Sunteți pe pagina 1din 12

Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova

Direcția Învățământ General Cimișlia


IP LT Hyperion, Gura Galbenei

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE


al cadrului de conducere

Pogurska Olena
pentru anul de studii 2020-2021

Funcția manager
Vechimea în muncă în funcție de conducere: 7 ani
Gradul managerial: -
Date de contact: pogurscaia@gmail.com , telefon 060052705

Depus la secretarul Consiliului de administrație _________________________


Depus la Organul local de specialitate în domeniul
învățământului__________
Prezentat la ședința comună a Consiliului de administrație și Consiliului
profesoral/ pedagogic, proces-verbal nr. ____ din __________________

Decizia ________________________________
1. Grila de evaluare în baza Standardelor de competență profesională ale cadrelor de conducere

Domeniul 1: VIZIUNE ȘI STRATEGII


Standard 1: Cadrul de conducere gestionează procesul de elaborare și implementare a proiectelor de dezvoltare a instituției de
învățământ general în vederea promovării politicii educaționale naționale și locale
Indicator Punctaj Punctaj auto Punctaj Dovadă și argumentare
i* maxim evaluare evaluare

Indicator 1.1 5 5
 Proiect anual de activitate pentru anul școlar 2020-2021, aprobat la
ședința CP din 31.08.2020, proces-verbal nr.1;
 Proiectul strategic de dezvoltare a instituției pentru perioada 2019-
2024, aprobat la ședința CA din 28.09.2019, proces-verbal nr.1;
 Planul anual al directorului adjunct, aprobat de directorul instituției;
 Organizarea dezbaterilor cu personalul didactic, elevii, părinții și
partenerii în procesul de elaborare a proiectului de dezvoltare a
instituției ( ședințe cu părinții, consiliul elevilor, ședințe de
debrifare);
 Elaborarea planului lunar al instituției;
 IP LT Hyperion, Gura Galbenei are viziune și misiune bine
determinate, în concordanță cu necesitățile actuale din domeniul
educației, care au o menire durabilă și continuă și permit inserția în
societate a valorilor și necesităților de învățare;
 PSD, PAA și planul anual al directorului adjunct cuprinde ținte
strategice și obiective în concordanță cu Standardele de calitate ale
instituțiilor de învățământ general și instrumente de evaluare
aferente acestora și Politicile educaționale naționale și locale;
Indicator 1.2 3 3  Efectuarea analizei SWOT a activității instituției, a corpului
profesoral, activității comisiilor metodice, a rezervelor
nevalorificate la finele anului de studii 2019-2020;
 Discutarea fișei de performanță, elaborată prin aplicarea Legii
Parlamentului Republicii Moldova privind sistemul unitar de
salarizare în sectorul bugetar nr. 270 ( membru a comisiei de
evaluare a performanțelor);
 Completarea trimestrială a fișelor de performanțe a angajaților;
 Note informative în cadrul ședințelor de debrifare ( evidențierea
practicilor de succes, abordarea problemelor, atingerea rezultatelor
planificate, discutarea planului lunar);
 Membru al CA, participare în cadrul ședințelor CA desfășurate
lunar conform planului de activitate al CA;
 Monitorizarea desfășurării ședințelor comisiilor metodice (procese-
verbale depozitate în mapele CM);
 Monitorizarea activității CMI (procese-verbale ale ședințelor,
desfășurate lunar);
 Menținerea echitabilă și transparentă a succeselor elevilor în cadrul
activităților și concursurilor ( acordarea diplomelor, nominațiilor,
insignelor, medaliilor);
Indicator 1.3 2 2  Participarea părinților la diverse activități în cadrul proiectului:
Educând părinții, beneficiază copiii;
 Organizarea și monitorizarea concursurilor în comun cu echipa
managerială: Pedagogul anului, etapa locală, Concursul cabinetelor
școlare, Concursul PLD, Olimpiada școlară;
 Completarea permanentă a mapei: Managementul imaginii
instituției cu dovezi ce ilustrează performanțele elevilor/cadrelor
didactice;
Total standard 10 10
Domeniul 2: CURRICULUM
Standard 2: Dezvoltă și diversifică oferta curriculară în vederea valorificării potențialului individual, instituțional și
comunitar
