Sunteți pe pagina 1din 20

S.C. ARCHIBET S.R.L.

Beneficiar:

S.C. EURO

CARAMIDA S.A.
nr. inreg. j05/998/2013 c.u.i. 31847782

jud. Bihor, mun.Oradea, Str.Graurilor, nr.14


Caramizii nr. 1
contact: 0758 578 162 archibet.oradea@yahoo.com

Titlu proiect:
Extindere fabrica de caramida
Amplasament: Jud. Bihor, com. Biharia, sat Biharia, str.
Proiect:

63/2015

MEMORIU DE PREZENTARE
I.

DATE GENERALE
I.1. DENUMIREA PROIECTULUI
Extindere fabrica de caramida
Prezentul memoriu este intocmit conform Continutului cadru prevazut in anexa nr. 5 la
Ordinul Ministrului Mediului si Padurilor nr. 135/2010, deoarece proiectul analizat intra sub
incidenta HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra
mediulu, anexa 2, punctul 10, lit. a-proiecte de dezvoltare a unitatilor/zonelor industiale.
Proiectul propus nu intra sub ncidenta art. 28 di OUG nr. 57/2007 privind regmul ariilor
protejate, conservarea habitatelor natural, a florei si faunei salbatice.
I.2. DATE DE IDENTIFCARE A TITULARULU/BENEFICIARULUI
Nume firma: S.C. EURO CARAMIDA S.A.;
Adresa, date de identificare: Jud. Bihor, Com. Biharia, sat. Biharia, str. Caramizii, Nr. 1,
CUI 16131690 J05/209/12.02.2004;
Reprezentatnt legal/administrator: Puscas Ioan - administrator; domiciliat
n localitatea Oradea, judeul Bihor, str. Poienitei, nr. 15, posesor al CI seria XH nr. 737742
Forma de proprietate: proprietar conform CF, Com. Biharia, sat. Biharia, str. Caramizii, Nr. 1, Nr.
cad. 436, 2632, 2844, 2837
I.3. DESCRIEREA PROIECTULUI

Descrierea amplasamentului.
Proiectul propus Extindere fabrica de caramida este amplasat in Com. Biharia,
sat. Biharia, str. Caramizii, Nr. 1, Nr. cad. 436, 2632, 2844, 2837.
Din punct de vedere geomorfhologic, caracteristicile geofizice ale terenului din
amplasamentul propus pentru realizarea proiectului au fost determinate prn studiul geotehnic. Prin
executarea a unui foraj geotehnice s-au determinat situatia litologica a terenului, date privind panza
freatica, date privind seismicitatea zonei si adancimea de inghet (conform STAS 11100/93).
Vecinatati:
- la nord: grajduri dezafectate; drum de acces;
- la sud: teren agricol;
- la est: teren agricol;
- la vest: drum national DN 19.
1

S.C. ARCHIBET S.R.L.

Beneficiar:

S.C. EURO

CARAMIDA S.A.
nr. inreg. j05/998/2013 c.u.i. 31847782

jud. Bihor, mun.Oradea, Str.Graurilor, nr.14


Caramizii nr. 1
contact: 0758 578 162 archibet.oradea@yahoo.com

Titlu proiect:
Extindere fabrica de caramida
Amplasament: Jud. Bihor, com. Biharia, sat Biharia, str.
Proiect:

63/2015

Distanta fata de granite, pentru proiectele care cad sub incidenta


Conventiei prvind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la
Espoola 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001 nu este cazul.
Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii prvind caracteristicile fizice ale
mediului, atat naturale cat si artificiale si alte informatii privind:
Folosinte actuale si planificate ale terenului atat pe amplasamentul cat si pe zone adiacente
acestuia Anexate (planuri anexa la certifcatul de urbanism)
Politici de zonare si de folosire a terenului: conform PUG Biharia.

Arealele sensibile: - Nu este cazul


Caracteristicile impactului potential:
a) Impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor
materiale, calitati si regimului canttativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotului si
vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural asupra interactiunilor
dintre aceste elemente. Natura impactului.
Se aprecaza ca impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului,
folosintelor, bunurilor materiale, calitati si regimului canttativ al apei, calitatii aerului, climei,
zgomotului si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural asupra
interactiunilor dintre aceste elemente este direct si pe termen scurt, pe perioada executiei lucrarilor, o
buna gestionare a deseurlor de materiale de constructii stocare temporara pe amplasament in bene
desemnate si ulterior valorificarea/eliminarea acestora prin operatori autorizati.
In faza de functionare a obiectvului, impactul asupra factorilor de mediu se apreciaza a fi
nesemnificatv, in conditiile gestionarii deseurlor menajere si asimilabile, a respectarii conditiilor
impuse privind deversarea apelor uzate in reteaua de canalizare oraseneasca-respectarea indicatorilor
de calitate conform NTPA 002/2005.
b) Extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate):-Nu
este cazul.
c) Magnitudinea si complexitatea impactului: -Nu este cazul.
d) Probabilitatea impactului- mica, atat in perioada de constructie, cat si in perioada de exploatare a
obiectvului.

S.C. ARCHIBET S.R.L.

Beneficiar:

S.C. EURO

CARAMIDA S.A.
Titlu proiect:
Extindere fabrica de caramida
Amplasament: Jud. Bihor, com. Biharia, sat Biharia, str.

nr. inreg. j05/998/2013 c.u.i. 31847782

jud. Bihor, mun.Oradea, Str.Graurilor, nr.14


Caramizii nr. 1
contact: 0758 578 162 archibet.oradea@yahoo.com

e)

Proiect:

63/2015

Durata, frecventa si reversabilitatea impactului:- impact direct, de scurta durata,


limitat de perioada executarii lucrarilor de construire.

f) Masurle de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului:


Respectarea prevederilor legislatiei nationale in vigoare privind gestionarea deseurlor generate in
faza de construire si functionare;
Restrictionarea functonarii utlajelor industiale si de transport in intervale orare cu respectarea
programului de odihna din zona;
Respectarea duratei de executie a prooiectului, astfel incat disconfortul generat de poluareafonica sa
fie limitata in la aceasta perioada;
Se vor lua masuri de prevenire a degradarii zonelor nvecinate amplasamentului si a vegetatiei
existente prin statonarea utilajelor, efectuarea de reparatii ale acestora, depozitarea de materiale;
Apele uzate menajere rezultate, inainte de evacuarea lor in reteaua de canalizare oraseneasca, se vor
incadra in prevederile NTPA 002/2005.
g) Natura transfrontierei a impactului - -Nu este cazul.
Regimul de lucru: - 8 ore/3 schimburi; 5 zile pe saptamana;;
Numar de angajati: - 45
Oportunitatea investtiei
Obiectivul de investitii urmareste dezvoltarea activitatii actuale a firmei SC EURO
CARAMIDA SA, activitate care consta Fabricarea caramizilor, tiglelor si a altor produse pentru
constructii, din argila arsa cod CAEN 2332.
Descrierea constructiva si functionala
Lucrarile propuse constau in extinderea unei cladiri cu functiuni de productie. Cladirea are
ca functiune principala spatiu de productie, ce face obiectul domeniului de activitate. Ca fuctiuni
secundare cladirea cuprnde vestiar si grupuri sanitare, si spatii tehnice.
In conformitate cu H.G.R. nr. 766 / 21.11.1997 - privind stabilirea categoriei de importanta a
constructiilor, constructia proiectata se incadreaza in categoria de importanta C (normala)
(conform HGR nr. 766/1977) si clasa III de importanta (conform normativului P100/92),
categoria "D" pericol de incendiu (conform P118/2013), grad "II" de rezistenta la foc (conform
P118/2013), se afla arnplasata intr-o zona avand ag=0,15g;T=0,7sec
Caracterstici constructive
Existent:
Ac parter
= 9437.00 mp
Au parter
= 9382.46 mp

Propus:
Ac parter
Au parter

= 17010.00 mp
= 16971.54 mp
3

S.C. ARCHIBET S.R.L.

