Sunteți pe pagina 1din 4

Activitate 2.5.b.

Instrument pentru evaluarea competențelor (210 min)

Ajutorul oferit semenilor - cls a v-a

Fişă de autoevaluare
1.Prezentaţi  câte un exemplu de fapte creştineşti realizate în următoarele locuri:
A. La şcoală, faţă de alţi elevi:……………………………………………………………….
B. Acasă, faţă de membrii familiei:…………………………………………………………..
C. La şcoală, faţă de profesori:
……………………………………………………………….
D. Pe stradă, faţă de oameni necunoscuţi:
…………………………………………………….
E. La biserică, faţă de alţi creştini:
……………………………………………………………
2. Alegeţi varianta potrivită  pentru care aţi realizat faptele de mai sus?
A. Pentru a ieşi în evidenţă.
B. Pentru a ne atinge nişte scopuri personale.
C. Pentru a fi recompensaţi.
D. Din  sensibilitate şi milă izvorâte din iubire.
3. Încercuiţi sentimentul pe care credeţi că l-aţi avut după realizarea faptelor:
A. De regret.
B. De mândrie.
C. De linişte şi mulţumire sufletească.
4. Alegeţi varianta corectă:
A. Să vorbim despre Dumnezeu.
B. Să facem fapte creştineşti.
C. Să  vorbim despre Dumnezeu şi să practicăm fapte creştineşti.
5. Alcătuiţi o compunere de zece rânduri, care să aibă ca temă o faptă de milostenie.
Precizaţi titlul compunerii şi respectaţi structura ei, folosind introducerea,  cuprinsul şi
încheierea.
Barem:1-25p: 2-10p; 3-10p; 4-10p; 5-35p; 10p - pt completarea datelor pers.
Ce am vizat? Am urmărit formarea de abilităţi şi atitudini creştine , dar şi verificarea
cunoştinţelor, parcurse la ora de Religie prin exemplificări, punerea în diferite situaţii
sau povestirea - compunere.
Ce rezultate am obţinut? Elevii s-au autoevaluat , iar rezultatele au fost maxime.
Ce decid pe mai departe, pe baza a ceea ce am aflat la evaluare? Autoevaluarea 
este un instrument dorit de elevi, care nu inhibă, oferă obiectivitate şi se poate aplica
într-un  timp scurt. Fişele de lucru şi de autoevaluare sunt instrumente care pun
accentul pe activitatea de formare a elevilor. Alături de jocurile interactive,  aceste
instrumente alungă monotonia şi implică activ elevii în procesul de învăţare prin
participare.
Activitate 2.5.b. Instrument pentru evaluarea competențelor (210 min)

Numele si prenumele elevului:....................................................                Data:..............................


 
Test de evaluare clasa a V-a
 
●       Toate subiectele sunt obligatorii;
●       Timpul efectiv de lucru este de 50 minute;
●       10 puncte se acordă din oficiu.
 SUBIECTUL                                                     _____________________          24 puncte
Stabilește valoarea de adevăr  a enunțurilor date: A - adevărat sau F - fals: 
1.  Dumnezeu a creat lumea în șapte zile.                                        A/F;
2.  Dumnezeu este Creatorul lumii nevăzută și văzute, adică al cerului și pământului. A/F;
3.  Îngerii sunt mesagerii lui Dumnezeu pentru oameni.                  A/F;
4.  Avraam a fost ales de Dumnezeu să construiască o corabie.      A/F
SUBIECTUL II                     ________________                                                  18    puncte
Citind din Sfânta Scriptură, înțelegem că natura nu a existat dintotdeauna, ci a fost creată
de către Dumnezeu, ca și omul. Adam și Eva erau fericiți în grădina Raiului și trăiau în
armonie unul cu celălalt, cu Dumnezeu și cu natura. Analizând acestea, răspunde la
următoarele
întrebări:                                                                                                               
1.  Cum erau lucrurile create de Dumnezeu?
2.  Care  a fost porunca dată de Dumnezeu lui Adam și Eva?
3.  Ce înseamnă să asculți de Dumnezeu?
SUBIECTUL III _________                                                                                      18 puncte
Putem spune că Dumnezeu s-a dovedit a fi prieten cu Noe și Avraam. Pornind de la textul
scripturistic: „Voi sunteți prietenii Mei, dacă faceți ceea ce vă poruncesc” (Ioan
15,14), elaborați o compunere de maxim o  pagină, în care să specifici ce ar fi bine să faci
pentru a deveni prieten cu Dumnezeu.Pentru a obţine punctajul maxim, veți avea în
vedere:
- formularea unui titlu sugestiv;                                                                          
- prezentarea unei viziuni originale asupra temei propuse;                 
- încadrarea în limita de spaţiu indicată.   
SUBIECTUL IV           _________________________                                           12 puncte   
           Completează în  enunțurile de mai jos cuvintele care lipsesc. Te poți ajuta și de
cuvintele din paranteză ( evreu, faraonului, Egipt, iertat):
Iosif a ajuns ……….. pentru că a fost vândut de frații săi. Acolo, a tâlcuit visele……………..
După ce a ……….. pe frații săi, Iosif a adus familia și o parte din poporul………. în Egipt.
 SUBIECTUL V                                                         ______________________    18 puncte
 Pornind de la textul lecției „Moise, omul care a vorbit cu Dumnezeu”, răspunde 
următoarelor cerințe: 
1. Descrie în ce împrejurări au fost eliberați evreii din robia egipteană;
2. Indică locul unde a primit Moise cele zece porunci;
3. Scrie sinonimul pentru „ zece porunci”.
  
BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE
Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele prevăzute explicit,în barem.
Se vor puncta orice alte formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în acord
cu ideile precizate în barem.
Total test - 90 de puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Nota finală se stabileşte prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut.
 
 
Subiectul I                                            _____________________                _____  24 puncte
     Pentru stabilirea corectă a valorii de adevăr se acordă 6 puncte (6px4), pentru
răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.: 1-F; 2-A; 3-A; 4-F.
Subiectul  II                   _________________________________                         18   puncte
     Pentru  fiecare răspuns corect se acordă câte 6 puncte (6px3),  pentru răspunsul
eronat sau lipsa nu se acordă niciun punct.
Subiectul  III      _____________________________                                             18  puncte
a)Pentru formularea unui titlu sugestiv,adecvat, se acordă 2 puncte;pentru formularea
unui titlu parţial adecvat se acordă 0 puncte; pentru omiterea titlului nu se acordă niciun
punct;
b)Pentru prezentarea unei viziuni originale asupra temei propuse se acordă 10
puncte;pentru prezentarea unei viziuni simpliste, banale se acordă 5 puncte;pentru lipsa
originalității nu se acordă niciun punct;
c)Pentru încadrarea în limita de spațiu indicată se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea
limitei de spațiu nu se acordă niciun punct;
d)Pentru utilizarea unui limbaj religios corespunzător și citate adecvate, se acordă 4
puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea
cerinţei nu se acordă niciun punct;
 
 Subiectul  IV                                                                                                              12 
puncte
Pentru completarea corectă cu fiecare cuvânt din paranteză se acordă 3 puncte (3px4),
pentru răspunsul eronat sau lipsa nu se acordă niciun punct. (Egipt, faraonului, iertat,
evreu);
Subiectul V________________________                                                                   18  puncte
Pentru redarea corectă a modului în care au fost eliberați evreii din robia egipteană, 12
puncte,  pentru răspunsul eronat sau lipsa nu se acordă niciun punct;
Pentru precizarea  corectă a locului unde a primit Moise cele zece porunci (muntele
Sinai), se acordă 3 puncte,  pentru răspunsul eronat sau lipsa nu se acordă niciun punct;
Pentru precizarea corectă a sinonimului sintagmei (Decalogul), se acordă 3
puncte, pentru răspunsul eronat sau lipsa nu se acordă niciun punct. 
 
Paragraf reflexiv, pornind de la întrebările:
 
Ce am vizat?
Am vizat atingerea competențelor propuse de Programa școlară:
1.1. Explicarea rolului personalităților din Vechiul Testament în devenirea
umanității/istoria mântuirii;
1.2. Descrierea unor aspecte caracteristice religiei proprii, utilizând concepte
2.1. Exprimarea unor aprecieri personale privind semnificația morală a comportamentului
persoanelor din textele studiate
2.2. Selectarea unor reguli de comportament moral-religios din diferite contexte de viață,
din perspectiva unor criterii date;
 
Ce rezultat am obținut?
Majoritatea elevilor au însușit corect atitudini moral-religioase, au obținut rezultatele
bune și foarte bune în urma testului scris, știu și aplică conținuturile în contexte diferite
de viață.
 
Ce decid pe mai departe, pe baza a ceea ce am aflat la evaluare?
Să folosesc forme și contexte diferite de învățare care să dezvolte creativitatea, formarea
și dezvoltarea atitudinilor  pentru a atinge competențele cheie.

S-ar putea să vă placă și