Sunteți pe pagina 1din 11

Proiect

R O M Â N I A

MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR

ORDIN

Nr. / 2006

pentru aprobarea Procedurii de solicitare si emitere a avizului de mediu


pentru stabilirea obligatiilor de mediu

În baza prevederilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/ 2005


privind privind protectia mediului
Având în vedere prevederile Legii nr.137/2002 privind unele masuri pentru
accelerarea privatizarii, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 31/1990
privind societatile comerciale, republicata, modificata prin Legea nr. 302/2005, Legea nr.
219/1998 privind regimul concesiunilor, cu modificarile si completarile ulterioare, ale
Hotararii Guvernului nr. 577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonantei de Urgenta Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale si
a Ordonantei Guvernului nr.25/2002 privind unele masuri pentru monitorizarea
postprivatizare a contractelor de vanzare-cumparare de actiuni detinute de stat la
societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 64/1995, privind
procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în
perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare si a Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia
In temeiul prevederilor art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi
completările ulterioare,

ministrul mediului şi gospodăririi apelor emite prezentul

ORDIN

Art. 1. In cadrul procedurilor de vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de


active, fuziune, divizare, concesionare, sau in alte situatii care implica schimbarea titularului
unei activitati cu impact semnificativ asupra mediului, precum si in caz de dizolvare urmata
de lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii, titularul activităţii care intra sub
incidenta prevederilor legislatiei specifice activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului
1
sau au fost identificate de catre autoritatile competente pentru protectia mediului ca avand
posibil impact asupra mediului, are obligaţia de a solicita autorităţii publice judeţene pentru
protecţia mediului emiterea avizului de mediu în scopul stabilirii obligaţiilor de mediu,
denumit în continuare aviz de mediu pentru stabilirea obligatiiilor de mediu.
Art. 2. In sensul prezentului ordin, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea
semnificatie:
a. avizul pentru stabilirea obligaţiilor de mediu - act tehnico-juridic emis de
autoritatea competentă pentru protecţia mediului la: schimbarea titularului unei activităţi cu
impact asupra mediului, vânzarea pachetului majoritar de acţiuni, vânzarea de active,
fuziune, divizare, concesionare, dizolvare urmată de lichidare, lichidare, încetarea activităţii,
faliment, având ca scop stabilirea obligaţiilor de mediu, ca prevederi ale unui program
pentru conformare, în vederea asumării acestora de către părţile implicate în situaţiile
menţionate anterior.
b. autoritatea competenta pentru protectia mediului – agentiile judetene pentru
protectia mediului sau a municipiului Bucuresti sau Administratia rezervatiei Biosferei “Delta
Dunarii”.
c. bilant de mediu – lucrare elaborata de persoane fizice sau juridice atestate
conform legii, in scopul obtinerii avizului pentru stabilirea obligatiilor de mediu care contine
elementele analizei tehnice prin care se obtin informatii asupra cauzelor si consecintelor
efectelor negative cumulate, anterioare, prezente si anticipate ale activitatii, in vederea
cuantificarii impactului de mediu efectiv de pe un amplasament ; in cazul in care se
identifica un impact semnificativ, bilantul se completeaza cu un studiu de evaluare a
riscului;
d. evaluarea riscului – lucrare elaborata de persoane fizice sau juridice atestate
conform legii, prin care se realizeaza analiza probabilitatii si gravitatii principalelor
componente ale impactului asupra mediului si se stabileste necesitatea masurilor de
prevenire, interventie si/ sau remediere
e. experti – persoane fizice, recunoscute si/sau atestate pe plan national si/sau
international de catre autoritatile competente in domeniu;
f. obligatiile de mediu – setul de indatoriri impuse si asumate, dupa caz, de catre
persoane fizice sau juridice pentru reabilitarea/refacerea factorilor de mediu afectati in urma
desfasurarii unor activitati/activitati cu impact semnificativ asupra mediului.
g. program pentru conformare – plan de masuri care cuprinde masurile care
trebuie realizate la termen, precizate in avizul de mediu pentru stabilirea obligatiilor de
