Sunteți pe pagina 1din 4

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 3332/15.02.

2019

7. Societatea ZIRKON MEDIA SRL, cod unic de înregistrare: 14163415


România Tribunalul Bucuresti
Secţia a VII-a Civila
Str. Splaiul Independenţei nr. 319 L, Cladirea B, sector 6
Dosar 26841/3/2015/a19
Comunicare sentinţă civila nr 343
emisă la: ziua 12 luna 02 anul 2019
Către,
5. BURDA INTERNATIONAL HOLDING GMBH, cu sediul în Offenburg, Hubert Burda Platz, nr. 1, Germania
6. BURDA ROMANIA SRL, cu sediul în sector 3, Bucureşti, B-Dul Decebal, nr. 25-29, et. 3
7. SOCIETATEA TRANS-LOG-PRESA SRL, cu sediul în sector 3, Bucureşti, B-Dul Decebal, nr. 25-29, et. 3, ap.
cam.C2
8. SOCIETATEA CASA DE DIFUZARE-PRESA NEW CONCEPT SRL, cu sediul în sector 3, Bucureşti, B-Dul
Decebal, nr. 25-29, et. 3, ap. cam.C1
9. APOSTOLOIU VICTOR STELIAN SANDRIN, sector 2, Bucureşti, Sos. Colentina, nr. 2A, bl. 3, sc. B, et. 2, ap. 49
10. ZIRKON MEDIA SRL, CUI RO 14163415, prin administrator special, cu sediul în sector 2, Bucureşti, str. Matei
Voievod, nr. 26
11. ZIRKON MEDIA SRL, CUI RO 14163415, prin administrator special, cu sediul în sector 2, Bucureşti, str. Matei
Voievod, nr. 26, şi administrator judiciar S&A INSOLVENCY IPURL, cu sediul în sector 5, Bucureşti, Costache
Negri-Opera Business Center, nr. 1-5, et. 7
Se comunică, alăturat, copia încheierii civile / sentinţei civile / deciziei civile nr. 343 din data de 23.01.2019 pronunţată
în dosarul nr. 26841/3/2015/a19 de Tribunalul Bucuresti Secţia a VII-a Civila privind debitorul ZIRKON MEDIA SRL,
CUI RO 14163415, prin administrator special, cu sediul în sector 2, Bucureşti, str. Matei Voievod, nr. 26, şi
administrator judiciar S&A INSOLVENCY IPURL, cu sediul în sector 5, Bucureşti, Costache Negri-Opera Business
Center, nr. 1-5, et. 7.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
Dosar nr. 26841/3/2015/a19
România Tribunalul Bucureşti - Secţia A VII-A Civila
Incheiere
Sedinta publica de LA 17.01.2019
Tribunalul constituit din:
Preºedinte – Judecator Sindic — Năstasie Nicoleta Mirela
Grefier — Filotie Alin Dumitru
Pe rol soluţionarea cauzei civile având ca obiect contestaţie intemeiata pe dispozitiile legii 85/2014 privind procedura
insolventei, formulata de contestatorii BURDA INTERNATIONAL HOLDING GMBH, BURDA ROMANIA SRL,
SOCIETATEA TRANS-LOG-PRESA SRL, SOCIETATEA CASA DE DIFUZARE-PRESA NEW CONCEPT SRL,
APOSTOLOIU VICTOR STELIAN SANDRIN, în contradictoriu cu debitoarea ZIRKON MEDIA SRL prin
administrator special, cu sediul în sector 2, Bucureşti, str. Matei Voievod, nr. 26, şi administrator judiciar S&A
INSOLVENCY IPURL, cu sediul în sector 5, Bucureşti, Costache Negri-Opera Business Center, nr. 1-5, et. 7.
La apelul nominal facut în sedinta publica se constată lipsa părţilor.
Procedura de citare este legal îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:
Instanţa constată că prin cererea introductivă nu s-a solicitat judecarea cauzei în lipsă şi lasă cauza la doua strigare
pentru a da posibilitatea părţilor să se prezinte la susţinerea cauzei.
La al doilea apel nominal facut în sedinta publica se prezintă contestatorii, prin reprezentant Vasilescu Oana-Elena.
Instanţa acordă cuvântul pe probe cu privire la contestaţie. Contestatorii, prin reprezentant, depun la dosar înscrisuri şi
solicită încuviinţarea probei cu înscrisuri.
Instanţa, deliberând asupra cererii de încuviinţare a probatoriului, în baza art. 255 Noul Cod de procedură civilă rap. la
art. 258 Noul Cod de procedură civilă, încuviinţează proba cu înscrisuri solicitată de contestatorii ca fiind utilă,
pertinentă şi concludentă. Nemaifiind cereri prealabile de formulat şi excepţii de invocat, instanţa constată cauza în
stare de judecată şi acordă cuvântul pe contestaţie. Contestatorii, prin reprezentant, solicită admiterea contestaţiei astfel
cum a fost formulată, pentru motivele arătate pe larg în contestaţie. Instanţa reţine cauza în pronunţare.
Tribunalul
Având nevoie de timp pentru a delibera şi pentru a da posibilitatea părţilor să depună Concluzii scrise,
Dispune :
Amâna pronunţarea la data de 23.01.2019. Pronunţată în şedinţă publică, azi 17.01.2019.
Președinte Grefier
Năstasie Nicoleta Mirela Filotie Alin Dumitru
*
ECLI:RO:TBBUC:2019:005.000343
Dosar nr. 26841/3/2015/a19
România Tribunalul Bucureşti - Secţia A VII-A Civila
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