Beneficiar:

S.C. EURO

CARAMIDA S.A.
Titlu proiect:
Extindere fabrica de caramida
Amplasament: Jud. Bihor, com. Biharia, sat Biharia, str.

nr. inreg. j05/998/2013 c.u.i. 31847782

jud. Bihor, mun.Oradea, Str.Graurilor, nr.14


Caramizii nr. 1
contact: 0758 578 162 archibet.oradea@yahoo.com

Proiect:

Ac subpanta
73.00 mp
Au subpanta
Au desfasurata
Ac desfasurata

=
= 64.43 mp
= 9446.89 mp
= 9510.00 mp

73.00 mp

Au subpanta
Au desfasurata
Ac desfasurata

63/2015

Ac subpanta

= 64.43 mp
= 17035.54 mp
= 17083.00 mp

PARTER
Cr
t
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Denumire incapere

Finisaj

Depozit de zi
Magazie matrite
Spatiu de productie
Vestiar barbati
Grup sanitar barbati
Vestiar femei
Grup sanitar femei
Oficiu

Ciment sclivisit
Ciment sclivisit
Ciment sclivisit
Pard. gresie
Pard. gresie
Pard. gresie
Pard. gresie
Pard. gresie

Suprafata
(mp)
1941.53
134.66
14834.17
10.85
10.42
10.85
10.42
18.64

SUBPANTA
Cr
t
1.
2.

Denumire incapere

Finisaj

Laborator
Magazie

Pard. gresie
Pard. gresie

Suprafata
(mp)
45.79
18.64

Coeficienti urbanistici:
Suprafata Terenului Studiat...........................................................46900.00 mp
Suprafata Construita Existenta .......................................................9572.00 mp
Suprafata Desfasurata Existenta.....................................................9707.00 mp
Suprafata Construita Extindere Propusa..........................................7573.00 mp
Suprafata Desfasurata Extindere Propusa........................................7573.00 mp
Suprafata Totala Construita Propusa ............................................17145.00 mp
Suprafata Totala Desfasurata Propusa .........................................17280.00 mp
P.O.T. Existent ....................................................................................20.41%
C.U.T. Existent .....................................................................................0.207
Caracteristicile principale ale construciei propuse:
-numr de nivele
-nlimea liber parter
-nlimea la streasina
-nlimea la coama

:
:
:
:

Parter+Subpanta;
9.80 m-11.90 m;
9.50 m; 9.95 m; 13.00 m;
12.00 m; 12.25 m; 14.20 m;
4

S.C. ARCHIBET S.R.L.

Beneficiar:

S.C. EURO

CARAMIDA S.A.
Titlu proiect:
Extindere fabrica de caramida
Amplasament: Jud. Bihor, com. Biharia, sat Biharia, str.

nr. inreg. j05/998/2013 c.u.i. 31847782

jud. Bihor, mun.Oradea, Str.Graurilor, nr.14


Caramizii nr. 1
contact: 0758 578 162 archibet.oradea@yahoo.com

-Retragere fata ax drum


-Retragere stanga
-Retragere dreapta
-Retragere spate
-Parcaj conf. anexa 5 la HG 525/1996

Proiect:

63/2015

: 50.00 m;
:
:
:
:

38.39 m
23.39 m
16.48 m; 26.41
-1 loc/100 mp/Ad.

Structura constructiv:
Perioada executiei:anul 2005 pe baza unui proiect intocmit de SC LUCOVI CONS
EXPERT SRL autorizat in conditiile legii.Constructia analizata are un amplasament izolat nefiind
alaturata altei constructii. Este alcatuita din:
-fundatii izolate de beton armat;
-structura metalica cu stalpi din europrofile, ferme metalice, pane, contravantuiri si portale;
-invelitoarea si peretii din panouri sandwich cu termoizolatie.
Hala este realizata cu doua deschideri de 15,165 m, respectiv 26,835rn si este cornpusa din
doua tronsoane de cate 13 travei de 6,0rn. Pe laterala exista o extindere avand 15,0rn deschidere si
doua tronsoane de 7 travei de 6,0m, respective 13 tronsoane de 6,0 m.
Fermele sunt realizate cu urmatoarele elemente:
-talpa superioara 2L120x120x12;
-talpa inferioara 2L150x150x14;
-montanti si diagonale 2L60x60x6 si partial din 2L70x70x6; 2L80x80x8; 2L90x90x9;
Contravantuirile orizontale sunt realizate din 2L60x60x6,iar contravantuirile verticale din
teava 60x6mm.
Stalpii sunt realizati din cate doua europrofile IPE 330 cu talpile prinse in buloane.
Panele sunt realizate din europrofile IPE 160 rezemate pe ferme in noduri,
Propuneri-interventii
Se propune extinderea halei existente cu doua deschideri de 27.5 m, respective de 21.0 m, cu
o structura avand aceeasi compozitie ca si cea existenta. Conform raportului de expertiza tehnica, cu
nr. 30/2016, intocmit de ing. Adomnicai Constantin, atestat MLPAT 143/1993, extinderea propusa se
poate executa in urmatoarele conditii:
l.Conformarea spatiala a structurii prin:
-realizarea la mijlocul deschiderii existente de 27,0 m a unor contravantuiri verticale care
in afara de asigurarea efectului spatial al constructiei reduc lungimea de flambaj a talpilor fermelor
pe directia longitudinala la valori incadrate in norme;
-completarea structurii prin rnontarea unor rigidizari longitudinale in dreptul stalpilor la
partea superioara a acestora;
-completarea in dreptul stalpilor a contravantuirilor verticale, cu exceptia zonelor unde
tehnologic deranjeaza la care contravantuirile se executa nurnai la partea superioara;
2.Consolidarea ferrnei existente prin dublarea primelor doua diagonale de langa reazernul axului A.
3.Rezemarea ferrnei propuse pe stalpul existent se va face prin intermediul unui suport metalic sudat
de stalpul existent care sa asigure o prindere articulate.
5

S.C. ARCHIBET S.R.L.

Beneficiar:

S.C. EURO

CARAMIDA S.A.
Titlu proiect:
Extindere fabrica de caramida
Amplasament: Jud. Bihor, com. Biharia, sat Biharia, str.

nr. inreg. j05/998/2013 c.u.i. 31847782

jud. Bihor, mun.Oradea, Str.Graurilor, nr.14


Caramizii nr. 1
contact: 0758 578 162 archibet.oradea@yahoo.com

Proiect:

63/2015

4.Se vor manta contravantuiri verticale in dreptul stalpilor din fronton pentru a
distribui forta orizontala la 3 ferme. Aceste contravantuiri se vor monta intre cele trei ferme in
dreptul stalpilor de fronton.

II.

