâ nt.
Concluzii Ea este prima dintre rugă ciunile
ın
̂ cepă toare ș i este rostită de
credincioș i ın
̂ ainte de ın ̂ ceputul
Duhul Sfânt, • este de aceeaș i iință cu Tată l ș i cu orică rui lucru important.
Persoană a S intei Fiul;
Treimi • lucrează ım
̂ preună cu celelalte
v Sfâ ntul Grigorie Palama a
Persoane ale S intei Treimi.
elaborat, ın ̂ secolul al XIV-lea,
• participă la crearea lumii ș i la ın
̂ vă țătura despre harul divin.
Duhul Sfânt, s ințirea ei prin har;
El a explicat faptul că Il putem
Dătător de viață și • se manifestă prin teofanii, inspirația
profeților ș i revă rsarea harului descoperi pe Dumnezeu prin
S ințitor
asupra lumii. rațiune, dar adevă rata cunoaș tere
se realizează ın ̂ comuniunea cu El,
• invocat ș i slă vit de Biserică la prin iluminarea noastră de că tre
Duhul Sfânt, ın
̂ ceputul orică rei rugă ciuni sau slujbe; Duhul Sfâ nt.
Împărat ceresc • locuieș te ın̂ inimile oamenilor, pe
care ıî cură țeș te ș i ıî mâ ntuieș te.

17
Unitatea 1
Exerciții

1. Indică valoarea de adevăr a următoarelor enunțuri și corectează-le pe cele eronate:

a) Dumnezeu este Unul ın ̂ iință ș i ın


̂ treit ın
̂ Persoane. A/F
b) Duhul Sfâ nt i-a inspirat pe profeți ș i pe autorii S intei Scripturi. A/F
c) Dumnezeu Fiul este numit „Mâ ngâ ietorul, Duhul Adevă rului”. A/F
d) Dumnezeu Duhul Sfâ nt ım ̂ pă rtă ș eș te oamenilor harul divin. A/F
e) Omul se poate mâ ntui singur, dacă binevoieș te. A/F
f) Rugă ciunea „Impă rate ceresc” este o invocare a Duhului Sfâ nt. A/F

2. Pornind de la textul lecției, alcătuiește câte un enunț cu următorii termeni: har,


pogorâre, s ințitor, biserică, iință, invocare.

3. Prezintă modalități de manifestare a Duhului Sfânt în lume, completând următoarea


schemă, după modelul dat:

S inți Proroci ... S inți Apostoli


... ...

i-a inspirat
pe proroci
Duhul
Sfânt
...

4. Pornind de la următorul citat, răspunde la întrebările de mai jos:

„Su letul care a cunoscut pe Domnul simte ın ̂ chip nevă zut prezența Fă că torului să u ș i ră mâ ne ın
̂ El
foarte liniș tit ș i bucuros. Ș i cu ce s-ar putea asemă na această bucurie? Este asemenea celei pe care o
simte un iu iubit care se ın ̂ toarce după o lungă despă rțire, dintr-o țară ın ̂ depă rtată , ın
̂ casa sa
pă rintească ș i vorbeș te pe să turate cu tată l să u, cu iubita lui mamă , cu frații ș i surorile lui dragi.”
(Sfâ ntul Siluan Athonitul)

• Ce sentiment are omul a lat ın̂ comuniune cu Dumnezeu?


• Cu ce se aseamă nă bucuria omului care se apropie de Dumnezeu?
• Care este cea mai mare bucurie pe care ai tră it-o pâ nă acum?

5. Alcătuiește un text de minimum 7 rânduri despre însușirile Duhului Sfânt care se desprind
din rugăciunea Împărate ceresc. Dă-i un titlu potrivit.

18
Unitatea 1
Aprofundare

A Dialog interdisciplinar
Prezența iubitoare a Duhului Sfâ nt i-a inspirat adesea pe poeți, care au transpus ın̂ versuri modul
personal de tră ire a harului divin. Lecturează poezia ș i rezolvă cerința de mai jos.

Frumusețe
de Zorica Lațcu (Maica Teodosia)

Ș i-mi zise Domnul: Eu sunt frumusețe;


In Mine-i cald să laș de primă veri;
La Mine zorile sunt fă ră de seri,
Ș i duhul ın ̂ loreș te-n mii de fețe.
Psaltirea negră itei ın ̂ vieri
Din glasul Meu se toarce cu mâ ndrețe,
La Mine arde patima-n blâ ndețe
Ș i câ ntă desfă tarea din dureri.
Am tainice izvoare de culori,
Am ș opot plin de dulce glă suire.
Ș i Eu revă rs din veș nice comori,
Peste aleș i puteri de plă zmuire, ª Discută cu profesorul despre „veșnicele co-
Ș i-i fac să -mi ie asemă nă tori mori” ale Sfântului Duh, utilizând și cunoștințele
In duh, prin arză toarea lor iubire... însușite la limba și literatura română.

B Credința străbună
Biserici vechi închinate Sfântului Duh

Una dintre lucră rile Duhului Sfâ nt ın ̂ lume este


s ințirea lă caș urilor de cult. Ca formă de cinstire a
Sfâ ntului Duh, multe biserici din ț ara noastră
poartă hramul Pogorârea Duhului Sfânt. Unul
dintre cele mai vechi lă caș uri de cult cu acest hram
este biserica mă nă stirii Dragomirna din Suceava, ın ̂
nordul Moldovei.
Sfâ ntul lă caș a fost ctitorit ın̂ anul 1602, de
mitropolitul că rturar Anastasie Crimca ș i a devenit
un puternic centru de cultură . De menționat este
faptul că această biserică a fost ridicată ın ̂ contextul
Mănăstirea Dragomirna
unirii celor trei principate româ ne sub domnitorul
Mihai Viteazul, eveniment istoric la care a luat parte ș i mitropolitul Anastasie. Mă nă stirea
Dragomirna este unică ın
̂ lumea ortodoxă datorită raportului neobiș nuit ın ̂ tre lă țime ș i ın
̂ ă lțime,
cum se poate observa ın
̂ imaginea ală turată .

ª În echipă cu alți trei-cinci elevi, realizează o prezentare (referat/


a iș/PowerPoint) a unei biserici închinate Duhului Sfânt, situată în
regiunea în care locuiești.

19
Unitatea 1
Lecția 3 Pogorârea Duhului Sfânt
la Cincizecime
Veți lua putere, venind Duhul Sfânt peste voi, și Îmi veți fi Mie martori
(...) până la marginea pământului. (Faptele Apostolilor 1, 8)

Idei ancoră

v S inții Apostoli au primit


ın̂ vă țătura de credință de la
Mâ ntuitorul Hristos, ın ̂ perioada
activită ții Sale publice.
v Dumnezeu S ințitorul, Duhul
Adevă rului ș i Dă tă torul de viață,
lucrează ın ̂ lume prin
ım
̂ pă rtă ș irea harului mâ ntuitor
oamenilor.

