Sunteți pe pagina 1din 16

PROIECT:

PUZ COMPLEX SPORTIV


AMPLASAMENT:
MUN. SUCEAVA
PROIECT NR.: 105/2010
ELABORAT: NOI. 2010

P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL


COMPLEX SPORTIV 120.000 mp, MUN. SUCEAVA

Faza de proiectare : P.U.Z. Plan Urbanistic Zonal


Beneficiar :
Primaria Mun. Suceava
Proiectant general : S.C. InFORM Arhitectura S.R.L
Colectiv de proiectare :
Sef proiect : Arh. Daniel Tudor Munteanu
Sp. Urbanism si Arhitectura :
Arh. Daniel Tudor Munteanu
Arh. Ana Rabiniuc Mocanu
Arh. Constantin Rabiniuc Mocanu
SC InFORM Arhitectura SRL Suceava
Sp. Instalatii:
Ing. Doru Bucataru

Toate drepturile de autor privind prezenta documentatie apartin in exclusivitate S.C. InFORM Arhitectura S.R. L. Suceava. Nici un fragment al acestei
documentatii nu va putea fi reprodus sau refolosit la alte documentatii similare, sub nici o forma de reproducere, fara acordul autorului.
In conformitate cu Legea 8/1996 cu completarile facute prin Legea nr. 285 din 23 iunie 2004 si Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 123 din 1 septembrie
2005, prezenta documentatie este proprietate a S.C. InFORM Arhitectura S.R.L. Suceava si nu poate fi utilizata decat in scopul pentru care a fost elaborata.
In consecinta, orice reproducere, copiere, imprumutare sau intrebuintare integrala sau partiala directa sau indirecta, in alt scop decat cel stipulat in contractul
incheiat intre beneficiar si S.C. InFORM Arhitectura S.R.L. Suceava, fara permisiunea elaboratorului sau a beneficiarului, acordata in scris si legalizata, intra
sub incidenta sanctiunilor legale privind drepturile de proprietate intelectuala si a drepturilor conexe.

PROIECT:
PUZ COMPLEX SPORTIV
AMPLASAMENT:
MUN. SUCEAVA
PROIECT NR.: 105/2010
ELABORAT: NOI. 2010

BORDEROU DE PIESE SCRISE SI DESENATE


A. PIESE SCRISE
Volumul 1. Memoriu de prezentare
1. Introducere
1.1. Date de recunoastere a documentatiei
1.2. Obiectul lucrarii
1.3. Surse documentare
2. Stadiul actual al dezvoltarii
2.1. Evolutia zonei
2.2. Incadrarea in localitate
2.3. Elemente ale cadrului natural
2.4. Circulatia
2.5. Ocuparea terenurilor
2.6. Echipare edilitara
2.7. Probleme de mediu
2.8. Optiuni ale populatiei
3. Propuneri de dezvoltare urbanistica
3.1. Prevederi ale P.U.G. Concluzii ale studiilor de fundamentare.
3.2. Valorificarea cadrului natural
3.3. Modernizarea circulatiei
3.4. Zonificare functionala reglementari, bilant teritorial, indici urbanistici.
3.5. Dezvoltarea echiparii edilitare
3.6. Protectia mediului
3.7. Obiective de utilitate publica
4. Concluzii, masuri in continuare
Volumul 2. Regulament local de urbanism aferent PUZ
1. Prescriptii si recomandari generale
2. Prescriptii si recomandari specifice
B. PIESE DESENATE
1. Incadrare in zona. Identificare pe ortofotoplan Mun. Suceava. 1/5.000.
2. Plan situatie existenta. Reambulare conform PUZ/PUD aprobat. 1/5.000
3. Extras documentati PUD/PUZ ce reglementeaza zona studiata 1/5.000.
4. Situatie propusa Reglementari retele edilitare 1/5.000.
5. Situatie propusa Reglementari urbanistice 1/5.000.
6. Situatie propusa Reglementari urbanistice 1/1.000.
7. Situatie propusa Regimul juridic al proprietatii asupra terenurilor 1/500.

PROIECT:
PUZ COMPLEX SPORTIV
AMPLASAMENT:
MUN. SUCEAVA
PROIECT NR.: 105/2010
ELABORAT: NOI. 2010

Volumul 1. MEMORIU DE PREZENTARE


1. Introducere
1.1. Date de recunoastere a documentatiei. Denumirea si tema proiectului : P.U.Z. PLAN URBANISTIC
ZONAL COMPLEX SPORTIV 120.000 mp, MUN. SUCEAVA
Beneficiar : Primaria Mun. Suceava
Proiectant general: S.C. InFORM Arhitectura S.R.L. Suceava
Colaboratori: S.C. North Best S.R.L. Suceava (Sp. Instalatii)
Data elaborarii: noiembrie 2010
1.2. Obiectul lucrarii
Solicitari ale temei program: : Intocmirea unui Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z) pentru Terenul in suprafata totala
de 120.000 m2, situat in extravilanul Mun. Suceava, zona Metro - camp, judetul Suceava, in vederea configurarii
unei zone functionale compatibile construirii unui complex sportiv. Terenul este format din parcelele apartinand
urmatorilor proprietari: Primaria Mun. Suceava. Regimul juridic al parcelei studiate: Suprafata de 12 Ha, din
parcela provizorie nr. 513/1, teren situat in teritoriul administrativ al Mun. Suceava domeniul public conform
Legii nr. 174 din 16 iulie 2010 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului si din
administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice Gheorghe Ionescu-Sisesti Statiunea de CercetareDezvoltare Agricola Suceava in domeniul public al municipiului Suceava si in aministrarea Consiliului Local al
Mun. Suceava, si a Protocolului de predare-preluare incheiat la data de 17.08.2010 intre Statiunea de CercetareDezvoltare Agricola Suceava si Municipiul Suceava. Terenul are urmatoarele vecinatati: la Nord teren Primaria
Mun. Suceava, la Est drum, la Sud drum, la Vest drum (conform documentatiei cadastrale a Terenului).
P.U.Z.-ul va trebui sa ofere solutii de rezolvare a unui acceselor din drumurile existente, reglementarea unui
regim de inaltime optim, precum si alte propuneri care sa viabilizeze si sa eficientizeze cat mai bine utilizarea
terenului mai sus mentionat.
Prevederi ale programului de dezvoltare a localitatii: Pentru zona studiata nu exista prevederi ale programului
de dezvoltare a localitatii. Conform Planului de Urbanism General (P.U.G.) al Mun. Suceava, zona studiata are
destinatie de teren arabil si se afla in extravilanul localitatii.
1.3. Surse documentare. Cadru legislativ.
Lista studiilor si proiectelor elaborate anterior PUZ: Plan de Urbanism General (PUG) al Mun. Suceava.
La baza intocmirii planului urbanistic zonal, s-au avut in vedere: Plan de Urbanism General (PUG) al Mun.
Suceava; Planuri urbanistice zonale ce reglementeaza zona studiata si vecinatatile acesteia; Acte normative cu
implicare directa asupra dezvoltarii urbanistice Legea nr. 350/2001, Ordonanta nr. 27/27.08.2008; Legea nr.
50/91, republicata, privind autorizarea executarii constructiilor; Legea fondului funciar (nr.18/91 republicata);
Legea privind circulatia juridica a terenurilor (nr. 54/98); Legea privind expropierea pentru cauza de utilitate
publica (nr. 33/1994); Legea cadastrului imobiliar si publicitatii imobiliare nr. 7/1996; Legea privind protectia
mediului (nr. 137/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare); Ordonanta de Urgenta privind
protectia mediului (nr. 195/22.12.2005, cu modificarile si completarile ulterioare); Ordinul ministerului Sanatatii nr.
3