Indicato Punctaj Punctaj auto Punctaj Dovadă și argumentare
ri maxim evaluare evaluare
Indicator 2.1 1 1  Monitorizarea implementării graduale a curriculei 2019 în
clasele a V-a – a VI-a, a X-a – a XI-a;
 Organizarea Târgului preferințelor cu referire la selectarea
orelor opționale;
 Aprobarea componentei școlare a Planului-Cadru la nivel de
instituție de învățământ, informație în cadrul CA din
30.09.2020, proces-verbal nr. 2;
 Desfășurarea orelor opționale la decizia școlii: Deprinderi de
viață și Predare prin abordare STEAM, finanțate în cadrul
proiectului: Copii afectați de migrație;
 Instituția este asigurată cu produse curriculare: Plan-Cadru de
învățământ, Curriculumum la discipline, ore opționale, manuale
școlare, Ghiduri metodologice, Repere metodologice la
disciplinele școlare, surse informaționale;
 În instituție există un Plan de evidență a formării continuă a
cadrelor didactice, elaborat de directorul adjunct;
 100% cadre didactice formate prin intermediul Programului de
Alfabetizare Digitală a cadrelor didactrice, organizat de MECC
cu suportul Clasei Viitorului, în lunile iulie-august 2020;
 Formator regional în cadrul Programului de Alfabetizare
Digitală a cadrelor didactice;
 Seminare teoretico-practice:
 Utilizarea eficientă a platformelor educaționale online
în PED, noiembrie 2020;
 Utilizarea instrumentelor Web în evaluarea orală a
elevilor, martie 2021;
 Impactul mijloacelor informaționale asupra calității procesului
educațional, notă informativă la CA din 25.02.2021, proces-
verbal nr. 7;
 Alcătuirea schemei orare în conformitate cu Planul-Cadru și
programul de activitate în anul de studii 2020-2021 în contextul
epidemiologic de COVID-19;
 Alcătuirea orarului în PED cu ajutorul aplicaţiilor google cu
indicarea de către profesori a link-lor pentru desfășurarea orelor
în PED;
 Elaborarea curriculumului modificat pentru elevii evaluați de
SAP Cimișlia;
 Antrenarea cadrelor didactice în organizarea și desfășurarea
activităților metodice online și offline prin intermediul
ședințelor comisiilor metodice, desfășurate în luna octombrie;
 Motivarea cadrelor didactice pentru a participa în procesul de
atestare și de a aspira la un grad didactic mai înalt ( 2 cadre
didactice atestate în anul curent de studii);
 Promovarea valorilor, încurajarea participării cadrelor didactice
la concursul Pedagogul anului (etapa locală, 3 participanți);
Indicator 2.2 3 3  Verificarea și coordonarea PLD, PLD la decizia școlii, a orelor
opționale, a curriculumului individualizat pentru elevii cu CES;
 Verificarea proiectărilor didactice de lungă durată/scurtă durată
în conformitate cu principiile educației centrate pe elev și pe
formarea de competențe, cu valorificarea curriculumului;
 Seminar: Proiectarea didactică- temelie a succesului școlar.
Proiectarea pe unitate de învățare, octombrie 2020;
 Monitorizarea continuă a procesului educațional în bază de
teste, sondaje, control frontal: Calitatea predării la lecţiile de
geografie și chimie, noiembrie-decembrie, februarie-martie;
 Implicarea cadrelor didactice, care practică curriculum la decizia
școlii la formări, activități practice în cadrul proiectului: Copii
afectați de migrație;
Indicator 2.3 2 2  Dirijarea și monitorizarea ședințelor CM, desfășurate conform
Planului anual de activitate a CM, unde se pun în discuție
aspecte ale planificării calendaristice, subiecte discutate în
cadrul secțiilor metodice raionale cu referire la implementarea
curriculumului în anul de studii;
 Monitorizarea implementării curriculei prin asistare la ore și
completarea fișelor de asistență;
 Desfășurarea etapei locale a olimpiadei școlare, decembrie;
 Atelier de creație și lectură: Concurs internațional Pro Lectura
2021, membru de proiect, mentor ( 13 locuri premiante);
 Verificarea cataloagelor școlare în concordanță cu Instrucțiunea
de completare a catalogului școlar, lunar;
 Note informative în cadrul CP: proces-verbal nr. 1 din
28.08.2020; proces-verbal nr. 5 din 24.12.2020; proces-verbal
nr. 6 din 04.02.2021; proces-verbal nr. 4 din 10.12.2020;
Total standard 6 6

