Sunteți pe pagina 1din 36

Manualul Normelor

de Siguranţă şi Sănătate
în Construcţii
2

2 CUPRINS
PROTECCION INDIVIDUAL

Pagina

0Prezentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
01. Decalogul de Prevenirii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
02. Protecţie individuală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
03. Ordine şi curăţenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
04. Şanţuri şi excavaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
05. Munci la înălţime: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
5.1. Protecţii colective.
5.2. Schele. Norme generale.
5.3. Schele de faţadă.
5.4. Schele tubulare.
5.5. Schele suspendate.
5.6. Scări portative.
5.7. Alte recomandări.
06. Instalaţii electrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
07. Utilaje şi vehicule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
08. Unelte şi manevrarea manuală a încărcăturii . . . . . . . . . . 26
09. Risc în manevrarea bitumurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
10. Semnalizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
11. Reguli generale de prim ajutor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
12. Obligaţiile Muncitorilor în ce Priveşte
Prevenirea Riscurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

3

2 PREZENTARE
PROTECCION INDIVIDUAL

LEGEA PROTECŢIEI MUNCII


stabileşte în art. 18 obligativitatea
angajatorului de a-şi informa angajaţii
cu privire la riscurile care le-ar putea afec-
ta sănătatea şi măsurile preventive care tre-
buie aplicate pentru evitarea acestora.

Pentru aceasta, se publică Manualul de faţă care in-


tenţionează a aduce la cunoştinţa muncitorilor din cons-
trucţii cele mai frecvente riscuri la care sunt expuşi şi
modalitatea de manifestare pentru evitarea acestora.

Din cadrul Ariei de Prevenire FREMAP se speră ca ace-


astă publicaţie să contribuie la îmbunătăţirea nivelurilor
de siguranţă şi sănătate în acest sector de activitate.

4
2
1 DECALOG DE PINDIVIDUAL
PROTECCION REVENIRE

ÎNAINTE DE A ÎNCEPE

1. Informează-te cu privire la sarcinile care trebuie realizate.


2. Gândeşte-te la riscurile care pot exista.
3. Solicită instrumentele şi materialele necesare.

ÎN TIMPUL MUNCII

4. Respectă semnalele de siguranţă.


5. Utilizează protecţiile personale.
6. Respectă şi ai grijă de protecţiile colective.
7. Nu te supune riscurilor fără a fi necesar.

LA FINALIZAREA PROGRAMULUI DE MUNCĂ

8. Ai grijă să laşi locul de muncă corect protejate.


9. Pune-ţi întrebarea: "Oare am muncit în condiţii de siguranţă?"
10. Aminteşte-ţi: Siguranţa începe cu tine însuţi.

5
2 PROTECŢIE INDIVIDUALĂ
Folosirea Echipamentului Indi- • CASCA DE PROTECŢIE
vidual de Protecţie este o va fi folosit întotdeauna
măsură eficientă pentru pro- pe şantier, uzul aces-
pria securitate şi trebuie folosit tuia fiind personal şi
cu cea mai mare grijă posibilă. obligatoriu şi se va
Cu Echipamentul Individual înlocui dacă va fi
de Protecţie se vor evita fost supus vreunui
numeroase accidente la cap, impact violent. Cu
mâini şi picioare, etc. coiful de siguranţă,
Toţi muncitorii trebuie să păs- muncitorul se protejează de:
treze în perfectă stare de
conservare echipamentul de • > Căderi de obiecte.
protecţie personală cu care au • > Lovituri la cap.
fost dotaţi, solicitând înlocuirea • > Proiectări violente de
acestuia în caz de deteriorare. obiecte.
• > Contacte electrice.

• Pe şantier, este necesară


folosirea ÎNCĂLŢĂMINTEI
DE SIGURANŢĂ cu talpa
sau vârful întărite pentru a
evita lovituri, tăieturi sau
înţepări la nivelul picioarelor.
Acest material se va adapta
caracteristicilor şantierului
(de exemplu: cizme înalte de
gumă atunci când există
apă, noroi, etc.).

6
2 PROTECŢIE INDIVIDUALĂ

• În manipularea materialelor • Atunci când există riscuri


şi uneltelor se vor folosi pentru ochi, va fi obligato-
MĂNUŞI DE SIGURANŢĂ riu uzul OCHELARI-
adecvate pentru evitarea LOR SAU PARAVANE-
loviturilor, rănilor, tăieturilor, LOR DE SIGURANŢĂ
etc. Pentru a lucra cu produ- adecvate.
se chimice se vor folosi
mănuşi speciale. Pentru
munci cu electricitate se vor
folosi mănuşi izolatoare, în
orice caz, aceste munci vor fi
realizate întotdeauna de
către personal calificat şi
autorizat.