PROIECT:
PUZ COMPLEX SPORTIV
AMPLASAMENT:
MUN. SUCEAVA
PROIECT NR.: 105/2010
ELABORAT: NOI. 2010

536/1997 pentru aprobarea normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei; Ordinul
comun nr. 214/RT/16NN/martie 1999 al ministrului Apelor, Padurilor si protectiei mediului si al ministrului
Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului pentru aprobarea procedurilor de promovare a documentatiilor si de
emitere a acordului de mediu la planurile de urbanism si de amenajarea teritoriului; Legea privind regimul juridic
al drumurilor (nr. 82/1998 pentru aprobarea OG nr. 43/1997); Legea apelor (nr. 107/1996), modificata si
completata prin Legea nr. 310/2004; Legea privind zonele protejate (nr. 5/2002); HGR nr. 525/1996, modificat
pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism; Codul civil; Legea privind proprietatea pub lica si
regimul juridic al acesteia (nr. 213/1998); Legea privind regimul concesiunii nr. 219/1998; Trapeze topografice,
Sc 1 : 5.000; Studiu geotehnic; Ghid privind metodologia de elaborare si continutul cadru al planului urbanistic
zonal indicativ GV 009 2000; Ghid privind elaborarea si aprobarea regulamentelor locale de urbanism
indicativ GV 007 2000; Studiu in teren.
2. Stadiul actual al dezvoltarii
2.1. Evolutia zonei
S-au inregistrat evolutii importante in zona studiata de la data elaborarii PUG Mun. Suceava. Destinatia de teren
agricol a fost respectata si nu s-au efectuat lucrari de imbunatatiri funciare sau lucrari de constructii pe terenul
aferent PUZ. Vecinatatile imediate, in zona decupata de b-dul 1 Decembrie, b-dul Sofia Vicoveanca, Statiunea
SCDA si parcela studiata, a fost lotizata conform PUZ-ului aprobat PUZ intrare E85 in Mun. Suceava si a
primit o destinatie functionala de zona rezidentiala si institutii-servicii. In vecinatate s-au construit numeroase
institutii importante : Mall Galleria, Hotel Imperium, Showroom-uri auto pentru brandurile Ford, Peugeot,
Volkswagen, Skoda, etc.
2.2. Incadrarea in localitate
Terenul in suprafata totala de 120.000 m2, este situat in extravilanul Mun. Suceava, zona Metro - camp, judetul
Suceava. Regimul juridic al parcelei studiate: Suprafata de 12 Ha, din parcela provizorie nr. 513/1, teren situat in
teritoriul administrativ al Mun. Suceava domeniul public conform Legii nr. 174 din 16 iulie 2010 privind
transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului si din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si
Silvice Gheorghe Ionescu-Sisesti Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola Suceava in domeniul public al
municipiului Suceava si in aministrarea Consiliului Local al Mun. Suceava, si a Protocolului de predare-preluare
incheiat la data de 17.08.2010 intre Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola Suceava si Municipiul Suceava.
Terenul are urmatoarele vecinatati: la Nord teren Primaria Mun. Suceava, la Est drum, la Sud drum, la Vest
drum (conform documentatiei cadastrale a Terenului).
La aceasta data nu exista studii de urbanism avizate la nivel PUZ sau PUD pentru parcela studiata in cadrul
actualei documentatii. Zona din vecinatatea estica si sudica a fost reglementata prin documentatia PUZ intrare
E85 in Mun. Suceava .
2.3. Elemente ale cadrului natural
Din punct de vedere geomorfologic, zona studiata este situata in Podisul Dragomirnei, subunitate a Podisului
Sucevei, compartiment al Podisului Moldovenesc.
Zona este stabila din punct de vedere geomecanic.
Amplasamentul se situeaza in:
4

PROIECT:
PUZ COMPLEX SPORTIV
AMPLASAMENT:
MUN. SUCEAVA
PROIECT NR.: 105/2010
ELABORAT: NOI. 2010

- zona seismica D, de unde Ks=0,16; perioada de colt Tc=0,7 sec.


- zona eoliana C
- zona climatica IV
Datorita pozitiei sale geografice, caracteristicilor reliefului, precum si influentei maselor anticiclonale atlantice si
siberiene, clima comunei are un caracter temperat-continental cu nuante baltice inclus in suetajul dealurilor si
podisurilor joase.
Caracteristicile climatice pot fi rezumate astfel:
Valorile medii ale temperaturii aerului sunt adesea ridicate, izoterma de 7.6 C strabatnd sinuos zona. Cele mai
coborte temperaturi medii lunare se inregistreaza in ianuarie, avind valori de 4.0 C ,iar maximul termic in luna
iulie +18.10 C.
Aceste valori termice dau o amplitudine anuala in jur de 23.0C. Precipitatiile atmosferice inregistreaza in medie
570 mm pe an.
Ploile sunt destul de neuniforme, cele mai mari cantitati caznd in luna iunie (70 mm in medie), iar cele mai mici
caznd in lunile de iarna si la inceputul primaverii (20 mm in medie). Neuniformitatea precipitatiilor mai este
evidentiata fie printr-o frecventa si abundenta excesiva, fie printr-un deficit pluviometric. Astfel, vara mai ales, se
produc averse torentiale, cind intr-un timp scurt se pot inregistra cantitati ce pot depasi media lunii respective, dar
si secete, cu ploi putine sau deloc. Ambele fenomene au consecinte negative, pe de o parte asupra terenurilor in
panta si descoperite, prin activizarea eroziunilor si alunecarilor si asupra terenurilor din lunci prin cresterea
excesului de umiditate, iar pe de alta parte asupra culturilor agricole in general, prin deficitul de umiditate.
Iarna precipitatiile cad sub forma de ninsoare, prima ninsoare producndu-se in medie la inceputul lunii
octombrie, iar ultima in 21 aprilie - 1 mai.
Vnturile cele mai frecvente sunt cele dispuse nord-vest urmate de cele dinspre est si sud-est, primele fiind in
general insotite si de precipitatii, iar ultimele fiind mai uscate. Din directia dominanta nord-vest ca si din directiile
nord, sud-est si sud, se inregistreaza si vitezele cele mai mari, cu valori medii de peste 4 m/s. O dinamica activa
a circulatiei aerului se manifesta pe vai si pe suprafatele descoperite ale dealurilor, in special in zonele de platou.
Brumele trzii, ploile cu grindina si furtunile mari sunt fenomene meteorologice destul de frecvente.
2.4. Circulatia
Terenul este delimitat perimetral de drumuri de exploatare neclasate, propuse pentru largire si asfaltare. Se va
tine cont de largirea E85 (conform studiului de trafic aprobat) si de reglementarea unei intersectii cu drumul
existent, propus pt largire la 4 benzi, din care se propune a se realiza accesul auto in interiorul parcelei studiate.
In cadrul zonei studiate sau in imediata vecinatate a acesteia nu se desfasoara circulatii navale sau aeriene.
2.5. Ocuparea terenurilor
Principalele caracteristici ale functiunilor ce ocupa zona studiata: Zona studiata este ocupata exclusiv cu
functiunea de : teren agricol.
Gradul de ocupare al zonei cu fond construit: Pe terenul luat in studiu nu exista constructii.
Existenta unor riscuri naturale: Nu exista riscuri naturale pentru amplasamentul studiat.
Principalele disfunctionalitati: Avand in vedere dezvoltarea fireasca a Mun. Suceava cu zone destinate loisirului si practicarii sportului, precum si criza actuala de astfel de dotari existenta atat in Mun. Suceava cat si in
zonele invecinate acestuia, consideram ocuparea exclusiva cu teren agricol a terenului ca o disfunctionalitate
majora, zona pretandu-se la o dezvoltare functionala in sectorul : dotari pentru sport si functiuni complementare.
5

