Sunteți pe pagina 1din 9

20.11.

2017 Introducere in Achizitii Publice

Home
Despre noi
Introducere Achizitii Publice
Anunturi Licitatii
Dictionar
Legislatie
Contact
Linkuri Utile

Introducere in Achizitii Publice


Termenul de achizitii publice este folosit pentru a descrie obtinerea de lucrari, produse si servicii de catre
autoritatile publice/”autoritati contractante”.

Regulile de achizitii publice se refera la proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie publica de produse,
servicii si lucrari.

Regulile in baza carora se atribuie contractele de achizitii publice sunt menite sa asigure libertatea de miscarea
bunurilor si serviciilor si sa garanteze ca procedurile de atribuire respecta reglementarile privind libera
concurenta.

Dictionarul Achizitiilor Publice este un instrument la indemana pentru familiarizarea cu domeniul


achizitiilor publice prin licitatie este:

Ghid Ebook – Cum sa castigi licitatii?, va ofera informatii esentiale in vederea participarii la licitatii,
sfaturi pentru cresterea sanselor de castigarea a unei licitatii, primii pasi si alte informatii utile.

Achizitiile publice reprezinta un aspect esential al investitiilor publice: stimuleaza dezvoltarea economica si
reprezinta un element important pentru dinamizarea pietei.

Achizitiile publice sunt importante – ele reprezinta 19 % din PIB-ul UE si fac parte din viata noastra de zi cu
zi.

De asemenea, achizitiile publice ofera oportunitati pentru intreprinderi, incurajand astfel investitiile
private si contribuind in mod concret la cresterea economica si la crearea de locuri de munca.

Achizitiile publice joaca un rol important in canalizarea fondurilor structurale si de investitii europene. Se
estimeaza ca aproximativ 48 % din fondurile structurale si de investitii europene sunt cheltuite in cadrul
achizitiilor publice.

Principalii actori ai sistemului de achizitii publice


I Supraveghetorii sistemului de achizitii publice
http://blog.licitatie-publica.ro/introducere-achizitii-publice/ 1/9
20.11.2017 Introducere in Achizitii Publice

Agentia Nationala pentru Achizitii Publice


Ministerul Economiei si Finantelor
Consiliul National de Solutionarea Contestatiilor.

II Autoritatile contractante
a) Autoritatile si institutiile publice centrale sau locale, precum si structurile din componenta acestora care
au delegata calitatea de ordonator de credite si care au stabilite competente in domeniul achizitiilor publice;

b) Organisme de drept public: Orice entitati, altele decat autoritatile si institutiile publice centrale sau locale,
precum si structurile din componenta acestora care au delegata calitatea de ordonator de credite si care au
stabilite competente in domeniul achizitiilor publice si care indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii:

sunt infiintate pentru a satisface nevoi de interes general, fara caracter comercial sau industrial;
au personalitate juridica;
sunt finantate, in majoritate, de catre entitatile sus-mentionate sau de catre alte organisme de drept
public ori se afla in subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea ori controlul unei entitati dintre
cele sus-mentionate, sau ale unui alt organism de drept public ori mai mult de jumatate din membrii
consiliului de administratie/organului de conducere sau de supraveghere sunt numiti de catre o entitate
dintre cele sus-mentionate, ori de catre un alt organism de drept publica.

c) Asocierile care cuprind cel putin o A.C. dintre cele prevazute la lit. a) sau b).

Entitati contractante

a) Entitatile si institutiile publice centrale sau locale, precum si structurile din componenta acestora care au
delegata calitatea de ordonator de credite si care au stabilite competente in domeniul achizitiilor publice;

b) Organismele de drept public;

c) Asocierile care cuprind cel putin o entitate contractanta dintre cele prevazute de mai sus

III Operatorii economici


Operatorul economic orice persoana fizica sau juridica, de drept public ori de drept privat, sau grup ori
asociere de astfel de persoane, care ofera in mod licit pe piata executarea de lucrari si/sau a unei constructii,
furnizarea de produse ori prestarea de servicii, inclusiv orice asociere temporara formata intre doua ori mai
multe dintre aceste entitati.

Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire in calitate de ofertant sau
candidat, individual ori in comun cu alti operatori economici, inclusiv in forme de asociere temporara
constituite in scopul participarii la procedura de atribuire, subcontractant propus sau tert sustinator, in conditiile
prevazute de lege.

Este esential ca agentii economici care doresc sa participe la licitatiile publice,

sa afle in cel mai scurt timp posibil in primul rand care sunt licitatiile la care ar putea sa participe si
sa afle toate detalii legate de aceste licitatii: denumirea autoritatii contractante, procedura de atribuire,
conditii de participare, data limita de depunere a documentatiei de participare si obtinerea a caietului de
sarcini aferent.

http://blog.licitatie-publica.ro/introducere-achizitii-publice/ 2/9
20.11.2017 Introducere in Achizitii Publice

Operatorul economic poate urmarii anunturile de achizitii prin licitatie publica, din surse publice, totusi pentru a
se asigura ca intreg procesul de informare si participare este unul eficient, poate apela la un serviciu externalizat
de monitorizare a tutoror anunturilor de achizitii prin licitatie publica, in acest sens va recomandam sa
Incercati Gratuit timp de 14 Zile, Licitatie-publica.ro, veti primi, Zilnic pe email, doar Anunturile de
Interes pentru dvs. si informatii de baza despre procesul participare, daca nu aveti experienta.

IV Procesul de achizitie publica


Procesul de achizitie publica reprezinta 0 succesiune de etape, dupa parcurgerea carora se obtine produsul sau
dreptul de utilizare a acestuia, serviciul sau lucrarea, ca urmare a atribuirii unui contract de achizitie publica.

Etape:

1. PLANIFICAREA ACHIZITIEI PUBLICE

Planificarea achizitiilor nu se limiteaza doar la alegerea procedurii de achizitie publica si stabilirea calendarului
activitatilor, aceste faze reprezentand de fapt doar finalul acestei etape.

Identificarea nevoilor si stabilirea prioritatilor la nivel de autoritate;


Estimarea valorii constractului de achizitie;
Identificarea dispozitiilor legale aplicabile;
Identificarea si evaluarea potentialelor riscurilor ce pot aparea pe parcursul derularii procedurii de
achizitie publica;
Alegerea procedurii de atribuirea contractului de achizitie publica;
Intocmirea programului anual de achizitii publice (cuprinde toate contractele pe care autoritatea
contractanta intentioneaza sa le atribuie pe parcursul anului);
Obtinerea aprobarilor pentru declansarea procedurii;
Stabilirea calendarului procedurii functie de succesiunea activitatilor in cadrul procedurii utilizate pentru
atribuirea contractelor.

2. INITIEREA SI LANSAREA PROCEDURII

Aceasta etapa se refera la activitatile desfasurate de autoritatea contractanta pentru: a face cunoscuta tuturor
procedura pentru a solicita, in mod direct, oferte de la potentiali furnizori, executanti sau prestatori.

Nota : Este LIBERA participarea la proceduri de achizitie publica, cu exceptia contractelor rezervate, a
oricarui furnizor, executant sau prestator, indiferent daca acesta a achizitionat sau nu documentatia emisa
de autoritatea contractanta. Aici poti gasi ultimele licitatii publicate de autoritati.

