Sunteți pe pagina 1din 211

ACHIZITII PUBLICE

Sistemul Achizitiilor Publice

Supravegherea sistemului achiziţiilor publice este asigurată de:

- Autoritatea pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor


Publice (A.N.R.M.A.P.);

- Ministerul Economiei şi Finanţelor (M.E.F.) – U.C.V.A.P.

- Agenţia pentru Serviciile Societăţii Informaţionale – Operatorul


sistemului electronic de achiziţii publice (S.E.A.P.);

- Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (C.N.S.C.);


PRINCIPII DE
ATRIBUIRE

Atentie!

Orice situatie pentru care nu exista o reglementare


explicita se interpreteaza prin prisma principiilor
PRINCIPII

 Nediscriminarea
 Tratamentul egal
 Recunoasterea reciproca
 Transparenta
 Proportionalitatea
 Eficienta utilizarii fondurilor
publice
 Asumarea raspunderii
Exemple:
1. La procedura de achiziţie de cartofi au dreptul de a depune
oferte atât operatori economici persoane juridice (societăţi
comerciale), cât şi producători autorizaţi (persoane fizice). În
acest fel se asigură respectarea principiului nediscriminării
între persoanele fizice şi cele juridice.

2. La procedura de achiziţie de manuale şcolare pentru învăţarea


limbii engleze au dreptul să participe cu oferte, atât editurile
române, cât şi edituri străine. Astfel se asigură respectarea
principiului nediscriminării operatorilor economici indiferent de
naţionalitate.

3. La procedura de achiziţie de carnete de muncă au dreptul să


participe cu oferte atât imprimeriile proprietate de stat
(Imprimeria Naţională, Imprimeria BNR) cât şi cele proprietate
privată. Astfel se asigură respectarea principiului
nediscriminării operatorilor economici indiferent de forma de
proprietate.
Exemple:

1. Prin DA s-a prevăzut că ofertanţii trebuie să facă dovada că nu


au obligaţii de plată a impozitelor la data de 1.03.2007. Pentru a
respecta principiul tratamentului egal, comisia de evaluare are
obligaţia de a-i descalifica pe toţi acei ofertanţi care nu
îndeplinesc această condiţie, chiar dacă din punct de vedere
economic oferta acestora este mai avantajoasă.

2. Prin caietul de sarcini s-a cerut ca produsul oferit să aibă o


memorie RAM de cel puţin 1 GB. Pentru a respecta principiul
tratamentului egal, comisia de evaluare nu are dreptul de a
accepta ofertele care nu îndeplinesc această cerinţă chiar dacă,
din punct de vedere economic, oferta acestora este mai
avantajoasă.
Exemple:

Prin DA s-a prevăzut că operatorii economici


trebuie să facă dovada că sunt certificaţi ISO
9001/2001.
Pentru a respecta principiul tratamentului
egal, comisia de evaluare nu are dreptul de
a considera că nu îndeplinesc cerinţa
operatorii economici care au certificare
echivalentă.
Exemple:
1. Pentru a asigura transparenţa procedurii, autoritatea contractantă are
obligaţia de a publica anunţurile/ invitaţiile de participare în SEAP.

2. Pentru a asigura transparenţa procedurii, autoritatea contractantă are


obligaţia de a transmite un exemplar al procesului verbal al sedinţei de
deschidere tuturor ofertanţilor, indiferent dacă au fost prezenţi sau nu la
şedinţă.

3. Pentru a respecta principiul transparenţei, autoritatea contractantă are


obligaţia de a comunica tuturor participanţilor la procedură răspunsul la
o solicitare de clarificări invocată de un alt operator economic interesat
de atribuirea contractului.

4. În cazul aplicarii criteriului oferta cea mai avantajoasă economic, în


scopul respectării principiului transparenţei se vor preciza, în anunţul
de participare şi în documentaţia de atribuire, factorii de evaluare şi
ponderile ce urmează a fi aplicate la evaluarea ofertelor
Exemple:

În cazul unui contract de furnizare papetărie


cu o valoare estimată de 200.000 de euro,
ce urmează să fie atribuit, solicitarea unei
cerinţe minime privind experienţă similară
în furnizare de papetărie de cel puţin
200.000 de euro poate fi considerată ca
afectare a principiului proporţionalităţii.
Exemple:

Primaria oraşului X a cumpărat o maşină de teren cu


dotări de lux: tapiţerie de piele, tablou de bord din
lemn de mahon, sistem de sunet stereo, motor de
injecţie de 8 cilindri, cutie de viteze automată cu 7
viteze.
Autoritatea contractantă a încălcat astfel principiul
utilizării eficiente a fondurilor deoarece nu poate
să justifice utilitatea achiziţiei, faţă de necesităţile
concrete ale instituţiei sau ale comunităţii.
Contracte publice
Ce sunt contractele publice?

 Acorduri, pe diferite perioade de timp,


intervenite, de regula, intre o persoana de
drept public si una de drept privat
Vointa
achizitorului
Acord
pe o perioada de
timp

Vointa
ofertantului
După natura juridica a autoritatii
contractante

atribuit de
Contract de achizitie
organisme
publica
de drept public

atribuit de entităţi care


Contract
desfăşoară activităţi
sectorial
relevante
După obiectul contractului

Contract de furnizare

Contract de
servicii

Contract de
lucrari
Contractul de furnizare:

Presupune:

 furnizarea unuia sau mai multor produse:


 prin cumparare,
 cumparare in rate,
 inchiriere cu sau fara optiune de cumparare.
 leasing, cu sau fara optiune de cumparare.

 Contractul ce are ca obiect principal furnizarea de produse


si, cu titlu accesoriu, operatiuni/lucrari de instalare si
punere in functiune
Contractul de servicii :
Presupune:

prestarea unuia sau mai multor servicii.

Serviciile sunt impartite in doua categorii:

Categoria A – se aplica legea in litera si spirit

Categoria B – se aplica numai spiritul legii

De retinut!
 Nu trebuie combinate servicii din categoria A si B in scopul
evitarii aplicarii legii
Selectarea tipului de contract public

 Contractul de achiziţie publica care are ca obiect atât


furnizarea de produse, cat şi prestarea de servicii este
considerat:

- contract de furnizare, dacă valoarea estimată a


produselor este mai mare decât cea a serviciilor

- contract de servicii, dacă valoarea estimată a


serviciilor este mai mare decât cea a produselor.
Contractului de lucrari

Presupune:

 fie, executia de lucrari legate de una dintre activitatile


economice sau executia unei constructii;

 fie, atat proiectarea cat si executia de lucrari legate


de una dintre activitatile economice sau atat
proiectarea cat si executia unei constructii;

 fie, realizarea prin orice mijloace, a unei contructii


care corespunde cerintelor precizate de autoritatea
contractanta.
După obligaţia de a respecta legea
achiziţiilor publice

- Contracte care trebuie atribuite potrivit legii

- Contracte considerate excepţii de la


aplicarea legii

-Contracte sectoriale considerate exceptii de


la aplicarea legii
Contracte care trebuie atribuite potrivit legii

 de regulă, orice contract de achiziţie publică

 de regulă, orice contract sectorial

 încheierea acordului-cadru

 organizarea oricărui concurs de soluţii


In functie de durata contractului

o singura executare
In interiorul anului
bugetar

executari
succesice

multianual
e
Pe mai multi ani
bugetari
concesiun
i
Compartimentul de
achizitii publice
Atribuitiile compartimentul de
achizitii publice sunt:

 elaborarea programului anual al achiziţiilor


publice,
 elaborarea sau coordonarea activitatii de
elaborare a documentaţiei de atribuire
 indeplinirea obligatiilor referitoare la
publicitate
 aplicarea şi finalizarea procedurilor de
atribuire;
 elaborarea si pastrarea dosarului achizitiei
publice.
 Celelalte compartimente ale autoritatii au
obligaţia de a sprijini activitatea
compartimentului de achiziţii publice.