Domeniul 3: RESURSE UMANE


Standard 3: Cadrul de conducere creează și menține mediul stimulativ și cooperant în vederea dezvoltării continue a
capitalului uman al școlii
Indicatori Punctaj Punctaj Punctaj Dovadă și argumentare
maxim autoevaluare evaluare
Indicator 3.1 1 0,5  Racordarea Fișei de post la cerințele pandemice
cu scopul prevenirii și combaterii infecției cu
COVID-19;
Indicator 3.2 2 2  Organizarea formărilor cadrelor didactice de către
cadrele didactice ce dețin competențe digitale de
nivel avansat cu scopul de a dezvolta abilitățile
digitale în utilizarea TIC și a platformelor
educaționale, conform unui traseu individualizat
de dezvoltare profesională, desfășurată lunar;
 Organizarea orelor publice la diverse discipline
școlare cu scopul diseminării bunelor practici la
nivel de CM;
 Mentor pentru cadrele didactice debutante
( Motroi Carolina, Zamurca Lucia, Medoni
Alexandru, Ciudin Mihail);
 Promovarea cadrelor didactice ce acordă servicii
de mentorat;
 Implicarea în cadrul seminarelor, webinarelor,
atelierelor de lucru la nivel local și raional;
 Implicarea cadrelor didactice formate în
prezentarea orelor publice, webinarelor în cadrul
seminarelor, atelierelor de lucru, webinarelor
raionale: Ciudin Veronica ( geografia), Burduh
Liliana (chimia), Pogurska Olena ( președinte
CMI);
 Seminar raional cu directorii instituțiilor școlare
cu genericul: Managementul schimbării începe cu
schimbarea viziunii despre om și atitudinii față de
om, desfășurat la 28.01.2021;
 Atelier de lucru cu președinții CMI și CDS din
instituțiile școlare: Jocuri inteligente pentru
dezvoltarea cognitivă a copilului, 15.04.2021;
Indicator 3.3 1 1  Monitorizarea procesului de evaluare a
personalului didactic/auxiliar/nedidactic cu
referire la respectarea Fișei de post ( Fișe de post
semnate de ambele părți, stocate în dosarul
angajatului;
 Ședințe cu angajații, desfășurate lunar
( consiliere, îndrumare, rezultate);
 Elaborarea unor repere de îmbunătățire/dezvoltare
a competențelor profesionale cu rezultatele
evaluării ( notițe în agenda angajaților);
 Membru al comisiei de atestare în instituție, ord.
nr. 91/20 din 10.09.2020;
 Membru al CA ord. nr. 100/20 din 21.09.2020;
 Președintele CMI ord. nr. 99/20 din 18.09.2020;
 Membru comisiei de triere ord. nr. 71/20 din
17.08.2020;
 Responsabil de introducerea datelor în SAPD și
SIPAS, ord. nr. 15/21 din 16.02.2021;
Indicator 3.4 3 1,5  Evaluarea cadrelor didactice, anul școlar 2020-
2021 în baza fișelor de performanțe, CA, proces –
verbal nr.10 din 28 mai 2021;
 Acordarea nominațiilor, diplomelor la nivel de
comisii metodice și în cadrul activităților
inter/transdisciplinare planificate;
 Respectarea normelor metodologice și curriculare,
codului de etică profesională, realizarea
procesului educațional de către tinerii specialiști
și noii angajați, CA, proces-verbal nr. 9 din
28.04.2021;
Total standard 7 5

