Sunteți pe pagina 1din 140

Camera de Comerț și Industrie București

04.10.2017- 05.10.2017

„Un nou mod de gândire este necesar dacă


oamenii vor să supravieţuiască”
Albert EINSTEIN
Scopul cursului este de a oferi
cunostinte in domeniul managementului
deseurilor, clasificarea deseurilor;
prevederile legislatiei din domeniul
protectiei mediului; metode de recuperare si
eliminare a deseurilor; responsabilitatea
privind gestionarea deseurilor.

aplicarea prevederilor legale privind
gestionarea deseurilor;

coordonarea activitatilor de gestionare a
deseurilor, respectiv identificarea si
codificarea deseurilor;

gestionarea corecta a deseurilor;

intocmirea evidentei deseurilor cf. HG 856/
2002;

raportare deseuri;

transport deseuri (inclusiv deseuri
periculoase).
 Ordonanța de urgență nr. 195/2005 privind
protecția mediului - modificările aduse prin
următoarele acte: Rectificare 2006; L
265/2006; OUG 57/2007; OUG 114/2007;
OUG 164/2008; OUG 71/2011; OUG58/2012;
L 187/2012; OUG 9/2016.
 Obiectul ordonanței de urgență îl constituie
un ansamblu de reglementări juridice privind
protecția mediului, obiectiv de interes public
major, pe baza principiilor și elementelor
strategice care conduc la dezvoltarea durabilă
AUTORIZATIA DE MEDIU- actul administrativ
emis de autoritatea competentă pentru
protecția mediului, prin care sunt stabilite
condițiile și/sau parametrii de funcționare ai
unei activități existente sau ai unei activități noi
cu posibil impact semnificativ asupra mediului,
obligatoriu la punerea în funcțiune;
Solicitarea si obtinerea autorizatiei de mediu
sunt obligatorii atat pentru desfasurarea
activitatilor existente, cat si pentru inceperea
activitatilor noi conform prevedreilor articolului
5, alin. 1 din Ordinul nr. 1798/2007 pentru
aprobarea Procedurii de emitere a autorizației
de mediu (modificat prin Ordin 1298/2011 si
Ordin 3839/2012)
AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU -actul
administrativ emis de autoritatea
competentă pentru protecția mediului, cu
informarea prealabilă a Agenției Naționale
pentru Protecția Mediului, care acordă
dreptul de a exploata în totalitate sau în
parte o instalație, în anumite condiții, care
să garanteze că instalația corespunde
prevederilor privind prevenirea și controlul
integrat al poluării; autorizația poate fi
emisă pentru una sau mai multe instalații ori
părți ale acesteia, situate pe același
amplasament și exploatate de același
operator;
Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale;
Ordinul nr. 1158/2005 pentru modificarea și completarea
anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și
mediului nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a
autorizației integrate de mediu
Ordinul nr. 36/2004 privind aprobarea Ghidului tehnic general
pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizației integrate de
mediu;
Legea nr. 92/2003 pentru aderarea României la Convenția
privind efectele transfrontiere ale accidentelor industriale,
adoptată la Helsinki la 17 martie 1992;
Ordinul nr. 37/2003 pentru aprobarea Documentului de
referință privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru
industria celulozei și hârtiei
Ordinul nr. 566/2003 pentru aprobarea Documentului de
referință privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru
industria producătoare de ciment și var
Ordinul nr. 169/2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmării
directe, a Documentelor de referință privind cele mai bune
tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană
ACORDUL DE MEDIU - actul administrativ emis
de autoritatea competentă pentru protecția
mediului, prin care sunt stabilite condițiile și,
după caz, măsurile pentru protecția mediului,
care trebuie respectate în cazul realizării unui
proiect;
Hotărârea nr. 445/2009 privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice și private asupra mediului
(actualizata cu HG 17/2012.)
Ordinul nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de
aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru
proiecte publice și private
Ordinul nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic
privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale
planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de
interes comunitar
Ordinul nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor
metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de
evaluare a impactului asupra mediului
Ordinul nr. 864/2002 pentru aprobarea Procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului în context
transfrontieră și de participare a publicului la luarea deciziei
în cazul proiectelor cu impact transfrontieră
AVIZ DE MEDIU PENTRU PLANURI SI PROGRAME - actul administrativ
emis de autoritatea competentă pentru protecția mediului, care
confirmă integrarea aspectelor privind protecția mediului în planul
sau programul supus adoptării;
Procedura de reglementare si competentele de emitere a avizului de
mediu pentru planuri si programe sunt date de HG 1076/2004
privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru
planuri și programe (modificata prin HG 1000/2012.)
Ordinul nr. 777/2016 privind abrogarea Ordinului ministrului
mediului și gospodăririi apelor nr. 995/2006 pentru aprobarea listei
planurilor și programelor care intră sub incidența Hotărârii
Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a
evaluării de mediu pentru planuri și programe
Ordinul nr. 117/2006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea
procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și
programe
Documentatiile necesare pentru obtinerea actelor de
regelementare vor fi realizate de peroane fizice/juridice care au
acest drept conform art. 21 din OUG 195/2005
Raportul de mediu, raportul privind impactul asupra mediului,
bilanțul de mediu, raportul de amplasament, raportul de securitate,
studiul de evaluare adecvată se realizează de către persoane fizice
și juridice care au acest drept, potrivit legii.
(2) Condițiile de elaborare a raportului de mediu, raportului privind
impactul asupra mediului, bilanțului de mediu, raportului de
amplasament, raportului de securitate, studiului de evaluare
adecvată se stabilesc prin ordin al conducătorului autorității
publice centrale pentru protecția mediului.
(3) Cheltuielile privind elaborarea lucrărilor prevăzute la alin. (1)
revin titularului planului, programului, proiectului sau activității.
(4) Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la
dispoziția autorităților competente pentru protecția mediului și a
publicului revine titularului planului, programului, proiectului sau
al activității, iar răspunderea pentru corectitudinea lucrărilor
prevăzute la alin. (1) revine autorului acestora
Art. 29 Gestionarea deșeurilor se efectuează în condiții de protecție a sănătății
populației și a mediului și se supune prevederilor prezentei ordonanțe de urgență,
precum și legislației specifice în vigoare.
Art. 30 Controlul gestionării deșeurilor revine autorităților publice competente pentru
protecția mediului și celorlaltor autorități cu competențe stabilite de legislația în vigoare.
Art. 31 Autoritățile administrației publice locale, precum și persoanele fizice și juridice
care desfășoară activități de gestionare a deșeurilor au atribuții și obligații în
conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență și a celor specifice din
domeniul gestionării deșeurilor.
Art. 32 (1) Introducerea pe teritoriul României a deșeurilor de orice natură, în scopul
eliminării acestora, este interzisă.
(2) Introducerea pe teritoriul României a deșeurilor, în scopul recuperării, se realizează
în baza reglementărilor specifice în domeniu, cu aprobarea Guvernului, în conformitate
cu prevederile Tratatului privind aderarea României la Uniunea Europeană, ratificat prin
Legea nr. 157/2005.
(3) Valorificarea deșeurilor se realizează numai în instalații, prin procese sau activități
autorizate de autoritățile publice competente.
(4) Tranzitul și exportul de deșeuri de orice natură se realizează în conformitate cu
acordurile și convențiile la care România este parte și cu legislația națională specifică în
domeniu.
Art. 33 (1) Transportul intern al deșeurilor periculoase se realizează în conformitate cu
prevederile legale specifice.
(2) Transportul internațional și tranzitul deșeurilor periculoase se realizează în
conformitate cu prevederile acordurilor și convențiilor internaționale la care România
este parte.
Stabilirea obligatiilor de mediu
În cazul în care titularii de activități pentru care este necesară reglementarea din
punctul devedere al protecției mediului prin emiterea autorizației de mediu,
respectiv a autorizației integrate de mediu urmează să deruleze sau să fie supuși
unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active,
fuziune, divizare, concesionare ori în alte situații care implică schimbarea titularului
activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment,
încetarea activității, conform legii, dispozițiile art. 15 alin. (2) lit. a) se aplică în mod
corespunzător.
(11) Autoritatea competentă pentru protecția mediului informează titularii prevăzuți
la alin. (1) cu privire la obligațiile de mediu care trebuie asumate de părțile
implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare
existente. În situația în care titularii prevăzuți la alin. (1) nu dețin acte de
reglementare, obligațiile de mediu sunt identificate pe baza bilanțului de mediu.
(2) În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă
încheierea uneia dintre procedurile menționate la alin. (1), părțile implicate transmit
în scris autorității competente pentru protecția mediului obligațiile asumate privind
protecția mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.
(3) Clauzele privind obligațiile de mediu cuprinse în actele întocmite în cadrul
procedurilor prevăzute la alin. (1) au caracter public.
(4) Îndeplinirea obligațiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de:
dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității.
Obligațiile persoanelor fizice și juridice
Art. 94 1) Protecția mediului constituie o obligație a tuturor persoanelor fizice și
juridice, în care scop:
a) solicită și obțin actele de reglementare, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe
de urgență și a legislației subsecvente;
b) respectă condițiile din actele de reglementare obținute;
c) nu pun în exploatare instalații ale căror emisii depășesc valorile limită stabilite prin
actele de reglementare;
d) persoanele juridice care desfășoară activități cu impact semnificativ asupra
mediului organizează structuri proprii specializate pentru protecția mediului;
e) asistă persoanele împuternicite cu activități de verificare, inspecție și control,
punându-le la dispoziție evidența măsurătorilor proprii și toate celelalte documente
relevante și le facilitează controlul activităților ai căror titulari sunt, precum și
prelevarea de probe;
f) asigură accesul persoanelor împuternicite pentru verificare, inspecție și control la
instalațiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele și
instalațiile de depoluare a mediului, precum și în spațiile sau în zonele aferente
acestora;
g) realizează, în totalitate și la termen, măsurile impuse prin actele de constatare
încheiate de persoanele împuternicite cu activități de verificare, inspecție și control;
h) se supun dispoziției scrise de încetare a activității;
i) suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlătură urmările produse de
acesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului
"poluatorul plătește";
Obligațiile persoanelor fizice și juridice

j) asigură sisteme proprii de supraveghere a instalațiilor și proceselor tehnologice și pentru


automonitorizarea emisiilor poluante;
k) asigură evidența rezultatelor și raportează autorității competente pentru protecția mediului
rezultatele automonitorizării emisiilor poluante, conform prevederilor actelor de reglementare;
l) informează autoritățile competente, în caz de eliminări accidentale de poluanți în mediu sau de
accident major;
m) depozitează deșeurile de orice fel numai pe amplasamente autorizate în acest sens;
n) nu ard miriștile, stuful, tufărișurile sau vegetația ierboasă fără acceptul autorității competente
pentru protecția mediului și fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru
situații de urgență;
o) aplică măsurile de conservare stabilite de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului
pe suprafețele terestre și acvatice supuse unui regim de conservare ca habitate naturale pe care le
gestionează precum și pentru refacerea ecologică a acestora;
p) nu folosesc momeli periculoase în activitățile de pescuit și vânătoare, cu excepția cazurilor
special autorizate:
q) asigură condiții optime de viață, în conformitate cu prevederile legale, animalelor sălbatice ținute
în captivitate legal, sub diferite forme;
r) asigură luarea măsurilor de salubrizare a terenurilor deținute cu orice titlu, neocupate productiv
sau funcțional, în special a celor situate de-a lungul căilor de comunicație rutiere, feroviare și de
navigație;
s) să se legitimeze la solicitarea expresă a personalului de inspecție și control prevăzut în prezenta
ordonanță de urgență.
Obligațiile persoanelor fizice și juridice