17
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 3332/15.02.2019

Sentinta civila nr. 343


SEDINTA PUBLICA DE LA 23.01.2019
Tribunalul constituit din:
Președinte – JUDECATOR SINDIC — NĂSTASIE NICOLETA MIRELA
Grefier — FILOTIE ALIN DUMITRU
Pe rol soluţionarea cauzei civile având ca obiect contestaţie intemeiata pe dispozitiile legii 85/2014 privind procedura
insolventei, formulata de contestatorii BURDA INTERNATIONAL HOLDING GMBH, BURDA ROMANIA SRL,
SOCIETATEA TRANS-LOG-PRESA SRL, SOCIETATEA CASA DE DIFUZARE-PRESA NEW CONCEPT SRL,
APOSTOLOIU VICTOR STELIAN SANDRIN, în contradictoriu cu debitoarea ZIRKON MEDIA SRL prin
administrator special, cu sediul în sector 2, Bucureşti, str. Matei Voievod, nr. 26, şi administrator judiciar S&A
INSOLVENCY IPURL, cu sediul în sector 5, Bucureşti, Costache Negri-Opera Business Center, nr. 1-5, et. 7.
Dezbaterile în fond ale cauzei au avut loc în şedinţa publica de la data de 17.01.2019 fiind consemnate în încheierea de
şedinţa de la aceasta data, ce face parte integranta din prezenta, când Tribunalul având nevoie de timp pentru a delibera
si pentru a da posibilitate părţilor să depună concluzii scrise a amânat pronunţarea la data de 23.01.2019.
Tribunalul
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti Secţia a VII-a civilă la data de 01.11.2018 sub nr.
26841/3/2015/a19, contestatoarele BURDA INTERNATIONAL HOLDING GMBH, BURDA ROMANIA SRL,
TRANS-LOG-PRESA SRL, CASA DE DIFUZARE-PRESA NEW CONCEPT SRL, APOSTOLOIU VICTOR-
STELIAN-SANDRIN au formulat contestație împotriva completării raportului prevăzut de art. 97.
În speţă, Administratorul judiciar, a completat Raportul prevăzut de art. 97 din Lege, la data de 26.09.2018.
La data de 23.07.2015 la cererea debitoarei ZIRKON MEDIA SRL s-a deschis procedura insolvenței şi a fost desemnat
în cauză administratorul judiciar S&A Insolvency IPURL.
La data de 26.09.2015 administratorul judiciar a publicat în BPI raportul prevăzut de art. 97 din lege.
La data de 30.03.2016, pe rolul Tribunalului Bucureşti a fost înregistrată cererea de atragere a răspunderii în solidar
împotriva mai multor persoane juridice şi persoane fizice printre care şi contestatoarele.
În raportul privind cauzele publicat iniţial de către administratorul judiciar acesta nu a indicat persoane cărora le-ar fi
imputabilă ajungerea în insolvenţă a debitoarei, în anul 2016 administratorul judiciar preia teoria lansată anterior de
către administratorul statutar al societăţii, care ulterior a fost numit administrator special în cadrul procedurii de
insolvenţă şi introduce cererea de atragere a răspunderii împotriva persoanelor indicate de acesta, formându-se dosarul
nr. 26841/3/2015/315.
Deşi legiuitorul a prevăzut un termen în care administratorul judiciar are obligaţia să întocmească şi să depună raportul
prevăzut la art. 97 din lege, termen respectat iniţial de către administratorul judiciar, deoarece apărările persoanelor
indicate în dosarul nr. 26841/3/2015/a15 au făcut referiri la raportul întocmit în anul 2015 de către administratorul
judiciar, acesta s-a luminat şi s-a gândit să completeze raportul după mai bine de 3 ani de zile de la publicarea primului
