Sunteți pe pagina 1din 18

S.C. ARCHIBET S.R.L.

nr. inreg. j05/998/2013 c.u.i. RO31847782


jud. Bihor, mun.Oradea, Str.Graurilor, nr.14
contact: 0758 578 162 archibet.oradea@yahoo.com

P.U.Z. – Construire teren de fotbal cu gazon artificial in sat


Brusturi si Amenajare parc de agrement si complex de joaca in sat
Brusturi

Com.BRUSTURI, sat. BRUSTURI, jud.BIHOR

BENEFICIAR:
Comuna Brusturi - sat Brusturi, str. Principala nr. 200
AMPLASAMENT:
Jud. Bihor, Com. Brusturi, Sat Brusturi, nr. cad. 50509

DATA ELABORARII: 03. 2018


S.C. ARCHIBET S.R.L.
nr. inreg. j05/998/2013 c.u.i. RO31847782
jud. Bihor, mun. Oradea, Str.Graurilor, nr.14
contact: 0758 578 162 archibet.oradea@yahoo.com

LISTA DE SEMNATURI

SEF PROIECT
ARH.SZABO ANE-MARIE______________________________

PROIECTANTI URBANISM

ARH.SZABO ANE-MARIE ______________________________

2
S.C. ARCHIBET S.R.L.
nr. inreg. j05/998/2013 c.u.i. RO31847782
jud. Bihor, mun. Oradea, Str.Graurilor, nr.14
contact: 0758 578 162 archibet.oradea@yahoo.com

BORDEROU
I. PIESE SCRISE
1. Pagina de Titlu
2. Borderou
3. Certificat de urbanism
4. Act de proprietate
5. Schita cadastrala
6. Memoriu de Prezentare

A - MEMORIU GENERAL
1 – Introducere
1.1 DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI
1.2 OBIECTUL PUZ
1.3 SURSE DE DOCUMENTARE
2 – Situatia existenta
2.1 EVOLUTIA ZONEI
2.2 INCADRARE IN LOCALITATE
2.3 ELEMENTE DE CADRU NATURAL
2.4 CIRCULATIA
2.5 OCUPAREA TERENURILOR
2.6 ECHIPARE EDILITARA
2.7 PROBLEME DE MEDIU
2.8 OPTIUNI ALE POPULATIEI
3 - Propuneri de dezvoltare urbanistică
3.1 CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE
3.2 PREVEDERILE P.U.G.
3.3 VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL
3.4 MODERNIZAREA CIRCULATIEI
3.5 ZONIFICARE FUNCTIONALA – REGLEMENTARI, BILANT TERITORIAL,
INDICI URBANISTICI
3.6 DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE
3.7 PROTECTIA MEDIULUI
3.8 OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA
4 – Concluzii – măsuri în continuare

3
S.C. ARCHIBET S.R.L.
nr. inreg. j05/998/2013 c.u.i. RO31847782
jud. Bihor, mun. Oradea, Str.Graurilor, nr.14
contact: 0758 578 162 archibet.oradea@yahoo.com

B – REGULAMENT LOCAL DE URBANISM


Dispoziţii generale
SECTIUNEA I - Utilizare funcţională
SECTIUNEA II - Condiţii de amplasare, echipare şi configurare a clădirilor
SECTIUNEA III - Posibilităţi maxime de ocupare şi utilizare a terenurilor

II. PIESE DESENATE


1. PLAN DE INCADRARE IN ZONA U-01
2. PLAN DE SITUATIE EXISTENTA U-02
3. PLAN DE SITUATIE CIRCULATII U-03
4. PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE U-04
5. PLAN PROPRIETATEA SI CIRCULATIA TERENURILOR U-05
6. PLAN DE SITUATIE RETELE EDILITARE U-06
7. PLAN PROPUNERE DE MOBILARE U-07

Intocmit :
Arh. SZABO ANE-MARIE

4
S.C. ARCHIBET S.R.L.
nr. inreg. j05/998/2013 c.u.i. RO31847782
jud. Bihor, mun. Oradea, Str.Graurilor, nr.14
contact: 0758 578 162 archibet.oradea@yahoo.com

MEMORIU GENERAL
P.U.Z. – Construire teren de fotbal cu gazon artificial in sat Brusturi si Amenajare parc de
agrement si complex de joaca in sat Brusturi
1. INTRODUCERE :

1.1 DATE GENERALE :


Denumire lucrarea: Construire teren de fotbal cu gazon artificial in sat Brusturi si
Amenajare parc de agrement si complex de joaca in sat Brusturi

Amplasament: Jud. Bihor, Com. Brusturi, Sat Brusturi, nr. cad. 50509

Beneficiar:Date de identificare a titularului/beneficiarului proiectului/modificarii


denumirea titularului – COMUNA BRUSTURI. cu sediul in Jud. Bihor, Com. Brusturi,
Sat Brusturi, str. Principala nr. 200

Faza de proiectare: P.U.Z.

