Sunteți pe pagina 1din 46

PROGRAMUL ANUAL

AL ACHIZITIILOR PUBLICE

PROCEDURI DE ATRIBUIRE A
CONTRACTELOR DE
ACHIZITIE PUBLICA
Acte normative aplicabile
 OUG nr.34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie
publica, modificata prin Legea nr.337/2006
 OUG nr. 94/2007 pentru modificarea OUG 34
 HG nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a
OUG nr.34/2006, completata prin hg nr.1337/2006,
 Ordinul 155/2006-aprobarea Ghidului pentru atribuirea
contractului de achizitie publica, www.anrmap.ro
 HG nr.1660/2006-aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor de atribuire a contractelor de achizitie publica
prin mijloace electronice
Procesul de achizitie publica
A. Planificarea
B. Tipuri de proceduri
C. Elaborarea documentatiei de atribuire
D. Desfasurarea procedurilor de atribuire
E.Incheierea contractului de achizitie
publica si urmarirea executarii lui.
F. Dosarul achizitiei publice
G.Supraveghetorii procesului de achizitie
publica si sanctiunile privind
nerespectarea legislatiei de achizitie
publica
A. PLANIFICAREA
1.Stabilirea nevoilor - identificarea necesitatilor obiective, la
nivelul autoritatii contractante, se realizeaza prin:
1.1.Persoana/compartimentul responsabil cu achizitiile
publice=centralizeaza referatele de necesitate
 care sunt?
 cand sunt?
 pentru ce sunt ?
2.1. Analiza fiecarei necesitati:
 unde, de ce si in ce moment ?
 Daca sunt in concordanta cu obiectivele generale ale politicii
de management?
 daca este nevoie de inlocuirea/ imbunatatirea resurselor
deja existente sau daca sunt cerinte complet noi;
 daca tine de folosirea unor resurse deja existente la nivelul
autoritatii contractante.
2. Estimarea valorii contractului :

Scopul estimarii:
 Identificarea resurselor financiare
 Alegerea procedurii de atribuire a contractului

Estimarea se face inainte de initierea procedurii de


atribuire a contractului si la fundamentarea Programului
anual de achizitii publice:
 informatii obtinute din cercetarile de piata;
 durata previzionata a contractului;
 costuri legate de indeplinirea contractului
 posibilitatea aparitiei unor costuri accidentale
 posibilitatea optarii pentru suplimentarea catre nivelul
maxim prevăzut al cantităţilor de produse sau servicii.
3.Programul anual de achizitie:
(HG nr.925/2006, art.4)

 Se intocmeste anual ;
 Poate fi modificat ;
 Cuprinde toate contractele care se
intentioneaza a fi atribuite ;
 Are la baza : anticiparile de fonduri ce
urmeaza a fi alocate, necesitatile de produse,
servicii si lucrari, grad de prioritate
AUTORITATEA CONTRACTANTA
APROB
Conducatorul Autoritatii Contractante

PROGRMUL ANNUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE


Nr. Obiectul Cod Valoarea Anunt Proced Data Data Persoa
ura estimata estimat na
contractul CPV estimata de
crt. aplicata pentru a respon
ui fara TVA intentie sabila
inceperea pentru de
(Lei si (daca finaliza
Euro) procedurii proced
este cazul) rea
proced ura

urii

1
2

Avizat Intocmit
Compartimentul financiar-contabil
B.Tipuri de proceduri

 Licitatia deschisa
 Licitatia restransa
 Dialogul competitiv
 Negocierea
 Procedura simplificata-Cererea de oferte
 Cumpararea directa
Cumpararea directa

Autoritatea contractanta are dreptui de a cumpara direct in cazul in care se


achizitioneaza produse, servicii sau lucrari a caror valoare (fara TVA)
cumulata pe parcursului unui an, nu depaseste echivalentui in lei a
15000EUR.

Atentie! Licitatia deschisa/restransa pote fi aplicata, dar nu este


obligatori, chiar si in cazul in care valoarea estimata a contractului
de achizitie publica se afla sub pragurile aplicarii cererii de oferte si
chiar sub pragul de 15000euro.

De asemenea, cerere de oferte poate fi aplicata si pentru contractele de


achizitie publica a caror valoare estimata se afla sub pragul a 15000 euro.