Î naintea Ină lțării Sale la cer, Mâ ntuitorul le-a promis apostolilor că
nu vor ră mâ ne singuri, ci le va trimite pe Duhul Sfâ nt: „Eu voi ruga pe
Tată l ș i alt Mâ ngâ ietor vă va da vouă ca să ie cu voi ın
̂ veac” (Ioan 14, 16).
Scopul trimiterii Duhului Sfânt în lume. Domnul Iisus Hristos
Duhul Sfânt L-a trimis pe Duhul Sfâ nt ın ̂ lume pentru a-i conduce pe apostoli ș i pe
credincioș i spre mântuire: ,,Iar câ nd va veni Acela, Duhul Adevă rului,
Dicționar vă va că lă uzi la tot adevă rul” (Ioan 16, 13). In acest scop, Duhul Sfâ nt
vine să locuiască ın ̂ inimile celor care Il cheamă cu credință.
Cincizecime = 1. să rbă toare la evrei, Evenimentul Pogorârii Duhului Sfânt peste apostoli – ziua de
amintind de ziua câ nd Dumnezeu naștere a Bisericii. La 50 de zile de la Invierea Domnului, duminică
i-a dat lui Moise Legea Veche; dimineaț a, apostolii erau ı̂mpreună la rugă ciune ı̂ntr-o casă din
2. să rbă toare creș tină a Pogorâ rii Ierusalim. Atunci s-a auzit un vuiet puternic ș i s-au coborâ t peste ei
Duhului Sfâ nt; limbi ca de foc: „Ș i s-au umplut toți de Duhul Sfâ nt ș i au ın ̂ ceput să
a se converti = a trece de bună voie vorbească ın ̂ alte limbi, precum le dă dea lor Duhul a gră i” (Faptele
la o altă convingere religioasă ; Apostolilor 2, 4).
diaspora = grup etnic (popor) a lat Atraș i de vuiet, oamenii s-au apropiat ș i i-au ascultat pe apostoli,
ın
̂ afara țării de origine; care propovă duiau Evanghelia. Intre aceș tia erau ș i evrei din diaspora,
epistolă = scrisoare; veniți ın ̂ Ierusalim cu ocazia să rbă torii Cincizecimii iudaice. Ei au fost
a hirotoni = a transmite harul uimiți câ nd i-au auzit pe apostoli vorbind ın ̂ limbi din țări ın
̂ depă rtate.
preoției, a preoți, a s inți;
Sfâ ntul Apostol Petru a ținut o cuvâ ntare despre Invierea Domnului ș i
a prigoni = a chinui, a asupri, a
despre trimiterea Sfâ ntului Duh ın ̂ lume. In urma predicii, aproximativ
persecuta, a oprima.
trei mii de oameni au crezut ın ̂ Hristos ș i s-au botezat. Ei au primit
harul Sfâ ntului Duh ș i au devenit primii membri ai Bisericii. Astfel,

20
Unitatea 1
Pogorâ rea Duhului Sfâ nt este ziua de naș tere a Bisericii, câ nd s-a
ın
̂ temeiat prima comunitate a celor botezați.
Propovăduirea S inților Apostoli. Plini de Duh Sfâ nt, apostolii au
transmis prin viu grai ın ̂ vă țătura de credință, ın ̂ soțită de să vâ rș irea
S intei Impă rtă ș anii, de rugă ciuni ș i de minuni.
In comunită țile creș tine ın ̂ temeiate, ei au trimis uneori epistole ın ̂
care ı̂i sfă tuiau pe credincioș i cum să tră iască după ı̂nvă ț ătura
Evangheliei. Acestea au fost cuprinse ın ̂ Sfâ nta Scriptură , deoarece au
fost scrise sub inspirația Duhului Sfâ nt. Cu ajutorul harului primit la
Cincizecime, S inții Apostoli au ım ̂ plinit misiunea dată de Mâ ntuitorul
de a ră spâ ndi cuvâ ntul Evangheliei tuturor oamenilor.
Convertirea Sfântului Apostol Pavel. Sfâ ntul Pavel s-a numit ın ̂ tâ i
Saul din Tars, un apă ră tor al Legii Vechi. El a fost trimis de reprezentanții
templului din Ierusalim să -i persecute pe creș tinii din localitatea
Damasc. Pe drum, i S-a ară tat ın ̂ tr-o lumină puternică Domnul ın ̂ viat ș i
i-a spus: „Eu sunt Iisus, pe Care tu Il prigoneș ti” (Faptele Apostolilor
9, 5), moment ın ̂ care Saul ș i-a dat seama că s-a opus adevă ratului Mesia. Moment din slujbă arhierească
Apoi s-a convertit, s-a botezat cu numele de Pavel ș i, luminat de harul
Duhului Sfâ nt, s-a ală turat S inților Apostoli. El este cunoscut drept
Apostolul neamurilor, pentru că a ı̂ntemeiat multe comunită ț i
creș tine dincolo de granițele Ț ării S inte, ın ̂ trei mari că lă torii misionare.
Alegerea episcopilor și a preoților pentru conducerea și
Știați că
slujirea comunității creștine. Potrivit tradiț i ei bisericeș ti ș i
mă rturiilor istorice, S inții Apostoli au transmis harul divin celor mai v Să rbă toarea Cincizecimii sau a
virtuoș i bă rbați, pe care i-au hirotonit episcopi, preoți ș i diaconi, ın ̂ noile Pogorâ rii Duhului Sfâ nt este
comunită ți creș tine. Aceș tia au continuat misiunea apostolică de slujire a cunoscută ș i cu denumirea de
Bisericii, prin: ră spâ ndirea ın ̂ vă țăturii de credință, s ințirea credin- Rusalii.
cioș ilor prin harul Sfâ ntului Duh ș i conducerea lor spre mâ ntuire.
In Biserica lui Hristos se pă strează ș i se transmite harul Duhului v Pogorâ rea Duhului Sfâ nt a fost
Sfâ nt neın̂ trerupt, de la S inții Apostoli pâ nă astă zi. Sfâ ntul Irineu de prorocită ın ̂ secolul al IX-lea ı.̂Hr.
Lyon spune: „Acolo unde este Biserica este ș i Duhul lui Dumnezeu ș i de profetul Ioil, care a fost numit
acolo unde este Duhul lui Dumnezeu este Biserica ș i tot harul Să u”. „prorocul Rusaliilor”: „Vă rsa-voi
Duhul Meu peste tot trupul, ș i iii
Concluzii ș i iicele voastre vor profeți”
(Ioil 3, 1).

Pogorârea Propovăduirea Alegerea v Prima ș i a doua zi de Rusalii


Nașterea episcopilor și
Sfântului S inților
Bisericii Apostoli a preoților sunt zile libere ın
̂ mai multe țări,
Duh
precum: Austria, Belgia,
• la 50 de zile • la Cincizecime, • prin viu grai: • urmaș i ai Danemarca, Franța, Germania,
după Ină lțare; ın
̂ urma predicii predici, apostolilor; Grecia, Madagascar ș .a.; ın
̂
• peste apostoli, Sfâ ntului Petru; rugă ciuni, • prin transmi-
slujbe; Româ nia cele două zile au fost
sub forma • prin botezarea terea harului
limbilor de foc. celor trei mii de • prin scrierea preoției; declarate libere prin Legea 202
credincioș i. epistolelor; • pentru condu- din anul 2008.
• prin minuni. cerea ș i slujirea
comunită ții.

21
Unitatea 1
Exerciții

1. Completează spațiile libere cu termenii corespunzători din


paranteză, conform modelului dat:
Mâ ntuitorul L-a trimis pe Duhul Sfâ nt ın ̂ lume ca să ıî călăuzească
pe oameni spre cunoaș terea ... ș i să -i conducă pe credincioș i la ... .
Mâ ngâ ietorul promis a venit să locuiască ın ̂ ... creș tinilor evlavioș i. El
S-a coborâ t asupra apostolilor la ... . Odată cu ... Duhului Sfâ nt, a luat
naș tere ..., reprezentată de ... celor credincioș i. Luâ nd putere
cerească , ... au propovă duit ... ın
̂ toată lumea ș i au hirotonit ..., preoți ș i
diaconi ın ̂ comunită țile creș tine.
(călăuzească, Cincizecime, Evanghelia, adevărului, comunitatea,
inimile, apostolii, mântuire, pogorârea, Biserica, episcopi) S inții Apostoli
2. Formează o echipă cu trei-cinci colegi și transcrie pe o foaie A4 schema de mai jos. Aplicând
metoda scheletul de pește, completează răspunsurile, după modelul dat. Echipele prezintă ișele
de lucru și, după caz, completează schema proprie cu informațiile noi de la celelalte grupe.
Cine? Unde? Cum?

