Sunteți pe pagina 1din 14

model-tip

DARE DE SEAMĂ
de atribuire a contractului de achiziții publice □
de încheiere a acordului-cadru □
de anulare a procedurii de atribuire ■

Nr. 12/22 din 31.05.2022 .


1. Date cu privire la autoritatea contractantă:
Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Sud
Localitate or. Cimișlia
IDNO 1009601000290
Adresa blv. Ștefan cel Mare, 12
Număr de telefon 0 (241) 2 62 86
Număr de fax 0 (241) 2 62 86
E-mail oficial adrsud@gmail.com
Adresa de internet www.adrsud.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, Dorin Coroian
e-mail) 0 (241) 2 62 86; dorin.coroian@adrsud.gov.md
2. Date cu privire la procedura de atribuire:
Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de prețuri ■ Licitație deschisă
□Altele: [Indicați]
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/ Bunuri □ Servicii □ Lucrări ■
acordului-cadru
Obiectul achiziției „Racordarea la utilități a subzonei nr. 18 (Cahul)
din cadrul Zonei Economice Libere „Bălți””
Cod CPV 45200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind Valoarea estimată a achiziției corespunde pragului
alegerea procedurii de atribuire (în cazul valoric al procedurii de achiziții publice Licitație
aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) deschisă
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul Nr:
portalului guvernamental www.mtender.gov.md) ocds-b3wdp1-MD-1647511754401
Link-ul: mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-
1647511754401
Data publicării: 17.03.2022
Platforma de achiziții publice utilizată ■ achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md
■ Da □ Nu
Link-ul către planul de achiziții publice publicat:
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții http://adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=4
publice a autorității contractante 822&t=/Achizitii-Publice/Planificare-proceduri-de-
achizitii/Planul-achizitiilor-publice-pentru-anul-
2022-al-Agentiei-de-Dezvoltare-Regionala-Sud
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: BAP nr. 14 din 22.02.2022
Link-ul:
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap
_nr_22_1.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire □Acord-cadru □Sistem dinamic de achiziție
(după caz) □Licitație electronică □Catalog electronic
1
Sursa de finanțare ■ Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS;
□Surse externe; □Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 10.443.875,00

3. Clarificări privind documentația de atribuire:


(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor 17 mart 2022, 20:03


Denumirea operatorului economic Întrebare în SIA achiziții.md
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Buna ziua. Publicati Va rog proiectele tehnice.
Expunerea succintă a răspunsului Bună ziua. Datorită faptului că documentația tehnică
nu este disponibilă în format electronic, invităm toți
potențialii ofertanți să facă cunoștință cu acestea la
sediul ADR Sud. ADR Sud activează în regim
normal, Luni - vineri de la orele 08:00 pînă la 17:00
cu pauză de masă între orele 12:00-13:00. Or.
Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare, 12, clădirea
Consiliului raional Cimișlia, etajul 1.
Data transmiterii 18 mart 2022, 17:47

Data solicitării clarificărilor 18 mart 2022, 20:57


Denumirea operatorului economic Întrebare în SIA achiziții.md
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Termenul de valabilitate a contractului este indicat
gresit anul 2028?
Expunerea succintă a răspunsului Bună ziua. Termenul de valabilitate a contractului nu
este indicat greșit. Operatorii economici trebuie să
atragă atenția la termenul de execuție a lucrărilor
care este de maxim 10 luni.
Data transmiterii 21 mart 2022, 08:38

Data solicitării clarificărilor 19 mart 2022, 10:18


Denumirea operatorului economic Întrebare în SIA achiziții.md
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Buna ziua, conform doucumentatiei de atribuire
proiectul este executat in 2020. Spuneti va rog
preturile sunt actualizate, deoarece in ultimile
saptamini preturile la materiale s-au schimbat foarte
tare?
Expunerea succintă a răspunsului Bună ziua. Prețurile au fost actualizate în 2022.
Valoarea estimată a achiziției a fost calculată în baza
rapoartelor de verificare actualizate.
Data transmiterii 21 mart 2022, 08:48

Data solicitării clarificărilor 19 mart 2022, 10:33


Denumirea operatorului economic Întrebare în SIA achiziții.md
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Buna ziua, preturile la materiale si manopera au fost
actualizate?
Expunerea succintă a răspunsului Bună ziua. Prețurile au fost actualizate în 2022.

