Sunteți pe pagina 1din 18
(GUVERNUL ROMANIEL HOTARARE pentru aprobarea misurilor pri functionare a Sistemului Electroenergetic National, precum gi mist legitura cu realizarea stocurilor de siguranfi al Electroenergetic Nafional in ceea ce priveste combustibilii $i volamul de ‘api din lacurile de acumulare pentru perioada 1 noiembrie 2021 — 31 martie 2022 Jn temeiul art. 108 din Consttufia Rominii,republicat, ial ar.6 lito) din Legea energei electice sia gizclor naturale nr, 123/2012, cu modifiicle si completirie ulteroare, Guvernul Rominiei adopti prezenta hotirr. Art. -(1) Se constituie Comandamentul energetic de iam, aviind, in principal, urmatoarele objective: 4) monitorizarea functionirii Sistemului Electroenergetic Nafional gi a Sistemului Nafional de Transport al Gazelor Naturale in erioada 1 noiembrie 2021 ~31 marti 2022; b) identificarea situajilor de disfuncjionalitate ce pot apérea in sectorul de energie si in cel de gaze naturale in perioada 1 noiembrie 2021 - 31 marie 2022 si stabilirea masurlor operative, altele decit cele administrative, privind nivelul de siguranjé i securitate in funcjionarea Sistemului Electroenergetic National si al. Sistemului Nefional de Transport al Gazelor Naturale, precum si masurle operative privind stocurile de combustibil; ©) informarea Guvernului, ori de cite ori situafia 0 va impune, asupra. ‘masurilor de la lit. b), precum gi a problemelor ce nu pot fi solujionate in cadral Comandamentului energetic de iam. (2) Masurile aprobate prin prezenta hotirdre sunt in temeiul art. 6 lit. 0) din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modifcarile gi completirile ulteriare, sunt in competenja autortiilor si instituilor publice competente in domeniul energiei, nominalizate in cadrul Comandamentului energetic de iam’. Art2- Comandamentul energetic de iam se compune din reprezentanti ai institutilor gi autorititilor statului competente in domeniul energiei, precum gi 1 ai operatorilor economici din sectoral energiei electric gi al gazelor naturale, potrivt anexei nr. 1. (2) Institue gi autoriile statului competente in domeniul energiei, precum gi operatoriieconomici desemneazi in cadrul Comandamentului energetic de iar tun numar de maximum doi reprezentang. Art3 - Componenja nominali a Comandamentului energetic de iam& se stabileste prin ordin al ministrului energiei in termen de 15 zile de la data intra in vigoare a prezentei hota Art4~Se aprob& Analiza estimativi si miisurile privind funefionarea Sistemului Electroenergetic National in perioada 1 noiembrie 2021 - 31 martie 2022, potrivit anexei me. 2. Art. 5 — Anexa nr. 2 care confine informafii sensibile din punct de vedere comercial puse la disprztie de operatorii eonomici din sectoral energetic nu se public in Monitonil Oficial al Roméniei si se comunic& doar insttuiilorfautoritilar publice gi operatorilor economict interesafi. Art. 6 Anexele nr. gin. 2 fac parte integrantl din prezenta hotirare. PRIM-MI TRU Florin Vasile CiTU Anexa ne Hotirce a Guverul penta aprobarea misurlor privnd nveluldesiguran gi securitate in funtionare a Sistemului Electoenergetc Naional, precum gi masurile in legatur cu realizaea stocurlor de sigurana ale Sistemului Eletroenergetic National in ceca ce priveste combust volurul de ap din lacurile de acumulare pentru perioada I noiembrie 2021 ~31 matic 2022 Componenta ‘Comandamentului energetic Ministeral Energiei Ministerul Lucratilor Publice, Dezvoltiri si Administratiei ‘Autoritatea NationalA de Reglementare in Domeniul Energic ‘Ministerul Mediului, Apetor si Padurilor Administratia Nationald Apele Romane Operatorii de Transport gi Sistem: ‘Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. Societatea Nafionala de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A. Medias Operatori economic din sectorul energie gi gaze naturale: Societatea de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica S.A, Societatea National’ Nuclearclectrica S.A. Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. Societatea Blectrocentrale Bucuresti S.A. Societatea Nationald de Gaze Naturale Romgaz S.A. Societatea OMV Petrom S.A. Societatea Distribujie Energie Electric Romania S.A. Societatea F-Distribujie Muntenia $.A. Societatea Distributie Oltenia S.A. Societatea DelgazGrid S.A. Societatea E-ON Gaz Romania Societatea E-ON Gaz Fumnizare S.A. Societatea Engie S.A. Societatea Operatorul Piefei de Energie Electi de Gaze Naturale Opcom ‘Anexa nr. 2 ‘Hotirare » Guvernului pentru sprobarea masurilor privind nivell de siguranga si securitate {n funcfionare a Sistemului electroenergetic national, precum si misurile fn legiturd cu realizareastocurilor de siguran{l ale Sistemului electroenergetic national in ceen ce priveste ‘combustibili i volumul de api din lacurile de acumulare pentru perioada I noiembrie 2021 ~ ‘31 martle 2022 ‘Analizaestimativs si misuri privind fanctionarea in bune condita Sistemului electroenergetic national {n perioada 1 noiembrie 2021 ~ 31 martie 2022 Prezentul document areca obiective principale evaluarea consumului inter de energie electcd si termicd in cogenerare al rit fn perioada | noiembrie 2021 ~ 31 marie 2022, pentru saisfcerea scestuia in condi de caltate gi sguran in limentre gi funcionare sigur gi tabilé.a Sistemulul Electoenergetic National (SEN), stabilirea resurslor energetce necesere, precum gi evaluarea resurselor financiareaferent, La claborare acestui document au fost avute in vedere prevederile Regulamentului Parlamentui European si Consiliulul (UE) 2019/93 privind pina interna de energie elected, direst spicabile, ‘conform clzora: Aricoll 3 - Principle de fntionare a pefelor de energie electiea a) (2) normelepieei permit inrarea si iesreatnreprinderlor producitoare de energle electric sia Iureprinderlor de stocarea energie! $i a tnreprinderilor furizoare de energie electried pe baza evalua efectuate de inreprinderile respective cu privire {a viabilitaea economled $financiard a ‘operator lr. si ale Direatvei 2019/944 privind normele comune pentru pia interak de energie cloctick gi de ‘odiicare a Diretivei 2012/27/UE, conform clara: God Ariicolul 3 ~ © play de energie eleciricd competitina, axatd pe consumator, flexiblld $i nediseriminatorie ) Statele membre se asigurd ct mu exist obstacole nejusificate tn cadrul pete intern de energle electrica in ceea ce privesteintrarea pe piajd, functionarea pefe $1 lepirea de pe playa, fird a duce aringere competenjelor rezervatesatelor membre tn relate cu ar terte. Ministeral Bnergei are in vedere wanspuneres prevederilor Directive! 