Nașterea
- Duhul Sfânt
- S inții Apostoli ... ...
Bisericii ... ... ...
Ce? Când? De ce?
3. Precizează trei trăsături ale propovăduirii apostolice, pornind de la textul biblic din Epistola
către Romani a Sfântului Apostol Pavel și de la icoana alăturată:

„Tuturor celor ce sunteț i ı̂ n Roma, iubiț i de


Dumnezeu, chemați ș i s inți: har vouă ș i pace de la
Dumnezeu, Tată l nostru, ș i de la Domnul Iisus
Hristos!
Mulțumesc, ı̂ntâ i Dumnezeului meu, prin Iisus
Hristos, pentru voi toți, iindcă credința voastră se
vesteș te ı̂ n toată lumea. Că ci martor ı̂ m i este
Dumnezeu, Că ruia Ii slujesc cu duhul meu, ı̂ntru
Evanghelia Fiului Să u, că neı̂ncetat fac pomenire
despre voi, cerâ nd totdeauna ın ̂ rugă ciunile mele ca
să am cumva, prin voința Lui, vreodată , bun prilej ca
să vin la voi.” (Romani 1, 7-10) Sfântul Apostol Pavel predicând Evanghelia

4. Împreună cu un coleg, alcătuiește o prezentare PowerPoint despre Pogorârea Duhului Sfânt,


de minimum șapte slide-uri, după următorul plan de idei:
• promisiunea fă cută de Domnul Iisus Hristos, ın ̂ ainte de Ină lțare;
• locul ș i momentul desfă ș ură rii evenimentului Cincizecimii;
• descrierea Pogorâ rii Sfâ ntului Duh peste apostoli;
• persoanele care au participat la eveniment;
• efectele venirii Mâ ngâ ietorului;
• valoarea acestui eveniment pentru tine.

22
Unitatea 1
Aprofundare

A Dialog interdisciplinar
In secolul al IV-lea, istoricul
Eusebiu de Cezareea a scris o
lucrare foarte bine documentată
despre primele veacuri creș tine, ın ̂
care a consemnat: „S inții Apostoli
ai Mâ ntuitorului nostru ș i ucenicii
lor s-au ım ̂ pră ș tiat ın
̂ toată lumea;
lui Toma, după tradiție, i-a că zut la
sorți țara parților, lui Andrei, Sciția,
lui Ioan, Asia, unde ș i-a petrecut
viața pâ nă ce a murit la Efes. Petru
pare să i predicat iudeilor ră spâ n-
diți ın
̂ Pont, Galatia, Bitinia, Capadocia ș i Asia, pentru ca, pâ nă la urmă , să ajungă la Roma, unde, la
dorința lui, a fost ră stignit cu capul ın ̂ jos. Ce să mai spun de Pavel, care, după ce plinise Evanghelia lui
Hristos, din Ierusalim ș i pâ nă ın ̂ pă rțile Iliriei, a suferit martiriul la Roma, sub Nero? Acestea sunt
ară tate de Origene ın ̂ Cartea a III-a a Comentariilor asupra Genezei”. (Istoria bisericească, Eusebiu de
Cezareea)

ª Precizează sursa citată de istoric în acest text redactat în secolul al IV-lea.


ª Identi ică, pe harta alăturată, localitățile menționate în text.

B Credința străbună
Tradiții de Rusalii
Praznicul Pogorâ rii Duhului Sfâ nt a asimilat să rbă toarea populară precreș tină a Rusaliilor,
celebrată cu semni icații diferite de mai multe popoare. Dacă la evrei, aceasta aminteș te de primirea
Tablelor Legii, ın ̂ lumea romană , evenimentul marca sfâ rș itul primă verii, câ nd ın ̂ loresc tranda irii.
Cuvâ ntul rusalii provine din termenul latin rosalia, care ın̂ seamnă tranda ir.
Incă din timpul dacilor, la româ ni se pă strează Călușul, numit
ș i Călușer sau Călucer, obicei legat de să rbă toarea Rusaliilor,
amintind de un ritual precreș tin de apă rare a comunită ții de
primejdii. Jocul cetelor de că luș ari reprezintă cea mai
importantă manifestare folclorică de Rusalii, ın ̂ special ın̂ zona
Olteniei, iind inclusă din anul 2005 ın ̂ Patrimoniul UNESCO.
In duminica Cincizecimii, creș tinii aduc la biserică ramuri de
nuc sau de tei pentru a i s ințite. Aceste frunze au forma limbilor
de foc, asemă nă toare modului ın ̂ care S-a ară tat Duhul Sfâ nt la
Rusalii. După slujbă , ramurile s ințite sunt aș ezate la loc de cinste
ın
̂ casele credincioș ilor, la icoane.

ª Caută alte informații despre obiceiuri legate de sărbătoarea Rusaliilor,


speci ice zonei în care locuiești, din diverse surse (familie, bibliotecă,
Internet ș.a.).

23
Unitatea 1
Lecția 4 Sfintele Taine
în viața creștinilor
Și luând pâinea, mulțumind, a frânt și le-a dat lor, zicând:
Acesta este Trupul Meu care se dă pentru voi; aceasta
să faceți spre pomenirea Mea. (Luca 22, 19)
Idei ancoră
v La zece zile după Ină lțarea
Domnului, Duhul Sfâ nt S-a pogo-
râ t asupra apostolilor.
v Imbră cați cu putere de sus,
S inții Apostoli au propovă duit
ın
̂ vă țătura Evangheliei.
v In urma predicii lor, s-au
botezat primii credincioș i,
eveniment ce reprezintă ziua de
naș tere a Bisericii.