2
Valoarea estimată a achiziției a fost calculată în baza
rapoartelor de verificare actualizate.
Data transmiterii 21 mart 2022, 08:48

Data solicitării clarificărilor 21 mart 2022, 16:15


Denumirea operatorului economic Întrebare în SIA achiziții.md
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Concretizati va rog: De exemplu: in lista de cantitati
4-1-1, capitol 2 utilaj in toate pozitiile sta un
coeficient la cantitate si anume 1.157. Cum se
explica? Reiese ca calculul estimativ este facut cu
eroare? Capitolul 1 la fel. Ce fel de coeficienti stau la
materiale? Revizuiti lista de cantitati.
Expunerea succintă a răspunsului Bună ziua. Stimați potențiali ofertanți. Toate
clarificările Dvs privitor la Devize au fost consultate
cu autorul de proiect, astfel s-a constatat că acestea
conțin un șir de neconcordanțe. Pentru a elucida la
maxim cele constatate, compania de proiectare a
transmis listele cu cantități de lucrări corectate,
pentru compartimentele: Alimentare cu gaz și
Alimentare cu apă și canalizare. În acest context, Vă
informăm că devizele pentru Gaz și Apă și canalizare
se înlocuiesc astăzi 25.03.2022, cu cele corectate.
Valoarea estimativă a achiziției rămâne neschimbată.
Data transmiterii 25 mart 2022, 17:18

Data solicitării clarificărilor 22 mart 2022, 10:56


Denumirea operatorului economic Întrebare în SIA achiziții.md
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Deviz 2-1-1, pozitia 92 (Ventuza d.80 mm-2 buc)
este prevazuta si ca utilaj in pozitia 95 la fel
(Ventuza d.80 mm-2 buc) sa intelegem ca in total
sunt 4 buc sau din greseala nu s-a exclus resursul din
capitolul montare ? Rugam sa ne concretizati !
Expunerea succintă a răspunsului Bună ziua. Stimați potențiali ofertanți. Toate
clarificările Dvs privitor la Devize au fost consultate
cu autorul de proiect, astfel s-a constatat că acestea
conțin un șir de neconcordanțe. Pentru a elucida la
maxim cele constatate, compania de proiectare a
transmis listele cu cantități de lucrări corectate,
pentru compartimentele: Alimentare cu gaz și
Alimentare cu apă și canalizare. În acest context, Vă
informăm că devizele pentru Gaz și Apă și canalizare
se înlocuiesc astăzi 25.03.2022, cu cele corectate.
Valoarea estimativă a achiziției rămâne neschimbată.
Data transmiterii 25 mart 2022, 17:18
Data solicitării clarificărilor 22 mart 2022, 11:00
Denumirea operatorului economic Întrebare în SIA achiziții.md
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Deviz retele electrice avem coeficient 1.38 pentru
manopera si utilaj ,poz 13 este K=3.75.Deci se
primeste ca coeficientul final pentru pozitia 13 este
3.75+1.38 pentru manopera si utilaj?
Expunerea succintă a răspunsului Bună ziua. Coieficienții indicați în norme au fost
3
aleși corect conform cpl. Un coieficient se atribuie la
material, iar al doilea la lucări. Totul este corect.
Data transmiterii 25 mart 2022, 17:20

Data solicitării clarificărilor 22 mart 2022, 11:03


Denumirea operatorului economic Întrebare în SIA achiziții.md
Expunerea succintă a solicitării de clarificare va rugam sa publicati caietele de sarcini (lista cu
cantitati) in format WORD.Multumim.
Expunerea succintă a răspunsului Bună ziua. File-urile PDF au fost inițial convertate
din Word, astfel, este mai simplu pentru Dvs să le
reconvertați la loc în Word.
Data transmiterii 25 mart 2022, 17:33