 AC are dreptul de a achizitiona servicii de


consultanta pentru

 elaborarea documentatiei de atribuire


 aplicarii procedurii de atribuire.
Procesul de
achizitie publica

succesiune de etape, ce trebuie parcurse pentru


a se obţine produsul sau dreptul de utilizare al
acestuia, serviciul sau lucrarea, in urma atribuirii
unui contract de achizitie publica
Procesul de achizitie publica

1. Intocmirea planului achizitiilor publice

2. Elaborarea documentatiei de atribuire

3. Chemarea la competitie

4. Derularea procedurii de atribuire

5. Atribuirea contractului de achizitie


publica/acordului-cadru

6. Incheierea dosarului de achizitie publica


Planul Anual al Achizitiilor
Publice
Programul Anual al Achizitiilor Publice

 se întocmeşte, într-o primă variantă, înainte


de elaborarea propunerii de buget;

 se definitivează după aprobarea bugetului


propriu al autorităţii contractante;

 se poate modifica ori completa ori de cate


ori este nevoie, dacă apar modificări în buget,
respectiv sunt identificate noi resurse
financiare sau apar noi necesităţi.
Etape in elaborarea PAAP

 identificarea necesităţii;

 estimarea valorii;

 punerea în corespondenţă cu CPV;

 ierarhizarea necesităţilor;

 alegerea procedurii;

 identificarea fondurilor;

 elaborarea calendarului;

 definitivarea şi aprobarea planului;

 dacă se doreşte reducerea termenelor, elaborarea şi transmiterea anunţului


de intenţie;
Programul anual contine:
obiectul:
 contractului
 acordului-cadru data estimata pentru:
 sistemului de achizitie inceperea procedurii
publica
finalizarea procedurii

cod CPV
responsabilul achizitiei
valoarea estimata

modalitatea de
achizitie:
 procedura de

atribuire;
 modalitate

speciala;
 procedura proprie.
Programul anual - model

obiectul cod Anunt valoarea Procedura data data responsab


contract CPV de estimata aplicata de de il
intentie - euro -
acord-cadru start stop

Furnizare nu 98000 Licitatie Popescu


100 PC Gigi
deschisa
Servicii de nu 8000/an Licitatie Ionescu
curatenie deschisa Ghe.
Lucrari da 880000 Licitatie Marius I.
consolidare deschisa
Intocmirea PAAP - riscuri
Identificare necesitati:

- amestecul oficialilor la nivel inalt in decizia de


achizitie
- achizitia este nejustificata din punct de vedere
economic sau daunatoare din punct de
vedere al mediului
- lipsa de comunicare intre departamente pentru
stabilirea corecta a nevoilor
- identificarea nevoilor dupa aprobarea
bugetului
Intocmirea PAAP - riscuri

Corespondenţa cu CPV:

- superficialitate in identificarea codului corespunzator achizitiei

Alegere procedura:

- abuzul utilizării de proceduri necompetitive prin invocarea existentei


exceptiilor legale
- divizarea contractelor cu obiecte similare in contracte de valoare
mica invocandu-se scopuri diferite
- abuzul in utilizarea situatiei de extrema urgenta
Estimarea
valorii
contractului
Scopul estimarii valorii
contractului
 cuantificarea resurselor financiare necesare
realizării achiziţiei

 identificarea de posibile surse de finanţare viabile

 alegerea procedurilor de atribuire a respectivelor


contracte

 stabilirea ponderii de 20% pentru achizitiile


electronice
Cum estimam valoarea contractelor?

 Se identifica si Se insumeaza toate costurile


posibil a aparea pe parcursul derularii
contractului, astfel incat acesta sa se finalizeze la
termenul stabilit.

 se vor lua in considerare si costurile date de:


 modalitatea de achizitie: on-line sau off-line
 durata contractului
 suplimentari ale obiectului contractului
 eventuale
 majorari ale pretului contractului,
 costuri accidentale.
Cand se stabileste Ve?

 Inainte de initierea procedurii

 Nota!
Sa aiba valabilitate in momentul transmiterii spre
publicare a anuntului de participare sau a invitatiei
de participare
Estimare - riscuri

- evaluare superficiala a valorii contractului fara a fi


luate in calcul toate costurile care pot intervenii
- supraevaluare in ideea favorizarii unui anumit
contractant
- utilizarea unui model de calcul care sa conducă la o
valoare care sa nu presupuna aplicarea unei
proceduri competitive
Modalitati de estimare a
valorii contractului de AP
Contracte de furnizare

➨ Produse ce necesită operaţii de instalare şi punere în

funcţiune:

Ve = V produs + V instalare şi punere în funcţiune

➨ Nu este stabilită modalitatea de procurare:

Ve = V cea mai mare aferentă dobândirii produselor


Contracte de furnizare

➨ Dobândire produse prin leasing

1) durata contractului cunoscută la data estimării

Ve = Σ ratelor plătibile + Vreziduală

2) durata contractului necunoscută la data estimării

Ve = Vratălunarăplătibilă x 48 + Vreziduală
Contracte de furnizare

➨ Dobândire produse în cadrul unor contracte cu caracter de


regularitate sau în cadrul unor contracte ce trebuie reînnoite:

Ve = nr. de unităţi x V actualizată/ unitate produs similar sau

Ve = ΣVe contracte ce vor fi atribuite în următoarele 12


luni (din momentul primei livrări)
Contracte de furnizare

➨ Dobândire produse similare - pe loturi de produse;


atribuire contract pe lot de produse

Ve = Σ V aferentă fiecărui lot

➨ Dobândire produse prin închiriere sau prin


cumpărare în rate - durata contractului cunoscută
la data estimării:

Ve = Σ ratelor plătibile
Contracte de furnizare

Exceptie!!

Daca valoarea cumulată a tuturor loturilor > 75.000 euro,


se poate aplica cererea de ofertă numai pentru loturile care
îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

 Ve, fără TVA, a lotului respectiv este </= 75.000 euro

 valoarea cumulată a loturilor pentru care se aplică


procedura cererii de ofertă nu depăşeşte 20% din valoarea
totală a produselor care urmează să fie furnizate
Exemplu

- avem nevoie de produse de 100.000 euro

- este sigura finantarea pentru 80.000 euro

- pentru atribuirea contractului de furnizare se


aplica licitatia deschisa,

- urmand ca in functie de suplimentarea fondurilor


sa fie aplicata cererea de oferte pentru restul
pana
la 20.000 euro.
Contracte de servicii

➨ tarif mediu lunar posibil de estimat şi:

 durată cunoscută (sub 48 de luni)

Ve = (V tarif mediu lunar) x (nr. de luni)

 durată necunoscută sau mai mare de 48 luni

Ve = (V tarif mediu lunar) x 48


Contracte de servicii

➨ cu caracter de regularitate:

Ve = (Tarif lunar actualizat / prestaţie


serviciu similar) x (nr. de luni) sau

Ve = ΣV contracte de servicii similare


estimate a fi atribuite în următoarele
12 luni (din momentul primei
prestaţii)
Contracte de servicii

➨ Servicii similare pe tranşe

fiecare tranşă = contract distinct:

Ve = Σ V aferentă fiecărei tranşe

➨ Servicii de asigurare:

Ve = primă de asigurare x nr. de rate


Contracte de servicii

➨ Servicii bancare, alte servicii financiare:

Ve = taxe + comisioane + dobânzi + alte


remuneraţii

➨ proiectare, urbanism, inginerie şi alte servicii tehnice:

Ve = onorarii + taxe aferente


Contracte de servicii

Exceptie!!

Daca valoarea cumulată a tuturor loturilor > 75.000 euro,


se poate aplica cererea de ofertă numai pentru loturile
care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

 Ve, fără TVA, a lotului respectiv </= 75.000 euro

 valoarea cumulată a loturilor pentru care se aplică


procedura cererii de ofertă nu depăşeşte 20% din valoarea
totală a produselor care urmează să fie furnizate
Contracte de lucrări

➨ Se pun la dispoziţia executantului: utilaje


şi/sau echipamente tehnologice, alte
amenajări şi dotări necesare execuţiei
lucrărilor:

Ve = Ve execuţie lucrări + valoare


echipamente, utilaje, alte dotări etc.
Contracte de lucrări

➨ execuţie obiectiv ce cuprinde obiecte cu


funcţionalitate independentă:

Ve = Σ valoare obiecte cu funcţionalitate


independentă
➨ realizare ansamblu lucrări de construcţii –
montaj, furnizare echipamente, instalaţii, utilaje,
alte dotări:

Ve = Ve execuţie lucrări + Ve echipamente,


inclusiv montaj + Ve instalaţii, inclusiv
montaj + Ve alte dotări, inclusiv montaj
Contracte de lucrări

Exceptie!!

Daca valoarea cumulată a tuturor obiectelor/loturilor


care intră în componenţa lucrării respective depăşeşte
pragul de 500.000 euro, atunci autoritatea contractantă
are dreptul de a aplica procedura cererii de ofertă numai
pentru obiectele/loturilecare îndeplinesc în mod
cumulativ, următoarele condiţii:

 Ve, fără TVA, a obiectului/lotului respectiv </=500.000 euro

 Ve cumulată a obiectelor/loturilor pentru care se aplică


prezenta excepţie nu depăşeşte 20% din valoarea totală
estimată a lucrării.
De retinut!!!

Daca mai multe produse/servicii/lucrări sunt destinate aceluiasi


obiectiv sau proiect specific, valoarea acestora trebuie luata in
considerare in calculul valorii estimate a contractului.

Lotul este grupul de produse/servicii/lucrari identice sau


asemanatoare achizitionate simultan sau succesiv.

Produsele similare reprezintă produse cu acelaşi uz sau cu uz


similar care sunt grupate sub acelaşi cod CPV, cum ar fi uniforme
pentru bărbaţi şi uniforme pentru femei. În această situaţie
procedura se alege în funcţie de valoarea estimată cumulată.
Exemple de produse similare care au acelaşi uz sau uz similar:
alimente, mobilier de birou, consumabile pentru birotică,
consumabile pentru tehnica de calcul.
De retinut!!!

