Sunteți pe pagina 1din 14

PROIECT DIDACTIC

Data: 06.11.2018
Clasa: a II-a A
Școala: Liceul Teoretic ˮGrigore Moisilˮ Timisoara
Prof. Înv. Primar: Baran Cristina Diana
Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe
Disciplina: Matematică și explorarea mediului
Unitatea de învăţare: În lumea animalelor
Subiectul lecţiei: Exerciții și probleme cu adunări și scăderi (0-1000);
Tipul lecţiei: de consolidare şi sistematizare;
Durata: 45 minute;
Competențe specifice:
1.4. Efectuarea de adunări și scăderi, mental și în scris, în concentrul 0-1000, recurgând la numărare și/sau
grupare ori de câte ori este necesar;

1.6. Utilizarea unor denumiri și simboluri matematice (sumă, total, termenii unei sume, diferență, rest,
descăzut, scăzător, <, >, =, -, +);

5.2. Rezolvarea de probleme de tipul a ±b=x; a±b±c=x în concentrul 0-1000, cu sprijin în obiecte, imagini
sau reprezentări schematice.

Obiective operaţionale:
1.4.1. – să efectueze corect exerciții de adunare și scădere, oral și în scris, în concentrul
0-1000;

1.6.1. – să opereze corect cu noțiunile matematice învățate termeni, sumă, descăzut,


scăzător, diferență;

5.2.1. – să rezolve corect probleme cu una sau două operații;

5.2.2. – să compună oral probleme, după imaginile date.

Strategii didactice:
 Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, problematizarea,
rezolvare de probleme, munca independentă, metoda cadranelor;
 Resurse materiale: PPT cu Albă ca Zăpada, creioane colorate, fişe, caiete, coli de flippchart,
videoproiector, bilețele cu întrebări.
 Forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe, în echipe;

Modalităţi de evaluare: continuă (formativă), sumativă;


Locul de desfăşurare: sala de clasă;
Bibliografie:
 M.E.C.T.- „Programa şcolară pentru disciplina Matematică și explorarea mediului, Clasa pregătitoare,
clasea I şi a II-a”, Bucureşti, 2013;
 Neacşu Ion, Gălăţeanu Monalisa, Predoi Petre – „ Didactica matematicii în
învăţămăntul primar”, Ed. Aiu;
 „ Ghid metodic pentru aplicarea programei şcolare şi a manualului de matematică”, Ed.
Euristica, Iaşi, 2004;
 „ Matematica distractivă” –cl. a II-a Ed. Carminis 2009;
Etapele lecţiei Ob. Activitatea Activitatea elevilor Strategii didactice Evaluare
Op. cadrului didactic Resurse procedurale
Material Moduri de
organizare
1.Moment Stabileşte climatul necesar Se pregătesc pentru ora Conversaţia Frontal
organizatoric desfăşurării orei şi pregăteşte materialelede matematică.
didactice
2. Captarea “Ştiu că vă plac poveştile. Conversaţia
atenţiei Tocmai de aceea, vă rog să pre- Dau exemple de povești care conțin în
cizaţi câteva poveşti care denumirea lor cifre.
conţin în titlu un număr.
Unul dintre personajele cu- Observare
noscute de voi vă transmite sistematică
un mesaj, dar pentru a-l des-
cifra trebuie să rezolvaţi un
exerciţiu-joc, “Literele-prie-
tenele numerelor”. Frontal
Înlocuind sumele obţinute cu
litere, veţi afla mesajul des- Rezolvă adunările şi scă- Flippchart Aprecieri
pre care v-am vorbit. derile şi descoperă urarea verbale
Pe flippchart sunt scrise ope- “ SUCCES!”
raţiile următoare:
800 + 10 = 100+ 800 = Exerciţiul-
200 + 9 = 550 - 50 = joc
600 + 300= 808 + 2 =
S= 810; U= 209; C=900; E=500;
*Verifică temele scrise în timp
ce elevii rezolvă exerciţiul-joc.
Face aprecieri asupra corecti-
tudinii efectuării exerciţiului-
joc şi prezintă planşa cu Alba- Planşa cu Frontal
ca-Zăpada, personajul care a Recunosc personajul şi Alba-ca- Observare
transmis urarea, şi cere elevilor Indică titlul poveştii. Conversaţia Zăpada sistematică
s-o recunoască şi să precizeze
titlul poveştii.
3.Enunţarea Anunţă elevii că vor face o lecţie de Ascultă cu atenție indicațiile. Conversaţia Planşa cu Frontal
temei şi a consolidare a cunoştintelor prin Alba-ca-
obiectivelor exerciţii şi probleme care presupun Zăpada
operaţii de adunare
şi scădere cu şi fără trecere peste
ordin, în concentrul 0-1000.
Scrie titlul pe tablă: Scriu titlul în caiete.
“Exerciții și probleme cu
adunări și scăderi”
“Vom pătrunde în lumea basmu- Observare
lui şi-i vom ajuta pe pitici s-o sistematică
elibereze pe Albă-ca-Zăpada din
castelul fermecat unde a fost în-
chisă de vrăjitoarea cea rea.
Pentru a deschide poarta castelului
piticii trebuie să descifreze un cod
secret care presupune
mai multe probe de matematică. - Îşi manifestă disponibilitatea de
Piticii au nevoie de ajutor. a-i ajuta pe pitici.
-Ce ziceţi, îi ajutaţi?
Să vedem care sunt probele prin
care trebuie să treacă piticii?”

