Sunteți pe pagina 1din 1

C CO N S I L I U L R E G I O N A L P E N T R U D E Z V O L T A R E S U D

PREȘEDINTELE CONSILIULUI REGIONAL PENTRU DEZVOLTARE SUD

DISPOZIȚIE
din 08 septembrie 2021 nr. 4

Cu privire la convocarea
Consiliului Regional pentru Dezvoltare
Sud în ședință ordinară

În temeiul art. 7 din Legea 438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova și
ținând cont de pct. 17 (a), (c) al Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului
Regional pentru Dezvoltare Sud,

D I S P U N:

1. Se convoacă Consiliul Regional pentru Dezvoltare Sud în ședință ordinară, pentru data de 23
septembrie 2021, ora 10.00, în Sala Mare de ședințe a Consiliului Raional Cimișlia, care se află
pe adresa: bd.Ștefan cel Mare și Sfânt, 12, etaj II, cu următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la Raportul de progres privind implementarea Strategiei de Dezvoltare


Regională Sud 2016-2020, conform Planului de acțiuni provizoriu, în perioada
ianuarie-septembrie 2021. Raportori: Anastasia RUSU, șefa Secției Politici și
Cooperare Regională; Andrei POPUȘOI, Șef Secție Managementul integrat al
proiectelor, ADR Sud.
2. Cu privire la rezultatele evaluării proiectelor implementate de ADR Sud din
sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională. Raportor: Ina SLĂNINĂ,
Specialistă Secție Monitorizare și evaluare, ADR Sud.
3. Cu privire la progresul înregistrat în implementarea proiectului “Suport pentru
Consiliul Regional pentru Dezvoltare (CRD) din Regiunea de Dezvoltare Sud”.
Informează: Luminița NETEDU, specialistă în comunicare și relații cu APL/CRD, ADR
Sud.
4. Cu privire la progresul înregistrat în implementarea proiectului "Renașterea
meșteșugurilor autentice populare - moștenire culturală comună ca punct focal
pentru dezvoltarea economică și turistică durabilă". Informează: Viorica CUȚITARU,
manager de proiect.
5. Cu privire la alegerea președinților și vicepreședinților Comisiilor Regionale
Sectoriale din cadrul CRD Sud. Informează: Luminița NETEDU, secretar al CRD Sud.

6. Cu privire la Raportul auditului performanței implementării Strategiei Naționale


de Dezvoltare Regională (SNDR) pentru anii 2016–2020, prezentat în cadrul ședinței
Curții de Conturi. Informează: Olga GORBAN, Director ADR Sud.

Președintele Digitally signed by Gorban Nicolae


Date: 2021.09.09 08:33:35 EEST
Consiliului Regional Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
pentru Dezvoltare Sud Nicolae GORBAN

S-ar putea să vă placă și