Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

PĂRȚILE CONTRACTANTE

I.1. Societatea Design Creator Lab S.R.L., având sediul social în Timișoara, str. Calea Sagului nr. 100/A, jud.
Timiș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/4551/2018,
având C.U.I. 40307471, cont bancar RO95BTRLRONCRT0479564201, deschis la Banca Transilvania,
reprezentată legal prin dl. Ion Cristian Catalin, în calitate de Administrator, denumită în continuare
Prestator, pe de o parte, și

I.2. Societatea _________________ S.R.L., având sediul social în _____________, str. ______________, nr. _____,
jud. _______, cod poştal __________, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
___________ sub nr. ___________, având C.U.I./C.I.F. __________, cont bancar ___________________,
deschis la __________________, reprezentată legal prin dl./dna. ____________________, în calitate de
______________, denumită în continuare Beneficiar.

Părţile convin încheierea prezentului Contract în condiţiile arătate în continuare, cu respectarea prevederilor
stipulate infra:

CAPITOLUL I: OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1 Prezentul contract are ca obiect prestarea următoarelor servicii de către Prestator:
 creare grafică/design vizual (logo) pentru produsul/serviciul oferit de către Beneficiar;

 creare design materiale de prezentare conform solicitării Beneficiarului, respectiv: carte de vizită, afiș, flyer,
orice alt material solicitat de către Beneficiar;

 creare pagină de internet/website static/dinamic conform cerințelor Beneficiarului;

 oferirea de consultanță pe o durată de 10 zile calendaristice de la lansarea website-ului Beneficiarului.


Consultanța presupune asistarea Beneficiarului în vederea utilizării paginii de internet create.

Art. 2 (1) În vederea prestării serviciilor prezentate la Art. 1, Beneficiarul va transmite Prestatorului, în termen de
maxim 3 zile de la semnarea prezentului contract, orice solicitare de preferințe cu privire la produsul final.
(2) Solicitarea de preferințe poate include indicarea unor culori, forme, idei vizuale sau orice alte indicații pe care
Beneficiarul dorește să le regăsească la produsul final.
(3) Netransmiterea solicitărilor de preferințe în termenul indicat la alin. (1) echivalează cu permisiunea acordată
Prestatorului de a implementa viziunea proprie cu privire la produsul final, inclusiv, dar fără a se limita la, folosirea
unor culori, forme sau idei proprii Prestatorului.
(4) Produsele rezultate ca urmare a prestării serviciilor indicate la Art. 1 vor fi predate Beneficiarului în format digital,
prin oricare dintre modalitațile de transmitere disponibile, dacă părțile nu au convenit altfel.

CAPITOLUL II: PERIOADA CONTRACTUALĂ

Art. 3 Prezentul contract se încheie pentru o perioadă de ____ luni de la data semnării acestuia.

Art. 4 Perioada contractuală poate fi prelungită prin acordul părților, exprimat în scris, prin încheierea unui Act
adițional.

CAPITOLUL III: PREȚUL CONTRACTULUI. MODALITĂȚI DE PLATĂ

Art. 5 Valoarea serviciilor indicate la art. 1 este de _______ lei/euro.

Art. 6 (1) Plata se va efectua în termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii facturii de către Prestator.
(2) Plata se poate efectua în numerar sau prin transfer bancar, în contul RO95BTRLRONCRT0479564201, deschis la
Banca Transilvania, pe numele Prestatorului.
(3) În cazul stipulării prețului în monedă străină, plata se va face la cursul indicat de Banca Națională a României din
ziua plății.
Art. 7 (1) Neefectuarea plății în termenul indicat la art. 6 alin. (1), dă dreptul Prestatorului de a percepe, începând cu
ziua imediat următoare scadenței, penalități de întârziere de 1%/zi de întâriere.
(2) Penalitățile de întârziere se percep asupra sumei restante de achitat și numai în baza unei facturi emise în acest
sens de către Prestator.
(3) În cazul efectuării unei plăți parțiale, suma achitată va fi imputată mai întâi asupra penalităților de întârziere, iar
mai apoi asupra debitului restant.
(4) Penalitățile de întârziere pot depăși valoarea debitului restant.