Data solicitării clarificărilor 22 mart 2022, 15:03


Denumirea operatorului economic Întrebare în SIA achiziții.md
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Deviz 2-2-1, pozitia
27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40(mentionez
pozitii fara cod de resurse) ...Difera cantitatile din
resurse cu cele din descriere pe care le mentionati.
Ca de exemplu pozitia 27 in descriere КЦД-10 - 40
buc, in resurse mentionati 45,40 buc . Deci, totusi
care este cantiatea necesara ? Concretizati va rugam
pozitiile date
Expunerea succintă a răspunsului Bună ziua. Stimați potențiali ofertanți. Toate
clarificările Dvs privitor la Devize au fost consultate
cu autorul de proiect, astfel s-a constatat că acestea
conțin un șir de neconcordanțe. Pentru a elucida la
maxim cele constatate, compania de proiectare a
transmis listele cu cantități de lucrări corectate,
pentru compartimentele: Alimentare cu gaz și
Alimentare cu apă și canalizare. În acest context, Vă
informăm că devizele pentru Gaz și Apă și canalizare
se înlocuiesc astăzi 25.03.2022, cu cele corectate.
Valoarea estimativă a achiziției rămâne neschimbată.
Data transmiterii 25 mart 2022, 17:21

Data solicitării clarificărilor 23 mart 2022, 09:06


Denumirea operatorului economic Întrebare în SIA achiziții.md
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Deviz 2-2-1, aceiasi situatia ...pozitia 43 - Capac cu
rama din fonta T - 23 buc (in descriere) in resurse
26,105 buc, pozitia 44 - Capac cu rama din fonta L -
18 buc (in descriere) in resurse 20.43 buc prezentati
... La multe alte pozitii aceiasi situatie ! Cum
explicati diferenta aceasta ? De unde ati luat aceasta
diferenta reesind de la faptul ca deobicei elementele
prefabricate, capace etc ...au norma 1,00....Precizati
va rugam care este de fapt cantitatea corecta ?
Expunerea succintă a răspunsului Bună ziua. Stimați potențiali ofertanți. Toate
clarificările Dvs privitor la Devize au fost consultate
cu autorul de proiect, astfel s-a constatat că acestea
conțin un șir de neconcordanțe. Pentru a elucida la
4
maxim cele constatate, compania de proiectare a
transmis listele cu cantități de lucrări corectate,
pentru compartimentele: Alimentare cu gaz și
Alimentare cu apă și canalizare. În acest context, Vă
informăm că devizele pentru Gaz și Apă și canalizare
se înlocuiesc astăzi 25.03.2022, cu cele corectate.
Valoarea estimativă a achiziției rămâne neschimbată.
Data transmiterii 25 mart 2022, 17:21

Data solicitării clarificărilor 23 mart 2022, 10:44


Denumirea operatorului economic Întrebare în SIA achiziții.md
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Deviz 2-2-1, pozitia 52,53 din caietul de sarcini este
indicat piatra si nisipul 40 % din cost, rugam sa
specificati prin ce lege aveti dreptul sa impuneti
costul la materialele care vor fi procurate ?
Expunerea succintă a răspunsului Bună ziua. Stimați potențiali ofertanți. Toate
clarificările Dvs privitor la Devize au fost consultate
cu autorul de proiect, astfel s-a constatat că acestea
conțin un șir de neconcordanțe. Pentru a elucida la
maxim cele constatate, compania de proiectare a
transmis listele cu cantități de lucrări corectate,
pentru compartimentele: Alimentare cu gaz și
Alimentare cu apă și canalizare. În acest context, Vă
informăm că devizele pentru Gaz și Apă și canalizare
se înlocuiesc astăzi 25.03.2022, cu cele corectate.
Valoarea estimativă a achiziției rămâne neschimbată.
Data transmiterii 25 mart 2022, 17:36

Data solicitării clarificărilor 28 mart 2022, 09:27


Denumirea operatorului economic Întrebare în SIA achiziții.md
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Stimata autoritate contractanta va rugam sa rectificati
caietul de sarcini pentru ca in devizul 2-1-1
Poz.94,95,96 cind se aplica materialul ca UTILAj
atunci nu poate sa fie 1BUC-1.01 buc sau 2,1 buc.?
Astfel de erori sunt admise la mai multe devize unde
se regaseste capitoulul UTILAJ.
Expunerea succintă a răspunsului Bună ziua. A se vedea caietul de sarcini final, care s-
a revizuit la 29.03.2022, acesta poate fi accesat pe
următorul link:
https://drive.google.com/drive/folders/1vUBUZmbn
2VlOuhIp2YnNsvuiD5cpCvxF?usp=sharing
Data transmiterii 30 mart 2022, 09:59