Domeniul 4: RESURSE FINANCIARE ȘI MATERIALE


Standard 4: Cadrul de conducere gestionează și dezvoltă resursele materiale și financiare în vederea asigurării unui mediu de
învățare sigur și motivant
Indicatori Punctaj Punctaj Punctaj Dovadă și argumentare
maxim autoevaluare evaluare
Indicator 4.1 1 0,5  Audierea publică a bugetului instituției, având ca
bază bunele practici acumulate în cadrul
proiectului: Școala mea, ședință online cu părinții,
15 decembrie, proces-verbal nr.2;
Indicator 4.2 3 1,5  Aprobarea bugetului pentru anul 2021, CA,
proces-verbal nr.6 din 26.01.2021;
 Completarea fișelor de post cu proceduri de
responsabilizare pentru păstrarea bunurilor din
instituție:
 Cercetarea permanentă a ofertelor de prețuri
conform Standardelor Naționale de control intern
în sectorul public ( dotarea instituției cu materiale
didactice);
 Repartizarea premiilor în cadrul concursurilor;
 Acordarea diplomelor;

Indicator 4.3 2 1  Completarea bazei materiale a instituției din surse


bugetare externe, implimentare de proiecte:
- Reprezentanții din Republica Moldova a
Fundației Terre de hommes, Lausanne-Elveția
suma de 55,260 mii lei;
- Proiectul comunitar: Prevenirea violenței
asupra copilului prin implicare comunitară;
- Proiectul: Copii afectați de migrație,
impelimentat de Fundația pentru dezvoltare
Pestalozzi, suma de 30,544 mii lei;
- Instituția Religioasă Misiunea Socială
„Diaconia” a Mitropoliei Basarabiei - 750 lei;
- Dotarea Centrelor de resurse pentru educația
incluzivă, surse bugetare de 131 632 lei;
Total standard 6 3