Succesiunea activitatilor este, de regula, urmatoarea:

Publicarea anuntului de intentie;


Intocmirea Documentatiei pentru Elaborarea si Prezentarea Ofertei (DEPO);
Informatii generale– asa cum sunt acestea precizate in Sectiunea I din DSEPO;
Fisa de date a achizitiei (Corelatie cu DUAE) (prezentata in Sectiunea II din DSEPO) – adapteaza,
completeaza sau detaliaza parametrii/cerintele prezentate in “Informatii generale” la particularitatile
procedurii in derulare, adica specifica: cerintele de calificare, modul de elaborare a ofertei (inclusiv
continutul acesteia),modalitatea de prezentare si data limita pentru prezentarea ofertelor,momentul si locul
deschiderii ofertelor,criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publica, factorii luati in
considerare pentru evaluarea ofertelor;
Formulare si modele de documente, inclusiv DUAE;
Caietul de sarcini ( prezentat in Sectiunea III din DSEPO);
Contine specificatiile tehnice ale produselor-lucrarilor–obiectului serviciului ce urmeaza a fi
achizitionat;

http://blog.licitatie-publica.ro/introducere-achizitii-publice/ 3/9
20.11.2017 Introducere in Achizitii Publice

Reprezinta documentul in baza caruia se intocmeste propunerea tehnica si determina propunerea


financiara.
Contractul –( prezentat in Sectiunea V din DSEPO): Contract de Furnizare, Contract de Servicii,
Contract de Lucarari;
Numirea comisiei de evaluare;
Publicarea anuntului de participare.

Anuntul de participare:
NOTA : Pentru atragerea unui numar ca mai mare de participanti se pot utiliza si alte mijloace de informare la
nivel national. Aceste metode de informare suplimentare sunt esentiale pentru eficienta procedurii si pentru a
demonstra diligenta autoritatii contractante in derularea procedurii.

Operatorul economic gaseste un anunt de licitatie publica de interes, obtine Caietul de Sarcini si Documentatia
de Atribuire aferente licitatiei, pregateste dosarul de participare si ideplineste cerintele autoritatii
contractante, pana la data limita specificata in anunt.

3. DERULAREA PROCEDURII

Primirea candidaturilor si selectarea candidatilor (daca este cazul)/ Primirea ofertelor


Deschiderea ofertelor

Ofertele se deschid la data si locul indicate in anuntul de participare si in documentatia de atribuire. Orice
ofertant are dreptul de a fi prezent la sedinta de deschidere a ofertelor.

Nota : Nici o oferta nu poate fi respinsa la deschidere, cu exceptia : ofertelor intarziate, ofertelor care nu fac
dovada constituirii garantiei pentru participare.

Evaluarea ofertelor

Eliminarea intr-o anumita etapa determina iesirea din competitie.

Comisia de evaluare are obligatia de a desfasura activitatile de examinare si evaluare numai la sediul autoritatii
contractante.

Pe parcursul evaluarii comisia de evaluare va solicita clarificarile pecare le considera necesare pentru evaluarea
fiecarei oferte, specificand termenul de transmiterea acestora.

Orice decizie a comisiei de evaluare trebuie sa intruneasca acordul a cel putin doua treimi din numarul
membrilor sai.

In caz de divergente de pareri intre membrii comisiei de evaluare, presedintele acesteia are obligatia de a solicita
reanalizarea punctelor dedivergenta, in scopul finalizarii in timp util a etapei de evaluare a ofertelor si de
stabilire a ofertei castigatoare.

Stabilirea ofertei castigatoare

Oferta castigatoare se va desemna din ofertele admisibile, pe baza aplicarii criteriului pentru atribuirea
contractului de achizitie publica:

pretul cel mai scazut;


costul cel mai scazut;
cel mai bun raport calitate-pret;
cel mai bun raport calitate-cost.

http://blog.licitatie-publica.ro/introducere-achizitii-publice/ 4/9
20.11.2017 Introducere in Achizitii Publice

Daca si preturile ofertate sunt egale atunci autoritatea contractanta are dreptul sa solicite ofertantilor care au
oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara, in plic inchis, sau sa atribuie contractul de achizitie publica
unuia dintre ofertanti care au oferit cel mai mic pret, pe baza aplicarii unor criterii suplimentare cu caracter
exclusiv tehnic.

4. FINALIZAREA PROCEDURII

Comisia de evaluare inainteaza Raportul de Evaluare Autoritatii Contractante;


Autoritatea contractanta comunica tuturor celor implicati rezultatul aplicarii procedurii;
In perioada de asteptare, de la comunicarea rezultatului pana la incheierea contractului, se pot transmite
Contestatiile;
Solutionarea contestatiilor (daca este cazul);
Incheierea contractului.