2019944 in sensul ot participarea la ricare pial de energie electricd este volunarA pentru participanfi a pia ‘A. Estimarea balan(ei productie-consum de energie electrck i termick in cogenerare pentru perioada 1 noiembrie 2020 -31 martie 2021 ‘Al. Consumal brut de energie {in petioade noiembrie 2020 - marie 2021, temperaturile medi inregstrate au fost msi mari dectt, ‘medile lnare multianuale, in tot intervalul, cu excepfa lunii marie 2021 fx care temperatura ‘medic lunar a fost mai scdutl decdt media muikianual. Cea mai mare abstre feb de temperatura ‘medic multanualés- tnregistrat tn luna decembrie (mai cald cu 3,79C)~tabel abel mr Valorite medit hare ale temperatwilor inregistrat in util Sain Bile de ind i norma elimatologed standard (cy [Norma | Tama [2016 | 2017 208 we 200 3a__| Noiembrie [35 3 7 a a “a8 | Decembrie | 2 7S as 25 2 2I__| lamarie | 23 so BT “ar “T__| Februarie [47 | 03 a Ts i 35 [Martie 35 cy a4 a 26 Tindnd cont de acest evolu climatic, prezentim, In continue, evolyia consumuli brut de energie clectic8 din ulmi ani, recur si informajii privind valorile de consum inreistrate in ‘lima pesioads de inns 2020-2021, Tabelulwr.2 + Valorie consunulutinern brut de energie elecricd realisate fn ulimit 7 ani ‘nue de iarnd (awh) Lamalinad [3013 [2076 [2077 [2018 [3019 | 3030 [021 Januarie | 3581_| 630 | 3896 | 3671 |~s819_| $503 | 5025 Februarie| 4979 | 4971 | 51773133178 | slal_| 5149 ‘Martie | ~$176_| 5135 | S204 | 8769 _|~3266 | S093 $551 019_| 5288 |$277_|~ $340 | 5091 | 5x37 | “3350 s242_| 5638 | 85021 57335391 | 828 | 3750" ?— valoare prognosat Tabelul nr. 3» Valoiteconsumuli, producti la vir i temperatwilerealizate perioada 1 ‘oiembrie 2020 ~31 marie 2021 Tana TNoimbre | Decemisie | Tanaris | Februre | Marie 2020 | 2020" | oat | “2oat | “20a Consumul inter brute | tqwny | 5237 | sszs | seas | sso | sssi vanitutmanie [on | a9 | oni | one | 930 | once “Temperatura medie lunar T > | aot rq | 42 29 | 14 | 26 [Temenuanatctet! cy | aa | ae | aa | a | as clostmeatoamorma, cy | aa | 37 | 20 | 24 | oo Virol maxin TY aws | 7465 | 90m | soe | sao7 | 9337 Pentru estimarea consumului brut de energie electrici al fii ferent periadet { noiembrie 2021 ~ 31 marti 2022, finn cont de ck exist, in continuare, un nivel ridicat de incertudine privind evolujia pandemici de coronavirus si efectele acestea asupra procesulit conomicin fara noastra,precum 4 pivind prognozele meteorologie eu orizont media gi mare de timp, Dispeceral Energetic National (denumit in continuare DEN) a prognozat in seenaiycaze ia in considerare o eorecie pe baza inf lueneitemperaturlor medi lunar. In ceste condi, pentrsperioada I noiembrie 2021 ~ 31 marti 2022, DEN a leat in considerare un Scenariu acopertor, cu temperaturi in jurul medilor lunare multianuale, esimnd o erestee a. consumului ca urmare a revenirii economici dups contacia determinals de pandemia de coronavirus si avnd in vedere gi posible efecte ce pot i apara ca urmare a proslemelr din refeaua, de temmofiare a municipiului Bucuret. Prin wrmare, sa considera o crete « mediel consumult inter brut de energie eletrica cu cca 2,3 % fa de valorile inrepstrate in perioada similar anu ‘anterior, rezltindvalorile din tabelu ar: Pentru aceeai perioada, respect noiembrie 202) — marie 2022, Comisa Najinalé de Strategie gi rognozt (CNSP) a progneozat un consum mediu eu 2.4% mai mic dectt varile negistrate in period similar a anului precedent. ‘Avnd in vederea evolujia consumului de enerpie electra de la inceputul pandemiei de coronavirus gi pind in prezent, Ia elaborarea balajei produce ~ consum ée energie electica, Ministeral Enerpei a latin considerare tun nivel al consumului de energie electicd progaczat de DEN care vizeazi o crestere a mediei de consum a energeielectrice pentru peioada | noiembrie 2021 ~31 marie 2022 cu 2,3% faa el ralizat in perioada de iam 