• În muncile la înălţime cu
pericol de cădere, vor fi obli-
gatorii folosirea sistemelor
anti-cădere (ARMURI DE
SIGURANŢĂ), prinse de un
element rezistent, revizuind
frecvent elementul de prin-
dere şi carabina. Munca nu
trebuie începută fară a înde-
plini această cerinţă.

• Se va folosi întotdeauna la
operaţiile de montaj şi demon-
taj a protecţiilor colective.

7
2 PROTECŢIE INDIVIDUALĂ

• MASCA DE GAZE, se va oxigenul … Dacă aceste ris-


folosi acolo unde există riscu- curi persistă, se vor efec-
ri de emanaţii nocive precum tua măsurători "în conti-
gaze, praf, fum, etc., aplicân- nuu".. Poate fi necesară
du-se filtrul necesar în funcţie folosirea echipamente-
de elementul contaminant lor autonome sau
existent. Masca se va ajusta semiautonome de aer
corect şi se va schimba filtrul exterior cu furtun de aspi-
atunci când masca se mur- rare, întotdeauna când nu
dăreşte sau atunci când nu există posibilităţi tehnice de
se poate respira bine. îmbunătăţire şi când este
necesar accesul în zona res-
• Dacă se munceşte în spaţii pectivă.
izolate (canale de ape rezi-
duale, galerii, camere, etc.)
unde pot existe acumulări de
gaze toxice sau poate lipsi

• Dacă pe şantier se realizează • Când se lucrează pe ploaie


unele operaţii care generează sau zăpadă se vor folosi
un nivel de zgomot ridicat (uzul COSTUME DE APĂ ŞI
ciocanelor pneumatice, tăieri ÎMBRĂCĂMINTE ADECVA-
de cărămizi, etc.), atunci este TĂ PENTRU ZĂPADĂ.
necesară folosirea PROTE-
CŢIILOR AUDITIVE. Foloseş-
te-le corect pentru a reduce
• În zonele de funcţionare ale
utilajelor, trenurilor sau vehi-
nivelul zgomotului perceput şi,
coulelor, se vor folosi
prin urmare, nivelul de reduce-
VESTE REFLECTO-
re a leziunii.
RIZANTE ŞI CASCĂ
pentru o mai bună
• Pentru MUNCI DE SUDURĂ,
semnalizare şi lo-
se vor folosi şorţuri de piele,
calizare a munci-
jambiere, cizme de piele şi
torului.
protecţie pentru ochi şi faţă.

• Se va folosi întotdeauna
îmbrăcămintea de lucru ajus-
tată, în special la nivelul mâi-
nilor, picioarelor, pentru a evi-
ta a fi prinşi de elementele
mobile ale utilajelor.

8
2 PROTECŢIE INDIVIDUALĂ

ACESTE ECHIPAMENTE AU FOST CONCEPUTE PENTRU SIGURANŢA DUMNE-


AVOASTRĂ. ÎNDEPLINESC ACEASTĂ FUNCŢIE DOAR ATUNCI CĂND SE FOLO-
SESC ŞI SE ÎNTREŢIN CORECT.

NU LE IGNORAŢI.

RESPECTAŢI NORMELE! DOAR DVS. VEŢI AVEA DE CÂŞTIGAT

9
3
2 ORDINE ŞI CIURĂŢENIE
PROTECCION NDIVIDUAL

• Şantierul va fi curat şi ordonat


iar materialele bine stivuite şi
fixate. Un şantier curat şi
ordonat este un şantier sigur.
Ordinea este un factor esen-
ţial al siguranţei.

• Întreţinând locurile de muncă


ordonate, vor fi evitate alune-
cările şi căderile şi se va
munci în condiţii mai bune.

• Nu se vor lansa în gol moloz


sau obiecte.

• Se va acorda o specială atenţie


zonelor de trecere, menţinân-
du-le fără materiale. Pe şantier,
se va circula, urca şi coborî pe
căile semnalizate.

• Lemnul rezultat din decofraj


conţine de multe ori un mare
număr de cuie care provoa-
că multe înţepături şi împie-
dicări. Menţinând curat şan-
tierul, înlăturând cuiele şi eli-
berând zonele de acces, se
contribuie la menţinerea gra-
dului de siguranţă.

• Barăcile de pe şantier se vor


menţine întotdeauna curate.

• Se va dispune pe şantier de
o trusă de prim ajutor corect
echipată.

10
2
4 Ş ANŢURI ŞI EIXCAVAŢII
PROTECCION NDIVIDUAL

• Dacă există şanţuri, va exis-


ta întotdeauna riscul de
îngropare; pentru a putea fi
evitat acest risc, trebuie
luate măsuri de prevenire a
acestor accidente.