DATE SPECIFICE ACTVITATII


a) Activitatea desfsurat (descriere flux tehnologic):
S.C. Euro Crmida S.A. produce blocuri ceramice avnd urmtoarea capacitate de producie:
Blocuri ceramice: capacitate max. de prod existenta 600 mc/zi
180000 mc/an
capacitate max. de prod propusa 1200 mc/zi 360000 mc/an
1. Aprovizionarea cu materii prime- aprovizionarea din carier, cu mijloace auto, a depozitului
deschis, cu materiile prime necesare fabricrii cramizilor: argil, nisip.
2. Prelucrarea , curatarea si transvazarea materiilor prime
-argila proaspat este luat din depozitul deschis de materii prime cu ajutorul ncrctorului frontal i
deversat n buncrul dozator de argil de unde prin intermediul unor benzi transportoare ajunge
ntre valurile rotofiltrului pentru curare i prelucrare, apoi pe o alt band tranportoare care o
transport la banda rulant cu pulverizator, care o mprtie n siloz realiznd o bun
omogenizare a materiei prime.
-rumeguul este preluat din boxa pentru rumegu din depozitul acoperit i nchis de materii prime,
depozitat temporar pe platform betonat din exteriorul halei (cu rol de depozit tampon)
- rumeguul este sitat n prealabil apoi este alimentat buncrul dozator pentru rumegu, preluat de
aceeai band trasportoare ca argila i trecut sub form de amestec argil - rumegu prin rotofiltru.
3. Alimentarea fluxului tehnologic
3.1. alimentare flux tehnologic-25mc/h- argila este scoas din silozul interior cu ajutorul
excavatorului cu cupe, care printr-o micare de rotaie a lanului realizeaz umplerea cupelor i
alimentarea benzii transportoare, respectiv a buncrului tampon pentru alimentarea presei
3.2. Zdrobire-25mc/h- sfrmarea
intermediul valului diferenial neted

amestecarea

materialului

se

realizeaz

3.3.Amestecare-25mc/h- amestecarea materialului cu ap se realizeaz


malaxorului biax. Amestecul este mpins prin ciurul presei n camera de vacuum.

cu

prin
ajutorul

3.4.Fasonare, taiere-25mc/h- pregtirea amestecului pentru fasonarea plastic se face n presa


melc, prevazut la capul presei cu filier, care d forma interioar i dimensiunile blocurilor
ceramice
-dimensiunea final a blocurilor ceramice se realizeaz cu ajutorul Instalaiei automate de tiere
prevazut cu srme pentru tierea la dimensiunea final a calupului dup tiere, produsele crude
sunt aezate automat pe rastelele vagoneilor de uscare, cu ajutorul instalaiei pentru ncrcare rastele
pe vagonei, iar cnd vagonul are toate rastelele pline este dirijat automat spre una din cele 4 linii
6

S.C. ARCHIBET S.R.L.

Beneficiar:

S.C. EURO

CARAMIDA S.A.
nr. inreg. j05/998/2013 c.u.i. 31847782

jud. Bihor, mun.Oradea, Str.Graurilor, nr.14


Caramizii nr. 1
contact: 0758 578 162 archibet.oradea@yahoo.com

Titlu proiect:
Extindere fabrica de caramida
Amplasament: Jud. Bihor, com. Biharia, sat Biharia, str.
Proiect:

63/2015

ale uscatorului. In acelai timp, la capul cald al uscatorului iese un vagonet cu


produse uscate
4. Uscare-1500 mc
- uscarea blocurilor ceramice se realizeaz n uscator tunel pentru uscarea produselor ceramice de la
umiditatea de 20-24% la cea de 5-6%. Pentru uscare se folosete aerul cald provenit de la cuptorul
de ardere, avnd o temperatur de 170 0C. Temperatura de uscare este de 70-80 0C, timpul de
uscare 34 ore.
5.Ardere- Productivitatea = 1200 mc/zi 700to/zi Durata de ardereeste de 24 de ore.
Blocurile ceramice aezate pe crucioare se introduc n cuptorul tunel pentru arderea
blocurilor ceramice. Acesta este mprit n trei zone din punct de vadere termic: preinclzire,
ardere i rcire.Inclzirea cuptorului se realizeaz prin intermediul arztoarelor aezate de-o
parte i alta a cuptorului n zona de ardere, ajungindu- se pn la temperatura max. de 930C. Gazele
rezultate n urma arderii sunt aspirate de un ventilator aflat la capul rece al cuptorului i obligate s
circule n contracurent cu produsele. In acest fel se realizeaz o prenclzire a produselor introduse
n cuptor i o rcire a gazelor de ardere care sunt evacuate n atmosfera cu o temp. de cca 100 C.
In zona de rcire a cuptorului prin intermediul unei instalaii de rcire, aerul rece din exterior este
introdus n cuptor pentru rcirea produselor. In acest fel se realizeaz o rcire a produselor i
o nclzire a aerului. Aerul inclzit este aspirat de ctre un ventilator i refulat n tubulatura care
comunic cu uscatorul.
6.Paletizare, infoliere-se realizeaz cu ajutorul unei instalatii de infoliere automat care
functioneaz pe principiul termocontraciei.
7.Depozitare -depozitarea pe platforma betonat din incinta fabricii, a paleilor cu crmizi i
ncrcarea acestora n mijloace auto n vederea livrrii ctre consumatori
8.Livrare- blocurile ceramice ambalate pe europalei i nfoliate cu folie de polietilen se
ncarc pe mijloacele de transport aparinatoare beneficiarilor, cu ajutorul stivuitorului.
b) Dotri:
I.DOTARI EXTERIOARE:
1.Buncar dozaror de alimentare cu argila
-banda transportoare metalica mobila
-motor electric
-ax cu paleti
-subar pentru reglarea debitului de argila
-tablou electric pentru reglarea vitezei benzii transportoare (valabil pentru ambele dozatoare).
2.Buncar dozator de alimentare cu rumegus
-banda transportoare
-motor electric
-ax cu paleti
-subar pentru reglarea debitului de rumegus
7

S.C. ARCHIBET S.R.L.

Beneficiar:

S.C. EURO

CARAMIDA S.A.
nr. inreg. j05/998/2013 c.u.i. 31847782

jud. Bihor, mun.Oradea, Str.Graurilor, nr.14


Caramizii nr. 1
contact: 0758 578 162 archibet.oradea@yahoo.com

Titlu proiect:
Extindere fabrica de caramida
Amplasament: Jud. Bihor, com. Biharia, sat Biharia, str.
Proiect:

63/2015

-tablou electric pentru reglarea vitezei de naintare a benzii


3. Buncar dozator de alimentare nisip
-actionare electrica
-subar pentru reglarea debitului de nisip
-tablou electric pentru reglarea vitezei de
naintare a benzii
4.Banda transportoare pentru cumularea materiilor prime
5.Rotofiltru pentru curatarea amestecului
II.HALA DE PRODUCTIE:
1. Depozit de zi pentru materii prime prelucrate
-constructie cu pereti din beton, supraterana, cu structura din stilpi si grinzi metalice, cu fundatii
izolate sub stpi, cu nchideri din panouri tip sandwich
-capacitate de stocare de 10 000 mc.
2. Banda rulanta cu pulverizator-sina de cale ferata pe care circula doua benzi transportoare,
culisante pe sine spre ambele capete ale silozului
3. Excavator cu cupe -utilaj prevazut cu lant si cupe
4. Benzi transportoa alimentare material prelucrat
5.Buncar tampon material prelucrat-capacitate 15 mc
Doua linii de productie,(una existent si cea propusa) compuse fiecare din:
6. Valt diferential neted
-format din doi tamburi metalici (1100 x 1100mm)
-sensuri de rotatie diferite si viteze diferite.
-actionare motor electric cu putere de 20-25 KW
7. Malaxor biax cu instalatie de apa
-format dintr-o cuva metalica n interiorul careia se nvrt n sens invers doua axe prevazute cu paleti
de amestecare
-actionare motor electric de 40 kW
8. Presa melc tip MVC 550 MORANDO
-camera de vacuum ce realizeaza o depresiune
de -1 bar cu ajutorul unei pompe de vacuum
-corpul presei
-ax cu paleti
-capul presei
-motor electric de 200 kW
-presiunea de evacuare a calupului: 17-20 bari
9.Instalatie automata de taiere
-suprafata de asezare a calupilor:450 X 1500 mmp
-mese automate pentru taierea caramizilor :
8

S.C. ARCHIBET S.R.L.