(4) Persoanele fizice și juridice au următoarele


obligații în vederea respectării regimului ariilor
naturale protejate:
a) să respecte prevederile planurilor de management
și ale regulamentelor ariilor naturale protejate;
b) să nu desfășoare activități care contravin planurilor
de management sau regulamentelor ariilor naturale
protejate, precum și prevederilor prezentei ordonanțe
de urgență;
c) să obțină acordurile aferente ariilor naturale
protejate;
d) să permită accesul în aria naturală protejată a
administratorilor sau custozilor precum și a
împuterniciților acestora pe terenurile deținute cu
orice titlu.
.
Obligațiile persoanelor fizice și juridice
Titularii activităților care fac obiectul procedurilor de
reglementare din punct de vedere al protectiei
mediului au obligația:
a) de a notifica autoritatea competentă pentru
protecția mediului dacă intervin elemente noi,
necunoscute la data emiterii actelor de
reglementare, precum și asupra oricăror modificări
ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor
de reglementare, înainte de realizarea modificării;
b) de a respecta termenele stabilite de autoritatea
competentă pentru protecția mediului în derularea
procedurilor de emitere a actelor de reglementare.
(3) Nerespectarea termenelor prevăzute la alin. (2)
lit. b) conduce la respingerea solicitării.
Atributiile autoritatilor competente pentru
protectia mediului
Art. 8 (1) Autoritățile competente pentru protecția
mediului, cu excepția Gărzii Naționale de Mediu și
a structurilor subordonate acesteia, conduc
procedura de reglementare și emit, după caz, acte
de reglementare, în condițiile legii.
(2) În derularea procedurilor de reglementare
pentru proiecte sau activități care pot avea efecte
semnificative asupra teritoriului altor state,
autoritățile competente pentru protecția mediului
au obligația să respecte prevederile convențiilor
internaționale la care România este parte.
Pentru imbunatatirea conditiilor noastre de
viata;
Pentru a fi in conformitate cu cerintele legale
privind respectarea si protectia mediului;
Pentru a nu primi amenzi de la autoritati;
Pentru a ne permite sa muncim respectand in
acelasi timp mediul inconjurator;
Pentru a raspunde nevoilor clientilor nostri;
Pentru a obtine imaginea si reputatia unei
societati ce « respecta mediul»;
Cerintele legale de mediu:- sunt exigente
incluse in legislatia de mediu, ex.: cerinte
internationale, nationale, regionale (legislatia de
mediu / acte normative de mediu), dar si cerinte
incluse in actele de reglementare, standarde de
mediu si standarde de firma)
Cerintele legale de mediu se refera la:
– factori de mediu: apa, aer, sol, subsol, specii si
habitate naturale, etc.
– activitati: industrie (inst. mari de ardere),
zootehnie, servicii (gestionare deseuri), etc.
Acte de reglementare pentru mediu - sunt cele mai
importante in practica de zi cu zi:
- acte emise de autoritatile de mediu – locale,
nationale (acordul de mediu /autorizatia de mediu,
avizul / autorizatia de gospodarirea apelor, etc.)
- Angajamente voluntare de mediu, acorduri
incheiate cu clientii, cerinte de mediu ale
organizatiei, coduri de buna practica, etc.
Definitia notiunii de deșeuri înseamnă orice
substanță sau obiect pe care deținătorul le
aruncă sau are intenția sau obligația să le
arunce.
Gestionarea deșeurilor, cunoscută și
ca managementul deșeurilor, se referă la
educația privind colectarea, transportul,
tratarea, reciclarea, valorificarea și eliminarea
deșeurilor.
Deșeurile gestionate pot fi atât solide, cât
și lichide sau gazoase și cu diverse
proprietăți periculoase, necesitând metode
de tratare specifice.
Responsabilitatea pentru activităţile de
gestionare a deșeurilor revine generatorilor
acestora, conform principiului „poluatorul
plăteşte”, sau, după caz, producătorilor,
conform principiului „responsabilitatea
producătorului”.
 Gestiunea ambalajelor si deseurilor de
ambalaje
 Gestiunea vehicolelor scoase din uz - VSU
 Gestiunea bateriilor si acumulatorilor uzati
 Gesiunea anvelopelor uzate
 Gestiunea deseurilor de echipamente
electrice si electronice - DEEE
Trasabilitate - caracteristica unui sistem de a
permite regăsirea istoricului, a utilizării sau a
localizării unui deșeu prin identificări
înregistrate;
Trasabilitatea deseurilor de la generatorul
initial pana la valorificatorul final/unitatea
unde are loc eliminarea deseului.
Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European
și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind
deșeurile și de abrogare a anumitor directive
Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor
modificata cu OUG 68/2016.
LEGEA 166/2017 privind aprobarea Ordonantei
de Urgenta 68_2016 pentru modificarea si
completarea Legii 211_2011 republicata privind
regimul deseurilor s-a publicat in MO
544/13.07.2017
 Ierarhia deseurilor
 Incetarea statutului de deseu
 Subprodus
 Responsabilitatea/ Raspunderea extinsa
producatorului
 Prevenirea generarii de deseuri
 Reutilizarea
 Reciclarea
 Valorificare prin alte metode
 Eliminare
Ierarhia opțiunilor de gestionare
a deșeurilor conform Directivei
cadru privind gestiunea
deşeurilor 2008/98/CE
Un reziduu de productie care indeplineste
cerintele art. 5 din L 211/2011 este subprodus
si nu deseu
Produs –orice material creat in mod voit in
cadrul unui proces de productie
Reziduu de productie – un material care nu
este produs in mod voit in procesul de
productie si care poate sa fie sau sa nu fie
deseu
Este considerat subrodus daca indeplineste,
cumulativ urmatoarele conditii:
a) utilizarea ulterioară a substanței sau a obiectului
este certă;
b) substanța sau obiectul poate fi utilizat direct,
fără a fi supus unei alte prelucrări suplimentare
celei prevăzute de practica industrială obișnuită;
c) substanța sau obiectul este produs ca parte
integrantă a unui proces de producție;
d) utilizarea ulterioară este legală, în sensul că
substanța sau obiectul îndeplinește toate cerințele
relevante referitoare la produs, la protecția
mediului și protecția sănătății pentru utilizarea
specifică și nu va produce efecte globale nocive
asupra mediului sau a sănătății populației.
Ce se intelege prin utilizarea ulterioara este certa?
1. Inseamna ca este sigur sau garantat ca acel
material va fi utilizat. Scopul acestui criteriu
arata ca in cazul in care utilizarea nu este
sigura, exista posibilitatea ca acel material sa
fie gestionat ca si deseu
2. Exita un contract intre detinatorul materialului
si utilizatorul acestuia;
3. Un castig financiar pentru detinatorul
materialului;
4. Existenta unei piete solide pentru utilizarea
ulterioara;
5. Materialul poate fi utilizat in forma rezultata
din proces;
6. Poate fi utilizat un procent mare din material;
Ce se intelege prin “utilizat direct, fără a fi
supus unei alte prelucrări suplimentare celei
prevăzute de practica industrială obișnuită”?

Exemplu
Steriul utilizat pentru umplerea golurilor de
mina, fara alta procesare este subprodus, daca
este supus unor procese de tratare inainte de a
fi utilizat, atunci este deseu.
Ce se intelege prin “substanța sau obiectul este
produs ca parte integrantă a unui proces de
producție”?

Procesul din care rezulta materialul numit


subprodus este parte integranta a unui proces
de productie;
Ce inseamna ”utilizarea ulterioară este legală”?

Materialul indeplineste toate criteriile relevante


referitoare la produs, la protecţia mediului şi
protecţia sănătăţii pentru utilizarea specifică şi
nu vor produce efecte globale nocive asupra
mediului sau a sănătăţii populaţiei.
Anumite categorii de
deşeuri încetează să mai fie
considerate deşeuri, în
sensul pct. 9 al anexei nr. 1,
în cazul în care au trecut
printr-o operaţiune
prevăzută în anexa nr. 3 şi
dacă îndeplinesc criteriile
specifice stabilite la nivelul
Uniunii Europene, potrivit
următoarelor condiţii:
a) substanţa sau obiectul sunt utilizate în mod curent
pentru îndeplinirea unor scopuri specifice;
b) există o piaţă sau cerere pentru substanţa sau obiectul
în cauză;
c) substanţa sau obiectul îndeplineşte cerinţele tehnice
pentru îndeplinirea scopurilor specifice şi respectă
legislaţia şi normele aplicabile produselor;
d) utilizarea substanţei sau a obiectului nu va produce
efecte nocive asupra mediului sau a sănătăţii populaţiei.
(2) Criteriile prevăzute la alin. (1) includ şi valorile-limită
pentru poluanţi, dacă este necesar, şi iau în considerare
orice eventuale efecte negative asupra mediului ale
substanţei sau ale produsului în cauză.
(3) Criteriile specifice prevăzute la alin. (1) pentru
încetarea statutului de deşeu trebuie luate în considerare,
cel puţin în cazul agregatelor, hârtiei, sticlei, metalelor,
anvelopelor şi al textilelor.
Cand un deseu incetează să fie deseu si devine materie
prima secundara?
Cum facem distinctia dintre deseuri si subproduse?
Conceptul EOW –end of waste criteria- indica sub ce
circumstante materialele care deja s-au incadrat in
definitia de deseu si au devenit subiectul legislatiei
privind deseurile, inceteaza sa mai fie considerate
deseuri
Un astfel de material dupa ce a trecut prin toate etapele
necesare transformarii din deseu in materie prima
(produs) nu mai este supus legislatiei privind deseurile
(autorizatii in domeniul gestiunii, aprobari privind
transferul, etc)
Conceptul EOW a fost introdus pentru a incuraja
reciclarea
Un deseu inceteaza sa mai fie deseu daca
indeplineste anumite criterii, inclusiv criterii de
calitate.
Criteriile specifice pentru incetarea statutului
de deseu:
 Materialele utilizate ca input si output;
 Calitatea materiei prime rezultate;
 Managementul calitatii
Pentru incetarea statului de deseu la nivelul U. E. au
fost adoptate o serie de Regulamente, astfel:
Regulamentul 333/2011/EC de stabilire a criteriilor de
determinare a condițiilor în care anumite tipuri de
deșeuri metalice nu mai constituie deșeuri în temeiul
Directivei 2008/98/CE, care se aplică începând cu 9
octombrie 2011;
Regulamentul 1179/2012/EC de stabilire a criteriilor de
determinare a condițiilor în care cioburile de sticlă
încetează să mai fie deșeuri în temeiul Directivei
2008/98/CE se aplică începând cu 11 iunie 2013;
Regulamentul 715/2013 de stabilire a criteriilor de
determinare a condițiilor în care deșeurile de cupru nu
mai constituie deșeuri în sensul Directivei 2008/98/CE
a Parlamentului European și a Consiliului
ORDINUL 739/2017 privind aprobarea Procedurii de înregistrare
a operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu
conform L 211/2011

Obligația de înregistrare în Registrul național al operatorilor


economici care desfășoară activități pe teritoriul României
revine următoarelor categorii:

◦ comercianți care nu intra fizic în posesia deșeurilor

◦ brokeri

◦ transportatori rutieri de deșeuri nepericuloase

◦ operatori economici care fac obiectul derogărilor de la


cerințele de autorizare potrivit art. 34 din Legea 211/2011
◦ comerciant - orice întreprindere/operator economic
care acţionează în nume propriu pentru cumpărarea şi
pentru vânzarea ulterioară a deşeurilor, inclusiv acei
comercianţi care nu intră fizic în posesia deşeurilor;