PROIECT:
PUZ COMPLEX SPORTIV
AMPLASAMENT:
MUN. SUCEAVA
PROIECT NR.: 105/2010
ELABORAT: NOI. 2010

Zona studiata prezinta un cadru natural propice si o priveliste favorabila spre centrul orasului, promitand astfel o
viitoare dezvoltare urbana de amploare in vecinatatea imediata.
2.6. Echipare edilitara
Complexul sportiv propus va fi racordat la retelele municipale de distributie a utilitatilor, prin racordare la retelele
existente de-a lungul b-dului 1 Decembrie (apa, gaz, electricitate) si prin racord la inelul de canalizare al orasului.
2.7. Probleme de mediu
In zona studiata nu exista riscuri naturale si antropice, riscuri survenite din sistemul cailor de comunicatii sau din
categoria echiparilor edilitare, valori de patrimoniu ce necesita protectie.
Calitatea atmosferei
Din datele pe care le detinem in prezent de la Agentia de Protectia Mediului, in zona aferenta amplasamentului
studiat nu exista surse majore de poluare a aerului. Pot fi mentionate o serie de surse locale cu caracter
temporar-accidental, reprezentate prin urmatoarele activitati umane: procese de ardere pentru incalzirea
locuintelor si obiectivelor social-economice (unele cu centrale termice), care genereaza gaze si pulberi specifice,
fum, funingine; circulatia si transporturile rutiere, in special pe drumurile cu trafic intens, care genereaza prin
sursele mobile gaze de esapament, pulberi, zgomote. In privinta nivelului de poluare cu gaze si pulberi, desi nu
se fac masuratori, se poate aprecia ca emisiile sunt reduse, iar prin procesele de dispersie si retinere mecanica
(prin vegetatie, cladiri, relief) eventualele impuritati din atmosfera se diminueaza si mai mult.
Calitatea apelor
In ceea ce priveste poluarea apelor pot fi mentionate o serie de surse cu caracter temporar - accidental, care
evacueaza ape uzate prin sisteme proprii de canalizare (fose septice), existnd in acestea posibilitatea unor
scurgeri necontrolate, prin precipitatii, sau a infiltratiilor in pnza freatica. Apele subterane mai pot fi afectate prin
infiltratii de substante organice sau chimice provenite din depozitarile necorespunzatoare de deseuri menajere si
dejectii zootehnice de la populatie, din substantele fertilizante si de combatere a daunatorilor, utilizate pe
terenurile agricole, din fosele septice ale populatiei.
Calitatea solurilor
Solul, ca rezultat al interactiunii tuturor elementelor mediului si suport al intregii activitati umane, este afectat att
de actiuni antropice, ct si de fenomene fizice naturale. Principalele activitati antropice care afecteaza solul in
zona studiata sunt reprezentate prin: depuneri intmplatoare de deseuri menajere; activitatile de constructie ce
pot afecta solul in perioada de executare a sapaturilor prin deranjarea structurii acestuia precum si prin
eventualele poluari accidentale cu uleiuri si carburanti provenite de la utilaje si autovehiculele care traverseaza
zona.
Calitatea florei si faunei
Vegetatia naturala, constituita din paduri, ca si biotopurile caracteristice acestora nu au fost modificate
substantial de-a lungul timpului de diversele activitati umane: desteleniri, defrisari, lucrari hidrotehnice si
ameliorative, chimizare, vnat excesiv, pasunat intensiv, turism. Plantatiile de buna calitate si densitatea acestora
recomanda zona ca pe una dintre cele mai favorabile din Mun. Suceava, pentru constructia de locuinte izolate cu
regim mediu de inaltime.
Concluzii :
Din analiza factorilor de mediu si a cadrului natural rezulta ca:
- zona nu este poluata;
6

PROIECT:
PUZ COMPLEX SPORTIV
AMPLASAMENT:
MUN. SUCEAVA
PROIECT NR.: 105/2010
ELABORAT: NOI. 2010

- microclimatul este foarte potrivit pentru amplasarea de dotari sportive cu functiunile complementare aferente,
zone servicii.
Relatia dintre cadrul natural si cel construit in zona studiata se va detalia la fazele urmatoare de proiectare, unde
se vor aprofunda: realizarea perdelelor verzi de protectie si a spatiilor verzi de langa constructii.
2.8. Optiuni ale populatiei
Din discutiile cu populatia, si din semnalele transmise administratiei locale, au rezultat urmatoarele necesitati si
optiuni relevante pentru studiul de fata:
- valorificarea superioara a terenurilor;
- terenuri noi pentru constructia de dotari pentru sport si petrecerea timpului liber;
- cresterea gradului de echipare tehnico-edilitare;
- transformarea calitativa a retelelor stradale si imbunatatirea platformelor si a cailor de circulatie;
- noi suprafete de teren destinate prestarilor de servicii si functiunilor complementare locuirii.
Din sondajele realizate la nivelul Primariei Suceava, coroborate cu cererile numeroase de locuinte, rezulta o
agreere a amplasarii de locuinte individuale si cladiri pt. servicii in zona ce face obiectul prezentului studiu.
Motivat de aceasta, consideram necesara si oportuna studierea zonei in vederea amplasarii de : dotari sportive
municipale cu functiunile complementare aferente.
In consecinta, administratia publica a raspuns solicitarilor populatiei prin extinderea continua a zonelor potrivite
pentru necesitatile de construire ale populatiei, precum si pentru viitoarele dezvoltari si investitii in economia
localitatii.
3. Propuneri de dezvoltare urbanistica
3.1. Prevederi ale PUG, PUZ
Conform Planului de Urbanism General (P.U.G.) al Mun. Suceava, zona studiata are destinatie exclusiva de
teren agricol si se afla in extravilanul localitatii..
S-au inregistrat evolutii importante in zona studiata de la data elaborarii PUG Mun. Suceava. Destinatia de teren
agricol a fost respectata si nu s-au efectuat lucrari de imbunatatiri funciare sau lucrari de constructii pe terenul
aferent PUZ. Vecinatatile imediate, in zona decupata de b-dul 1 Decembrie, b-dul Sofia Vicoveanca, Statiunea
SCDA si parcela studiata, a fost lotizata conform PUZ-ului aprobat PUZ intrare E85 in Mun. Suceava si a
primit o destinatie functionala de zona rezidentiala si institutii-servicii. In vecinatate s-au construit numeroase
institutii importante : Mall Galleria, Hotel Imperium, Showroom-uri auto pentru brandurile Ford, Peugeot,
Volkswagen, Skoda, etc.
3.2. Valorificarea cadrului natural
Amplasamentul prezinta o varietate de elemente ce pot concura la o arhitectura organica, mulata pe teren, cu
multe spatii verzi si deschideri spre natura. Pentru o mai buna insorire si compensare a deficitului termic, cladirile
vor trebui orientate pe ct posibil sud vest.
Retelele edilitare privind apa si canalizarea menajera vor avea o panta naturala de scurgere spre canalele
colectoare.
La realizarea sistematizarii verticale se vor trasa axe de orientare si se va trata in detaliu atat amplasarea
constructiilor cat si a tramelor stradale, alegandu-se solutii optime privind configuratia acestora.
7