Beneficiar:

S.C. EURO

CARAMIDA S.A.
nr. inreg. j05/998/2013 c.u.i. 31847782

jud. Bihor, mun.Oradea, Str.Graurilor, nr.14


Caramizii nr. 1
contact: 0758 578 162 archibet.oradea@yahoo.com

Titlu proiect:
Extindere fabrica de caramida
Amplasament: Jud. Bihor, com. Biharia, sat Biharia, str.
Proiect:

63/2015

a. pentru taierea n calupi de 1500 mm


b. pentru taierea propriu-zisa a blocurilor ceramice, prvazuta cu 6 srme taietoare actionate automat
10.Instalatie automata de ncarcare carucioare de uscare
- benzi transportoare cu lant
- instalatie automata de alimentare cu rastele
- instalatie automata pentru ridicarea rastelelor si asezarea pe carucioare
11. Uscator tip tunel
-pentru uscare se foloseste aerul cald provenit de la cuptorul de ardere. Transportul aerului cald se
face prin tubulatura metalica cu sectiunea de 1 mp, iar antrenarea se face cu ventilator montat n
tubulatura (Q max= 15.000 mc/h).
-lungime uscator : 90 m
-latime: 10 m
-naltime: 2,7 m
-capacitate de uscare: 750 mc
-4 linii de uscare
-monitorzarea asistata de calculator a urmatorilor parametrii: temperatura aerului cald recuperat de la
cuptor; temperatura pe toata lungimea uscatorului folosind 8 termocuple; curba de uscare; curba de
umiditate a aerului; depresiunile n diferitele puncte ale uscatorului; nchiderea si deschiderea
sibarelor
12. Instalatie automata de descarcare vagoneti uscare
-benzi transportoare cu lant
-instalatie automata de scoatere a rastelelor din vagonetii de uscare
-instalatie de mpachetat rastele
13. Instalatie automata de ncarcare vagoneti ardere
-instalatie de rotire a produselor
-instalatie de ridicare si asezare pe vagoanele de ardere
-tablou de comanda
14. Cuptor tip tunnel- utilaj care ncadreaza activitatea n anexa 1 la O.U.G. 152/2005, privind
Prevenirea si controlul integrat al poluarii, aprobata prin Legea nr.84/2006
-capacitate: 20 t/h
-lungime cuptor: 110 m
-sectiune: 8 mp
-densitate : 500 kg/mc
-temperatura de ardere : max. 930 oC
-arderea caramizilor se face n cuptorul tip tunel. Lateral, cuptorul are arzatoare cu gaz. Consumul
maxim orar este de 1.200 Nmc/h iar consumul zilnic mediu de 12.500 Nmc, alimentate prin conducte
cu diametrul de 50 mm, reglarea debitului de gaz se efectueaza automat.
-monitorzarea asistata de calculator a urmatorilor parametrii: curba de ardere; timp de mpingere a
vagonetilor n cuptor; temperatura sub vagonetii de ardere; temperatura la fiecare termocuplu pe
toata lungimea cuptorului ( 30 buc.); temperature de evacuare a gazelor; temperatura aerului cald
recuperat; debitul de aer cald introdus n uscator; presiunile si depresiunile gazelor pe toata lungimea
cuptorului; temperatura maxima de ardere.
15. Instalatie de paletizare si nfoliere
9

S.C. ARCHIBET S.R.L.

Beneficiar:

S.C. EURO

CARAMIDA S.A.
nr. inreg. j05/998/2013 c.u.i. 31847782

jud. Bihor, mun.Oradea, Str.Graurilor, nr.14


Caramizii nr. 1
contact: 0758 578 162 archibet.oradea@yahoo.com

Titlu proiect:
Extindere fabrica de caramida
Amplasament: Jud. Bihor, com. Biharia, sat Biharia, str.
Proiect:

63/2015

-graifar de ridicare si transport


-banda transportoare de alimentare
-tablou de comanda
-masina de nfoliat dotata cu arzaator cu gaz metan si tablou de comanda
-banda transportoare de evacuare avnd l=1 m si L= 10 m
16.Linii de transport cu vagoneti
-2 linii de cale ferata pentru intrarea si iesirea vagonetilor de ardere
- total 62 vagoane ardere
III.Autoutilitare folosite in exploatare
-2x stivuitor tip Linde-capacitate 3t
-incarcator frontal tip Fiat-Hitachi-capacitate 3 mc
-2x excavator cu cupa tip Catepilar- capacitate 1,5 mc si 1 mc
IV.Depozite pe amplasament
1.Depozit deschis de argil
-este amenajat la suprafaa terenului, n partea de est a incintei fabricii
-suprafaa 1200 mp
-asigur depozitarea temporar a argilei pentru max. 2 zile de producie
2.Depozit deschis de nisip
- este amenajat la suprafaa terenului, alturat celui de argil, ocupnd o suprafa de cca. 100 mp
3.Depozit nchis pentru materii prime
-este compartimentat n 4 boxe de cte 400 mp fiecare n scopul protejrii diverselor materiale:
argil, rumegu, nisip, etc.
4. Platforma produse finite
-se depoziteaz produsele finite ambalate pe palei de lemn i protejate cu folie de
polietilen, in stive pe tipuri de produse
5. Depozit deeu metalic
-se depoziteaz deeuri metalice provenite din dezmembrri de utilaje i deeuri de pan n
containere pentru stocare temporar
6.Platforma deseuri menajere-containere pentru stocare temporar
7. Depozit motorin-6000 l
c) Bilantul de materiale:
1.Materii prime utilizate in procesul tehnologic de fabricare a blocurilor ceramice:
-argila-1.2 t/t produs finit
-Rumegus-0.045 t/t produs finit
-Nisip, argila nisipoasa-0.1 t/t produs finit
-Apa de proces-0.055 t/t produs finit
2. Materiale auxiliare utilizate pentru susinerea activitii de producie:
-Motorina- 2litri/t produs finit
-benzina- 2500 l/an
10

S.C. ARCHIBET S.R.L.

