Sunteți pe pagina 1din 3

1" Ghid de interviu semi-structurat

geffi* g. Ae*e:?$darea {*irata: 3 min.'}

{i*rcdkl*tzd este ;srimii; esie in1;itst sd ie lac

c {tt{ervietttttisrui se prezintd {rcumele, ;funclia, rslui in prccesul de selecyie) 5i prezentd ceilalli mew.lsri si catnisiei da i*tewiu.

i-; Es!e amintii nzunefe posittizti ccre esle vizat de candidat qi este prezentat postul in cdteva cuvinte.

c Are !cr: pt'ez*tta-rea tsbieciiv:;lu.i, dursJei, trcoduiui de desJkgwrare a interuiului'

,--, ,qlc sc:ltcii# crszerlidatttlwi lrstrehdyi de clarif,care ieg*{e de naodul de desJdsurare a interviultti.

geSG EE. A$teFglg"eacll€aves iiber5 x *axqdidatuiui iilurata: I min')

. r-lnm vd autc,-calacten:at! ? Caro s'rrnt tr6s5.turile de peisonalitate care vd definesc ? Ave{i

is tiis*rsziiie I ;n!ftui.

ngegE* $$q. {ffi€erv{Eai

5t::dii?e casadid*tarE::i {I}}-rata: 1 5 rni n.}

, V* ralg6nm "-,c+r&rEii-r:e pu{ixl rnai de€aliat despre amii dvs" de studii (universitare}.

t

c-

c

Iie te aii Ltf es *car:,,ctd,.fitcultcte /pra;fbsie ?

i.,rs tare msterti reu$j{a dvs. era cea n;ai hwnd? L{t- care G,*eG.{i rezultate ffioi pe.slin hu'ne?

{crhiyi-ne tiespre alte activitrJli desfitSur*:e de rivs. in acea perioadd.

" Ce aflte seedia r'cslifrc$ri atestate aaeai ave'{i? Aqi ua-xraat alte stagii de f,orrsEare? Vd

rugiim .Cetaliali: o6nd, in ee dcmeniu-. care au f,ost coinpetenleie iomate?

" C*t tie ceauB* v-au aiutat aces€e sfagli de ferrcrane? ExexmpEifica{i!

flxi:,*rienfi6 p;"*{esion*i* qi aeeiv[taiea astarat# (Durata; 15 min.]

* {-l:as'e est* exg:e;"ien{e dl's. prrofesionaE*?

Unirea

(rlJCb) ,

TJ.pogr,afta Sedcom Llbrrs

\i IJ, PITAR SA i2 CO7 )

t'2406)

* &e ee aryi *Sr$si6 s-sese fircrre? Care a$ SGst;c?otiveHe?

* {-'are rse g:c;aitia detffimeav*asr# e*tueE#?n cadruEfiraneivEL prrAR sA {?

" ile"e sEexa afrib$tiile si sareiniEe p*stealaai i*foului;

o

Ct:re :iwici {xsliectele acirtiidlii *,,s. scluafe }}e cfrre ie apreciali ?n tnod. deoselsit?

c

{*re sz;nt aspectr'-le niwecii dt:s. actu*le care vii displac snu pe care le considera!! mai dificiie?

,-r r\r'E tttrsrdtgi per:teisiwcea rie rt" cez"e reJer:ntre despre d'ts.? Pute{i sd" nutniti Joud Derst'sane ditt

-l'ir.r;t,i ::i*'s :;d tunos. Si pe care i:r pe;{em cci'ttcctdt in rt:derea obiinerii de re"'{evivgsi)

.

Be ce inten{io<aa{i sd pir6sifi firma vsr. PrrAR sA?

Earten{ii, aiii€wcEini, expeetanfe {Durata: 15 n:in")

*

F!* ee d*ri$i pcstul6rentra care candida{i?

.

Ce crede{i eE puteli oferi firmei noastre? Comparativ cu al{i candida{i' de ce crede{i sE atl ffe eanslida€ul potrivit pentru acest job.

.

Fresupunfi.nd cX veti oo{ine acest post? eum ve{i prcceda lce ve{i face in prima

s*p66tre6n& de ae€ivitate?

 

.

L'a ee tlivei de

zenituri

vl aqteptafi?

Caraet*ristici g:ersoxraie (Durata: 10 min.)

*

Ce vE mqrtiveasE in rnunc6?

*

ilare selnt puneteHe '{forte" ale glensonalitEfii dvs.? Care aprecia}i c5 sunt calitXlile dvs.?

.

{laq"e sura paruaetele 'nsEabe" ale pee-sonalit6{ii dvs.? Care apreciali cd sunt defectele

dvs.?

,

Fentru Elvs. care este cea mai inaport*ntd realizare de pffni scurtl ? De ce ?

;{-eprira{iiu va}Eri, prezenq* de spirit {Durata: 5 min.)

*

C&a'e sar*t pla*uriBe dvs. de viitor (urmf,torii 5 - trO ani)?

