Sunteți pe pagina 1din 6

Disciplina: Finanțarea Întreprinderii

Titular seminar: Lect. Univ. Dr. Meral KAGITCI

Seminar nr. 7
Analiza rentabilității firmei

1. Pentru firma BETA se cunosc bilanturile financiare de la 31.12.N, respectiv 31.12.N+1 si


contul de profit si pierdere (varianta anglo-saxona) pe anul N+1

ACTIV N(0, N+1(1, CAPITALURI ȘI N (0, N+1(1,


SI) SF) DATORII SI) SF)
Imobilizari 3.000 3.250 Capital propriu 1.450 1.850
Active circulante: 1.700 1.750 Datorii financiare (DTL) 850 750
- Stocuri produse Datorii curente:
850 950 2.400 2.400
finite
- Clienti 450 480 - Furnizori 950 1.050
- Alte creante de - Alte datorii de exploatare
200 150 800 750
exploatare
- Disponibilitati 200 170 - Credite de trezorerie 650 600
TOTAL ACTIV TOTAL CAPITALURI ȘI
4.700 5.000 4.700 5.000
DATORII

CONT DE PROFIT SI PIERDERE N+1


Cifra de afaceri 4.500
Cheltuieli variabile de exploatare 2.475
Cheltuieli fixe de exploatare (fara
620
amortizare)
Cheltuieli cu amortizarea 400
Cheltuieli financiare (dobanzi) 255
Impozit pe profit (16%) 120
Profit net, din care 630
- Profit net reinvestit 400
- Dividende 230
Cerințe:

a. Determinați rata rentabilității financiare (ROE), rata dobânzii (R dob) și rata rentabilității
economice (ROA), în expresie nominală și în expresie reală, știind că rata inflației este de
10%. Interpretați rezultatele obținute.

R fin nom = ROE = (PN/CPR0 ) x 100 = (630/1 450) x 100 = 43,44%


R ec nom = ROA = (PN+Dob)/(AE0) x 100 = (630+255)/(1450+850) x 100 = (885/2 300) x 100
= 38,47%
Rata dobânzii nom =(Dob/DTL0) x 100 = (255/850) x 100 = 30%
ROE>=ROA>=Rdob ?

1
Disciplina: Finanțarea Întreprinderii
Titular seminar: Lect. Univ. Dr. Meral KAGITCI

43,44%>=38,47%>=30%

R fin reală = (1+ R fin nom)/(1+ i) - 1 = 1,4344/1,1 – 1 = 30,4 %


R ec reală = (1 + R ec nom) /(1+i) - 1 = 1,3847/1,1 – 1 = 25,88%
R dob reală = (1+ R dob nom)/(1+i) – 1 = 1,3/1,1 – 1 = 18,18%

Notă – Se va folosi Relația lui Fischer.


(1+Rr)=(1+Rn) :(1+i) , unde Rr=rata reală, Rn=rata nominal, i=rata inflației. Am considerat
i=rata inflatiei ca fiind 10%.

b.Determinați ratele de lichiditate pentru N. N-> 0, N+1 ->1


R lichiditătii curente = ACR0/DCR0 = 1 700/2 400 = 0,70
R lichiditatii rapide = (ACR0-Sto0) / DCR0 = ( 1 700- 850)/2 400 = 850/2 400 = 0,35
R lichiditatii imediate = A trez0/DCR0 = 200/2 400 = 0,08

c.Determinați levierul și gradul îndatorării totale pentru N(Datorii totale/Activ Total).

Relatia lui Miller Modigliani


ROE = ROA +(ROA – r dob) x (DTL0/CPR0)
Levier = (DTL0/CPR0) x 100 = (850/1 450) x 100 = 58,62%
G î = (Datorii totale 0 / AT 0) x 100 = ( 850+ 2 400) / 4 700 x 100 = 69,14%

d. Determinati levierul de exploatare (e sau Le), levierul financiar (e' sau Lf), elasticitatea
profitului net in raport cu EBIT (e'' sau Lf*) si interpretati rezultatele obținute. Analizati
descompunerea levierului financiar.