D uhul Sfâ nt a fost trimis ın ̂ lume de că tre Domnul Hristos ca să
continue activitatea Sa mâ ntuitoare, pentru că El „voieș te ca toți oame-
nii să se mâ ntuiască ș i la cunoș tința adevă rului să vină ” (I Timotei 2, 4).
Harul Duhului Sfânt prezent în Biserică. Harul divin este darul
sau binecuvâ ntarea lui Dumnezeu, revă rsat ın ̂ mod gratuit asupra
oamenilor, ın ̂ scopul s ințirii vieții lor ș i a naturii ın ̂ conjură toare.
Acesta este transmis ın ̂ Biserică , de Duhul Sfâ nt, prin persoane, lucruri
ș i acțiuni. Slujitorii s ințiți ai Bisericii, S intele Taine, Sfâ nta Cruce,
Taina Sfântului Botez
s intele moaș te ș i s intele icoane devin purtă toare ș i transmițătoare ale
harului divin.
Dictionar
, Prezentarea generală a rolului și a semni icației S intelor
Taine. S intele Taine sunt lucrări văzute ale Bisericii, prin care se
cult divin = manifestare a
ım
̂ pă rtă ș eș te credincioș ilor harul divin nevăzut, spre dobâ ndirea
sentimentului religios prin
vieții veș nice. Se numesc Taine, deoarece ın ̂ timpul acestor slujbe
rugă ciuni ș i slujbe religioase;
lucrează ın ̂ mod tainic, Duhul Sfâ nt. Botezul, Mirungerea, Impă rtă -
Euharistie = Impă rtă ș anie,
ș ania, Spovedania, Cununia, Preoția ș i Maslul sunt cele șapte S inte
Cuminecă tură , una dintre cele
Taine ın ̂ temeiate de Mâ ntuitorul Hristos. Rolul lor este acela de a oferi
ș apte Taine ale Bisericii;
creș tinilor harul necesar mâ ntuirii, de a-i ajuta să urce pas cu pas spre
plămadă = să mâ nță, germen ce
asemă narea cu Dumnezeu.
urmează să se dezvolte;
Domnul Iisus a dat S inților Apostoli puterea de a le să vâ rș i,
a plămădi = (aici) a dezvolta, a
spunâ nd: „Luați Duh Sfâ nt; că rora veți ierta pă catele, le vor i iertate”
face să crească ;
(Ioan 20, 22-23). Episcopii ș i preoții Bisericii continuă să vâ rș irea
succesiune apostolică = trans-
acestor slujbe ı̂n cadrul cultului divin, ca urmare a succesiunii
miterea neın ̂ treruptă a harului
apostolice. De la Cincizecime pâ nă astă zi, S intele Taine semni ică
Preoției, de la Hristos pâ nă
prezența lucrătoare a Duhului Sfânt Care mijloceș te comuniunea
astă zi.
omului cu Dumnezeu.

24
Roadele primirii S intelor Taine. In iecare Sfâ ntă Taină , harul
Duhului Sfâ nt rodeș te daruri diferite, necesare pentru naș terea,
creș terea ș i ın
̂ tă rirea duhovnicească a credincioș ilor.
Prin Taina Sfântului Botez, omul primeș te iertarea pă catului
stră moș esc, un ın ̂ ger pă zitor ș i un nume, devenind creș tin sau membru
al Bisericii.
Taina Mirungerii este cea prin care Duhul Sfâ nt dă ruieș te harul ș i
darurile Sale necesare ın ̂ tă ririi ș i sporirii ın
̂ viața creș tină dobâ ndită
prin Botez.
La Sfânta Taină a Euharistiei, ın ̂ timpul S intei Liturghii, are loc
prefacerea pâ inii ș i a vinului ın ̂ Trupul ș i Sâ ngele Domnului. Prin
primirea S intei Impă rtă ș anii, creș tinul se uneș te cu Însuș i Hristos,
spre mâ ntuire.
Taina Spovedaniei este dovada milostivirii lui Dumnezeu, Care
oferă ș ansa ın ̂ dreptă rii celor ce greș esc. Creș tinul primeș te iertarea
pă catelor mă rturisite cu sinceritate ș i că inț ă ı̂naintea preotului
duhovnic, luâ nd hotă râ rea de a nu le repeta. Taina S intei Spovedanii
Sfânta Taină a Cununiei oferă harul care s ințeș te legă tura liberă
ș i conș tientă dintre un bă rbat ș i o femeie, bazată pe iubire, ın ̂ vederea
ın
̂ temeierii familiei.
Prin Taina Preoției sau Hirotoniei, cel ce este chemat de
Dumnezeu ș i este special pregă tit, primeș te harul care ıl̂ s ințeș te
Știați că
pentru una din treptele ierarhiei bisericeș ti: diacon, preot sau episcop.
Sfântul Maslu este Taina ın ̂ care se ım ̂ pă rtă ș eș te creș tinilor harul
divin necesar vindecă rii su leteș ti ș i trupeș ti, prin rugă ciunile preoților v Dintre S intele Taine, ın ̂ viața
ș i ungerea cu untdelemn s ințit. creș tinului, unele pot i repetate,
S intele Taine sunt comori ale Bisericii lui Hristos, menite să -i precum Spovedania ș i
ım̂ bogă țească spiritual pe credincioș ii care le primesc. „In Botez ș i ın ̂ Impă rtă ș ania, iar altele nu,
Mirungere, omul primeș te de la Duhul Sfâ nt plă mada s ințeniei cu care precum Botezul ș i Preoția.
va trebui să -ș i plă mă dească tot su letul ș i trupul lui prin exercitarea
virtuților evanghelice”, menționează Sfâ ntul Iustin Popovici. v Taina Preoției sau a Hirotoniei
poartă ș i numele de Taina punerii
Concluzii mâinilor. Această denumire
provine de la practica apostolilor
• Harul Duhului Sfânt - darul lui Dumnezeu în scopul s ințirii vieții. de a transmite harul preoției prin
punerea mâ inilor pe creș tetul
• S intele Taine - oferă credinciosului harul necesar pentru:
primitorului. De atunci, prin acest
Botezul – dobâ ndirea calită ții de membru al Bisericii creș tine; gest vă zut, se coboară ın
̂ mod
tainic, harul divin asupra
Mirungerea – creș terea duhovnicească ın
̂ noua viață de creș tin; viitorului slujitor al Bisericii.
Împărtășania – unirea cu Hristos, spre viața de veci;
v Spovedania a fost numită de
Spovedania – iertarea pă catelor; că tre S inții Pă rinți al doilea Botez,
prin care ni se spală pă catele
Cununia – ın
̂ temeierea familiei creș tine; personale mă rturisite ın ̂ aintea
duhovnicului.
Preoția – s ințirea slujitorilor Bisericii;

Maslul – vindecarea su letească ș i trupească .

25
Unitatea 1
Exerciții

1. Stabilește valoarea de adevăr a următoarelor enunțuri:


a) Harul divin este transmis ın ̂ biserică , de că tre Duhul Sfâ nt, spre s ințirea vieții credincioș ilor. A/F
b) S intele Taine au rolul de a transmite ın ̂ vă țătura lui Dumnezeu. A/F
c) Tainele Bisericii sunt dovada prezenței ș i lucră rii Duhului Sfâ nt ın ̂ lume. A/F
d) Omul devine creș tin sau membru al bisericii prin Taina Sfâ ntului Botez. A/F
e) Prin Taina Mirungerii, creș tinul primeș te un ın ̂ ger pă zitor. A/F
f) Cea mai strâ nsă legă tură a omului cu Dumnezeu se realizează ın ̂ Taina S intei Euharistii. A/F
g) Taina Spovedaniei este cea prin care Dumnezeu iartă omului pă catul stră moș esc. A/F
h) Dumnezeu binecuvintează unirea liberă dintre un bă rbat ș i o femeie prin Taina Cununiei. A/F
i) Cele trei trepte ale ierarhiei bisericeș ti sunt: diacon, preot ș i episcop. A/F
j) Creș tinii participă la Taina Sfâ ntului Maslu pentru ın ̂ să nă toș irea su letească ș i trupească . A/F

2. Realizează corespondența între citatele biblice, din coloana A, și S intele Taine, din coloana B.
A B
„Luați Duh Sfâ nt; că rora veți ierta pă catele, le vor i iertate ș i că rora le veți ține,
vor i ținute.” (Ioan 20, 22-23)
Taina Botezului

„Luaţi, mâ ncaţi, acesta este Trupul Meu. Şi luâ nd paharul şi mulţumind, le-a dat,
zicâ nd: Beţi dintru acesta toţi, că acesta este Sâ ngele Meu.” (Matei 26, 26-28) Taina Mirungerii

„Este cineva bolnav ın̂ tre voi? Să cheme preoţii Bisericii şi să se roage pentru el,
Taina Spovedaniei
ungâ ndu-l cu untdelemn, ın ̂ numele Domnului.” (Iacov 5, 14)