mediu de catre titularul activitatii, sub controlul autoritatii competente pentru protectia
mediului, in scopul respectarii prevederilor legale privind acest domeniu; programul pentru
conformare face parte integranta din avizul de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu;
Art. 3. (1) Reprezentantul persoanei juridice este obligat sa solicite in scris autoritatii
competente pentru protectia mediului, avizul de mediu pentru stabilirea obligatiilor de
mediu, in termen de 5 zile lucratoare de la data declansarii uneia din procedurile prevazute
la art. 1 si/sau de la data primirii de la tribunal a hotararii cu privire la declansarea
procedurii in cauza.
(2) Autoritatea competenta pentru protectia mediului, la solicitarea persoanei juridice
care se inscrie intr-una din procedurile mentionate la art. 1, precizeaza in scris
documentatia necesara obtinerii avizului de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu
precum si orice alt document necesar emiterii acestuia.
2
(3) Documentaţia necesară solicitarii avizului de mediu pentru stabilirea obligatiilor
de mediu, înaintată de titularul activităţii, cuprinde obligatoriu urmatoarele :
a) cerere conform modelului prezentat în anexa nr. 1;
b) bilanţ de mediu, dupa caz;
Art. 3 alin(3)-    " Documentatia necesara.... " unde consideram ca la pct b) bilantul de mediu sa fie
obligatoriu, "dupa caz" sa se refere la nivelul acestuia si anume BM 0 sau BM I si II (APM Prahova)
c) propunere de program pentru conformare.
d) anunt public intr-un cotidian local de larga circulatie
e) achitarea tarifului
Art. 4. (1) La primirea documentaţiei autoritatea competenta pentru protectia
mediului analizeaza si verifica amplasamentul în termen de 10 zile lucratoare de la data
depunerii acesteia.
(2) In termen de 10 zile lucratoare de la anuntul public, conform modelului prezentat
in anexa nr. 4, publicul interesat transmite observatii/comentarii justificate, autoritatii
competente pentru protectia mediului.
(3) Documentatia impreuna cu observatiile/comentariile justificate ale publicului se
analizeaza in sedinta Colectivului de Analiza Tehnica (CAT), constituit la nivelul fiecarui
judet si al municipiului Bucuresti, inclusiv in cazul Administratiei Biosferei Delta Dunarii,
conform legislatiei in vigoare.
(4) Autoritatea competenta pentru protectia mediului in termen de 10 zile lucratoare
de la data sedintei CAT, elibereaza avizul de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu,
conform modelului prezentat în anexa nr.1, sau solicita completarea/modificarea
documentaţiei.
(5) Termenul de 20 zile lucratoare, potrivit alin. (1), pentru soluţionarea cererii de
emitere a avizului curge de la data depunerii documentaţiei complete.
(6) Exceptie de la prevederile alin. (5) o constituie cazurile care intra sub incidenta
art 13. din Legea 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu
modificarile si completarile ulterioare, pentru care termenul este de (10 zile) de la data
depunerii documentatiei complete, de solicitare a avizului de mediu pentru stabilirea
obligatiilor de mediu,
(7) Partile implicate in una dintre procedurile prevazute la art. 1, notifica autoritatea
competenta pentru protectia mediului, în termen de 60 de zile, de la data semnarii/emiterii
documentului printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul, sau dupa caz
nefinalizarea procedurii care a facut obiectul solicitarii avizului de mediu pentru stabilirea
obligatiilor de mediu.
In art.4, alin.7, se dispune: "partile implicate in una dintre procedurile prevazute la art.1, notifica autoritatea competenta
pentru protectia mediului, in termen de 60 de zile de la data semnarii/emiterii documentului printr-un document
certificat pentru conformitate cu originalul, sau dupa caz nefinalizarea procedurii care a facut obiectul solicitarii avizului
de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu".In anexa 2 la proiect, in aliniat final se prevede:"titularul va notifica
APM..., in termen de 10 zile lucratoare, finalizarea procedurii....
Ce diferenta este intre cele doua notificari cu termene diferite? (APM Bistrita)

Art. 5. Obligatiile de mediu sunt cuprinse in anexa la Avizul de mediu pentru


stabilirea obligatiilor de mediu, conform modelului prezentat în anexa nr. 3.
Art. 6. (1) Avizul de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu este valabil pana la
indeplinirea scopului pentru care a fost eliberat, cu exceptia cazului in care intervin
modificari ale conditiilor care au stat la baza eliberarii.

