Sunteți pe pagina 1din 4

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2022
Chișinău

Cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2018


pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea compensațiilor
bănești anuale personalului de conducere și didactic din instituțiile
de învățământ general public
------------------------------------------------------------

În conformitate cu art. 134 alin. (4) lit. c) din Codul educației al Republicii
Moldova nr. 152/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319-
324, art. 634), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Hotărârea Guvernului nr. 969/2018 pentru aprobarea Regulamentului


privind acordarea compensațiilor bănești anuale personalului de conducere și
didactic din instituțiile de învățământ general public (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2018, nr. 398-399, art. 1048), cu modificările ulterioare, se
modifică după cum urmează:
1) în tot textul hotărârii și al Regulamentului, textul „Ministerul Educației,
Culturii și Cercetării”, la orice formă gramaticală, se substituie cu textul
„Ministerul Educației și Cercetării”, la forma gramaticală corespunzătoare;
2) în Regulament:
a) punctul 2 va avea următorul cuprins:
„2. Compensațiile bănești se acordă anual, într-o singură tranșă, în valoare
de 4 000 de lei.”;
b) punctul 7:
subpunctul 1) se completează cu textul „ , literatură artistică, produse de
birotică și papetărie”;
subpunctul 2) se completează cu textul „ , servicii de Internet”;
c) se completează cu punctele 71-72 cu următorul cuprins:
„71. Fiecare beneficiar este obligat să prezinte, până la 31 decembrie,
administrației instituției de învățământ documente confirmative privind utilizarea
compensației bănești conform destinației.
72. În cazul în care beneficiarul intenționează să utilizeze compensația
într-o perioadă mai mare decât până la data de 31 decembrie a anului în curs,
2

beneficiarul este obligat să prezinte administrației instituției de învățământ o


declarație în acest sens, raportarea fiind realizată în următorul an.”

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial


al Republicii Moldova.

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA

Contrasemnează:

Ministrul educației
și cercetării Anatolie Topală

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi


NOTA INFORMATIVA
la proiectul Hottrrfrrii Guvernului cu privire la modificarea Hottrrfrrii Guvernului nr. 969120t8
pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea compensa{iilor blnegti anuale personalului de
conducere gi didactic din institu{iile de invtr{trmfint general public

1. Denumirea autorului $i, dupl c z, a participanfilor la elaborarea proiectului


Proiectul Hotlrdrii Guvernului cu privire la modificarea Hotlrdrii Guvernului
nr. 969/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea compensafiilor blnegti anuale
personalului de conducere gi didactic din institufiile de inv{dm0nt general public a fost elaborat de ctrtre
Ministerul Educatiei $i Cercetlrii.
2. Conditiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ Si finalittrtile urmtrrite
Proiectul Hot[rdrii Guvernului cu privire Ia modificarea Hot6rdrii Guvemului
nt. 96912018 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea compensa{iilor blneEti anuale
personalului de conducere gi didactic din institufiile public de inv[f6mint general a fost elaborat in scopul
acord[rii suportului pentru formarea profesionalI continui gi cregterea calitdlii procesului de predare-
inv[fare-evaluare, implement[rii eficiente a TIC in educa(ie, dezvolt[rii competenfelor digitale ale
cadrelor didactice etc.
tn scopul asigurdrii utilizlrii corespunzltoare a compensatiei blneEti oferite pentru procurarea de
suporturi didactice, tehnici de calcul qi de produse software pentru utilizare in activitIli de instruire on-
line se completeaz[ Hotlrdrea Guvernului nr. 96912018 pentru aprobarea Regulamentului privind
acordarea compensa{iilor b[negti anuale personalului de conducere gi didactic din instituliile de
invltlmdnt qeneral publice cu prevederi cu referire la modul de raportare.
au ca