„Mergâ nd, ın
̂ vă țați toate neamurile, botezâ ndu-le ın
̂ numele Tată lui ș i al Fiului ș i al
Sfâ ntului Duh.” (Matei 28, 19)
Taina Impă rtă ș aniei

„Cel ce ne ın
̂ tă reşte pe noi (...) şi ne-a uns pe noi este Dumnezeu, Care ne-a şi Taina Cununiei
pecetluit pe noi şi a dat arvuna Duhului, ın ̂ inimile noastre.” (II Corinteni 1, 21-22)

„Şi a treia zi s-a fă cut nuntă ın


̂ Cana Galileii şi era şi mama lui Iisus acolo. Şi a fost
chemat şi Iisus şi ucenicii Să i la nuntă .” (Ioan 2, 1-2) Taina Preoției

„Şi Iisus le-a zis iară şi: Pace vouă ! Precum M-a trimis pe Mine Tată l, vă trimit şi Eu pe
voi. Şi zicâ nd acestea, a su lat asupra lor şi le-a zis: Luaţi Duh Sfâ nt.” (Ioan 20, 21-22) Taina Maslului

3. Pe baza metodei 3-2-1, notează: trei idei-cheie învățate; două noțiuni/evenimente din lecție
despre care ai vrea să a li mai multe; o concluzie legată de o învățătură din lecție care te-a
impresionat.
trei idei-cheie două noțiuni o concluzie
4. Pe baza textului de mai jos, discută cu profesorul despre importanța
pregătirii și a participării la Sfânta Taină a Împărtășaniei. Notează în caiet
ideile desprinse.
„Trupul ș i Sâ ngele lui Iisus reprezintă Taina lă sată nouă de Insuș i Hristos
pentru s ințirea noastră . Cine n-ar dori să se ım ̂ pă rtă ș ească de o astfel de
S ințenie? Aș a că nu te lenevi ca să te apropii de Sfâ ntul Potir al vieții, al nemuririi,
al iubirii ș i al S ințeniei, dar apropie-te de el cu frică de Dumnezeu ș i cu credință.” Sfântul Inochentie
(Sfâ ntul Inochentie de Kamceatka) de Kamceatka

26
Unitatea 1
Aprofundare

A Dialog interdisciplinar
Apa, un element indispensabil vieții, este materia folosită la Botez, prima
dintre S intele Taine ale Bisericii. Din punct de vedere chimic, ea este compusă
din două molecule de hidrogen ș i o moleculă de oxigen, avâ nd simbolul H2O.
Hidrogenul este cel mai ră spâ ndit element din univers, reprezentâ nd 75% din H
O
masa acestuia, iar oxigenul se a lă pe locul al treilea. Apa, ca rezultat al combină rii
H HO 2
lor, este materia ın ̂ care Dumnezeu a creat prima formă de viață pe pă mâ nt,
conform Facere 1, 20-21. Apariția vieții ın ̂ mediul acvatic a fost susținută ulterior
Molecula apei
de cercetă rile ș tiinți ice.
Nu ın̂ tâ mplă tor, ın
̂ apa s ințită din cristelniță este afundat pruncul, ın
̂ numele S intei Treimi. Dacă
ın
̂ apă a apă rut viața biologică , omul ın ̂ cepe urcuș ul ın̂ viața duhovnicească prin ın
̂ treita afundare ın
̂
apa Sfâ ntului Botez. După cum apa este fundamentală vieții izice pe pă mâ nt, apa Botezului este
necesară vieții veș nice, ın̂ comuniune cu Dumnezeu.

ª Împreună cu profesorul, identi ică utilizări ale apei atât în viața de zi cu zi, cât și
în viața Bisericii. Găsește analogii între acestea.

B Credința străbună
Lumânarea
S intele Taine, asemenea tuturor slujbelor Bisericii, au lumâ narea ca
unul dintre elementele comune. Aceasta Il simbolizează pe Mâ ntuitorul
Hristos, care a spus: „Eu sunt Lumina lumii; cel ce Imi urmează Mie nu va
umbla ın ̂ ın
̂ tuneric, ci va avea lumina vieții” (Ioan 8,12). Lumâ narea este
fă cută din ceara albinelor care, prin puritatea lor, amintesc de Sfâ nta
Fecioară Maria, iar prin hă rnicia din stup, de viața ın ̂ comuniune a
creș tinilor.
In vechime, la româ ni, exista tradiția ca lumâ narea de la Taina
Sfâ ntului Botez să ie ım ̂ podobită cu crini, considerați lorile Maicii
Domnului. De asemenea, se adă ugau frunze de ferigă , semn al tă riei, ș i
loarea miresei, pentru să nă tatea pruncului. Continuâ nd acest obicei,
lumâ nă rile aduse de naș i sunt ım ̂ podobite cu diferite lori, ca semn al
bucuriei familiei ș i al ın̂ tregii comunită ți, la creș tinarea copilului. Uneori,
ele sunt pă strate pentru a i aprinse la zilele de naș tere ș i pentru a ın ̂ soți
rugă ciunea ı̂n diferite momente ale vieț ii. La Taina S intei Cununii, lumâ nă rile ornamentate
simbolizează puterea credinței, focul iubirii creș tine ș i bucuria ın̂ temeierii unei noi familii.
Pâ nă ın
̂ prezent, lumâ narea ın ̂ soțeș te credinciosul pe parcursul ın ̂ tregii vieți duhovniceș ti,
amintind de lumina vieții veș nice.

ª Prezintă trei împrejurări în care poți folosi lumânarea la biserică și explică


semni icația aprinderii ei.

27
Unitatea 1
Lecția 5 Darurile Duhului Sfânt
Că unuia i se dă prin Duhul Sfânt, cuvânt de înțelepciune, iar altuia, după
același Duh, cuvântul cunoștinței. Și unuia i se dă întru
același Duh credință, iar altuia, darurile vindecărilor. (I Corinteni 12, 8-9)

Idei ancoră

v Duhul Sfâ nt, Vistierul


bună tă ților, dă ruieș te harul
Să u orică rei persoane care
primeș te cu credință S intele
Taine ale Bisericii.
v Intre cele ș apte S inte
Taine, se numă ră Mirungerea
sau Ungerea cu Sfâ ntul ș i
Marele Mir, să vâ rș ită după
Botez.

D umnezeu Duhul Sfâ nt, Mâ ngâ ietorul trimis oamenilor la


Cincizecime este Cel Care ıî s ințeș te pe oameni prin harul Să u. Harul
este unul singur, iar puterea sa s ințitoare se manifestă ın ̂ multe daruri,
cum spune Sfâ ntul Apostol Pavel: „Darurile sunt felurite, dar acelaș i
Vas pentru Sfântul Mir Duh” (I Corinteni 12, 4).
Darurile de la Dumnezeu, ca responsabilitate pentru sine și
pentru ceilalți. Toți oamenii primesc de la Dumnezeu daruri, precum
Dictionar
, viața ș i libertatea. Pe lâ ngă acestea, El dă ruieș te unora ın ̂ clinații
artistice, altora abilită ți practice, sportive, intelectuale etc.
cunoștință = (aici) cunoaș - Prin Taina Mirungerii, iecare creș tin botezat primeș te cele șapte
tere, ș tiință, ın
̂ vă țătură ; daruri ale Duhului Sfânt: ın ̂ țelepciunea, ın
̂ țelegerea, sfatul, tă ria,
a genera = a rodi, a produce, cunoș tința, buna-credință ș i temerea de Dumnezeu (Isaia 11, 2-3). Ele
a da naș tere; sunt pă strate ı̂n adâ ncul su letului ș i devin active câ nd omul se
înfrânare = cumpă tare, orientează spre ı̂nfă ptuirea binelui ș i conlucrează cu Dumnezeu.
stă pâ nire de sine; Atunci, darurile duhovniceș ti primite se manifestă ın ̂ relație cu ceilalți,
talant = 1. valoare monetară generâ nd roadele: dragostea, bucuria, pacea, ı̂ndelungă -ră bdarea,
mare, ın ̂ aur sau argint; bună tatea, facerea de bine, credința, blâ ndețea, ın ̂ frâ narea ș i cură ția
2. aptitudine, posibilitate, (Galateni 5, 22).
calitate, pricepere, talent; Darurile primite reprezintă o bucurie ș i o responsabilitate, atâ t
tărie = (aici) forță morală , pentru sine, câ t ș i ın
̂ raport cu semenii. Ele au fost oferite de Dumnezeu
fermitate. spre a i descoperite ș i dezvoltate prin efort susținut, apoi puse în