Contractul de achizitie publica se incheie:

cu ofertantul a carui oferta este stabilita castigatoare de catre comisia de evaluare;


numai devreme 7 zile de la transmiterea rezultatului procedurii si in perioada de valabilitate a ofertelor.
Daca ofertantul a carui oferta este castigatoare refuza sa semneze contractul, acesta pierde garantia de
participare, iar procedura se finalizeaza astfel:
fie se atribuie contractul de achizitie publicaurmatorului clasat;
fie se anuleaza procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
returnarea garantiilor de participare la licitatie se face in cel mult 3 zile lucratoare de la publicarea
anuntului de atribuire.

e) Publicarea Anuntului de Atribuire

Anuntul de atribuire se publica in cel mult 48 de zile dupa ce s-a finalizat procedura de licitatie deschisa, licitatie
restransa, dialog competitiv, negociere, prin atribuirea contractului de achizitie publica sau prin incheierea
acordului – cadru.

Proceduri de Atribuire:

licitatia deschisa (LD); Detalii aici!


licitatia restransa (LR); Detalii aici!
negocierea competitiva (ND); Detalii aici!
dialogul competitiv (DC); Detalii aici!
parteneriatul pentru inovare (PPI); Detalii aici!
negocierea fara publicare prealabila (NFPP); Detalii aici!
concursul de solutii (CS); Detalii aici!
procedura de atribuire aplicabila in cazul serviciilor sociale si al altor servicii specifice; Detalii aici!
procedura simplificata (PS);Detalii aici!

– Online:

Licitatie deschisa Detalii


Licitatie restransa Detalii
Cerere de oferte Detalii
Achizitie directa prin Catalog electronic Detalii
Licitatia electronica Detalii

– Offline

Licitatie deschisa
Licitatie restransa
http://blog.licitatie-publica.ro/introducere-achizitii-publice/ 5/9
20.11.2017 Introducere in Achizitii Publice

Cerere de oferte
Negociere competitiva
Dialogul competitiv
Parteneriatul pentru inovare

5. DERULAREA CONTRACTULUI / ACORDULUI CADRU

Constituirea Garantiei de buna executie ( daca este cazul);


Intrarea in efectivitate a contractului;
Derularea Acordului Cadru;
Indeplinirea obligatiilor asumate si receptii partiale;

6. FINALIZARE CONTRACT

Receptie finala

Informatii complete privind Etapele procesului de achizitie publica, gasiti in articolul dedicat acestui subiect:
Procesul de achizitie publica – Etape

Cele mai importante informatii in domeniul achizitii publice, le gasiti in colectia noastra de articole Aici.

Resurse pentru articol: Legea 98/2016 privind achizitiile publice si ANAP

Related Posts:

Achizitii publice : Achizitii publice – Ghid Achizitii publice – Achizitii publice –


Infiintarea Comitetului… privind respectarea… Achizitiile Publice din… Legislatie achizitii…

Achizitii publice – Legea AmCham Romania –


nr. 100/2016 privind… Reforma sistemului de…

Search

Licitatii publice zilnic, pe email

http://blog.licitatie-publica.ro/introducere-achizitii-publice/ 6/9
20.11.2017 Introducere in Achizitii Publice

Categories
.Important-Util
Achizitii publice
Anunturi Licitatii
Constructii
Economie
Fonduri europene
IMM
Industrie
Infrastructura
Investitii
Noutati
SEAP
SICAP

Recent Posts

Achizitii publice – Impartirea pe loturi


Achizitii publice – Documentatia de atribuire
Achizitii publice – Strategia de contractare
Achizitii publice – Strategia anuala de achizitie publica
Achizitii publice – Licitatii internationale pentru dezvoltare