Proiectant general: S.C. ARCHIBET S.R.L.– ORADEA.BIHOR

Data elaborării: 04. 2015

1.2. OBIECTUL PUZ :

Solicitări ale temei program

Beneficiarul doreste Construire teren de fotbal cu gazon artificial in sat Brusturi si


Amenajare parc de agrement si complex de joaca in sat Brusturi. Prin realizarea investitiei
analizate, se urmareste dezvoltarea unui proiect sustenabil din punct de vedere functional,
estetic si economic, capabil sa ofere servicii de transporturi rutiere corespunzatoare
nivelului de dezvoltare al firmei si a cerintelor clientilor acesteia, tinand cont de faptul ca
actualele active imobiliare nu mai corespund acestor deziderate.
Construcţia proiectată este amplasată în comuna Brusturi, Sat Brusturi, nr. cad.
50509, judeţul Bihor şi are ca vecini:
- NV → drum public;
- SV → drum public;
- SE → teren curti constructii - proprietate privata;
- NE → teren curti constructii - proprietate privata;
Accesul pe teren se realizează direct din drum public conform planului de situatie anexat.

1.3 SURSE DOCUMENTARE:


- Planul urbanistic general(P.U.G.)
- avizul favorabil al primariei Brusturi nr. 428/2018 inreg. La C.J. Bihor cu nr. 1707/2018
- Plan cadastral in zona studiata.
- Baza topografica si identificare cadastrala.
- Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal –
Indicativ GM-010-2000 aprobat prin ordinul 176/N/16.aug.2000 al Ministerului Lucrărilor
Publice şi Amenajării Teritoriului.
- Legea 350/2001privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările ulterioare.
- H.G. 525-1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism
2. SITUATIA EXISTENTA

5
S.C. ARCHIBET S.R.L.
nr. inreg. j05/998/2013 c.u.i. RO31847782
jud. Bihor, mun. Oradea, Str.Graurilor, nr.14
contact: 0758 578 162 archibet.oradea@yahoo.com
2.1 EVOLUŢIA ZONEI
Terenurile luate in studiu sunt in intravilanul com Brusturi si sunt situate in partea de
vest a localitatii Brusturi. Prin PUG, zona studiata este reglementata ca zona de locuinte
familiale in regim mic de inaltime cu trama stradala constituita.
Accesul se realizeaza din drumul public adiacent laturei nord vestica parcelei
studiate.
Parcela studiata este un teren cu dimensiuni neregulate, Nr. cad. 50509 S.teren =
1737 mp proprietatea primariei Comuna Bors cu sediul in sat Brusturi, str. Principala nr.
200.
Terenul este asezat de in partea de nord a drumului national secundar DN1P, cu un
profil transversal parte carosabila de 7.00 m si acostament 50 cm pe fiecare parte. Din
drumul national se realizeaza accesul pe un drum public asfaltat cu un profil transversal
parte carosabila de 3.6 m si acostament 50 cm pe fiecare parte. Aceste drumuri sunt
reglementate cu circulatie in dublu sens

2.2 ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE


Construcţia proiectată este amplasată în comuna Brusturi, Sat Brusturi, nr. cad.
50509, judeţul Bihor şi are ca vecini:
- NV → drum public;
- SV → drum public;
- SE → teren curti constructii - proprietate privata;
- NE → teren curti constructii - proprietate privata;

2.3 ELEMENTE DE CADRU NATURAL


Comuna Brusturi este asezata in Depresiunea Vaii Ghepesului, la poalele muntilor
Plopisului, avand in partea de NE dealurile Plopisului, la N comuna Derna, la NV comuna
Spinus, la V comuna Sirbi si la S comuna Tileagd.
Depresiunea Vaii Ghepesului incepe la poalele dealurilor Plopisului si brazdeaza comuna
Brusturi pe o lungime de 10 km avind o latime de 0.5 km in zona montana satul Cuiesd si 2
km in aval de vecinatate cu comuna Spinus.

2.4 CIRCULATIA
Căile de comunicaţie - situaţia existentă
Comuna Brusturi este asezata la NE de municipiul Oradea, la 35 km, si la 12 km de
soseaua E 60 Oradea-Cluj. Tot in directia NE de la soseaua E 60 se ramifica, din satul
Uileacu de Cris, drumul national secundar DN 1P, care a fost pana recent drumul judetean
767, care trece prin comuna Brusturi spre Derna, Voivozi si mai departe spre Marghita.
Circulaţia principală din zona studiata se desfăşoară pe drumul national DN1P, care
realizeaza accesul la terenul luat in studiu din partea de nord-vest, prin drumul public cu
imbracaminte carosabila, cu santuri neamenajate pentru preluarea apelor meteorice. Acest
drum are un profil neregulat, parte carosabila de 3.6 m si acostament 50 cm pe fiecare
parte.

Disfuncţionalităţi
Din analiza situaţiei existente, reies următoarele:
- Existenţa în zonă a unor drumuri cu imbracaminte carosabila degradata si insuficienta
- Drumuri cu profil stradal variabil.
- Lipsa zonelor pietonale, respectiv trotuare.
- Lipsa utilitatilor la terenul studiat.
2.5 OCUPAREA TERENURILOR
Terenul studiat este liber de constructii.

2.6 ECHIPARE EDILITARA


6
S.C. ARCHIBET S.R.L.
nr. inreg. j05/998/2013 c.u.i. RO31847782
jud. Bihor, mun. Oradea, Str.Graurilor, nr.14
contact: 0758 578 162 archibet.oradea@yahoo.com

•ALIMENTAREA CU APĂ

Alimentarea cu apă se va realiza cu put forat propriu existent.