Beneficiar:

S.C. EURO

CARAMIDA S.A.
nr. inreg. j05/998/2013 c.u.i. 31847782

jud. Bihor, mun.Oradea, Str.Graurilor, nr.14


Caramizii nr. 1
contact: 0758 578 162 archibet.oradea@yahoo.com

Titlu proiect:
Extindere fabrica de caramida
Amplasament: Jud. Bihor, com. Biharia, sat Biharia, str.
Proiect:

63/2015

-Folie polietilen-0,8 kg/to prod finit


-Palei EURO /ambalare-20 kg / to prod. Finit

d) Utilitti :
Alimentarea cu apa- Este reglementat prin Autorizaia de gospodrire a apelor nr.
92/07.11.2006 eliberat de Administraia Naional Apele Romne, Direcia Apelor Criuri
nregistrat la ARPM Cluj-Napoca cu nr. 9659 / 23.11.2006;
Alimentarea cu ap potabil-Apa potabil pentru personalul care-i desfoar activitatea pe
amplasament se asigur prin achiziionare ap plat sau carbogazoas de la firme specializate.
Alimentarea cu ap tehnologic
- Sursa: subteran, foraj de adncime H= 150,0 m; D= 12
-Volume i debite de ap autorizate:
- maxim zilnic =1,17 mc; 0,014 l/s
- mediu zilnic = 1,02 mc; 0,012 l/s
- maxim anual = 0,427 mii mc
- mediu anual = 0,372 mii mc.
Apa n scop igienico sanitar
-Sursa: subteran foraj de adncime H = 150 m, D= 12
- Volume i debite de ap autorizate:
- maxim zilnic =1,16 mc; 0,012 l/s
- mediu zilnic = 1,03 mc; 0,010 l/s
- maxim anual = 0,423 mii mc
- mediu anual = 0,376 mii mc
Instalaii de captare:foraj de adncime echipat cu electropomp submersibil
Q =18,0 mc/h,H = 40 mCA
Instalaii de aduciune i nmagazinare a apei
-conduct de polietilen Dn = 63 mm, L = 300,0 m
-hidrofor pentru realizarea presiunii
-Reeaua de distribuie a apei conducte tip HENCO Dn = 16 mm, Ltot = 65,0 m
Consum tehnologic-procese tehnologice:
-pentru producia de blocuri ceramice, norma de ap este de 0,055 tone / tona de produs;

11

S.C. ARCHIBET S.R.L.

Beneficiar:

S.C. EURO

CARAMIDA S.A.
Titlu proiect:
Extindere fabrica de caramida
Amplasament: Jud. Bihor, com. Biharia, sat Biharia, str.

nr. inreg. j05/998/2013 c.u.i. 31847782

jud. Bihor, mun.Oradea, Str.Graurilor, nr.14


Caramizii nr. 1
contact: 0758 578 162 archibet.oradea@yahoo.com

Proiect:

63/2015

Evacuarea apelor uzate-Debitele apelor evacuate, prevzute n Autorizaia


de gospodrire a apelor nr.92/07.11.2006 sunt urmtoarele:
Categoria
apei

Receptori
autorizai

Ape menajere

bazin vidanjabil

Vzi
max
mc

Volum total evacuat


Anual
Vzi
Vzi
mii
med
min
mc
mc
mc

0,93

0,82

0,5

Observaii

Conform contract de vidanjare nr.

0,299 4/2006 ncheiat cu Popa S. Ioan PF


i nr. 17/2006 ntre RA Apa Canal
Oradea si PF Popa Ioan

Ape meteorice canalul de


desecare ce
Qp = 138,20 l/s
mprejmuiete
amplasamentul
Staii de preepurare i epurare final
-2 bazine vidanjabile din beton V1 = V2 = 30,0 mc pentru apele uzate menajere.
Apele subterane
Pe amplasament exist prelevri de ape subterane din forajul de adncime cu H= 150,0 m; D= 12 .
Nu exist evacuri de ape uzate n pnza freatic.
Energia electric
-Energia electric este folosit n principal pentru: producie, activiti auxiliare legate de
proces, activiti auxiliare legate de consumul personalului.
- Energia electric necesar desfurrii activitii este asigurat de SC Electrica SA. Alimentarea cu
energie electric se face dintr-un post trafo 630 KVA, printr-un bransament dimensionat
corespunzator prin proiect SC ELECTRICA SA
- Unitatea nu deine echipamente ce conin compui cu coninut de PCB
-Activitile de fabricare a blocurilor de construcie intr sub incidena reglementrilor
privind comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de ser.
- Consumul specific maxim de energie al cuptorului este de 860,4 kcal/h, total 1720.8 kcal/h.
Gaze naturale
-S.C. EURO CRMIDA S.A. utilizeaz n procesul de producie gaze naturale.
-Gazul metan este preluat printr-o conduct proprie de la conducta magistral existent n zona
localitii Biharia. In incinta fabricii exist o staie de reglare i msur (S.R.M.). Gazul natural se
folosete pentru asigurarea regimului termic n cuptorul de ardere a produselor ceramice.
-Inclzirea spaiilor interioare din hala de producie se face prin radiaie de la cuptorul pentru ars
crmizi i de la usctor. Inclzirea spaiilor grupului social se asigur de ctre o central mural cu
gaz, avnd sarcina termic de 20 KW.
Activitatea
Producerea blocurilor
ceramice

Faza de proces
ardere

Consum specific S.C.


Euro Crmida S.A.
(Gj/to produs)
1,25

Consum specific
conform *
(Gj/to produs)
1,02-1,87

12

S.C. ARCHIBET S.R.L.

Beneficiar:

S.C. EURO

CARAMIDA S.A.
Titlu proiect:
Extindere fabrica de caramida
Amplasament: Jud. Bihor, com. Biharia, sat Biharia, str.

nr. inreg. j05/998/2013 c.u.i. 31847782

jud. Bihor, mun.Oradea, Str.Graurilor, nr.14


Caramizii nr. 1
contact: 0758 578 162 archibet.oradea@yahoo.com

Proiect:

63/2015

* Reference Document on Best Available Techniques in the Ceramic


Manufacturing
Industry - ediia decembrie 2006
Alte utilitati
Denumirea utilitii
Motorina
Aer comprimat

III.

Activitatea
Mijloace de transport
Fasonare i cuptor
Alte activiti

U.M.
mc
mc

Cantitatea
anual
240
6000
600

Surs
-firme specializate
-compresor propriu
pentru aer comprimat
tip SCK 52-10 .

SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU


1.

Protectia calittii apelor

Pentru faza de executie: sursele de poluanti pentru sol si apa freatica pot fi hdrocarburle din
petrol, ca urmare a deversarilor accidentale de carburanti si uleiuri de la utlaje, echipamente s
vehicule de transport material de constructii.
Pentru faza de functionare: apele uzate menajere i cele provenite de la splarea spaiilor
administrative i a halei de producie sunt colectate n dou bazine vidanjabile din beton armat, cu
capacitatea de 30 mc fiecare .Toate bazinele de colectare a apelor uzate trebuie etanate
corespunztor, pentru a preveni contaminarea solului i implicit a apei freatice.n registrul cu
documente de mediu se vor pstra documente doveditoare privind vidanjrile de ape uzate.
Apele pluviale, considerate convenional curate se colecteaz n rigole perimetrale i
sunt evacuate n anul de desecare de la marginea amplasamentului.
2.

Protectia atmosferei

Pentru faza de executie: sursele de poluanti pentru aer sunt surse fugtive contituite din
pulberi sedimentabile generate de manevrarea solului decopertat si a materialelor de constructie,
gaze de ardere provenite de la autovehiculele de transport material de constructii.
Pentru faza de functionare:
a) emisiile dirijate.

