Sunteți pe pagina 1din 9

Lucrarea practică nr.

1 CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR
(4 ore)

Scopul lucrării: obţinerea deprinderilor practice privind evaluarea şi


constatarea imobilizărilor necorporale şi corporale, calculării amortizării acestora,
precum şi contabilizării stocurilor
Sarcinile lucrării:
1. Contabilitatea imobilizărilor necorporale;
2. Contabilitatea imobilizărilor corporale şi amortizării acestora;
Utilaj şi accesorii:
1. Calculatoare electronice portative;
2. Standardul Internaţional de Contabilitate 38 „Imobilizări necorporale”,
Standardul Internaţional de Contabilitate 16 „Imobilizări corporale”, Standardul
Internaţional de Raportare Financiară 3 „Combinări de întreprinderi
Sarcina 1. Contabilitatea imobilizărilor necorporale
Date iniţiale pentru îndeplinirea sarcinii:
Exemplul 1. În septembrie 2021 S.A. „Vector” a procurat întreprinderea S.A.
„Eurostar” la valoarea de 255000 u.m. Valoarea justă a activelor la momentul
recunoaşterii iniţiale constituie 238000 u. m., inclusiv a imobilizărilor corporale –
195000 u.m., investiţiilor financiare curente - 20000 u.m., materialelor – 15000 u.m. şi
produselor – 8000 u.m. Suma datoriilor pe termen lung (credite) este egală cu 20000
u.m., iar a datoriilor curente comerciale – 14000 u.m.

Succesiunea şi modalitatea îndeplinirii sarcinii:


1. Determinarea mărimii fondului comercial ca diferenţa dintre valoarea de
procurare a întreprinderii în ansamblu şi valoarea justă a tuturor activelor, dacă acestea
ar fi fost procurate separat, diminuată cu suma datoriilor:
u.m.
Notă. Conform prevederilor IFRS 3 la momentul cumpărării unei entităţi
obligaţiile curente preluate urmează a fi contabilizate drept datorii contingente până
la momentul, când devine probabil că va avea loc combinarea de întreprinderi. De
asemenea acestea includ şi datoriile care n-au fost recunoscute anterior în situaţiile
financiare ale entităţii. Prin urmare, suma recompensei prevăzută în contract urmează
a fi calificată drept datorie contingentă şi luată în considerare la determinarea
mărimii fondului comercial.
2. Reflectarea activelor şi datoriilor dobândite în rezultatul procurării
întreprinderii:

Sarcina 2. Activitatea de bază a S.A. „Alfa” prezintă fabricarea televizoarelor.


Întreprinderea are un departament de cercetare şi dezvoltare, în cadrul căruia în
perioada 2008-2011 se realizează 2 proiecte:
1. Conceperea unei meniu care să reacţioneze la vocea telespectatorului;
2. Conceperea unei carcase mai uşoare şi mai rezistente.
În cazul primului proiect întreprinderea nu poate demonstra fezabilitatea
acestuia. În ceea ce priveşte proiectul doi acesta îndeplineşte criteriile de recunoaştere
a unei cheltuieli de dezvoltare încă de la începutul perioadei de cercetare-dezvoltare.
Cheltuielile suportate în procesul de cercetare-dezvoltare sunt expuse în tabelul
1.
Tabelul 1 - Componenţa cheltuielilor de cercetare-dezvoltare
Articole de Cheltuieli generale Proiectul I Proiectul I
cheltuieli
A 1 2 3
Materiale - 8000 6000
Servicii - 2000 1000
Salarii calculate: 12000 5000
 personalului de - 5000 4000
bază 4000
 conducătorului 12000 -
de departament

Conducătorul departamentului consumă 20 % din timpul de muncă pentru


proiectul întâi şi 10 % - pentru proiectul doi.
Succesiunea şi modalitatea îndeplinirii sarcinii:
1. Activitatea desfăşurată în cadrul proiectului întâi poate fi calificată drept fază
de cercetare, deoarece nu se poate demonstra fezabilitatea acestuia. Prin urmare
cheltuielile respective nu pot fi capitalizate;
2. Capitalizarea cheltuielilor de cercetare - dezvoltare aferente proiectului
doi:

Sarcina 3. În decembrie 2019 S.A. „Vector” a procurat o programă informatică.


