Sunteți pe pagina 1din 27

MODULUL I

Eficientizarea demersului didactic prin utilizarea


TIC
1. Eficientizarea demersului didactic prin
utilizarea TIC
2. Abordarea integrată a învățării. Mijloace
didactice inovatoare: aplicarea TIC
3. Proiectarea curriculumului
4. TIC instrumente și mijloace didactice
Cu noile tehnologii informaţionale şi de
comunicare (TIC), profesia de cadru
didactic evoluează de la instruirea
centrată pe profesor, bazată preponderent
pe predare, către medii de învăţare
interactive, centrate pe elevi.
Cadrele didactice trebuie sa aibă
cunoștințe de utilizare TIC și competențe
pedagogice.
Potenţialul educaţional al TIC-ului este caracterizat prin:

acces la o cantitate mare de informaţie structurată pe domenii;


Exp: spațiul web

acces la experimente virtuale sau simulări, care nu se pot efectua într-o


sală de clasă
https://www.youtube.com/watch?v=7oBevLfEjUQ
https://www.youtube.com/watch?v=AK6Y1bnuR-0
https://www.youtube.com/watch?v=O_74k4ZI1FM
https://www.youtube.com/watch?v=shWc1W9u_Uw
https://www.youtube.com/watch?v=038nx7Gq3bY
https://www.youtube.com/watch?v=y41EaIWxVkk
interactivitate; activităţile educative pot fi uşor modificate,
schimbate putând fi construite variante de desfăşurare şi de durată,
în funcţie de particularităţile elevului / clasei;
Exp:
kahoot.com
1.Dispozitivele periferice ale calculatorului
https://play.kahoot.it/#/?quizId=a839eb77-2cde-49a6-9323-599372d42964
2. Organizarea datelor pe suport extern. Operaţii cu fişiere şi directoare
https://play.kahoot.it/#/k/85321bcd-c75c-4b76-b896-8dc069f2c77c
3. Internetul https://play.kahoot.it/#/?quizId=ae6617e1-7901-46cb-bbea-8d0fe9ef8991
4. Power Point
https://create.kahoot.it/details/prezentari-electronice-powerpoint/247174ed-7182-4f4ba84
5-1310dd7fc567
5. Google Slides
https://create.kahoot.it/details/prezentari-electronice-google-slides/af6b6da5-4bc7-
4ac2-8b3a-f59844eb55c8
6. Realizarea prezentărilor electronice - Recapitulare
https://create.kahoot.it/details/google-slides-vs-powerpoint/0090a980-2d14-4c3d9371-83b
68369499d
quiz.com
1. Sisteme de calcul. Tipuri de sisteme de calcul
https://quizizz.com/admin/quiz/5b64542b39c65f0019f3c3c4/sisteme-de-calcultipuri
de-sisteme-de-calcul
2. Componenta hardware
https://quizizz.com/admin/quiz/5b6486bbfb9f62001ba0bc2d/componenta-hardware

socrative.com
Dispozitivele periferice ale calculatorului
https://b.socrative.com/teacher/#import-quiz/32303706

https://www.golabz.eu/
https://app.wand.education/view/d4880111f2aee2e3/?id=d4880111f2aee2e3

https://www.digitaliada.ro/
http://bebras.ro/

Aplicatiile colaborative de la Google sau Microsoft


Dacă un cadru didactic este decis să utilizeze TIC în
procesul său de predare, se pun următoarele întrebări și
se caută răspunsurile la ele:
• cum se va folosi calculatorul pentru atingerea
obiectivelor lecţiei?
• care sunt situaţiile-cheie în care cadrul didactic trebuie
să intervină pentru a stimula şi a direcţiona învăţarea
elevilor?
• ce criterii de evaluare a progresului elevilor la disciplina
respectivă vor fi utilizate?
• cum este influenţată organizarea lecţiei prin folosirea
calculatorului?
APLICAȚI
E
Pornind de la experiența dumneavoastră
didactică, prezentați o situație care să
dovedească beneficiile aduse de utilizarea
calculatorului sau aplicarea TIC în demersul
didactic pe care îl realizați la clasă cu elevii.
MEDII TRADIŢIONALE
NOI MEDII DE
DE
ÎNVĂŢARE
ÎNVĂŢARE
Instruire centrată pe profesor Învăţare centrată pe elev
Avansare lentă, pas cu pas Avansare mai rapidă, în mai mulţi paşi
Foloseşte un singur media Multimedia
Activitate izolată Activitate (muncă)colaborativă
Furnizare de informaţii (prin predare) Schimb de informaţii
Învăţare pasivă Învăţare activă, exploratorie