Atentie! Este interzisa divizarea unui contract in mai multe de valoare mica in
scopul evitarii aplicarii anumitor proceduri de achizitie publica.
Atentie! Faptul ca mai multe produse sau servicii se regasesc in cadrul
aceluiasi cod CPV inseamna ca tuturor achizitiilor respective li se va
aplica aceeasi procedura, selectata in functie de valoarea estimata
insumata a contractelor previzionate.
Cererea de oferte
Autoritatea contractanta solicita oferte de la mai multi operatori
economici
 a) pentru contractul de furnizare: cresterea pragului valoric la
100.000 euro;

b) pentru contractul de servicii: cresterea pragului valoric la
100.0000 euro;

c) pentru contractui de lucrari: cresterea pragului valoric la 750.000
euro.

Atentie! Cererea de oferte se initiaza prin publicarea, in SEAP, a


unei invitatii de participare la procedura de atribuire, incepand
cu 1 ianuarie 2007.
Termene
Invitatia de participare trebuie trimisa spre
SEAP cu cel putin 10 de zile inainte de
data limita de depunere a ofertelor.

Invitatie publicata Documentatie -zile-


Fara a transmite si in SEAP accesibila in SEAP
publica invitatia in (furnizare)
SEAP
(pana la 31.12.2006)

12 zile 10 zile 6 zile


C.Elaborarea documentatiei de atribuire
Ce este?
 Totalitatea documentelor ce contin cerintele, criteriile,
informatiile in baza carora operatorul economic isi va
elabora oferta

Cine o intocmeste?
 Persoana/compartimentul responsabil sau
 Consultanti angajati

Cand trebuie finalizata?


 Inainte de transmiterea spre publicare a anuntului de
participare/invitatiei de participare
Ce cuprinde?

 Fisa de date a achizitiei


 Caietul de sarcini
 Clauzele contractuale obligatorii/specifice
 Formulare si modele

De ce este nevoie?
Elementele documentatiei de atribuire:

1.Fisa de date a achizitiei


 Informatii generale-telefon, fax, e-mail-persoane de contact;
 obiectul contractului de achizitie publica si durata acestuia;
 Instructiuni si formalitati in legatura cu procedura de atribuire;
 cerintele minime de calificare precum si documentele
aferente;
 data limita de depunere si ce alte formalitati trebuie
indeplinite in legatura cu participarea la procedura de
atribuire;
 modul de elaborare si prezentare a propunerii tehnice si
financiare;
 criteriul de atribuire;
 Instructiuni privind caile de atac
2.Caietul de sarcini
Ce este?
 Descrierea obiectiva a produselor, serviciilor
sau lucrarilor necesare autoritatii contractante
Ce contine?
 cerinte, prescriptii, si caracteristici tehnice cu
ajutorul carora sunt descrise produsele,
serviciile sau lucrarile
Atentie! Orice astfel de referire trebuie sa fie
insotita de mentiunea “sau echivalent”.
ATENTIE!

 Este interzis a se indica anumite origini,


sursa, procedeu special, marca de
fabrica sau de comert, brevet de inventie,
licenta de fabricatie
2.Contractul de achizitie publica

Ce contine contractul?
Clauzele contractuale obligatorii :
 temeiul legal in baza caruia se semneaza contractul de
achizitie publica;
 partile contractante;
 obiectul principal al contractului;
 pretul contractului;
 termen de executare si termene de plata;
 sanctiuni ale neexecutarii culpabile a obligatiilor.
Nota: Pe langa clauzele obligatorii, contractul de achizitie
publica contine in functie de specific si de continutul ofertei
declarata castigatoare si alte clauze specifice acestuia.
Atentie! Clauzele specifice nu trebuie sa
anihileze clauzele obligatorii. Clauzele
specifice care afecteaza clauzele
obligatorii nu produc nici un efect.

Clauzele contractuale specifice:


 subcontractori
 garantia de buna executie,
 modalitatea de ajustare a pretului,
 receptie, inspectii, teste;
 ambalare, marcare, transport;
 conditii speciale de executare a contractului s.a.
4. Formulare si modele
De ce sunt necesare?
 pentru a facilita operatorilor economici elaborarea
ofertei
 Ajuta comisia in evaluarea ofertelor acetea fiind
prezentate intr-un mod unitar (ex.oferta tehnica)

Sunt formulare obligatorii:


 Fisa de date a achizitiei
 Formularul de oferta
 Formularul de contract
Modelele prevazute sunt orientative si pot fi adaptate
de autoritatea contractanta.
C.Desfasurarea procedurii de atribuire
 Reguli de publicitate:
Incepand cu 1 ianuarie 2007