• > Materialele rezultate din


excavare trebuie depozita-
te departe de marginile
şanţurilor.

• > În zonele stăvilite se vor 60cm şi protecţii laterale cu


verifica stavilele după ploaie balustrade, pentru înălţimi
sau după ce a trecut mult mai mari de 2 m.
timp fără să se lucreze.
• > Nu se va înlătura o parte a
• > Puţurile, şanţurile şi margi- stavilelor atâta timp cât
nile excavaţiilor trebuie şantierul va rămâne des-
întotdeauna protejate. chis şi va fi necesar acce-
sul în interiorul său.
• Pentru accesul şi ieşirea din
şanţuri se vor utiliza scări por- • > Atunci când se lucrează în
tative adecvate profundităţii interiorul excavaţiilor, se
acestora. vor folosi cizme şi cască
de protecţie.
• Pentru a traversa şanţurile,
se vor amplasa pasarele
adecvate, cu o lăţime de

INCORECT

CORECT

11
5
2 MUNCA LA ÎNĂLŢIME
PROTECCION INDIVIDUAL

• Căderile de la înălţime remontate cât mai repede; în


reprezintă o bună parte din caz contrar, lipsa acestora
accidentele mortale din sec- poate mări posibilitatea de
tor. Protecţiile colective tre- risc pentru muncitori.
buie aşezate şi menţinute în
stare bună.

• În cazurile în care PROTE-


CŢIA colectivă se consideră
insuficientă, se va adăuga
cu protecţie individuală.

• Dacă dintr-un motiv oarecare


vor trebui înlăturate protecţii-
le pentru o perioadă relativă
de timp, acestea vor trebui

5.1. Protecţii colective.

• Platformele, schelele şi pasa-


relele, precum şi diferenţele
de nivel, spaţiile goale şi des-
chiderile existente în duşume-
lele de pe şantier, care presu-
pun pentru muncitor un risc
de cădere de la o înălţime mai
mare de 2 m, vor fi protejate
cu balustrade sau alte siste-
me de siguranţă echivalente.

12
5 MUNCA LA ÎNĂLŢIME
5.1.2. Balustrade.

• Vor fi rezistente, vor avea o


înălţime minimă de 90 cm şi
vor dispune de o margine de
protecţie,o bară de scară şi-
o protecţie intermediară.

• Toate deschiderile în şar-


pante sau platforme vor fi
acoperite cu cofraje sau se
vor proteja cu balustrade.
mín.= 90 cm

5.2. Schele. Norme generale. •> Lăţimea minimă a platfor-


mei de lucru a unei schele
În timpul muncilor pe schele, va fi de 0,60m.
în general se vor respecta
următoarele norme:

• Schelele vor fi solid cons-


truite.
• > Platformele situate la o înă-
lţime mai mare de 2 m, vor fi
prevăzute cu balustrade.
Acestea vor avea o înălţime
minimă de 90 cm, fiind pre-
văzute cu bare de scară, cu
bară intermediară şi cu
parapet de protecţie de
15cm înălţime, în toate latu-
rile, cu excepţia lateralelor
NU!
care au o distanţă de 20 cm
de la faţadă.

13
5 MUNCA LA ÎNĂLŢIME

• Va trebui: • > Să nu se supraîncarce sche-


lele.
• > Să se inspecţioneze periodic
echipamentul înainte de a fi • > Să nu se folosească scări
folosit. sau dispozitive provizorii în
vârful schelelor pentru a se
mări înălţimea.
• > Să se îndrepte şi să se nive-
leze schelele în timpul mon-
tării lor astfel încât să se 5.3. Schele de faţadă.
potrivească îmbinările fără a
le forţa. • > Nu se vor utiliza pentru
înălţimi superioare a 6 m.
• > Să se rigidizeze îmbinările.
• > Pentru înălţimi mai mari de
• > Să nu se urce pe traverse. 3m, acestea vor fi consolida-
te.
• > Să se fixeze schelele de
faţadă la structura sau punc- • > Maxima separare între
tul fix adecvat atunci când punctele de sprijin va fi de
înălţimea acestuia este 3,50 m.
egală sau mai mare cu de
patru ori latura mică a bazei.

5.4. Schele tubulare. te între ele şi fixate de struc-


tura tubulară.
• > Punctele de sprijin ale sche-
lelor tubulare se vor aşeza
pe picioare cu filet, dotate
cu baze de sprijin.

• > Se vor instala în aşa fel


încât să fie asigurată stabi-
litatea ansamblului.

• > Vor fi suficient de rezisten-


te pentru a suporta greu-
tăţile maxime la care vor fi
supuse.