raport şi aproximativ 2 ani şi jumătate după ce a înaintat instanţei cererea de atragere a răspunderii împotriva
persoanelor indicate în completarea la raport întocmită şi publicată la data de 26.09.2018.
Completarea raportului prevăzut de art. 97 este nelegală deoarece nu respectă termenul prevăzut de lege pentru
întocmirea raportului în cauză şi în acelaşi timp nu există motive care să fi condus la amânarea menţiunilor făcute de
către administratorul judiciar în completarea la raport, acestea nefiind datorate unor situaţii apărute ulterior sau de care
administratorul judiciar nu a avut cunoştinţă anterior acestei completări.
Conform prevederilor legale, raportul prevăzut de art. 97 trebuie întocmit în termenul stabilit de judecătorul-sindic, dar
care nu va putea depăşi 40 de zile de la data desemnării, un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la
apariţia insolvenţei debitorului, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă. La cererea motivată a
administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar, în cazuri de o complexitate ridicată, termenul poate fi prelungit
de către judecătorul-sindic cu o perioadă de maximum 40 de zile.
De asemenea, art. 58, al. 1 lit. Prevede printre atribuţiile administratorului judiciar b) examinarea activităţii debitorului
şi întocmirea unui raport amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă, cu
menţionarea eventualelor indicii sau elemente preliminare privind persoanele cărora le-ar fi imputabilă şi cu privire la
existenţa premiselor angajării răspunderii acestora, în condiţiile prevederilor art. 169-173, precum şi asupra posibilităţii
reale de reorganizare a activităţii debitorului ori a motivelor care nu permit reorganizarea şi depunerea la dosarul cauzei,
într-un termen stabilit de judecătorul-sindic, dar care nu va putea depăşi 40 de zile de la desemnarea administratorului
judiciar; stabilind termenul în care administratorul judiciar trebuie să depună la dosarul cauzei raportul amănunţit asupra
cauzelor şi împrejurărilor ce au condus la apariţia stării de insolvenţă şi indicii sau elemente preliminare privind
persoanele cărora le-ar fi imputabilă şi cu privire la existenţa premiselor angajării răspunderii acestora.
Ori, având în vedere că administratorul judiciar în cauză a fost desemnat în şedinţa din 23.07.2015, în data de
26.09.2015 a întocmit raportul prevăzut de an. 97, iar după mai mult de 3 ani de zile completează acest raport cu
chestiuni care îi erau cunoscute cu mult anterior acestei completări, s-a apreciat că în raport de prevederile legale şi
situaţia arătată, completarea raportului prevăzut de art. 97 în acest moment procesual contravine prevederilor legale şi
se impune invalidarea acestuia de către judecătorul sindic pentru nerespectarea termenelor prevăzute de lege pentru
întocmirea acestui raport.
În dovedire s-au depus la dosar înscrisuri.
La data de 16.01.2019 S&A INSOLVENCY SPRL în calitate de administrator judiciar al debitoarei SC ZIRKON
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