3
(2) Titularul avizului de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu are obligaţia de a
solicita revizuirea acestuia, în situaţia în care intervin modificări ale condiţiilor prevăzute în
acesta, dupa caz.
Art. 7. (1)Titularul avizului de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu are
obligaţia de a respecta termenele măsurilor prevăzute în programul pentru conformare şi
de a raporta realizarea fiecărei măsuri la autoritatea competenta pentru protecţia mediului.
(2) Autoritatea competenta pentru protecţia mediului verifica realizarea fiecarei
masuri, conform notificarii prevazute la alin.1 si incheie un proces verbal de control in care
se inscrie modul de realizare a masurilor si conformarea fata de normativele in vigoare.
Art. 7 alin (2) unde sa fie implicata si Garda de Mediu( verificarea indeplinirii masurilor sa se faca impreuna cu
Garda ).
- Art 7 – Din textul articolului rezulta ca autoritatea competenta pentru protectia mediului care verifica
realizarea masurilor este Agentia pentru Protectia Mediului. Acest fapt este in contradictie cu pct. 13
alin (3)a) din Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea OUG 195/2005 (APM Brasov)

(3) După expirarea ultimului termen, autoritatea competenta pentru protecţia mediului
realizeaza un control privind indeplinirea tuturor masurilor, finalizat printr-un proces-verbal
care să certifice stadiul realizării tuturor condiţiilor impuse prin avizul de mediu pentru
stabilirea obligatiiilor de mediu..
(4) In cazul nerespectarii prevederilor avizului de mediu pentru stabilirea obligatiilor
de mediu autoritatea compententa pentru protectia mediului emite o notificare prealabila,
prin care se acorda un termen de 30 de zile pentru indeplinirea obligatiilor si notifica Garda
Nationala de Mediu pentru constatarea si aplicarea sanctiunilor.
Art. 8. (1)Avizul de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu se revizuieste de
cate ori apar elemente noi cu impact asupra mediului, necunoscute la data emiterii. In acest
caz, autoritatea competenta pentru protectia mediului poate solicita refacerea evaluarii
impactului asupra mediului, dupa caz.
(2) Detinatorul avizului de mediu are obligatia de a respecta termenele de realizare a
masurilor din programul pentru conformare.
Art. 9. Tarifele încasate pentru emiterea avizului de mediu pentru stabilirea
obligatiiilor de mediu sunt prevăzute în Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei
mediului nr. 340/2000 pentru aprobarea Nomenclatorului de lucrări şi servicii care se
prestează de către autorităţile pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul
tarifelor aferente, cu modificările şi completările ulterioare, şi se achită la sediile agenţiilor
judeţene pentru protecţia mediului.
- tarifele incasate pentru emiterea avizului de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu,
prevazute in Ordinul 340/2000, sunt pe categorii de complexitate (mica, medie, mare),
clasificare care nu apare in Ordinul 876/2004. Cum se procedeaza in cazul solicitarii
avizului de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu pentru incetarea activitatii unui
obiectiv a carui activitate nu se mai autorizeaza, conform Ordinului 876/2004?
- in cazul solicitarii revizuirii avizului de mediu , care este tariful care trebuie achitat? (APM
Botosani)

Art. 10. Emiterea avizului de mediu la încetarea activităţilor de eliminare a deşeurilor,


respectiv depozitare şi incinerare se realizeaza in conformitate cu prevederile Ordinului
Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor nr. 1274/2005.

4
 Art. 10 din proiectul de Ordin precizeaza ca:* in cazul inchiderii depozitelor si instalatiilor
de incinerare se va aplica procedura din Ordin 1274/2005*--aceasta prevedere permite
generalizarea/extinderea catre toate tipurile de depozit si incineratoare (APM Constanta)

Art. 11. Autoritatea competenta pentru protectia mediului aduce la cunostinta


publicului, prn afisare la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului si pe pagina
de site a acesteia, decizia luata si pune la dispozitia acestuia copia avizului de mediu
pentru stabilirea obligatiilor de mediu, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului
nr. 878/2005 privind accesul publicului la informatia privind mediul.
Art. 12. Litigiile generate de emiterea si revizuirea avizului de mediu pentru
stabilirea obligatiilor de mediu se solutioneaza de instantele de contencios competente.
Art. 13. Anexele nr. 1- 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 14. La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul MAPPM nr.
709/1999 privind conţinutul avizului de mediu pentru privatizare, emis de autoritatea
competentă, în aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 450/1999 privind aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997
privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 15. Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTRU

Sulfina BARBU

ANEXA Nr. 1

Antetul persoanei juridice Agenţia de Protecţia Mediului ...........................


Nr. ....................... data ...................................
Nr. de inregistrare in Registrul Comertului..................
CUI.................Cod CAEN............................................
Nr. ............... data ....................