Dacă lucrările au acelaşi cod CPV, dar urmează să fie


executate pe amplasamente diferite şi pentru care au
fost elaborate studii de fezabilitate diferite, atunci
valoarea estimată se calculează pentru fiecare lucrare
în parte.

Serviciile de consultanţă financiară nu pot fi considerate


servicii similare cu cele de consultanţă tehnică. În
consecinţă, procedura de atribuire se alege în funcţie
de valoarea estimată pentru fiecare contract în parte.
Documentatia de
atribuire
Documentatia de atribuire

Reprezinta acele documente care contin:

 cerintele formale,
 cerinte tehnice
 cerinte financiare,

Permite descrierea obiectiva a obiectului contractului

Sta la baza elaborarii ofertei.


Caracteristici ale
documentatiei
Documentatia de atribuire trebuie sa fie:

 clara,
 completa
 fara echivoc
 finalizata inainte de transmiterea:
 anuntului de participare,
 a invitatiei de participare
Continutul documentatiei

Documentatia de atribuire contine:

 Fisa de date a achizitiei

 Caietul de sarcini sau documentatia descriptiva

 Clauzele contractuale obligatorii

 Formulare si modele
Documentatia de atribuire
Cine o intocmeste?

 Compartimentul intern specializat


sau
 Consultantii angajati
Ordinea de elaborare a
documentatiei
2. stabilire clauze 3. stabilire cerinte
contractuale minime de calificare

lansare
1. stabilire specificatii 4. stabilire criterii
tehnice de selectare

documentatie 5. stabilire criteriu


de atribuire
de atribuire- gata

8. definitivare documentatie
6. stabilire solicitare
de atribuire
garantie de participare

7. completarea Fisei
de date a achizitiei
Pasul 1 - stabilire specificatii
tehnice sau documentatia descriptiva

Specificatiile tehnice formeaza Caietul de sarcini


sau documentatia descriptiva

Specificatiile tehnice sunt, in general, acele:


cerinte,
prescriptii,
caracteristici tehnice
cu ajutorul carora sunt descrise produsele, serviciile
sau lucrarile
Specificatiile tehnice se definesc
prin :

- referire la standarde nationale care adopta standarde


europene sau omologari tehnice

- precizarea performantelor si/sau cerintelor


functionale, care pot include caracteristici de mediu;

- precizarea performantelor si/sau cerintelor


functionale, sustinute prin standarde, omologari tehnice si
specificatii tehnice comune

- combinare, pentru anumite caracteristici se precizeaza


performate si/sau cerinte functionale si pentru alte
caracteristici, standarde sau omologari tehnice.
Stabilire specificatii tehnice - riscuri

- ajustarea specificatiilor de asa maniera incat sa


corespunda unui singur operator economic

- ajustarea specificatiilor la cererea nejustificata a unui


factor decizional de la nivelul autoritatii contractante

- stabilirea de specificatii vagi sau care nu sunt in


concordanta cu nivelul dorit al performantelor

- intalniri frecvente si fara motiv cu ofertantul preferat in


vederea consultarii in legatura cu cerintele tehnice
Pasul 2 - stabilire clauze
contractuale
Clauzele contractuale obligatorii sunt acele
prevederi contractuale pe care orice contract trebuie sa
le contina.

Clauzele contractuale obligatorii sunt:


 obiectul principal al contractului;
 preţul contractului şi modalităţi de plată;
 durata contractului;
 sancţiuni pentru neexecutarea culpabilă a
obligaţiilor;
 documentele contractului;
 obligaţiile principale ale părţilor.
De retinut!
 Contractul este format din clauze obligatorii si alte
clauze pe care autoritatea le considera necesare si
la care nu doreste sa renunte.
 Atunci când se stabilesc clauzele contractuale
trebuie specificat:
 care clauze sunt imperative
 care clauze pot fi ajustate în funcţie de
specificul contractului
 Clauzele contractuale imperative nu se vor
confunda cu cele obligatorii pe care orice contract
trebuie să le conţină.
Stabilire clauze contractuale
riscuri

- stabilirea unor clauze cu caracter general


care nu au legatură specifică cu nevoia
autorităţii contractante şi cu obiectul
contractului

- impunerea unor penalităţi excesive


Pasul 3 - stabilire cerinte minime de
calificare/selectie

Cerintele de calificare si criteriile de selectie se


refera numai la:

 situatia personala;
capacitatea de exercitare a activitatii profesionale;
situatia economica si financiara;
capacitatea tehnica si/sau profesionala;
standarde de asigurare a calitatii;
standarde de protectie a mediului, daca este cazul.
Stabilire cerinte minime de calificare
- riscuri

- cerinţe “croite” pentru anumiţi operatori


economici, însoţite de note justificative
superficiale, fără o susţinere reală
3A - Situatia personala
obligatorie
Situatia personala a operatorului economic se
dovedeste prin prezentarea:
 unui cazier judiciar sau declaratie pe proprie
raspundere
prin care arata ca nu se incadrareaza in situatia de a fi
fost condamnat in ultimii 5 ani printr-o hotarare
judecatoreasca definitiva pentru:
- participare la activitati ale unei organizatii criminale,
- coruptie,
- frauda
- spalare de bani.
3B- Situatia personala
optionala
Demonstrarea situatiei personale se face prin
prezentarea unei declaratii prin care arata ca :
nu este in stare de faliment, lichidare, afacerile nu ii sunt
administrate de un administrator judiciar, sau activitatile sale
comerciale nu sunt suspendate sau nu fac obiectul unui
aranjament cu creditorii;
si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si
contributiilor de asigurari sociale catre buget;
nu a fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hot.def. pentru o
fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru
comiterea unei greseli in materie profesionala;
nu prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile
solicitate de catre autoritatea contractanta
3C- Capacitatea de exercitare a
activitatii profesionale

Pentru a-si demonstra capacitatea de


exercitare a activitatii profesionale, operatorul
economic va prezenta documente edificatoare prin care
sa dovedeasca:

• forma de inregistrare ca persoana fizica sau


juridica
si, daca este cazul,

• atestarea ori apartenenta din punct de vedere


profesional.
3D- Situatia economica si
financiara
La cerere, situatia economica si financiara se
demonstreaza prin documente edificatoare:

 declaratii bancare corespunzatoare sau


dovezi privind asigurarea riscului
profesional;
bilantul contabil sau extrase de bilant, daca
este posibil;
declaratii privind cifra de afaceri globala
sau, privind CA in domeniu pentru ultimii 3 ani,
auditul financiar emis de persoane
autorizate
De retinut !

Este interzis a se solicita indeplinirea unor cerinte


minime referitoare la situatia economica si financiara
care ar conduce la restrictionarea participarii la
procedura de atribuire.

Daca se impun cerinte minime de calificare


referitoare la situatia economica si financiara atunci
autoritatea contractanta trebuie sa justifice
aceasta cerinta printr-o nota justificativa atasata la
dosarul achizitiei.
3E- Capacitatea tehnica si/sau
profesionala
Capacitatea tehnica si/sau profesionala se
apreciaza in functie de:

 experienta,
 aptitudini,
 eficienta si eficacitatea operatorului economic.

Atentie!
Solicitarea oricarei informatii se face in functie de
complexitatea obiectului contractului si
numai in masura in care aceste informatii sunt
relevante pentru indeplinirea contractului.
De retinut !

Este interzis a se solicita indeplinirea unor cerinte


minime referitoare la capacitatea tehnica si/sau
profesionala care ar conduce la restrictionarea
participarii la procedura de atribuire.

Daca se impun cerinte minime de calificare


referitoare la capacitatea tehnica si profesionala
atunci autoritatea contractanta trebuie sa justifice
aceasta cerinta printr-o nota justificativa atasata la
dosarul achizitie.
3F - Standarde de asigurare a
calitatii

Daca se solicitata prezentarea de certificate,


prin care se atesta respectarea anumitor standarde
de asigurare a calitatii,
atunci
aceasta solicitare trebuie sa se raporteze la sistemele
de asigurare a calitatii bazate pe seriile de
standarde Europene relevante certificate de
organisme conforme cu seriile de standarde Europene
privind certificarea.
3G- Standarde de protectie a
mediului

Se poate solicita certificate, prin care se atesta


respectarea anumitor standarde de protectie a
mediului,
atunci acestea trebuie sa se raporteze:
 fie la Sistemul Comunitar de Management
Ecologic si Audit (EMAS);
fie la standarde de gestiune ecologica bazate pe
seriile de standarde Europene sau internationale in
domeniu, certificate de organisme conforme cu
legislatia comunitara /internationala privind
certificarea.
Pasul 4 - Stabilirea criteriului de
atribuire

Criteriul de atribuire se alege dintre:

oferta cea mai avantajoasa dpv economic

fie

in mod exclusiv, pretul cel mai scazut.


De retinut!