• > Platformele de lucru vor fi


de preferat metalice. În
cazul în care sunt realizate
din lemn, acestea vor fi uni-

14
5 MUNCA LA ÎNĂLŢIME
5.5. Schele suspendate. rea posibilului risc de cădere
de la înălţime.
• > Atunci când se iau în primi- •
> Cablurile schelei se vor
re pe şantier schelele sus-
susţine de braţul macaralei
pendate, acestea vor fi veri-
prin intermediul unui cârlig
ficate pentru a se verifica că
de atârnare dotat cu un
se află într-o bună stare de
zăvor de siguranţă, laţ rea-
funcţionare, depozitându-se
lizat cu 3 dibluri căptuşite în
(dacă nu se vor folosi ime-
interior, pentru evitarea fre-
diat) într-un loc uscat şi aeri-
cării directe a cablului cu
sit.
macaraua.
• > Vor fi montate de către per-
sonal calificat.

• > Braţele de macara care se


vor folosi vor fi de preferinţă
metalice şi proiectate spe-
cial pentru acest scop. Dacă
punctul de sprijin va fi pre-
văzut cu găuri în şarpantă,
se va împiedica răsturnarea
ansamblului schelei încru-
cişând o piesă perpendicu-
lară a cel puţin două grinzi.
Dacă punctul de sprijin se
va realiza cu contragreutăţi,
se vor folosi blocuri special
fabricate şi în cantitate sufi-
cientă penru a garanta
stabilitatea după calcule,
eliminând contragreutăţile
realizate pe bază de saci,
bidoane…

• > Schelele suspendate vor fi


prevăzute cu o balustradă
perimetrică regulamentară.
Ca şi metodă suplimentară,
se va folosi protecţia indivi-
duală necesară pentru evita-

15
5 MUNCA LA ÎNĂLŢIME
• > Distribuirea schelelor atâr-
nate se va realiza astfel
încât să acopere toată
suprafaţa de lucru, pentru a
nu improviza pasarele între
schele.

•> Nacelele pe care le formea-


ză schela atârnată vor fi
unite unele cu altele folosin-
du-se articulaţii cu sistem
de închidere de siguranţă
depăşind lungimi mai mari
NU!
8 m, pe motive de securita-
te.

NU!

16
5 MUNCA LA ÎNĂLŢIME
• > Înainte de utilizarea schelei,
se vor efectua probele de
greutate necesare la nivelul
solului, verificându-se în
acest mod buna funcţionare
a acesteia.

• > Ridicarea şi coborârea sche-


lei se va face acţionând în
mod simultan dispozitivele
de ridicare, menţinând în
orice moment orizontalitatea
acesteia, atât pe timpul
deplasării verticale, cât şi pe
timpul lucrului pe schelă.

17
5 MUNCA LA ÎNĂLŢIME
• > Nu se va munci pe schela
atârnată până când depla-
sările pe orizontală vor fi fost
evitate prin intermediul cores-
punzătoarei rigidizări.

• > Schelele nu se vor încărca


în exces; trebuie împărţită
greutatea uniform pentru a
se evita răsturnarea.

• > La nivelul solului, se va îngră-


di zona dedesubtul schelei
şi prin împrejurimile acesteia,
pentru a se evita accesul şi
posibilele căderi de obiecte
şi materiale peste persoane.

• > Dacă este necesar lucrul pe


aceeaşi linie verticală, se vor
monta copertine pentru
strângerea materialelor.

• > În timpul utilizării schelei sus-


pendate, sunt necesare ins-
pecţiile periodice ale tuturor
elementelor.

5.6. Scări de mână.

• La folosirea scărilor de mână,


se vor adopta următoarele pre-
cauţii:

• > Scările manuale vor oferi întot-


deauna necesara garanţie de
soliditate, stabilitate, siguranţă
- şi dacă este cazul - garanţia
izolării şi a incombustibilităţii.

18
5 MUNCA LA ÎNĂLŢIME
• > Dacă sunt din lemn, cadrele
lungi vor fi constituite dintr-
o singură piesă iar treptele
vor fi bine ansamblate şi nu
doar înfipte.

• > Scările de lemn trebuie vop-


site doar cu lac incolor, pen-
tru ca posibilele defecte să
poată fi vizibile.

• > Atunci când scările se utili-


zează pentru a ajunge la NU! DA!
înălţimi mai mari, acestea
vor depăşi cu 1m punctele
de sprijin.

• > Nu se vor folosi scări


manuale mai lungi de 5 m a
căror rezistenţă nu poate fi
asigurată.

• > Baza scării va fi bine aşezată


şi i se va asigura stabilitatea
înainte de a fi folosită.

• > Partea superioară a scărilor NU!


simple se va fixa, dacă este
necesar, de paramentul pe
care se sprijină, iar dacă
sprijinirea nu este sigură, se NU! DA!
va fixa de acesta cu inele
sau cu alte dispozitive simi-
lare.

