Sunteți pe pagina 1din 2
Uniunea Avocatilor din Republica Moldova Cotos Aasoxaron PeenyGausen Monona Bar Asioiation of the Republic of Moldova imi: lunes com oe Consitut Untunti Avocatiior Disporitiv HOTARAREA nr. 02 -01/17.01.2022 din 17 ianuarie 2022 privind amendamentul la proiectul de lege pentru modificares Legii nr. 1260/2002 cu privire la avocaturs In conforitate eu prevederie art 38 alin. (6), art 39 fit.) gio) din Legea ar, 1260-XV din 19.07.2002 eu privie la avocatrd, republics, eu modificiile si completiie teow, A examinat in sedinja extraordinara din 17 ianuarie 2022 chestiunea eu privite le .~Atentaea la independenfa evocatului si la independenta exeretiri profesiei de avocat, prin amendamentul la proiectul de lege pentru modificerea Legii ar. 1260/2002 eu privire la avocatur, nr. 245 din 17.09.2021, care prevede: 1. Legea nr. 1260 din 19.07.2002 cu privire la avocaurd, se modifie’ dpa cum La articolul 52, alineatul 2 se exclude. Argumentare: Norma este excesivd cu scopul si statutul profesie de avocat." Urmare dezbaterilor, Consiliul Uniunii Avocatilor din Republica Moldova HOTARASTE: Art. 1, A inainta citre Parlamentul RM 0 adesi din partea Uniunii Avocajilor din Republica Moldova prin care se solicits retragerea amendamentului depus de deputatul Stamate Olesea inregistrat cu nr. OS nr. $8 din 22.12.2021 Ia proieccul de lege pentru modificarea Legli nr. 1260/2002 cu privire la avocaturs, nr, 245 din 7.092021. ‘Art. 2. Se declangeaza greva japonezi e avocatilor UARM pentru perioada 18 - 19 ianuarie 2022, prin purtarea nei banderole abe la bral sting. {n eazul in care Parlamentul RM nu va admite adresaree UARM se declara grevi generals pentna perioada 20- 24 iamuarie 2022, cu sistarea totala a actvitiit de avocat,inclusiv a ectivtatit ‘vocatilor din cadrulsistemuluiasistenfei juridice garantae de sat. Art. 3. Se pune in sarcina decanilor Barourilor avocatilor din circumscripfia Curilor de Apel Chisindu, Bali, Comat si Cahulinformarea avoeailar membri ai baroul despre hotdrires adoptat ‘Art, Prezenta Hotirre intra invigoare din moment adopt, se pubic pe pagina web Superior al Magistraturi, Consiiului Superior al Procurorilor ‘National de AsistentsJuridict Garantath de Stat, Art, §, Prezenta Hotirre poate fi contestaté in ordinea contenciosului administrativ la