• CANALIZAREA

Zona nu dispune de retea de canalizare a apelor menajere Iar racordul constructiei se va


face la un Rezervor Vidanjabil.
Zona dispune de retea de canaizare a apelor pluviale.

• ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ

In zona este asigurata alimentarea cu energie electrica a constructiilor existente. Si a


Iluminatului stradal.

• TELECOMUNICAŢII

Zona dispune de retele de telecomunicatii.

• ALIMENTARE CU CALDURA

In zona pentru constructiile existente, incalzirea spatiilor se face cu centrale termice proprii
sau cu sobe folosind combustibil solid.

• ALIMENTARE CU GAZE NATURALE

In zona nu exista retea de alimentare cu gaze naturale.

• GOSPODĂRIE COMUNALA

Zona este asigurata in prezent de serviciul de salubritate a Localitati.

2.7 PROBLEME DE MEDIU


Nu exista probleme de mediu, zona neavand factori de risc natural, iar valori de
patrimoniu ce trebuie prezervat nu exista in zona.

2.8 OPTIUNI ALE POPULATIEI


Consultarea populatiei se va face prin intermediul anunturilor si dezbaterilor publice
organizate de forurile abilitate, conform legii.
Planul urbanistic zonal are ca principal obiectiv reglementarea parcelei studiate cu
functiunea de SP-Zona de spatii verzi amenajate, sport si agrement.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA


3.1 CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE
Nu există studii de fundamentare elaborate anterior sau concomitent cu Planul urbanistic
zonal.

7
S.C. ARCHIBET S.R.L.
nr. inreg. j05/998/2013 c.u.i. RO31847782
jud. Bihor, mun. Oradea, Str.Graurilor, nr.14
contact: 0758 578 162 archibet.oradea@yahoo.com
3.2 PREVEDERILE P.U.G.
Terenurile luate in studiu sunt in intravilanul com Brusturi si sunt situate in partea de
vest a localitatii Brusturi. Prin PUG, zona studiata este reglementata ca zona de locuinte
familiale in regim mic de inaltime cu trama stradala constituita.
Prin prezenta documentatie, zona studiata este propusa ca Zona de spatii verzi
amenajate, sport si agreement.

3.3 VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL


Nu se pun probleme deosebite pentru valorificarea cadrului natural si nu exista
elemente deosebite care sa fie puse in valoare. Totusi noile constructii ce se vor realiza
trebuie sa se inscrie in sit, atat prin volum cat si prin realizare arhitecturala.

3.4 MODERNIZAREA CIRCULAŢIEI


Organizarea circulaţiei în zona studiată se fundamentează pe caracteristicile
traficului actual şi de perspectivă.
In documentatia de fata, modificarile aduse din punct de vedere al circulatiilor, nu vor
fi numai pe terenurile ce face obiectul modificarii, dar pe intreaga suprafata a zonei luate in
studiu prin PUZ.
Astfel, pentru terenul luat in studiu
-se propune modernizarea profilului stradal, atat a drumului national secundar DN 1P, cat si
a drumurilor publice de legatura adiacente parcelei studiate.
-Posibilitatea tranzitari zonei pe un traseu cat mai fluent.
-In general trama stradala propusa urmareste: - accesibilitatea zonei si legaturile acesteia
atat cu artera principala DN1P care comunica cu zone functionale existente din imprejurimi,
sau propuse a se realiza in viitor.
- posibilitatea tranzitarii zonei pe trasee cat mai scurte si directe
- Rezolvarea eficienta a tramei stradale, a problemelor de accese auto si pietonale,
urmarind obtinerea unor profile stradale corespunzatoare din punct de vedere tehnic noilor
cerinte de dezvoltare a zonei.

• Transportul în comun
În zona studiată există trasee de transport în comun. Prin dezvoltarea zonei construite şi
creşterea populaţiei din zonă, probabil se va impune necesitatea înfiinţării unor noi linii de
transport în comun care să preia populaţia din zonă spre principalele centre de interes.
Transportul în comun în zonă, se va putea dezvolta şi pe alte trasee odată cu
modernizarea străzilor. Acest aspect este conceput a se realiza ţinând seama de:
• reţeaua de transport existentă;
• profilul stradal propus spre modernizare
• fluxurile de călători.
Soluţia transportului în comun ce se va impune va avea în vedere capacitatea de transport
oferită, protecţia mediului şi preţul de cost al exploatării.

• Parcaje şi garaje
În cazul zonei se va avea în vedere realizarea condiţiilor de parcare, astfel incat
autovehiculele care circula cu interes la investitia nou propusa spre realizare, in interiorul
parcelei pentru a nu perturba traficul de pe drumul de legatura cu DN1P. Accesta avand un
profil stradal ingust pentru stationarea autovehiculelor.
- posibilitatea tranzitarii zonei pe trasee cat mai scurte si directe

8
S.C. ARCHIBET S.R.L.
nr. inreg. j05/998/2013 c.u.i. RO31847782
jud. Bihor, mun. Oradea, Str.Graurilor, nr.14
contact: 0758 578 162 archibet.oradea@yahoo.com
- Rezolvarea eficienta a tramei stradale, a problemelor de accese auto si pietonale,
urmarind obtinerea unor profile stradale corespunzatoare din punct de vedere tehnic noilor
cerinte de dezvoltare a zonei.