Atentie! Anunţurile se transmit in mod


obligatoriu spre publicare către
operatorul SEAP.
Se realizeaza
 numai prin mijloace electronice
 prin utilizarea aplicaţiei disponibile la adresa
de Internet www.e-licitaţie.ro.
Tipuri de anunturi:
1.Anuntul de intentie
 Reducerea termenelor limita de depunere a ofertelor
 Valoarea estimata a contractelor de produse/servicii peste
750.000 euro, lucrari peste 5.000.000 euro
Atentie! Publicarea anuntului de intentie nu creeaza
autoritatii contractante obligatia de a efectua
respectiva achizitie publica.
2. Anuntul de participare
3. Anuntul de atribuire
 In cel mult 48 de zile dupa finalizarea procedurii de
atribuire
Unde?
 SEAP , www.e-licitatie.ro
 Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, Achizitii
publice
 “Jurnalul Oficial al Uniunii Europene”, daca este cazul.
Regulile de publicitate

Limita minima a valorii unui proiect, peste care


este obligatorie publicarea anunturilor de
participare la licitatie si, respectiv, de atribuire a
contractului, in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
· Produse si servicii: 125.000 de euro ·
Sector „utilitati”: 420.000 de euro ·
Lucrari: 5.000.000 euro
SURSA: ANRMAP
Invitatia de participare
 Data limita pentru primirea ofertelor;
 Adresa la care se transmit ofertele;
 Limba in care trebuie elaborata oferta;
 Criterii minime de calificare (daca sunt
cerute)
 Scurta descriere a obiectului contractului;
 Modul de obtinere a documentatiei de
atribuire
 Transmiterea documentatiei catre ofertanti
 Solicitarea/transmiterea de clarificari
 Inregistrarea ofertelor la autoritatea
contractanta
 Decizia conducatorului de numire a
comisiei de selectie/evaluare (cel putin 3 persoane
fizice)

 Deschiderea ofertelor si intocmirea


procesului verbal (cf.data/ora comunicata)
 Raportul achizitiei/hotararea comisiei de
evaluare privind rezultatul aplicarii procedurii
Ce verifica comisia?

La deschiderea ofertelor:
 modul de respectare a regulilor formale de depunere
si prezentare a ofertelor
 existenta garantiilor de participare
 documentele depuse in original si copie
 denumirea (numele) ofertantilor si imputerniciti
 retragerile de oferte
 elementele principale ale propunerilor financiare,
inclusiv pretul
 propuneri de oferte alternative (daca este cazul);
 orice alte detalii si precizari
Atentie! Nici o oferta nu poate fi respinsa in cadrul
sedintei de deschidere, cu exceptia ofertelor intarziate
si a celor care nu fac dovada constituirii garantiei
pentru participare.

Atentie! Se acorda un termen rezonabil de timp, de


regulă în limita a 72 de ore de la momentul solicitării
pentru completarea documentelor lipsa
Atentie! Comisia de evaluare nu are dreptul de a
permite şi de a solicita completarea unui document
care lipseşte daca:
 în documentaţia de atribuire a fost menţionat
expres faptul că, în caz de neprezentare a
respectivului document, nu este permisă
completarea ulterioară, neprezentarea având ca
efect descalificarea ofertantului/candidatului;
 ofertantul/candidatul respectiv, deşi cunoştea
cerinţele, a omis să prezinte mai mult de 3 dintre
documentele solicitate în cadrul documentaţiei de
atribuire;
 prin acceptarea completării documentului
respectiv se creează un avantaj evident în raport cu
ceilalţi ofertanţi/candidaţi, aducându-se atingere
principiului tratamentului egal.
Examinarea si evaluarea ofertelor:

In sedinte ulterioare


La sediul autoritatii contractante
Participa numai membrii comisiei
Examineaza si verifica conformitatea
propunerii tehnice si financiare, inclusiv
verificarea calculelor
Decizia comisiei este luata prin votul a
2/3 dintre membrii sai
Atentie! Daca exista divergenţe de păreri
între membrii comisiei de evaluare si
decizia nu intruneste votul a 2/3 dintre
membrii sai, atunci preşedintele comisiei
va solicita reanalizarea punctelor de
divergenţă, în scopul finalizării în timp
util a etapei de evaluare a ofertelor şi de
stabilire a ofertei câştigătoare.