PROIECT:
PUZ COMPLEX SPORTIV
AMPLASAMENT:
MUN. SUCEAVA
PROIECT NR.: 105/2010
ELABORAT: NOI. 2010

Prezenta spatiilor plantate: Zonificarea functionala propusa prevede o suprafata generoasa (min 50% din
totalul suprafetei) destinata spatiilor verzi, in extremitatile terenului si in vecinatatea zonelor edificabile propuse.
Construibilitatea si conditiile de fundare ale terenului: Conform studiului geotehnic anexat la prezenta
documentatie, terenul bun de fundare se gaseste la cca. 0,80 - 1,00 m de la cota terenului natural. La data
efectuarii cercetarii geotehnice nivelul hidrostatic a fost interceptat la cca. m de la cota terenului natural si are
slab caracter ascensional. Nivelul apei subterane va fi influentat de variatiile de nivel ale apelor de suprafata.
Avand in vedere variatia orizontala si verticala a litologiei, compozitiei granulometrice si a consistentei (chiar in
cadrul aceluiasi pachet litologic), cat si posibilitatea aparitiei intercalat a unor nivele cu caracter organic,
presiunea conventionala de baza P conv baza = kPa este o presiune orientativa. Pentru constructii care depasesc
regimul de inaltime P, cat si pentru alte constructii speciale, se vor propune conditii de fundare in urma unor
investigatii geotehnice pe obiectiv. Adancimea minima de fundare indicata asigura depasirea adancimii maxime
de inghet (1,10m).
3.3. Modernizarea circulatiei
Organizarea circulatiei rutiere: Deoarece incinta complexului sportiv este in intregime pietonala, fiind permis
doar accesul mijloacelor de interventie, s-a prevazut un inel de circulatie auto configurat astfel :
- strada principala cu profil total de 20,0m : carosabil de 14,0m (cate doua benzi de circulatie de 3.5m pe fiecare
sens) si trotuare laterale de min. 1.5m, insotite de plantatii de garda a min. 1,5 m de fiecare parte a drumului.
- strazi secundare cu profil total de 10,0 m : carosabil de 7,0m (o banda de circulatie de 3.5m pe fiecare sens) si
trotuare laterale de min. 1.5m.
Pentru facilitarea accesului la terenul studiat s-au prevazut :
- crearea unei strazi de acces cu cate doua benzi carosabile pe fiecare sens de circulatie (pe traseul drumului de
exploatare existent), care face legatura intre amplasamentul studiat si Bulevardul Sofia Vicoveanca (drumul
european E85 Suceava Roman). S-a avut in vedere ca la proiectarea intersectiei sa se tina cont de largirea
Bulevardului Sofia Vicoveanca la cate doua benzi de circulatie pe sens, cu banda separatoare denivelata,
conform studiului de trafic aprobat.
Toate drumurile propuse vor fi asfaltate si vor asigura accese pentru interventii in caz de incendiu dimensionate
conform normelor pentru trafic greu (Art. 4.12 RGU).
Asigurarea locurilor de parcare + garare:
La nivelul cotei inferioare a amplasamentului studiat se va amenaja o dala partial ingropata, situata la aprox.
5,0 m fata de cota +000 reglementata prin PUZ. La acest nivel se vor grupa parcarile pentru public (1.600 locuri)
si traseele auto pentru sportivi, aprovizionare, interventie, etc. - 40.223,35 mp, precum si spatiile tehnice / anexa
necesare functionarii ansamblului. Comunicarile vizuale cu nivelul dalei superioare, prevazute in mod obligatoriu,
vor fi placut agrementate cu vegetatie decorativa, fantani, oglinzi de apa, etc. Spre circulatiile auto si pietonale
perimetrale se vor amenaja spatii pentru comert / servicii / alimentatie publica, cu o profunzime spre interior de
maxim 10m fata de nivelul trotuarului. Aceste spatii vor fi aprovizionate din interiorul parcarii prevazute si vor
avea o fatada transparenta, cu comunicari vizuale maxime cu exteriorul.
Vor fi amenajate aprox. 400 locuri de parcare la nivelul cotei superioare a terenului, pentru sportivi, oficialitati si
echipaje de interventie. Se vor prevedea plantatii cu arbusti decorativi : min. 1 arbust / 100 mp sau min. 1 arbust /
8 locuri parcare. Pe cat posibil locurile de parcare vor fi pavate cu dale inierbate.
Organizarea transportului in comun: Momentan zona nu este deservita de trasee de transport in comun.
Organizarea circulatiei pietonale: De-a lungul aleilor carosabile de incinta a fost propus un trotuar de 1,50m
latime. Pentru sistemul de pavare se propun materiale nobile : pitra cubica, granit, etc. Sistemele de pavare alese
8

PROIECT:
PUZ COMPLEX SPORTIV
AMPLASAMENT:
MUN. SUCEAVA
PROIECT NR.: 105/2010
ELABORAT: NOI. 2010

si bordurile vor trebui sa respecte normele in vigoare in ceea ce priveste conditiile speciale pentru persoanele cu
handicap.
3.4. Zonificare functionala reglementari, bilant teritorial, indici urbanistici
Zonificare functionala:
Terenul studiat este destinat configurarii unui complex sportiv municipal, beneficiind de acces din strazile
invecinate si din strazile interioare de incinta nou-create. Zona are deschidere favorabila atat spre privelistea din
partea nordica a terenului, cat si spre perspectiva ce se deschide in partea sudica si estica.
Operatiunile urbanistice majore sunt :
- crearea unei strazi de acces cu cate doua benzi carosabile pe fiecare sens de circulatie (pe traseul drumului de
exploatare existent), care face legatura intre amplasamentul studiat si Bulevardul Sofia Vicoveanca (drumul
european E85 Suceava Roman).
- propunerea unei dale urbane situate la cota superioara a terenului, care va constitui cota +000 a ansamblului
- trasarea de circulatii carosabile secundare si de parcari amenajate la nivelul terenului, care inrameaza incinta
pietonala a complexului sportiv
- dispunerea parcajelor, a traseelor pentru aprovizionare si a spatiilor tehnice pe o dala orizontala partial
ingropata, situata la cota inferioara a terenului
- trasarea circulatiilor pietonale majore si compunerea spatiilor destinate obiectivelor principale : stadion
municipal, sala polivalenta, bazin olimpic, parc si terenuri de sport in aer liber.
Indici urbanistici globali : P.O.T. = maxim 50%, C.U.T. = 2.
Inainte de a se emite Autorizatia de Construire pentru un obiectiv amplasat pe terenul studiat, se va solicita prin
Certificatul de Urbanism avizul scris al elaboratorului Planului Urbanistic Zonal privind conformarea cu
reglementarile si recomandarile PUZ.
Spatiile verzi reglementate prin PUZ vor fi trecute in Indexul Spatiilor Verzi din Mun. Suceava.
U.T.R. Sp : SPORT 50.990,93 mp (42,49%)
Obiectivele destinate practicarii sportului sunt amplasate la nivelul dalei urbane nou-create si sunt inconjurate de
spatii exclusiv pietonale. Accesele auto pentru spectatori, aprovizionare si interventie sunt situate la nivelul -5,00
(cota inferioara a amplasamentului). Sunt delimitate subzonele destinate fiecarui obiectiv sportiv major : stadion
municipal cu 15.000 locuri 25.126,69 mp; sala polivalenta cu 5.000 locuri (incluzand pe langa sala principala si
sala de antrenament si centrul de sanatate si sport destinat publicului) 13.269,10 mp; bazin olimpic de inot
5.371,14 mp; terenuri multifunctionale pentru sport in aer liber (handbal, baschet, volei, tenis) 7.224,00 mp.
Constructiile propuse vor respecta alinierea la traseele pietonale majore din cadrul ansamblului si vor avea un
regim de inaltime de S + P + 2-3 niveluri, cu o inaltime maxima la cornisa de 20,0 m fata de C.T.A.
Cladirile vor avea o arhitectura adaptata cerintelor functionale specifice, incadrandu-se ca stil in arhitectura
moderna si contemporana de cea mai buna calitate. Se vor folosi materiale de constructie si finisaj din gama
superioara, incurajandu-se finisaje exterioare cu materialitate si textura deosebite : lemn, placi piatra naturala,
beton aparent amprentat, pereti cortina, etc. Se vor evita fatadele finisate cu tencuieli decorative, perete cortina
tip oglinda, panouri sandwich pentru constructii industriale, etc. Este total interzisa amplasarea aparenta pe
fatada / terase a echipamentelor tehnologice. Cladirile vor fi tratate unitar, cu toate fatadele avand un grad de
9