Criteriul de atribuire:

se precizeaza in mod obligatoriu:


in anuntul de participare si
in documentaţia de atribuire.

 contine factori care au legatura numai cu oferta

 odata stabilit nu poate fi schimbat pe toata


durata de aplicare a procedurii de atribuire.
Pasul 5 –Stabilire garantii

Se poate solicita garantie de participare

Trebuie solicitata garantie de buna executie a


contractului

Cand se solicita prezentarea de garantii trebuie sa se


tina cont de:
- costurile suplimentare pe care le implica
si
- un potential comportament necorespunzator al
operatorilor
Pasul 6 - Completarea Fisei de date a
achizitiei

Se completeaza formatul standard al


fisei de date cu cerintele si informatiile
stabilite anterior
Pasul 7 - Stabilire formulare si
modele

Se adauga la formatul standard al fisei de date


toate formularele si modele considerate necesare
si utile.
Pasul 8 - Definitivare documentatie de
atribuire

Se definitiveaza prin:
• punerea la un loc a tuturor celor stabilite
anterior,
• verificarea claritatii informatiilor
totul, prin grija compartimentului specializat în
atribuirea contractelor.

Nota: In cazul in care documentatia de atribuire este


elaborata de o firma de consultanta, compartimentul
intern trebuie sa coordoneze si sa supervizeze
activitatea respectiva.
Punerea la dispozitie a
documentatiei de atribuire

- La cerere
- Se inmaneaza direct
- Se transmite prin posta
- Pe site-ul institutiei sau in SEAP

 Daca se solicita clarificari, atunci se transmit


raspunsurile la toti cei interesati sa participe.
Solicitarea de clarificari

Orice operator economic interesat are dreptul


de a solicita clarificari privind documentatia
de atribuire

In cel mult 3 zile lucratoare de la primirea unei


solicitari de clarificari autoritatea
contractanta are obligatia de a raspunde in
mod clar, complet si fara ambiguitati
Raspunsul la clarificari

Raspunsurile insotite de intrebarile aferente se transmit


catre toti operatorii economici care au obtinut DA

Identitatea celui care a solicitat clarificarile nu se


dezvaluie.

Raspunsul la clarificari se transmite nu mai tarziu de 6


zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Daca documentatia este disponibila in SEAP, clarificarile


sau modificarile acesteia se fac cunoscute prin
crearea unui nou fisier electronic la care se va asigura
accesul direct si nerestrictionat.
Chemarea la competitie
Ce presupune chemarea la
competitie?

 Publicarea anuntului de participare

 informare cu privire la obiectul contractului


 punerea la dispozitie a documentatiei de atribuire
 raspuns la solicitarile de clarificari

 instiintarea UCVAP privind verificarea procedurala;

 Cunoasterea regulilor de participare

 Evitarea conflictului de interese


Chemarea la competitie

 Prin transmiterea spre publicare a unui:

 Anunt de intentie

 Anunt de participare

 In SEAP, OJEC, orice alte ziare


Verificarea anunturilor

 ANRMAP

Nota: In masura in care contractul are o valoarea mai mare


decat pragurile prevazute pentru cererea de oferte.

 In termen de o zi, de la acceptul de publicare, SEAP are


obligatia
 de a transmite spre publicare catre JOUE
 de a publica anuntul in SEAP
Anuntul de intentie
 Poate initia orice procedura de atribuire

 Este obligatoriu
 daca se doreste beneficierea de reducere de termene
 si daca:
 contractele/acordurile-cadru de furnizare si servicii,
din aceeasi grupa CPV, pentru 12 luni, au Vtot, ≥
750.000 euro;
 contractele/acordurile-cadru de lucrari, pentru 12
luni au Vtot ≥ 5.000.000 euro.

 Nu creaza obligatia efectuarii achizitiei


Anuntul de participare

 Initiaza procedura de:


licitatie deschisa,
licitatie restransa,
dialog competitiv,
negociere cu publicarea anunt.

Se transmite spre publicare pentru:


atribuirea contractului de achizitie publica
incheierea acordului-cadru;
lansarea unui sistem dinamic de achizitie;
organizare unui concurs de solutii.
Anuntul de atribuire

Se transmite in cel mult 48 de zile dupa ce:

 S-a finalizat procedura de licitatie deschisa, licitatie


restransa, dialog competitiv sau negociere, cerere de
oferte prin atribuirea contractului sau incheierea
acordului-cadru

 S-a finalizat un concurs de solutii prin stabilirea


concurentului castigator

 S-a atribuit un contract de achizitie publica printr-un


sistem dinamic de achizitii
Reguli generale de
participare
Cine poate participa?

Orice operator economic are dreptul de a


participa, la procedura de atribuire.

 individual
sau
 intr-un grup de operatori.
Participarea

operatorilor economici intr-un grup de operatori se


poate realiza ca:

 asociat
sau
 subcontractant
Asocierea

 Mai multi operatori economici au dreptul de a se


asocia pentru a depune candidatura sau oferta
comuna.

 Nu exista obligatia legalizării.


Nota! AC poate solicita legalizarea asocierii.
 Daca se solicita, se precizeaza in anunt si se justifica.

 Nu se poate interzice asocierea sau,


 Ofertantii nu pot fi obligati sa se asocieze
Subcontractare

Ofertantul are dreptul de a include in propunerea tehnica


posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv.

Nota: AC nu are dreptul de a interzice subcontractarea.


AC nu are dreptul de a limita subcontractanrea

Contractul de subcontractare reprezinta actul juridic încheiat


între operatori economici, din care unul are calitatea de parte în
contractul de achiziţie publică.
Caracterisitici ale subcontractarii:

- se încheie pe baza angajamentului ferm al subcontractantului


faţă de OE declarat caştigător, angajament prezentat in ofertă;

- se încheie în aceleaşi condiţii în care operatorul economic va


semna contractul de achiziţie;

- se prezintă autorităţii contractante la momentul semnarii


contractului de achiziţie publică;

- nu crează obligaţii ale subcontractorilor faţă de autoritatea


contractantă, aceştia având calitate de terţi în contractul de
achiziţie publică.
De retinut!

- schimbarea subcontractantului nu va afecta preţul


contractului.

- schimbarea subcontractantului va fi notificată achizitorului


în vederea actualizării listei.

- autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune


operatorului economic declarat câştigător un anumit
subcontractant.
Subcontractare

ofertantul are obligatia de a preciza:

 partea/partile din contrat pe care


intentioneaza sa le subcontracteze

 datele de recunoastere ale subcontractantilor


propusi
Interdicţie
 În cadrul aceleiasi proceduri operatorul nu are
dreptul :

 sa depuna doua sau mai multe candidaturi/oferte


individuale si/sau comune, sub sactiunea
excluderii din competitie a tuturor
candidaturilor/ofertelor in cauza

 sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie


nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte
oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei
individuale sau, dupa caz, a celei in care este
ofertant asociat
Probeme ....

- Cum se rezolva situatia in care la deschiderea


ofertelor un membru din comisie descopera ca se
afla intr-o situatie de incompatibilitate?

- Daca la o procedura, X participa in calitate de


ofertant in nume propriu si totodata participa si in
calitate de ofertant asociat. Ce decizie luati?

- Daca la o procedura, X participa in calitate de


ofertant in nume propriu si totodata participa si in
calitate de subcontractant. Ce decizie luati?
In cazul atribuirii de contracte rezervate
AC are dreptul de a solicita
participarea la procedura numai:

 unor ateliere protejate


 acelor ofertanti care se angajeaza sa indeplineasca
contractul in contextul unor programe de angajare
protejata (angajatii implicati sunt persoane cu
dizabilitati).

 Notă: se precizează explicit in anuntul de participare.


Alegerea modalitatii de atribuire

depinde de:
 complexitatea contractului
 valoarea estimata a contractului

 costurile implicate de atribuirea contractului;

 nivelul de dezvoltare si concurenta pe piata


Modalitati de atribuire contracte

Atribuire
contracte
Procedur
i
Modalitati de Incheiere acorduri-
atribuire cadru
Contracte
subsecvente
Lansare sistem de achizitie
dinamic
Modalitati de atribuire a contractului - regula

- Licitatie deshisa
Off- - Licitatie restransa
line - Cerere de oferte*
Modalitati de - Cumparare directa**
atribuire
traditionale
- Licitatie deshisa
On- - Licitatie restransa
line - Cerere de oferte
-Catalog electronic*
-Licitatia electronica**
Modalitati de atribuire contracte - exceptii

-Negociere cu anunt
Modalitati de
Off- -Negociere fara
atribuire
line anunt
exceptionale
- Dialog competitiv
- Concurs de solutii*
off-line vs on-line
Procedura off-line Procedura on-line
Responsabilitatea alegerii si derularii procedurii revine
in totalitate autoritatii contractante
- Se aplica pentru orice produs , lucrare sau - Se aplica ptr produsele , lucrarile sau
serviciu serviciile care pot fi definite cu acuratete
- Se desfasoara la sediul autoritatii - Se desfasoara in sistemul electronic
contractante
- Oferta se depune sau se transmite prin - Oferta se transmite electronic*
curier la sediul autoritatii
- Propunerea financiara se poate face - Propunerea financiara se deschide dupa
cunoscuta in sedinta de deschidere evaluarea tehnica
- Criteriile de evaluare sunt aplicate de - Criteriile de evaluare sunt aplicate de
comisie sistem
- Conditiile de anulare sunt cele inscrise in - Se anuleaza procedura si daca nu este
lege la art.209 completat formularul electronic
-Rezultatul
se transmite in 3 zile de la -Rezultatul se transmite instantaneu de
aprobarea raportului de atribuire catre sistem
Dupa complexitate se disting:

 Proceduri comune
Licitatie deshisa
Licitatie restransa

 Proceduri exceptionale
Negociere
Dialog competitiv
Concurs de solutii

 Proceduri simplificate
Cerere de oferte
Cumparare directa
Contractul sau acordul-cadru se
atribuie de regula prin:

Licitatie deschisa

Licitatie restransa

Atentie!
Contractul sectorial se atribuie de regula
prin:
Licitatie deschisa
 Licitatie restransa
Negocierea cu anunt
Exceptii de atribuire a contractului

 Negociere cu anunt
 Negociere fara anunt
 Cerere de oferte
 Dialog competitiv
 Concurs de solutii

Atentie la incadrarea in circumstantele


prevazute de lege!
PROCEDURI DE
ATRIBUIRE
PROCEDURI DE ATRIBUIRE

 mecanism de intrare intr-o relatie contractuala


Derularea procedurii de atribuire

 daca este cazul, primirea candidaturilor si selectarea


candidatilor/concurentilor;

 daca este cazul, derularea rundelor de negociere;

 primirea ofertelor/solutiilor;

 deschiderea ofertelor;

 examinarea si evaluarea ofertelor/solutiilor;

 stabilirea ofertei castigatoare/solutiei;

 anularea procedurii, daca este cazul;


Proceduri de atribuire

licitaţia deschisă LD
licitaţia restrânsă LR
dialogul competitiv DC
Negocierea N
cererea de oferte CO
concurs de soluţii CS
Cumpararea directa

 de produse, servicii sau lucrări dacă


valoarea estimată nu depăşeşte echivalentul
în lei a 15.000 euro;

 achiziţia se realizează pe baza de document


justificativ - factura/comanda
Licitaţia deschisă

Licitaţia deschisă reprezintă procedura de


atribuire a contractului de achiziţie publică la
care orice operator economic interesat are
dreptul de a depune ofertă.
Licitaţia deschisă
 se iniţiază prin transmiterea spre publicare a unui anunţ de
participare prin care se solicită operatorilor economici depunerea de
oferte;

 se desfăşoară, de regulă, într-o singură etapă;

 se poate finaliza printr-o etapă suplimentară de licitaţie electronică;

 este recomandat a fi aplicată atunci când oferta pe piaţă nu este


excedentară;

 se poate organiza în totalitate electronic.


Licitaţia deschisă
 orice operator economic are dreptul de a depune
oferta

 in cazul in care se doreste finalizarea licitatiei


deschise prin licitatie electronica, atunci acest lucru
trebuie specificat in anuntul de participare si in
documentatia de atribuire.

 in cazul in care se primesc numai oferte care depaşesc


valoarea estimata, se poate lua decizia de anulare a
procedurii de licitatie urmata de initierea negocierii
cu publicare in temeiul art.110 lit.a.
Licitaţia deschisă
TERMENE

Valoarea >= Termen Transmit Documen- JOUE


prag limit JOUE tatie in +
a SEAP SEAP

Fara publicare 52 45 47 40

Cu publicare 36 29 31 24

Valoarea <= Termen limita Documentatie in


prag SEAP SEAP
20 15
Schema logica Licitatie Deschisa
Licitaţia restrânsă

Licitaţia restrânsă reprezintă procedura la


care orice operator economic are dreptul de
a-şi depune candidatura, urmând ca numai
candidaţii selectaţi să aibă dreptul de a
depune ofertă.
Licitaţia restrânsă
 se desfasoara, de regula, in doua etape:
 etapa de selectare a candidatilor;
 etapa de evaluare a ofertelor depuse de catre candidatii
selectati.

 se initiaza prin transmiterea spre publicare a unui


anunt de participare prin care se solicita operatorilor
economici depunerea de candidaturi.

 se poate finaliza printr-o etapa suplimentara de


licitatie electronica.

 este recomandat a fi aplicata atunci cand oferta pe


piata este excedentara.
Licitaţia restrânsă
 in cazul in care se doreste finalizarea licitatiei restranse prin licitatie electronica, atunci
acest lucru trebuie specificat in anuntul de participare si în documentatia de atribuire.

 in anunţul de participare se precizeaza numarul minim de candidati ce vor fi selectaţi sau


dupa caz numarul maxim. Numarul minim nu poate fi mai mic de 5.

 candidatii se selecteaza prin aplicarea criteriilor de selectie stabilite in anuntul de participare.

 in cazul in care in urma etapei de selectie nu au fost selectati cel puţin 3 candidati, procedura
se anuleaza.

 in cazul în care in urma etapei de selectie au fost selectati cel putin 3 candidati se poate lua
decizia de a trece in etapa a doua a procedurii.

 invitaţiile de participare la etapa a doua se transmit in acelasi timp tuturor candidatilor


selectati.

 este interzisa invitarea la etapa a doua a licitatiei restranse a unui operator economic care nu
a depus candidatura in prima etapa sau care nu a indeplinit criteriile de selectie.

 in etapa a doua de evaluare a ofertelor candidatii nu au dreptul de a se asocia in scopul


depunerii de oferta comuna.
Licitaţia restrânsă
TERMENE

Termen Urgenţă Transmis Urgenţă


limita JOUE +
JOUE

Valoarea > prag 37 15 30 10

Valoare<= prag 10 - - -
Licitaţia restrânsă
Etapa I

 Daca nr. candidatilor selectati < nr. minim indicat

atunci AC are dreptul de a:

- anula procedura;

- continua procedura numai cu candidatii selectati,

Obligatie: asigurare concurenta reala.


Licitaţia restrânsă
Etapa II

 AC transmite numai candidatilor selectati

• o invitatie de participare, si
• documentatia de atribuire
Licitaţia restrânsă
Etapa II - TERMENE

Valoarea >prag Termen Urgenta Documen- Urgenta


limita tatie in +
SEAP SEAP
Fara 40 12 35 12
publicare
Cu publicare 22 12 - -

Valoarea<= 22 10 17 -
prag
Schema logica Licitatie Restransa
Dialogul Competitiv

 Se aplica cand sunt indeplinite cumulativ conditiile:

 aplicarea procedurii de LD sau LR ar face imposibila atribuirea


contractului de achizitie publica in cauza
 contractul este considerat a fi de complexitate deosebita;

 pentru care nu se pot defini specificatiile tehnice;


 nu se poate stabili montajul juridic sau financiar al
proiectului
Dialogul Competitiv (2)

 Procedura se desfasoara in trei etape:


• de preselectie a candidatilor;
• de dialog cu candidatii admisi in urma
preselectiei;
• de evaluare a ofertelor finale depuse.

Atenţie! oferta cea mai avantajoasă


economic unic criteriu de
atribuire
Dialogul Competitiv (3)

 Orice operator economic are dreptul de


a-si depune candidatura

 Numai candidatii selectati participa la


consultari pentru identificarea
solutiilor optime

 Pe baza acestora candidatii selectati


depun oferta finala
Dialogul Competitiv (4)
Termene

Termen limita Transmit electronic


OJEC

Valoare>prag 37 30

Valoare<=prag 30 -
Dialogul Competitiv
Etapa I
Nr. candidati admisi trebuie sa fie cel putin egal cu nr. minim indicat
in anuntul de participare
Atentie! Nr. minim nu poate fi mai mic de 3

Daca nr. candidatilor preselectati < nr. minim indicat


atunci autoritatea contractanta are dreptul de a:
 anula procedura;
 continua procedura numai cu acei candidati preselectati,

 AC transmite, concomitent, tuturor candidatilor admisi:


o invitatie de participare, si
 documentatia de atribuire (include si documentatia descriptiva)

Obligatie: asigurare concurenta reala.