2020 ~ 202! (label 4). Tabebul nr. 4 ~ Consumul intern de energie electricd~ valor estimate - medi linare Lana’ ‘Nolembrie | Decembrie | lanuarie | Februavie | Marte 2021 zor | 2022 | 2022 | 2929 Prognoz DEN 4 ya 5.350 370 | saso | $300 | 5500 Prognosd CNSP $275 soos | saos | sass | 5.660 faa ealizat [GWh] - Nov. 2020-Martz0n| 5237 ss | ses | sues | ssi [A2. Producfia de energie electric gl termici in cogenerare {In cadrul balanei de energitestimats pentru perioada 1 noiemibrie 2021 - 31 marie 2022 au fost inclugiproducttori do energie eloczid i producstori de energie cessed si tem in cogenerare ‘cu unit dispecerizabile, precum io parte dinte producttori de energie eletri gi termicd in cogenerare afereni unitifilor administrati tertile, Produce estimate gi comunicate de producatori clasici de energie electct side energie electric si termict in cogenerare sau bazat pe bugetele de venturi st cheltucli aprobate, respectiv pe contratele de vinzare a energieielectriceaflat in drulare sau care se estimeaiz afi incheiate Pentru producileaferentecenralelor electrice din suse regenerabiles-auestmnt valor similare cu cele din sezonu! anterior in centrale coliene, ftovolsice gi in cele care functineaza pe biomass gi ‘mai miei fn centralele hidroelectrce, inind cont de hidraulicitatea ridieaté din anl eneror, dar $i 4e consumul mai mic din sezonul de vari 2021. ‘A3, Soldul de schimb de energie eletrick omnnd de I evluya schimburilr tansfrotalier din ultimul a, in ceea ce peivegtesoldul import = export pentra perioada 1 noiembrie 2021 - 31 marie 2022, Dispeceral Energetic National a estimat un sold firdvalori de export de energie electri pentru flecae lund. In acete condi, valorle lunare ale soldulu de import sunt estimate intr 100 GWh si 430 GWh, cu un total de cea ‘790 GWh aferenitregii perioae | noiembrie 2021 - 31 marte 2022. Comisia Nationa de Strategie gi Prognoza a estimat, de asemenca, un sold de import pentru {ntreaga perioad (abel 5 ~comparati propnoze import DEN si CNSP). Tabelul wr. 5 - Valorile soldului de schimb Export ~ Import (," import: " export) [ Sold’ Noiembrie | Decembrie | fanuarie | Februarie | Martie | | Export-import (om) 021 2021 2022 (2022 | 2022 eal [merce | a DEN 4300 | 150 100 | 190 120 | 790 we | exse [ais | 21020 | 5 as) Desi soldul de schimb, ea valor medi lunar, indic8 un import pe tat perioada de iam, exist -postbiltatea ca import de enerpe electrich 8 nu fe necesar pentru coperrea consumuilor de ‘energie electrc8 pe toate intervalele de tanzactonare. AcestIuero nu inseamna ins neaparat 3 importrile vor | mal reduse, aestea putind sl se realizeze la nivel prognozat sau chiar mai ‘mare, fie in condifle unui pret mai mie din exterior fat de preful eneygei produse fn fat, fe in. ‘cazul une lips cesta de ofere la nivel national ooo [ooo'vert 000°8207T [an wu] g2oramraqupry qo.u20 up ererre | 1eaveae went | an _|saoup awoeeec [oo'os1 —aoowier —[ooories looove —[aawua| a7avwgnzoay asuns TaLwaeT [oat vor’ | swovort [usta [eeraie1 — [ootort | ww zaeor [earner [sieeve [sev | see0es [ore 8001 [wun nw wepan sisvrt _|eerosor [o99te91 [19691 OUP wa, wor oes |oscse. | us'orr learese ovssso1 [wasn nnewoouai Grwit __ewwarrt[eroeort _[aeeeort —[peewart [osrraet | ae ‘onrsicr —|erress | segues [lar 68 [oroves | 506198 anne ama eueecro [errs [succor [esr'ro a | puvzosoxs was, sicsipre _|ov'mes | cevrecy | easerrs wana | _alonaowd 7101 a zoe zoe 7200 rae a mun ansoy | auomagay | aysomuey | squaoaa | auquoroy | M7 2200 SHH IF [0 QMO} Pouce aap im mansure mois e129 a18uau2 ap wnsuoo erompoud buoy 9 ame ‘fouND9p of8s9u9 ap qams ap pIOs - wou numnsuod - yuLDqUH afonpoud eiuEyeR “PY gwar eonposd upp yoinsoo¥ftot9 9p unsu09 9p sojuryspav axadoaeou 2p opeouod rue oor lorem | sore | sse'zor | ece'sre |__| snonpoud ap paved xara rossor—_ese's9s- [eros [sca'ssc [acorns [wun | #ASNODzurNIdOD¥ | secesoe ELytEL — |S0evee — | eO6'tIRL | SoP'sELL DSS 0RFL ma : oo'oscze _[ooowoss wo0or's [ooovses | oon'szs _[ooovses [umwmw| ~T%t tae MnsNoD reo vocis [oust a woos [oor 000% [wm wa | psoorg a suas ut 366801 score | Our wits 00'S6E Tonos [ooose 00's 6i2'966 | ove oF6 ware __|9sv'ee [anes om‘osce [000002 ono | on0'ss DUoT Zi9'60CT ee TaaT | e086 00 SE | 00OTO {aon 8 [ooo ez Eau wasnt [seceest | io9 0001 [wsosert [aisvest |zeevart “synoan yoy wlusuadxa 1 aroorrSuu 9p smpuuaeys eamnjoazop ‘qezmeu sj2798 fed op sue axirevoxouny op ayaumsa19po0 Ut pugae sienena LqTuMKaDs saytreds axPo[olonoNs oqpuOD 1 age sojce fosdy ezapodrexptsco> rows ws ma sopacaud HOW 2p we) ‘peru 3ee8 ad pupuoxouny aoaRiouD opus aint 29 69 Up “AW 000 2p presooou waswoqea gas “ANN OO Ato ap US Uy eAszz34 0 aUFUI UMsUOD ap foqmno waxLadooe gBUR] ad “eI9pOU!JaLEUIOS wy “HEU Wi “ANC O81 AnouKoAde wots ap eAzoZar Ip puRzt REESE! enpoad wp udose ood ar YUISES 2p uq;> yEAIpOU LIEU ULB TES WINSIOD 25 puazaa ove ap peste a 009 nhc na sap pundovo 92109 ohh | [— 0 () voi 6) woos er (nots) ve =| omar mec = aor al a 2 mamma ls snoseef 0 i 0 foos | vee 0 erm 0 cori | me oot ope o05 |oor'e [oa o agave 2 set | mgasonrn ot aa — ocr | 0902 | nna _ [_ ap map ce land oe anny | niopaus en musey | vet sased pyarua3s oaxpow jmaoua2s uous af nf nasad poraseyeat8z0u9 2p unsue> — aompoud ppozouBoud pucyog - feu ypany syquun [jog wy yzeoum mo wd ae ne FER 3p 40 EU ugnenganos ap stenoos i wumsuoo “ere 090 Ha £39 ‘anoodses 8 LL SVE oP "EOE AUN LE ~ {ZOE SUN | Em wy enposd ¥syzoioud amoung ious 8 Fou}no S70 op angina unca aowanposd ap aumysu0} eso =unoO apex Uf PUPA aqusnqmo9 TLV zor snsem 1¢— 11207 auqustou | epeoqiod nuyuad aopazous wxjmeanse 2pqedpuud mp wae 2p 2 yoo op somensoyeyoiueyeg SHU "LY SORT TEC OOET FORT SOCOTT [20 na) 107 1q1w1ON zeoz www | 2200 suomigar porasay 28.202 2p fompoud somos vf aoa aout ayoa39eodiouad uy pray if Raned yom) ud wzouioay ~ gm INDEDL “20 18 €9'9 9p ogi afsauo ap nipousnsUoD un prone ‘zesau3809 ‘uy oupap agfuaus ap uorgonpoud ‘afemnded nnd oyusas suse yeeszquny area so[oenoa woymd wp aad apupame> ‘eoKm2) foiane [AED ‘aresouadoo uy foyuayofioua ap Lorgompord “eanpye> 9p womans sopredioutid e you, fBsoue ap exiomposd 9V {9p toe}uo w nmt0> pou uy earemBise reprsuod Ut pupn| SIE Sp nt nt pet erent wos son op deen Charupy & eee oamoee peated eo suefeuowe 9p use apyedioutsd usp yde op jRunnjoA “TLV ae a ee va ew me? lseo ewe bees oe oer mona FOOUET —hascse _porere feoree oat pow | owe =o eacice [ose _\ceeseT lioseest _|eo'ert [96 867 | nor ma moa mein mer [o00"er jo09'e jo09's [009'¢ jo09'e 09'S 201 psoworg josey jo00' joos‘r jo00'0 joo.'o joor'r uo pe anand si9'91FT — looo'oss [60E'sst [s98'zor \r61'99e eraser uy aD erzeo9leerseet ocreeet evict —_|pcovset [ser eOrT [wor nal ter ep aoa) venga augue 2p a eon rere) | snow | muomaes | ramer | semunrer | nmemen | 7 |, ngumgucs op punses ot oneN2y 2auisopouse) 2pouna> apedioutd ws nqusnquios 9p musuoo 16 oeiyoo puneud vosounisy ~ 6 a4 mgr gatos sending dam op 09 = n> uns 9 rou meant smn ag eayon= 