PROIECT:
PUZ COMPLEX SPORTIV
AMPLASAMENT:
MUN. SUCEAVA
PROIECT NR.: 105/2010
ELABORAT: NOI. 2010

detaliere si o plastica arhitecturala superioara. Terasele cladirilor vor fi, pe cat posibil, terase circulabile si/sau
inierbate.
U.T.R. Sv : SPATII VERZI AMENAJATE / PARCURI 26.484,85 mp (22,07%)
Complementar dotarilor sportive se vor amenaja spatii verzi cu peisagistica deosebita, atat sub forma de insule
care agrementeaza circulatiile pietonale, cat si de parcuri de mari dimensiuni. Se va intocmi un proiect tehnic de
arhitectura peisagera care sa reglementeze tipurile de vegetatie propuse, compozitia geometrica, densitatea,
stratificarea pe inaltime si alternanta in timp a acestora. Se vor trasa alei de gabarite diferite, agrementate cu
mobilier urban de foarte buna calitate, fantani, oglinzi de apa, etc. Se va avea o deosebita grija in crearea cat mai
multor spatii care sa incurajeze sportul si miscarea fizica : trasee de jogging, piste pentru biciclisti, amenajari
specifice pentru skateboard, biking, minigolf, locuri de joaca pentru copii, etc. Aleile se vor amenaja cu piatra
cubica naturala, terase din lemn tip deck, placi din piatra pentru exterior, etc. Se vor evita materiale de finisaj
sarace din punctul de vedere al plasticii arhitecturale : asfalt turnat, pavele si borduri din beton, etc. Este permisa
doar autorizarea amplasarii constructiilor temporare / sezoniere de mici dimensiuni, cu regim de inaltime parter,
de foarte buna calitate din punct de vedere al aspectului exterior. Se vor prevedea in mod obligatoriu comunicari
vizuale cu nivelul dalei inferioare, placut agrementate cu vegetatie decorativa. Indici urbanistici specifici : P.O.T. =
5% C.U.T. = 0,1.
Ps : PARCARI SUBTERANE, SPATII TEHNICE, SPATII COMERCIALE
La nivelul cotei inferioare a amplasamentului studiat se va amenaja o dala partial ingropata, situata la aprox.
5,0 m fata de cota +000 reglementata prin PUZ. La acest nivel se vor grupa parcarile pentru public (1.600 locuri)
si traseele auto pentru sportivi, aprovizionare, interventie, etc. - 40.223,35 mp, precum si spatiile tehnice / anexa
necesare functionarii ansamblului. Comunicarile vizuale cu nivelul dalei superioare, prevazute in mod obligatoriu,
vor fi placut agrementate cu vegetatie decorativa, fantani, oglinzi de apa, etc. Spre circulatiile auto si pietonale
perimetrale se vor amenaja spatii pentru comert / servicii / alimentatie publica, cu o profunzime spre interior de
maxim 10m fata de nivelul trotuarului. Aceste spatii vor fi aprovizionate din interiorul parcarii prevazute si vor
avea o fatada transparenta, cu comunicari vizuale maxime cu exteriorul.
U.T.R. Pt : PARCARI LA NIVELUL TERENULUI 4.255,20 mp (3,55%)
Vor fi amenajate aprox. 400 locuri de parcare la nivelul cotei superioare a terenului, pentru sportivi, oficialitati si
echipaje de interventie. Se vor prevedea plantatii cu arbusti decorativi : min. 1 arbust / 100 mp sau min. 1 arbust /
8 locuri parcare. Pe cat posibil locurile de parcare vor fi pavate cu dale inierbate.
U.T.R. Lc : Locuire si functiuni complementare locuirii, institutii, comert, servicii 8.140,00 mp (6,78%)
La limita sudica a amplasamentului va fi prevazuta o suprafata liniara cu deschidere de aprox. 19,0 m destinata
cladirilor cu functiune de : locuire si functiuni complementare locuirii, institutii, comert, servicii. Cladirile vor avea
un regim de inaltime de max. P+2 cu o inaltime la cornisa de max. 10,0m fata de C.T.A. Cladirile vor trebui sa
respecte alinierea la aleea carosabila care delimiteaza loturile - 8,0 m fata de axul strazii si vor fi amplasate
respectand retragerile laterale si posterioare minime 3,0 m fata de limita lotului. Intre doua cladiri invecinate se
va respecta o distanta minima in plan orizontal cel putin egala cu inaltimea celei mai inalte dintre ele. Finisajele
exterioare vor trebui sa respecte normativele in vigoare pivind rezistenta si stabilitate, siguranta in exploatare,
10