Proiectul Hot[ririi Guvernului cu privire la modificarea Hotlrdrii Guvernului


nr. 96912018 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea compensafiilor blnegti anuale
personalului de conducere gi didactic din instituliile de inv[fimdnt general public nu are ca scop
armonizarea legisla[iei na(ionale cu legislafia Uniunii Europene qi nu necesiti descrierea gradului de
compatibilitate.
4, Principalele prevederi ale proiectului si evidentierea elementelor noi
Proiectul Hottrrdrii Guvernului prevede majorarea cuantumului compensafiei blneqti anuale de la
2000 lei la 4000 lei, intr-o singur[ trangd.
A fost completat[ lista bunurilor ce pot fi achizifionate din compensafia unic[ cu posibilitatea
achizifion[rii literaturii artistice, bunurilor de birotic[ gi papettrrie, servicii de Intemet.
tn scopul asigurlrii utilizlrii corespunzltoare a compensafiei b[negti oferite pentru procurarea de
suporturi didactice, tehnic[ de calcul qi de produse software pentru utilizare in activitdli de instruire on-
line se completeazl Hotlrdrea Guvemului nr. 96912018 pentru aprobarea Regulamentului privind
acordarea compensafiilor b[negti anuale personalului de conducere qi didactic din instituliile de
invlflmdnt general public cu prevederi cu referire la modul de raportare.
in leglturl cu reorganizarca Ministerului Educafiei, Culturii qi Cercetlrii proiectul prevede
substituirea denumirii anterioare a ministerului cu "Ministerul Educa{iei gi Cercetdrii".
5. Fundamentarea economico-financiartr
in anul de studii 2\Zl-2022,in institufiile publice de inv[(6mdnt general activeazdcca 43000 cadre
didactice qi de conducere (angajate de baz[) care desfdqoar[ activitate didacticI. Astfel, in anul2022,
pentru alocarea compensa(iei unice acordate cadrelor didactice gi de conducere va fi necesar de circalT2
000 000lei.
Mijloacele financiare necesare pentru achitarea compensafiilor anuale au fost prevlzute in Legea
bugetului de stat pentru anul2022, care a fost aprobat prin Legea nr.205/2021. Astfel, cheltuielile
aferente punerii in aplicare a proiectului hotlr6rii vor fi acoperite integral din contul qi in limita aloca{iilor
prev[zute in bugetul de stat.
6. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare
includereaprevederilorcoreSpunz[toareinLegeabugetului
anual. incepAnd cu anul 2022. Mijloacele financiare necesarg pentru achitarea c
prevlzute in Legea nr.205/2021a bugetului de stat pentru anul2022, aprobat de Parlamentul Republicii
Moldova.
7. Avizarea si consultarea publictr a proiectului
in scopul respectlrii prevederilor Legii nr.23912008 privind transparenfa in procesul decizional,
proiectul a fost plasat pe pagina web a Ministerului Educafiei qi Cercetlrii wwrv.mec.qov.md,
compartimentul Transparenfl, directoriul Transparenfl decizionali, secfiunea Modul de participare.
in conformitate cu art. 32 gi 34 din Legea nr.l00l20l7, proiectul a fost avizat de Ministerul
Finanfelor.
Ministerul Finanfelor a solicitat a revizui pct.2 din proiect in aga mod, incAt implementarea acestora
s[ evite orice interpretare eronat[ gi a exclude prevederile legate de luna in care compensafiile vor fi
oferite beneficiarilor. De asemenea, Ministerul Finanfelor a solicitat a include prevederi noi cu referire
la restituirea mijloacelor blneEti in cazul in care raportul de munc[ al angajatului beneficiar de
compensafie inceteazd, dupl acordarea acesteia, fdrl utilizarea compensafiei conform destinafiei.
Au fost acceptate toate propunerile, cu excepfia prevederile ce se refereau la restituirea
compensafiei.
Conform Codului educaliei nr. 15212014, art. 134, compensafiile b[negti anuale pentru cadrele
didactice este un drept al personalului didactic, o garanfie sociall, oferitii nominal, in scopul dezvolterii
personale, asigurdnd motivarea cadrelor didactice pentru cregterea profesionaltr. Totodatl, conform
ordinului Ministerului Finan(elor nr.208/2015 privind Clasificafia bugetari compensafiile blnegti anuale
pentru cadrele didactice sunt planificate qi achitate conform Codului economic 270000 "Prestafii
sociale", codul economic 272500 "Compensafii", care nu se restituie gi nu se reflectl in eviden{a
contabil[ a instituliei ca datorii ale angajafilor (Ordinul MF nr. 21612015). Astfel, considertrm dificil de
implementat mecanismul de restituire al mijloacelor bdnegti sau a bunurilor procurate in cazul in care
raportul de munc[ al ansaiatului beneficiar de compensatii inceteazl duptr acordarea acesteia.
8. ConstatIrile expertizei anticoruptie
Confort raportului de expertiztr anticorupfie intocmit de Centrul National Anticorupfie al Republicii
Moldova la proiectul Hotlrdrii Guvernului cu privire la modificarea Hot[r6rii Guvernului nr. 969/2018
pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea compensafiilor b[neqti anuale personalului de
conducere gi didactic din institufiile de invl{imdnt general public: proiectul documentului a fost plasat
la transparen[a decizionalS, proiectul corespunde interesului public general, deoarece va contribul la
majorarea cuantumului suportului financiar, in textul proiectului nu au fost identificate norme
contradictorii sau conflicte dintre prevederile acestuia cu reglement[rile altor acte normative in vigoare,
prevederile proiectului nu aduc atingere drepturilor fundamentale ale omului consacrate de Constitu(ia
Republicii Moldova, Declarafia Universal[ a Drepturilor Omului gi Conven{ia European[ a Drepturilor
Omului. nu contine factori ;i riscuri de coruplie.
9. Constatlrile expertizei de compatibilitate
Nu necesit[ efectuarea expertizei de compatibilitate, dat fiind faptul ctr proiectul de hottrrdre nu
prezintl relevanti UE.
10. Constattrrile expertizei iuridice
Expertiza juridic[ a proiectului HotirArii Guvernului cu privire la modificarea Hottrririi Guvernului
nr. 969/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea compensafiilor blneqti anuale
personalului de conducere qi didactic din institutiile de invlfimdnt general public a fost realizatd de
Ministerul Justifiei. Propunerile inaintate au fost de ordin tehnic. Toate observafiile au fost luate in
considerafie, iar proiectul documentului ajustat la propunerile inaintate.
11. Constatlrile altor expertize
Proiectul de hotlrdre nu necesitl a fi supus altor expertize.

Ministru ?'€??z+4 Anatolie ToPALA

Ex.: A.Pris6caru, tel. 0 22232785