Dialogul Competitiv (9)
Etapa II
Documentatia descriptiva trebuie sa contina:
- descrierea necesitatilor,
- obiectivelor
- constrangerilor autoritatii,
- daca este cazul primele care vor fi acordate
participantilor la dialog
- runde succesive (pentru a reduce numarul
de solutii discutate)

Nota: Reducerea solutiilor se realizeaza numai pe baza


factorilor de evaluare stabiliti in documentatia de atribuire.
Schema logica Dialog Competitiv
NEGOCIEREA

Procedura prin care autoritatea

 deruleaza consultari cu candidatii


selectati si
 negociaza clauzele contractuale,
inclusiv pretul,
cu unul sau mai multi dintre acestia.
NEGOCIEREA

- cu publicarea prealabila a unui anunt de


participare;

- fara publicarea prealabila a unui anunt de


participare
Negocierea cu anunt

Negocierea cu publicare reprezinta procedura


prin care autoritatea contractanta deruleaza
consultari cu candidatii preselectati/selectati
si negociaza clauzele contractuale, inclusiv
pretul, cu unul sau mai multi dintre acestia.
Negocierea cu anunt
 se aplica, in conditiile legii, indiferent de valoarea
estimata a contractului.

 se aplica pentru atribuirea:


 contractului de achizitie publica numai daca autoritatea contractata
se regaseste intr-una din situatiile prevazute la art.110.
 contractului sectorial atunci cand autoritatea contractanta care
desfasoară activitati relevante alege aceasta procedura.

 se desfasoara, de regula, in doua etape:


 etapa de selectare a candidatilor;
 etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidatii selectati.

 se initiaza prin transmiterea spre publicare a unui


anunt de participare
Negocierea cu anunt

 in cazul art. 110, alin. 1, lit. a. din ordonanta, se poate decide organizarea
unei etape suplimentare de licitatie electronica, atunci acest lucru
trebuie specificat in anuntul de participare si in documentatia de atribuire.

 in anuntul de participare se precizeaza numarul minim de candidati ce vor


fi selectati sau dupa caz numarul maxim. Numarul minim nu poate fi mai
mic de 3.

 candidatii se selecteaza prin aplicarea criteriilor de selectie stabilite in


anuntul de participare.

 in cazul in care in urma etapei de selectie au fost selectati cel putin 3


candidati se poate lua decizia de a trece in etapa a doua a procedurii.

 invitatiile de participare la etapa a doua se transmit in acelasi timp tuturor


candidatilor selectati.
Negocierea cu anunt - situatii

In urma aplicării

- licitaţiei deschise,
- licitaţiei restrânse,
- a dialogului competitiv
- a cererii de oferte

nu a fost depusă nicio ofertă sau au fost depuse numai oferte


inacceptabile ori neconforme.

NOTA! Vor fi invitati la negociere ofertantii care la procedura


anterioara au întrunit criteriile de calificare si au depus ofertele
conform regulilor formale de depunere.
Negocierea cu anunt - situatii
Aplicarea procedurii de negociere in acest caz este posibila:
- numai dupa anularea procedurii initiale si
- numai daca cerintele initiale prevazute in DA nu sunt
modificate substantial.

La iniţierea negocierii, pentru a nu fi considerate modificari


substantiale, DA nu va suferi modificari in ceea ce priveste:

 criteriile de calificare
 criteriul de atribuire
 specificatiile tehnice din caietul de sarcini
 factorii de evaluare.
Negocierea cu anunt - situatii

 În situatii exceptionale, temeinic motivate, atunci cand natura


lucrarilor/produselor/serviciilor sau riscurile implicate de executarea/
livrarea/prestarea acestora, nu permit o estimare initială globala a
pretului viitorului contract de achizitie publica.

 Atunci cand serviciile care urmează sa fie achizitionate, indeosebi


serviciile financiare, aşa cum sunt acestea prevazute in categoria 6 din
anexa nr.2A, sau serviciile intelectuale, cum ar fi cele care implica
proiectarea lucrarilor, sunt de asa natura incat caietul de sarcini nu
poate fi elaborat cu precizia pe care o impune atribuirea unui contract de
achizitie publica prin aplicarea licitaţiei deschise sau licitatiei restranse.

 Atunci cand lucrarile ce urmează a fi executate sunt necesare exclusiv in


scopul cercetarii stiintifice, experimentarii sau dezvoltarii tehnologice, si
numai daca acestea nu se realizeaza pentru obtinerea unui profit si nici
nu urmaresc acoperirea costurilor aferente.
Negocierea cu anunt

Termen Urgenta Transmit Urgenta


limita JOUE +JOUE

Valoare>prag 37 15 30 10

Valoare<=prag10 -
Negocierea cu anunt – etapa I

 Depunere candidaturi

 Aplicare criterii de preselecţie

 Preselectare candidaţi

 Comunicări privind rezultatul preselecţiei


.
Negocierea cu anunt – etapa II

 Transmiterea invitatiei la negociere candidatilor preselectati

- nu sunt prevazute termene minime


- AC trebuie sa stabileasca un termen rezonabil in vederea pregatirii ofertei
preliminare

 Runda de negociere pe baza ofertelor preliminare


- are loc la data, ora si locul stabilite in invitatia de participare la negocieri
- se realizeaza cu fiecare candidat selectat in parte
- in cadrul rundei se discuta modul in care oferta preliminara raspunde
necesitatilor AC

 Runda de negociere pe baza ofertelor revizuite

- se realizeaza numai daca este necesara desfasurarea unor runde


succesive de negociere.

 Stabilirea datei, orei de depunere a ofertelor finale

- termenul pentru depunerea ofertelor finale este stabilit de AC


- este supus discutiilor in cadrul etapei de negociere.
Negocierea cu anunt – etapa II

 Evaluare oferte finale

- depunerea ofertelor finale


- evaluare oferte finale si desemnare
castigator.
Schema logica Negociere cu anunt
Negocierea fara anunt

 se aplica, in conditiile legii, indiferent de valoarea


estimata a contractului.

 se aplica pentru atribuirea:


 contractului de achiziţie publica conform art.122.
 contractului sectorial conform art.252.

 se desfasoara, de regula, in doua etape:


 etapa de selectare a candidatilor;
 etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidatii selectati.

 se initiaza prin transmiterea unei invitatii la negociere


unui sau mai multor operatori economici.
Negocierea fara anunt - situatii

1. Din motive tehnice, artistice sau pentru motive legate de


protectia unor drepturi de exclusivitate, contractul de achizitie
publica poate fi atribuit numai unui anumit operator economic.

Notă: Dreptul de autor se rasfrange asupra:

 unei lucrari literare, artistice sau stiintifice, inclusiv asupra filmelor,


benzilor pentru emisiunile de radio sau de televiziune precum si
efectuarea de inregistrari audio, video;
 brevet, inventie, inovatie, licenta, marca de comert sau de fabrica,
franciza, proiect, desen, model, plan, schita, formula secreta sau
procedeu de fabricatie ori software.

Exemplu: Un sculptor are dreptul exclusiv de a repara o lucrare


creata de el insusi, dar nu poate avea un drept exclusiv de a
produce fotografii cu lucrarea sa.
Negocierea fara anunt - situatii
2. Ca o masura strict necesara, atunci cand perioadele de aplicare
a:
 licitaţiei deschise,
 a licitaţiei restrânse
 a negocierii cu publicarea unui anunţ de participare
 a cererii de oferte

nu pot fi respectate din motive de extrema urgenta determinate de


evenimente imprevizibile si care nu se datoreaza sub nici o forma
unei actiuni sau inactiuni a autoritatii contractante.

Atentie:
AC nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioada mai mare
decat cea necesara pentru a face fata situatiei de urgenta
Extrema urgenta reprezinta necesitatea de a rezolva imediat o problema
ale carei consecinte in caz de nerezolvare sunt deosebit de grave
Negocierea fara anunt - situatii

3. Produsele ce urmeaza a fi livrate sunt


fabricate exclusiv in scopul cercetarii
stiintifice, experimentarii, studiilor sau
dezvoltarii tehnologice, si numai daca
acestea nu se realizeaza pentru
obtinerea unui profit si nici nu urmaresc
acoperirea costurilor aferente.
Negocierea fara anunt - situatii
4. Este necesara achizitionarea de la furnizorul initial a unor cantitati
suplimentare de produse destinate inlocuirii partiale sau extinderii
echipamentelor/instalaţiilor livrate anterior, si numai daca
schimbarea furnizorului initial ar pune autoritatea contractanta in
situatia de a achizitiona produse care, datorita caracteristicilor
tehnice diferite de cele deja existente, determina incompatibilitati
sau dificultati tehnice sporite de operare si intretinere.