Valoarea de procurare constituie 7000 u. m., fără taxa pe valoarea adăugată. Cota T.V.A.
aferentă activului intrat este egală cu 20 %. Peste 2 ani entitatea a efectuat reevaluarea
programei informatice. Suma amortizării acumulate la momentul efectuării reevaluării
constituie 2000 u.m. În rezultatul reevaluării valoarea activului s-a majorat cu 25 % din
valoarea contabilă.
Succesiunea şi modalitatea îndeplinirii sarcinii:
1. Înregistrarea valorii programei informatice
procurate: debit contul
credit contul în sumă de u.m.
2. Trecerea în cont a taxei pe valoarea adăugată aferentă programei informatice
intrate:
debit contul
credit contul în sumă de u.m.
3. Reflectarea reevaluari
Sarcina 4
Date iniţiale pentru îndeplinirea sarcinii:
La 20 noiembrie 2021 S.A. „Vector” a procurat un echipament tehnologic în
valoare de 8500000 u. m. (inclusiv taxa pe valoarea adăugată). Bunurile au fost livrate
cu transportul furnizorului. Valoarea serviciilor de transport constituie 1428 u.m.
(inclusiv taxa pe valoarea adăugată). Cota taxei pe valoarea adăugată aferentă
bunurilor materiale cumpărate şi serviciilor de transport prestate este egală cu 20 %.
În cadrul operaţiunilor de instalare şi testare a echipamentului au fost
înregistrate următoarele consumuri:
 valoarea materialelor utilizate – 300 u.m.;
 suma beneficiilor calculate (salariu - 200 u.m.;
 suma contribuţiilor de asigurări sociale calculate - 60 u.m.;
 valoarea energiei electrice consumate - 75 u.m.;
 valoarea serviciilor prestate de terţi - 500 u.m. (inclusiv T.V.A.).
Durata de viaţă a echipamentului este de 5 ani, iar întreprinderea preconizează
vânzarea acestuia după 4 ani de exploatare.
Potrivit politicii contabile pentru calcularea amortizării imobilizărilor corporale
întreprinderea aplică metoda liniară. Conform estimărilor specialiştilor valoarea
reziduală a echipamentului la momentul cedării va constitui 2000000 u.m.
Succesiunea şi modalitatea îndeplinirii sarcinii:
1. Înregistrarea valorii echipamentului cumpărat:
2.Trecerea în cont a taxei pe valoarea adăugată aferentă echipamentului intrat
3. Raportarea după destinaţie a valorii serviciilor de transport:
4.Trecerea în cont a taxei pe valoarea adăugată aferentă serviciilor detransport
5. Raportarea după destinaţie a consumurilor legate de instalarea şi testarea
echipamentului:
6. Trecerea în cont a taxei pe valoarea adăugată aferentă serviciilor prestate de terţi în
cadrul instalării şi testării echipamentului:

7.Determinarea valorii de intrare a echipamentului:


u.m.
8. Determinarea valorii amortizabile a echipamentului:
u.m.

Sarcina 5 La 3 ianuarie 2008 S.A. „Vector” a achiziţionat un utilaj la valoarea


de 120000000, fără taxa pe valoarea adăugată. Potrivit estimărilor specialiştilor
întreprinderii durata de viaţă utilă a utilajului constituie 8 ani, iar valoarea reziduală –
20000000 u. m. Utilajul are capacitatea de a fabrica 3800000 piese, inclusiv:
 în anul 2008 – 600000 piese;
 în anul 2009 – 600000 piese;
 în anul 2010 – 500000 piese;
 în anul 2011 – 500000 piese;
 în anul 2012 – 450000 piese;
 în anul 2013 – 450000 piese;
 în anul 2014 – 350000 piese;
 în anul 2015 – 350000 piese.
În decembrie 2009 s-a reexaminat durata de viaţă a utilajului şi s-a constatat că
cea mai optimă perioadă de utilizare a imobilizării în activitatea de bază a entităţii se
consideră 5 ani, după care urmează a fi vândut. Valoarea reziduală conform ultimelor
estimări constituie 40000000 u.m.
Succesiunea şi modalitatea îndeplinirii sarcinii:
1. Determinarea sumelor de amortizare conform metodei liniare se efectuează în
tabelul 2.
Notă. După reexaminarea duratei de viaţă a utilajului este necesar a corecta
valoarea amortizabilă a utilajului.
Tabelul 2 – Determinarea sumelor de amortizare conform
metodei liniare
Anul Valoarea Cota anuală de Suma amortizării
amortizabilă, u.m. amortizare, % anuale, u.m.
A 1 2 3
2008
2009
2010
2011
2012