CAPITOLUL IV: DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

Art. 8 Prestatorul are următoarele drepturi și obligații:

a) Prestatorul are dreptul de a folosi orice mijloace și metode de care acesta dispune în vederea realizării
obiectului contractului;

b) Prestatorul are dreptul de a lua orice măsuri apreciază ca fiind necesare în vederea protejării Brandului său;

c) Prestatorul are dreptul de a lua orice măsuri apreciază ca fiind necesare în vederea evitării copierii
neautorizate a materialelor și produselor rezultate din prezentul contract;

d) Prestatorul are dreptul de a prezenta produsul rezultat, în scopuri de marketing, pentru promovarea
serviciilor oferite;

e) Prestatorul are dreptul de a include imaginea grafica (logo), în scopuri de marketing, pe site-ul prorpiu de
prezentare: www.designcreatorlab.ro;

f) Prestatorul are obligația de a livra produsele rezultate din serviciile oferite conform art. 1, la data stabilită și în
condițiile stipulate în prezentul contract, conform solicitărilor Beneficiarului;

g) Prestatorul are obligația de a livra produsele rezultate din serviciile oferite conform art. 1 în format digital,
prin oricare dintre modalitățile de transmitere care asigură recepționarea de către Beneficiar;

h) Prestatorul are obligația de a acţiona cu bună-credinţă şi cu profesionalism pe toată perioada contractuală, dar
şi după încetarea prezentului contract.

Art. 9 Beneficiarul are următoarele drepturi și obligații:

a) Beneficiarul are dreptul de a primi produsele rezultate ca urmare a serviciilor prestate de către Prestator, în
termenul convenit, conform solicitărilor transmise în condițiile art. 2 din prezentul contract;

b) Beneficiarul are dreptul de a primi produsele rezultate ca urmare a serviciilor prestate de către Prestator, în
format digital, în oricare dintre modalitățile de transmitere care asigură recepționarea, dacă părțile nu au
convenit altfel;

c) Beneficiarul are obligația să plătească prețul contractului în condițiile stipulate în capitolul 3 din prezentul
contract;

d) Beneficiarul are obligația să sprijine Prestatorul în vederea realizării obiectului prezentului contract prin
oferirea oricărei informații solicitate de către acesta;

e) Beneficiarul are obligația să asigure Prestatorului materiale grafice și/sau text în vederea îndeplinirii
obligațiilor rezultate din prezentul contract;

f) Beneficiarul are obligația de a acţiona cu bună-credinţă şi cu profesionalism pe toată perioada contractuală,


dar şi după încetarea prezentului contract.

CAPITOLUL V: CONFIDENȚIALITATE

Art. 10 (1) Părțile se oblige, în mod expres, să păstreze confidențialitatea tuturor informațiilor și documentelor
aferente prezentului contract sau care au rezultat ca urmare a încheierii prezentului contract (“Informațiile
confidențiale”), indiferent de natura acestora și de suportul pe care au fost transmise.
(2) Părțile vor trata Informațiile Confidențiale ca fiind strict confidențiale și vor folosi, reproduce sau retransmite
Informațiile Confidențiale numai în scopul realizarii obiectului contractului și în condițiile prezentului contract.
(3) Prin informație confidențială se va întelege orice informație, indiferent de suportul pe care este transmisa și care se
referă la informații de ordin tehnic, comercial, marketing sau de know-how ale părților și care sunt transmise în
scopul realizarii obiectului prezentului contract.
(4) Restricțiile referitoare la folosirea, reproducerea sau dezvăluirea Informațiilor Confidențiale ce fac obiectul acestui
Contract nu se vor aplica informațiilor:
a) care după dezvaluirea ca Informații Confidențiale devin de notorietate, aflându-se la dispozitia publicului;
b) care sunt cerute să fie dezvăluite de către lege, hotărâre judecătorească sau de către o autoritate competentă, având
o bază legală pentru a intra în posesia informațiilor.
(5) În cazul încălcării de către una dintre părți a clauzei de confidențialitate, dovedită de partea care este prejudiciată,
partea în culpa va fi obligată la plata de daune-interese în cuantum egal cu valoarea totală a prezentului contract.

CAPITOLUL VI: CLAUZA PENALĂ

Art. 11 În cazul neîndeplinirii obligațiilor contractuale sau a neîndeplinirii conforme ori la timp a obligațiilor, partea
în culpă datorează celeilalte părți daune-interese în cuantum egal cu valoarea prejudiciului produs.

CAPITOLUL VII: MODIFICAREA CONTRACTULUI

Art. 12 Prezentul contract poate fi modificat numai prin acordul expres, exprimat în scris, de către ambele părţi.

Art. 13 Modificarea prezentului contract se va face numai prin încheierea unui Act adiţional.

CAPITOLUL VIII: ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 14 Prezentul contract încetează:


a) prin acordul expres al părţilor, exprimat în scris;
b) prin denunţare unilaterală de către oricare dintre părţi, prin transmiterea unei notificări celeilalte părți cu
respectarea unui termen de preaviz de 60 de zile;
c) prin împlinirea duratei contractuale.