◦ broker - orice întreprindere/operator economic care


se ocupă de valorificarea sau eliminarea deşeurilor în
numele altor persoane, inclusiv brokerii care nu intră
fizic în posesia deşeurilor;
Documente necesare înscrierii în Registru
cererea de înregistrare în Registrul operatorilor
economici care nu se supun autorizării de mediu -
model prevăzut în anexa nr. 1;
certificatul de înregistrare la ONRC, în copie
conformă cu originalul, sau documentele echivalente
emise de alte state, traduse în limba română de un
traducător autorizat;
declaraţia pe propria răspundere, potrivit modelului
prevăzut în anexa nr. 2;
dovada achitării tarifului în cuantum de 500 lei.
 “Producător de deșeuri" înseamnă orice
persoană ale cărei activități generează
deșeuri (producător inițial de deșeuri) sau
orice persoană care efectuează operațiuni de
pretratare, amestecare sau de alt tip, care duc
la modificarea naturii sau a compoziției
acestor deșeuri;
 Include: Producatorul, Detinatorul
 Trebuie vazuta ca o extindere a principiului
poluatorul “plateste”
 Se aplica fluxurilor speciale de deseuri:

de ambalaje
vehiculelor scoase din uz - VSU
bateriilor si acumulatorilor uzati
anvelopelor uzate
deseurilor de echipamente electrice si
electronice - DEEE
 Respectarea ierarhiei deseurilor (art. 19, 22 din L
211/2011)
 Incadrarea deseurilor (art. 8 din L211/2011)
 Suportarea costurilor (art. 21 di L 211/2011)
 Desemnarea unei persoane pentru urmarirea
indepliniri obligatiilor in domeniul gestionarii
deseurilor art. 22, alin 3 din L 211/2011;
 Colectarea, stocarea si transportul separat al
deseurilor (art. 26);
 Interzicerea amestecarii deseurilor;
 Ambalarea si etichetarea deseurilor.
 Se aplica producatorului de produse
 Presupune masuri legislative si non
legislative:
◦ Incurajarea producţiei dezvoltării şi comercializării
de produse cu utilizări multiple, durabile din punct
de vedere tehnic şi care, după ce devin deşeuri,
pot fi valorificate şi eliminate corespunzător;
◦ Aspecte de management a deseurilor si
raspunderea financiara pentru activitatile
respective;
◦ Informarea publicului asupra caracterului
reutilizabil;
◦ Acceptarea produselor returnate si a deseurilor
rezultate dupa utilizarea produselor.
 Tehnic prevenirea nu este o masura de
management al deseurilor prin urmare nu se
aplica aplica obligatiile referitoare la legislatia
privind managementul deseurilor;
 Implica doua aspecte: calitativ si cantitativ
 “pregătirea pentru reutilizare" înseamnă
operațiunile de verificare, curățare sau
valorificare prin reparare, prin care produsele sau
componentele produselor care au devenit deșeuri
sunt pregătite pentru a fi reutilizate fără nicio
altă operațiune de pre-tratare;
Stabilirea unor organizatii pentru repararea:
 Deseurilor de echipamente electrice;
 Pieselor de mobilier;
 Anvelopelor (resapare)
 Autoturismelor;
 Proiectarea unor ambalaje reutilizabile.
 "reutilizare" ca fiind orice operațiune prin care produsele sau
componentele care nu au devenit deșeuri sunt utilizate din
nou în același scop pentru care au fost concepute.

 Activitățile de reutilizare includ activități de prevenire


(reutilizare a produselor), care corespund primului pas al
ierarhiei deșeurilor, precum și pregătirii pentru reutilizare
(sortare, curatare, reparatii…), care corespunde celei de a
doua etape a ierarhiei deșeurilor.

 Reutilizarea nu este o operațiune de gestionare a


deșeurilor.

 De exemplu, dacă o persoană preia un produs – un


televizor, direct de la actualul proprietar, cu intenția de a-l
reutiliza in același scop (chiar sunt necesare unele
reparatii), aceasta dovedeste că aceasta nu este un deșeu.
 Reutilizarea este o formă de prevenire a
deșeurilor, la două niveluri diferite.

 Reutilizare temporara previne ca un


material sau un produs sa intre în faza de
deșeu prin refolosire, dar reutilizarea
previne, de asemenea cantitatea de produse
care intră faza de deșeuri, prin inlocuirea pe
piață a unor produse noi.
 "reciclare" înseamnă orice operațiune de
valorificare prin care deșeurile sunt transformate
în produse, materiale sau substanțe pentru a-și
îndeplini funcția lor inițială sau pentru alte
scopuri. Aceasta include retratarea materialelor
organice, dar nu include valorificarea energetică
și conversia în vederea folosirii materialelor drept
combustibil sau pentru operațiunile de umplere;

 Anexa II la L 211/2011 stabilește o listă a


operațiunilor de valorificare, listă care nu este
exhaustivă.
OPERAȚIUNI DE VALORIFICARE
R 1 Întrebuințarea în principal drept combustibil sau ca altă sursă de
energie(*)
R 2 Valorificarea/regenerarea solvenților
R 3 Reciclarea/valorificarea substanțelor organice care nu sunt utilizate ca
solvenți (inclusiv compostarea și alte procese de transformare
biologică)(**)
R 4 Reciclarea/valorificarea metalelor și compușilor metalici
R 5 Reciclarea/valorificarea altor materiale anorganice(***)
R 6 Regenerarea acizilor sau a bazelor
R 7 Valorificarea componenților utilizați pentru reducerea poluării
R 8 Valorificarea componentelor catalizatorilor
R 9 Rerafinarea petrolului sau alte reutilizări ale petrolului
R 10 Tratarea terenurilor având drept rezultat beneficii pentru agricultură
sau ecologie
R 11 Utilizarea deșeurilor obținute din oricare dintre operațiunile
numerotate de la R 1 la R 10
R 12 Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile
numerotate de la R 1 la R 11(****)
R 13 Stocarea deșeurilor înaintea oricărei operațiuni numerotate de la R 1
la R 12 (excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, la situl unde a
fost generat deșeul)(*****)
În anumite procese de producție, cum ar fi co-
procesarea, deșeurile pot fi utilizate într-o
operațiune care combina două opțiuni de gestionare
a deșeurilor de valorificare, în același timp.

Conținutul energetic al deșeurilor este valorificat


(operațiunea R1), sub formă de energie termică,
înlocuind astfel combustibilii conventionali
Exemple de alte operatiuni de valorificare
- Incinerare sau co-incinerare în cazul în care
deșeul este ca un combustibil sau alt mijloc de
producere a energiei.
Este o operație de gestionare a deșeurilor cu
recuperare de energie, clasificata ca
R1(valorificare) în anexa II a directivei cadru a
deseurilor. Acest lucru contrastează cu
incinerarea deșeurilor fără recuperarea energiei,
clasificată ca o operațiune de eliminare D10 în
anexa I a directivei cadru a deseurilor.
 Eliminarea deseurilor se realizeaza prin:

 depozitarea deșeurilor (chiar și atunci când


gazul de depozit este valorificat energetic);