Le = CELE =eEBIT/CA = = = =
Ca pre = CF e incl Amo/ (1 – v) CV = v% x CA, v=CV/CA
PN = CA x (1-v) – CF
Prag PN = 0
Activ din exploat
CA pre =(620+400)/(1-0,62) = 1 020/0,38 = 2 684,21
v = CV/CA= 2 475/ 4 000 = 61,87%=62%
L e = 4 500/ (4 500- 2 684,21) = 4 500/1 815,79 = 2,47

Lf = ePN/CA = = = = =

2
Disciplina: Finanțarea Întreprinderii
Titular seminar: Lect. Univ. Dr. Meral KAGITCI

= x = CELE x CELF=CELG

unde CAprg=cifra de afaceri la prag global=

CAprg=cifra de afaceri la prag global= =(620+400+255)/(1-


0,62) = 1 275/0,38 = 3 355,26
Lf = 4 500/(4 500 – 3 355,26) = 4 500/1 144,74 = 3, 93

L f = Le x Lf*
Lf* = Lf/Le = 3,93/2,47 = 1,59

2.Ca urmare a realizării unor investiţii, compania MARKETING a înregistrat următoarele


performanţe: profitul net a crescut de la 1.000.000 u.m. la 1.200.000 u.m., cifra de afaceri
a crescut cu 100.000 u.m. faţă de nivelul initial de 10.000.000 u.m., durata de rotaţie a
capitalului investit a scăzut de la 200 zile la 150 zile, iar ponderea datoriilor financiare în
capitalul investit a crescut de la 30% la 40%. Să se determine modificarea rentabilităţii
financiare.

∆Rfin = Rfin1-Rfin0

AE/CPR = (CPR+DTL)/CPR = CPR/CPR + DTL/CPR = 1+ (DTL/CPR)


Dupont

Drot = (1/vrot) x 360 zile-> V rot = 360zile /Drot

Rfin = RMN x viteza de rotatie a capitalului investit prin CA x multiplic CPR in capitalul
investit

Rfin = (PN/CA) x (CA/AE0) x ( AE0/CPR0)

Rfin1 = (PN/CA)1 x (CA/AE0)1 x ( AE0/CPR0)1 = (1 200 000/ 10 100 000)x2,4x 1,66=


11,88% x 2,4 x 1,66 = 47,32%

Rfin0 = (PN/CA)0 x (CA/AE0)0 x ( AE0/CPR0)0 = (1 000 000/ 10 000 000)x1,8x 1,42


= 10% x 1,8 x 1,42 = 25,56%

3
Disciplina: Finanțarea Întreprinderii
Titular seminar: Lect. Univ. Dr. Meral KAGITCI

D rot AE/CA = (AE/CA) x 360 zile = 1/(CA/AE) x 360 zile = 1 / v rot (AE/CA) x 360
zile
v rot AE/CA = (1/ D rot AE/CA) x 360 zile

v rot AE/CA 1 = (1/ D rot AE/CA)1 x 360 zile = (1/150 zile) x 360 zile = 2,4

v rot AE/CA 0 = (1/ D rot AE/CA)0 x 360 zile = (1/200 zile) x 360 zile = 1,8

(DTL/AE) 0 = 30% DTL0 = 30% x AE0, AE0 = DTL0+CPR0, AE0=


30%xAE0+CPR0, CPR0 = AE0-30%xAE0 = 70%x AE0, CPR0/AE0 = 70/100 ,
AE0/CPR0= 100/70 = 1,42
(DTL/AE) 1 = 40%, DTL1= 40% x AE1 , AE1 = DTL1+ CPR1, AE1=40%x AE1
+CPR1, CPR1 = AE1-40% x AE1 = 60% x AE1
CPR1/AE1= 60/100, AE1/CPR1=100/60=1,66
∆Rfin = Rfin1 – Rfin0 = 47,32% - 25,56% = 21,76%

3.Să se determine efectul de levier, cunoscând următoarele informații: rentabilitatea


economică 20%, cheltuielile cu dobânzile 100 u.m., capitalurile proprii 2000 u.m.,
datoriile financiare 1000 u.m.,datoriile curente 500 u.m., imobilizările 2500 u.m.

