Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

I. Date generale:
Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială sat Ploieștiori
Data: 9.03.2017
Profesor: Mihai Alexandra Georgiana
Clasa: a VI-a
Aria curriculară: Om și societate
Disciplina: Religie ortodoxă
Unitatea de învățare: Iisus Hristos – Mântuitorul lumii
Subiectul lecției: Răsplata credinţei şi a ascultării – Pescuirea minunată
Tipul lecţiei: comunicare/însușire de noi cunoștințe
Scopul lecției: să conștientizeze dragostea lui Dumnezeu față de oameni manifestată prin purtarea Sa de grijă

Obiective operaţionale:
La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili:
O1: să recunoască în minunile Mântuitorului, dumnezeirea Acestuia şi dragostea Sa faţă de oameni;
O2: să povestească minunea Pescuirii minunate, precizând datele esenţiale ale evenimentului;
O3: să prezinte semnificaţia minunii Pescuirii minunate;
O4: să explice simbolurile prezente;
O5: să explice importanţa credinţei şi ascultării pentru mântuire.

Obiective formativ-educative:
La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili:
O6: să-și întărească credința că Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este Atotputernic.

Strategia didactică:
Metode şi procedee: conversația, explicația, lectura expresivă, exercițiul, povestirea, problematizarea, argumentarea, observarea dirijată;
Mijloace de învăţământ: Sfânta Scriptură, imagini, fișa de lucru;
Forme de organizare: activitate frontală și individuala.

Resurse:
1. Oficiale: - Programa şcolară pentru disciplina Religie Ortodoxă, clasa a VI-a
- Planificarea calendaristică orientativă, clasa a VI-a
- Planificare pe unități de învățare, clasa a VI-a
2. Temporale: nr. de lecții: 1
durata: 50̓
3.Bibliografice: *** Biblia sau Sfânta Scriptura, Editura Institutului Biblic si de Misiune al BOR, București 2005;
1. Cucoș, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examene de definitivare si grade didactice, Editura “ Polirom”, Iași, 2009;
2. Muha, Camelia, Religie creștin ortodoxa clasa a VI-a ,Caiet pentru elevi, Editura “ Sf. Mina”, Iași , 2012;
II. Desfășurarea lecției