Gândire critică şi adoptare dedecizii în


Învăţare factuală
cunoştinţă de cauză
(bazatăpeprezentareadefapte)
Răspuns reactiv Acţiune planificată, proactivă
Context izolat, artificial Context autentic, ancorat în realitate
Competenţele TIC necesare unui cadru didactic sunt:
•competenţe și abilităţi generale de utilizare a
calculatorului;
•procesare de text;
comunicare;
•proceduri generale de informare, căutare pe Web,
instrumente de lucru online;
•proceduri de download;
•cunoştinţe și competenţe specifice de utilizare a
calculatorului pentru predare – învăţare – evaluare.
Argumente/ justificări pentru utilizarea TIC în lecții:

Prezenţa calculatorului în activitatea didactică este justifică deoarece:

• contribuie la perfecţionarea comunicării, aducând informaţii despre cele mai diferite


obiecte, fenomene, evenimente;
• permite vizualizarea unor obiecte sau fenomene care nu pot fi percepute direct de către
elevi;
• oferă suport tehnic pentru învăţarea prin descoperire, permiţând elevilor să efectueze
experimente;
• susţine procesul de formare a noţiunilor şi capacităţilor de analiză, sinteză,
generalizare;
• oferă un suport pentru efectuarea de exerciţii şi rezolvarea de probleme;
provoacă şi dezvoltă motivaţia învăţării, declanşând şi o atitudine emoţională pozitiv/
constructivă;
• oferă posibilităţi de conexiune inversă şi contribuie la evaluarea rezultatelor şcolare

(Jinga, Istrate, 2007, p. 367).


APLICAȚI
E
Prezentați un punct de vedere personal referitor la
necesitatea „educației permanente, învățării pe tot
parcursul vieții”.
Eficienţa calculatorului, în activitatea de predare – învăţare este
determinată de metodologia folosită de cadrul didactic pentru
integrarea acestuia în activitatea didactică.

Selecția informației este mai importantă pentru elevi, aceştia


urmând să fie „bombardaţi” cu o cantitate tot mai mare de
informaţii pe diverse canale (radio, televiziune, Internet, presă
tipărită).

Elevii trebuie să stăpânească cunoştinţele necesare pentru a lucra cu


resursele informaţionale deci trebuie să aibă o gândire
independentă bine structurată care să le permită selecţia.

