Sunteți pe pagina 1din 75

ACHIZIII PUBLICE

- Suport de curs -
Pagina 2 din 75

CUPRINSUL LUCRRII
Pagina

1. DENUMIREA CURSULUI I OBIECTIVUL ACESTUIA _______________________________________________________________ 5
2. MODUL DE TESTARE AL CURSANILOR ________________________________________________________________________ 5
3. BIBLIOGRAFIE _____________________________________________________________________________________________ 5
4. CAZURI PRACTICE DE REZOLVAT PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE ACHIZIIE PUBLIC __________________________
Cazul 1: Modificare criterii de calificare i selecie. ______________________________________________________________ 7
Cazul 2: Oferta cu pre aparent neobinuit de sczut. ____________________________________________________________ 7
Cazul 3: Subcontractare de sericii.___________________________________________________________________________ 7
Cazul !: "sociere de operatori econo#ici. _____________________________________________________________________ 7
Cazul $: %epirea fondurilor alocate pentru realizarea ac&iziiei publice. ___________________________________________ '
Cazul (: Supli#entare e)ecutare lucrri. ______________________________________________________________________ '
Cazul 7: "cordul de asociere. ________________________________________________________________________________ '
Cazul ': Stabilirea alorii esti#ate pentru sericii de proiectare* erificare de proiecte* consultan i e)ecuia lucrrilor
aferente. ________________________________________________________________________________________________ '
Cazul +: Stabilire cod C,- pentru ac&iziia de sericii de proiectare. ________________________________________________ '
Cazul 1.: /er#enul de finalizare al contractului de ac&iziie public atribuit. ________________________________________ +
Cazul 11: "c&iziie de sericii de for#are profesional. __________________________________________________________ +
Cazul 12: -aloarea ofertei financiare. _________________________________________________________________________ +
Cazul 13: Supli#entare cantitate de produse pe parcursul desfurrii unei proceduri de atribuire. _____________________ +
Cazul 1!: ,articipanii 0ntr1o procedur de atribuire 2ne3ociere fr publicarea unui anun de participare4 pentru atribuire
unui contract de furnizare. _________________________________________________________________________________ +
Cazul 1$: 5nc&eierea contractului subsecent al unui acord1cadru 0n anul bu3etar ur#tor 0nc&eierii acordului1cadru. _____ 1.
5. CONINUTUL LUCRRII ____________________________________________________________________________________ 1!
5.1. PREZENTAREA SCOPULUI I PRINCIPIILOR ORDONANEI DE URGEN PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE ACHIZIIE
PUBLIC __________________________________________________________________________________________________ 1!
5.2. DOMENIUL DE APLICARE I E"CEPIILE ORDONANEI DE URGEN. TIPURILE CONTRACTELOR DE ACHIZIIE PUBLIC ____ 12
Pagina 3 din 75


