Sunteți pe pagina 1din 3

Test cărțile Iosua și Estera

I. Adăugați ,,A” (adevărat) sau ,,F “(fals) următoarelor:

1………..Iosua a ridicat la Ierihon cele 12 pietre pe care le luase din Iordan.

2………..Iudeii n-au reu it s pun mâna pe averile ilor lui Haman

3………..Acan a trimis niște oameni care au alergat spre cortul lui să aducă lucrurile.

4………..Treizeci de mii de bărbați au fost puși la pândă între Betel și Ai.

5………..Faptul că s-a oprit soarele e scris în Cartea Vieții.

6………..Iudeul Mardoheu era la fel de mare ca împ ratul Aha vero în împ r ie.

7………..Estera a plâns înaintea Împ ratului i l-a rugat ca Haman s e aruncat în închisoare.

8………..Rahav ascunsese iscoadele sub ni te m nunchiuri de in.

9………..Când s-a întors de la osp , Haman a trimis s aduc pe prietenii s i i pe nevast -sa.

10……….Cetatea de sc pare Chiriat-Arba, se mai numea i Hebron.

II. Asociați cuvintele

1………..funie a) de Șinear

2………..Zere b) păzitorii pragului

3………..Nisan c) Beor

4………..din piatră d) r de cărămiziu

5………..manta e) Arba

6……….Bigtan i Tere f) Iosua

7……….Chiriat g) sorțul

8……….Pur h) cuțite

9……….Balaam i) luna întâi

10……… ul lui Nun j) nevasta lui Haman

III. Încercuiți răspunsul corect (doar unul valabil)

1. Unde trebuie s se opreasc preo ii?

a) la marginea Iordanului b) dup Iordan c) în mijlocul Iordanului

2.Cum a comunicat Estera cu Mardoheu?


a) prin Hatac b) i-a trimis o scrisoare c) L-a chemat la ea

3. În a câta zi de Paști mana a încetat?

a) a II-a b) a IV-a c) prima

4. Haman era ul lui:a) Aha vero b) Hamedata, Agaghitul c) Mardoheu

5. Ce greutate avea placa de aur poftită de Acan?

a) 200 de sicli b) 100 de sicli c) 50 de sicli

6. Care cetate a ars-o Iosua?

a) Betel b) Ghigal c) Ai

7. După lupta împotriva Hebronului,împotriva cui a început o nouă luptă?

a) Libna b) Eglon c) Debir

8. Unde s-au ascuns cei cinci împărați?

a) Misrefot-Maim b) Hațan c) peștera Macheda

9.Cum a ie it Haman în prima zi de la osp ?


a) trist i îngândurat b) vesel i cu inima mul umit c) mânios 


10. Cine era Arba?

a) tatăl lui Anac b) preot c) tatăl lui Eleazarfi


fifififi


IV. Încercuiți răspunsul corect (poate unul,două,toate sau nici unul valabil)

1. La a area ve tii rele, iudeii:

a)posteau, plângeau i se boceau b) fugeau c) mul i se culcau în sac i în cenu

2. Cine dăduse prima si cealaltă jumătate în Basan copiilor lui Israel

a) Moise b) Domnul c) Iosua

3. Cine s-a oprit în valea Aialon?

a) Iosua b) Adoni-Țedec c) Iabin

4. Unde a cerut Iosua să se oprească luna?

a) Gabaon b) Aialon c) Azeca

5. Cât greutate de argin i luase Acan?a) 200 de sicli b) 50 de sicli c) 100 de sicli

6.Ce a f cut Estera când a v zut c împ ratul i-a întins toiagul împ r tesc?
a) s-a aruncat cu fa a la p mânt b) s-a apropiat c) a atins vârful toiagului

7. Ce i-a zis Căpetenia oștirii Domnului lui Iosua să facă?

a) întărește-te b) îmbărbătează-te c) s nțește-te

8. Cu prețul căror copii a blestemat Iosua zidirea cetății Ierihonului?

a) ultmului născut b) tuturor copiilor c) primului născut

9.Ce zile ale lunii Adar a poruncit Mardoheu s e pr znuite în ecare an?
a) ziua a 12-a și 13-a b) ziua a 13-a și a 14-a c) ziua a 14-a și a 15-a

10. Ce i-a poruncit Domnul lui Iosua,cu privire la cartea Legii?a) caute s fac to ce-i scris în ea b) cugete asupra ei c) s nu se dep rteze de ea

V. Completați versetele

1. …………………………………..a cerut ca to i ii lui Haman s e spânzura i pe lemn.

2. Haman a r mas s - i cear ………………………………………..de la împ r teasa Estera.

3. Şi Căpetenia oştirii Domnului a zis lui Iosua: „Scoate-ţi* încălţămintea din picioare, căci locul

pe care stai este ………………………………………..…”

4. Domnul a zis lui Iosua: „Astăzi, am ridicat ocara……………………………de deasupra voastră.”

5. Scoală-te, s nţeşte poporul. Spune-le: ‘S nţiţi-vă pentru ……………………………………..

6. Împ ratul i-a zis lui Haman: “Ia îndat …………………………….și calul, cum ai zis, i f a a

iudeului Mardoheu.

7. „Opreşte-te, ……………………………, asupra Gabaonului Şi tu, lună, asupra văi ………………

………………………………….

8.Scrisorile au fost trimise prin………………………………………………….

9. Numai acela va sc pa cu via c ruia îi întinde împ ratul …………………………lui împ r tesc

de aur.
10. Cât despre mine, eu şi …………………………………………………..mea vom sluji Domnului.


fl


fi

fi


fi


fi
fifi

fifi
S-ar putea să vă placă și