01, lnmborirg) 28908 (ensoquna 1 niow204 x lu to [iow [is |» [es | we [x | Gna wag 3) my uN ” ew | os | « oom a) ms oe | os (asop mon 1) red 0 rs_| wo | w | #s to zs | or (souos Wa 2roaE 9 rs_| et (nao 10) 04 o | a we | x | te ___enasre H) oI maost es [oz | os | xe | ow | ve | | se | | ve | cw oy a) nA se | owmw | se | own [oe [owe [oe owe [56 [ow rm | om (ar aostoopy soa 2 [ea |x [a | me | ma =a ma sauataow pxpmany zcocoumn | zrozsannes | ceoe moma weg |_1200 1gH21ON ‘pening soneftou> uuu ooqediouud wy ‘yun ap assays arowrzundsa109 rans sabonraundsouo9 pd ap aasavery ~~ Of eQDL oT ou ayewszaxt yun Jom FENN HY ¥OUNS9|2 ‘qfious ap umnsuco ~ teionpond wlueyeq uy oxpny asmsox yuesooou wf unzaud‘operas> aoquouese — repos aiuuoo soy w 16 axojadod raed ede AB Stocuri Tabi ne. 11- Stewie estimate af constnt pnd nlemre 202 [een ritone | 99668" Pied mito | T0400 eae ral agate riline | 2 eer de engi vale pial aia nn | 70 cat ten apr Tabelul nr. 12 - —_Estimarea evolujiei stocurilor de combustibil la sfdrsitul flecdrei luni Tord combaiblT| vcoare Vpeccome | Taare | Fire | “War tmirony | ort | Soar | aaa | 2002 | 2022 ‘Cairbune +1.049,432) 926,964 (4,588| 565,386] 482,010) Pacurds 427 815s 5,042) 4,430) 4,173) Boat 6 on sod, aso) 00 Tabelul nr. 13 ~ Valorile minime ale energieiechivalente s gradul de umplere tn marie lacuri de acumalare la sfrgita fiecdrel luni ‘Octomibrie |Noiembrie| Decembrie| lanwarie |Februarie| Marie Energie echivalemta 2021 2021 2021 2022 | 2022 2022 misery | ran —| 136 | Tae} Ts} 954) 58 cafe de omer ss 543 495 39.0 351 285 234 ey. Ll + axe or we Operator economic productior de energie electric tn hidrocentrale sre obligaia de a monitriza pemnanent nivel stocurilor de apa, estfel cits asigure in Incurile de acumulare, la sfiritl fleeei luni, oreaerva de energie mai mare sau cel puinegala cx cea cin tabell te. 13. Prin exploatares cenraelorhidroeletice,operatoral economic producttor de energie elect tn ‘hidrocentrle va urmisi ca valorile volumelor de apa din amendirle hidroenergetice #8 se “incadrece in Programele de exploatare a prinipalelor lacwri de acunalare ce vor elaborate lunat de citre ANAR si reactualizat in cazulproduceril unor modifielri majore ale regia hidrologic, ‘in scopal satistscerit cu prortate a cerinfelor de ap& pentru popula gi a alto eernfe social — -economice esenile fn cal unui deficit hidrotogi accentuat, la sliciurea Comandamentulul energetic de Sama se vor conveni mésurle necesare astel Incit sf nu fie pust in percol funeionareasigurd gi stabilt a Sistemului Flecoenergetic National, in ura unor aalize cu ti fet implica B. Misuri pentru deralarea in bune conditii a activitatlor operatorilor economict pe pperioada I noiembrie 2021 —31 martie 2022 Balanja de energie electick (productie - consum), productia de energie termick produst in cogenerae,achziile si stoeurile de combustibili,precum si volumele de apa din male amengjri hidroenergetice repreznttelemente ale unui scenariu orientativ care va putea suferisjustisi ia funeje de eerinjle de asguare a secuiai in exploatare gi stabiltai n funtionae a Sistemi Eleciroenergetic Naional,precum si in functie de Programelelunare de exploctare a princpalelor lacur de acwmulare, in eancordena cu situaile are pot apres, fir a mai fi necesarhactuaizarea rezentulu act normati, Pentr ase asigura un nivel de certnudine suicient de ridicat in acoperirea cubei de sarcin& & SEN, chiar gla apantiaunor stuafit limits conform celor dous scenari