Tags

achizitie achizitii achizitii publice Acord - Cadru ANAP anunt participare Arad Bihor Brasov Bucuresti caiet de
sarcini Cluj Comisia Europeana Constanta constructii contract CPV crestere deseuri Economie finantare fonduri fonduri

europene Iasi IMM infrastructura INS investitii licitatie licitatii lucrari Lucrari de constructii
oportunitati de afaceri Oradea proiect reabilitare Romania SEAP servicii Suceava Timis transport UE valoarea estimata
www.licitatie-publica.ro

Twitter

Twitter messages not available.

http://blog.licitatie-publica.ro/introducere-achizitii-publice/ 7/9
20.11.2017 Introducere in Achizitii Publice

Tenders from Romania

- executie lucrari „Reparatii capitale adaposturi si amplasamente - sectie Microrezervatie”


Data publicarii: 17.11.17Natura contractului: Contract de lucrariRegiune: ConstanţaTermenul limita
pentru depunere:22.11.17Tipul documentului:Anunt de participareDescriere: : presupune executia tuturor
lucrarilor necesare in vederea realizarii obiectivului de investitie „Reparatii capitale adaposturi si
amplasamente - sectie Microrezervatie” (locatiile vizate sunt: caini dingo si enot, vaci pitice, manej ponei,
porci pecari, reni, mufloni, pelicani, capre, alpaca, iepuri de Patagonia, […]
INLOCUIRE USI
Data publicarii: 17.11.17Natura contractului: Contract de lucrariRegiune: Bistriţa-NăsăudTermenul limita
pentru depunere:24.11.17Tipul documentului:Anunt de participareDescriere: INLOCUIRE USI La
gardinita cu Program Saptamanal Dumbrava Minunata Bistrita. Proc. demont. usilor si ferestrelor din
lemn, transport si montaj usi interior albe PVC 1C -10.84mp, Proc. demont. usilor si ferestrelor din lemn,
transport si montaj usi ext. 2 canate albe […]
Achizitie AGENT DE FLOCULARE
Data publicarii: 01.11.17Natura contractului: Contract de produseRegiune: BraşovTermenul limita pentru
depunere:05.12.17Tipul documentului:Anunt de participareDescriere: AGENT DE FLOCULARE
Grup vinciuri 4x20 tf la Depoul de Locomotive Cluj
Data publicarii: 01.11.17Natura contractului: Contract de produseRegiune: Cluj, BucureştiTermenul limita
pentru depunere:23.11.17Tipul documentului:Anunt de participareDescriere: Grup vinciuri 4x20 tf la
Depoul de Locomotive Cluj
Contract de servicii de proiectare (proiect tehnic, DTAC, DTOE, program pentru monitorizarea zonelor cu
potential de instabilitate si asistenta tehnica din partea proiectantului) din cadrul proiectului ”Regiunea
Nord –Est - Axa rutiera strategica 1: Iasi- Suceava”
Data publicarii: 01.11.17Natura contractului: Contract de serviciiRegiune: IaşiTermenul limita pentru
depunere:04.12.17Tipul documentului:Anunt de participareDescriere: Realizarea serviciilor de proiectare
(DTAC, DTOE, Proiect tehnic si detalii de executie, Program pentru monitorizarea zonelor cu potential de
instabilitate si asistenta tehnica din partea proiectantului) din cadrul proiectului ”Regiunea Nord –Est -
Axa Rutiera Strategica 1: Iasi- Suceava”, conform caietului […]

Go To Top »

blog.licitatie-publica.ro

Pages

Home
Despre noi
Introducere Achizitii Publice
Anunturi Licitatii
Dictionar
Legislatie
Contact
Linkuri Utile

Stay In Touch
Site RSS Feed

More

http://blog.licitatie-publica.ro/introducere-achizitii-publice/ 8/9
20.11.2017 Introducere in Achizitii Publice

Thanks for dropping by! Feel free to join the discussion by leaving comments, and stay updated by subscribing
to the RSS feed.
© 2014
blog.licitatie-publica.ro

http://blog.licitatie-publica.ro/introducere-achizitii-publice/ 9/9