• Semaforizări
În cazurile când circulaţia în intersecţie este redusă, aceasta se poate desfăşura în mod
liber. In zona nu se prevad semaforizari cu semnale luminoase, intersectiile vor fi
reglementate cu semne de circulatie STOP. In cazul in care fluxul de circulatie nu poate fi
asigurat cu aceste reglementari, se vor amplasa semnale luminoase, in baza unui studiu de
trafic amanuntit. Practic se impune semnalizarea luminoasă la intersecţii, în cazul când
circulaţia depăşeşte 6 - 7 vehicule pe minut, respectiv 400 vehicule pe oră şi bandă de
circulaţie.

• Organizarea circulaţiei pietonale


Străzile existente şi preluate in vederea modernizarii sunt prevăzute cu trotuare de lăţimi
corespunzătoare în funcţie de categoria străzii şi de posibilităţile de execuţie având în
vedere că zona este construită. Traversările pietonale la intersecţiile de strazi se marcheaza
corespunzator.

• Sistematizare verticala
Se vor asigura:
-declivitati acceptabile pentru arterele de circulatie studiate
-o buna scurgere a apelor de suprafata
-sa sa asigure un ansamblu coerent de strazi carosabile, trotuare, zone verzi, rezolvate in
plan si pe verticala, in conditii de eficienta si estetica.
Propunerea de modernizarea s-a făcut în conformitate cu STAS-urile 10144/3,5,6
care stabilesc elemente geometrice ale străzilor, calculul capacităţii de circulaţie şi
intersecţiile de străzi, precum şi cu STAS 10.144/1 privind profilurile transversale pentru
străzi. Concomitent s-a ţinut seama şi de posibilităţile existente în teren, de dezafectările
necesare pentru realizarea profilelor, căutându-se echilibrul între necesar şi disponibilitate.
În cazul traseelor nou create prin reparcelări se va utiliza profilul cu străzi de categoria IV-a,
avand trotuare de 1,50 ml
La propunerea de intervenţie asupra străzilor din zona luata in studiu s-a tinut cont
de categoriile funcţionale ale acestora, de traficul rutier, de siguranţa circulaţiei, de factorii
economici,sociali şi de apărare, de conservarea şi protecţia mediului înconjurător, conform
studiilor de impact, de planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului,de modul de trafic
origine-destinaţie, precum şi de normele tehnice în vigoare, pentru adaptarea acestora la
cerinţele persoanelor cu handicap şi alecelor de vârsta a treia.

3.5 ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ – REGLEMENTĂRI, BILANŢ TERITORIAL, INDICI


URBANISTICI
Zonificarea funcţională prezentată în planşa "Reglementări urbanistice" propune
reglementare zonei astfel ca in zona studiata vor coexista şi colabora:
- Zone cu intersectii de functiuni mixte si connversii ale locuintelor in alte functiuni
- Zone complementare functiunii de locuire.
- Zona cai de comunicatie rutiera si amenajati aferente
- Zona de constructii aferente retelelor de utilitati tehnice majore
- Zone de protective fata de constructii si culoare tehnice.
9
S.C. ARCHIBET S.R.L.
nr. inreg. j05/998/2013 c.u.i. RO31847782
jud. Bihor, mun. Oradea, Str.Graurilor, nr.14
contact: 0758 578 162 archibet.oradea@yahoo.com

BILANŢ TERITORIAL

• ZONA FUNCTIONALA PROPUSA


SP -ZONA SPATII VERZI AMENAJATE, SPORT SI AGREMENT
Spaţii verzi – parcuri, baze sportive, publice sau private, cu acces public limitat.

• INDICI URBANISTICI
Principalii indici urbanistici maximi propuşi pe zone funcţionale sunt:
POT MAX = 10% CUT MAX = 0.1

• RETRAGERI
-13 m din ax drum DN 1P (5 m minim de la front)- cu exceptia constructiilor la sol, teren
sportiv, impremuire
-lateral minim cu respectarea codului civil;
1m-fara vederi spre mejdii
2m-cu vederi spre mejdii
-3 m minim la drumul secundar
- parcajele se vor retrage cu minimum 6 m de la aliniament, pentru a permite iesirea in
conditii de siguranta in drumul existent

3.6 DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE

• ALIMENTARE CU APĂ
Zona studiata nu dispune de retea de apa pentru aprovizionarea populatiei, alimentarea se
face din fantani proprii, iar pe parcela care a generat PUZ-ul exista un put forat.

• CANALIZARE
Zona studiata nu dispune de retea de canalizare pentru evacuarea apelor uzate de la
populatia prezenta, dar dispune de retea de captare ape pluviale, care sunt pozate pe trama
stradala existenta si propusa.
Evacuarea apelor menajere se face intr-un rezervor vidanjabil, care trebuie sa
respecte ordinul Nr.536 din 23 iunie 1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a
recomandarilor privind mediul de viata al populatiei, Art. 34. -Indepartarea apelor uzate
menajere provenite de la locuintele neracordate la unsistem de canalizare se face prin
instalatii de preepurare sau fose septice vidanjabile, care trebuie sa fie proiectate si
executate conform normelor in vigoare si amplasate la cel putin 10 m fata de cea mai
apropiata locuinta; instalatiile se intretin in buna stare de functionare; vidanjul se va
descarca in cea mai apropiata statie de epurare a apelor uzate.

• ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ

10
S.C. ARCHIBET S.R.L.
nr. inreg. j05/998/2013 c.u.i. RO31847782
jud. Bihor, mun. Oradea, Str.Graurilor, nr.14
contact: 0758 578 162 archibet.oradea@yahoo.com
Reteaua de energie electrica este pozata pe trama stradala existenta si propusa. Pentru
asigurarea necesarului de energie electrica pentru constructiile propuse se va realiza un
calcul de consum de energie electrica intr-o faza ulteriara de proiectare. Propunerea va fi
avizata de furnizor.

Conditii de protectie a echiparii tehnico-edilitare :


Conform PE 107 articolul 4.3.1. Culoarul de protecţie pentru liniile de tip LES 20 KV este de
0,8 m.
Distanţele faţă de reţelele tehnico-edilitare sunt precizate în normativul PE 107 la articolul
4.3.2. Aceste distanţe sunt următoarele:

- distanţa faţă de - reţelele de apă şi canalizare - pe orizontală 0,5 m


- pe verticală 0,25 m
- termice, apă fierbinte - pe orizontată 0,5 m
- pe verticală 0,2 m
- drumuri - pe orizontală 0,5 m
- pe verticală 1 m
- gaze - pe orizontală 0,6 m
- pe verticală 0,1 m
- fundaţii de clădiri - pe orizontală 0,6 m.

Pentru amplasarea unor noi obiective energetice, devierea unor linii electrice existente sau
executarea oricăror lucrări în apropierea obiectivelor energetice existente (staţii şi posturi de
transformare, linii şi cabluri electrice ş.a.) se va consulta proiectantul de specialitate

Reţelele electrice existente şi propuse în localităţile studiate respectă normele de


specialitate in vigoare, precum şi cele din domeniile conexe.
În principal se face referinţă la :
- PE 101/85 + PE 101a/85 - Normativ pentru construirea instalaţiilor electrice de conexiuni şi
transformare, cu tensiuni peste 1 Kv.
- PE 104/93- Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie electrică, cu tensiuni
peste 1 Kv
- PE 106/95 - Normativ pentru construirea liniilor de joasă tensiune.
- PE 107/89 - Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de cabluri electrice.
-PE 125/89 - Instrucţiuni privind coordonarea coexistenţei instalaţiilor electrice cu liniile de
telecomunicaţii.
- l Li - Ip 5 - ICEMENERG 89 - Instrucţiuni de proiectare a încrucişărilor şi apropierilor LEA
m.t. şi LEA j.t. faţă de alte linii, instalaţii şi obiective.
- STAS 8589/1-91 - Amplasarea în localităţi a reţelelor edilitare subterane executate în
săpătură.
- ID 17-86 - Ministerul Chimiei şi Petrochimiei - Normativ pentru proiectarea, execuţia,
verificarea şi recepţionarea de instalaţii electrice în zone cu pericol de explozie.
- PE 122-82 - Instrucţiuni privind reglementarea coexistenţei liniilor electrice aeriene cu
tensiuni peste 1 Kv cu sistemele de îmbunătăţiri funciare.
- PE 123-78 - Normativ privind sistematizarea, amplasarea, construirea şi repararea liniilor
electrice care trec prin păduri şi terenuri agricole.

• TELECOMUNICAŢII
Reteaua de telecomunicatii va fi pozata pe trama stradala existenta si propusa. Pe traseul
cablurilor interurbane şi fibra optica existente se vor crea culoare de protecţie de 3 m
(stânga, dreapta). Se pot oferi astfel servicii de telefonie vocală clasice suplimentare,
precum şi servicii moderne (internat, transmisii de date de mare viteză, circuite, închiriate pe
F.O., servicii X - DSL, videotelefonie, etc.). În fazele de proiectare viitoare se vor solicita
11
S.C. ARCHIBET S.R.L.
nr. inreg. j05/998/2013 c.u.i. RO31847782
jud. Bihor, mun. Oradea, Str.Graurilor, nr.14
contact: 0758 578 162 archibet.oradea@yahoo.com
avizele necesare pentru coordonarea reţelelor subterane şi aeriene în vederea respectării
normativelor în vigoare. Instalarea cablurilor telefonice în canalizaţie, săpătură sau aerian
nu prezintă un pericol pentru sănătatea oamenilor şi nici nu influenţează în mod direct sau
indirect protecţia mediului ambiant.

• ALIMENTARE CU CALDURA
Toate constructiile existente si propuse in zona vor avea centrale termice proprii instalate
numai dupa realizarea unui proiect de specialitate.

• GOSPODĂRIE COMUNALA
Dupa reglementarea zonei propuse, serviciul public de salubriate va asigura evacuarea
deseurilor precum si transportarea acestora la groapa de gunoi a orasului in baza unui
contract intocmit cu fiecare proprietar in parte.