• > Este interzis atât transportul


cât şi manipularea încărcătu-
rilor pe şi de pe scări, atunci
când dimensiunile acestora
pun în pericol stabilitatea
muncitorului.

19
5 MUNCA LA ÎNĂLŢIME
• > Scările se vor sprijini în aşa
fel încât să formeze un ung-
hi de 75º faţă de sol.

• > Urcarea, coborârea şi lucrul


se vor face întotdeauna cu NU! DA
faţa înspre ele.

• > Muncile la înălţimi de peste


3,5m care presupun mişcări
sau eforturi şi care ar putea
pune în pericol stabilitatea
scării, se vor realiza folosind
o centură de siguranţă fixa-
tă de un punct stabil.

• > Atunci când scările se spriji-


nă de stâlpi, se vor folosi • > Scările nu trebuie folosite ca
inele de fixare. şi sisteme de contravântui-
re, ori ca şi cadre de prelun-
• > Scările nu vor fi folosite de gire, sau proptele, sau pen-
doi muncitori în acelaşi tru orice al scop diferite de
timp. cel pentru care au fost
proiectate.
• > Scările de mână vor fi verifi-
cate periodic. • > Scările nu au fost create
ca fiind un loc de muncă
• > Scările duble vor fi prevăzu- prin ele însăşi, ci ca şi mij-
te cu cabluri care să împie- loace de acces. Atunci
dice o deschidere prea când sunt folosite pentru a
mare la utilizare, fiind prevă- munci pe ele, se vor adop-
zute cu tampoane la unul ta măsurile de precauţie
din capetele superioare. corespunzătoare muncilor
la înălţime.
• > Zona din jurul bazei scărilor
va fi perfect curată şi fără
materiale şi substanţe alu-
necoase.

• > Atunci când nu sunt folosi-


te, scările trebuie păstrate
protejate de soare şi de
ploa-ie. Nu trebuie lăsate
niciodată răsturnate la
pământ.

20
5 MUNCA LA ÎNĂLŢIME
5.7. Alte recomandări.

• Pentru muncile pe acoperişuri, • > Nu se va călca direct pe aco-


se vor monta balustrade sau perişuri construite din mate-
protecţii perimetrale care se riale fragile în nici un caz
vor completa cu sisteme anti- (sticlă, materiale din plastic,
cădere (armuri de siguranţă ). fibro-ciment, etc.).

21
6 INSTALAŢII ELECTRICE

• Instalaţia, întreţinerea şi repa- cablurilor de alimentare, a


rarea echipamentului electric prizelor, etc.
de pe şantier vor putea fi exe-
cutate doar de un ELECTRI- • > Nu se vor aşeza cabluri pe
CIAN CALIFICAT, având în muchii teşite sau în zone de
vedere că: trecere.

• > Reparaţiie trebuie făcute cu • > Se vor utiliza întotdeauna


instalaţia deconectată, fără sisteme portabile de ilumi-
tensiune. nare reglementate; niciodată
cele "făcute în casă".
• > Orice improvizaţie sau inter-
venţie făcute de persoa-ne
neautorizate pot produce
accidente electrice grave în
majoritatea cazurilor.

• > Porţile tablourilor electrice


se vor menţine închise cu
cheia şi se va supraveghea
starea cablurilor, conexiunilor
şi întrerupătoarelor.

• > Utilajele şi aparatele electrice


se conectează întotdeauna
cu ştechere şi nu direct cu
cablul.

• > Cablurile cu împământare


trebuie să fie mereu conec-
tate, să aibă continuitate şi
să facă un bun contact.

• > Nu se vor fixa niciodată


punţi la întrerupătoarele dife-
renţiale.

• > Se va verifica cu atenţie buna


întreţinere a sculelor porta-
bile pentru electricitate (bor-
maşini, polizoare, etc.), a

22
7 UTILAJE ŞI VEHICULE

• Aparatele existente pe şantier • Nu se vor anula în nici un caz


(aparat de sudură, aparate de dispozitivele de siguran-ţă ale
tăiat, utilaje de excavare, utilajelor.
betoniere, macarale, şi alte
aparate de ridicare, etc.) vor • Reparaţiile, întreţinerea şi
fi utilizate doar de personal curăţenia se vor realiza întot-
competent, calificat şi instruit deauna cu utilajul oprit.
pentru manevrarea acestora.
• Se vor utiliza doar acele apa-
• Dacă nu sunteţi autorizat, nu rate care se află în bună stare
încercaţi să le reparaţi sau să de întreţinere, folosindu-le în
le manevraţi. mod corect şi fără a le supune
la supra-eforturi periculoase.
• Utilizaţi aparatele cu care
lucraţi respectând normele de
muncă şi întreţinere indicate
de către fabricant.