CERERE
pentru obţinerea avizului de mediu pentru stabilirea obligatiiilor de mediu

in cazul procedurii de :
1.schimbarea titularului unei activităţi cu impact asupra mediului,
2. vânzarea pachetului majoritar de acţiuni, 3. vânzarea de active,
4. fuziune, 5. divizare,
6. concesionare,
7. dizolvare urmată de lichidare , 8. lichidare , 9. încetarea activităţii , 10. faliment
11. altele (se va specifica procedura nou identificata)

5
…………………………………………………………………………………………………….
(denumirea persoanei juridice/reprezentant legal/persoana fizica care solicită obţinerea avizului de mediu pentru
stabilirea obligatiiilor de mediu )
sediul ..................................................................telefon/fax..............................................,reprezentată legal
prin .......................................................................................................................................,(numele şi
funcţia)
solicită Agenţiei de Protecţia Mediului …………..…………………………judeţul................................. emiterea
avizului de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu, în temeiul prevederilor :
- Legii nr.137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu modificarile si completarile ulterioare

- Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, modificata prin Legea nr. 302/2005
- Hotărârii Guvernului nr. 577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare,
-Ordonantei Guvernului nr.25/2002 privind unele masuri pentru monitorizarea postprivatizare a contractelor de

vanzare-cumparare de actiuni detinute de stat la societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare

- Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, cu modificarile si completarile ulterioare


- Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, republicata , cu modificarile si

completarile ulterioare

- Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22
decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii 213/1998 privind proprietatea publica

si regimul juridic al acesteia

(denumirea obiectivului................................................... situat in str..................................nr..............localitate


..................judet................si scopul
solicitarii .............................................................................................................................................................
..............)
in acest sens depunem spre analiză documentaţia de solicitare ce contine:
- bilantul de mediu, recomandarile privind obligaţiile de mediu si specificarea surselor potenţiale de
răspundere pentru daune aduse mediului;
- propunerea de program pentru conformare, corespunzătoare obligaţiilor de mediu;
- autorizaţia de gospodărire a apelor; dupa caz,
- autorizatia de mediu insotita de programul pentru conformare (in copie), dacă există;
- copii ale actelor de proprietate sau de drept de folosinţă a terenurilor, clădirilor
- autorizatii/avize/contracte, eliberate/incheiate de alte autoritati, în conformitate cu dispoziţiile legale,
după caz:
- autorizaţia sanitară
- contract pentru descărcarea apelor uzate;
- autorizatie pentru detinea si comercializarea substantelor chimice periculoase
- autorizaţia de protecţia muncii
- autorizaţia de prevenire şi stingere a incendiilor

Prin prezenta declarăm că datele şi informaţiile prezentate în documentatia de evaluare a impactului asupra
mediului, în propunerea de program pentru conformare şi precum si in ceea ce priveste sursele potenţiale
de răspundere pentru daune aduse mediului si au fost însuşite de către conducerea unităţii şi corespund
situaţiei reale.

Director/ Reprezentant legal


6
...................................................................................
(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

 Modelul de cerere din Ord. 1274/2005 este diferit de cel din proiectul de Ordin pentru
emiterea avizului de mediu- consider ca trebuie sa fie un singur model ,mai ales ca
serveste aceluiasi scop; (APM Constanta)

ANEXA Nr. 2
MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR
Agenţia de Protecţia Mediului .................................

AVIZ DE MEDIU
pentru stabilirea obligatiiilor de mediu

nr. ............................. din .............................


pentru :
1.schimbarea titularului unei activităţi cu impact asupra mediului,
2. vânzarea pachetului majoritar de acţiuni, 3. vânzarea de active,
7
4. fuziune, 5. divizare,
6. concesionare,
7. dizolvare urmată de lichidare , 8. lichidare , 9. încetarea activităţii , 10. faliment
11. altele (se va specifica procedura nou identificata)

Ca urmare a cererii nr. ............................... din ............................, adresată de ......................., cu sediul în


judeţul ....................................., localitatea ..............................., str. ............................... nr. ...........,
înregistrată la nr. ....................................... din ................................, în urma analizei documentaţiei depuse
şi a verificarii amplasamentului, în baza prevederilor Ordonantei de Urgenta nr. 195/2005 privind protecţia
mediului,
- Legii nr.137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu modificarile si completarile ulterioare

- Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, modificata prin Legea nr. 302/2005
- Hotărârii Guvernului nr. 577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare,
-Ordonantei Guvernului nr.25/2002 privind unele masuri pentru monitorizarea postprivatizare a contractelor de

vanzare-cumparare de actiuni detinute de stat la societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare

- Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, cu modificarile si completarile ulterioare