Atentie:

- Perioada in care astfel de contracte de achiziţie publica pot fi atribuite


nu trebuie sa depaseasca, de regula, 3 ani de la atribuirea
contractului de furnizare initial.
- Pentru contractele sectoriale care au ca obiect furnizarea de produse
aplicarea procedurii de negoiere fara publicare se poate realiza
pentru achizitionarea de la acelasi furnizor intr-o perioada care
poate depasi 3 ani de la data atribuirii contractului initial.
Negocierea fara anunt - situatii

5. Se achizitioneaza materii prime cotate la bursele


de marfuri, achizitia acestora realizandu-se ca
urmare a tranzactiilor de pe piata la disponibil

Atentie:
Materia prima este produsul natural sau materialul
semifabricat, destinat prelucrarii sau transformarii
in alte obiecte sau in vederea fabricarii unui
produs finit si care nu se mai regaseste in starea
initiala la sfarsitul procesului de fabricatie.
Negocierea fara anunt - situatii

6. Produsele pot fi achizitionate in conditii deosebit de avantajoase


de la un operator economic care isi lichideaza definitiv afacerile,
de la un administrator judiciar care administreaza afacerile unui
operator economic in stare de faliment sau lichidare, printr-un
aranjament cu creditorii unui operator economic in stare de
faliment sau lichidare

7. Ca urmare a unui concurs de solutii, contractul de servicii trebuie


sa fie atribuit, conform regulilor stabilite initial, concurentului
castigator sau unuia dintre concurentii castigatori ai concursului
respectiv, in acest din urma caz autoritatea contractanta avand
obligatia de a transmite invitatie la negocieri tuturor concurentilor
castigatori.
Negocierea fara anunt - situatii
8. Este necesara achizitionarea unor lucrari sau servicii suplimentare sau
aditionale, care nu au fost incluse in contractul initial, dar care, datorita
unor circumstante neprevazute, au devenit necesare pentru indeplinirea
contractului in cauza, si numai daca se respecta, in mod cumulativ,
urmatoarele conditii:

- atribuirea sa fie facuta contractantului initial;

- lucrarile sau serviciile suplimentare/aditionale nu pot fi, din punct de vedere


tehnic si economic, separate de contractul initial fara aparitia unor
inconveniente majore pentru autoritatea contractantă sau, desi
separabile de contractul initial, sunt strict necesare in vederea indeplinirii
acestuia;

- valoarea cumulata a contractelor/actelor aditionale care vor fi


atribuite/incheiate pentru lucrari si/sau servicii suplimentare/aditionale nu
depaseste 50% din valoarea contractului initial.
Negocierea fara anunt - situatii
9. Ulterior atribuirii unui contract de lucrari sau de servicii, AC isi propune sa
achizitioneze noi lucrari, respectiv noi servicii, care sunt similare lucrarilor
sau serviciilor achizitionate prin atribuirea contractului initial, si numai
daca se respecta, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

- atribuirea se face contractantului iniţial iar noile lucrari, respectiv noile servicii, constau in
repetarea unor lucrari sau servicii similare celor prevazute in contractul atribuit initial si sunt
conforme cu cerintele prevazute in caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii respectivului
contract;

- contractul de lucrari/servicii initial a fost atribuit prin procedura de licitatie deschisa sau restransa;

- valoarea estimata a contractului initial de lucrari/servicii s-a determinat prin luarea in considerare
inclusiv a lucrarilor/serviciilor similare care pot fi achizitionate ulterior;

- in anuntul de participare la procedura aplicata pentru atribuirea contractului iniţial s-a precizat
faptul ca autoritatea contractanta are dreptul de a opta pentru achizitionarea ulterioara de noi
lucrari similare, respectiv noi servicii similare, de la operatorul economic a carui oferta va fi
declarata castigatoare in cadrul procedurii respective;

- autoritatea contractanta are dreptul de a aplica aceasta procedura intr-un interval care nu poate
depasi 3 ani de la atribuirea contractului initial.
Schema logica
Negociere fara anunt
Cererea de oferte

 Procedura simplificata prin care autoritatea


solicita oferte de la mai multi operatori
economici

 în cazul în care valoarea estimată, fără TVA, a


contractului este mai mica decât

 pentru contractul de furnizare: 100.000 euro;


 pentru contractul de servicii: 100.000 euro;
 pentru contractul de lucrări: 750.000 euro
Cererea de oferte
 se iniţiază prin publicarea în SEAP a unei invitaţii
 se poate atribui contractul si daca s-a primit o singură
ofertă admisibilă

Invitaţia de participare:
 data limita stabilită pentru primirea ofertelor;
 adresa la care se transmit ofertele;
 valoarea estimta a contractului
 limba în care trebuie elaborata oferta;
 criterii minime de calificare (daca sunt cerute),;
 scurta descriere a obiectului contractului
 modul de obţinere a documentaţiei de atribuire
Cererea de oferte
TERMENE

Termen limita Documen-


tatie in SEAP
(furnizare)
10 6
Schema logica
Cerere de oferte
Concursul de solutii

Procedura prin care se achizitioneaza un plan sau


un proiect, prin selectarea acestuia pe baze
concurentiale
de catre un juriu, cu sau fara acordarea de
premii.

Domeniile de aplicare :
- amenajarea teritoriului,
- proiectare urbanistica si
peisagistica
- arhitectura
- prelucrare date
Concursul de solutii

 ca o procedură independentă
sau
 parte a unei proceduri care conduce la
atribuirea unui contract de servicii/lucrări.

Anuntul de participare
Transmis cu cel putin 52 de zile inainte de date
limita de depunere a solutiilor
Schema logica
Concurs de solutii
MODALITĂŢI
SPECIALE DE
ATRIBUIRE

ACORDUL-CADRU
Acordul-cadru

Acordul-cadru reprezinta intelegerea scrisa intervenita

- o autoritate contractanta - un operator economic

sau sau
si
- mai multe autoritati - mai multi operatori
contractante economici

al carei scop este stabilirea elementelor/conditiilor esentiale care vor


guverna contractele de achizitie publica ce urmeaza a fi atribuite intr-o
perioada data, in mod special in ceea ce priveste pretul si, dupa caz,
cantitatile avute in vedere
Acordul-cadru

 Acordul-cadru nu reprezintă baza legala pentru angajarea


fondurilor publice.

 In baza acordului-cadru se atribuie contracte subsecvente care


constituie temei legal pentru plata.

 Acordul-cadru nu se utilizeza in scopul de a acoperi toate


sectoarele unei piete sau game de produse, servicii sau lucrari,
incheind contracte subsecvente diferite cu fiecare operator in
parte; ex. lucrari de alimentare cu apa si lucrari de constructii.

 Acordul-cadru nu se poate utiliza abuziv sau impropriu de catre


autoritatea contractanta, incat sa impiedice, sa restranga sau sa
distorsioneze concurenta.
Acordul-cadru - interdictii
Autoritatea contractanta nu are dreptul:

 de a incheia acorduri-cadru cu o durata mai mare de 4 ani decat in cazuri


exceptionale si pe care le poate justifica doar prin obiectul specific al contractelor
subsecvente ce urmeaza sa fie atribuite in baza acordului-cadru respectiv;

 de a atribui contracte subsecvente care au ca obiect prestatii de alta natura


decat cele stabilite prin acordul-cadru;

 de a incheia acorduri-cadru pe baza carora se pot atribui contracte subsecvente


de tipuri sau natura diferite unele fata de altele;

 de a incheia contracte subsecvente decat cu operatorul sau operatorii economici


semnatari ai acordului-cadru si numai pe baza regulilor si conditiilor prevazute in
respectivul acord;

 de a atribui contracte subsecvente in numele si pentru o alta autoritate


contractanta care nu este parte in acordul-cadru respectiv decat in cazul in care
are calitatea de unitate de achizitii centralizate.
Acordul-cadru - atribuire

 Regula: procedura de licitaţie


deschisă sau licitaţie restrânsă.

 Excepţia: celelalte proceduri, în


circumstanţele specifice
Acordul-cadru

 dacă se încheie cu un singur operator


economic, atunci trebuie sa prevadă cel puţin:

 obligaţiile pe care operatorul economic şi le-a


asumat prin propunerea tehnica;
 preţul unitar pe care operatorul economic l-a
prevăzut în propunerea financiară
Acordul-cadru

 dacă se încheie cu mai mulţi operatori


economici, atunci numărul acestora nu poate
fi mai mic de 3
 şi trebuie sa prevadă cel puţin:
 obligaţiile operatorilor economici
 preţul unitar pe care fiecare operator
economic l-a prevăzut în propunerea
financiară
Acordul-cadru

 AC are dreptul de a atribui contracte de AP


subsecvente unui acord-cadru încheiat cu
mai mulţi operatori economici:

 fără reluarea competitiei;


 cu reluarea competitiei
Acordul-cadru

 AC are dreptul de a atribui contracte de AP


fără reluarea competitiei, dacă:

 toate elementele/condiţiile care vor guverna


contractele au fost stabilite în acordul-
cadru.
Acordul-cadru

 AC are dreptul de a atribui contracte de AP


cu reluarea competiţiei:
 respectând elementele/condiţiile
prevăzute în acordul-cadru;
sau
 dacă toate elementele/condiţiile nu au
fost clar prevăzute în acordul-cadru,
prin detalierea acestora sau prin
utilizarea altor elemente/condiţii
prevăzute în caietul de sarcini.
CANDIDATURA
OFERTA
Candidatura

Prin candidatura se inteleg documentele prin care un candidat isi


demonstreaza:

- situaţia personală
- capacitatea de exercitare a activităţii profesionale
- situaţia economică şi financiară
- capacitatea tehnică şi profesională

în vederea obtinerii invitatiei de participare pentru depunerea


ulterioara a ofertei, in cazul aplicarii unei proceduri de

 licitaţie restrânsă,
 negociere
 dialog competitiv.
Ce este oferta?

Actul juridic prin care operatorul economic


îşi manifestă voinţa de a se angaja într-un
contract de achiziţie publică.
Ce cuprinde oferta?