4.Actualizarea PROBA 1 Aprecieri


cunoştinţelor “Ha, ha, ha! verbale
Staţi aşa!
Prima dată socotiţi
Mintal, să vă chinuiţi.
Dar terminologia
O mai stăpâniţi?”
Videoproiec- Frontal Evaluare
Verificarea terminologiei speci- Răspund la întrebări. Exerciţiul tor Orală
fice: termeni, sumă, total, descă-
zut, scăzător, diferenţă.
Observare
Verificarea operaţiilor de adu- Individual sistematică
nare şi scădere(0-1000). Elevii vor extrage bilețele cu întrebări și biletele cu
(Anexa 1) vor răspunde oral. Conversaţia întrebări

Pentru că au răspuns corect, e -


levii află prima cifră a codului
secret: 5

4.Dirijarea Proba 2
învățării “Aţi crezut că aţi scăpat?
Mai aveţi de rezolvat...” Exerciţiul Flippchart Frontal Aprecieri
Rezolvarea pe grupe a unor Rezolvă exercițiile pe grupe. Verbale
exerciții de adunare și scădere,cu și Fişe de lucru În perechi
fără trecere peste ordin, în
concentrul 0-1000.
(Anexa 2)
Verifică corectitudinea rezolvării Urmăresc dacă au rezolvat corect
exercițiilor. exercițiile.
Dacă au calculat corect elevii Observare
află a doua cifră a codului secret: 1 Sistematică

5.Obţinerea Proba 3
performanţei “Aţi trecut de-al doilea caz,
Dar n-aţi scăpat de necaz; Aprecieri
Probleme, ştiţi să rezolvaţi?” Verbale
Rezolvarea în scris a unei pro- Rezolvă problema dată, Rezolvare de Fişe de lucru Activitate
bleme cu elaborarea planului de redactând planul de rezol- probleme Flippchart pe grupe
rezolvare vare, apoi fiecare repre- Evaluare
(Anexa 3)- 6 grupe- zentant de grupă comuni- frontală
Metoda cadranelor că cu voce tare rezolvarea
Dacă au calculat corect elevii a- făcută.
flă a treia cifră a codului secret:
7

6.Feedbackul Proba 4
“Bine, bine, aţi reuşit!
Eu nu m-am împotrivit.
Dar la proba următoare,
Voi ieşi eu, învingătoare.
Şi vă dau acum ca temă,
Să compuneţi o problemă
După imagini şi date”
Anexa 4 Se mobilizează rapid
Pentru o problemă corect com- pentru a compune pro- Compunerea Fişă Frontal Aprecieri
pusă (oral), elevii vor afla a pa- blema cerută (oral) de probleme verbale
tra cifră a codului secret: 9
8.Evaluarea “Ei!Acum la evaluare,
Vreau să-l văd pe fiecare!”