evaluate de DEN, este necesard Indeplinirea unor misuri si acjuni de pregitize si monitrizare a funcfiondrii SEN, dup’ cum vumeaci: 4) asigurarea resurstlor primare la nivelul corespunzitor funcionisi tutor instlailor disponibile din put de vedere tec, ttl al) se impune eaizarea stocurilor de cirbune suficiente Ia inceputulperiodei de iar, in ‘aml centralelor funcjondnd pe cirbune; de asemenea, Iuarea mistrilor de pregiire necesire pentru ssigurarea funcjonisi instalailor trnsportoare si @ mijloacelor de transport (ci fer) in conditile prezumate in seenarile evaluate (lemperturi sce, clderi abundente de 2Apadi), asfel inet sh se asigure alimentarea continua cu elrbune @ centralelor eu functionare pe earbune; 2) este necesarawealizareastocurilor de gaze naturale inmagazinate in depozite, astfel inet ‘ise asigure funcfionarea normalt a eentalelor electrce pe gaze, in condiileprezumate in scenaiie evaluate, chiar dac8acesteaapar la sfrstul perioadei de iar, respectiv in lunile {ebruarie ~ marie 2022; 23) este necesars gestionarea volumului laeurilor de acumulare in conformitste cu programele lunarepropuse si aprobate de cltre ANAR, astfel inet 3 se asigure 0 rezerv socati in lacur suficienta producici de energie hidroelecrica in toate cele $ luni ale erioadei de int ») asiguarea disponiilitai tehnice a grupurlor late fn considerae la acoperirea consumnul de energie electrics interveniaentiilor gestionare pentru remediere nt-un interval de timp eit mai scurt; in acest sens, se impune finalizarea taturor revizillortehnie programate si accidentale a acestora, pln a intearea in perioada de im; ©) derularea actvitajilr de exploatare gi de extacfe a cArbunelui din exploatiile miniere i in petioada sarbitorio: de iam& pentru ca socurle de elrbune din centrale gi din cariere sf nu se diminueze in aceast perioads, 4) evtaresaparie de dsfunctionaliti tn Sistemul National de Transport Gaze Naturale, petra 4 problemele din aoe sistem of ma impacteze Sictemal Elostoonergetio Neionaly ©) ssiguraea function instalailor de termoficare urban’ in lcalitile care beneficiazs de sistem centralizat de incalire pentru imbunitjrearandamenfului general, fpt care conduce Jn reducerea consul de resuse primar, et gla scdderea consumului de energie electic8 Ja nivelul SEN; 1) asigurarea cu prortate a desctpeini clilr de acces feroviar i rtir (aces la mine, la sonde sila sta de gaze naturale, Ia deporte de gaze naturale, la stat electrce, la init electrice acriene, la centrale electrice regenerabile), entra ca impactul asuora in‘fastucturlor ‘energetice pe tot lau, producere ~ transport distibuie - consum de ererge electric sa fie _—— minimizat. fn vedereafuefiontit si realiziit producfilor de energie electrca i energie termic& produst in cogenerare, prognozat in tbelele nr. 6 ine. 8, fiecare producitor de energie elecrck va trebui sa ja mAsuri penta asigurarea unui fhx continuu privind alimentarea cu combustbili, in conformitate cu produchile estimate gi comunicate, bazate pe bugetele de vents cheltuiel probate, respectiv pe contractele de vanzare a energeieletriceaflate in derulare sau care se estimeazA afi incheiate De piaja de energie electrics. {mn situai exceptonale previzate de lege, penta buna desAgurare a actviti si a imbunstatn fluxului de combusibii, opersorii economici pot access, potivit legslaii in vigoae, combust dela rezervele dest, Incontextul implements prevederilor rglementtior europene,respectiv a ceduilorde refea gia