PROIECT:
PUZ COMPLEX SPORTIV
AMPLASAMENT:
MUN. SUCEAVA
PROIECT NR.: 105/2010
ELABORAT: NOI. 2010

sanatatea populatiei, si vor trebui armonizate din punct de vedere estetic-coloristic astfel incat sa creeze o
imagine placuta, cu caracter semi-urban, tinand seama si de materialele caracteristice zonei. Se recomanda
utilizarea materialelor naturale de finisaj exterior lemn, piatra, caramida aparenta si folosirea vitrajelor
generoase in compozitia arhitecturala a fatadelor. Din punct de vedere coloristic, recomandam alegerea culorilor
caracteristice materialelor de constructie traditionale : invelitoare tigla ceramica sau dranita inchisa la culoare,
tamplarie lemn inchisa la culoare, tencuieli decorative albe, paramente sau placari din piatra naturala, lemn sau
caramida aparenta. Se vor interzice cu desavarsire invelitorile in culori stridente. Imprejmuirile vor fi tip gard
transparent (recomandat gard viu, arbusti ornamentali) cu o eventuala parte opaca de maxim 45 cm inaltime.
Minim 20% din suprafata lotului va fi ocupata de spatii verzi amanejate. Indici urbanistici specifici : P.O.T. = 35%
C.U.T. = 0,5.
U.T.R. D : DRUMURI 10.705,31 mp (8,92 %)
Zona aferenta amenajarilor rutiere si trotuarelor de garda.
Deoarece incinta complexului sportiv este in intregime pietonala, fiind permis doar accesul mijloacelor de
interventie, s-a prevazut un inel de circulatie auto configurat astfel :
- strada principala cu profil total de 20,0m : carosabil de 14,0m (cate doua benzi de circulatie de 3.5m pe fiecare
sens) si trotuare laterale de min. 1.5m, insotite de plantatii de garda a min. 1,5 m de fiecare parte a drumului.
- strazi secundare cu profil total de 10,0 m : carosabil de 7,0m (o banda de circulatie de 3.5m pe fiecare sens) si
trotuare laterale de min. 1.5m.
Pentru facilitarea accesului la terenul studiat s-au prevazut :
- crearea unei strazi de acces cu cate doua benzi carosabile pe fiecare sens de circulatie (pe traseul drumului de
exploatare existent), care face legatura intre amplasamentul studiat si Bulevardul Sofia Vicoveanca (drumul
european E85 Suceava Roman). S-a avut in vedere ca la proiectarea intersectiei sa se tina cont de largirea
Bulevardului Sofia Vicoveanca la cate doua benzi de circulatie pe sens, cu banda separatoare denivelata,
conform studiului de trafic aprobat.
Nr

1
2
3
4
5
6
7
8

Destinatie functionala
Cladiri si dotari sportive
Spatii verzi amenajate,
parcuri
Circulatii pietonale majore
Drumuri
Parcari supraterane
Trotuare
Locuire si functiuni
complementare locuirii,
institutii, comert, servicii
Teren agricol
TOTAL

Suprafata propusa
mp
%

Suprafata existenta
mp
%

50,990.93

42.49

0.00

0.00

26,485.14
19,423.42
9,694.74
4,255.20
1,010.57

22.07
16.19
8.08
3.55
0.84

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

8,140.00
0.00
120,000.00

6.78
0.00
100.00

0.00
120,000.00
120,000.00

0.00
100.00
100.00

3.5. Dezvoltarea echiparii edilitare


Alimentare cu apa: Situatia existenta In vecinatatea obiectivului proiectat exista retele de distributie a apei
potabile. Situatia propusa Cladirile vor fi alimentate cu apa prin racordare la reteaua de distributie a apei
potabile existenta in zona. Se vor respecta normativele in vigoare pentru proiectarea si executia acestora.
11

PROIECT:
PUZ COMPLEX SPORTIV
AMPLASAMENT:
MUN. SUCEAVA
PROIECT NR.: 105/2010
ELABORAT: NOI. 2010

Canalizarea: Situatia existenta - In vecinatatea obiectivului proiectat exista retele de canalizare. Situatia
propusa - Se va asigura un sistem de canalizare colectiv, atat pentru apele menajere, cat si pentru apele
meteorice, prin racordarea la retelele existente. Se vor respecta normativele in vigoare pentru proiectarea si
executia acestora.
Alimentarea cu energie electrica: In vecinatatea obiectivului sunt prezente retele de medie tensiune de
alimentare cu energie electrica, la care se propune racordarea retelei propuse.
Telecomunicatii: Nu este cazul .
Televiziunea prin cablu: Se propune cumularea retelei de televiziune prin cablu cu reteaua mobila de telefonie
si transmisie de date.
Alimentare cu caldura: Alimentarea cu caldura a constructiilor propuse se va face in sistem individual, prin
centrale termice individuale alimentate cu gaz.
Alimentare cu gaze naturale: In vecinatatea obiectivului sunt prezente retele de alimentare cu gaze naturale la
care se propune racordarea obiectivului.
Gospodarie comunala: Depozitarea, sortarea si colectarea deseurilor menajere se va face in sistem individual.
Se va prevedea o platforma gospodareasca betonata, cu europubele inchise etans, conform normativelor in
vigoare.
3.6. Protectia mediului
In zona studiata nu au fost propuse functiuni sau constructii generatoare de surse de poluare (emisii, deversari,
etc.). Noxele provenite din traficul auto sunt diminuate prin bordarea drumurilor cu spatii plantate. Deseurile
menajere sunt depozitate, sortate si colectate controlat, in sistem individual sau colectiv, conform normelor in
vigoare.. Nu au fost instituite zone protejate, intrucat terenul nu prezinta bunuri de patrimoniu.
3.7. Obiective de utilitate publica
Nu este cazul.
4. Concluzii, masuri in continuare
Avand in vedere dezvoltarea fireasca a Mun. Suceava cu zone destinate loisir-ului si practicarii sportului, precum
si criza actuala de astfel de dotari existenta atat in Mun. Suceava cat si in zonele invecinate acestuia,
consideram ocuparea exclusiva cu teren agricol a terenului ca o disfunctionalitate majora, zona pretandu-se la o
dezvoltare functionala in sectorul : dotari pentru sport si functiuni complementare. Zona studiata prezinta un
cadru natural propice si o priveliste favorabila spre centrul orasului, promitand astfel o viitoare dezvoltare urbana
de amploare in vecinatatea imediata.
Reglementari privind siguranta la foc
1. Cai de acces
1.1. Situatia existenta
Accesul la terenul studiat in prezenta documentatie se realizeaza printr-o intersectie propusa la E85 SuceavaRoman, in conformitate cu legile in vigoare. In interiorul zonei studiate nu exista drumuri carosabile.
1.2. Situatia propusa
12