18
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 3332/15.02.2019

MEDIA SRL a formulat punct de vedere în sensul respingerii contestației formulate de către BURDA ROMANIA SRL,
Burda Verlag, Osteuropa GMBH, Trans-Log-Presa SRL, Victor Stelian Sandrin Apostoloiu.
În motivarea în fapt a cererii s-a arătat că, urmare a deschiderii procedurii de insolventa împotriva debitorului ZIRKON
MEDIA, la data de 3 02.09.2015 administratorul judiciar, în temeiul art. 58 din legea 85/2014, a procedat la publicarea
în Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 14636, a Raportului întocmit în conformitate cu dispoziţiile art. 97 din legea
nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei pentru debitoarea Zirkon Media SRL.
Concluziile acestui raport cu privire la INCIDENTA ART. 169 DIN LEGEA 85/2014 PRIVIND LEGEA
INSOLVENTEI au fost,: „Precizăm că până în acest moment, administratorul judiciar nu a identificat nicio persoană
dintre cele prevăzute la art.169 din Legea 85/2014, privind procedura insolvenţei, care să fi cauzat starea de insolvenţă,
prin niciuna dintre modalităţile prevăzute în acest text legal.
Pe cale de consecinţă, învederam instanţei faptul că, în acest stadiu procedural, nu înţelegem să introducem o acţiune
conform art. 169 alin. 1 din Legea nr. 85/2014.
În situaţia în care, în cursul administrării procedurii, vor apărea elemente noi, susceptibile de aplicarea prevederilor
acestui articol din lege, care să conducă la oportunitatea introducerii unei astfel de acţiuni, înăuntrul termenului de
prescripție prevăzut de lege, vom proceda în consecinţă şi vom sesiza instanţa cu aspectele constatate.”
La data de 30.03.2016, administratorul judiciar, ca urmare a analizării tuturor documentelor financiar contabile ale
debitorului, a procedat la introducerea cererii de atragere a răspunderii patrimoniale împotriva BURDA RONIANIA
SRL, Burda Verlag Osteuropa GMBH, Trans-LogPresa SRL, Victor Stelian Sandrin Apostoloiu, cerere ce a făcut
obiectul dosarului 26841/3/2015/a15.
Având în vedere acest aspect, în mod legal si în virtutea atribuţiilor care ii revin, administratorul judiciar a procedat la
completarea Raportului întocmit în conformitate cu dispoziţiile art. 97 din legea nr. 85/2014, în sensul identificării
cauzelor intrării în insolventa si a persoanelor ce se fac vinovate de intrarea debitorului în insolventa.
Pentru aceste considerente, s-a solicitat respingerea contestației formulate de către B URDA România SRL, Burda
Verlag Osteutopa GMBH Trans-Log-Presa SRL, Victor Stelian Sandtin Apostoloiu, ca neîntemeiata.
Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:
In BPI din 26.09.2018 a fost publicat raportul completat întocmit de către administratorul judiciar privind cauzele care
au generat starea de insolventa a debitoarei .
Din economia acestui raport rezulta ca administratorul judiciar a identificat persoanele dintre cele prevăzute de art. 169
din legea nr. 85/2014 care sa fi cauzat starea de insolventa.
Potrivit art. 97(1) din legea nr. 85/2014: „Administratorul judiciar/Lichidatorul judiciar, în cazul procedurii simplificate,
va întocmi şi va supune judecătorului-sindic, în termenul stabilit de judecătorul-sindic, dar care nu va putea depăşi 40
de zile de la data desemnării, un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei debitorului,
cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă. La cererea motivată a administratorului judiciar sau a
lichidatorului judiciar, în cazuri de o complexitate ridicată, termenul poate fi prelungit de către judecătorul-sindic cu o
perioadă de maximum 40 de zile”.
Judecătorul sindic constata din cuprinsul raportului asupra cauzelor si împrejurărilor care au cauzat apariția stării de
insolventa a debitorului ca administratorul judiciar a nu luat masuri fata de debitor care sa fie cenzurabile din punct de
vedere al legalității conform art.59 din Legea nr.85/2014.
Din analiza art.97 din Legea nr.85/2014 se desprinde concluzia ca raportul întocmit conform art.97 al.1 din Legea
nr.85/2014 se supune aprobării adunării creditorilor la prima adunare a acestora, daca se propune intrarea în faliment a
debitorului. In cazul în care administratorul judiciar nu propune intrarea în faliment a debitorului si constata ca exista
șanse de reorganizare a activitatii acestuia, propune continuarea perioadei de observație a acestuia, în scopul acordării
persoanelor îndreptatiti a termenului prevăzut de lege pentru propunerea planului de reorganizare a activitatii
debitorului.
Una dintre atribuțiile administratorului judiciar este aceea de a examina activitatea debitorului si de a întocmi un raport
amănunțit asupra cauzelor si împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolventa, cu arătarea persoanelor
responsabile, si asupra existentei premiselor angajării răspunderii acestora, în condițiile art.169 din lege, precum si
asupra posibilității reale de reorganizare efectiva a activitatii debitorului ori a motivelor care nu permit reorganizarea si
supunerea acelui raport judecătorului sindic, intr-un termen care nu va depăși 40 zile de la desemnare.
Legea 85/2014 reglementează clar tipurile de contestaţii ce se pot formula în cadrul procedurii, respectiv contestaţie la
tabelele de creanţă, contestaţii la măsurile administratorului judiciar, contestaţii la hotărârile adunării creditorilor.
Reiese din art. 97 din legea nr. 85/2014 că, în ceea ce priveşte cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia insolvenţei
debitorului, raportul va cuprinde părerea personală a administratorului/lichidatorului judiciar, întemeiată pe aspecte
economice. Raportul prevăzut de art. 97 din legea nr. 85/2014 nu evidențiază modul de îndeplinire a atribuțiilor
administratorului judiciar, ci cauzele si împrejurările care au dus la apariția insolventei debitoarei, si eventual
persoanele cărora le-ar fi imputabila, prezintă un punct de vedere profesional al practicianului în insolventa care l-a
întocmit.
Or, analiza aspectelor economice nu intră în atribuţiile instanţei, fiind vorba de chestiuni de specialitate economică,
acestea făcând parte din atribuţiile manageriale, care aparţin administratorului judiciar ori lichidatorului sau, în mod
excepţional, debitorului, dacă acestuia nu i s-a ridicat dreptul de a-şi administra averea; deciziile manageriale pot fi
controlate sub aspectul oportunităţii de către creditori, prin organele acestora.
Având în vedere aceste aspecte instanţa nu poate face analiza susţinerilor legate de situaţia economică a debitoarei.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