3.7 PROTECTIA MEDIULUI


Pentru protectia mediului se vor realiza spatii verzi publice de folosinta specializata
avand destinatia de culoare de protectie fata de infrastructura tehnica. In zona studiata nu
vor exista zone industriale care sa genereze poluare fonica, poluare pentru apa, aer sol.
Trebuie menţionat că zona nu dispune de valori de patrimoniu.
Pentru construcţii vor fi prevăzute spaţii verzi şi plantate, propunandu-se prin
prezenta documentatie ca sa fie asigurata o suprafata minima de spatii verzi din suprafata
parcelei. Toate constructiile vor fi racordate la reteaua tehnico-edilitara existenta. Se va
putea de asemenea ca utilitatile sa fie realizate si individual cu fosa septica, put forat pana
la extinderea retelei tehnico-edilitare. Pentru zona studiata, in faza de proiectare ulterioara,
se vor respecta pentru circulatiile propuse, normele privind scurgerea apelor pluviale,
realizarea rigolelor. Pentru constructii se vor asigura racordurile la utilitatile din zona.

3.8 OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA


Organizarea circulaţiei în zona studiată se fundamentează pe caracteristicile traficului
actual şi de perspectivă. In documentatia de fata, modificarile aduse din punct de vedere al
circulatiilor, nu vor fi numai pe terenurile ce fac obiectul modificarii, dar pe intreaga
suprafata a zonei luate in studiu prin PUZ .
Principalul obiectiv de utilitate publica este: Propunerea de modernizare a drumurilor
existente, pentru o mai coerenta tranzitare si utilizare a zonei.

• IDENTIFICAREA TIPULUI DE PROPRIETATE ASUPRA BUNULUI IMOBIL


-Terenuri proprietate publică
Domeniul public prezent în zona studiată include terenurile ocupate de străzi.

-Terenuri proprietate privată a primăriei


Teren studiat, cu nr. Cad. 50509.

-Terenuri proprietate privată ale persoanelor fizice sau juridice


Terenurile prezentate in plansa cu tipurile de proprietate marcate cu galben sunt proprietati
private ale persoanelor fizice sau juridice.

• DETERMINAREA CIRCULATIEI TERENURILOR INTRE DETINATORI


Nu se trece in domeniul public din proprietatea beneficialrilor.

Categoriile de costuri ce vor fi suportate de investitorii privati.


12
S.C. ARCHIBET S.R.L.
nr. inreg. j05/998/2013 c.u.i. RO31847782
jud. Bihor, mun. Oradea, Str.Graurilor, nr.14
contact: 0758 578 162 archibet.oradea@yahoo.com
Si categoriile de costuri ce vor cadea in sarcina autoritatii publice locale.
-Organizarea reglementata in acest PUZ se adapteaza tramei stradale existente, a utilitatilor
existente precum si propunerile de strazi. Costurile ce vor fi suportate de beneficiari privati
constau in racordarea la utilitatile existente in zona precum si cedarea terenului pentru
realizarea strazii.
-Costuri ce vor cadea in sarcina autoritatii publice locale sunt cele de modernizare a
strazilor prin realizarea trotuarelor si realizarea imbracamintii asfaltice, precum si realizarea
strazii nou propuse spre modificare,de asemenea si realizarea utilitatile tehnico-edilitare.
Suprafata totala de circulatii auto si pietonale propuse pentru reglementare este de 7574.00
mp

4. CONCLUZII – MASURI IN CONTINUARE


Planul urbanistic zonal are în vedere organizarea armonioasă a zonelor funcţionale în
teritoriul studiat, asigurarea legăturilor între subzonele funcţionale din zona studiate.
Totodată s-a avut în vedere rezervarea terenurilor pentru rezolvarea circulaţiei - funcţiunea
principală din zona studiată. Planul urbanistic zonal cuprinde şi Regulamentul de urbanism
care explică şi detaliază sub forma unor prescripţii (permisiuni - restricţii) Planul urbanistic
zonal în vederea aplicării acestuia. După aprobarea sa la nivelul Consiliului Local, Planul
urbanistic zonal devine act cu autoritate administrativă, asigurând condiţiile materializării
propunerilor.
Dupa avizarea de către toţi factorii locali, planul urbanistic zonal va fi aprobat de către
Consiliul Local al comunei Brusturi. Planul urbanistic zonal şi Regulamentul Local,
aprobate, capătă valoare juridică, oferind instrumentele de lucru necesare administraţiei
locale şi diverşilor solicitanţi ai autorizaţiilor de construire. Perioada de valabilitate a
Planului Urbanistic Zonal si Regulamentul aferent va fi de 10 ani.

Intocmit :
Arh. Szabo Ane-Marie

B.REGULAMENT LOCAL DE URBANISM


AFERENT CONSTRUIRE
P.U.Z. – Construire teren de fotbal cu gazon artificial in sat
Brusturi si Amenajare parc de agrement si complex de joaca in sat
Brusturi

Amplasament: Jud. Bihor, Com. Brusturi, Sat Brusturi, nr. cad. 50509

Beneficiar:Date de identificare a titularului/beneficiarului proiectului/modificarii


denumirea titularului – COMUNA BRUSTURI. cu sediul in Jud. Bihor, Com. Brusturi,

13
S.C. ARCHIBET S.R.L.
nr. inreg. j05/998/2013 c.u.i. RO31847782
jud. Bihor, mun. Oradea, Str.Graurilor, nr.14
contact: 0758 578 162 archibet.oradea@yahoo.com
Sat Brusturi, str. Principala nr. 200

Faza de proiectare: P.U.Z.