 incinerare și co-incinerare care nu


îndeplinesc criteriile pentru a fi definită ca
valorificare (în cazul de instalatiilor de
incinerare a deșeurilor municipale solide, care
nu sunt conforme cu criteriile definite cu
ajutorul R1),
 Conform ART. 7 din L 211/2011
(2) Lista deşeurilor este obligatorie pentru a
determina dacă un deşeu trebuie considerat deşeu
periculos.
(3) Includerea unui obiect sau a unei substanţe pe
listă nu înseamnă că respectivul obiect ori respectiva
substanţă se consideră ca fiind deşeu în orice
împrejurare.
(4) O substanţă sau un obiect este considerat deşeu
numai în cazul în care corespunde definiţiei (deşeu -
orice substanţă sau obiect pe care deţinătorul îl
aruncă ori are intenţia sau obligaţia să îl arunce)
 Hotărârea nr. 856/2002 privind evidența
gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei
cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile
periculoase modificata prin HG 210/2007;
 Lista de Deșeuri - Decizia 2014/955/UE este
un catalog al tuturor deșeurilor si este
împărțit în 20 de capitole, in functie de tipul
de activitate care genereaza deseul respectiv.
Etapele necesare a fi parcurse in procesul de clasificare si de
evaluare a deseurilor in vederea selectarii codului de deseu
corespunzator
Etapele procesului de clasificare a deșeurilor
1. Verificați dacă deșeul trebuie să fie clasificat
2. Identificați codul care se poate aplica deșeului respectiv
3. Identificarea evaluarii necesară selectarii codului corect
Etapele procesului de evaluare a deșeurilor
4. Determinarea compoziției chimice a deșeului
5. Identificarea substanțelor din deșeul respectiv si stabilirea
daca acestea sunt "substanțe periculoase" sau "poluanți
organici persistenți"
6. Evaluarea proprietăților periculoase ale deșeului
7. Atribuirea codului de clasificare și descrierea codului de
clasificare
Ce trebuie să faceți dacă nu știți compoziția
deșeurilor ?
Ar trebui să facă toate eforturile rezonabile
pentru a determina compoziția deșeurilor.
Aceste informații sunt necesare pentru:
- clasificarea deșeurilor;
- completarea Fisei tehnice a unui deseu este
obligatorie si prioritara in cazul deșeurilor
periculoase, dupa ce au fost stocate preliminar
pe amplasamentul unde au fost generate,
înainte sa fie valorificate/eliminate;
Încadrarea deşeurilor la unul dintre codurile cu 6 cifre din lista deşeurilor
se realizează după cum urmează:
 se identifică activitatea generatoare de deşeuri din cap. 01-12 sau 17-
20;
 se identifică subcapitolul în care se încadrează deşeul;
 se identifică, în cadrul subcapitolului, deşeul în mod individual, conform
codului corespunzător, format din 6 cifre, excluzându-se codurile
terminate cu 99;
 dacă deşeul nu este identificat la cap. 01-12 sau 17-20, se examinează
pentru identificarea deşeului cap. 13, 14 şi 15;
 dacă deşeul nu este identificat nici în cap. 13, 14 şi 15, se examinează
cap. 16;
 dacă deşeul nu este identificat nici în cap. 16, atunci se examinează
pentru identificare codurile cu terminaţia 99 – alte deşeuri,
corespunzătoare activităţii din care provine deşeul.
Sunt situaţii în care o unitate de producţie specifică poate fi nevoită să îşi
clasifice activităţile pe mai multe capitole: de exemplu, o uzină de maşini
poate să genereze deşeuri evidenţiate în capitolele 12 (deşeuri rezultate în
urma procesului de dare de formă şi în urma tratării suprafeţei metalelor),
11(deșeuri anorganice conținând metale, provenind din tratarea și
acoperirea metalelor) și 08 (deșeuri provenind din utilizarea substanțelor
de acoperire) pentru că diferite capitole corespund unor etape diferite ale
procesului de producție.
Reclasificarea deşeurilor periculoase ca deşeuri
nepericuloase nu se poate realiza prin diluarea sau
amestecarea acestora în scopul de a diminua
concentraţiile iniţiale de substanţe periculoase
până la un nivel mai mic decât nivelul prevăzut
pentru ca un deşeu să fie definit ca fiind periculos.
Cine are obligatia completarii informatiilor in
conformatitate cu prevederile HG 856/2002 –
EVIDENTA GESTIUNII DESEURILOR?
Toti operatorii economici, generatorii de
deseuri, sunt obligati sa intocmeasca o
evidenta a gestiunii deseurilor pentru fiecare
tip de deseu, în conformitate cu modelul
prevazut în anexa “Fise evidenta deseuri”
Evidenta gestiunii deseurilor reprezinta o
raportare cu un set de 4 capitole si 4 tabele
apartinatoare. Ele se gasesc in anexa nr. 1 la
HG 856/2002.
Evidenta gestiunii deseurilor reprezinta o raportare cu un set
de 4 capitole si 4 tabele apartinatoare. Ele se gasesc in
anexa nr. 1 la HG 856/2002. In continuare va prezint cum si
ce este important de stiut atunci cand doriti sa completati
evidenta gestiunii deseurilor:
1. Completati: (a) denumire agentul economic, (b) anul,
(c) tipul de deşeu, (d) cod (conform codificării din anexa nr.
2 la HG 856/2002), (e) starea fizică şi (f) unitatea de măsură.
Evitati la unitatea de masura, pe cat posibil sa completati cu
„bucati”. De preferat este „metrul cub” sau „tone”,
„kilograme” etc.
2. Evidenta gestiunii deseurilor se completeaza separat
pentru fiecare an, de exemplu 2013 si se raporteaza
(transmite) in anul urmator, adica 2014. Daca nu este cerut
de autoritatea de mediu o raportare cu alta frecventa – lunar,
trimestrial etc. Verificati in autorizatiile de mediu acest
aspect.
3. Evidenta gestiunii deseurilor se
completeaza separat pentru fiecare tip de deseu, iar pentru
acesta un singur cod de deseu. Nu puneti mai multe tipuri
ori coduri de deseuri impreuna.
4. La capitolul 1, tabelul cere „cantitati de deseuri” – „generate”, din
care „valorificate” ori „eliminate” si prin diferenta „ramase in stoc”.
Aici „generate” inseamna de regula „cate deseuri au fost produse in
luna respectiva”; „valorificate” inseamna „cate deseuri au ajuns la
instalatia de valorificare” ori „au fost valorificate in propria
instalatie de valorificare, daca exista”; „eliminate final” sau
eliminare inseamna „cate deseuri au ajuns la instalatia de
eliminare” ori „au fost eliminate în propria instalaţie de eliminare,
dacă există aşa ceva”; iar „ramasa in stoc” inseamna „cate deseuri
au mai ramas la sfarsitul lunii in amplasament, adica nu au plecat
catre valorificare ori eliminare”. Evident toate cantitatile exprimate
in unitatile de masura mentionate in preambul, punctul 1(f).
5. Exista o particularitate la completarea tabelului de la capitolul 1,
pentru cantitatea ramasa in stoc in luna ianuarie a anului respectiv.
Este posibil ca in anul anterior, cantitatea „ramas in stoc” sa nu fie
zero, iar aceasta cantitate se adauga la cea din ianuarie.
6. Tabelul 1 se completeaza pentru fiecare luna a anului si se
insumeaza la sfarsitul anului pe verticale, rezultand cantitatile
anuale generate, valorificate, eliminate, ramase in stoc.
7. Capitolul 2 (tabelul 2) din evidenta gestiunii deseurilor se
numeste „stocarea provizorie, tratarea si transportul deseurilor”.
Pentru completarea acestui tabel trebuie utilizati termenii din nota
de subsol a acestui tabel. Astfel aflam ca tipul de stocare poate fi:
RM - recipient metalic, RP - recipient de plastic etc.; modul de
tratare - TM - tratare mecanica, TC - tratare chimica, TMC -
tratare mecano-chimica etc. si asa mai departe. Rolul nostru este
sa alegem si sa mentionam prin codurile din nota de tabel „ceea ce
se intâmpla cu deseurile noastre de la generare pana la si la
debarasarea deseurilor din amplasament”. Activitatea aceasta
trebuie facuta luna de luna si total la sfarsitul anului.
8. Ce apare interesant la Capitolul 2 (tabelul 2) din evidenta
gestiunii deseurilor este coloana intitulata „sectia”. Evident ca nu
toti „producatorii de deseuri…” au sectii sau activitatile lor nu sunt
impartite pe sectii. Totusi aici trebuie completat ceva. Este locul
potrivit sa mentionati locul de generare (sau de producere) a
deseurilor respective.
9. Capitolul 3 si tabelul aferent cu denumirea „Valorificarea
deseurilor”. Cantitatea de deseuri valorificate (coloana 3) trebuie sa
corespunda ca valori cu ceea ce am completat la coloana 4 din
tabelul de la Capitolul 1 „Generarea deseurilor”. Asta pentru fiecare
luna si total an, în unitatea de masura specificata in preambul,
punctul 1(f).
10. Capitolul 3 si tabelul: coloana 4 este denumita „Operatia de
valorificare, conform Anexei IIB din legea 426/2001”. Legea 426 si
anexa IIB sunt abrogate din 28 noiembrie 2011 de catre Legea
211/2011. Asta inseamna ca la aceasta coloana trebuie luat
echivalentul din Legea 211/2011, adica Anexa nr. 3 la Legea
211/2011, şi de aici codurile respective.
11. Capitolul 3 si tabelul: coloana 5 este denumita „Agentul
economic care efectueaza operatia de valorificare”. Aici trebuie sa
mentionam, asa cum scrie în tabel - denumirea celui care face
operaţiunea de valorificare, nu cel care ne colectează nouă
deşeurile. Foarte frecvent in practica apare aici denumirea
colectorului de deseuri in loc de a celui care face valorificarea. Cel
care completeaza această informatie, de regula nu este interesat
decat de cel care ii ia deseurile si mai putin unde aceste deseuri
ajung sa fie valorificate ori eliminate.
12. Capitolul 4 si tabelul asociat se completeaza de regula ca si
tabelul de la Capitolul 3, cu mentiunea ca este vorba de „eliminarea
deseurilor”, iar operatiile de eliminare sunt cele din Anexa nr. 2 la
Legea 211/2011.
13. Toate cele 4 tabele reprezinta evidenta gestiunii deseurilor
pentru un tip de deseuri. Daca aveti de pastrat evidenta gestiunii
deseurilor pentru un numar de „n” tipuri de deseuri, atunci veti
avea n x 4 tabele – in evidenta.
 Transportul deşeurilor periculoase pe teritoriul
României este reglementat prin hotărâre a
Guvernului*). *) A se vedea Hotărârea Guvernului
nr. 1.061/2008 privind transportul deşeurilor
periculoase şi nepericuloase pe teritoriul
României, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 672 din 30 septembrie
2008.
A. Procedura de transport a deseurilor periculoase
> 1 tona/an, are 3 actori
principali: expeditorul
deseurilor, destinatarul deseurilor
si transportatorul
Prima etapa se refera la obtinerea aprobarii
transportului de deseuri periculoase. Expeditorul
are responsabilitatea pentru obtinerea acestei
aprobari. – Formular anexa nr. 1 la HG 1061/2008
notifica, cu 48 de ore inainte de efectuarea
transportului aprobat, toate ISU judetene,
Fiecare transport de deseuri periculoase care
sunt generate intr-o cantitate mai mare (si
egal) de 1 t/an din aceeasi categorie de deseuri
periculoase trebuie sa fie insotit de FETDP si
de FATDP.
FETDP se intocmeste in 6 exemplare, dupa cum
urmeaza:
 un exemplar la Expeditor;
 un exemplar la Destinatar;
 un exemplar la Transportator;
 un exemplar la Agentia Judeteana pentru Protectia
Mediului (denumita in continuare AJPM) care a dat
aprobarea pentru efectuarea transportului deseurilor
periculoase;
 un exemplar la Inspectoratul pentru Situatii de
Urgenta (denumita in continuare ISU) al judetului in a
carui raza teritoriala se afla Expeditorul deseurilor
periculoase;
 un exemplar la AJPM in a carei raza teritoriala se afla
Expeditorul deseurilor periculoase.
B. Transportul deseurilor periculoase care se genereaza intr-o
cantitate mai mica de 1 t/an
In acest caz, FETDP - Anexa nr. 2 la HG 1061/2008 -se
intocmeste in 3 exemplare, care se pastreaza astfel: o copie
la Expeditorul deseurilor periculoase, o copie la
Destinatarul deseurilor periculoase si o copie la
Transportatorul deseurilor periculoase.
FETDP se prezinta de
catre Expeditor, Transportator si Destinatar la solicitarea
organelor abilitate conform legii a efectueze controlul asupra
gestionarii deseurilor periculoase.
Transportatorul semneaza si stampileaza FETDP, la primirea
deseurilor periculoase. Transportatorul transporta deseurile
periculoase pe ruta aprobata in FATDP si le preda
Destinatarului.
Destinatarul, la primirea deseurilor periculoase semneaza si
stampileaza FETDP, confirmand acceptarea deseurilor
periculoase.
Transportul deseurilor periculoase care se genereaza intr-o
cantitate mai mica de 1 t/an

Destinatarul este obligat sa preleveze o proba din fiecare


transport de deseuri periculoase, pe care sa o pastreze in
conditii de siguranta si etichetata corespunzator un interval
de cel putin 3 luni. Dupa efectuarea operatiilor de colectare
ori tratare, Destinatarul semneaza si stampileaza FETDP,
mentionand ca activitatea de colectare ori tratare a
deseurilor periculoase s-a efectuat in conformitate cu
legislatia in vigoare, si transmite o copie a acestuia la:
 Expeditorul deseurilor periculoase;
 AJPM in a carei raza teritoriala se
afla Expeditoruldeseurilor periculoase;
 AJPM in a carei raza teritoriala se afla instalatia de tratare.
Transport deseurilor nepericuloase
Formular de incarcare descarcare deseuri nepericuloase
al carui model este prevazut si in anexa nr. 3 la HG
1061/2008
In cazul in care transportul de deseuri nepericuloase
se refera la deseuri municipale, transport efectuat de
catre operatorii economici autorizati nu intra sub
incidenta prevederilor HG 1061/2008.
C. Transport deseurilor nepericuloase

Secvente in aplicarea procedurii:


Expeditorul deseurilor nepericuloase declanseaza procedura de
transport al deseurilor nepericuloase, moment in care
completeaza Formularul de incarcare/descarcare deseuri
nepericuloase (FIDDNP). Acest formular insoteste transportul si
ajunge la destinatar, unde este si inregistrat. De aici se confirma
primirea deseurilor nepericuloase, dupa care, formularul ajunge
inapoi la expeditor cu toate semnaturile si stampilele

FIDDNP se completeaza de catre expeditor in 3 exemplare si se


pastreaza dupa cum urmeaza:
un exemplar semnat si stampilat la Expeditor,
 un exemplar la Transportator, (semnat, completat cu codul
numeric personal al persoanei care transporta deseurile si cu
numarul de inmatriculare al mijlocului de transport),
 un exemplar se transmite Destinatarului prin
intermediul Transportatorului.
Transport deseurilor nepericuloase

Dupa semnarea si stampilarea FIDDNP de


catre Destinatar, acesta il transmite Expeditorului prin
fax sau prin posta, cu confirmare de primire. Fiecare
transport de deseuri nepericuloase trebuie sa fie insotit
de un FIDDNP.
FIDDNP este inregistrat de catre Destinatar intr-
un registru securizat, inseriat si numerotat pe fiecare
pagina.
Expeditorul, Destinatarul si Transportatorul deseurilor
nepericuloase sunt obligati sa prezinte FIDDNP la
solicitarea organelor abilitate conform legii sa
efectueze controlul asupra gestionarii deseurilor.
Transportul deşeurilor se realizează numai
către operatorii economici care deţin
autorizaţie de mediu conform legislaţiei în
vigoare pentru activităţile de colectare/stocare
temporară/tratare/valorificare/eliminare.
Formularele care insotesc transportul de
deseuri sunt documentele care stau la baza
intocmirii registrului de evidenta lunara a
deseurilor in conformitate cu prevederile HG
856/2002.
Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al
Parlamentului European și al Consiliului din
14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri
- stabilește proceduri și regimuri de control pentru
transferul de deșeuri, în funcție de originea,
destinația și ruta transferului, de tipul de deșeu
transferat și de tipul de tratament care se aplică
deșeurilor la destinație
Se aplică transferurilor de deșeuri:

 între state membre, în interiorul Comunității


sau în tranzit prin țări terțe
 importate în Comunitate din țări terțe
 exportate din Comunitate în țări terțe
 aflate în tranzit pe teritoriul Comunității, în
drum din sau spre țări terțe
 Sunt necesare:
a) un contract privind valorificarea deșeurilor încheiat între
persoana care organizează transferul și destinatar, conform art. 18
alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 privind transferurile
de deșeuri;
b) completarea formularului prevăzut în Anexa VII din
Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 privind transferurile de deșeuri.
 Contractul privind valorificarea deșeurilor intră în vigoare la data
începerii transferului și prevede obligația pentru persoana care
organizează transferul sau pentru destinatar, în cazul în care
transferul deșeurilor sau valorificarea acestora nu poate fi
încheiat(ă) astfel cum s-a prevăzut sau atunci când s-a efectuat ca
transfer ilegal:
a) să preia sau să asigure recuperarea acestora printr-o
modalitate alternativă și
b) să asigure, între timp și după caz, depozitarea acestora.
ANEXA VII
INFORMAȚII CARE ÎNSOȚESC TRANSFERURILE DE DEȘEURI, MENȚIONATE LA
ARTICOLUL 3 ALINEATLE (2) ȘI (4)
Informații privind expediția (1)
1. Persoana care organizează transferul: 2. Importator/Destinatar:

Nume: Nume:
Adresă: Adresă:
Persoană de contact: Persoană de contact:
Tel.: Fax: Tel.: Fax:
E-mail: E-mail:
3
3. Cantitate efectivă: Tone (Mg): m: 4. Data reală a transferului:
5.(a) Primul transportator (2) 5.(b) Al doilea transportator 5.(c) Ultimul transportator

Nume: Nume: Nume:


Adresă: Adresă: Adresă:

Persoană de contact: Persoană de contact: Persoană de contact:


Tel.: Tel.: Tel.:
Fax: Fax: Fax:
E-mail: E-mail: E-mail:
Mijloc de transport: Mijloc de transport: Mijloc de transport:
Data transferului: Data transferului: Data transferului:
Semnătură: Semnătură: Semnătură:
(3)
6. Producătorul deșeurilor 8. Operațiunea de recuperare [sau, după caz, operațiunea
Producătorul (producătorii) initial(i), noul (noii) de eliminare în cazul deșeurilor menționate la articolul 3
producător(i) sau colectorul: alineatul (4)]:
Nume: Cod R/Cod D:
9. Denumirea uzuală a deșeurilor:
Adresă:

Persoană de contact:
Tel.: Fax:
E-mail:
7. Instalația de recuperare Laborator  10. Identificarea deșeurilor (completați codurile relevante):
(i) Anexa IX la Convenția de la Basel:
Nume: (ii) OECD [dacă diferă de (i)]:
Adresă: (iii) Anexa IIIA(4):
(iv) Anexa IIIB(5):
Persoană de contact: (v) Lista CE a deșeurilor:
Tel.: Fax: (vi) Codul național:
E-mail:
11. Țări/state în cauză:
Export/expediere Tranzit Import/destinație

12. Declarația persoanei care organizează transferul: Certific că informațiile de mai sus sunt complete și corecte și sunt
furnizate cu bună-credință. Certific, de asemenea, că obligațiile contractuale scrise efective au fost îndeplinite cu destinatarul
[nu este necesar în cazul deșeurilor menționate la articolul 3 alineatul (4) ]:
Nume: Dată: Semnătură:
13. Semnătura la primirea deșeurilor de către destinatar:

Nume: Dată: Semnătură:


A SE COMPLETA DE CĂTRE INSTALAȚIA DE RECUPERARE SAU DE CĂTRE LABORATOR:
14. Transferul primit de către instalația de recuperare  sau de către laborator  Cantitatea primită: Tone(Mg): m³:
Nume: Dată: Semnătură:

(1) Informații care însoțesc transferurile de deșeuri de pe lista verde destinate recuperării sau deșeuri pentru laborator în temeiul Regulamentului (CE)
nr. 1013/2006. Pentru completarea acestui document, a se vedea, de asemenea, instrucțiunile specific corespunzătoare, prezentate în anexa IC la
Regulamentul (CE) nr. 1013/2006.
(2) În cazul în care există mai mult de trei transportatori, a se anexa informațiile solicitate la rubricile 5 (a), (b), (c).
(3) Atunci când persoana care organizează transferul nu este producător sau colector, se furnizează informații cu privire la producător sau colector.
(4) Codul (codurile) relevant(e), după cum se indică în anexa IIIA la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006, urmează să fie utilizate, după caz, unul după
altul. Anumite rubrici din Convenția de la Basel, precum B 1100, B 3010 și B 3020, sunt limitate doar la fluxuri specifice de deșeuri, astfel cum
se indică în anexa IIIA.
(5) Trebuie utilizate codurile BEU enumerate în anexa IIIB la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006.

RO RO
 Procedura de notificare și acord preliminar scris se aplică pentru:

- transferurilor tuturor deșeurilor destinate operațiunilor de


eliminare

- transferurilor deșeurilor menționate la anexa IV din


Regulament destinate operațiunilor de valorificare

- transferul deșeurilor neclasificate la o rubrică unică în una


dintre anexele III, IIIB sau IV

- transferul amestecurilor de deșeuri neclasificate la o rubrică


unică în una dintre anexele III, IIIB, IV sau IVA, cu excepția
cazului în care sunt enumerate la anexa IIIA
 Documentația se transmite de notificator doar
autorității competente de expediție, care este
responsabilă cu transmiterea notificarii către
autoritățile competente de destinație sau de tranzit
 Notificator - orice persoană fizică sau juridică aflată
sub jurisdicția statului membru respectiv care
intenționează să efectueze un transfer de deșeuri sau
intenționează să determine efectuarea unui transfer
de deșeuri și căreia îi revine obligația de a notifica
 Fiecare notificare se referă la un singur cod de
identificare a deșeurilor, cu excepția deșeurilor care
nu sunt clasificate la o rubrică unică la una din
anexele III, IIIB, IVA, caz în care se specifică numai un
tip de deșeu.
Ordonanța de urgență nr. 196/2005 privind Fondul pentru
mediu modificata cu L 105/2006; L 292/2007; OUG 37/2008;
OG 25/2008; L 329/2009; OUG 15/2010; OUG 115/2010;
OUG 71/2011; OG 31/2013; OUG 39/2016; L 232/2016;
OUG 48/2017.

Ordinul nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul


al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu
modificat cu Ordin 1607/2008; Ordin 1648/2009; L 329/2009;
Ordin 1032/2011; Ordin 192/2014; Ordin 2413/2016.
 o contribuție de 3% din veniturile realizate din
vânzarea deșeurilor metalice feroase și neferoase,
obținute de către generatorul deșeurilor, persoană
fizică sau juridică. Sumele se rețin prin stopaj la sursă
de către operatorii economici care desfășoară
activități de colectare și/sau valorificare a deșeurilor,
care au obligația să le vireze la Fondul pentru mediu;
 taxele pentru emisiile de poluanți în atmosferă,
datorate de operatorii economici deținători de surse
staționare a căror utilizare afectează factorii de
mediu, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 1 a OUG
195/2005;
 taxele încasate de la proprietarii sau, după caz,
administratorii de depozite pentru deșeurile inerte și
nepericuloase încredințate de către terți în vederea
eliminării finale prin depozitare, în cuantumul
prevăzut în anexa nr. 2 OUG 195/2005;
 o contribuție de 2 lei/kg, datorată de operatorii
economici care introduc pe piața națională bunuri
ambalate, care distribuie pentru prima dată pe piața
națională ambalaje de desfacere, și de operatorii
economici care închiriază, sub orice formă, cu titlu
profesional, ambalaje, pentru diferența dintre
cantitățile de deșeuri de ambalaje corespunzătoare
obiectivelor minime de valorificare sau incinerare în
instalații de incinerare cu recuperare de energie și de
valorificare prin reciclare prevăzute în anexa nr. 3 și
cantitățile de deșeuri de ambalaje efectiv valorificate
sau incinerate în instalații de incinerare cu recuperare
de energie și valorificate prin reciclare;
 o contribuție de 2% din valoarea substanțelor
clasificate prin acte normative ca fiind periculoase
pentru mediu, introduse pe piața națională de către
operatorii economici;
 o contribuție de 2% din veniturile realizate din
vânzarea masei lemnoase și/sau a materialelor
lemnoase obținute de către administratorul, respectiv
proprietarul pădurii, cu excepția lemnelor de foc,
arborilor și arbuștilor ornamentali, pomilor de
Crăciun, răchitei și puieților;
 o contribuție de 2 lei/kg anvelopă, datorată de
operatorii economici care introduc pe piața națională
anvelope noi și/sau uzate destinate reutilizării,
pentru diferența dintre cantitățile de anvelope
corespunzătoare obligațiilor anuale de gestionare
prevăzute în legislația în vigoare și cantitățile efectiv
gestionate;
 o contribuție de 3% din suma care se încasează anual
pentru gestionarea fondurilor de vânătoare, plătită de
către gestionarii fondurilor de vânătoare;
 o contribuție de 3% din suma care se încasează anual
pentru gestionarea fondurilor de vânătoare, plătită de
către gestionarii fondurilor de vânătoare;
 ecotaxa, în valoare de 0,1 lei/bucată, aplicată
pungilor și sacoșelor pentru cumpărături, cu mâner
integrat sau aplicat, fabricate din materiale obținute
din resurse neregenerabile definite potrivit
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu
modificările și completările ulterioare, încasată de la
operatorii economici care introduc pe piața națională
astfel de ambalaje de desfacere. Ecotaxa se
evidențiază distinct pe documentele de vânzare, iar
valoarea acesteia se afișează vizibil la punctul de
vânzare, în vederea informării consumatorilor finali;
 o taxă de 0,3 lei/kg, aplicată o singură dată cantităților de
uleiuri, pe bază minerală, semisintetice, sintetice, cu sau
fără adaosuri, datorată de către operatorii economici care
introduc pe piața națională astfel de produse. Taxa se
evidențiază distinct pe documentele de vânzare.
 sumele încasate ca urmare a aplicării penalității de 100
euro, echivalentă în lei la cursul de schimb leu/euro al
Băncii Naționale a României valabil la data de 1 mai a
anului respectiv, pentru fiecare tonă de dioxid de carbon
echivalent emisă, plătită de către operatorul sau operatorul
de aeronave care nu a restituit certificatele de emisii de
gaze cu efect de seră corespunzătoare emisiilor de gaze
cu efect de seră generate în anul anterior, penalitate care
crește anual în conformitate cu indicele european al
prețurilor de consum, potrivit prevederilor legale în
vigoare;
 suma reprezentând contravaloarea certificatelor verzi
neachiziționate, achitată conform prevederilor art. 12 alin.
(2) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de
promovare a producerii energiei din surse regenerabile de
energie, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
 o contribuție în cuantumul prevăzut în anexa nr. 5
(Categoriile 1-4, 6-10 până la 14.08.2018, respectiv
categoriile 1-2, 4-6 de la 15.08.2018 – 4 lei/kg, iar
pt Categoria 5 până la 14.08.2018, respectiv
categoria 3 de la 15.08.2018 – 20 lei /kg), datorată
de operatorii economici care introduc pe piața
națională echipamente electrice
 1. de la data de 1 ianuarie 2017 până la data de 31
decembrie 2017, pentru diferența dintre cantitățile de
echipamente electrice și electronice declarate ca fiind
introduse pe piața națională și cantitățile constatate
de Administrația Fondului ca fiind introduse pe piața
națională;
 2. de la data de 1 ianuarie 2018, pentru diferența
dintre cantitățile de deșeuri de echipamente electrice
și electronice corespunzătoare obligațiilor anuale de
colectare, prevăzute în Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de
echipamente electrice și electronice, și cantitățile
efectiv colectate;
 o contribuție de 2 lei/kg, datorată de operatorii
economici autorizați pentru preluarea obligațiilor
anuale de valorificare a deșeurilor de ambalaje,
respectiv de gestionare a anvelopelor uzate, plata
făcându-se pentru diferența dintre cantitățile de
deșeuri corespunzătoare obiectivelor anuale, stabilite
de legislația în vigoare, și cantitățile efectiv
valorificate, respectiv gestionate în numele clienților
pentru care au preluat obligațiile;
 contravaloarea în lei a sumei obținute în urma
scoaterii la licitație, în condițiile legii, a certificatelor
de emisii rămase neutilizate din rezerva pentru
proiectele de tip implementare în comun pentru
România din perioada 2008-2012 din cadrul schemei
de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu
efect de seră, potrivit prevederilor Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 115/2011, aprobată prin
Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările
ulterioare;
 o contribuție de 4 lei/kg de baterii și acumulatori
portabili, datorată de operatorii economici care
introduc pe piața națională baterii;
 1. de la data 1 ianuarie 2017 până la data de 31
decembrie 2017, pentru diferența dintre
cantitățile de baterii și acumulatori portabili
declarate ca fiind introduse pe piața națională și
cantitățile constatate de Administrația Fondului
ca fiind introduse pe piața națională;
 2. de la data de 1 ianuarie 2018, pentru diferența
dintre cantitățile de deșeuri de baterii și
acumulatori portabili corespunzătoare obligațiilor
anuale de colectare, prevăzute în Hotărârea
Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul
bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de
baterii și acumulatori, cu modificările și
completările ulterioare, și cantitățile efectiv
colectate;
 aterii și acumulatori portabili, astfel:
 Contribuțiile prevăzute se plătesc numai în cazul
neîndeplinirii obiectivelor de valorificare a deșeurilor
de ambalaje, de gestionare a anvelopelor uzate, de
colectare a deșeurilor de echipamente electrice și
electronice și de colectare a deșeurilor de baterii și
acumulatori portabili corespunzătoare cantităților de
ambalaje, anvelope, echipamente electrice și
electronice, respectiv baterii și acumulatori portabili
introduse pe piața națională, pentru care nu au
predat responsabilitatea unor operatori economici
autorizați sau pe care nu le-au declarat în cadrul unor
contracte de preluare de responsabilitate, iar cele
prevăzute la lit. v) și y) se plătesc numai în cazul
neîndeplinirii obiectivelor de valorificare a deșeurilor
de ambalaje, de gestionare a anvelopelor uzate, de
colectare a deșeurilor de echipamente electrice și
electronice și de colectare de deșeuri de baterii și
acumulatori portabili corespunzătoare cantităților de
ambalaje, anvelope, deșeuri de echipamente electrice
și electronice și baterii și acumulatori portabili pentru
care au preluat responsabilitatea.
 o contribuție în cuantumul prevăzut în anexa nr.
5, datorată de operatorii economici autorizați
pentru preluarea obligațiilor anuale de colectare
a deșeurilor de echipamente electrice și
electronice, respectiv o contribuție de 4 lei/kg de
baterii și acumulatori portabili, datorată de
operatorii economici autorizați pentru preluarea
obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de
baterii și acumulatori portabili, plata făcându-se
pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri
corespunzătoare obiectivelor anuale, stabilite de
legislația în vigoare, și cantitățile efectiv colectate
în numele clienților pentru care au preluat
obligațiile;
Litera va fi introdusă prin Ordonanţă de
urgenţă 39/2016 la 01/01/2019.
Cantităţile de EEE introduse pe piaţa naţională se declară lunar