Nr. Ob. Timp Activitatea elevului Metode şi Mijloace de Forme de Evaluare


Etapele lecţiei Activitatea profesorului
crt. op. (min) procedee învăţământ organizare
1̓ - Salutul; - Salutul Observare
Momentul Activitate
1. - Rugăciunea - Rugăciunea Exerciţiul sistematică
organizatoric frontală
- Notarea absențelor
1̓ Profesorul întreabă: Elevii răspund:
„Ce știți voi că a făcut Mântuitorul Iisus - i-a învățat pe oameni, a făcut Conversația Activitate
Hristos în timpul cât a stat pe pământ?” minuni frontala
Pregătirea
„Ce este aceea o minune?” - un fapt neobișnuitun fenomen
2. aperceptivă a
extraordinar realizat prin putere
elevilor
dumnezeiască
„Ce le cerea Mântuitorul oamenilor pentru - credință
ca o minune să se întâmple?”
2̓ Azi vom vorbi despre două virtuți pe baza
une minuni pe care a săvârșit-o Mântuitorul
Hristos înaintea Sfinților Apostoli.
Se notează de către cadru didactic pe tablă Elevii notează în caiete titlul lecției
Anunţarea
titlul lecţiei noi:
titlului şi a Activitate
3. „Răsplata credinţei şi a ascultării – Explicația
obiectivelor frontală
Pescuirea minunată".
propuse
Vom face astăzi o plimbare pe malurile
Lacului Ghenizaret (sau Marea Galileii) în
care vom vedea, cronologic, roadele celor
două virtuţi: credinţa şi ascultarea.
4. Comunicarea 25̓ Profesorul precizează: Elevii ascultă explicațiile Explicația Activitate
/însuşirea noilor 1. Rolul minunilor în cadrul activităţii profesorului frontală
cunoştinţe Mântuitorului;
2. Importanţa minunilor;
3. Cronologia evenimentelor.
1. Rolul minunilor în cadrul activităţii
Mântuitorului
O1 Minunile au dovedit dumnezeirea
Mântuitorului nostru Iisus Hristos, prin ele
arătând dragostea Sa faţă de oameni. De
asemenea, a avut si rolul de a transmite
unele adevăruri creştine.
2. Importanţa minunilor:
Rolul minunilor este complex şi ţine de
fiecare individ în parte cum percepe mesajul
acestora. Însă, principalele roluri pe care le
au minunile sunt întărirea în credinţă,
nădejdea şi împlinirea cuvântului lui
Dumnezeu.
3. Cronologia evenimentelor Lectura biblica
Pentru a înţelege mesajul scripturistic, elevii Un elev citește textul scripturistic. Fișa de lucru
sunt rugați să citească textul scripturistic de
pe fișa de lucru:
O2 „Pe când mulţimea Îl îmbulzea, ca să Aprecieri
asculte cuvântul lui Dumnezeu, şi El şedea verbale
lângă lacul Ghenizaret, a văzut două
corăbii oprite lângă ţărm, iar pescarii,
coborând din ele, spălau mrejele. Şi
urcându-Se într-una din corăbii, care era a
lui Simon, l-a rugat s-o depărteze puţin de explicația Activitate
la uscat. Şi, şezând în corabie, învăţa, din Sfânta frontala
ea, mulţimile. Iar când a încetat de a vorbi, Scriptura
i-a zis lui Simon: Mână la adânc şi lăsaţi în
jos mrejele voastre, ca să pescuiţi.
Şi răspunzând, Simon a zis: Învăţătorule,
toată noaptea ne-am trudit şi nimic nu am
prins, dar, după cuvântul Tău, voi arunca
mrejele. Şi făcând ei aceasta, au prins
mulţime mare de peşte, că li se rupeau
mrejele. Şi au făcut semn celor care erau în
cealaltă corabie, să vină să le ajute. Şi au
venit şi au umplut amândouă corăbiile,
încât erau gata să se afunde. Iar Simon
Petru, văzând aceasta, a căzut la genunchii
lui Iisus, zicând: Ieşi de la mine, Doamne,
că sunt om păcătos. Căci spaima îl
cuprinsese pe el şi pe toţi cei ce erau cu el,
pentru pescuitul peştilor pe care îi
prinseseră.
Tot aşa şi pe Iacov şi pe Ioan, fiii lui
Zevedeu, care erau împreună cu Simon. Şi
a zis Iisus către Simon: Nu te teme; de
acum înainte vei fi pescar de oameni. Şi
trăgând corăbiile la ţărm, au lăsat totul şi Conversația
au mers după El”.
Se adresează elevilor următoarea întrebare: Elevii răspund: Observarea Activitate Aprecieri
„- Unde s-a petrecut această minune?” „... pe lacul Ghenizaret” dirijata frontala verbale
Profesorul prezintă elevilor harta Palestinei Elevii urmăresc harta și ascultă Explicația Harta
Noului Testament și precizează ca Lacul explicațiile profesorului Palestinei
Ghenizaret este cunoscut şi ca Lacul Noului
Tiberiada (Marea Tiberiadei) sau Marea Testament
Galileii.
Conversația
Observarea
Se adresează elevilor următoarele întrebări: Elevii răspund: dirijata
„ – Când s-a petrecut acesta minune a „... în timpul propovăduirii Sale” Imaginea
Pescuirii minunate?” Pescuirii
Profesorul le arată copiilor imaginea cu Explicația minunate
Pescuirea minunată.
Precizare:
În timpul propovăduirii la ţărmul Lacului Elevii ascultă explicațiile
Ghenizaret, Mântuitorul observă două profesorului
corăbii care nu prinseseră nici un peşte. El
se urcă în aceste corăbii de unde vorbește
mulțimii.
Minunea prezentată a constat în faptul că
O3 Apostolii au reușit să pescuiască mulțime de
pești ziua, și nu noaptea, când peștii nu pot
vedea mrejele, și la suprafața apei, adică
acolo unde peștii pot ocoli mrejele, și nu în
adânc, cum se procedează de obicei. Ea a
fost posibilă datorită credinței și ascultării
lui Petru de Hristos. Petru, împotriva a tot
ceea ce știa din experiența sa de pescar,
ascultă de sfatul lui Hristos, iar această
O5 ascultare își aduce roadele. Credința este
virtutea din care se naște ascultarea, care,
conlucrând cu dragostea de Dumnezeu,
aduce multe roade. Conversația

Profesorul îi întreabă pe elevi: Elevii răspund:


O4 „ – Ce simbolizează Marea? Dar peştii? „...Marea în care avea să pescuiască Activitate Aprecieri
Mreaja?” Petru simbolizează lumea, peştii frontala verbale
suntem noi, oamenii, iar mreaja
este cuvântul, predica prin care
oamenii Îl cunosc pe Dumnezeu.”
„ – Ce reprezintă semnul lui Petru către „Prin semnul lui Petru către corabia
cealaltă corabie?” vecină înţelegem dorinţa de a
împărţi atât prada, cât şi Cuvântul
lui Hristos.” Explicația
„ – Ce semnifică corabia?” „Corabia este locul unde îl
O5 Precizare: În Biserică primim învăţătura întâlnim pe Dumnezeu – Biserica.”
necesară mântuirii noastre, ne întărim în Elevii ascultă.
credinţa şi primim cuvântul lui Dumnezeu.
Biserica creștină este Biserica dragostei și a
ascultării, pentru că a fost întemeiată de
Hristos prin iubirea Tatălui și ascultarea
până la moarte pe cruce a Fiului.
Mântuitorul a ascultat de Tatăl, iar Apostolii Conversație
Săi au ascultat de El.

„ – Cum era primit Cuvântul atunci?” Elevii răspund: Aprecieri


„Oamenii veneau într-un număr Explicație verbale
mare și Îl urmau pe Hristos acolo
Precizare: Cuvântul predicii Învăţătorului unde mergea”
Hristos era primit de mulţime de oameni,
care se strângeau sa primească învăţătura şi Activitate
pe care o transmiteau, mai departe prin viu frontală
grai. Si noi, astăzi, procedăm în acelaşi
mod. Ascultăm în Corabia mântuirii -
O3
Biserica Cuvântul Evangheliei lui Hristos în
cadrul Sfintei Liturghii, explicat de preot,
iar noi avem datoria morală să ducem mai
Conversație
departe Cuvântul, şi să-l înmulţim, devenind
şi noi, la rându-ne, „pescari de oameni”.

„ – Ce reprezintă vorbele lui Simon Petru: „... mărturisirea sinceră a stării sale
Ieşi de la mine, Doamne, că sunt om de păcătoșenie”
Explicație
păcătos ?”
Precizare:
Mărturisirea sinceră a stării de păcătoşenie a
lui Simon Petru reprezintă un model pentru
noi toţi, prin care putem dobândi
binecuvântarea şi belşugul date de
Conversație
Dumnezeu.

„ – Ce au primit pescarii ca răsplată a „... au primit binecuvântare”


Explicație
credinţei şi ascultării lor?” Activitate Aprecieri
Precizare: frontală verbale
Pescarii, apoi Apostolii (ucenicii) lui
Hristos, pentru credinţa lor puternică şi
pentru ascultarea de cuvântul lui
Dumnezeu, au primit binecuvântarea Sa si
L-au urmat de atunci, participând la toate
minunile Acestuia. Ascultarea și credința
sunt esența întregii învățături dumnezeiești,
pentru că ele sunt prețuite și totdeauna
O5
răsplătite de Dumnezeu. Cei patru pescari s-
au ales mai ales cu cinstea de a deveni
Apostoli ai Săi.
Sunt notate pe tablă ideile principale. Elevii notează pe caiete ideile
principale.
5. Fixarea și 7̓ Profesorul adresează elevilor următoarele Elevii răspund: Conversația Aprecieri
sistematizarea întrebări: verbale
cunoștințelor O2 „- Cum s-a petrecut minunea pescuirii „.......” Activitate
minunate? Povestiți.” frontala
O3 „- Ce virtuți au dovedit Apostolii?” „.... credință și ascultare”
O5 „- Ce au primit Apostolii ca urmare a „... mulțime de pești și cinstea de a
ascultării lor față de Hristos?” fi pescari de oameni adică
Apostoli”
„... trebuie să fim ascultători”
„ – Care sunt condiţiile ca şi noi să primim
binecuvântarea lui Dumnezeu?”
Precizare: Noi trebuie să fim următori ai
Sfinţilor Apostoli şi să ne întărim în Explicația
credinţă, făcând fapte bune fără a cere nimic
în schimb, participând cu regularitate la
slujbele Bisericii – pentru a primi cuvântul
lui Dumnezeu – iubind pe aproapele şi tot
ceea ce ne înconjoară, ascultând de cei mari
şi de Cuvântul Domnului, împlinind
poruncile Sale şi astfel vom primi
binecuvântarea Sa. „Da. Aceste calităţi – credinţa şi
„ – Sunt importante aceste calităţi pentru ascultarea – sunt foarte importante
mântuirea noastră?” pentru mântuirea noastră. Ele ne Conversația
ajută să ne apropiem de Dumnezeu
şi să-I urmăm. ”
O1 10̓ Exercițiul Activitate Aprecieri
O2 individuală verbale
O3 Profesorul le cere elevilor să rezolve Elevii rezolvă exercițiile, iar apoi Problematizare
Asocierea, O4 exercițiile 1, 2a) și 2b) de pe fișa de lucru. prezintă oral modul de soluționare.
6. generalizare și O5 Fișa de lucru
aplicarea O6 Se cere elevilor să prezinte oral modul în
care au rezolvat exercițiile.