Data solicitării clarificărilor 28 mart 2022, 09:30


Denumirea operatorului economic Întrebare în SIA achiziții.md
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Răspuns (25 mart 2022, 17:33): Bună ziua. File-urile
PDF au fost inițial convertate din Word, astfel, este
mai simplu pentru Dvs să le reconvertați la loc în
Word. Daca era posibil atunci nu mai era aceasta
rugaminte sa le incarcati in format WORD.Este
foarte simplu institutul sa va dea formatul WORD.
5
Expunerea succintă a răspunsului Dacă nu dispuneți de soft-ul corespunzător Vă
sugerăm să apelați la convertoale on-line. Este mult
mai simplu pentru Dvs să faceți acest lucru, decât să
compileze autoritatea contractantă mai multe devize
Word într-un singur document Word, în așa caz
există probabilitate sporită de admitere a unor greșeli
tehnice greu de observat. Solicităm respectuos să dați
dovadă de înțelegere și să vă axați pe întrebări mai
importante
Data transmiterii 29 mart 2022, 11:38

Data solicitării clarificărilor 28 mart 2022, 10:32


Denumirea operatorului economic Întrebare în SIA achiziții.md
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Reteaua exterioara de canalizatie-2-2-1
poz.27,28,29,30,31,32,33 montarea inelelor unde
este?Materialul singur nu se monteaza.Va rugam
ajustati caietul de sarcini.Multumim.
Expunerea succintă a răspunsului Bună ziua. A se vedea lista cu cantitățile de lucrări
№ 2-2-1 Rețea exterioară de canalizare (marca CE),
care prevede la poziția nr. 26 lucrarea pentru
pozițiile nr. 27 – nr. 33 (inclusiv).
Data transmiterii 30 mart 2022, 10:01

Data solicitării clarificărilor 28 mart 2022, 10:33


Denumirea operatorului economic Întrebare în SIA achiziții.md
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Reteaua exterioara de canalizatie-2-2-1
poz.35,36,37,38,39,40 montarea inelelor lipseste
(lucrarea). Va rugam ajustati caietul de sarcini.
Expunerea succintă a răspunsului Bună ziua. A se vedea lista cu cantitățile de lucrări
№ 2-2-1 Rețea exterioară de canalizare (marca CE),
care prevede la poziția nr. 34 lucrarea pentru
pozițiile nr. 35 – nr. 40 (inclusiv).
Data transmiterii 30 mart 2022, 10:02

Data solicitării clarificărilor 28 mart 2022, 10:40


Denumirea operatorului economic Întrebare în SIA achiziții.md
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Devizul 2-3-1 poz.2 ,3 si altele de acest gen daca sa
adaugat ca material ca pozitie aparte cum poate sa fie
1.005 buc? Va rugam ajustati caietul de sarcini.
Expunerea succintă a răspunsului Bună ziua. A se vedea caietul de sarcini final, care s-
a revizuit la 29.03.2022, acesta poate fi accesat pe
următorul link:
https://drive.google.com/drive/folders/1vUBUZmbn
2VlOuhIp2YnNsvuiD5cpCvxF?usp=sharing
Data transmiterii 30 mart 2022, 10:03

Data solicitării clarificărilor 28 mart 2022, 10:45


Denumirea operatorului economic Întrebare în SIA achiziții.md
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Va rugam sa ajustati conform normelor in vigoare
devizele ce tin de retele de alimentare si canalizarea
apei.Sunt multe neconcordante in aceste devize .
6
Expunerea succintă a răspunsului Bună ziua. A se vedea caietul de sarcini final, care s-
a revizuit la 29.03.2022, acesta poate fi accesat pe
următorul link:
https://drive.google.com/drive/folders/1vUBUZmbn
2VlOuhIp2YnNsvuiD5cpCvxF?usp=sharing
Data transmiterii 30 mart 2022, 10:04