NU!

23
7 UTILAJE ŞI VEHICULE
• În muncile de curăţare sau
de reparare a utilajelor, se
vor lua măsurile necesare
pentru ca utilajele să nu se
pună în funcţiune accidental.

• Nu se vor depăşi limitele


maxime de încărcare a
macaralei.

• În operaţiile de stivuire a
încărcăturilor, se vor respecta
instrucţiunile, se va supra-
veghea corecta legare a
încărcăturilor în aşa fel încât
să nu se producă deplasări • > Utilajele cu părţi mobile vor
sau căderi ale acestora; nu fi întotdeauna bine proteja-
se vor deplasa încărcăturile te, iar pentru manevrarea
niciodată pe deasupra munci- acestora se vor îmbrăca
torilor. haine adecvate.

• Când macaragiul nu are vizi- • > Este interzisă staţionarea


bilitate asupra întregii traiec- în raza de acţiune a maşi-
torii a încărcăturii, acesta va nilor folosite pentru prelu-
fi ajutat de un semnalizator. crarea pământului.

• Pentru ridicarea multor • > Utilajele nu au fost proiec-


materiale se vor folosi acce- tate pentru transportarea
soriile adecvate personalului şi nici pentru
includerea lor în competiţii
• > Se vor amara strâns încăr- de viteză.
căturile (alungite şi ascuţite,
tuburi, metale, picioare de
calare, podine, etc.) pentru
a nu se separa în timpul
transportului, ghidându-le
cu frânghii la extreme dacă
este necesar.

• > Se va verifica corecta sti-


vuire a cărămizilor, bolţari-
lor,etc.

24
7 UTILAJE ŞI VEHICULE
• Operatorul unui utilaj:

• > Va supraveghea în orice


moment încărcătura.

• > Va respecta capacitatea


maximă a utilajului.

• > Va păstra atenţia pe toată


durata manevrării.

• > Când realizează manevra


va aviza în cazul în care are
colegi pe aproape.

• > Când nivelul zgomotului • > Urcarea ori coborârea de pe


depăşeşte limita de sigura- utilaj se va face în locurile
nţă admisă, va fi obligatoriu indicate pentru aceasta; nu
uzul căştilor sau al dopuri- se va sări niciodată din cabi-
lor. nă.

• > Se recomandă folosirea • > Când se munceşte cu utilaje


centurii abdominale antivi- în apropierea liniilor de înal-
bratorii cu scopul de a fi pro- tă tensiune, trebuie respec-
tejat împotriva vibraţiilor. tate distanţele de siguranţă.

• > Când se circulă pe drumuri


publice trebuie respectate
normele de circulaţie.

• > La lucrările cu pământuri


prăfoase, se vor folosi
mănuşi.

• > Conductorul utilajului va tre-


buie să verifice starea sem-
nalelor acustice şi luminoa-
se ale utilajelor.

25
UNELTE ŞI MÂNUIREA
8 MANUALĂ A ÎNCĂRCĂTURILOR
• Mânuirea uneltelor pare a fi
simplă, însă trebuie conside-
rate următoarele aspecte:

• > Se va alege unealta potrivită


pentru fiecare tip de muncă
care trebuie realizată.

• > Uneltele trebuie întreţinute


corespunzător.

• > Se vor folosi în mod adec-


vat.

• > Se vor cunoaşte instrucţiunile • În FOLOSIREA CIOCANULUI


de folosire. PNEUMATIC, se va verifica
starea vârfului precum şi cone-
• > Uneltele se vor păstra într- xiunile furtunelor de aer com-
un loc sigur după folosire. primat.

• > Se vor verifica periodic. Mânuirea manuală a încărcă-


turilor.
• > Se vor cunoaşte pericolele
care pot apărea la folosire. • Se va folosi cât mai puţin forţa
umană pentru RIDICAREA
GREUTĂŢILOR, iar dacă tre-
buie ridicată vreo greutate, se
va face cu spatele cât mai drept
posibil. Efortul trebuie făcut cu
picioarele, niciodată cu spa-
tele.

26
9 SITUAŢII DE RISC LA MANIPULAREA BITUMURILOR
• Se vor folosi ochelari sau
căşti de protecţie pentru evi-
tarea stropirii în ochi. Dacă
bitumul a pătruns cald în
ochi, se va răci imediat cu
apă rece timp de cel puţin 5
minute.

• Dacă bitumul este rece, spă-


laţi cu apă din abundanţă. În
ambele cazuri, mergeţi la
medic.