$.2.1. %OM6789: %6 ",:8C";6 ": O;%O7"7<68 %6 9;=67<> ___________________________________________________ 12
$.2.2. 6?C6,<88:6 O;%O7"7<68 %6 9;=67<> _________________________________________________________________ 13
$.2.3. /8,9;8:6 %6 CO7/;"C/6 %6 "C@8A8<86 ,9B:8C> __________________________________________________________ 1!
5.3. DOSARUL DE ACHIZIIE PUBLIC __________________________________________________________________________ 15
$.3.1. ,>S/;";6" %OS";9:98 %6 "C@8A8<86 ,9B:8C> __________________________________________________________ 1$
$.3.2. CO7<879/9: %OS";9:98 %6 "C@8A8<86 ,9B:8C> ________________________________________________________ 1(
$.3.3. C";"C/6;9: %6 %OC9M67/ ,9B:8C ": %OS";9:98 %6 "C@8A8<86 ,9B:8C> ___________________________________ 17
$.3.!. CO7<879/9: ;",O;/9:98 ,;OC6%9;88 %6 "/;8B98;6 " 9798 CO7/;"C/ %6 "C@8A8<86 ,9B:8C> ________________ 17
5.4. REGULILE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIIE PUBLIC ___________________________________________ 1#
$.!.1. ;6=9:8 =676;":6 __________________________________________________________________________________ 17
$.!.2. %6C878<8" ,;OC6%9;8:O; %6 "/;8B98;6 D8 " C9M,>;>;88 %8;6C/6_________________________________________ 1'
$.!.3. 6?C6,<88 D8 87/6;%8C<88 ______________________________________________________________________________ 1+
$.!.!. ;6=9:8 %6 6S/8M";6 " -":O;88 CO7/;"C/9:98 %6 "C@8A8<86 ,9B:8C> ______________________________________ 1+
$.!.!.1. 6S/8M";6" -":O;88 CO7/;"C/9:98 %6 C9;78A";6 __________________________________________________ 19
Cazul 1: Autoritatea contractant nu are nc stabilit modalitatea de dobndire a produselor. ____________________ 19
Cazul 2: Autoritatea contractant a stabilit modalitatea de dobndire a produselor. ______________________________ 20
Cazul 3: Autoritatea contractant i propune s rennoiasc contractul ntr-o perioad dat. ______________________ 20
Cazul !: Autoritatea contractant i propune s achiziioneze produse similare dar de!alcate pe loturi. _____________ 20
Cazul !.1: Autoritatea contractant i propune s achiziioneze produse similare dar de!alcate pe loturi utiliznd
procedura "cerere de o!erte#. _________________________________________________________________________ 20
$.!.!.2. 6S/8M";6" -":O;88 CO7/;"C/9:98 %6 S6;-8C88 ____________________________________________________ 20
Cazul 1: Autoritatea contractant nu poate anticipa preul total al ser$iciului dar poate estima un tari! mediu lunar. ___ 20
Cazul 2: Autoritatea contractant i propune s rennoiasc contractul ntr-o perioad dat. ______________________ 21
Cazul 3: Autoritatea contractant i propune s achiziioneze ser$icii similare dar de!alcate pe loturi. ______________ 21
Cazul 3.1: Autoritatea contractant i propune s achiziioneze ser$icii similare dar de!alcate pe loturi utiliznd
procedura "cerere de o!erte#. _________________________________________________________________________ 21
Cazul !: Autoritatea contractant i propune s achiziioneze ser$icii de asi%urare. ______________________________ 21
Cazul $: Autoritatea contractant i propune s achiziioneze ser$icii bancare sau alte ser$icii !inanciare. ____________ 21
Cazul (: Autoritatea contractant i propune s achiziioneze ser$icii de proiectare urbanism in%inerie i alte ser$icii
tehnice. ___________________________________________________________________________________________ 21
$.!.!.3. 6S/8M";6" -":O;88 CO7/;"C/9:98 %6 :9C;>;8 ____________________________________________________ 21
Cazul 1: Autoritatea contractant pune la dispoziia e&ecutantului materiale utila'e echipamente tehnolo%ice necesare
e&ecuiei lucrrilor. __________________________________________________________________________________ 21
Cazul 2: Autoritatea contractant achiziioneaz un ansamblu de lucrri care presupune i !urnizarea de echipamente
instalaii utila'e sau alte dotri. ________________________________________________________________________ 21
Cazul 3: Autoritatea contractant i propune s achiziioneze lucrri dar de!alcate pe loturi. ______________________ 22
Pagina 4 din 75