Data solicitării clarificărilor 28 mart 2022, 11:01


Denumirea operatorului economic Întrebare în SIA achiziții.md
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Concretizati va rog: De exemplu: in lista de cantitati
4-1-1, capitol 2 utilaj in toate pozitiile sta un
coeficient la cantitate si anume 1.157. Cum se
explica? In ce punct CPL este mentionat coeficientul
respectiv?
Expunerea succintă a răspunsului Bună ziua. A se vedea caietul de sarcini final, care s-
a revizuit la 29.03.2022, acesta poate fi accesat pe
următorul link:
https://drive.google.com/drive/folders/1vUBUZmbn
2VlOuhIp2YnNsvuiD5cpCvxF?usp=sharing
Data transmiterii 30 mart 2022, 10:04

Data solicitării clarificărilor 30 mart 2022, 10:10


Denumirea operatorului economic Întrebare în SIA achiziții.md
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Răspuns (29 mart 2022, 11:38): Dacă nu dispuneți de
soft-ul corespunzător Vă sugerăm să apelați la
convertoale on-line. Este mult mai simplu pentru
Dvs să faceți acest lucru, decât să compileze
autoritatea contractantă mai multe devize Word într-
un singur document Word, în așa caz există
probabilitate sporită de admitere a unor greșeli
tehnice greu de observat. Solicităm respectuos să dați
dovadă de înțelegere și să vă axați pe întrebări mai
importante. Daca aveti caietul de sarcini in format
WORD care este problema pentru a fi incarcat ?Doar
ati stipulat ca ele sunt in acest format.
Expunerea succintă a răspunsului Bună ziua. Vedeți răspunsul la această întrebare mai
sus (29 mart 2022, 11:38)
Data transmiterii 30 mart 2022, 10:26

Data solicitării clarificărilor 30 mart 2022, 10:11


Denumirea operatorului economic Întrebare în SIA achiziții.md
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Răspuns (29 mart 2022, 11:38): Dacă nu dispuneți de
soft-ul corespunzător Vă sugerăm să apelați la
convertoale on-line. Este mult mai simplu pentru
Dvs să faceți acest lucru, decât să compileze
autoritatea contractantă mai multe devize Word într-
un singur document Word, în așa caz există
probabilitate sporită de admitere a unor greșeli
tehnice greu de observat. Solicităm respectuos să dați
dovadă de înțelegere și să vă axați pe întrebări mai
importante. Daca aveti caietul de sarcini in format
7
WORD care este problema pentru a fi incarcat ?Doar
ati stipulat ca ele sunt in acest format.
Expunerea succintă a răspunsului Bună ziua. Vedeți răspunsul la această întrebare mai
sus (29 mart 2022, 11:38)
Data transmiterii 30 mart 2022, 10:26

Data solicitării clarificărilor 30 mart 2022, 10:13


Denumirea operatorului economic Întrebare în SIA achiziții.md
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Operatorii economici nu trebuie sa caute pe linkuri
modificarile ,toata documentatia se incarca pe
aceasta pagina oficiala.Deci incarcati caietul de
sacini modificat .
Expunerea succintă a răspunsului Bună ziua. Vedeți documentele încarcate în sistem.
Devizul actualizat a fost încarcat și aici.
Data transmiterii 30 mart 2022, 10:22

Data solicitării clarificărilor 30 mart 2022, 10:30


Denumirea operatorului economic Întrebare în SIA achiziții.md
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Stimata autoritate contractanta dvstra trebuie sa
intelegeti ca daca ati avut rugamintea sa incarcati
lista cu cantitatile de lucrari in Word inseamna ca
este necesar pentru ca aveti multe materiale care
trebuie introduse manual in pozitii.Chiar asa este de
complicat sa incarcati listele in WORD?
Expunerea succintă a răspunsului Bună ziua. Varianta word a F1 este disponibilă aici:
https://drive.google.com/file/d/1m5IvNxMljt9CyLu
AhwcI5U0LSIBSvAqb/view?usp=sharing
Data transmiterii 1 apr 2022, 09:52