• Pentru evitarea contactului • Dacă produsul este fierbinte


cu pielea, folosiţi mănuşi şi şi pentru a evita arsurilor,
îmbrăcăminte adecvate. În folosiţi îmbrăcăminte largă,
caz de contact cu pielea, nu guler închis şi mâneci bine
încercaţi niciodată să vă coborâte.
curăţaţi bitumul. Însă cum se
procedează? Scufundaţi par- • În cazul producerii unui con-
tea afectată în apă rece timp tact accidental al bitumului
de cel puţin 15 minute. cu pielea, curăţaţi zona afec-
tată cu apă. Nu folosiţi nicio-
• Dacă este afectat complet dată dizolvanţi organici sau
un membru sau un deget, asemănători (acid/ grăsime)
bitumul trebuie rupt pentru a care pot distruge stratul de
se evita efectul şurub. piele.

• Evitaţi orice tip de contact al


acestor produse cu pielea,
ochii şi mucoasele, folosind
material de protecţie adec-
vat.

• Dacă produsul este pulveri-


zat (irigare asfaltică), se va
căuta poziţia care să evite
"îmbibarea" cu produs (cu
spatele spre vânt) a muncito-
rului sau a colegilor.

27
9 SITUAŢII DE RISC LA MANIPULAREA BITUMURILOR
• După muncă şi întotdeauna • Bitumul supraîncălzit poate
înainte de a mânca, bea sau determina apariţia vaporilor
fuma, trebuie spălate mâinile inflamabili capabili, în anumi-
şi celelalte părţi implicate ale te condiţii, să formeze ames-
corpului. tecuri de gaze explozive.

• Îmbrăcămintea de lucru nu • Dacă ar exista un incendiu,


trebuie spălată împreună cu folosiţi spumă, nisip, praf chi-
alte haine. Hainele de pro- mic sau dioxid de carbon,
tecţie nu trebuie să fie impreg- niciodată apă. Se vor folosi
nate cu resturi de bitum. măşti de protecţie, iar perso-
anele neimplicate vor sta la
• Nu introduceţi niciodată distanţă.
bitum fierbinte în recipiente
care pot conţine apă, deoa-
rece se formează vapori iar
rapida proiecţie a produsului
poate provoca arsuri.

28
10 SEMNALIZARE
APĂ NEPOTABILĂ

Fumatul interzis Accesul interzis Interzise fumatul şi Apă non potabilă Accesul interzis pietonilor
persoanelor neautorizate aprinderea focului

OBLIGAŢIE

Protecţia obligatorie Protecţia pentru cap obligatorie Protecţia obligatorie Protecţia obligatorie a ochilor Protecţia obligatorie a mâinilor Protecţia obligatorie
a căilor respiratorii împotriva zgomotelor a picioarelor

Folosirea obligatorie a Folosirea obligatorie a Folosirea obligatorie a


mănuşilor izolatoare cizmelor izolatoare centurii de siguranţă

AVERTIZARE DE PERICOL

Materiale inflamabile Materiale explozibile Încărcături suspendate Materiale toxice Materiale corozive Risc electric

Desprinderi Utilaje grele în mişcare Căderi de la înălţime Presiune ridicată Pericol în general Căderi de obiecte

Pericol constant

INFORMAŢII
SALVARE

Direcţie spre ieşirea Direcţie urgenţă


de urgenţă

Truse de prim ajutor Extinctor

29
11 REGULI GENERALE DE PRIM AJUTOR

MANIFESTARE ÎN CAZ
DE ACCIDENT

1 PROTEJARE

2 ÎNŞTIINŢARE

3 AJUTOR

RECUNOAŞTEREA

SEMNELOR VITALE

A CUNOŞTINŢĂ
B RESPIRAŢIE
C PULS

AMINTEŞTE-ŢI CĂ PERSOANA ACCIDENTATĂ TREBUIE


TRATATĂ DE URGENŢĂ,
NU TRANSPORTATĂ URGENT.

30
11 REGULI GENERALE DE PRIM AJUTOR

RESUSCITARE CARDIOPULMONARĂ
GURĂ LA GURĂ MASAJ CARDIAC
Ritmul de gură la gură şi masaj cardiac este:
30 COMPRESII ŞI 2 INSUFLAŢII (100 COMPRESII PE MINUT)

• Asigură-te că toate căile • Menţine capul persoanei • Menţine-i


ridicată.
mandibula
respiratorii sunt libere. accidentate lăsat pe spate.

• Aplică buzele pe gura persoanei


accidentate şi suflă aer
blocându-i nasul.

• Dacă gura victimei este închisă şi dinţii


îi sunt încleştaţi, i se acoperă buzele
cu degetul mic pentru a evita ieşirea
aerului atunci când i se suflă pe nas.

