Sunteți pe pagina 1din 3

RAPORT DE ACTIVITATE PE BAZA FIȘEI CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE

ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI PENTRU ANUL ȘCOLAR 2012-2013

Numele și prenumele cadrului didactic: Odorog Marinela


Specialitatea: profesor învățământ primar și preșcolar

1.Proiectarea activității

o Am întocmit la timp documentele de proiectare prin respectarea programei școlare


pe baza evaluării inițialeși respectării particularitățiilor de vârstă/nevoilor
preșcolarilor grupei iepurașilor;
o Proiectarea activităților s-a realizat în format electronic și prin printarea acestora
s-a realizat mapa educatoarei cu toate componentele acesteia;
o Am desfășurat cu preșcolarii grupei opționalul”Casuta cu povesti si poezii”;
o Corelate cu obiectivele curriculare, nevoile și interesele copiilor și planul
managerial al Liceului Cobadin am proiectat și desfășurat următoarele activități
extracurriculare:
 Să ne cunoaștem localitatea – plimbare prin localitate – septembrie 2012;
 Vizită la balta din Negrești – Să știi mai multe, să fii mai bun – aprilie;
 Uite, vine Moș Crăciun – serbare școlară – decembrie;
 E ziua ta mamico – serbare școlară –martie;
 Ziua europei – confecționare de steaguri – mai;
 Prikindel Fest – am insoțit și supravegheat copiii la festivalul organizat de
consiliul local impreună cu primaria Cobadin – iunie;
 Carnavalul personajelor magice – serbare școlară – iunie.

2.Realizarea activității didactice

 Am folosit metode active şi am selectat activităţi de invăţare, am integrat în cel


puţin 30% din activităţile invăţate, în fiecare semestu; existând un mechanism de
(auto)evaluare a eficienţei ,metodelor aplicate;
 Astfel in activităţile metodice am prezentat activităţi integrate cu ajutorul
metodelor şi procedeelor învăţate;
 Limbajul a fost adaptat în funcţie de particularităţilor de vârstă şi individuale ale
preşcolarilor;
 Modul de transmitere a informaţilor a fost diversificat;
 Am ales materialele auxiliare în funcţie de profilul colectivului de preşcolari fiind
integrate raţional în demesul didactic.Părinţi au fost informaţi cu privire la
rezultatele obţinute de către copiii lor.Am realizat majoritatea obiectivelor
curriculare în timpul activităţii şcolare;
 Activităţile planificate au fost realizate la timp şi întocmai;
 Am utilizat înactivităţi materiale şi mijloace de învăţamânt specifice domeniul de
învăţare;

1
 Am respectat indicaţiile metodice asociate documentelor curriculare în uz lafel şi
tuturor prevederilor legale privind drepturile omului.

3.Evaluarea rezultatelor învăţării

 Am utilizat eficient evaluările iniţiale si cele de progres, pentru fiecare


competenţă am elaborat indicatori şi discriptori de performanţă, potrivit
standardelor curriculare de performaţă;
 Evaluarea iniţială am realizat-o la începutul anului şcolar sub forma unor
teste pentru a identifica nivelul cunoştinţelor, al deprinderilor şi abilităţilor dar
şi pentru a determina în funcţie de profilul grupei ritmul desfăşurării activităţii,
în baza căruia să-mi proiectez planificarea săptămânală şi semestrială;
 Evaluarea continuă am realizat-o permanent prin mai multe modalităţi;
 .Evaluarea sumativă am realizat-o la finalul semestrului;
 Am înregistrat activităţile de evaluare în portofoliu.Şi am comunicat rezultatele
prin întâlniri programate cu părinţii sau prin alte mijloace de comunicare.

4.Managementul clasei de elevi


 Au fost stabilite și communicate preșcolarilor și părinților normele de conduit în
gradiniță;
 S-a realizat monitorizarea conduitei preșcolarilor;
 S-au completat fișele de observație și fisele psihopedagogice;
 S-au realizat activității de consiliere.

5.Managementul carierei și al dezvoltării profesionale


 Am participat la activitatea metodică, la nivelul cercului pedagogic Cobadin;
 Am realizat și actualizat portofoliul professional și dosarul personal;

 Am particip la comisiile metodice, aducându-mi contribuţia prin referate ;cercuri


pedagogice;
 Am utilizat resursele informaţionale existente pentru a realiza stiudiul individual;
 Am manifestat o atitudine morală și civică, respectând și promovând deontologia
professional.

6.Contribuţia la dezvoltarea instituțională şi la promovarea imaginii unității școlare


 Parteneriate și proiecte educaționale, concursuri școlare locale, naționale și
internaționale:
 Proiectul educational international “TIMTIM – TIMY” unde preșcolarii au
câștigat locul I, II, ȘI III.
 Proiectul educaíonal “VOINICEL”
 Proiectul educational “Bucuriile copiălriei”
Am respectat şi am realizat integral şi la timp atribuţiile stabilite în fişa postului, a tuturor
dispoziţiilor prevăzute de lege, a dispoziţiilor ISJ, MECTS,Consiliul Local.

2
Am respectat sistemele şi procedurile de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI
prevăzute de legislaţia în vigoare pentru activităţile desfăşurate în tipul respectiv de
organizare.
Am organizat şedinţe, expoziţii cu lucrările copiilor, discuţii individuale, serbari
Am colaborat permanent cu comunitatea locală si cu părinţii.

Prof.Educ. Odorog Marinela

S-ar putea să vă placă și