PROIECT:
PUZ COMPLEX SPORTIV
AMPLASAMENT:
MUN. SUCEAVA
PROIECT NR.: 105/2010
ELABORAT: NOI. 2010

Deoarece incinta complexului sportiv este in intregime pietonala, fiind permis doar accesul mijloacelor de
interventie, s-a prevazut un inel de circulatie auto configurat astfel :
- strada principala cu profil total de 20,0m : carosabil de 14,0m (cate doua benzi de circulatie de 3.5m pe fiecare
sens) si trotuare laterale de min. 1.5m, insotite de plantatii de garda a min. 1,5 m de fiecare parte a drumului.
- strazi secundare cu profil total de 10,0 m : carosabil de 7,0m (o banda de circulatie de 3.5m pe fiecare sens) si
trotuare laterale de min. 1.5m.
Pentru facilitarea accesului la terenul studiat s-au prevazut :
- crearea unei strazi de acces cu cate doua benzi carosabile pe fiecare sens de circulatie (pe traseul drumului de
exploatare existent), care face legatura intre amplasamentul studiat si Bulevardul Sofia Vicoveanca (drumul
european E85 Suceava Roman). S-a avut in vedere ca la proiectarea intersectiei sa se tina cont de largirea
Bulevardului Sofia Vicoveanca la cate doua benzi de circulatie pe sens, cu banda separatoare denivelata,
conform studiului de trafic aprobat.
Toate drumurile propuse sunt dimensionate in conformitate cu Legea nr.82/1998, OG 43/1997, Ordin
50/27.01.1998, Norme Metodologice nr.270/1999 si STAS 2900 Clasa Tehnica V. Dimensionarile drumurilor
propuse sunt corelate cu normele PSI in vigoare privind accesul autospecialelor (latime minima 3,50m, raze de
curbura min. 9,00m).
2.Distante de siguranta si compartimente de incendiu
Amplasarea cladirilor pe teren va respecta normele PSI in vigoare, conform P118-1999, privind compartimentele
de incendiu (Tabel 3.2.4.) si va asigura accesul autospecialelor la fiecare compartiment de incendiu; se vor
respecta distantele de siguranta conform P118-1999 Tabel 2.2.2. intre compartimentele de incendiu rezultate din
analiza gradului de rezstenta la foc a fiecarei cladiri ce urmeaza a fi amplasate pe teren.
3. Alimentare cu apa si reteaua de hidranti
Zona studiata se propune a fi racordata la sistemul centralizat de distribuie a apei curente. Consideram necesara
realizarea unei retele de hidranti exteriori. Accesul autospecialelor la sursa de apa nu va fi impiedicat de retele
sau amenajari supraterane aflate la o distanta mai mica de 4,50m fata de cota terenului amenajat.
Reglementari privind sanatatea populatiei
1. Distante minime intre cladiri
1.1. Distante fata de constructiile existente
Zonele construibile reglementate de prezenta documentatie se afla la distante de minim 100,0m fata de
constructiile existente in zona.
Distante intre constructiile propuse
Distantele minime intre constructii vor fi cel putin egale cu inaltimea celei mai inalte dintre acestea, pentru a evita
probleme de umbrire reciproca a cladirilor propuse. Zonele construibile reglementate de prezenta documentatie
se afla la distante de minim 30,0m fata de constructiile propuse in zona.
Alimentarea cu apa potabila si Canalizarea.
Cladirile vor fi alimentate cu apa prin racordare la reteaua de distributie a apei potabile existenta in zona. Se vor
respecta normativele in vigoare pentru proiectarea si executia acestora. Se va asigura un sistem de canalizare
colectiv, atat pentru apele menajere, cat si pentru apele meteorice, prin racord la reteaua de canalizare din zona .
Se vor respecta normativele in vigoare pentru proiectarea si executia acestora.

13

PROIECT:
PUZ COMPLEX SPORTIV
AMPLASAMENT:
MUN. SUCEAVA
PROIECT NR.: 105/2010
ELABORAT: NOI. 2010

Volumul 2. REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ


1. Prescriptii si recomandari generale
Se va respecta regulamentul de urbanism aferent PUG Plan Urbanistic General al Mun. Suceava, pentru zone
cu destinatie de dotari pentru sport, spatii verzi amenajate, locuire si functiuni complementare locuirii, avand in
vedere interdependenta creata intre zonele functionale similare studiate de PUG si de prezenta documentatie.
La reactualizarea documentatiei PUG pentru Mun. Suceava se vor integra reglementarile urbanistice propuse
prin planul urbanistic zonal.
2. Prescriptii si recomandari specifice
Terenul studiat este destinat configurarii unui complex sportiv municipal, beneficiind de acces din strazile
invecinate si din strazile interioare de incinta nou-create. Zona are deschidere favorabila atat spre privelistea din
partea nordica a terenului, cat si spre perspectiva ce se deschide in partea sudica si estica.
Operatiunile urbanistice majore sunt :
- crearea unei strazi de acces cu cate doua benzi carosabile pe fiecare sens de circulatie (pe traseul drumului de
exploatare existent), care face legatura intre amplasamentul studiat si Bulevardul Sofia Vicoveanca (drumul
european E85 Suceava Roman).
- propunerea unei dale urbane situate la cota superioara a terenului, care va constitui cota +000 a ansamblului
- trasarea de circulatii carosabile secundare si de parcari amenajate la nivelul terenului, care inrameaza incinta
pietonala a complexului sportiv
- dispunerea parcajelor, a traseelor pentru aprovizionare si a spatiilor tehnice pe o dala orizontala partial
ingropata, situata la cota inferioara a terenului
- trasarea circulatiilor pietonale majore si compunerea spatiilor destinate obiectivelor principale : stadion
municipal, sala polivalenta, bazin olimpic, parc si terenuri de sport in aer liber.
Indici urbanistici globali : P.O.T. = maxim 50%, C.U.T. = 2.
Inainte de a se emite Autorizatia de Construire pentru un obiectiv amplasat pe terenul studiat, se va solicita prin
Certificatul de Urbanism avizul scris al elaboratorului Planului Urbanistic Zonal privind conformarea cu
reglementarile si recomandarile PUZ.
Spatiile verzi reglementate prin PUZ vor fi trecute in Indexul Spatiilor Verzi din Mun. Suceava.
U.T.R. Sp : SPORT 50.990,93 mp (42,49%)
Obiectivele destinate practicarii sportului sunt amplasate la nivelul dalei urbane nou-create si sunt inconjurate de
spatii exclusiv pietonale. Accesele auto pentru spectatori, aprovizionare si interventie sunt situate la nivelul -5,00
(cota inferioara a amplasamentului). Sunt delimitate subzonele destinate fiecarui obiectiv sportiv major : stadion
municipal cu 15.000 locuri 25.126,69 mp; sala polivalenta cu 5.000 locuri (incluzand pe langa sala principala si
sala de antrenament si centrul de sanatate si sport destinat publicului) 13.269,10 mp; bazin olimpic de inot
5.371,14 mp; terenuri multifunctionale pentru sport in aer liber (handbal, baschet, volei, tenis) 7.224,00 mp.
Constructiile propuse vor respecta alinierea la traseele pietonale majore din cadrul ansamblului si vor avea un
regim de inaltime de S + P + 2-3 niveluri, cu o inaltime maxima la cornisa de 20,0 m fata de C.T.A.
14