28
slujba aproapelui. Astfel, iecare se poate ı̂mpă rtă ș i de darurile
celorlalț i. Aceasta duce la ı̂mplinirea personală ș i la dobâ ndirea
mâ ntuirii sau a s ințeniei.
Pilda talanților. Vorbind despre darurile lui Dumnezeu,
Mâ ntuitorul Hristos a rostit pilda talanților. Un stă pâ n ș i-a ım ̂ pă rțit
averea celor trei slujitori, ın ̂ ainte de a pleca ın ̂ tr-o că lă torie. Unuia i-a
dat cinci talanți, altuia doi, altuia unul, iecă ruia după puterea lui.
Primii doi au lucrat ș i au dublat talanții, iar al treilea l-a ın ̂ gropat. Câ nd
s-a ın̂ tors, stă pâ nul i-a ră splă tit pe cei care au valori icat talanții ș i l-a
certat pe cel care s-a ară tat nepă să tor (Matei 25, 15-18).
Talanții din pildă simbolizează aptitudinile sau talentele oferite de
Dumnezeu iecă ruia. Oamenii sunt ın ̂ zestrați ın̂ mod diferit cu daruri,
potrivit ı̂nțelepciunii divine. Ei au datoria de a le ı̂ntrebuința ı̂n
bene iciul lor ș i al societă ții. Dumnezeu, simbolizat de stă pâ nul din
pildă , va ră splă ti rodul hă rniciei ș i al implică rii oamenilor ın ̂ comu-
nitate: „Bine, slugă bună ș i credincioasă , (...) intră ı̂ntru bucuria
domnului tă u” (Matei 25, 21). Aș adar, ın ̂ mulțirea darurilor primite de la
Dumnezeu oferă posibilitatea dobâ ndirii vieții veș nice.
S inții – modele de cultivare a darurilor. S inții Bisericii sunt cei
care ș i-au ı̂nmulț it talanț ii cu responsabilitate. După misiunea
ım
̂ plinită ın ̂ lume, ei aparțin unor categorii de s inți, precum: apostoli, Hristos și slujitorul credincios
mucenici, mă rturisitori, cuvioș i, doctori fă ră de arginți, ı̂mpă rați,
ierarhi, militari ș .a. Ei s-au remarcat prin viața virtuoasă , dedicată
slujirii lui Dumnezeu ș i aproapelui, indiferent de domeniul ın ̂ care au
activat. Ajunș i ın ̂ ım̂ pă ră ția cerurilor, s inții continuă să ıî ajute pe Știați că
credincioș i, prin pilda vieții, prin rugă ciuni ș i prin minuni.
Fiecare persoană este chemată să urce pe scara desă vâ rș irii, după v In Antichitate, talantul era o
modelul s inților Bisericii. Sfâ ntul Ioan Gură de Aur ın ̂ deamnă : „iubi- unitate de mă sură pentru greută ți,
ților, să alergă m la mijlocirea s inților, dar să nu ne mă rginim la aceasta, avâ nd 34,5 kg. In vremea
ci să lucră m ș i noi cum se cuvine, după pilda pe care ne-au dat-o ei”. Mâ ntuitorului, valoarea monetară
ın
̂ aur a talantului era de
Concluzii 49,077 kg, iar ın̂ argint era de
43,620 kg.
Darurile de la Dumnezeu
v Duhul Sfâ nt a oferit unor s inți
• sunt: viața, libertatea, darurilre Duhului Sfâ nt; daruri deosebite, numite harisme,
• ıl̂ responsabilizează pe om ın ̂ raport cu sine ș i cu semenii; precum facerea de minuni ș i
• rodesc ın̂ om virtuți ș i fapte bune. profeția.
Pilda Talanților
v Sfâ ntul ș i Marele Mir, utilizat la
• vorbeș te despre aptitudinile oferite de Dumnezeu iecă rui om; Taina Mirungerii, este alcă tuit din
• ın
̂ deamnă la ın ̂ trebuințarea acestor daruri spre folosul personal ș i ulei de mă sline, vin ș i 40 de arome
al societă ții; din plante, iind s ințit ın ̂ Joia
S inții - modele de cultivare a darurilor Patimilor. Mulțimea miresmelor
simbolizează bogă ția darurilor
• ș i-au ın
̂ mulțit talanții cu responsabilitate; Sfâ ntului Duh.
• sunt pilde pentru creș tinii de astă zi.

29
Exerciții

1. Răspunde la următoarele întrebări:


a) Ce fel de daruri pot primi oamenii de la Dumnezeu?
b) Care sunt darurile Duhului Sfâ nt, primite de credincioș i la Taina
Mirungerii?
c) Prin ce se arată ın
̂ mulțirea acestor daruri duhovniceș ti?
d) In ce constă responsabilitatea omului pe plan personal ș i social?
e) Ce dobâ ndesc cei care ıș̂i ın
̂ mulțesc „talanții”?
f) De ce s inții reprezintă modele pentru creș tini? Sfânta Taină a Mirungerii

2. Pornind de la mesajul moral-religios din pilda talanților, completează tabelul de mai jos, după
model:
Elemente din pildă Semni icația lor
Stă pâ nul Dumnezeu
Talanții ...
Slugile care au ın ̂ mulțit talanții ...
Sluga care a ın̂ gropat talantul ...
Ră splata oferită celor responsabili ...
3. Găsește sinonime pentru cuvintele: înfrânare, tărie, talant, instruit, model și alcătuiește câte un
enunț cu termenii descoperiți.
4. Audiază și învață cântarea religioasă „Unul Sfânt”, referitoare la Modelul suprem al s ințeniei.

Unul Sfânt,
Iisus Hristos Unul Domn Iisus Hristos,
binecuvântând întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl.
Amin.

5. Identi ică minimum trei daruri pe care le-ai primit de la Dumnezeu și prezintă modalități prin
care le poți dezvolta și valori ica.
6. Enumeră cinci personalități marcante ale României, din diverse domenii și găsește pe Internet
câte un citat reprezentativ, potrivit exemplului dat.

Nume Domeniu de activitate Citat celebru


Constantin Brâncuși sculptură „Eu am făcut piatra să cânte pentru Omenire”.
... ... ...
7.
Dezbatere
7. Discută despre rolul modelelor în viața ta, pe baza următoarelor întrebări:
• Ce ın
̂ seamnă pentru tine un model de urmat?
• Care sunt criteriile pentru deosebirea modelelor autentice de falsele modele?
• Cum poți deveni exemplu pentru alții?

