Sunteți pe pagina 1din 1

Republica Moldova Pecny6nr,rrca MolAona

CONSILIUL COBET
MUNICIPAL ORHEI MYHIIUI4TTI./.fl, OPXEfr

DECIZIE
13.10.2017 10.8
nr.
mun.Orhei

Cu privire la acceptarea
transmiterii parliaie a drepturilor contractuale

In conformitate cu art.721-724 din Codul civil, art,14 alin. (2) din Legea privind
administrafia publicd locrila nr.436-XVI din 28.12.2006, Decizia Consiliului municipai Orhei
w.7 .10 din I 1.08.201 7 ,,Cu privire la aprobarea bunurilor imobile expuse licitaliei pentiu dreptul
de localiune'', Contractul de localiune funciari nr,182 din 04.04.2016, examindnd cerereu SRI
,,Adar International" din 19,09.2017 gi inform alra prezentatd de viceprimarul de ramura dna
Reghina APOSTOLOVA,

CONSILIUL MLINICIPAL ORHEI D E C I D E:

l.Se ia act de cererea SRL,,Adar International" din 19.09.2017 privind necesitatea


atragerii resurselor suplimentare pentru realizarea proiectului preconizat spre a fi construit pe
terenul din str, Stejarilor, 5 din mun. Orhei .

parlial[ a obligaliilor contractuale ale SRL ..Adar International,,


2.Se acceptf, transmiterea
prevlzute in
Contractul de localiune funciard nr.l82 din 04.04.2016, cdtre S.A,."Coloana
Mecanizatd Mobild", inbaza unui contract distinct in vederea executdrii obiectului contactului.

3.Se obliga SRL ,,Adar International" gi S.A, ,,coloana Mecanizatd,Mobild',:


- sd includd in prevederile contractului, care utmeazd sd fie incheiat, clauzele respective
ce line de responsabilitatea solidara care le revine parjilor in vederea execut6rii prevederilor
contractului de locatiune nr. 1 82 din 04.04,2016.
- sd informeze oficial gi in formd scrisd autoritatea executivd a Consiliului municipal
privind volumul obligaliilor contractuale de cdtre S,A. ,,Coloana MecanizatltMobilil,.

4'Se pune in sarcina autoriEtii executive monitorizarea executdrii conforme a clauzelor


Contractului de localiune funciard nr.182 din04.04.2016, incheiat intre Primaria orasului Orhei
gi SRL ,,Adar International".

5.Controlul asupra executdrii prezentei decizii se pune in sarcina dnei Reghina


APOSTOLOVA, viceprimar al municipiului.Orhei.,,

Pregedintele gedinlei r.'l Evgheni PISOV


:: .
,' -1 ,i

Contrasemnat:
Secretar al
Consiliului municipal Orhei Ala BURACOVSCHI