Anexa 5-Fişa de evaluare Rezolvă fişa de evaluare individual, Fişă Individual Auto-
Împarte elevilor fișa de evaluare. apoi se raportează la solu- evaluare
Discută rezolvarea corectă a exerci- ţia afişată pe flippchart.
lor din fișa de evaluare.

Ultima cifră a codului secret


este 3 .
Codul secret:5-1-7-9-3
9.Încheierea Face aprecieri asupra activităţii Sunt atenţi, pun întrebări, Frontal
activității desfăşurate, asupra implicării notează tema pentru acasă
elevilor în rezolvarea sarcinilor
primite, reaminteşte subiectul
lecţiei, precizează tema pentru
acasă.

METODA CADRANELOR
1.Ce cunoaştem? 2.Ce nu cunoaştem?

.............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
.
...........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.

.............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

3. Rezolvare 4.Răspuns

.............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
... .

.............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
.... .

.............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
.... ....

.............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..

.............................................................................................................................................
......

.............................................................................................................................................
...

.............................................................................................................................................
.....

.............................................................................................................................................
.....
1.Care este suma numerelor 300 şi 200?

2.Care este cel mai mare număr de 3 cifre identice?

1.Care este cel mai mic număr de trei cifre identice?


2.Numărul cu 7 mai mare decât 120 ?

1. Care este diferenţa numerelor 400 şi 300 ?


2. Spuneţi 3 numere consecutive, primul fiind 700.

1.Care este cel mai mare număr de trei cifre diferite?


2.Care este diferenţa numerelor 100 şi 80?

1.Care este cel mai mic număr de 3 cifre ?


2. Numărul cu 100 mai mic decât 500?

2.Numărul cu 100 mai mic decât 700?


ANEXA 3

 Rezolvaţi următoarea problemă prin metoda cadranelor:

GR.1- În luna martie, în livadă s-au plantat 150 de meri, iar peri cu 55 mai puţini.
Câţi peri s-au plantat în livadă?

GR.6- În luna martie, în livadă s-au plantat 150 de meri, iar peri cu 55 mai puţini.
Câţi pomi s-au plantat în livadă?

GR.3- În luna martie, în livadă s-au plantat 175 de meri, iar peri cu 55 mai mulţi.
Câţi peri s-au plantat în livadă?

GR.4- În luna martie, în livadă, s-au plantat 175 de meri, iar peri cu 55 mai mulţi.
Câţi pomi s-au plantat în livadă?

GR.5- În luna martie, în livadă, s-au plantat 225 de meri şi 175 de peri.
Cu cât sunt mai mulţi meri decât peri?

GR. 6 - În luna martie, în livadă, s-au plantat 230 de peri și 120 de meri.
Câți pomi s-au plantat în total?
Numele .......................................

Fişă de evaluare

1. Aflaţi:

 suma numerelor 243 şi 325 __________________________

 diferența numerelor 678 și 352 ______________________

 numărul cu 35 mai mare decât 230 ________________________

2. Într-un bloc locuiesc 378 de persoane, iar în al doilea bloc locuiesc cu 158 persoane mai puțin.
Câte persoane locuiesc în cele două blocuri?

Rezolvare:

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

.............................................
....................... Răspuns

3. Compune o problemă folosind tabelul următor

Erau 143

S-au mâncat 62

Au rămas

Scrie problema:

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Succes! ☺