Data solicitării clarificărilor 30 mart 2022, 10:57


Denumirea operatorului economic Întrebare în SIA achiziții.md
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Buna ziua,Concretizati va rog daca obiectul respectiv
este cu TVA?
Expunerea succintă a răspunsului Bună ziua. Sursa de finanțare a proiectului dat este
Bugetul de stat și este cu TVA.
Data transmiterii 31 mart 2022, 09:27

Data solicitării clarificărilor 30 mart 2022, 11:00


Denumirea operatorului economic Întrebare în SIA achiziții.md
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Buna ziua.In caietul de sarcini la capitolul УЧЕТ 2.1
punctul 117 sunt indicate transformatoare de curent
tip ТОЛУ-10 400/5 iar in specificatia de materiale
din proiect sunt indicate tip ТОЛУ-10-(75-150)/5
rugam sa ne specificati tipul de transformatoare de
curent necesare?
Expunerea succintă a răspunsului Bună ziua. Da se va accepta ТОЛУ-10-(75-150)/5
Data transmiterii 31 mart 2022, 16:27

Data solicitării clarificărilor 30 mart 2022, 14:46


Denumirea operatorului economic Întrebare în SIA achiziții.md
Expunerea succintă a solicitării de clarificare BUNA ZIUA,In devizul 2-1-1 marca AGE poz 42
8
отвод п/э с закладными нагревателями Дн 90 мм
insa in pozitia de materiale este отвод п/э с
закладными нагревателями Дн 63 мм.Va rugam sa
precizati care totusi este diametru
cotului?Multumim.
Expunerea succintă a răspunsului Bună ziua. A se lua în considerare diametrul de 90
mm.
Data transmiterii 31 mart 2022, 15:46

Data solicitării clarificărilor 31 mart 2022, 16:17


Denumirea operatorului economic Întrebare în SIA achiziții.md
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Se permite de montat cablu NA2XS(F)2Y-12/20
1x240/50 in loc de RHZ1 2OL 12/20 kV 1x240
KAL+H50? (au acelesi caracteristici tehnice)
Expunerea succintă a răspunsului Bună ziua. Da, se permite.
Data transmiterii 31 mart 2022, 16:35

Data solicitării clarificărilor 31 mart 2022, 16:48


Denumirea operatorului economic Întrebare în SIA achiziții.md
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1, Capitol 1.1
pct.15- numarul de mufe electrosudabile este mai
mic decit necesarul pentru executie .In acest caz cum
se va proceda?
Expunerea succintă a răspunsului Bună ziua. A se respecta prevederile caietului de
sarcini.
Data transmiterii 1 apr 2022, 09:37

Data solicitării clarificărilor 31 mart 2022, 17:16


Denumirea operatorului economic Întrebare în SIA achiziții.md
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1, Capitol 1.1
P13, P14- Se construiesc 0.884km de gazoduct, dar
se pun la proba de presiune si etansietate doar
0.001km .
Expunerea succintă a răspunsului Bună ziua. A se vedea lista cu cantitățile de lucrări
№ 2-1-1 Alimentări cu gaze. Conducte exterioare
(marca AGE), care cuprinde la norma GD61B din
poziția nr. 10 și efectuarea probelor de presiune
preliminare inclusiv remedierea defectelor, iar
pozițiile nr. 13 și nr. 14 se referă la poziția nr. 11.
Data transmiterii 1 apr 2022, 09:38

Data solicitării clarificărilor 31 mart 2022, 17:19


Denumirea operatorului economic Întrebare în SIA achiziții.md
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Buna ziua.In devizul nr.1-1-1 Nu este inclusa
ridicarea topografica de executie. La receptia
obiectului va fi solicitata.
Expunerea succintă a răspunsului Bună ziua. A se vedea lista cu cantitățile de lucrări
№ 1-1-1 Trasarea axelor, care se încadrează în
capitolul 1 (pregătirea terenului pentru construirea
obiectivului) al devizului general. Totodată, în partea
ce ține de ridicarea topografică de control (execuție),
9
aceasta urmează a fi realizată de către antreprenor
din cont propriu.
Data transmiterii 1 apr 2022, 09:38