CUPRINS
O abordare integrată a învățării asigură o
integrare logică a tuturor tipurilor de
conţinuturi. Interdisciplinaritatea este
percepută de elevii claselor primare ca un joc
care le oferă un cadru larg de posibilităţi de
informare, de descoperire a aptitudinilor şi de
formare a deprinderilor de muncă ordonată.
Acest lucru se va realiza mult mai uşor prin
utilizarea calculatorului.
Interdisciplinaritatea se bazează pe
integrare, interconectare, conexiunea,
cooperarea, intersectarea, interacțiunea mai
multor discipline. Modalitatea de realizare
este dezvoltarea de competențe - cheie
integrate, transversale.
Predarea integrată:
Presupune schimbări în organizarea conținuturilor și în procesul de
instruire. Începe la momentul proiectării, centrându-se pe elev, pe
experiențele sale didactice, continuă în timpul implementării
curriculum-ului. E o strategie bazată pe continuitatea și
complementaritatea cunoștințelor (unitatea științei) și pe procesul de
instruire.
Presupune:
•din perspectiva cadrului didactic:
• Design instrucțional flexibil
• Stil de predare adaptativ
• Cunoașterea stilurilor de învățare ale elevilor
•din perspectiva elevilor:
•disponibilitate, implicare, flexibilitate, bagaj de cunoștințe generale
interconectate.
Argumente în favoarea predării integrate:
• Cadrul didactic devine facilitator, mediator, sprijin în învățare
pentru elevi
• Deplasarea accentului dinspre rolul de furnizor de
informații/cunoștințe al cadrului didactic spre cel care însoțește
învățarea elevilor
• Încurajarea relațiilor interpersonale la nivelul grupurilor de elevi
• Abordarea completă a conceptelor, urmată de prezentarea
relațiilor dintre ele
• Introducerea metodelor și tehnicilor de predare-învățare
(instruire) dinamice, interactive, moderne în ansamblul procesului
didactic
• Corelarea eficientă a proiectării didactice cu momentul evaluării
(apreciere calitativă)
• Traversarea barierelor obiectelor de studiu, asocieri
semnificative de cunoștințe pentru elevi
• Interactivitate, abordarea holistică a conceptelor.
Mono-disciplinaritatea înseamnă un singur obiect de
studiu, independent, cunoștințe/conținuturi specifice unei discipline
de învățământ.
Avantaje:
•Specializare
•Intra-disciplinaritatea conținuturilor de învățare
•Aprofundare și înțelegerea conceptelor pentru elevi
•Continuitatea demersului didactic pentru cal care realizează instruirea
•Coerență internă, relevanță, eficiență în interiorul disciplinei/obiectului
de studiu
•Atașamentul celui care învață.
Limite
•Liniaritate în gândire
•Limitare conceptuală
•Gândire „în cutie”.
Multi-disciplinaritatea presupune abordare din perspective
diverse și mereu altele, independență conceptuală, orizont lărgit de
cunoaștere pentru elevi, flexibilitatea demersului didactic pentru cel care
realizează instruirea, mai multe discipline/obiecte de studiu:
Avantaje
•Corelări, asocieri, paralelisme între conținuturile de învățare pentru elevi
•Ancore cognitive în realizarea învățării
•Conceptualizări, lămuriri, dezvoltări în câmpurile cunoașterii pentru elevi
•Flexibilitate în conceperea demersului pedagogic pentru cadrele didactice
•Evaluarea diferitelor domenii (cognitiv, afectiv, motric) în cadrul cărora au
fost proiectate obiectivele demersului didactic.
Limite:
•Riscul irosirii
•Posibilitatea eludării „esențialului”
•Dezinteres pentru elevi
•„Lipsă de competență” pentru cadrul didactic.
Pluri-disciplinaritatea se referă la studierea unor
concepte/cunoștințe/teme din cadrul
unei discipline prin intermediul mai multor discipline.
Avantaje:
•Folosirea aparatului metodologic/metodelor de predare-
învățare-evaluare caracteristice mai multor discipline în abordarea
unui conținut
•Elongație, flexibilitate pedagogică
•Dinamism
•Atractivitate.
Limite
•Riscul lipsei de timp
•Necesită o pregătire specială
•Elevii pot manifesta interes scăzut.
Inter-disciplinaritatea presupune intersecția metodologică și
terminologică a mai multor discipline în abordarea unei teme majore, centrale.
Avantaje
•Deschidere spre concepte de graniță
•„Gândire în afara cutiei”
•Metodologie deschisă, diferită în abordarea diferitelor concepte
•Cooperare, colaborare în rândul elevilor
•Învățarea prin proiecte
•Lucrul în echipă
•Structuri mentale dezvoltate
•Adaptare
•Transfer de cunoștințe/concepte
•Participare
Limite
•Riscul înțelegerii superficiale a unor concepte/conținuturi
•Abordare de suprafață
•„lene socială”.
Trans-disciplinaritatea este treapta cea
mai complexă a integrării curriculare.
Înseamnă noi câmpuri de cunoaștere, noi
discipline, noi metode, „meta”, permite
abordări/proiecte integrate, noi paradigme.
Practici educaţionale care promovează învăţarea integrată

• adaptarea conţinutului predat la nivelul de înţelegere al


elevilor (puţin deasupra nivelului lor actual de
înţelegere)
• oferirea de strategii alternative de rezolvare a unei
probleme
• încurajarea ,,inventării”/ descoperirii de către elevi a
unor soluţii proprii
• aplicarea noilor concepte în diferite situaţii, sarcini sau
prin relaţionarea cu cunoştinţele anterioare
• utilizarea de exemple variate, organizarea informaţiei în
diferite moduri
• testarea frecventă reprezentând „dificultăţi” dezirabile.
CUPRINS
Etapele procesului interdisciplinar (curricular)

Procesul curricular susţinut în manieră interdisciplinară se


desfăşoară în cinci etape:

• proiectarea curriculum-ului,
• dezvoltarea curriculară,
• implementarea,
• evaluarea,
• revizuirea.
APLICAȚI
E
• Pornind de la programa școlară a
disciplinei pe care o predați, prezentați o
formă curriculară interdisciplinară
conform celor cinci etape ale procesului
curricular.

CUPRINS
Ca mijloc didactic, TIC oferă elevilor:

• Creşterea interesului faţă de disciplinele pe care le studiază,


• Creşterea ponderii timpului de învăţare în clasă,
• Motivarea elevilor pentru obţinerea progresului şcolar,
• Activizarea elevilor în vederea formării competenţei de comunicare,
• Stimularea creativităţii elevilor, atât în activităţile individuale, cât şi în
cele de grup,
• Realizarea unor experienţe de învăţare la disciplinele pe care le
studiază prin stimularea învăţării prin colaborare,
• Creşterea încrederii elevilor în procesul de evaluare,
• Dezvoltarea interesului pentru abordarea integrată şi interdisciplinară/
transdisciplinară a disciplinei pe care o studiază.
•se analizează nevoile de e-learning la nivel individual şi la nivel de
organizaţie;
VĂ MULȚUMESC PENTRU
ATENȚIE!

S-ar putea să vă placă și