 Contribuţia se plăteşte numai în cazul neîndeplinirii obiectivelor


de colectare a deşeurilor de EEE, corespunzătoare cantităţilor de
EEE introduse pe piaţa naţională, pentru care:
◦ nu au predat responsabilitatea unor operatori economici
autorizaţi sau
◦ pe care nu le-au declarat în cadrul unor contracte de preluare
de responsabilitate
 Începând cu 1 ianuarie 2018, operatorii economici pot realiza
obligaţiile anuale de colectare a deşeurilor de EEE:
◦ individual sau prin
◦ transferarea responsabilităţii către o organizaţie colectivă,
conform prevederilor art. 25 alin. (6) din OUG nr. 5/2015
privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice
Cantităţile de baterii şi acumulatori portabili introduse pe
piaţa naţională se declară lunar

 Contribuţia se plăteşte numai în cazul neîndeplinirii


obiectivelor de colectare a deşeurilor de baterii şi
acumulatori portabili, corespunzătoare cantităţilor de
baterii şi acumulatori portabili introduse pe piaţa
naţională, pentru care:
◦ nu au predat responsabilitatea unor operatori economici autorizaţi
sau
◦ pe care nu le-au declarat în cadrul unor contracte de preluare de
responsabilitate.
 Începând cu 1 ianuarie 2018, operatorii economici pot
realiza obligaţiile anuale de colectare a deşeurilor de
baterii şi acumulatori portabili:
◦ individual sau prin
◦ transferarea responsabilităţii către o organizaţie colectivă,
conform prevederilor art. 7 alin. (7) din HG nr. 1.132/2008 privind
regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi
acumulatori (modificata prin HG 1079/2011; HG 540/2016.)
Se declară semestrial, începând cu 01.01.2019,
cantităţile de EEE, baterii si acumulatori portabili
introduse pe piaţa naţională pentru care au preluat
responsabiliatea
 Sumele de plată pentru nerealizarea obiectivelor
de valorificare/reciclare se declară şi se plătesc
anual
 Contribuţia se plăteşte numai în cazul
neîndeplinirii obiectivelor de valorificare a
deşeurilor de EEE, baterii si acumulatori portabili,
corespunzătoare cantităţilor de EEE, baterii si
acumulatori portabili introduse pe piaţa
naţională, pentru care au preluat
responsabilitatea.
echipamente electrice și electronice, denumite în continuare EEE -
echipamente care sunt dependente de curenți electrici sau câmpuri
electromagnetice pentru a funcționa corespunzător și echipamente
pentru generarea, transferul și măsurarea acestor curenți și
câmpuri, proiectate pentru utilizarea la o tensiune nominală de
maximum 1.000 de volți, pentru curent alternativ, și 1.500 de volți,
pentru curent continuu;
deșeuri de echipamente electrice și electronice, denumite în
continuare DEEE - echipamentele electrice și electronice care
constituie deșeuri în sensul pct. 9 din anexa nr. 1 la Legea nr.
211/2011privind regimul deșeurilor, republicată, inclusiv
componentele, subansamblele și produsele consumabile care fac
parte integrantă din produs în momentul în care acesta devine
deșeu;
DEEE de dimensiuni foarte mici - deșeuri de echipamente electrice
și electronice la care nicio dimensiune exterioară nu este mai mare
de 25 cm;
Rata de colectare anuală
exprimată în %

Pentru anul 2016 > 40%


Pentru perioada 2017-2020 45%
Începând cu anul 2021 65%

producător - orice persoană fizică sau juridică care, indiferent de tehnica de vânzare utilizată, inclusiv comunicarea la
distanță astfel cum este definită în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor
în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative:
(i) are sediul în România și fabrică EEE sub propriul nume sau propria marcă comercială sau ale cărui EEE sunt
proiectate sau fabricate și comercializate sub propriul nume sau sub propria marcă comercială, pe teritoriul României;
(ii) are sediul în România și revinde pe teritoriul României sub propriul nume sau propria marcă comercială
echipamente produse de alți furnizori, un revânzător nefiind considerat "producător" atunci când marca
producătorului figurează pe echipament conform pct. (i);
(iii) are sediul în România și introduce pe piața națională, cu titlu profesional, EEE dintr-o țară terță sau dintr-un alt
stat membru al Uniunii Europene; sau
(iv) vinde EEE prin mijloace de comunicare la distanță direct gospodăriilor particulare sau utilizatorilor în afara
gospodăriilor particulare, în România și are sediul într-un alt stat membru sau într-o țară terță.
Orice persoană care asigură în mod exclusiv o finanțare, în cadrul sau în temeiul unui contract de finanțare, nu este
considerată "producător" decât în cazul în care acționează ca producător în sensul pct. (i)-(iv);
h) distribuitor - orice persoană fizică sau juridică din lanțul de aprovizionare, care face un EEE disponibil pe piață.
Această definiție nu împiedică un distribuitor să fie, în același timp, producător în sensul lit. g);
Definiţii: baterie sau acumulator = orice sursă
de energie electrică generată prin
transformarea directă a energiei chimice şi
constituită din una sau mai multe celule
primare (nereîncărcabile) ori din una sau mai
multe celule secundare (reîncărcabile) deşeu de
baterie sau acumulator = orice baterie sau
acumulator de care deţinătorul se debarasează,
are intenţia sau obligaţia de a se debarasa
Clasificare: baterie sau acumulator portabil - orice baterie
sau acumulator, baterie tip pastilă, ansamblu de baterii care
este sigilat, poate fi transportat manual şi nu este nici
baterie industrială sau acumulator industrial, nici baterie ori
acumulator auto; baterie tip pastilă - orice baterie sau
acumulator portabil, de dimensiune mică şi cu formă
rotundă, al cărui diametru este mai mare decât înălţimea şi
care este utilizat în scopuri specifice, cum ar fi: proteze
auditive, ceasuri, echipamente portabile mici şi ca rezervă de
energie; baterie sau acumulator auto - orice baterie sau
acumulator destinat să alimenteze sistemele auto de
pornire, iluminat ori de aprindere; baterie sau acumulator
industrial - orice baterie sau acumulator proiectat exclusiv
pentru utilizare industrială ori profesională sau folosit în
orice tip de vehicul electric;
Rata de colectare anuală
exprimată în %

Pana la 26 septembrie 2012 25%


Pana la 26 septembrie 2016 45%
producător - orice persoană dintr-un stat membru care, cu titlu
profesional și indiferent de tehnica de vânzare utilizată, inclusiv
tehnicile de comunicare la distanță, definite potrivit Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile
consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii,
precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 157/2015, introduce pentru
prima dată pe piață în România baterii sau acumulatori, inclusiv
cei încorporați în aparate ori vehicule;
introducere pe piață - furnizarea sau punerea la dispoziția unui terț,
contra cost sau gratuit, pe teritoriul României, inclusiv importul pe
teritoriul vamal al României;
Înregistrarea producătorilor de baterii și acumulatori se face la Agenția Națională pentru Protecția Mediului
(denumită în continuare ANPM), în format letric sau în format electronic. Producătorii de baterii și acumulatori se
înregistrează doar o singură dată în România, atunci când introduc baterii și acumulatori pentru prima dată cu titlu
profesional și cu această ocazie li se furnizează un număr de înregistrare.
2. Informații furnizate de către producători:
Producătorii de baterii și acumulatori furnizează ANPM următoarele informații:
a) denumirea producătorului și denumirea comercială a acestuia (după caz) sub care își desfășoară activitatea în
respectivul stat membru;
b) adresa (adresele) producătorului: codul poștal și localitatea, denumirea străzii și numărul, țara, URL, numărul de
telefon, numele unei persoane de contact, numărul de fax și adresa de e-mail ale producătorului, dacă este cazul;
c) precizări cu privire la tipurile de baterii și acumulatori introduși pe piață de producător: baterii și acumulatori
portabili, baterii și acumulatori industriali sau baterii și acumulatori auto;
d) informații cu privire la modul în care producătorul își îndeplinește obligațiile: printr-un sistem individual sau
colectiv;
e) data cererii de înregistrare;
f) codul național de identificare a producătorului, inclusiv numărul european de identificare fiscală sau numărul
național de identificare fiscală al producătorului (opțional);
g) o declarație prin care se precizează că informațiile furnizate sunt adevărate.
În cadrul procedurii de înregistrare menționate la pct. 1 al doilea paragraf, producătorii de baterii și acumulatori nu
sunt obligați să furnizeze nicio altă informație în afara celor specificate la pct. 2 lit. a)-g).
3. Tarife de înregistrare
ANPM aplică un tarif pentru analiza documentației și emiterea numărului de înregistrare potrivit prevederilor art.
23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, și potrivit prevederilor pct. 8 din
anexa la Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.108/2007 privind
aprobarea Nomenclatorului lucrărilor și serviciilor care se prestează de către autoritățile publice pentru protecția
mediului în regim de tarifare și cuantumul tarifelor aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.
4. Modificarea datelor de înregistrare
În cazul modificării datelor prevăzute la pct. 2 lit. (i)-(vii), producătorii informează în acest sens ANPM în termen de
maximum o lună de la data modificării.
5. Radierea
În cazul în care producătorii își pierd calitatea de producători în România, aceștia solicită radierea din evidențe,
informând în acest sens ANPM.
Pentru monitorizarea respectării cerințelor OUG nr.
5/2015, Agenția Națională pentru Protecția Mediului
întocmește, un registru național al producătorilor, care
include și producătorii ce furnizează EEE prin
intermediul tehnicilor de comunicare la distanță.
Pentru a introduce pe piață EEE, producătorii, inclusiv
cei prevăzuți la alin. (3), au obligația de a se înscrie în
registrul prevăzut la alin. (1), primind un număr de
înregistrare care va fi comunicat de aceștia tuturor
rețelelor comerciale prin care sunt vândute EEE.
Inregistrarea se face in conformitate cu prevederile
Ordinului nr. 1223/715/2005 privind procedura de
înregistrare a producătorilor, modul de evidență și
raportare a datelor privind echipamentele electrice și
electronice și deșeurile de echipamente electrice și
electronice
 Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu
completarile si modificarile ulterioare;
 Ord. 794/2012 privind procedura de raportare a
datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de
ambalaje;
 Ord. nr. 647/2016 pentru aprobarea Listei
cuprinzând standardele române care adoptă
standarde europene armonizate
 Ord. nr. 932/481/2016 privind aprobarea Procedurii
de autorizare pentru preluarea responsabilităţii
gestionării deşeurilor de ambalaje
 operatorii economici, producători şi importatori de
ambalaje de desfacere, producători/importatori de
produse ambalate, cei care supraambalează produse
ambalate, precum şi cei care dau spre închiriere, sub
orice formă, cu titlu profesional, ambalaje care îşi
îndeplinesc în mod individual obiectivele
 operatorii economici licenţiaţi – pentru transfer de
responsabilitate;
 operatorii economici autorizaţi pentru colectarea
deşeurilor de ambalaje, comercianţii de deşeuri
 operatorii economici autorizaţi pentru valorificarea
deşeurilor de ambalaje (reciclatori, valorificatori
energetici, alte forme de valorificare
 autorităţile administraţiei publice locale
 datele se raportează pentru fiecare punct de
lucru în parte;