Regulamentului (UE) nr. 943/2019 privind pina intern de energie electric, incepnd din data de 01.09.2020 se apicdnoileprincipi gi regu prvind functonarespieei de ecilbrare gi a picjelor aferente rezervelor de sistem (servicilor tehnologive de sistem), In confomnitate cu legislaia secundard care transpune in practicd prevederile regulamentelor europene (Ordinal ANRE mr. 61/2020 peru aprobarea Regulamentuul de programare a untilor de prodhcie dispecerizabile, 4a consumatorlor dispeceriabil sia instalapilor de stocare dspecerlabile, o Regulamentull de funcjionare side decontare a peje! de ecilbrare gia Regulamentulsi de call gi de decontare dezechilirelr partilor responsabile cu echilibrarea). Aceste modifiasi ~ cu precadere cele prin ‘cae se climins obligativtatea patciparivofetri pe piaja de echilibrare sia utlizarit obligstori fn oferta de echlibrare numai a rezervelorcontractate pe piafaservicilortehnologce de sistem et $i climinarealimitelor de pre} pens ofertele pe piaja de echilbrare ~ vor avea cu certitudine un impact asupra modului fn earese asigurd echilibrarea SEN i mai ales in care se asgurd rezevele reale de echilibrare, impact eare nu a putut fi evaluat din punet de vedere practic i care, in consecinjs, webuie avut in vedere tn evaluarea adecvanfel pentru perioada de lard, in sensul ‘sigur unui nivel de dsponibiltateacoperitor ff de senate evaluate, C. Misuri suplimentare de siguran{a si securitate tn funcfionsre Sistemului Electroenergetic National fn cal sitailor speciale care pot apirea tn roelele clesrice de tranaport gi sstibupic eu ocazia: rmanifestisi unor fevomene meteorologice deosebite sau in sitaafile in care apar defeciuni, sccidente sau avari in instalai,operatorl de tanspor gi sist, precum gi operatoi de distribute coneesionari vor informa fird intrziere concedentul ia legit ex aparifa sau iminenfa unor situafii de natur8 si facd imposibill alimentarea cu energie electicd in zonele afectate. De asemenea, sceste informafii vor fi transmise concomitent si Comandamentulsi pent Situii de Urgengl din eadral Ministrului AfacerilrInteme. ‘In cazl in care volumele de gaze naturale necesare pentru acoperiea consumulsi producstorior de energie elected si termicX sunt afectate de incidente care intr in sfea situatilor de criza la nivel de urgent pe pista gazelor naturale, in conformitate cu prevederile legal in vigoare, se pot lua ‘unele masui, pe perioadé limita, pentro & mengine siguania si securiatea fn funcionare ait a Sistemului Electroenergetic Nafional, cit gi a Sistemului National de Transport Gaze Naturale. Astfel, pentru menfinerea parametrilor tehci de funcionare ¢ Sistemului Naioral de Transport ‘Gaze Naturale gi asigurare necesarului de consum easnic, pot fi dspuse limit privind consumul de gaze naturale ale centmalelor termoclective si ale centealelor electice de termoficare ci 4 funciona pe gaze natuale,poivtreglementilr legal in vigoare. roduitri de ener festa de azasth msr, care a posites, or Funeiona cv combust alemativ, respect u purl sau gaz ful vind obigaja de a constn/contacta stocrlenecsaresuplimentare nde de aeast fancionar. Finanfarea programului de iarnd Achizfi combustibili Tobelul mr 14 - Necesarul total de fanfare a programului de iarnd afrent perioadel 1 roiembrie 2021 ~ 31 marte 2022, pentru achisijia de combustiili ‘Operator’ economiet ‘Surse proprl cree ere, subvert | Producti de energeelecricl si termicd tw Pi milder cogenerare

S-ar putea să vă placă și