PROIECT:
PUZ COMPLEX SPORTIV
AMPLASAMENT:
MUN. SUCEAVA
PROIECT NR.: 105/2010
ELABORAT: NOI. 2010

Cladirile vor avea o arhitectura adaptata cerintelor functionale specifice, incadrandu-se ca stil in arhitectura
moderna si contemporana de cea mai buna calitate. Se vor folosi materiale de constructie si finisaj din gama
superioara, incurajandu-se finisaje exterioare cu materialitate si textura deosebite : lemn, placi piatra naturala,
beton aparent amprentat, pereti cortina, etc. Se vor evita fatadele finisate cu tencuieli decorative, perete cortina
tip oglinda, panouri sandwich pentru constructii industriale, etc. Este total interzisa amplasarea aparenta pe
fatada / terase a echipamentelor tehnologice. Cladirile vor fi tratate unitar, cu toate fatadele avand un grad de
detaliere si o plastica arhitecturala superioara. Terasele cladirilor vor fi, pe cat posibil, terase circulabile si/sau
inierbate.
U.T.R. Sv : SPATII VERZI AMENAJATE / PARCURI 26.484,85 mp (22,07%)
Complementar dotarilor sportive se vor amenaja spatii verzi cu peisagistica deosebita, atat sub forma de insule
care agrementeaza circulatiile pietonale, cat si de parcuri de mari dimensiuni. Se va intocmi un proiect tehnic de
arhitectura peisagera care sa reglementeze tipurile de vegetatie propuse, compozitia geometrica, densitatea,
stratificarea pe inaltime si alternanta in timp a acestora. Se vor trasa alei de gabarite diferite, agrementate cu
mobilier urban de foarte buna calitate, fantani, oglinzi de apa, etc. Se va avea o deosebita grija in crearea cat mai
multor spatii care sa incurajeze sportul si miscarea fizica : trasee de jogging, piste pentru biciclisti, amenajari
specifice pentru skateboard, biking, minigolf, locuri de joaca pentru copii, etc. Aleile se vor amenaja cu piatra
cubica naturala, terase din lemn tip deck, placi din piatra pentru exterior, etc. Se vor evita materiale de finisaj
sarace din punctul de vedere al plasticii arhitecturale : asfalt turnat, pavele si borduri din beton, etc. Este permisa
doar autorizarea amplasarii constructiilor temporare / sezoniere de mici dimensiuni, cu regim de inaltime parter,
de foarte buna calitate din punct de vedere al aspectului exterior. Se vor prevedea in mod obligatoriu comunicari
vizuale cu nivelul dalei inferioare, placut agrementate cu vegetatie decorativa. Indici urbanistici specifici : P.O.T. =
5% C.U.T. = 0,1.
Ps : PARCARI SUBTERANE, SPATII TEHNICE, SPATII COMERCIALE
La nivelul cotei inferioare a amplasamentului studiat se va amenaja o dala partial ingropata, situata la aprox.
5,0 m fata de cota +000 reglementata prin PUZ. La acest nivel se vor grupa parcarile pentru public (1.600 locuri)
si traseele auto pentru sportivi, aprovizionare, interventie, etc. - 40.223,35 mp, precum si spatiile tehnice / anexa
necesare functionarii ansamblului. Comunicarile vizuale cu nivelul dalei superioare, prevazute in mod obligatoriu,
vor fi placut agrementate cu vegetatie decorativa, fantani, oglinzi de apa, etc. Spre circulatiile auto si pietonale
perimetrale se vor amenaja spatii pentru comert / servicii / alimentatie publica, cu o profunzime spre interior de
maxim 10m fata de nivelul trotuarului. Aceste spatii vor fi aprovizionate din interiorul parcarii prevazute si vor
avea o fatada transparenta, cu comunicari vizuale maxime cu exteriorul.
U.T.R. Pt : PARCARI LA NIVELUL TERENULUI 4.255,20 mp (3,55%)
Vor fi amenajate aprox. 400 locuri de parcare la nivelul cotei superioare a terenului, pentru sportivi, oficialitati si
echipaje de interventie. Se vor prevedea plantatii cu arbusti decorativi : min. 1 arbust / 100 mp sau min. 1 arbust /
8 locuri parcare. Pe cat posibil locurile de parcare vor fi pavate cu dale inierbate.
U.T.R. Lc : Locuire si functiuni complementare locuirii, institutii, comert, servicii 8.140,00 mp (6,78%)

15

PROIECT:
PUZ COMPLEX SPORTIV
AMPLASAMENT:
MUN. SUCEAVA
PROIECT NR.: 105/2010
ELABORAT: NOI. 2010

La limita sudica a amplasamentului va fi prevazuta o suprafata liniara cu deschidere de aprox. 19,0 m destinata
cladirilor cu functiune de : locuire si functiuni complementare locuirii, institutii, comert, servicii. Cladirile vor avea
un regim de inaltime de max. P+2 cu o inaltime la cornisa de max. 10,0m fata de C.T.A. Cladirile vor trebui sa
respecte alinierea la aleea carosabila care delimiteaza loturile - 8,0 m fata de axul strazii si vor fi amplasate
respectand retragerile laterale si posterioare minime 3,0 m fata de limita lotului. Intre doua cladiri invecinate se
va respecta o distanta minima in plan orizontal cel putin egala cu inaltimea celei mai inalte dintre ele. Finisajele
exterioare vor trebui sa respecte normativele in vigoare pivind rezistenta si stabilitate, siguranta in exploatare,
sanatatea populatiei, si vor trebui armonizate din punct de vedere estetic-coloristic astfel incat sa creeze o
imagine placuta, cu caracter semi-urban, tinand seama si de materialele caracteristice zonei. Se recomanda
utilizarea materialelor naturale de finisaj exterior lemn, piatra, caramida aparenta si folosirea vitrajelor
generoase in compozitia arhitecturala a fatadelor. Din punct de vedere coloristic, recomandam alegerea culorilor
caracteristice materialelor de constructie traditionale : invelitoare tigla ceramica sau dranita inchisa la culoare,
tamplarie lemn inchisa la culoare, tencuieli decorative albe, paramente sau placari din piatra naturala, lemn sau
caramida aparenta. Se vor interzice cu desavarsire invelitorile in culori stridente. Imprejmuirile vor fi tip gard
transparent (recomandat gard viu, arbusti ornamentali) cu o eventuala parte opaca de maxim 45 cm inaltime.
Minim 20% din suprafata lotului va fi ocupata de spatii verzi amanejate. Indici urbanistici specifici : P.O.T. = 35%
C.U.T. = 0,5.
U.T.R. D : DRUMURI 10.705,31 mp (8,92 %)
Zona aferenta amenajarilor rutiere si trotuarelor de garda.
Deoarece incinta complexului sportiv este in intregime pietonala, fiind permis doar accesul mijloacelor de
interventie, s-a prevazut un inel de circulatie auto configurat astfel :
- strada principala cu profil total de 20,0m : carosabil de 14,0m (cate doua benzi de circulatie de 3.5m pe fiecare
sens) si trotuare laterale de min. 1.5m, insotite de plantatii de garda a min. 1,5 m de fiecare parte a drumului.
- strazi secundare cu profil total de 10,0 m : carosabil de 7,0m (o banda de circulatie de 3.5m pe fiecare sens) si
trotuare laterale de min. 1.5m.
Pentru facilitarea accesului la terenul studiat s-au prevazut :
- crearea unei strazi de acces cu cate doua benzi carosabile pe fiecare sens de circulatie (pe traseul drumului de
exploatare existent), care face legatura intre amplasamentul studiat si Bulevardul Sofia Vicoveanca (drumul
european E85 Suceava Roman). S-a avut in vedere ca la proiectarea intersectiei sa se tina cont de largirea
Bulevardului Sofia Vicoveanca la cate doua benzi de circulatie pe sens, cu banda separatoare denivelata,
conform studiului de trafic aprobat.
Intocmit,
Arh. Daniel Tudor Munteanu
Arh. Ana Rabiniuc Mocanu
Sef proiect,
Arh. Daniel Tudor Munteanu
Toate drepturile de autor privind prezenta documentatie apartin in exclusivitate S.C. InFORM Arhitectura S.R. L. Suceava. Nici un fragment al acestei
documentatii nu va putea fi reprodus sau refolosit la alte documentatii similare, sub nici o forma de reproducere, fara acordul autorului.
In conformitate cu Legea 8/1996 cu completarile facute prin Legea nr. 285 din 23 iunie 2004 si Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 123 din 1 septembrie
2005, prezenta documentatie este proprietate a S.C. InFORM Arhitectura S.R.L. Suceava si nu poate fi utilizata decat in scopul pentru care a fost elaborata.
In consecinta, orice reproducere, copiere, imprumutare sau intrebuintare integrala sau partiala directa sau indirecta, in alt scop decat cel stipulat in contractul
incheiat intre beneficiar si S.C. InFORM Arhitectura S.R.L. Suceava, fara permisiunea elaboratorului sau a beneficiarului, acordata in scris si legalizata, intra
sub incidenta sanctiunilor legale privind drepturile de proprietate intelectuala si a drepturilor conexe.

16