*

Ce *pre*ia{i eel raai muEt in via{6 qi }a eeilal{i o*meni ? Care este sistemul dvs. de

.*':aiOfi?

.

Aveg! ia dispozi{ie 5 miltaite ?ra care, fXrf, sd repeta{i c€€a €e a{i spus pffni acum, si ne

*onvirage{i c6 sunte{i eei mai p*trivif pentru ocuparea acestui post"

EC*me EW. ?mc*eeierea ixateryiuEa:i iD*rata: 5 min.)

r:

Acunt, dacd fh,s. cveli intrebdri

.

o

["'] vorn. comunica telef{}nic decizia noasrrd, pdttd pe data de

o

Vd mzalTumitnfr;rn"te mult cd ali rdspuns invitayiei noastre. La revedere-

a-

GRgl,A *E CIESER1"{E{E

il4em'ui'ri cornisiei cai€

r'iai.los. Lr:icdi:ri cir:pi ce

feai;za inten'rul, vor aeorda irdii,idual punctaje fiecbrui candidat in parte, folcsind GRILA DE OBSERVATTE de

sa-ia- nembrii ccmisiei se pun de acord, prin argumentare, cu privire la punctajul fina1 acordat.

"ior

ca*dicatulpardsegte

1 Caleg*ria

l

 

Ag:fiti"a*i*i,

e:riit#tE.

{)*rcep*n"€::rina*te

 

i

{i*r:dire i*gicE

-Cvoed iate. nure, locuri gi criiq risp'.mie organizat

ia subr;cte cc:ltplexe. irlclege repede semui

intreb:uri. reilecilazi 2-3 secunde iriatnte de a

iisplindc" pin3 :r,teban de nua;tiafe etc.

_

Expr'!rcare ehrE 9! precisd a ideilor

R4s*ude crecis !:i inrcba;e, dupi un discurs mai iullg i*nin*. lixnujeazi taze ccmpiexe .la; i4or

( orioreirr n: r i1t

lc.

.;ii i i r:;zi

:fcc ie craion ce Jtc

Maturita€e

I-'r--;-rvingen personale

solide, descie expenei:Ia

tieririi cu claritaae. piecize, {bce distncle irurc

iio;ril1e, imagimbe ;i rezilitate. se asig.ri ci a fost

f,ine rcisl;s. ca d iniiiis binc inirebd-ia,

(r.

] Hf etlvatie ie*gist6 gi amfoitinas5

if. ti',;: dc :*l

c.' ii.r

r r ft;'

r rzr:lne ire {ei rt:cn

i 'u*i,'' .', lir;irr:ri atci ;r a" uni .

i Opti*1.* f*r'6 *aio4tee;" ie*us p"d€1"

i

I

I

Iiibegle vi4a sub ioaie aflle.'j,ele ei, alriviarea, riscul

peariil ci are o ?ncredere iaiicnali in s;ne gi in cma cc

r! inconloifa.

Capacitate de iniii*tiv5

faiiaiitatea cie ar.ea initradve- iJe a lucra singur, firi

I

siErri, idi 6in:urajfi

cc,-rsia-nie.

ie*p*uuoe r: nm-r--o-flict-eEit-te

Apffudine ie lr-ropcrare cu ceiialli, de a iucra ir:

echipi. cuoiati de roleranld irescLii'i. capacitatea iie a

sc ia* iirt*les gi lEspec-ei eic.

lnctepea:den{i

L:,.t ir:ce;rnlcn:

i; pr.'lbn u t)J:iil ir !a:s :a-f;

asurne inFeasa iespix-sabiiitate

5i si Cecidi singur-, ;u

ageeazi si Dr!measc[ oiCrrre: esie doninati,'i.

Convira ger* - *rgarne*ta;"e

i-lsie .oni'iilg5iof. ioianiiire cu abliiiete argLtmefiiele

r:tti e o :-arr'rilan-Jdv p^a,. prcl-l jia u,'t dt'l'ef I ca pc

o ,:ai inie. eic.

Esi* r-:3p3i1!l s5 z8mbeasci sau chiai s*

rdiiS ?n ti

iinten{ului

Se exprimi" clar, cu ?ncredere

vi itcmlui. ar#itiilor, satrariului

Vcrireqte riespre solqii,

i:ezoivari cu sricies a

asLipra

despre

!or.

VcibeEic

esnllicie- n

duspre prcbie'xe" Ci iicu!iat; eieseri

j ilsie iiireci, sinceq "Ce i*credere-'; nu

i pare sE ascll{tda niaic impcr"tant; Xoial

I s[ fie osiet.]taiiv.

,,\s6:cci *.xieniun Pr,',est; dir"ect

|

!

l/i):-{l$[;].iiE;e

:

/trtE-^aSdittd

L

cl:r,siicneazfr.

_

ti

i;

Scala de evaluare

5

$

G

9

10

3E