Proiectant general: S.C. ARCHIBET S.R.L.– ORADEA.BIHOR

Data elaborării: 04. 2015

Dispozitii generale

1.Rolul RLU
Rolul Regulamentului local de urbanism (denumit prescurtat RLU) aferent PUZ reprezinta o
piesa de baza in aplicarea PUZ, el intarind si detaliind reglementarile din PUZ.
Prescriptiile cuprinse in RLU (permisiuni si restrictii) sunt obligatorii pe intregul teritoriu ce
face obiectul PUZ.

2.Baza legala a elaborarii


La baza elaborarii RLU afferent PUZ stau:
- Regulamentul General de Urbanism, aprobat prin HGR nr.525/1996 si
Ghidul de aplicare al RGU, aprobat prin Ordinul MLPAT
nr.21/N/10. 04.2000;
- Reglementarile cuprinse in PUG si in prescriptiile regulamentului local de urbanism
aferente PUG-Iui ;
• Legea nr. 50/1991- privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republica ta , cu
modificarile si completarile ulterioare;
• Ordinul M. T.C.T. nr. 839/2009-modificat, privind normele metodologice de aplicare a Legii
nr. 50/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Legea nr. 350/2001 - privind amenajarea teritoriului si urbanismul,modificata.

3.Domeniu de aplicare
Odata aprobat, impreuna cu PUZ-ul, RLU aferent acestuia constituie act
de autoritate al administratiei publice locale.

CUPRINS

TITLUL 1. PRESCRIPTII GENERALE

1.Domeniul de aplicare al regulamentului

2.Corelarea cu alte regulamente

TITLUL 2.PRESCRIPTII LA NIVEL DE ZONA

14
S.C. ARCHIBET S.R.L.
nr. inreg. j05/998/2013 c.u.i. RO31847782
jud. Bihor, mun. Oradea, Str.Graurilor, nr.14
contact: 0758 578 162 archibet.oradea@yahoo.com
1. Utilizare functionala

-utilizari admise;

-utilizari admise cu conditionari;

-utilizari interzise;

2. Conditii de amplasament, echipare si conformare a constructiilor

-caracteristici ale parcelelor;

-amplasarea constructiilor fata de aliniament;

-amplasarea constructiilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor

-accese carosabile;

-inaltimea constructiilor;

-spatii verzi si plantate;

-imprejmuiri

3. POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE A TERENULUI

- procentul de ocupare a terenului (P.O.T)

- coeficientul de utilizare a terenurilor (C.U.T.)

TITLUL 1. PRESCRIPTII GENERALE

1. DOMENIUL DE APLICARE AL REGULAMENTULUI


Prezentul regulament se aplica pe teritoriului delimitat prin P.U.Z. astfel:
Parcela studiată este amplasată în comuna Brusturi, Sat Brusturi, nr. cad. 50509,
judeţul Bihor şi are ca vecini:
- NV → drum public;
- SV → drum public;
- SE → teren curti constructii - proprietate privata;
- NE → teren curti constructii - proprietate privata;

2. CORELARE CU ALTE REGULAMENTE


Planul urbanistic general(P.U.G.)

TITLUL 2. PRESCRIPTII LA NIVEL DE ZONA


Terenurile luate in studiu sunt in intravilanul com Brusturi si sunt situate in partea de
vest a localitatii Brusturi. Prin PUG, zona studiata este reglementata ca zona de locuinte
familiale in regim mic de inaltime cu trama stradala constituita.
15
S.C. ARCHIBET S.R.L.
nr. inreg. j05/998/2013 c.u.i. RO31847782
jud. Bihor, mun. Oradea, Str.Graurilor, nr.14
contact: 0758 578 162 archibet.oradea@yahoo.com

1.UTILIZARE FUNCTIONALA

SP -ZONA SPATII VERZI AMENAJATE, SPORT SI AGREMENT


Spaţii verzi – parcuri, baze sportive, publice sau private, cu acces public limitat.
UTILIZĂRI ADMISE
Funcţiuni sportive, însoţite de:
(a) plantaţii înalte, medii şi joase
(b) sistem de alei şi platforme pentru circulaţii pietonale şi velo
(c) mobilier urban, amenajări pentru jocacă şi odihnă, alte activităţi în aer liber compatibile
(d) edicule, componente ale amenajării peisagere
(e) vestiare, grupuri sanitare, săli de antrenament, spaţii tehnice, pentru administrare si
întreţinere
(f) unităţi de alimentaţie publică, cu ADC de maxim 170 mp (cafeterie, cafenea, bufet etc),
exclusiv terasele aferente, descoperite;
Se conservă de regulă actualele utilizări, ce pot fi dezvoltate, reorganizate sau
modernizate, în conformitate cu necesităţile actuale.

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI


Acces auto pentru întreţinere, intervenţii, transport de materiale pe sistemul de alei şi
platforme pietonale şi velo, cu condiţia ca acesta să aibă caracter ocazional şi limitat.
Pot fi luate în considerare conversii funcţionale, cu condiţia ca noile folosinţe să facă parte
de asemenea din categoria activităţilor admise şi să fie compatibile cu spaţiile / amenajările/
clădirile existente.
Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiţia să deservească exclusiv
spaţiul respectiv, să fie amplasate în subteran sau astfel încât să aibă un impact vizual
minim, să nu producă poluare fonică sau de altă natură.