19
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 3332/15.02.2019

Aceasta nu înseamnă ca judecătorul are doar rolul de a constata ca raportul privind cauzele si împrejurările care au dus
la apariția stării de insolventa a fost întocmit si depus la dosarul cauzei, ci dimpotrivă, are un rol activ, acela de a
verifica daca acest raport conține toate elementele prevăzute de lege si este întocmit în conformitate cu prevederile
legale. Raportul reglementat de art. 97 din lege poate fi supus controlului judiciar din partea judecătorului sindic.
Termenul de 40 de zile de la desemnarea administratorului pentru depunerea raportului nu este un termen de decădere,
ci este un termen de recomandare raportat nu la un drept al practicianului care s-ar pierde prin neexercitarea în termenul
stabilit de lege, ci raportat la o obligație legala pe care practicianul o are si pentru nerespectarea căreia poate primi
sancțiunile specifice prevăzute de legea nr. 85/2014, respectiv amenda judiciara si înlocuire din calitatea în care a fost
investit în cauza,
Mai mult, raportul poate fi verificat din oficiu de către judecător, iar daca acesta nu conține toate elementele prevăzute
de lege, nu este întocmi în conformitate cu prevederile legale ori este incomplet. Judecătorul sindic, în exercitarea
controlului judiciar asupra activitatii administratorului judiciar, va putea pune din oficiu în discuția parților interesate
raportul asupra cauzelor si împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvente si, în cazul în care din punct de
vedere al legalității nu este întocmit corespunzător sau este incomplet, va dispune refacerea sau completarea raportului.
In ceea ce privește opinia exprimata de practicianul în insolventa în cadrul raportului, modalitatea în care este posibila
cenzurarea acesteia este în soluționarea acțiunii în atragerea răspunderii persoanelor culpabile de producerea stării de
insolventa, acțiune reglementata de art. 169 si următoarele din lege, prin raportarea opiniei exprimate la ansamblul
probatoriu, documentele existente în dosarul de insolventa si prezentate de partile interesate.
Fata de aspectele reținute anterior contestația va fi apreciata ca neîntemeiata si respinsa ca atare.
Pentru aceste motive în numele legii hotaraste
Respinge contestația formulata de contestatorii BURDA INTERNATIONAL HOLDING GMBH, cu sediul în
Offenburg, Hubert Burda Platz, nr. 1, Germania, BURDA ROMANIA SRL, cu sediul în sector 3, Bucureşti, B-Dul
Decebal, nr. 25-29, et. 3, SOCIETATEA TRANS-LOG-PRESA SRL, cu sediul în sector 3, Bucureşti, B-Dul Decebal,
nr. 25-29, et. 3, ap. cam.C2, Societatea Casa De Difuzare-Presa New Concept SRL, cu sediul în sector 3, Bucureşti, B-
Dul Decebal, nr. 25-29, et. 3, ap. cam.C1, Apostoloiu Victor Stelian Sandrin, sector 2, Bucureşti, Sos. Colentina, nr. 2A,
bl. 3, sc. B, et. 2, ap. 49, în contradictoriu cu debitoarea Zirkon Media SRL, CUI RO 14163415, prin administrator
special, cu sediul în sector 2, Bucureşti, str. Matei Voievod, nr. 26, şi administrator judiciar S&A INSOLVENCY
IPURL, cu sediul în sector 5, Bucureşti, Costache Negri-Opera Business Center, nr. 1-5, et. 7, împotriva raportului
prevăzut de art. 97 din legea nr. 85/2014 completat de activitate nr. 1587/11.04.2018 publicat în BPI nr.
17889/26.09.2018, ca neîntemeiata. Cu apel în 7 zile de la comunicare prin Buletinul Procedurilor de Insolventa, ce va
fi depus la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a civilă. Pronunțata în ședința publica azi 23 ianuarie 2019.
Președinte Grefier
Năstasie Nicoleta Mirela Filotie Alin Dumitru

Județul Harghita
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea GORDIUS INVEST SRL, cod unic de înregistrare: 19214960
România Tribunalul Harghita ,Secţia Civilă
Str. Szasz Endre nr. 6 Miercurea Ciuc.
Dosar nr. 3490/96/2012
Termen: 22 mai 2019
Citaţie
emisă la: 15 februarie 2019
Creditor: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov- prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice
Harghita, persoană juridică, cu sediul în mun. Miercurea Ciuc, str. Revoluţiei din Decembrie nr. 20, jud. Harghita, cod
de identificare fiscală 4246050.
Parte interesată Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Harghita, persoană juridică, cod de identificare
fiscală 14942091, cu sediul social în municipiul Miercurea Ciuc, B-dul Timişoarei, nr. 24, județul Harghita.
Pârât
1. Izsak Sandor - Szabolcs, persoană fizică, domiciliat în mun. Odorheiu Secuiesc, str. Victoriei nr. 34, ap. 8, jud.
Harghita.
Sunt chemaţi la această instanţă, camera 11, completul C4L, în ziua de 22 mai 2019, ora 9:30, în proces cu debitoarea
SC Gordius Invest SRL, cu sediul în mun. Odorheiu Secuiesc, str. Victoriei nr. 34, ap. 8, jud. Harghita, înregistrată în
registrul comerţului sub nr. J19/1029/2006, având cod de înregistrare fiscală 19214960, prin lichidator judiciar SMDA
Mureş Insolvency Specialists SPRL, cu sediul în mun. Târgu Mureş, str. General Avramescu nr. 4, jud. Mureş,
înregistrată la RSP sub nr. 0252.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

20

S-ar putea să vă placă și