Atentie! În cazul în care comisia de


evaluare nu ajunge la un acord, decizia
finală se adoptă cu majoritate simplă.
 Comunicarea rezultatului/confirmare de
primire
 Inregistrarea/solutionarea contestatiilor
 Comunicarea rezultatelor contestatiei
 Anularea procedurii de atribuire
abateri grave de la prevederile legale
Oferte necorespunzatoare (irelevante,
inacceptabile, neconforme)
Oferte care nu pot fi comparate datorita modului
neuniform de abordare a solutiilor
Nivel inacceptabil al concurentei
E.Incheierea contractului de achizitie
publica si urmarirea lui
Cand se incheie?
 7 zile – cererea de oferte
 15 zile – licitatia deschisa
Ce contine?
 Clauze obligatorii
 Clauze specifice
 Anexe (propunerea tehnica si financiara, grafice
de livrare/executare lucrari/prestari servicii, grafice
de plati )
Contractul de achizitie semnat de parti si vizat de
C.F.P se tranmite la contabilitate pentru
inregistrare = legea partilor
Atentie!
OMF nr.1792/2002 « Ordonatorii de credite
nu pot angaja cheltuieli intr-o perioada in
care se stie ca bunul, lucrarea sau
serviciul nu va putea fi executat,
receptionat si platit pana la data de 31
decembrie a exercitiului bugetar curent,
respectiv ultima zi de plata prevazuta in
Programul calendaristic pentru derularea
principalelor operatiuni de incheiere a
exercitiului bugetar, cu exceptia
actiunilor multianuale ».
Urmarirea derularii contractului de
achizitie
 Se numeste persoana responsabila cu
derularea contractului
 Urmareste clauzele contractuale privind
termenele, receptiile, inspectiile stabilite
 Atentioneaza conducatorul entitatii privind
posibile intarzieri la livrare/executare
 Raporteaza conducatorului orice incalcare a
clauzelor contractuale
 Lichidarea obligatiilor prin vizarea facturilor de « bun de plata » si
inregistrarea obligatiei fata de furnizor
bunurile furnizate au fost receptionate, cu specificarea datei si a
locului primirii;
lucrarile au fost executate si serviciile prestate;
bunurile furnizate au fost inregistrate in gestiune si in
contabilitate, cu specificarea gestiunii si a notei contabile de
inregistrare;
alte conditii prevazute de lege sunt indeplinite
 Ordonantarea la plata
Compartiment de specialitate
Contabilitate
Control financiar preventiv
Ordonator de credite
 Intocmirea ordinului de plata si plata obligatiei asumate prin
angajamentul legal
 Inregistrarea platii in evidenta contabila
F. Dosarul achizitiei publice
Ce cuprinde?
 toate inregistrarile ce fac referire la derularea
procedurii.
 toate activitatile desfasurate in cadrul unei
proceduri de atribuire a contractului
DE RETINUT ! Dosarul achizitiei publice se va
intocmi si in cazul sistemului de achizitie
electronic.
Cat se pastreaza?
 atata timp cat contractul de achizitie produce
efecte juridice, cel putin 5 ani de la data finalizarii
acestuia
 are caracter de document public
Cine il poate consulta:
 autoritati publice interesate spre consultare;
 poate fi pus la dispozitia organelor abilitate
de a ridica documente care pot servi la
dovedirea fraudelor, contraventiilor sau
infractiunilor ;
 are caracter de document public. Accesul
persoanelor la aceste informatii se realizeaza
cu respectarea termenelor si procedurilor
prevazute de reglementarile in vigoare
Care este continutul dosarului de achizitie?

 Informatii generale: denumirea contractului, procedura


aplicata, data lansarii procedurii, persoana responsabila de
actualizarea elementelor dosarului;
 Opis al documentelor;
 Copie fila de buget sau orice alt document care dovedeste
existenta fondurilor;
 Nota de calcul privind determinarea valorii estimate, fara
TVA;
 Inregistrarile care dovedesc transmiterea anuntului de
intentie;
 Anuntul de intentie;
 Inregistrarile care dovedesc transmiterea anuntului de
participare;
 Anuntul de participare;
 Documentatia de atribuire;
 Nota justificativa privind alegerea procedurii de atribuire, in
cazul in care procedura de atribuire a fost alta decat
licitatia deschisa sau licitatia restransa;
 Nota justificativa privind accelerarea procedurii de
atribuire, daca este cazul;
 Raportul procedurii de atribuire;
 Contractul de achizitie publica/acordul cadru,
semnate;
 Inregistrarile care dovedesc transmiterea anuntulu
de atribuire;
 Anuntul de atribuire;
 Garantia de buna executie;
 Inregistrarile ce dovedesc pastrarea garantiei de
buna executie;
Pe parcursul derularii contractului, dosarul
achizitiei se poate completa cu:

 Dovada indeplinirii obiectului contractului –


procese verbale de receptie preliminare si
finale;
 Dovada efectuarii platilor;
 Dovada inregistrarii in contabilitate a
rezultatului derularii contractului.
G.Supraveghetorii procesului de achizitie
publica si sanctiunile privind nerespectarea
legislatiei de achizitie publica
 A.N.R.M.A.P.-Autoritatea Nationala pentru
Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor
Publice
 U.C.V.A.P.-Unitatea pentru Coordonarea si
Verificarea Achizitiilor Publice
 C.N.S.C.-Consiliul National de Solutionare a
Contestatiilor
 Curtea de Conturi
 Alte organisme cu atributii de control
 Instanta de judecata – care supravegheaza tot
procesul achizitiei publice
OUG nr.34/2006, art.293
Constituie contraventie si se sanctioneaza urmatoarele fapte:
 aplicarea eronata a regulilor de estimare a valorii contractului
in scopul incalcarii prevederilor art. 23 ( divizarea contractului);
 incalcarea prevederilor art. 33 (elaborare documentatie), precum si
a regulilor de elaborare a specificatiilor tehnice;
 incalcarea prevederilor art. 20 alin. (2) si ale art. 251 alin. (2);
 aplicarea altor proceduri de atribuire decat a celor care sunt
prevazute de prezenta ordonanta de urgenta;
 incalcarea regulilor de transparenta si publicitate;
 nerespectarea regulilor speciale prevazute la art. 58;
 aplicarea incorecta a regulilor de comunicare si transmitere a
datelor, incalcarea principiului tratamentului egal sau
incalcarea principiului transparentei;
 utilizarea altor criterii de calificare si selectie decat a celor
prevazute in prezenta ordonanta de urgenta ;
 utilizarea altor criterii de atribuire a contractului de achizitie
publica decat a celor prevazute in prezenta ordonanta de
urgenta;
 incalcarea principiului utilizarii eficiente a fondurilor, prin
aplicarea unor factori de evaluare care nu reflecta avantaje
de natura economica in beneficiul autoritatii contractante
sau a caror pondere in punctajul total este vadit
disproportionata in raport cu avantajele economice
cuantificate;
 aplicarea incorecta, in cadrul procesului de selectie si/sau
de evaluare, a criteriilor stabilite prin documentatia de
atribuire sau aplicarea altor criterii decat a celor stabilite
prin documentatia de atribuire;
 refuzul de a transmite Autoritatii Nationale pentru
Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice
informatiile referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
publica, pe care aceasta are dreptul sa le solicite conform
prevederilor legale ( Raportul anual la adresa
monitorizare@anrmap.ro)
-Atentie la valoarea proiectului. In functie de asta,
anunturile trebuie publicate in Sistemul Electronic de
Achizitii Publice, in Monitorul Oficial sau in Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene

- Atentie la anunturile care impun o anumita cifra de afaceri


a furnizorului. Poate fi considerata o cerinta restrictiva.
Cifra de afaceri este un indicator care, in general, nu ofera
informatii privind riscul de neindeplinire al unui contract.

- Furnizorul are doua variante de a-si asigura protectia


pretului pe toata durata contractului: se prevede fie un pret
fix, fie o modalitate de actualizare a pretului (bazata in
special pe formule de calcul cu indici statistici care pot
influnta pretul, de exemplu rata inflatiei).
-Pentru a nu complica proiectul, plata consultantilor este
mai bine sa fie realizata din fonduri proprii. Avand in
vedere ca si achizitia serviciilor de consultanta va
presupune aplicarea unei proceduri de achizitie, in
masura in care beneficiarul nu poseda cunostinte
privind legislatia in domeniu, singura varianta va fi sa
plateasca din buzunar.

- Procedura de achizitii poate fi demarata si daca in


momentul respectiv fondurile nu sunt efectiv disponibile,
dar au fost identificate si exista certitudinea ca vor fi
diponibile la o data ulterioara. Insa nu va fi semnat
contractul pana cand fondurile nu sunt efectiv „in contul”
solicitantului.
- Masuri de precautie. Toate actiunile ulterioare in
cadrul procesului de atribuire (inca o etapa de
licitatie electronica, posibilitatea de a se achizitiona
cantitati suplimentare) este obligatoriu sa fie
prevazute de la inceput, pentru a putea fi aplicate.

Spre exemplu, in cazul aplicarii unei licitatii,


autoritatea isi poate rezerva dreptul sa mai cumpere
de la acelasi furnizor servicii sau lucrarile necesare.

- Mare atentie la posibilitatile, prevazute de lege, de


reducere a termenelor dintre data publicarii anuntului
de participare si data depunerii ofertelor, „reduceri”
care in anumite conditii pot fi extrem de avantajoase.