2. Decontarea amortizării utilajului în legătură cu vânzarea


acestuia: debit contul
credit contul în sumă de u.m.
3. Casarea valorii reziduale a utilajului trecut la scăderi:
debit contul
credit contul în sumă de u.m.
4. Determinarea sumelor de amortizare conform metodei de diminuare a
soldului se efectuează în tabelul 3.
Notă. După reexaminarea duratei de viaţă a utilajului este necesar a corecta
valoarea amortizabilă a utilajului.
Tabelul 3 – Determinarea sumelor de amortizare conform
metodei de diminuare a soldului
Anul Valoarea Cota anuală de Suma amortizării
amortizabilă, u.m. amortizare, % anuale, u.m.
A 1 2 3
2008
2009
2010
2011
2012
5. Decontarea amortizării utilajului în legătură cu vânzarea
acestuia: debit contul_
credit contul în sumă de u.m.
6. Casarea valorii reziduale a utilajului trecut la
scăderi: debit contul
credit contul în sumă de u.m.
7. Determinarea sumelor de amortizare conform metodei unităţilor de producţie
se efectuează în tabelul 4.
Notă. După reexaminarea duratei de viaţă a utilajului este necesar a corecta
valoarea amortizabilă a utilajului.
Tabelul 4 – Determinarea sumelor de amortizare conform
metodei unităţilor de producţie
Anul Valoarea Cota anuală de Suma amortizării
amortizabilă, u.m. amortizare, % anuale, u.m.
A 1 2 3
2008
2009
2010
2011
2012

8. Decontarea amortizării utilajului în legătură cu vânzarea


acestuia: debit contul
credit contul în sumă de u.m.
9. Casarea valorii reziduale a utilajului trecut la
scăderi: debit contul
credit contul în sumă de u.m.
Sarcina 6. În septembrie 2011 s-a efectuat reparaţia capitală a utilajului, a cărui
durată de viaţă utilă la punerea în funcţiune a constituit 6 ani. După efectuarea
reparaţiei s-a stabilit că utilajul va funcţiona încă 3 ani. Costul utilajului la momentul
recunoaşterii iniţiale constituie 1300000 u.m., iar valoarea reziduală – 22000 u.m.
(care după reparaţie nu s-a schimbat).
În procesul reparaţiei au fost suportate următoarele consumuri:
 valoarea materialelor consumate – 250000 u.m.;
 suma beneficiilor calculate angajaţilor – 32000 u.m.;
 suma contribuţiilor de asigurări sociale – 9600 u.m.,
 valoarea serviciilor prestate de terţi (inclusiv taxa pe valoarea adăugată) –
214200 u.m.
Conform calculelor specialiştilor valoarea de recuperare a utilajului este egală cu
430000 u.m.
Succesiunea şi modalitatea îndeplinirii sarcinii:
1. Casarea valorii materialelor utilizate în procesul reparaţiei
utilajului: debit contul
credit contul în sumă de u.m.
2. Calcularea beneficiilor angajaţilor încadraţi nemijlocit în operaţiunile de
reparaţie a utilajului:
debit contul
credit contul în sumă de u. m.
3. Calcularea contribuţiilor de asigurări sociale asupra beneficiilor angajaţilor
ocupaţi cu reparaţia utilajului:
debit contul
credit contul în sumă de u.m.
6. Reflectarea valorii serviciilor prestate de terţi în procesul reparaţiei
utilajului: debit contul
credit contul în sumă de u.m.
7. Reflectarea taxei pe valoarea adăugată aferentă serviciilor prestate de terţi:
debit contul
credit contul în sumă de u.m.
8. Capitalizarea cheltuielilor de reparaţie a utilajului în mărimea valorii de
recuperare:
debit contul
credit contul în sumă de u.m.
9. Decontarea cheltuielilor necapitalizate după
destinaţie: debit contul
credit contul în sumă de u.m.

S-ar putea să vă placă și