Efectul de levier (Miller-Modigliani)

1) Efectul de levier = (Rec-Rdob) x Levierul=(20%-10%)x (1000/2000) =10% x


(1/2) = 5%
Rdob = Dob/DTL0 x 100 = (100/1000) x 100 = 10%
2) Efectul de levier = Rfin-Rec
Rfin = Rec + Efectul de levier
Efectul de levier = Rfin – Rec = 25% - 20% = 5%
Rfin = (PN/CPR0) x 100 = (500/2 000) x 100 = 25%
R ec = (PN+Dob)/(AE0) x 100 -> PN+Dob= R ec x AE 0 = 20% x 3 000 = 600
AE 0 = DTL 0 + CPR0 = 1 000+ 2 000 = 3 000
PN+Dob = 600 - > PN = 600 – Dob = 600 – 100 = 500
Rfin = PN/CPR0 x 100 =(500/2000) x 100 = 25%
CPR=2000
Rec = (PN+Dob)/AE0 x 100 = 20% -> PN+Dob = 20% x AE0=20% x (2000+1000) =
20% x 3000 = 600
PN+Dob=600
Dob=100
PN= 600-100 = 500

4
Disciplina: Finanțarea Întreprinderii
Titular seminar: Lect. Univ. Dr. Meral KAGITCI

4.Pentru firma S.C. MARKETING S.R.L. avem următoarele date pe baza situațiilor
financiare simplificate
Bilanț simplificat
Activ 2019 2020 Capitaluri și 2019 2020
datorii
Imobilizări 280 000 504 000 Capital social 220 000 220 000
Stocuri 298 000 250 000 Profit reinvestit 330 000 380 000
Creanțe 220 000 107000 Credite pe 160 000 175 000
termen lung
Alte active 18 000 23 000 Datorii către 96 000 100 000
curente furnizori
Disponibilități 94 000 116 000 Alte datorii de 64 000 85 000
exploatare
Credite pe 40 000 40 000
termen scurt
ACTIV 910 000 1 000 000 CAPITALURI 910 000 1 000 000
TOTAL ȘI DATORII

Contul de profit și pierdere 2019


Cifra de afaceri 3096000
Cheltuieli materiale(CV) 2020000
Cheltuieli de personal(30%- 600000
CV, 70%- CF)
Cheltuieli cu impozite și taxe 300000
(CF)
Cheltuieli cu amortizarea 68000
Cheltuieli cu dobânzile 24000
Impozit pe profit 13440
Profit net 70 560

Să se calculeze
1) Rata rentabiltății economice (ROA),rata rentabilității financiare (ROE) și rata
dobânzii. Să se folosească toate formulele pentru determinarea acestora, inclusiv
relațiile de legătură între acestea (medie ponderată și Miller-Modigliani).

Rec = (PN+ Dob)/ AE0 x 100 = (70 560 +24 000)/(220 000+ 330 000+ 160
000) x 100 = (94 560/710 000) x 100 = 13,31%

(AE = activ economic, capital investit, capital permanent, activ total net de
datoriile curente)

R fin = PN/CPR0 x 100 = 70 560/ (220 000+330 000) x 100 = (70 560/550 000 )
x 100 = 12,82%

5
Disciplina: Finanțarea Întreprinderii
Titular seminar: Lect. Univ. Dr. Meral KAGITCI

R dob =( Dob/ DTL0) x 100 = (24 000/160 000) x 100 = 15%

Miller Modigliani
R fin = R ec + (R ec – R dob) x (DTL0/CPR0)
12,82% = 13,31% + (13,31% - 15%) x (160 000/ (220 000+330 000) )
= 13,31% - 1,69% x 0,29 = 13,31% - 0,49% = 12,82% ( se verifica)

Medie ponderata
R ec = R fin x (CPR0/AE0) + Rdob x (DTL0/AE0)
13,31 % = 12,82% x ((220 000+330 000)/(220 000+330 000+160 000) + 15 % x
160 000//(220 000+330 000+160 000) = 12 , 82% x 0,77 + 15% x 0,23 = 9,87%
+3,45% = 13,32% ( se verifica

2) Pentru o rată a inflației de 4%, să se calculeze valorile reale ale ratei rentabilității
economice, rentabilității financiare și ratei dobânzii.
Relatia lui Fischer
Rfinreala= (1+Rfin nom)/(1+Ri) – 1 = 1,1282/1,04 - 1 =1,08-1 = 0,08 =8%
Recreala = (1+Rec nom)/(1+Ri) - 1 = 1,1331/1,04 - 1= 0,089=8.9%
Rdobreala=(1+Rdobnom)/(1+Ri) -1= 1,15/1,04 -1 = 1,10 -1 =0,1 = 10%

3) Să se utilizeze ecuațiile de tip DuPont pentru rentabilitatea economică și cea


financiară.

4) Să se calculeze ratele de lichiditate (curentă, rapidă și imediată).


5) Să se calculeze levierul și gradul îndatorarii totale.

S-ar putea să vă placă și