Sunteți pe pagina 1din 3
Nr. MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Directin Generali Management Resurse Umane MaHSTERUL APACE 03.2022 | DIRECTIA } aupit PuaLic ‘wre Wrens rennne ne. 244 PLY. SE TRANSMITE PRIN Al, 00 03... cube! one Catre 1. _ Departamentul pentru Situafii de Urgent 2. Inspectoratul General al Polifiei Romine 3. Inspectoratul General al Jandarmeriei Roméne 4. Inspectoratul General al Polifiei de Frontier 5. Inspectoratul General pentru Situafii de Urgent 6. Inspectoratul General pentru Imigrari 7. Inspectoratul General de Aviatie al M.A.t. 8 Direcfia Generali de Protectie Interni 9. Direcfia Generali Anticorupfie 10. Directia Generali de Pasapoarte 11. Direcfia pentru Evidenta Persoanelor $i Administrarea Bazelor de Date 12. Direcfia Regim Permise de Conducere si inmatriculare a Vehiculelor 13, Agenfia National Antidrog 14. Agentia National fmpotriva Traficului de Persoane 15, Arhivele Nafionale 16. Academia de Polifie ,Alexandru Ioan Cuza” 17. Institutul de Studii pentru Ordine Publica 18. Centrul Nafional SIS 19. Casa de Pensii SectorialA a MAI 20. Clubul Sportiv ,Dinamo” Bucuresti 21, Centrul de Psihosociologie al MAI 22. Corpul de Control al Ministrului 23. Directia Generali Juridict 24. Directia Generali Financiari 25. Directia Generali Management Operational 26. Directia de Asigurare Logistics Integrata 27. Directia Generali pentru Comunicafii si Tehnologia Informatiei 28. Directia Generali pentru Relatii cu Institutiile Prefectului 29. Directia Generali Afaceri Europene, Schengen si Relafii Internationale 30. Directia Fonduri Externe Nerambursabile 31. Directia Informare si Relafii Publice 32. Directia Secretariat General 33. Unitatea de Politici Publice 34. Directia Medical 35. Directia Audit Public Intern 36. Oficiul Responsabilului cu Protectia Datelor Personale 37. Centrul de Coordonare a Protectiei Infrastructurilor Critice 38. Centrul Multifunctional de Pregittire Schengen 39. Centrul de Formare Initial si Continua Avéand in vedere intrarea in vigoare a O.u.G. nr. 20/2022 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor mésuri de sprijin si asistenfé umanitard, in contextul situafiei care genereaz un aflux masiv de persoane din Ucraina, unitajile Ministerului Afacerilor Interne pot rechema in activitate/reincadra, fiiri ‘concurs, cadre militare/polifigti care au trecut in rezervi/c&rora le-au Incetat raporturile de servi Pentru aplicarea in mod unitar a prevederilor art. II al actului normativ menfionat, trebuie avutd in vedere parcurgerea urmitoarelor etape: 1. Formularea propunerii de aprobare a iniierii procedurii de ocupare, la nivelul structurilor MAL interesate, a posturilor vacante flr concurs, pe baza unci analize care va avea in vedere obiectivul general al reducerii deficitului de personal de la nivelul unitiilor. Aprobarea inifierii procedurii de ocupare a posturilor vacante, fir concurs, se realizeaza de ciitre ministrul afacerilor interme, la propunerea gefilor unitifilor aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, sau, dup& caz, a inspectorului general/similar, pentru posturile vacante din cadrul inspectoratului general/similar $i unitafile subordonate acestuia. 2. Dup& obfinerea aprobirii, in vederea identifiearii persoanelor care pot ocupa prin rechemare in activitate/reincadrare, fra concurs, posturile vacante pretabile, unitatea fn care sunt previzute posturile vacante, prin grija structurii care gestioneaz activitatea de resurse umane, posteazii pe pagina de internet a unitafii sau a esalonului superior ori, daca aceasta nu exist ori mu este operafionala, in presa scrisi, anunful privind demararea procedurii de ocupare a posturilor vacante, care confine: a) denumirea posturilor; ) cerinele de ocupare stabilite in figele posturilor, precum si conditile si criteriile specifice incidente institujilor rechemarii in activitate, respectiv a reincadrarii in politie, prevazute de Legea nr, 80/1995 privind statutul cadrelor militare, de Legea nr. 360/2002 privind Statutul polifistului, ambele cu modificirile si completiile ulterioare, gi de actele normative subsecvente acestora; ©) actele solicitate pentru constituirea dosarului de recrutare, data-limita pani la care se pot depune acestea; 4) alte informatii apreciate ca fiind necesare. Jn anunt se precizeaza faptul c& dosarul se constituie exclusiv in format electronic, documentele necesare find depuse la adresa de e-mail indicata fn cuprinsul acestuia. 3. In vederea ocupitrii posturilor vacante, persoanele interesate: 2) depun un dosar al c&rui confinut este stabilit de legislatia specificd incidenta categoriei de personal cu care sunt previzute a fi ocupate posturile vacante si care se aplicd in mod ‘corespunzitor; b) susfin procedurile specifice de recrutare aplicabile categoriei de personal respective $i care eal mod corespunzr ceea ce priveste procedurile specifice de recrutare desfiigurate de catre structurile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, planificarea persoanelor pentru susfinerea acestora se realizeazA de cétre structura care gestioneaza activitatea de resurse umane a unitiii in care sunt previzute posturile vacante. 4. in vederea fundamentiirii deciziei privind incadrarea posturilor, geful unitiii in care sunt previzute posturile vacante desemneazi o comisie format dintr-un numar impar de membri, care are urmitoarele atribufi: 4) verifick tndeplinirea cerinjelor de ocupare stabilite in figele posturilor, precum si a conditiilor legale gi criteriilor specifice previzute de statutele profesionale, precum $i de actele normative specifice domeniului de activitate, b) semneazi procesul-verbal care confine concluziile procedurii parcurse si il prezint& sefului unitafii, in vederea lusrii deciziei cu privire la persoanele care vor ocupa posturile. Documentele intocmite cu ocazia desftiguririi procedurii se constituie fntr-un dosar al c&irui confinut este stabilit de legislatia specifica incident& categorie de personal cu care sunt prevaizute a fi ocupate posturile vacante si care se aplica in mod corespunziitor. Deciziile sefilor unititilor cu privire la rechemarea in activitate/reincadrare se fundamenteazi pe concluziile prezentate de citre comisie, indiferent de numérul persoanelor tnscrise pentru acelasi post. 5. Persoanele identificate care indeplinesc cerinfele de ocupare stabilite in figele posturilor, condifiile legale si criteriile specifice prevazute de statutele profesionale, precum si de actele normative specifice domeniului de activitate, aplicabile categoriei de personal cu care sunt previzute a fi incadrate posturile vacante si si-au exprimat acordul se recheama in activitate/reincadreazi prin act administrativ emis potrivit competenfelor de gestiune a resurselor umane. Menfiondim faptul c& aspectele prezentate mai sus sunt formulate in vederea orientirii unei abordati unitare in aplicarea prevederilor legale incidente domeniului de referingé, fiind necesaré considerarea acestora in subsidiar faj& de respectarea si aplicarea corespunzitoare, cu prioritate, a normelor juridice specifice activitafilor subsecvente ocupliii posturilor vacante prin aceasta procedura. Vi adresim rugimintea ca prezenta circulara si fie adusi la cunostinfi si structurilor subordonate.

S-ar putea să vă placă și