• Punct de masaj
cardiac.
• Poziţia
cardiac.
mâinilor în masajul

31
11 REGULI GENERALE DE PRIM AJUTOR

HEMORAGII
• Aplică bandaje sau cârpe curate pe punctul care sângerează.
• Dacă nu cedează, mai adaugă bandaje peste cele puse
înainte şi continuă compresia.

• Apasă cu degetele deasupra arterei care sângerează.

• Se transportă rănitul la cel mai apropiat dispensar.

RĂNI ŞI ARSURI
• Nu manipula rana.
• Spală rana cu apă şi săpun.
• Nu folosi pomezi.
• Acoper-o cu bandaje sterile.
• Aplică apă din abundenţă pe
zona arsă timp de cel puţin
15 minute.

• Dă-i jos inelele, hainele, brăţă-


rile, etc., impregnate cu lichide
fierbinţi.

• Acoperă-le cu bandaje sterile.


• Se transportă rănitul la cel mai
apropiat dispensar.

32
11 REGULI GENERALE DE PRIM AJUTOR

LEŞINURI CONVULSII

• Aşează rănitul cu capul mai


jos decât restul corpului.
• Nu împiedica mişcările sale.
• Aşează-l intins pe spate în tr-un
loc unde poate fi in siguranta.

• Intoarce-l usor intr-o parte, pentru


ai usura respiratia.

TOXICE
ÎN TOATE CAZURILE:
• Caută informaţii cu privire la produsul toxic (fişa
de siguranţă şi eticheta). În cazul în care aces-
tea sunt distruse sau dacă se doresc mai multe
informaţii, apelează Serviciul de Informare
Toxicologică: Tel. 91 562 04 20.
• Dacă există semne de asfixiere, aplică acciden-
tatului respiraţia artificială gură la gură.
• Aşează accidentatul în poziţie de siguranţă
(vezi figura de mai jos), evitând răcirea acestuia
acoperindu-l cu o pătură.
• Se transportă rănitul la Dispensar.

ÎN CAZ DE INGESTIE:
• Dacă este conştient, provoacă accidentatului
senzaţia de vomă, cu excepţia contraindicaţiilor
specificate pe etichetă (corozivi hidrocarburi).

ÎN CAZ DE INHALARE:
• Dacă accidentul se produce în spaţii închise
(puţuri, conducte, cisterne, silozuri), nu intraţi
fără echipamentul autonom de protecţie respi-
ratorie.
• Scoateţi accidentatul la aer liber.
• Desfaceţi-i hainele.

33
OBLIGAŢIILE MUNCITORILOR ÎN CE PRIVEŞTE
12 PREVENIREA RISCURILOR
Aricolul 29 din Legea Preveni- tă garanta, fără să presupu-
rii Riscurilor Laborale desem- ne vreun risc pentru sigu-
nează Muncii atribuie muncito- ranţa şi sănătatea muncito-
rului obligaţia de a veghea rilor.
asupra propriei siguranţe şi • Nerespectarea obligaţiilor cu
sănătăţi precum şi a tuturor privire la riscuri, la care se
persoanelor afectate de referă normele mai sus
natura propriilor sale activi- amintite, poate fi considerată
tăţi profesionale. ca şi nerespectare a condiţii-
În particular muncitorii, potri- lor de muncă, potrivit Artico-
vit formării sale şi urmând ins- lului 58.1 din Statutul Munci-
trucţiunile angajatorului, vor torilor.
trebui:
• Să folosească corect utila-
jele, aparatele, uneltele,
substanţele periculoase şi
în general, orice alte mijloa-
ce prin care îşi desfăşoară
activitatea.
• Să nu scoată din uz şi să
utilizeze în mod corect
mijloacele şi echipamentele
de protecţie facilitate de
către angajator, solicitând
înlocuirea lor în caz de
deteriorare.
• Să nu scoată din folosinţă şi
să utilizeze corect dispoziti-
vele de siguranţă existente.
• Să-şi informeze urgent
superiorul ierarhic direct cu
privire la orice situaţie care,
după cum crede de cuviinţă,
poate fi periculoasă pentru
sănătatea şi siguranţa mun-
citorilor.
• Să coopereze cu angajato-
rul pentru ca acesta să poa-

34
MANUALUL NORMELOR
DE SIGURANŢĂ ŞI SĂNĂTATE
ÎN CONSTRUCŢII

Am primit Manualul cu Normele de Siguranţă şi Sănătate


care include riscurile şi măsurile preventive de bază ale
muncii în construcţii şi un rezumat al obligaţiilor muncitori-
lor conţinute în Articolul 29 al Legii Protecţiei Muncii.

Act de Identitate:

Data:

Numele şi semnătura muncitorului:

35
limpieza ok A4 25/10/07 10:02 P gina 32