30
Unitatea 1
Aprofundare

A Dialog interdisciplinar
ApMulți artiș ti plastici au fost inspirați ın ̂ lucră rile lor de subiecte
religioase. Spre exemplu, pilda talanților a fost transpusă artistic ın ̂
numeroase râ nduri, ın ̂ tehnici diferite. O gravură din 1712, despre
această parabolă biblică , cu autor anonim, prezintă , ı̂n prim-plan,
bucuria stă pâ nului față de cele două slugi responsabile, ın ̂ timp ce, ın ̂
fundal a treia slugă dezgroapă talantul ascuns.
Celebrul pictor ș i gravor olandez Rembrandt (secolul al XVII-lea) a
realizat o altă reprezentare a pildei talanților, ın ̂ tehnica aquaforte (o com-
binație a picturii cu gravura). El prezintă ruș inea resimțită de sluga ce nu a
ın
̂ mulțit talantul primit ș i ın
̂ tristarea stă pâ nului cauzată de acest fapt. Pilda talanților, anonim

ª Analizează alte detalii din gravurile prezentate.


ª Menționează motivele laudei și mustrării slugilor de către
stăpân.
Pilda talanților, Rembrandt

B Credința străbună
Sfântul Ioan Casian din Dobrogea

Acest sfâ nt cuvios stră româ n s-a nă scut ın ̂ Dobrogea, ın ̂ secolul al IV-lea
d.Hr. ș i s-a stră duit să -L urmeze pe Mâ ntuitorul, ı̂nmulțind darurile
hă ră zite de Dumnezeu. După ce a studiat la ș colile vremii, s-a dedicat vieții
monahale. Plin de râ vnă față de cunoaș terea lui Dumnezeu, Sfâ ntul Ioan
Casian i-a că utat pe pustnicii din Egipt. De la aceș tia a cules sfaturi
ı̂ n ț e lepte despre dobâ ndirea mâ ntuirii, pe care le-a consemnat,
ră spâ ndind un nou gen de literatură duhovnicească , numit Pateric.
După ș apte ani petrecuți ală turi de pustnicii plini de har, sfâ ntul a
ajuns la Constantinopol. Sfâ ntul Ioan Gură de Aur l-a hirotonit diacon ș i
l-a trimis ın ̂ misiune la Roma. Ulterior, Sfâ ntul Ioan Casian s-a retras la
Marsilia, unde a fost hirotonit preot ș i a ın ̂ temeiat două mă nă stiri. Ș i-a
ım
̂ pă rțit timpul ın ̂ tre organizarea vieții că lugă reș ti ın
̂ Apusul Europei
ș i scrierea de că rț i religioase, spre ı̂ntă rirea credinței creș tine.
Datorită activită ții sale, este cinstit atâ t ın̂ Biserica Ortodoxă , câ t ș i ın
̂
Biserica Romano-Catolică . S intele sale moaș te se pă strează pâ nă
Sfântul Ioan Casian astă zi, ın
̂ mă nă stirea Sfâ ntul Victor din Marsilia – Franța.

ª Pornind de la textul de mai sus, identi ică doi „talanți” înmulțiți de Sfântul
Ioan Casian.
ª Caută în calendarul creștin-ortodox data de sărbătorire a Sfântului Ioan
Casian.

31
Unitatea 1
Recapitulare – Capitolul I

I. Schemă de consolidare a cunoștințelor


In capitolul Dumnezeu Se face cunoscut omului ai studiat despre puterea s ințitoare a Duhului Sfâ nt,
Mâ ngâ ietorul ș i Duhul Adevă rului. Aminteș te-ți despre principalele teme parcurse, avâ nd ca reper
schema urmă toare:

Omul a aspirat dintotdeauna spre fericire, care pentru creș tini


1 ın
̂ seamnă : asemă narea cu Dumnezeu, viață veș nică , mâ ntuire,
s ințenie sau Impă ră ția cerurilor.

Nă zuința umană spre fericire s-a realizat prin bună voința Tată lui,
2 prin venirea Mâ ntuitorului ın̂ lume ș i prin Pogorâ rea Duhului Sfâ nt
sub forma unor limbi ca de foc, spre s ințirea oamenilor.

La Cincizecime a luat naș tere Biserica creș tină , câ nd s-a ın


̂ temeiat
3 comunitatea primilor credincioș i botezați, iar aceasta s-a extins ın
lume, prin lucrarea apostolică .
̂

In Biserică , se revarsă harul divin mâ ntuitor, prin S intele Taine:


4 Botezul, Mirungerea, Impă rtă ș ania, Spovedania, Cununia, Preoția ș i
Maslul.

Dumnezeu oferă omului darurile Sale, dintre care cele mai importante
5 sunt darurile Duhului Sfâ nt primite la Mirungere, ce pot i dezvoltate ș i
ın
̂ mulțite de-a lungul vieții, conducâ nd la s ințenie.

II. Exerciții
1. Alege varianta corectă de răspuns, după modelul A = c.
A. Chipul lui Dumnezeu ın ̂ om se referă la:
a. ın̂ clinarea voinței omului spre bine;
b. sentimentele cele mai profunde ale omului;
c. ın
̂ suș irile su letului uman: rațiune, voință, simțire.
B. Asemă narea omului cu Dumnezeu se dobâ ndeș te prin:
a. rugă ciune ș i intenții bune;
b. har, credință ș i fapte bune;
c. efort susținut, de-a lungul vieții.
C. Rugă ciunea Împărate Ceresc reprezintă :
a. invocarea Duhului Sfâ nt, Mâ ngâ ietorul;
b. ın
̂ cheierea iecă rei slujbe religioase;
c. mulțumirea adresată Mâ ntuitorului.

32
Unitatea 1
D. Pogorâ rea Duhului Sfâ nt la Cincizecime a ın ̂ semnat:
a. coborâ rea S intei Treimi pe pă mâ nt;
b. venirea Duhului Sfâ nt sub forma unui porumbel;
c. ziua de naș tere a Bisericii creș tine.
E. Mâ ntuitorul a dat puterea să vâ rș irii S intelor Taine:
a. episcopilor, preoților ș i diaconilor;
b. s inților Apostoli;
c. celor credincioș i, conduș i de S inții Apostoli.
F. Invă țătura desprinsă din Pilda talanților este:
a. importanța acumulă rii bogă țiilor materiale;
b. necesitatea ın ̂ gropă rii talantului;
c. ın
̂ mulțirea darurilor primite. Pilda talanților

2. Corelează numele iecărei S inte Taine cu imaginea corespunzătoare și numește roadele


primirii Tainei respective, conform exemplului:

Exemplu: 1. Botezul –> imaginea C –> roade asupra


credinciosului: i se iartă păcatul strămoșesc; primește un înger
păzitor și numele de botez; devine creștin, membru al Bisericii.

1. Botezul 5. Cununia
C

A D G
3. Spovedania

4. Împărtășania

B E

33
Unitatea 1
3. Cele 21 de epistole ale Noului Testament, scrise de S inții Apostoli
Pavel, Iacov, Petru, Ioan ș i Iuda Tadeul, conțin numeroase ın̂ vă țături
ș i sfaturi care să ıî ajute pe credincioș ii din toate timpurile ın ̂
parcursul lor duhovnicesc. Sfâ ntul Apostol Pavel este autorul a 14
dintre aceste scrisori, cunoscute sub numele de epistolele pauline.
Prima, adresată comunită ții creș tine din Roma, are ca temă centrală
ın
̂ tă rirea credinței spre dobâ ndirea mâ ntuirii.