- Legea 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, republicata , cu modificarile si completarile

ulterioare
- Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22
decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii 213/1998 privind proprietatea publica

si regimul juridic al acesteia

precum si a Hotărârii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului si Gospodaririi
Apelor, cu modificarile si completarile ulterioare se emite următorul :

 Precizarea in proiectul de ordin ,a responsabilitatii persoanelor in situatia revizuirii avizului


de mediu,inserarea acestui lucru in formularul de aviz de mediu; (APM Constanta)

AVIZ

pentru …………………………….…………………………………...…….(persoana juridica/fizica solicitanta a


avizului) str. ........................................ nr. ........., judeţul ......................... .pentru
activitatea/instalatia
...................................................................................amplasament...................................................................

Obligaţiile de mediu, programul pentru conformare şi sursele potenţiale de răspundere pentru daune aduse
mediului, pentru aceasta activitate, sunt cele cuprinse în anexa 3, care face parte integrantă din prezentul
aviz.

8
Prezentul aviz se emite cu următoarele condiţii:

Titularul va notifica Agenţia de Protecţia Mediului ………………… în termen de 10 zile lucratoare,


finalizarea procedurii care face obiectul solicitarii, cu prezentarea datelor de identificare a persoanei
juridice/fizice care a preluat obligatiile de mediu in scopul realizarii masurilor prevazute in programul pentru
conformare, inclusiv pentru repararea prejudiciului cauzat mediului.

Director Executiv, Şef Serviciu Autorizari si Controlul Conformarii

........................................... ...........................................

Intocmit,

ANEXA Nr. 3

AGENŢIA DE PROTECŢIA MEDIULUI


....................................................................

ANEXĂ
9
la Avizul de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu
nr. ............ din .............................................

având ca titular pe ..........................................

Prevederile pentru programul de


Domeniul Obligaţiile de mediu conformare şi termenele de
realizare
Protecţia solului, subsolului şi a    
apelor subterane
Descărcarea apelor uzate    
Emisii şi imisii atmosferice    
Gospodărirea deşeurilor    
si a substantelor chimice
periculoase
Condiţii pentru protecţia    
aşezărilor umane
Altele    
Surse potenţiale de răspundere pentru daune aduse mediului*):
............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ ........................
..............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Director Executiv , Şef Serviciu Autorizari si Controlul Conformarii


.................................................. .............................................

Intocmit,

______________________
*) Se va completa, după caz, responsabilitatea pentru repararea prejudiciului adus mediului prin activităţile anterioare
desfăşurate de persoana juridica solicitanta

- Anexa nr 3 – Sa se precizeze ce reprezinta obligatiile de mediu si ce reprezinta prevederile


pentru programul de conformare si care este diferenta dintre ele (APM Brasov)

ANEXA Nr. 4

ANUNŢUL PUBLIC

Efectuat de titularul proiectului:


10
……………………………………………………………………………………………….....
(denumirea persoanei juridice/reprezentant legal/persoana fizica care solicită obţinerea avizului de mediu
pentru stabilirea obligatiiilor de mediu )
anunţă publicul interesat asupra ............ (1/2/3/4/- 11, după caz) necesară pentru obţinerea avizului de
mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu. Informaţiile privind impactul asupra mediului al activitatii
desfasurate care face obiectul cererii pot fi consultate la sediul APM ............... (adresa) şi la sediul ..............
(denumirea titularului) ............... (adresa), în zilele de ..................., între orele .................. .
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM ..................., până la ............. (ziua limită de primire a
observaţiilor).

Proiectul nu contine, desi in practica ar fi necesare, urmatoarele:


        - model anunt public;
- model proces verbal de verificare amplasament precum si specificarea criteriilor de evaluare a impactului
asupra mediului, eventual intr-o anexa. (APM Bistrita)

- in cazul in care, dupa verificarea amplasamentului, se constata ca este necesara


refacerea programului pentru conformare si completarea documentatiei (de ex. cu bilant
de mediu), exista termen limita de completare a documentatiei de catre solicitant?
- necesitatea efectuarii bilantului de mediu se stabilesti in sedinta CAT sau sedinta CAT
are loc dupa depunerea documentatiei complete de solicitare? (APM Botosani)

 Sint necesare precizari referitoare la durata avizului de mediu ,al carui termen nu poate
depasi valabilitatea unei autorizatii de mediu,respectiv al unui program de conformare
,emisa in conformitate cu prevederile Ord. 876/2004; (APM Constanta)

11