 colectarea datelor se realizează online


(www.anpm.ro , formularul online de
inregistrare)
 colectare - strângerea deşeurilor, inclusiv sortarea şi
stocarea preliminară a deşeurilor în vederea transportării la o
instalaţie de tratare
 reciclare - operaţiunea de reprelucrare într-un proces de
producţie a deşeurilor de ambalaje pentru a fi folosite în
scopul iniţial sau pentru alte scopuri.Termenul include
reciclarea organică, dar exclude recuperarea de energie;
 valorificare - orice operațiune care are drept rezultat
principal faptul că deșeurile servesc unui scop util prin
înlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate într-un anumit
scop, sau faptul că deșeurile sunt pregătite pentru a putea
servi scopului respectiv, în întreprinderi sau în economie în
general
 valorificarea energetică - utilizarea deşeurilor de ambalaje
combustibile ca mijloc de producere a energiei prin
incinerarea directă, cu sau fără alte deşeuri, dar cu
recuperare de căldură;
Tip de material Cod de deşeu R aferent R aferent
nepericulos operaţiunii de operaţiunii de
reciclare valorificare
energetică
sticlă 15 01 07 R5 -
PET 15 01 02 R3 R1
Alte plastice 15 01 02 R3 R1
Hârtie/carton 15 01 01 R3 R1
Aluminiu 15 01 04 R4 -
Oţel 15 01 04 R4 -
Lemn 15 01 03 R3 R1
Altele 15 01 09 R5 R1
 prezenta lege stabilește măsurile destinate,
ca prioritate, prevenirii producerii deșeurilor
de ambalaje și, ca principii fundamentale
suplimentare, reutilizării ambalajelor,
reciclării și altor forme de valorificare a
deșeurilor de ambalaje și, în consecință,
reducerii eliminării finale a unor astfel de
deșeuri.
 operatori economici - referitor la ambalaje, înseamnă
furnizorii de materiale de ambalare, producătorii de
ambalaje și produse ambalate, importatorii, comercianții,
distribuitorii, autoritățile publice și organizațiile
neguvemamentale;
 ambalaj - orice obiect, indiferent de materialul din care
este confecționat ori de natura acestuia, destinat reținerii,
protejării, manipulării, distribuției și prezentării
produselor, de la materii prime la produse procesate, de la
producător până la utilizator sau consumator. Obiectul
nereturnabil destinat acelorași scopuri este, de asemenea,
considerat ambalaj. Criteriile care stau la baza definirii
unui obiect ca ambalaj sunt:
 un obiect se consideră ambalaj dacă îndeplinește condițiile
din definiție fără prejudiciul altor funcții pe care acesta le
poate îndeplini suplimentar, în măsura în care acesta nu
face parte integrantă din produs, fiind necesar pentru a
conține, a susține sau a păstra produsul pe toată durata de
viață a acestuia, iar toate elementele sale sunt destinate a
fi utilizate, consumate ori eliminate împreună cu produsul.
ambalaj reutilizabil - ambalaj refolosit pentru același scop, a
cărui returnare de către consumator ori comerciant este
asigurată de plata unei sume-sistem depozit, prin
reachiziționare sau altfel.
Ambalajul reutilizabil se consideră introdus pe piață atunci
când este făcut disponibil pentru prima oară, împreună cu
produsul pe care este destinat să îl conțină, să îl protejeze,
Ambalajul reutilizabil se consideră deșeu de ambalaj când se
înlătură, la sfârșitul duratei utile de viață. Ambalajul
reutilizabil nu se consideră deșeu de ambalaj atunci când
este returnat pentru a fi refolosit.anipuleze, să îl distribuie
sau să îl prezinte.
Ambalajul reutilizabil nu se consideră ambalaj introdus pe
piață atunci când este refolosit pentru ambalarea unui
produs și făcut disponibil din nou.
Cantitatea de deșeuri de ambalaje reutilizabile generate
într-un an se consideră a fi egală cu cantitatea de ambalaje
reutilizabile introduse pe piața națională în anul respectiv;
sistem-depozit - sistem prin care cumpărătorul, la
achiziționarea unui produs ambalat, plătește vânzătorului o
sumă de bani care îi este rambursată atunci când ambalajul
este returnat;
Pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute mai sus
operatorii economici sunt responsabili să asigure
gestionarea ambalajelor devenite deșeuri pe teritoriul
național, după cum urmează:
 a) operatorii economici care introduc pe piață
produse ambalate
 b) operatorii economici care supraambalează produse
ambalate individual în vederea
revânzării/redistribuirii sunt responsabili pentru
deșeurile generate de ambalajele introduse pe piata;
 c) operatorii economici care introduc pe piață
ambalaje de desfacere sunt responsabili pentru
deșeurile generate de respectivele ambalaje;
 d) operatorii economici care dau spre închiriere, sub
orice formă, cu titlu profesional, ambalaje, sunt
responsabili pentru respectivele ambalaje.
Obiectiv minim de valorificare prin
TIP Ambalaj
reciclare / tip de material

Sticla 60%

Plastic 22,50%

Hartie și carton 60%

Metale 50%

Lemn 15%

Obiectivul global de valorificare prin reciclare este de 55%


Obiectivul global de valorificare sau incinerare in instalatii de
incinerare a deseurilor cu recuperare de energie este de 60 %
TIP Ambalaj Tinte
Plastic – PET 55%
Metale – Al 21%
Art. 16 alin. (2) din Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, modificată prin OUG nr. 38/2016
“responsabilităţile operatorilor economici [...] se pot realiza:
a) individual, prin colectarea şi valorificarea deşeurilor
de ambalaje provenite din activitatea proprie sau
preluate de la generatori sau deţinători de deşeuri,
staţii de sortare, colectori autorizaţi, administrate prin
intermediul operatorilor economici autorizaţi din punctul
de vedere al protecţiei mediului pentru colectarea şi
valorificarea deşeurilor de ambalaje;
b) prin transferarea responsabilităţilor, pe bază de
contract, către un operator economic autorizat de
autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului.”
Trasabilitatea în stabilirea operaţiilor de valorificare se realizează prin
documente datate până la data de 25 ianuarie pentru anul precedent
 Pentru a fi luate în calcul pentru îndeplinirea obiectivelor de valorificare sau
incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie sunt necesare
următoarele:
 a) deșeurile de ambalaje ce provin din activitatea proprie să fie înregistrate în
evidențele contabile în conturi de stocuri distincte, la o valoare justă, evidența
gestiunii deșeurilor de ambalaje făcându-se cu respectarea prevederilor art. 1 din
Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor;
 b) pentru cantitățile de deșeuri preluate de la generatori sau deținători de deșeuri,
stații de sortare, colectori autorizați, trebuie îndeplinite următoarele condiții:
 1. cantitățile de deșeuri de ambalaje să facă obiectul unei prestări de servicii de
valorificare/reciclare, în care prestatorul este operator economic valorificator,
operator economic ce deține o instalație de incinerare cu recuperare de energie în
cazul încredințării directe a deșeurilor proprii sau operator economic care realizează
administrarea respectivelor deșeuri de ambalaje, conform prevederilor art. 21 alin.
(1) lit. b), iar beneficiar este operatorul economic prevăzut la art. 19;
 2. facturarea serviciilor de valorificare/reciclare deșeuri de ambalaje să fie făcută în
conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările
și completările ulterioare, și cu reglementările contabile aprobate prin ordin al
ministrului finanțelor publice, în baza documentelor care dovedesc
valorificarea/reciclarea respectivelor deșeuri de ambalaje pentru operatorii
economici prevăzuți la art. 19;
 c) cantitățile de deșeuri de ambalaje menționate să se regăsească în facturi de
vânzare.
 La data semnării contractului prevăzut de transfer de
responsabilitate operatorii economici au obligația să
fie înregistrați în evidențele fiscale ale Administrației
Fondului pentru Mediu
 Dovada înregistrării este certificatul de atestare a
obligațiilor fiscale la Fondul pentru mediu, document
care trebuie obținut până la încheierea contractului.
 Pot face obiectul contractului dintre operatorii
economici prevăzuți la art. 24 și operatorul economic
autorizat potrivit prevederilor art. 16 alin. (2) lit.
b) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de
gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje,
cu modificările și completările ulterioare, numai
cantitățile de ambalaje pentru care există obligația de
declarare prevăzută la art. 19 începând cu luna în
care a fost încheiat contractul.
trasabilitate - caracteristica unui sistem de a permite regăsirea istoricului, a utilizării sau
a localizării unui deşeu prin identificări înregistrate
Art.22, alin (2) din Ordinul 578/2006- Metodologia de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu
Operatorii economici cărora le revin obligațiile de declarare și plata la Fondul pentru Mediu referitoare la
deseurile de ambalaje (operatori responsabili) și care iși îndeplinesc în mod individual obiectivele trebuie
să deţină o evidenţă a trasabilităţii deşeurilor de ambalaje provenite din activitatea proprie şi a deşeurilor
preluate de la generatori sau deţinători de deşeuri, staţii de sortare, colectori autorizaţi, administrate prin
intermediul operatorilor economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului pentru colectarea
şi valorificarea deşeurilor de ambalaje, care să conţină în mod clar următoarele informaţii, distinct pe
fiecare tip de material:
a) datele de identificare ale generatorilor deşeurilor, ale staţiilor de sortare sau, în cazul sortărilor din
deşeuri municipale, ale colectorilor autorizaţi;
b) datele de identificare ale operatorilor economici comercianţi care acţionează ca intermediari
începând de la generatorii deşeurilor, staţiile de sortare, colectorii iniţiali şi până la operatorii economici
valorificatori sau până la operatori economici/persoane fizice ce deţin o instalaţie de incinerare cu
recuperare de energie;
c) datele de identificare ale operatorilor economici valorificatori sau ale operatorilor
economici/persoane fizice ce deţin o instalaţie de incinerare cu recuperare de energie;
d) cantităţile tranzacţionate pentru realizarea în mod individual a obiectivelor anuale de valorificare
sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie a deşeurilor de ambalaje, distinct
pentru fiecare din operatorii economici prevăzuţi la lit. a) - c), precum şi data tranzacţiilor.
ART. 23
(1) Pentru a fi luate în calcul pentru îndeplinirea obiectivelor de valorificare sau
incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie sunt necesare
următoarele:
a) deşeurile de ambalaje prevăzute la art. 22 alin. (1) ce provin din activitatea
proprie să fie înregistrate în evidenţele contabile în conturi de stocuri distincte, la o
valoare justă, evidenţa gestiunii deşeurilor de ambalaje făcându-se cu respectarea
prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii
deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile
periculoase, cu completările ulterioare;
b) pentru cantităţile de deşeuri de ambalaje menţionate la art. 22 alin. (1) lit. d)
trebuie îndeplinite următoarele condiţii:
1. cantităţile de deşeuri de ambalaje să facă obiectul unei prestări de servicii de
valorificare/reciclare, în care prestatorul este operator economic valorificator,
operator economic ce deţine o instalaţie de incinerare cu recuperare de energie în
cazul încredinţării directe a deşeurilor proprii sau operator economic care realizează
administrarea respectivelor deşeuri de ambalaje, conform prevederilor art. 21 alin.
(1) lit. b), iar beneficiar este operatorul economic prevăzut la art. 19;
2. facturarea serviciilor de valorificare/reciclare deşeuri de ambalaje să fie făcută
în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, şi cu reglementările contabile aprobate prin
ordin al ministrului finanţelor publice, în baza documentelor care dovedesc
valorificarea/reciclarea respectivelor deşeuri de ambalaje pentru operatorii economici
prevăzuţi la art. 19;
c) cantităţile de deşeuri de ambalaje menţionate la art. 22 alin. (1) lit. e) (deseurile
de lemn) să se regăsească în facturi de vânzare.
(2) Operatorii economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului
pentru colectarea şi valorificarea deşeurilor de ambalaje care colectează şi valorifică
deşeuri de ambalaje pentru operatorii prevăzuţi la art. 19 sunt obligaţi să precizeze
fără echivoc în contracte, pe documentele fiscale şi pe documentele de însoţire a
transporturilor de deşeuri de ambalaje următoarele:
a) dacă încredinţarea se face în scopul îndeplinirii obiectivelor anuale de
valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie a
deşeurilor de ambalaje;
b) datele de identificare ale operatorului economic responsabil pentru care se
îndeplinesc obiectivele anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare
cu recuperare de energie;
c) dacă o cantitate de deşeuri de ambalaje este destinată pentru îndeplinirea
obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu
recuperare de energie ale mai multor operatori economici, se va detalia pe
documentele fiscale şi pe documentele de însoţire a transporturilor de deşeuri de
ambalaje cantitatea de deşeu de ambalaj tranzacţionată pentru fiecare operator
economic prevăzut la art. 19, pe tip de ambalaj.
(3) În lipsa facturii fiscale de prestare de servicii menţionate la alin. (1) lit. b) şi a
menţiunilor prevăzute la alin. (2), precum şi în cazul nerespectării condiţiilor
prevăzute la art. 21 alin. (1), cantităţile respective nu sunt considerate ca fiind
gestionate de către operatorul economic valorificator pentru îndeplinirea obiectivelor
anuale ale operatorilor economici prevăzuţi la art. 19 de valorificare sau incinerare în
instalaţii de incinerare cu recuperare de energie a deşeurilor de ambalaje.
(4) Operaţia de valorificare care se recunoaşte este cea desfăşurată potrivit
autorizaţiei de mediu/autorizaţiei integrate de mediu deţinute de către operatorul
economic valorificator până la care se face dovada trasabilităţii; trasabilitatea se
realizează prin documente datate până la data de 25 ianuarie pentru anul precedent.
Obligațiile anuale de gestionare a anvelopelor
uzate se pot realiza de operatorii economici
care introduc pe piața națională anvelope noi
și/sau uzate destinate reutilizării, prevăzuți
la art. 6 din Hotărârea Guvernului nr.
170/2004 privind gestionarea anvelopelor
uzate, individual sau prin transferarea
responsabilității către persoane juridice legal
constituite, conform legislației în vigoare.
 Operatorii economici sunt obligați să declare
lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii
următoare celei în care s-a desfășurat
activitatea, cantitățile de ambalaje, anvelope,
echipamente electrice și electronice, respectiv
baterii și acumulatori portabili introduse pe
piața națională și cantitățile de deșeuri de
ambalaje valorificate, cantitățile de anvelope
uzate gestionate, cantitățile de deșeuri de
echipamente electrice și electronice colectate,
respectiv cantitățile de deșeuri de baterii și
acumulatori portabili colectate.
 Operatorii care preiau responsabilitatea
pentru atingerea obiectivelor sunt obligați să
declare semestrial, până la data de 25 a lunii
următoare semestrului de raportare,
cantitățile de echipamente electrice și
electronice, respectiv baterii și acumulatori
portabili introduse pe piața națională și
cantitățile de deșeuri de echipamente
electrice și electronice colectate, respectiv
cantitățile de deșeuri de baterii și acumulatori
portabili colectate în numele clienților pentru
care au preluat obligațiile.
Declaratia se intocmeste in conformitate cu
prevederile Ordinului nr. 591/2017 pentru
aprobarea modelului și conținutului
formularului "Declarație privind obligațiile la
Fondul pentru mediu" și a instrucțiunilor de
completare și depunere a acestuia
Aplicatia pentru intocmirea Declaratiei la
Fondul pentru Mediu este pusa la dispozitie pe
http://www.afm.ro/declaratii.php, AFM -
Declarații v.1.13
 Administrația Fondului publică anual, pe
pagina de internet proprie, lista operatorilor
economici prevăzuți la art. 9 alin. (1) lit. d),
înregistrați drept contribuabili la Fondul
pentru mediu.
 Cadrul legislativ naţional:
- Legea 212/2015 privind modalitatea de gestionare a
vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz
Operatori economici implicaţi în gestionarea VSU
I. Colectorii de vehicule scoase din uz;
II. Tratatorii de vehicule scoase din uz:
◦ Operatorii economici care colecteazã vehicule scoase din
uz şi dezmembreazã vehicule scoase din uz;
◦ Operatorii economici care colecteazã vehicule scoase din
uz, dezmembreazã vehicule scoase din uz şi toacã
(shredder) caroserii
Operatorii economici autorizaţi să desfăşoare
activităţi de tratare a vehiculelor scoase din uz
sunt obligaţi să asigure, pentru toate vehiculele
scoase din uz preluate în vederea tratării,
realizarea următoarelor obiective:

a) reutilizarea şi valorificarea a cel puţin 95%


din masa medie pe vehicul şi an;

b) reutilizarea şi reciclarea a cel puţin 85% din


masa medie pe vehicul şi an..
Companie/ departament:
Data:....
Check -list verificare mediu
Mod
de Comentarii / dovezi de
Nr. Neconformitate Recomandare
Domeniu inspectat / intrebari conf conformare
crt. identificata rezolvare
orma
re
Detine societatea aviz/acord/autorizatie
1 Da Nu
de mediu?
2 Pana cand este valabila autorizatia?
Daca nu, de ce? Codul CAEN al societatii
3
nu trebuie autorizat?
Daca , in conformitate cu Ordinul
Ordinului nr. 1.798 din 19 noiembrie
2007 pentru aprobarea Procedurii de
4 emitere a autorizatiei de mediu, codul
CAEN, necesita autorizare, s-au inceput
demersurile in acest sens? Status
procedura?
Exista un Responsabil de
mediu/responsabil cu gestiunea
5
deseurilor in conformitate cu cerintele
Legii 211/2011?
Exista contractul de inchiriere
spatiu/amplasament pe care se
6 desfasoara activitatea, la dispozitia
Responsabilului mediu, pentru al
prezenta organelor de control?
Exista contractul de prestari servicii de
salubritate, la dispozitia
7
Responsabilului mediu, pentru al
prezenta organelor de control?
Este in dosarul de mediu contractul de
8
alimentare si evacuare ape?
Mod
Comentarii / dovezi de
Nr. de Neconformitate Recomandare
Domeniu inspectat / intrebari conformare Termen
crt. confor identificata rezolvare
mare

Este in dosarul de mediu contractul de


9
alimentare cu gaze/combustibil ?

Este in dosarul de mediu contractul de


10
alimentare cu energie electrica?

Au fost rezolvate toate neconformitatile


11 identificate la ultimul control al Garzii de
Mediu?

12 Exista planul de prevenire in caz de poluare?

Sunt respectate prevederile art. 14 din Legea


211/2011, respectiv sunt colectate separat cel
13
puţin următoarele categorii de deşeuri: hârtie,
metal, plastic şi sticlă?

Sunt incheiate contracte, cu societati autorizate


14 pentru preluarea deseurilor generate si
colectate selectiv?

Exista autorizatiile de mediu ale societatilor


15
respective?

16 Daca nu, s-au solicitat autorizatiile de mediu?

Sunt repectate prevederile HG 1061/2008,


17
privind transportul deseurilor?
Mod
Comentarii / dovezi de
Nr. de Neconformitate Recomandare
Domeniu inspectat / intrebari conformare Termen
crt. confor identificata rezolvare
mare

Daca da, sunt intocmite corect aceste


18
formulare?

Sunt intocmite fisele lunare de gestiune a


19
deseurilor? Ex?

In cazul in care exista autorizatie de mediu, iar


in autorizatia de mediu sunt cerinte d
20
emonitorizare a factorilor de mediu, se
realizeaza acestea?
In cazul in care exista autorizatie de mediu, iar
21 in autorizatia de mediu sunt cerinte de
raportare, se realizeaza acestea? EX.?

22 Socitatea gestoneaza substante chimice?

Daca da, exista fisele tehnice de securitate


23
pentru substantele gestionate?

Daca da, exista evidenta stricta- privind


cantitate, caracteristicile si mijloacele de
24
asigurare - a substantelor si preparatelor
periculoase?
Mod
Comentarii / dovezi de
Nr. de Neconformitate Recomandare
Domeniu inspectat / intrebari conformare Termen
crt. confor identificata rezolvare
mare
Societatea importa/produce
25
ambalaje/produse ambalate?
Daca da, intomeste declaratii lunare catre
Fondul de mediu si cum atinge obiectivele
26 impuse de legislatia in vigoare? A
transferat responsabilitatea unui opertor
licentiat?

27 Societatea importa/produce baterii?

Daca da, este inregsitrata la ANPM si cum


atinge obiectivele impuse de legislatia in
28
vigoare? A transferat responsabilitatea
unui opertor licentiat?
Societatea importa/produce echipamente
29
electrice?
Daca da, este inregsitrata la ANPM si cum
atinge obiectivele impuse de legislatia in
30
vigoare? A transferat responsabilitatea
unui opertor licentiat?

31 Societatea importa anvelope?

Daca da, intomeste declaratii catre Fondul


de mediu si cum atinge obiectivele impuse
32
de legislatia in vigoare? A transferat
responsabilitatea unui opertor licentiat?
Exista Dovada inregistrarii in Registrul
33
producatorilor de baterii si acumulatori?
Exista Formular de inscriere in Registrul
34 de punere pe piata echipamente electrice
si electronice?
Exista recipiente si spatii special
35 amenajate pentru colectarea selectiva a
deseurilor?
De raportat la APM:
1. Evidenta gestiunii deseurilor, pana la 15 martie pentru anul anterior, conform
autorizatiei
2. Gestiunea chimicalelor, daca este solicitata in mod expres de catre APM, la
cantitati anuale de peste 1 tona
3. Ambalajele gestionate si estimatul pe anul urmator, conform Ordin 794/2012 si
autorizatiei de mediu, pana la 25 februarie
4. Chestionarul de statistica deseurilor, anual, pana la 15 iunie
5. *Prin autorizatia de mediu este ceruta si monitorizarea semestriala a calitatii
apei evacuate din statia de epurare.
Raportarea datelor și informațiilor privind gestionarea deșeurilor se face către
autoritatea teritorială pentru protecția mediului, până la 31 martie a anului următor
celui de raportare, atât pe suport hârtie, cât și electronic.-
https://raportare.anpm.ro/irj/portal/login

La Administratia Fondului pentru mediu:


1. Declaratie lunara referitoare la ambalajele puse pe piata nationala (cantitati, pe
tipuri de material, cantitati valorificate, reciclate – individual sau prin OTR).
De retinut ca trebuie tinuta evidenta lunara a gestiunii deseurilor, trebuie intocmite si
pastrate formularele de transport (anexa 2 sau 3) conform HG 1061/2008 si
asigurata trasabilitatea deseurilor valorificate/reciclate, conform OUG 196/2005 si
Ordin 2413/2015 in cazul indeplinirii obiectivelor privind ambalajele in mod
individual.
Vă multumesc pentru atenția
acordată!
simonadumitrescu12@gmail.com