UTILIZĂRI INTERZISE
Orice utilizări, altele decât cele admise prin prezentul regulament.
Sunt interzise lucrări de terasament şi sistematizare verticală de natură să afecteze
amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. Acestea se pot executa, daca
particularitatile amplasamentului o impun, cu acordul proprietarilor direct afectati;

2. CONDITII DE AMPLASAMENT, ECHIPARE SI CONFORMARE A CONSTRUCTIILOR


AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

-13 m din ax drum DN 1P (5 m minim de la front)- cu exceptia constructiilor la sol, teren


sportiv, impremuire
-lateral minim cu respectarea codului civil;
1 m-fara vederi spre mejdii
2 m-cu vederi spre mejdii
-3 m minim la drumul secundar
- parcajele se vor retrage cu minimum 6 m de la aliniament, pentru a permite iesirea in
conditii de siguranta in drumul existent
-se admit vederi spre mejdii la constructii implantate la 1 m fata de mejdiile vecine, cu
conditia ca acestea sa fie opace, sa nu permita vizibilitatea catre vecini, geamuri opace
batante, cu rol de aerisire/desfumare in treimea superioara.
-plantarea corectă a unor arbori în gradina de faţadă fără riscul de deteriorare a gardurilor şi
a trotuarelor de protecţie;

AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ


16
S.C. ARCHIBET S.R.L.
nr. inreg. j05/998/2013 c.u.i. RO31847782
jud. Bihor, mun. Oradea, Str.Graurilor, nr.14
contact: 0758 578 162 archibet.oradea@yahoo.com
Distanţa minimă dintre clădirile de pe aceeaşi parcelă va fi egală cu înălţimea la cornişă a
clădirii celei mai înalte pentru faţadele cu incaperi de birou; distanţa se poate reduce la 1,5
m dacă fronturile opuse nu au incaperi de birou, si privire directa.

CIRCULAŢII ŞI ACCESE
Parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil dintr-o circulaţie
publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din proprietăţile
învecinate;

STAŢIONAREA AUTOVEHICOLELOR (PARCAJE)


- 1 loc de parcare la 250 mp teren de sport;
- 1 loc de parcare la 50 mp unitate de alimentatie publica;
Este interzisă parcarea automobilelor pe teritoriul zonelor verzi. Acestea se vor
organiza / reglementa în vecinătatea zonelor de intrare, ca parte a sistemului de parcaje /
garaje publice, sau în sistem privat, in interiorul incintelor.
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform prezentului regulament

ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR


-Pentru clădiri noi înălţimea maximă la cornişă nu va depăşi 12 m şi respectiv (D)+P+1(M).
Se admit nivele parţiale (supante, mezanine) cu condiţia încadrării în înălţimea la cornişă
reglementată.

ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR


- clădirile noi sau modificările/reconstrucţiile de clădiri existente se vor integra în caracterul
general al zonei şi se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectură şi finisaje;
- se interzice folosirea azbocimentului şi a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea
clădirilor, garajelor şi anexelor;

SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE


Suprafaţa spaţiilor verzi propriu-zise, organizate pe solul natural vor ocupa minim
30% din suprafaţa totală a zonei verzi şi vor cuprinde exclusiv vegetaţie (joasă, medie şi
înaltă), cu exceptia organizarii in incinta, de terenuri de sport care prin specificatiile tehnice
necesita prevederea de alte suprafete de uzura in afara gazonului natural.
Eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care aceştia
reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau a bunurilor sau ar împiedica
realizarea construcţiilor autorizate.;

ÎMPREJMUIRI
Spre spaţiul public aliniamentul va fi obligatoriu închis pe toată lungimea sa prin
împrejmuire. Imprejmuirile orientate spre spaţiul public vor pot avea un soclu opac cu
înălţimea maximă de 80 cm şi o parte transparentă, realizată din grilaj metalic sau într-un
sistem similar care pemite vizibilitatea în ambele direcţii şi pătrunderea vegetaţiei.
Înălţimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,5 m, - cu exceptia imprejmuirilor distincte
ale terenurilor de joc, care vor fi transparente si vor avea inaltimea recomandata de normele
tehnice specifice.
Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii. Imprejmuirile spre parcelele vecine
private, cu alta destinatie, vor avea maximum 2,5 m înălţime şi vor pot fi de tip opac, de
regulă din zidărie de cărămidă aparentă sau tencuită. Tratamentul arhitectural al
împrejmuirilor va fi corelat cu cel al clădirilor aflate pe parcelă.

17
S.C. ARCHIBET S.R.L.
nr. inreg. j05/998/2013 c.u.i. RO31847782
jud. Bihor, mun. Oradea, Str.Graurilor, nr.14
contact: 0758 578 162 archibet.oradea@yahoo.com
3.POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENURILOR

Procentul de ocupare a terenului in sensul prezentului regulament reprezinta


raportul dintre proiectia la sol a constructiei ridicata deasupra cotei terenului natural si
suprafata parcelei POT maxim = 10%.
Coeficientul de ocupare a terenului in sensul prezentului regulament reprezinta
raportul dintre suprafata construita desfasurata si suprafata parcelei.CUT maxim = 0.1
ADC/mp teren.
Acesti indici sunt aplicabili numai pentru clădiri ce includ spaţii interioare, de orice tip.
Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii clădirilor existente sau al
adăugării de noi corpuri de clădire, calculul făcându-se în mod obligatoriu pe întregul
teritoriu al scuarului, grădinii sau parcului.

Intocmit :
Arh. SZABO ANE-MARIE

18