Domeniul 5: STRUCTURI ȘI PROCEDURI


Standard 5: Cadrul de conducere garantează funcționalitatea instituției de învățământ general și sistemului intern de asigurare a
calității
Indicatori Punctaj Punctaj Punctaj Dovadă și argumentare
maxim autoevaluare evaluare
Indicator 5.1 1 1
 Proiect anual de activitate pentru anul școlar
2020-2021, elaborat în baza Standardelor
educaționale, aprobat la ședința CP din
31.08.2020, proces-verbal nr.1;
 Proiectul strategic de dezvoltare a instituției
pentru perioada 2019-2024, aprobat la ședința CA
din 28.09.2019, proces-verbal nr.1;
 Planul anual al directorului adjunct, aprobat de
director;
 Plan de acțiuni de prevenire/intervenție în caz de
abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului;
 Planul CA, planul CP, planul consiliului de etică,
planul lunar al instituției;
 Procese-verbale ale CM- 9 procese;
 Completarea sistematică a paginii de facebook cu
secvențe foto/video din cadrul activităților
https://www.facebook.com/hyperionguragalbena
 Asigurarea continuității funcționării calitative a
clasei Multimedia, a sălilor de Ludotecă,
Roboclub, Orientare profesională, CREI, dotate
din proiecte;
Indicator 5.2 3 3  Respectarea condițiilor sanitaro-igienice de
ocrotire a vieții și sănătății elevilor în contextul
riscului sporit de îmbolnăvire cu COVID-19:
 Aprobarea programului de activitate în
anul de studii 2020-2021 în contextul
epidemiologic de COVID-19, proces-
verbal nr. 2 din 30.02.2020 la CA;
 Participarea la formări privind situația
epidemiologică din țară și măsurile de
protecție;
 Chestionarea elevilor/părinților cu referire la
cunoașterea mediului familiar și social;
 Coordonarea și întocmirea regulamentelor pentru
organizarea și desfășurarea:
o concursurilor metodice:
 Pedagogul Anului;
 Concursul cabinetelor școlare;
 Concursul PLD, PSD;
 Pedagogul și Dirigintele Anului
 Proiectarea inspecțiilor tematice și inopinate,
seminarelor teoretico-practice conform planului
anual de activitate;
 Menționarea echitabilă și transparentă a
succeselor elevilor în cadrul activităților și
concursurilor:
 Decade metodice axate pe
interdisciplinaritate;
 Concursul tinerilor poeți și prozatori
Florii 2021;
 Concursul internațional Pro Lectura 2021;
 Concursul de produse video: Limba
noastră-i o comoară;
 Turnamentul în domeniul drepturilor
omului și copilului;
 Mediul local și dezvoltare durabilă;
 Holocaust: istorii și lecții de viață;
 Promovarea cadrelor didactice, elevilor și
părinților prin intermediul proiectului: Educând
părinții, beneficiază copiii
Total standard 4 4
Domeniul 6: COMUNITATE ȘI PARTENERIATE
Standard 6: Cadrul de conducere dezvoltă parteneriate în vederea asigurării progresului instituției de învățământ general și
a comunității
Indicatori Punctaj Punctaj Punctaj Dovadă și argumentare
maxim autoevaluare evaluare
Indicator 6.1 2 2  Plan de acțiuni comune cu APL Gura Galbenei și
IP LT Hyperion în anul 2020-2021;
 Participarea elevilor la activități de salubrizare în
comunitate în cadrul Bilunarului ecologic, aprilie-
mai;
 Promovarea ziarului Universul licean în
comunitate;
 Întâlnire cu deputatul în Parlamentul României
Constantin Codreanu cu participarea
reprezentanților APL;
 Participarea cadrelor didactice și elevilor la
formări, chestionări prin intermediul proiectelor:
Prevenirea violenței asupra copilului prin
implicare comunitară, Copii afectați de migrație,
Instituția Religioasă Misiunea Socială „Diaconia”
a Mitropoliei Basarabiei;
Indicator 6.2 3 3  Acord de parteneriat între AGIRoMd și România cu
referire la implementarea proiectului: Ambasadorii
limbii române în școală, ediția 2020, nr. 4 din
05.03.2020;
 Acorduri de parteneriat cu grădinițele din localitate:
Guguță și Lăstăraș din 09.12.2017;
 Acord de parteneriat cu privire la colaborarea în
implementarea proiectelor și realizarea inițiativelor în
domeniul protecției copilului și familiei și alte
domenii conexe, Fundația Terre des hommes, APL și
IP LT Hyperion privind proiectul „Prevenirea
violenței asupra copilului prin implicare comunitară”
din 12.04.2019;
 Acord de parteneriat în cadrul proiectului
internațional pentru Parteneriat în Educație
„Academia învățătorului modern” pentru participare
la concursul: Pro Lectura, 2021;
 Acord de colaborare între IP LT Hyperion și Școala
Măgurele, județul Prahova, România din 24.01.2018;
 Acord de colaborare între IP LT Hyperion și
Gimnaziul Alexandru cel Bun, s. Slobozia, raionul
Ștefan-Vodă din 09.11.2019;
 Sărbătoarea succesului în cadrul proiectului:
Educând părinții, beneficiază copiii, desfășurată
la 27.05.2021;
 Cercetarea permanentă a ofertelor de
implementare a proiectelor pe rețelele de
socializare.
Total standard 5 5
Total standarde 38 33

2. Plan de îmbunătățire a activității profesionale


Obiective Activități Termene Parteneri Rezultate scontate

Se aprobă/ nu se aprobă Raportul anual de activitate

Comentarii generale:

Practici de succes:

Președinte Consiliului de administrație/ Consiliului profesoral/ pedagogic:


Reprezentantul OLSDÎ/ Fondatori
Semnătura cadrului de conducere evaluat

*Rubrica Indicatori se completează în funcție de indicatorii Standardelor profesionale ale cadrelor de conducere din învățământul general, relevanți pentru realizarea
obligațiunilor funcționale delegate prin fișa de post.

S-ar putea să vă placă și