13

S.C. ARCHIBET S.R.L.

Beneficiar:

S.C. EURO

CARAMIDA S.A.
Titlu proiect:
Extindere fabrica de caramida
Amplasament: Jud. Bihor, com. Biharia, sat Biharia, str.

nr. inreg. j05/998/2013 c.u.i. 31847782

jud. Bihor, mun.Oradea, Str.Graurilor, nr.14


Caramizii nr. 1
contact: 0758 578 162 archibet.oradea@yahoo.com

Flux
tehnologic sau
proces
Fluxtehnologic
tehnologic
Zdrobire
Flux tehnologic
pentru
tratamentul
termic al
blocurilor
ceramice

Sursa de emisie

Proiect:

63/2015

Instalaii pentru reinerea, evacuarea i


dispersia poluanilor / caracteristici
fizice

Noxe emise

-valuri
difereniale

-pulberi totale

- instalaie de desprfuire i eliminare a


pulberilor n exterior

-cuptor tunel

-pulberi totale

-co evacuare gaze arse cuptor cu H=12


m, =1,5 m, Qv=12,4 mc/s 1 buc.

-gaze arse:
CO, CO2, NOx,
SO2

1 buc. Existent + 1 propus

b) emisiile difuze.
Flux
tehnologic
sau proces
tehnologic
Obinerea
blocuri
ceramice
Transport
intern

Sursa de emisie
-ntreg procesul
tehnologic
-utilaje mobile
nerutiere

Noxe emise

pulberi totale

pulberi totale
gaze arse

3.

Tehnica de reducere a
emisiilor difuze
-colectarea periodic prin
mturare sau aspirare a
pulberilor de pe pardoseala
halei, scri, ci de acces
-etaneizare mijloace de transport
pentru evitarea mprtierii materiilor
prime pe cile de acces
-revizia tehnic a utilajelor de
transport

Protectia mpotriva zgomotului si vibratiilor

Zgomotele si vibratiile apar datorita functionarii utilajelor, incarcare - descarcare materii prime,
produse finite. In permanenta se va monitoriza zgomotul , acesta putand avea depasiri.
Considerand faptul ca se vor utiliza masini si utilaje performante se estimeaza ca nivelul
acustic produs de obiectivul analizat se va incadra in limitele STAS 10009/88 . Astfel STAS-ul
100009/98, impune la limita incintelor o valoare de 65 dB(A) si o curba de zgomot de 60 dB(A), la
exteriorul cladirilor un nivel de zgomot de 50 dB(A), conform STAS 6161/1/79.
Personalul va purta echipament de protectie si anume antifoane.
4.

Protectia solului si subsolului

Pentru faza de executie: sursele de poluanti pentru sol pot fi hidrocarburle din petrol, ca
urmare a deversarilor accidentale de carburanti si uleiuri de la utlaje, echipamente s vehicule de
transport material de constructii.
Pentru faza de functionare: deversari necontrolate de deseuri pe amplasament. Depozitarea
deeurilor rezultate se realizeaz direct n mijloacele auto, containere sau pe platforme betonate.
- deseurile sunt colectate pe suprafete nebetonate;
- apele uzate vin in contact direct cu solul si subsolul amplasamentului;
14

S.C. ARCHIBET S.R.L.

Beneficiar:

S.C. EURO

CARAMIDA S.A.
Titlu proiect:
Extindere fabrica de caramida
Amplasament: Jud. Bihor, com. Biharia, sat Biharia, str.

nr. inreg. j05/998/2013 c.u.i. 31847782

jud. Bihor, mun.Oradea, Str.Graurilor, nr.14


Caramizii nr. 1
contact: 0758 578 162 archibet.oradea@yahoo.com

Proiect:

63/2015

In general atat deseurile valorificabile ,nevalorificabile cat si deseurile menajere se


vor colecta,depozita si evacua corespunzator.Printr-un management adecvat nu vor fi pierderi de
substante ,combustibili si uleiuri la nivelul solului.
5.

Protectia mpotriva radiatiilor-Nu este cazul.

6.

Protectia fondului forestier-Nu este cazul.

7.

Protectia ecosistemelor, biodiversittii si ocrotirea naturii


In apropierea obiectivului nu sunt amplasate arii de interes pentru conservarea naturii si nici
obiective de interes traditional.Amplasamentul nu se afla in SIT NATURA 2000.
8.

Protectia peisajului si a zonelor de interes traditional


Proiectul se incadreaza in functiunea existent a zonei.

9.

Gestiunea deseurilor
In general problema deseurilor a devenit tot mai acuta , datorita pe de o parte a cresterii
cantitatilor acestora , iar pe de alta parte , a impactului lor negativ , tot mai pronuntat asupra mediului
inconjurator.
Depozitarea intimplatoare pe sol a deseurilor, evacuarea acestora in cursurile de apa , arderea
lor necontrolata , reprezinta o serie de riscuri majore pentru mediul ambiant.
Tratarea completa a deseurilor reprezinta o noua abordare a problematicii deseurilor , plecind
de la necesitatea de a prevedea spatiu suficient de stocare si neutralizare , de a salva rezervele
naturale , de a reduce costurile si de a gasi solutii mixte in procesul de anulare a efectelor negative
ale deseurilor.

Deseuri nepericuloase:
Cod
deeu,
conf. HG
856/2002
15 01 01
10 12 01

10 12 08

Denumirea
deeurilor
-deeuri de hrtie
-deeuri de la
prepararea
amestecurilor
anterioare procesrii
termice
-deeu de
crmid ars

Sursa de deeuri
- ambalajele
materialelor
achiziionate
-amestecare
-fasonare
-uscare
-ardere produse,
ambalare,
manipulare

Depozitare / valorificare / eliminare


-colectare selectiv in containere ecologice,
eliminare prin firme
specializate
-se reintroduc imediat n proces

- se colecteaz n containere pn la umplerea


acestora, apoi sunt folosite pentru amenajarea
drumurilor interioare, respectiv a drumurilor
spre cariera de argil, fiind zdrobite i
nivelate pe cile de acces. Se estimeaza o
cantitate de 50 to deseuri de blocuri ceramice
pe an.

15

S.C. ARCHIBET S.R.L.

Beneficiar:

S.C. EURO

CARAMIDA S.A.
nr. inreg. j05/998/2013 c.u.i. 31847782

jud. Bihor, mun.Oradea, Str.Graurilor, nr.14


Caramizii nr. 1
contact: 0758 578 162 archibet.oradea@yahoo.com

15 01 02
15 01 03

-deeuri
materiale plastice folie
-deeuri de palei
din lemn
deteriorai

16 01 03

-anvelope uzate

17 04 05

-deeu feros

20 03 99

-deeuri
menajere

-ambalarea produselor
ceramice
-palei lemn folosii
ca ambalaj care se
deterioreaz i nu
pot fi utilizai
- schimbarea
anvelopelor la
utilajele rutiere si
nerutiere
Atelier mecanic de
intretinere
-consumul
personalului,
curirea incintelor,
buctria unitii

Titlu proiect:
Extindere fabrica de caramida
Amplasament: Jud. Bihor, com. Biharia, sat Biharia, str.
Proiect:

63/2015

-colectare selectiv in containere


ecologice, eliminare prin firme
specializate
- se colecteaz n incinta unitii n loc
special amenajat, pn la valorificare
prin vnzare ca lemne de foc
-anvelopele sunt schimbate la ateliere
speciale, eliminarea acestora revenind in
sarcina atelierului respectiv.
- colectate n containere speciale din
atelierul mecanic i eliminate prin
valorificare la o firma colectoare de
fier vechi.
-colectare selectiv in containere
ecologice, eliminare prin firme
specializate

Deseuri periculoase:
Cod
deeu,
conf. HG
856/2002
*
13 01 13
13 01 05*
13 05 06*
16 06 01*

Denumirea
deeurilor
-uleiuri hidraulice
-uleiuri
uzate de motor
- uleiuri uzate de
compresor
- acumulatori
uzai

Sursa de deeuri

Modalitate de eliminare / colectare

-atelier ntreinere

-se colecteaz n butoaie metalice de 220 l


- se elimin de ctre firme autorizate
- atelier intreinere
-se colecteaz n butoaie metalice de 220 l
- se elimin de ctre firme autorizate
- atelier intreinere
-se colecteaz n butoaie metalice de
220 l - se elimin de ctre firme autorizate
- utilajele de deservire a - nu se depoziteaz, se schimb la unitile de
produciei i mijloace comercializare acumulatori
de transport

Deseuri refolosite:
Cod
deeu,
conf. HG
856/2002
10 12 01

10 12 08

Denumire deeu
-deeuri de la
prepararea
amestecurilor
anterioare procesrii
termice
-deeu de blocuri
ceramice

Sursele de deeu

Destinaie

-amestecare
-fasonare
-uscare

-se reintroduc imediat n proces

-ardere produse

-amenajarea drumurilor interioare,


respectiv a drumurilor spre cariera de
argil, fiind zdrobite i nivelate pe
cile de acces

Deseuri comercializate:

16

S.C. ARCHIBET S.R.L.

Beneficiar:

S.C. EURO

CARAMIDA S.A.
nr. inreg. j05/998/2013 c.u.i. 31847782

jud. Bihor, mun.Oradea, Str.Graurilor, nr.14


Caramizii nr. 1
contact: 0758 578 162 archibet.oradea@yahoo.com

Denumire deeu

Titlu proiect:
Extindere fabrica de caramida
Amplasament: Jud. Bihor, com. Biharia, sat Biharia, str.
Proiect:

Sursele de deeu

63/2015

Destinaie

Cod deeu,
conf. HG
*
856/2002
13 01
13

-uleiuri

- schimburile de ulei
de la utilaje

-valorificare prin predare la firme


autorizate

15 01 01

-deeuri de hrtie

-ambalare

15 01 02

-ambalare

16 01 03

-deeuri materiale
plastice
-deeu de palei de
lemn deteriorai
(ambalaj)
-anvelope uzate

-valorificare prin predare la firme


autorizate
-valorificare prin predare la firme
autorizate
-valorificare prin vinzarea pentru
lemn de foc la persoane fizice

17 04 05

-deeu feros

20 03 99

-deeuri menajere

15 01 03

-depozite
- schimbarea
anvelopelor la
utilajele rutiere si
nerutiere
-atelier mecanic de
intretinere
consumul personalului,
ntreinere incint

-valorificare prin predare la firme


autorizate.
-valorificare prin predare la firme
autorizate
-colectare selectiv, eliminare prin
firme specializate

Deeurile industriale recuperabile: hrtie, ambalaje PET, metale uzate, uleiuri uzate, bateriile
vor fi colectate separat i valorificate n conformitate cu legislaia n vigoare:
- O.U.G. 16/2001 republicat, privind gestionarea deeurilor industriale reciclabile, aprobat prin
Legea 465/2001, cu modificrile ulterioare;
- H.G. 166/2004 privind aprobarea proiectului Dezvoltarea sistemului de colectare a deeurilor de
ambalaje PET postconsum n vederea reciclrii;
- H.G. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;
- H.G. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor i deeurilor de ambalaje
- H.G. 662/2001, privind gestionarea uleiurilor uzate, modificat prin H.G. 1159/2003
- H.G.1057/2001 privind regimul bateriilor i acumulatorilor care conin substane periculoase.

10. ncadrarea n planurile de urbanism si amenajare a teritoriului


Amplasament aprobat prin PUG Biharia.
11. Protectia asezrilor umane
Nu are impact asupra asezarilor umane, amplasamentul fiind situat in intravilanul Com.
Biharia, intr-o zona cu caracter industrial.
12. Respectarea prevederilor conventiilor internationale la care Romnia a aderat.
Activitatea specifica a societatii SC EURO CARAMIDA SA se desfasoara in conformitate cu
legislatia de mediu in vigoare , in concordanta cu standardele UNIUNII EUROPENE prin
prevederile Directivelor corespunzatoare :
17

S.C. ARCHIBET S.R.L.

Beneficiar:

S.C. EURO

CARAMIDA S.A.
nr. inreg. j05/998/2013 c.u.i. 31847782

jud. Bihor, mun.Oradea, Str.Graurilor, nr.14


Caramizii nr. 1
contact: 0758 578 162 archibet.oradea@yahoo.com

Titlu proiect:
Extindere fabrica de caramida
Amplasament: Jud. Bihor, com. Biharia, sat Biharia, str.
Proiect:

63/2015

- Directiva Consiliului 85/337/CEE privind evaluarea efectelor anumitor


proiecte publice si private asupra mediului modificata prin DC 97/11/CE si Directiva 2003/35/CE
- Directiva 2000/60/CE care stabileste cadrul comunitar de actiune in domeniul politicii
apelor, amendata de Directiva 2008/32/CE
- Directiva Consiliului 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane modificata de
Directiva 98/15/CE
- Directiva 86/278/CEE privind protectia mediului si in special a solurilor cand se utilizeaza
namoluri de epurare in agricultura
- Directiva Consiliului 96/62/CEE privind evaluarea si managementul calitatii aerului
inconjurator - amendata de Regulamentul (CE) nr 1882/2003 si modificata de Decizia
2001/744/CEE
- Directiva Parlamentului European si Consiliului2002/49/CE referitoare la evaluarea si
managementul zgomotului in mediul inconjurator
- Directiva 2006/12/CE privind deseurile, care va fi abrogata la data de 12 dec. 2010 de
catre Directiva 2008/98/CE privind deseurile si de abrogare a anumitor directive
- Directiva 75/442/CEE Directiva cadru a deseurilor(amendata de DC 91/156/CEE)
- Directiva Consiliului 75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor uzate
- Directiva Parlamentului European si Consiliului 94/62/CE privind ambalajele si desurile de
ambalaje modificata de Regulamentul (CE) nr 1882/2003 si si Directiva Parlamentului European si a
Consiliului 2004/12/CE
- Directiva 79/409/CEE a consiliului din 2 aprilie 1979 privind conservarea speciilor de
pasari salbatice , modificata de Directivele 91/244/CEE; 94/24/CE; 97/49/CE, regulamentu (CE ) nr
807/2003 si Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 pentru conservarea habitatelor
naturale si a speciilor de flora si si fauna salbatica ,modificata de Directiva 97/62/CE si
Regulamentul (CE) nr 1882/2003.
13. Alte date si informatii privind protectia mediului
Se interzice abandonarea, aruncarea sau eliminarea necontrolat a deeurilor;
Se interzice incinerarea oricror tipuri de deeuri colectate;
Se interzice depozitarea oricror tipuri de deeuri colectate direct pe sol;
Se interzice stationarea utlajelor, efectuarea de reparatii ale acestora;
Asigurarea integritatii platformelor si a drumurilor;
Asigurarea scurgerilor apelor meteorce in perioada organizarii de santier;
n cazul n care activitatea se execut de ctre firme tere pe baz de contract, acesta
sunt obligate s respecte prevederile privind respectarea proteciei mediului i s
asigure curenia i salubrizarea locaiilor dup terminarea lucrului, toate obligaiile fiind
stabilite prin convenii cadru ncheiate ntre pri.
IV.

PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Monitorizarea poluarii solului se va face prin comanda la laboratoare specializate: se vor


recolta probe de sol; in special pentru indicatorul "produse petroliere", numai in situatia poluarilor
accidentale. Valorile indicatorilor se vor compara cu Valorile de referinta pentru urme de elemente
chimice in sol anexe ale Ordinului nr. 756 /1997, Ordin pentru aprobarea Reglementarii privind
evaluarea poluarii mediului.
18

S.C. ARCHIBET S.R.L.

Beneficiar:

S.C. EURO

CARAMIDA S.A.
nr. inreg. j05/998/2013 c.u.i. 31847782

jud. Bihor, mun.Oradea, Str.Graurilor, nr.14


Caramizii nr. 1
contact: 0758 578 162 archibet.oradea@yahoo.com

Titlu proiect:
Extindere fabrica de caramida
Amplasament: Jud. Bihor, com. Biharia, sat Biharia, str.
Proiect:

63/2015

La cererea autoritatilor cu drept de control se vor realiza determinari


sonometrice pentru a stabili nivelul de zgomot, In timpul functionarii.
V.

JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI, DUP A CAZ, IN PREVEDERILE


ALTOR ACTE NORMATIVE NATIONALE CARE TRANSPUN LEGISLATIA
COMUNITARA (IPPC, SEVESO, COV, LCP, DIRECTIVA CADRU APA, DIRECTIVA
CADRU AER, DIRECTIV A CADRU A DESEURILOR ETC. )
Proiectul propus nu intra sub incidenta Directivelor: IPPC, SEVESO, LCP, COV, Directiva
cadru - aer, Directiva cadru - apa.

VI.

LUCRARILE NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

Localizarea organizarii de santier:


Organizarea de santier va fi amplasata pe un perimetru restrans, cca. 100mp, in proximitatea
obiectivului de investitii. Se va amenaja o platforrna impermeabilizata pentru depozitarea temporara
a materialelor de constructii.Este de mentionat ca pe amplasamentul investitiei nu se vor amplasa
statii de betoane sau mixturi asfaltice; aprovizionarea cu betoane si mixturi asfaltice se va realiza din
statii de preparare autorizate, prin transport cu autovehieule specifice. Nu se vor amplasa baraci
pentru muncitori pe amplasament.
Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier.
Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in media in
tirnpul organizarii de santier:
Sursele de poluanti pentru sol si apa freatica pot fi hidrocarburile din petrol, ca urmare a
deversarilor accidentale de carburanti si uleiuri de la utilaje, echipamente si vehiculele de transport
materiale de constructii.
Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu:
Nu sunt prevazute prin proiect instalatii de epurare sau preepurare a apelor uzate. Pentru faza
de executie se vor impune masuri in scopul evitarii impurificarii apei freatice: instituirea un sistem
sanitar in perirnetrul santierului care sa permita colectarea tuturor apelor menajere in vederea
epurarii acestora, asigurarea scurgerii apelor meteorice, in care pot exista diverse substante poluante
de la eventuale pierderi de produse petroliere; se va interzice spalarea utilajelor si vehiculelor in
perimetrul proiectului. Se va interzice stationarea utilajelor, efectuarea de reparatii ale acestora,
depozitarea de materiale etc.
Colectarea selectiva si depozitarea temporara controlata a deseurilor de materiale de
constructii, in scopul predarii acestora in vederea recuperariil el iminarii; Asigurarea integritatii
platformelor si a drumurilor de acces pe toata durata executiei proiectului;
VII.

LUCRARILE DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA


INVESTITIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU INCETAREA ACTIVITATII, IN
MASURA IN CARE ACESTE INFORMATII SUNT DISPONIBILE
La realizarea proiectului s-au urmatoarele masuri de prevenirea riscurilor producerii unor accidente:

19

S.C. ARCHIBET S.R.L.

Beneficiar:

S.C. EURO

CARAMIDA S.A.
nr. inreg. j05/998/2013 c.u.i. 31847782

jud. Bihor, mun.Oradea, Str.Graurilor, nr.14


Caramizii nr. 1
contact: 0758 578 162 archibet.oradea@yahoo.com

Titlu proiect:
Extindere fabrica de caramida
Amplasament: Jud. Bihor, com. Biharia, sat Biharia, str.
Proiect:

63/2015

- prevederea unor echipamente, utilaje i instalaii omologate, de fiabilitate mrit,


utilizate n mod curent i cu probabilitate de defectare mic
- msuri de paz i securitate a instalaiilor
- instruirea personalului de operare i mentenan - instruciuni privind securitatea muncii la
nivelul postului de lucru
- norme de tehnica securitii n cazul producerii accidentelor tehnice;
- respectarea prevederilor normativului C 300-1994, Normativul de prevenire i stingere a
incendiilor pe durata execuiei lucrrilor de construcii i instalaii aferente acestora
- execuia lucrrilor se va face cu respectarea riguroas a proiectului;
- se interzice accesul persoanelor neautorizate n incinta.
In perioada realizarii lucrarilor de construire, deseurile material de constructii vor fi
depozitate in bene speciale si vor fi predate catre firme autorizate in colectarea, transportul si
valorificarea/eliminarea fiecarei categorii de deseuri.
Se va asigura colectarea si evacuarea eventualelor scurgeri accidentale de produse petroliere
de la utilajele, echipamentele si mijloacele de transport a materialelor de constructii.
Zonele libere de constructii vor fi ecologizate si readuse la starea initala, la finalizarea
lucrarilor de investitie. Se vor amenaja spatii verzi, alei pietonale, accese carosabile.
Pe amplasament nu vor ramane deseuri, ele fiind gestionate potrivit autorizatiei de mediu.
La incetarea definitiva a activitatii, titularul autorizatiei trebuie sa dezvolte un plan de
inchidere agreat de autoritatea competenta pentru protectia mediului. Continutul planului de
inchidere trebuie sa respecte prevederilelegale in vigoare.
Planul de inchidere trebuie sa identifice resursele necesare pentru punerea lui in practica si sa
declare mijloacele de asigurare a disponibilitatii acestor resurse, indiferent de situatia financiara a
titularului proiectului.
VIII.

ANEXE PIESE DESENATE


-documente de proprietate
-avize
-piese desenate
Prezentul memoriu tehnic ,prezint lucrarile solicitate de beneficiar pentru obtinerea
AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE ,aferent lucrarilor propuse in conformitate cu prevederile in
vigoare pentru lucrarile de investitii.
Se vor respecta toate normele de protecie a muncii specificate n Regulamentul de igien i
protecie a muncii pentru lucrrile de construire editat de INCERC Bucureti i aprobate prin
Ordinul nr.9/N/1993 emis de M.L.P.A.T.
Intocmit
Arh. Valicec Mircea Dan

20

S-ar putea să vă placă și