Data solicitării clarificărilor 1 apr 2022, 08:38


Denumirea operatorului economic Întrebare în SIA achiziții.md
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Buna ziua.In caietul de sarcini nu sunt incluse
verificarile roentgen la suduri. La fel poate fi
solicitata la receptie. In proiect, la rubrica coordonari
de catre arhitectura raionala este indicata restabilirea
cailor de acces, iar in caietul de sarcini nu este inclus
nimic referitor la acest aspect.
Expunerea succintă a răspunsului Bună ziua. A se respecta prevederile caietului de
sarcini.
Data transmiterii 1 apr 2022, 09:41

Data solicitării clarificărilor 1 apr 2022, 09:15


Denumirea operatorului economic Întrebare în SIA achiziții.md
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Buna ziua. 1) Avizul de racordare eliberat de Cahul
Gaz SRL este din 20.01.2021 si este valabil pina la
20.01.2022 2) Proiectul este elaborat (decembrie
2019) inaintea avizului de racordare. Trebuie de
recoordonat proiectul la Cahul Gaz, cit si la
structurile ale caror comunicatii le intersectam.
Totodata trebuie de verificat daca nu au aparut
careva retele noi pe parcursul a 2 ani si 4 luni de la
elaborarea documentatiei de proiect.
Expunerea succintă a răspunsului Bună ziua. Proiectul este elaborat, coordonat si
verificat in modul corespunzator.
Data transmiterii 1 apr 2022, 10:06
4. Modificări operate în documentația de atribuire:
(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor La data de 25 și 30 martie au fost corectate listele


cu cantități de lucrări pentru aprovizionarea cu apă
și canalizare, precum și pentru gaz.
Publicate în BAP/alte mijloacelor de Listele corectate au fost încărcate în sistem în locul
informare (după caz) celor inițiale, OE fiind informați despre aceasta
prin intermediul răspunsurilor la clarificări.
Termen-limită de depunere și deschidere a În rezultatul multiplelor solicitări de clarificări
ofertelor prelungit (după caz) asupra documentației de atribuire și necesitatea
coordonării răspunsurilor cu compania de
proiectare, termenul limită de depunere și
deschidere a ofertelor a fost prelungit de la
07.04.2022 până la 11.04.2022.
5. Până la termenul-limită (data 11.04.2022, ora 10:07), au depus oferta 2 (doi) ofertanți:
Asociații/
Nr. Denumirea operatorului economic IDNO
administratorii
1. Compania Termosistem 1003600117881 Ursu Valeriu
2. EMCOM E&E S.R.L. 1011600027451 Emil Oprea
10
6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de
către operatorii economici:
Denumirea operatorului economic
Denumire document Asocierea „Emcom E&E S.R.L –
Asocierea „TERMOSISTEM -
SCViscomteh SRL –
PROSPERUS”
LuxGaz S.R.L.”
Documentele ce constituie oferta
(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
Propunerea tehnică prezentat prezentat
Propunerea financiară 11.347.996,10 12.099.863,53
+ 8,66 % + 15,86 %
DUAE prezentat prezentat
Garanția pentru ofertă
prezentat prezentat
(după caz)
Documente de calificare
Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde
Document 1
Document n

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din


documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul
când documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerințelor de calificare))

* NOTĂ: Evaluarea ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de


către operatorii economici nu a fost finalizată din cauza circumstanțelor apărute, care au
provocat la rândul lor necesitatea de anulare a procedurii.

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:


Denumirea Prețul Cantitate Corespunderea Corespunderea
Denumirea
operatorului ofertei și unitate cu cerințele de cu specificațiile
lotului
economic (fără TVA)* de măsură calificare tehnice
Lot 1 Operator economic 1
Operator economic n

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale


(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile
tehnice” , se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

* NOTĂ: Evaluarea ofertele depuse nu a fost finalizată* NOTĂ: Evaluarea ofertele depuse și
documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici nu a fost
finalizată din cauza circumstanțelor apărute, care au provocat la rândul lor necesitatea de
anulare a procedurii.