Citește fragmentul din Epistola Sfântului Apostol Pavel către


Romani și răspunde cerințelor de mai jos:

Sfântul Apostol Pavel predicând

5. Iar Dumnezeul ră bdă rii ș i al mâ ngâ ierii să vă dea vouă a gâ ndi la fel unii pentru alții, după Iisus
Hristos,
6. Pentru ca toți laolaltă ș i cu o singură gură să slă viți pe Dumnezeu ș i Tată l Domnului nostru Iisus
Hristos.
7. De aceea, primiți-vă unii pe alții, precum ș i Hristos v-a primit pe voi, spre slava lui Dumnezeu. (...)
13. Iar Dumnezeul nă dejdii să vă umple pe voi de toată bucuria ș i pacea ın
̂ credință, ca să prisosească
nă dejdea voastră , prin puterea Duhului Sfâ nt.
14. Ș i, frații mei, sunt ın
̂ credințat eu ın ̂ sumi despre voi, că ș i voi sunteți plini de bună tate, plini de toată
cunoș tința, putâ nd să vă povă țuiți unii pe alții.
15. Ș i v-am scris, fraților, mai cu ın
̂ dră zneală , ın
̂ parte, ca să vă amintesc despre harul ce mi-a fost dat de
Dumnezeu,
16. Ca să iu slujitor al lui Iisus Hristos la neamuri, slujind Evanghelia lui Dumnezeu, pentru ca prinosul
neamurilor, iind s ințit ın ̂ Duhul Sfâ nt, să ie bine primit.
17. Aș adar, ın
̂ Hristos Iisus am laudă , ın
̂ cele că tre Dumnezeu.
18. Că ci nu voi cuteza să spun ceva din cele ce n-a să vâ rș it Hristos prin mine, spre ascultarea
neamurilor, prin cuvâ nt ș i prin faptă ,
19. Prin puterea semnelor ș i a minunilor, prin puterea Duhului Sfâ nt, aș a ın ̂ câ t de la Ierusalim ș i din
ținuturile de primprejur pâ nă la Iliria, am ım
̂ plinit propovă duirea Evangheliei lui Hristos.
(Romani 5, 5-7; 13-19)

a) Extrage trei ın̂ demnuri adresate credincioș ilor de Sfâ ntul Apostol Pavel;
b) Indică trei daruri ale Duhului Sfâ nt accentuate de apostol ın ̂ fragmentul citat;
c) Motivează numirea Sfâ ntului Pavel „Apostolul neamurilor”, pornind de la textul dat;
d) Argumentează valabilitatea acestor ın ̂ vă țături de-a lungul timpului.

4. Alcătuiește un eseu de 15-20 de rânduri, cu tema Bucuria întemeierii Bisericii, în care să


prezinți evenimentul Cincizecimii și importanța Bisericii pentru viața spirituală a creștinilor.

34
Unitatea 1
Evaluare – Capitolul I

Test
1. Completează spațiile punctate cu termenii corespunzători din PUNCTAJ
paranteză, potrivit modelului: EVALUARE /
Duhul Sfâ nt este Mângâietorul trimis ın ̂ lume spre ... credincioș ilor. AUTOEVALUARE
Cea mai cunoscută rugă ciune că tre El este ... ..., care cuprinde ... cereri.
Creș tinii invocă ... Duhului Sfâ nt pentru a locui ın̂ ... lor, pentru a le cură ți
de toată ... ș i pentru mâ ntuirea ... . De Rusalii, la ... de zile după Paș ti,
Ex. 1 – 2 puncte
Sfâ ntul Duh ... ... peste apostoli, ın
̂ chip de limbi ca de ... .
10 x 0,2 p. pentru
(venirea, foc, trei, cincizeci, întinăciunea, Mângâietorul, Împărate Ceresc,
iecare răspuns corect.
inimile, su letelor, s ințirea, S-a pogorât)
2. Prezintă semni icația personajelor din Pilda talanților. Ex. 2 – 1,5 puncte
I) Stă pâ nul = .......................................... 3 x 0,5 p. pentru iecare
II) slugile bune = .......................................... răspuns corect.
III) sluga leneș ă = ..........................................
3. Alege cinci dintre roadele Duhului Sfânt din schema de mai jos și Ex. 3 – 2,5 puncte
alcătuiește câte o propoziție în care să arăți importanța dobândirii 5 x 0,5 p. pentru iecare
iecăreia. propoziție alcătuită
corect.
cură ția

a
ın̂

te

Ex. 4 – 3 puncte
fra

os

0,5 p. – alegerea titlului


ag
̂ na

dr
re

reprezentativ;
a

blân ria
dețe 1 p. – respectarea temei
a bucu
indicate și utilizarea
unor idei desprinse din
in ța pac citatul dat;
cred ea
1 p. – structurarea
de erea

compoziției
ră
e

bună tatea
bin

bd

(introducere, cuprins,
fac

ar

încheiere);
ea

0,5 p. – înlănțuirea
logică a ideilor.
4. Pornind de la unul din textele de mai jos și de la experiența
personală, redactează o compunere de minimum 10 rânduri, Se acordă 1 punct din
despre efectele primirii uneia dintre următoarele S inte Taine: o iciu.
Botezul, Spovedania sau Împărtășania. Găsește-i un titlu potrivit.
a) „Credința se desă vâ rș eș te prin botez, iar botezul se ın ̂ temeiază pe Timp de lucru: 45 de
credință.” (Sfâ ntul Vasile cel Mare) minute
b) „Mă rturisirea faptelor rele este ın ̂ ceputul faptelor bune.”
(Fericitul Augustin)
c) „Să ne apropiem de Sfâ nta Impă rtă ș anie, care dă viață la toți ș i la toate,
cu nă dejdea ș i ferma credință ın ̂ negră ita milostivire a lui Dumnezeu.”
(Sfâ ntul Sera im de Sarov)

35
Unitatea 1
Miniproiect – PowerPoint
Prezența Duhului Sfânt în viața creștinului
• Duhul Sfânt,
pogorât la Cincizecime,
revarsă harul s ințitor • Realizează o prezentare PowerPoint, ın ̂ echipă cu doi-trei colegi, pe
asupra credincioșilor, tema lucră rii Duhului Sfâ nt ın̂ viața Bisericii ș i a omului, cu titlul
prin slujbele Bisericii. „Prezența Duhului Sfâ nt ın
̂ viața creș tinului”.
Rugăciunea personală,
rostită cu evlavie, • In alcă tuirea materialului, vei avea ın
̂ vedere urmă toarele:
contribuie la primirea
ajutorului divin în toate – stabilirea numă rului de slide-uri, ın
̂ tre 10-15;
împrejurările vieții
omului. – alegerea unui plan de idei dintre cele trei propuse:
• Dintre lucrările
s ințitoare ale Bisericii,
la S intele Taine harul
Duhului Sfânt rodește
daruri necesare
mântuirii.
• Cele șapte daruri ale
Duhului Sfânt primite la
Taina Mirungerii sunt
valori icate prin
înmulțirea talanților.

Ø detalierea ideilor pentru iecare slide, pe baza lecțiilor studiate


ș i a textului-suport din coloana ală turată ;
Criterii de evaluare a
prezentărilor: Ø selectarea unor icoane/imagini reprezentative, din surse
recomandate de profesor;
ü respectarea
indicațiilor de lucru; Ø armonizarea aspectului gra ic ș i a animației prezentă rii cu
ü corectitudinea expunerea temei alese.
conținutului;
ü atractivitatea formei
de prezentare;
ü colaborarea
responsabilă a
membrilor echipei.

36
Unitatea 1