Art. 15 (1) Prestatorul are dreptul de a rezilia unilateral contractul, fără a fi nevoie de interven ția instanțelor de
judecată, prin transmiterea unei notificări scrise, în măsura în care Beneficiarul nu execută obligaţiile stipulate în
prezentul contract şi/sau execută necorespunzător aceste obligaţii.
(2) În cazul nerespectării totale sau parţiale a oricăreia dintre obligaţiile prezentului contract, Prestatorul are dreptul la
daune-interese pentru prejudiciul produs de către Beneficiar, indiferent de natura patrimonială sau nepatrimonială a
prejudiciului.

Art. 16 Rezilierea prezentului contract nu produce efecte asupra obligațiilor scadente la data intervenirii rezilierii.

CAPITOLUL IX: FORŢA MAJORĂ

Art. 17 (1) Forţa majoră, definită ca fiind acel eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, petrecut
după intrarea în vigoare a contractului, care împiedică partea sau parţile să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin
contract, exonerează de răspundere partea care o invocă în condiţiile legii.
(2) Partea care invocă forţa majoră va notifica celeilalte părţi existenţa cazului de Forţă majoră în termen de 10 zile şi
va lua toate măsurile în vederea limitării consecinţelor.
(3) Dacă în termen de 90 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice
încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

CAPITOLUL X: NOTIFICĂRI

Art. 18 (1) Orice notificare între părţi va fi realizată în scris şi va fi transmisă printr-o modalitate care să asigure
primirea acesteia de către cealaltă Parte.
(2) În cazul în care notificarea se realizează pe cale poștală, va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare
de primire și se consideră recepționată la data înscrisă în confirmarea de primire.
(3) Orice notificare transmisă prin mijloace electronice de comunicare la distanță, se socotește a fi comunicată numai
dacă se asigură confirmarea primirii de către destinatar.

CAPITOLUL XI: LITIGII


Art. 19 Orice diferend apărut între Părţi cu privire la interpretarea sau executarea contractului se va soluţiona pe cale
amiabilă.

Art. 20 În ipoteza în care diferendul nu poate fi soluţionat pe cale amiabilă, Părţile îşi exprimă în mod expres acordul
pentru ca acesta să fie dedus judecăţii în faţa instanţelor de judecată competente de la sediul Prestatorului.

CAPITOLUL XII: PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Art. 21 Părțile prezentului contract se obligă să prelucreze datele cu caracter personal ale persoanelor fizice
(persoanelor vizate) de care iau cunoștință pe durata existenței raporturilor contractuale, indiferent de calitatea
acestora de reprezentant legal sau convențional al unei persoane fizice sau juridice, de împuternicit al unei persoane
fizice sau juridice, precum și în oricare alte cazuri în care sunt furnizate datele personale ale unei persoane fizice,
potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 22 Părțile își exprimă în mod expres acordul pentru colectarea, stocarea, prelucrarea, transmiterea și utilizarea
datelor cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, iar în cazul în care vor
intervini modificări sau nu mai doresc prelucrarea datelor cu caracter personal, se obligă să anunțe operatorul,
respectiv partea cocontractantă în termen de maxim 15 de zile.

Art. 23 Părțile declară că au cunoștință despre obligațiile impuse operatorilor de date cu caracter personal prin
Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal și libera circulație a acestor date.

Art. 24 Părțile se obligă să informeze persoanele vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în
prealabil, și să obțină acordul persoanelor vizate atunci când sunt furnizate date cu caracter personal aparținând
acestora către cealaltă parte.

Art. 25 Partea care furnizează date cu caracter personal ale unor persoane vizate, fără ca acestea să își fi exprimat
consimțământul în acest sens, rămâne singura răspunzătoare pentru prejudiciile produse acestor persoane.

Art. 26 La încetarea raporturilor contractuale, operatorii de date cu caracter personal vor proceda la ştergerea datelor
colectate, cu excepţia cazurilor în care prelucrarea este necesară în continuare pentru îndeplinirea unor obligaţii
legale, precum şi cu excepţia oricăror altor cazuri prevăzute de lege.

CAPITOLUL XIII: DISPOZIŢII FINALE

Art. 27 Prezentul contract este supus dispoziţiilor legislaţiei din România.

Art. 28 Actele adiţionale fac parte integrantă a prezentului contract, de la data semnării acestora.

Prezentul contract a fost încheiat azi, _____________, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare Parte.

PRESTATOR BENEFICIAR
Design Creator Lab S.R.L.,
Prin representant legal,

S-ar putea să vă placă și