Cazul 3.1: Autoritatea contractant i propune s achiziioneze lucrri dar de!alcate pe loturi utiliznd procedura "cerere
de o!erte#. _________________________________________________________________________________________ 22
$.!.!.!. 6S/8M";6" -":O;88 CO7/;"C/9:98 "/;8B98/ ,;87 O;="78A";6" 9798 CO7C9;S %6 SO:9<88 _____________ 22
$.!.!.$. 6S/8M";6" -":O;88 CO7/;"C/9:98 "/;8B98/ ,;87 57C@686;6" 9798 "CO;%1C"%;9 _____________________ 22
$.!.!.(. 6S/8M";6" -":O;88 CO7/;"C/9:98 "/;8B98/ ,;87/;197 S8S/6M %6 "C@8A8<86 %87"M8C __________________ 22
$.!.$. ;6=9:8 %6 6:"BO;";6 " %OC9M67/"<868 %6 "/;8B98;6 _________________________________________________ 23
$.!.$.1. CO7<879/9: %OC9M67/"<868 %6 "/;8B98;6 _______________________________________________________ 2(
$.!.$.2. CO7<879/9: C"86/9:98 %6 S";C878E%OC9M67/"<868 %6SC;8,/8-6 ____________________________________ 2(
$.!.$.3. OB<876;6" %OC9M67/"<868 %6 "/;8B98;6 _________________________________________________________ 2)
$.!.(. ;6=9:8 %6 ,";/8C8,";6 :" ,;OC6%9;" %6 "/;8B98;6 ___________________________________________________ 2(
$.!.7. ;6=9:8 %6 ,9B:8C";6 _______________________________________________________________________________ 27
$.!.7.1. "797<9: %6 87/67<86 __________________________________________________________________________ 2*
$.!.7.2. "797<9: %6 ,";/8C8,";6 _______________________________________________________________________ 2+
$.!.7.3. "797<9: %6 "/;8B98;6 _________________________________________________________________________ 2+
$.!.'. ;6=9:8 %6 COM978C";6 D8 %6 /;"7SM8/6;6 " %"/6:O; _________________________________________________ 2'
$.!.+. ;6=9:8 %6 6-8/";6 " CO7C:8C/9:98 %6 87/6;6S6 ________________________________________________________ 2+
5.5. ETAPELE $N ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIIE PUBLIC _________________________________________________ 3!
$.$.1. :8C8/"<8" %6SC@8S> _________________________________________________________________________________ 3.
$.$.1.1. ,9B:8C";6" "797<9:98 %6 ,";/8C8,";6 __________________________________________________________ (1
$.$.1.2. "CC6S9: :" %OC9M67/"<8" %6 "/;8B98;6 _________________________________________________________ (2
$.$.1.3. C;8/6;88:6 %6 C":8C8C";6 D8 %6 S6:6C<86 ___________________________________________________________ (2
$.$.1.!. CO7%8<88:6 %6 "79:";6 " ,;OC6%9;88 ____________________________________________________________ (2
$.$.1.$. %6,976;6" OC6;/68 D8 %6SC@8%6;6" "C6S/68". ;6S,87=6;6" OC6;/68. OC6;/" 87"CC6,/"B8:>* 76CO7CO;M>*
"%M8S8B8:> D8 CFD/8=>/O";6 ___________________________________________________________________________ ((
$.$.1.(. =";"7<8" %6 ,";/8C8,";6 D8 %6 B97> 6?6C9<86 ____________________________________________________ (,
$.$.1.7. /6;M676:6 D8 6/",6:6 S,6C8C8C6 %6 %6;9:";6 " ,;OC6%9;88 %6 "/;8B98;6 :8C8/"<86 %6SC@8S> ___________ (+
$.$.1.'. 87/6;%8C<88 57 %6;9:";6" ,;OC6%9;88 %6 :8C8/"<86 %6SC@8S> ________________________________________ -0
$.$.2. :8C8/"<8" ;6S/;F7S> _______________________________________________________________________________ !.
$.$.2.1. /6;M676:6 D8 6/",6:6 S,6C8C8C6 %6 %6;9:";6 " ,;OC6%9;88 %6 "/;8B98;6 :8C8/"<86 ;6S/;F7S>__________ -0
$.$.2.2. 87/6;%8C<88 57 %6;9:";6" ,;OC6%9;88 %6 :8C8/"<86 ;6S/;F7S> ______________________________________ -(
$.$.3. %8":O=9: COM,6/8/8- ______________________________________________________________________________ !3
$.$.3.1. /6;M676:6 D8 6/",6:6 S,6C8C8C6 %6 %6;9:";6 " ,;OC6%9;88 %6 "/;8B98;6 %8":O= COM,6/8/8- __________ -(
$.$.!. 76=OC86;6" C9 ,9B:8C";6" ,;6":"B8:> " 9798 "797< %6 ,";/8C8,";6 __________________________________ !$
$.$.!.1. /6;M676:6 D8 6/",6:6 S,6C8C8C6 %6 %6;9:";6 " ,;OC6%9;88 %6 "/;8B98;6 76=OC86;6 C9 ,9B:8C";6"
,;6":"B8:> " 9798 "797< %6 ,";/8C8,";6 ______________________________________________________________ -,
$.$.$. 76=OC86;6" C>;> ,9B:8C";6" ,;6":"B8:> " 9798 "797< %6 ,";/8C8,";6 ________________________________ !'
Pagina 5 din 75