1̓ Profesorul va face aprecierile generale şi Elevii ascultă explicațiile


Aprecierea individuale referitor la pregătirea elevilor profesorului Activitate
Explicaţia frontală
7. activității pentru lecţie cat si implicarea lor in
elevilor predarea noilor cunoștințe.
Se notează elevii care au participat la lecție.
Încheierea 1̓ Rugăciunea. Activitate
9. exerciţiul
activităţii Salutul. frontală
Oglinda tablei/caietului

Data: 9.03.2017

Răsplata credinței și a ascultării – Pescuirea minunată

- minunea s-a petrecut în jurul lacului Ghenizaret


- prin săvârşirea acestei minuni Iisus Hristos Îşi arată iubirea faţă de oameni, dumnezeirea Sa.
- Sfinții Apostoli constituie modele de ascultare și credință față de Dumnezeu pentru noi.
- credinţa şi ascultarea sunt calităţi (virtuţi) care ne ajută sa ne apropiem de Dumnezeu şi sunt necesare mântuirii.
Fișă de lucru – Clasa a VI-a
Răsplata credinței și a ascultării – Pescuirea minunată

Luca 5, 1-11: „Pe când mulţimea Îl îmbulzea, ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu, şi El şedea lângă lacul Ghenizaret, a văzut două corăbii oprite
lângă ţărm, iar pescarii, coborând din ele, spălau mrejele. Şi urcându-Se într-una din corăbii, care era a lui Simon, l-a rugat s-o depărteze puţin de la
uscat. Şi, şezând în corabie, învăţa, din ea, mulţimile. Iar când a încetat de a vorbi, i-a zis lui Simon: Mână la adânc şi lăsaţi în jos mrejele voastre, ca
să pescuiţi. Şi răspunzând, Simon a zis: Învăţătorule, toată noaptea ne-am trudit şi nimic nu am prins, dar, după cuvântul Tău, voi arunca mrejele. Şi
făcând ei aceasta, au prins mulţime mare de peşte, că li se rupeau mrejele. Şi au făcut semn celor care erau în cealaltă corabie, să vină să le ajute. Şi
au venit şi au umplut amândouă corăbiile, încât erau gata să se afunde. Iar Simon Petru, văzând aceasta, a căzut la genunchii lui Iisus, zicând: Ieşi de
la mine, Doamne, că sunt om păcătos. Căci spaima îl cuprinsese pe el şi pe toţi cei ce erau cu el, pentru pescuitul peştilor pe care îi prinseseră. Tot aşa
şi pe Iacov şi pe Ioan, fiii lui Zevedeu, care erau împreună cu Simon. Şi a zis Iisus către Simon: Nu te teme; de acum înainte vei fi pescar de oameni. Şi
trăgând corăbiile la ţărm, au lăsat totul şi au mers după El.”

Aplicații:

1. Mulți oameni se încred în forțele proprii și nu reușesc în viață. La început și Simon Petru s-a bazat pe experiență și totuși nu a reușit. Dintre cuvintele
scrise, subliniază-le pe acelea care conturează comportamentul unui adevărat creștin, ajutându-ne să reușim în cele ce ne propunem.

Deznădejde Mândrie
Credință puternică

Mărturisire sinceră a Ascultare de cuvântul


Neascultare stării de păcătoșenie lui Dumnezeu

2. a) În evoluția sufletească a lui Simon Petru se disting mai multe momente. Descoperă-le și analizează-le.
Descoperirea divină

Urmarea lui Hristos și


trăirea vieții în Hristos
încredere oarbă BINECUVÂNTARE
ascultare
în forțele proprii și belșug date de mărturisirea sinceră a
și îndoiala în Dumnezeu stării de păcătoșenie
ajutorul divin
b) Prezintă momente din viața ta (sau a celor apropiați), potrivit schemei de mai sus.