 Propunerea tehnică

 Propunerea financiară

Oferta se elaborează in conformitatea cu


prevederile din documentaţia de atribuire.
Oferta

 are caracter obligatoriu pe toată perioada de


valabilitate stabilită prin documentaţia de
atribuire.

 conţinutul este confidenţial până la data


stabilită pentru deschiderea acestora.
Ce este oferta alternativă?

acea ofertă care se poate:

 abate de la cerintele DA, intr-o anumită


măsură,

 depune numai în cazul în care criteriul de


atribuire este "cea mai avantajoasă ofertă dpv
economic".
Când este o ofertă
neconformă?

Atunci când:

 nu satisface cerinţele caietului de sarcini;

 conţine propuneri dezavantajoase referitoare


la clauzele contractuale pentru AC;

 conţine în cadrul propunerii financiare


preţuri care nu sunt rezultatul liberei
concurenţe şi nu pot fi justificate.
Când este oferta
inacceptabila?
Atunci când a fost depusă:

 după data şi ora limită de depunere a ofertelor

 la o altă adresă decât cea stabilită în anunţul de participare

 de un ofertant care nu îndeplineşte cerinţele minime de


calificare;

 nu a fost însoţită de garanţia de participare

 propunerea financiară depăşeşte valoarea fondurilor care pot fi


disponibilizate
Ce este oferta admisibilă?

oferta corespunzatoare din punct de vedere al


documentaţiei de atribuire.
COMISIA DE
EVALUARE
JURIUL
Comisia de evaluare
se nominalizeaza

 din cadrul compartimentului intern specializat

 Pot fi membri şi specialişti din cadrul altor


compartimente ale autorităţii contractante

 Expertii externi pot fi cooptati ca observatori


Comisia de evaluare
expertul vs specialist

 expertul - persoana competentă într-un anumit


domeniu, numită de un organ de stat

 specialistul - persoana special pregătită pentru a


lucra într-un anumit domeniu
Comisia de evaluare
expertul

 va elabora un raport de specialitate cu privire la


aspectele tehnice, financiare sau juridice.

 nu are drept de vot


Comisia de evaluare
Confidenţialitatea şi imparţialitatea

declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate -


semnată înainte de preluarea atribuţiilor
specifice în cadrul procesului de evaluare.
Incompatibilităţi
pentru membrii

Nu au dreptul să fie membri:

 soţ/sotie, rudă sau afin, până la gradul al patrulea


inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de
administraţie/organul de conducere sau de
supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi;
 persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes
sau acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre
ofertanţi/candidaţi;
 persoane aflate într-o situaţie care, în mod
obiectiv, induce dubii cu privire la asigurarea
imparţialităţii pe parcursul procesului de
verificare/evaluare a candidaturilor/ ofertelor.
In caz de incompatibilitate

 membrul are obligaţia de a solicita, înlocuirea sa


din componenţa comisiei / juriului .

 AC are obligaţia de a remedia aspectele care


determină apariţia conflictului de interese.
Operatiuni in evaluarea
ofertelor

 Deschiderea ofertelor
 Verificarea eligibilitatii si examinarea calificarilor
 Examinarea ofertelor
 Aplicarea criteriului
 Luarea deciziei privind oferta castigatoare
 Intocmire raport de evaluare

Se concretizeaza prin incheierea procesului verbal


de deschidere si a raportului de atribuire.
Deschiderea ofertelor

 Ofertele se deschid la data si ora anuntata in


anuntul de participare
 Comisia de evaluare trebuie sa fie prezenta
 Operatorii economici au dreptul sa participe la
deschidere
 Este recomandabil a fi citit PRETUL

Se concretizeaza prin incheierea procesului verbal


de deshidere
Evaluare oferte

 Verificarea eligibilitatii si examinarea calificarilor


 Examinarea ofertelor
 Aplicarea criteriului
 Luarea deciziei privind oferta castigatoare
 Intocmire raport de evaluare

Se concretizeaza prin incheierea raportului de


atribuire.
Examinare oferte

 In urma examinarii si verificarii


 eligibilitatiisi calificarii solicitate
 ofertetelor propriu-zise

se resping ofertele:
- inacceptabile sau
 - neconforme.
Problema ….

- Ce se intampla daca avem oferte care au


obtinut acelasi punctaj?

- Ce decizie luati daca primiti doua oferte cu


preturi egale, iar criteriul de atribuire este
pretul cel mai scazut?

- Ce decizie luati daca ofertantul declarat


castigator nu mai doreste sa semneze
contractul?
Atribuire contract sau incheiere acord
cadru

 dupa finalizarea evaluarii ofertelor, trebuie informati


ofertanţii despre deciziile referitoare la:
 atribuirea contractului de achiziţie publică,
 încheierea acordurilor-cadru,
 admiterea într-un sistem de achiziţie dinamic
 sau, despre anularea procedurii de atribuire şi
eventuala initiere ulterioară a unei noi proceduri.

Nota: Comunicarea se realizeaza in scris si nu mai târziu de 3


zile lucrătoare de la emiterea deciziilor respective.
Elaborarea raportului de atribuire
Raportul de atribuire cuprinde:

 denumirea si sediul autoritatii contractante;

 obiectul contractului de achizitie publica/acordului-cadru sau sistemului de achizitie dinamic;

 daca este cazul, denumirea/numele candidatilor participanti la procedura;

 daca este cazul, denumirea/numele candidatilor selectati si neselectati, precum si motivele care au
stat la baza selectarii sau neselectarii respectivilor candidati;

 denumirea/numele ofertantilor participanti la procedura;

 denumirea/numele ofertantilor respinsi si motivele care au stat la baza acestei decizii;

 daca este cazul, motivele concrete pentru care una sau mai multe dintre oferte au fost respinse ca
urmare a considerarii preturilor prezentate ca fiind neobisnuit de scazute;

 denumirea/numele ofertantului/ofertantilor a carui/caror oferta a fost declarata castigatoare si motivele


care au stat la baza acestei decizii;

 in cazul ofertantului/ofertantilor castigator/castigatori, partea din contract pe care acesta/acestia au


declarat ca o subcontracteaza impreuna cu denumirea/numele subcontractantilor;

 daca este cazul, justificarea hotararii de anulare a procedurii de atribuire.


Anularea procedurii de
atribuire

Procesul de stopare a procedurii


In ce circumstante?

 nivel nesatisfacator al concurentei

 oferte inacceptabile, neconforme sau


necorespunzatoare

 oferte care nu pot fi comparate


datorita modului neuniform de
abordare a solutiilor
In ce
circumstante?

 abateri grave de la prevederile legale afecteaza


procedura de atribuire sau fac imposibila
incheierea contractului.

Nota:
 erori sau omisiuni in cadrul documentatiei de atribuire
si/sau in modul de aplicare a procedurii de atribuire
 autoritatea contractanta se afla in imposibilitate de a
adopta masuri corective
Cand se ia decizia?

 Inainte de data transmiterii comunicarii


privind rezultatul aplicarii procedurii de
atribuire

 Inainte de data incheierii contractului


Incheierea dosarului de achizitie
publica
Ce contine?

a) nota privind determinarea valorii estimate;

b) anuntul de intentie şi dovada transmiterii acestuia spre publicare,


daca este cazul;

c) anuntul de participare şi dovada transmiterii acestuia spre


publicare şi/sau, dupa caz, invitatia de participare;

d) documentatia de atribuire;

e) nota justificativa privind alegerea procedurii de atribuire, in cazul


in care procedura aplicata a fost alta decât licitatia deschisa sau
licitatia restrânsa;
f) nota justificativa privind accelerarea procedurii de
atribuire, daca este cazul;

g) procesul-verbal al şedintei de deschidere a ofertelor;

h) formularele de oferta depuse in cadrul procedurii de


atribuire;

i) solicitarile de clarificari precum şi clarificarile


transmise/primite de autoritatea contractanta;

j) raportul procedurii de atribuire;


k) dovada comunicarilor privind rezultatul procedurii;

l) contractul de achizitie publica/acordul-cadru, semnate;

m) anuntul de atribuire şi dovada transmiterii acestuia spre publicare.

n) contestatiile formulate in cadrul procedurii de atribuire, daca este


cazul;

o) avizul consultativ emis in conformitate cu prevederile legale,


referitor la functia de verificare a aspectelor procedurale aferente
procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, daca este
cazul;

p) documentul constatator care contine informatii referitoare la


indeplinirea obligatiilor contractuale de catre contractant.
Contestatii in achizitii
publice
Da NU
Acceptare decizie
STOP CNSC

Operatori econ. Operator


implicati
Economic Comunicare
Copie contestatie

contestatie
3 zile de la adoptare
1 zi lucrat.de la primire

AC CNSC decizie

10 zile de la comunicare
PDV+Dosar
3 zile lucratoare de la data depunerii

Atac decizie
Comunicare
3 zile de la adoptare

NU
Acceptare decizie
CNSC Atac decizie Curtea deApel
10 zile de la comunicare

Da
Contestatie formulata inainte de
STOP data deschiderii ofertelor
Va multumesc!

Bogdan Dobrin

bogdan.dobrin@anrmap.ro
0213199565 – int. 123217
0722446975