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-
a solicitat:
Data Operatorul economic Informația solicitată Rezmatul răspunsului
solicitării operatorului economic
26.04.2022 EMCOM E&E SRL toate actele conform OE a transmis răspuns în termen
11
DUAE
17.05.2022 EMCOM E&E SRL clarificări privind: OE a transmis răspuns în termen
valoarea ofertei;
personalul de
specialitate și
dirigintele de șantier;
disponibilitate de bani
lichizi sau capital
circulant.
17.05.2022 TERMOSISTEM SRL clarificări privind: OE a transmis răspuns în termen
acord de asociere;
experiența similară;
diriginte de șantier;
subcontractare.
9. Ofertanții respinși/descalificați:
Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării

* NOTĂ: Evaluarea ofertele depuse nu a fost finalizată* NOTĂ: Evaluarea ofertele depuse și
documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici nu a fost
finalizată din cauza circumstanțelor apărute, care au provocat la rândul lor necesitatea de
anulare a procedurii.

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:


Pentru fiecare lot □
Pentru mai multe loturi cumulate □
Pentru toate loturile ■
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preţul cel mai scăzut □


Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preţ ■
Cel mai bun raport calitate-cost □

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor
indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați:


(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-
preţ sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat


Denumirea operatorului economic 1 Total
Preţul ofertei 80 puncte

12
Perioada de execuție 10 puncte
Perioada de garanție asupra lucrărilor 10 puncte

* NOTĂ: Evaluarea ofertele depuse nu a fost finalizată* NOTĂ: Evaluarea ofertele depuse și
documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici nu a fost
finalizată din cauza circumstanțelor apărute, care au provocat la rândul lor necesitatea de
anulare a procedurii.

13. Reevaluarea ofertelor:


(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor


Modificările operate
14. În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a
decis:
Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea Denumirea Cantitate și Prețul unitar Prețul total Prețul total


lotului operatorului unitate de (fără TVA) (fără TVA) (inclusiv
economic măsură TVA)

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. (1) lit. d) – prin valoarea inclusă în propunerea financiară, depăşesc valoarea
fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţii publice.

Argumentare: Ofertele financiare propuse în cadrul procedurii depășesc cu 8,66 % și respectiv cu


15,86 % valoarea estimată a achiziției. Chiar dacă acestea se încadrează în limitele admise de legislația
în vigoare – depăşesc valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului.
15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:
Denumirea operatorului Data transmiterii Modalitatea de transmitere
economic
Compania Termosistem 23.05.2022 termosistem@mail.ru
EMCOM E&E S.R.L. 23.05.2022 emcom333@gmail.com

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de


lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie
2015 privind achizițiile publice)
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:
În cazul în care valoarea estimată a contractului ■ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin
este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2
mijloace electronice și/sau fax □
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
 11 zile în cazul netransmiterii comunicării
achizițiile publice
prin mijloace electronice și/sau fax □
În cazul în care valoarea estimată a contractului  11 zile în cazul transmiterii comunicării prin
este egală sau mai mare decât pragurile mijloace electronice și/sau fax □
prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3  16 zile în cazul netransmiterii comunicării
iulie 2015 privind achizițiile publice prin mijloace electronice și/sau fax □
13
(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3
iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate
cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii
Moldova).
17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: Nu se aplică.
Întreprinderea: Valoarea
Cu capital Numărul contractului
Termen de valabilitate
Denumirea autohton/ și data
Cod al
operatorului Cu capital contractului/
CPV contractului/acordului-
economic mixt/asociere/ acordului- fără inclusiv
cadru
Cu capital cadru TVA TVA
străin

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în
cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):
Nu se aplică.

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții


(DA/NU) ___________
verzi)?

Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a


__________________
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de
(indicați suma cu TVA)
durabilitate (lei MD):

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii


de durabilitate:

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost Preţul cel mai scăzut □
aplicate criterii de durabilitate:
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preţ □
Cel mai bun raport calitate-cost □

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau
recepționării rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării procedurii
de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului deDigitally


lucru signed
pentru achiziții:
by Pînzari Ion
Date: 2022.06.01 14:55:23 EEST
Reason: MoldSign Signature
______________________________________
Location: Moldova ____________________
(Nume, Prenume) (Semnătura)

L.Ș.

14

S-ar putea să vă placă și