$.$.$.1. /6;M676:6 D8 6/",6:6 S,6C8C8C6 %6 %6;9:";6 " ,;OC6%9;88 %6 "/;8B98;6 76=OC86;6 C>;> ,9B:8C";6"
,;6":"B8:> " 9798 "797< %6 ,";/8C8,";6 ______________________________________________________________ -+
$.$.(. C6;6;6" %6 OC6;/6 ________________________________________________________________________________ !+
$.$.(.1. /6;M676:6 D8 6/",6:6 S,6C8C8C6 %6 %6;9:";6 " ,;OC6%9;88 %6 "/;8B98;6 C6;6;6" %6 OC6;/6 ___________ -9
$.$.7. CO7C9;S9: %6 SO:9<88 _____________________________________________________________________________ $1
$.$.7.1. /6;M676:6 D8 6/",6:6 S,6C8C8C6 %6 %6;9:";6 " ,;OC6%9;88 %6 "/;8B98;6 CO7C9;S9: %6 SO:9<88________ )1
$.$.'. MO%":8/><8 S,6C8":6 %6 "/;8B98;6 " CO7/;"C/9:98 %6 "C@8A8<86 ,9B:8C> ________________________________ $2
$.$.'.1. :8C8/"<8" 6:6C/;O78C>__________________________________________________________________________ )(
$.$.'.2. S8S/6M9: %6 "C@8A8<86 %87"M8C __________________________________________________________________ ))
$.$.'.3. "CO;%9:1C"%;9 _______________________________________________________________________________ ))
5.. PREZENTAREA SEAP. APLICAREA PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE PRIN UTILIZAREA MI%LOACELOR ELECTRONICE $N SEAP __ 5#
$.(.1. %6C878<88 D8 /6;M678 S,6C8C8C8 9/8:8A"<8 57 ,;OC6S9: %6 "/;8B98;6 " CO7/;"C/6:O; %6 "C@8A8<86 ,9B:8C> ,;87
M8G:O"C6 6:6C/;O78C6. CO7/;"-67<88 D8 S"7C<8978 _________________________________________________________ $7
$.(.2. ",:8C";6" ,;OC6%9;8:O; %6 "/;8B98;6 " CO7/;"C/6:O; %6 "C@8A8<86 ,9B:8C> ,;87 M8G:O"C6 6:6C/;O78C6 57
S6", ___________________________________________________________________________________________________ (!
$.(.2.1. ,;6A67/";6 =676;":> S6", ____________________________________________________________________ ,-
$.(.2.2. ;6=8M9: G9;8%8C ": 57SC;8S9;8:O; 57 CO;M> 6:6C/;O78C>. C9;78A";6" S6;-8C88:O; %6 C6;/8C8C";6
C":8C8C"/>. OB:8="<88:6 /8/9:";8:O; %6 C6;/8C8C";6 ______________________________________________________ ,)
$.(.2.3. ,;6=>/8;6" ,;OC6%9;8:O; %6 "/;8B98;6 ,;87 M8G:O"C6 6:6C/;O78C6. M6789: S6", H"%M878S/;";64 C9
O,<8978:6: ,;OC8: D8 9/8:8A"/O;8. ;6=9:8. ,;6A67/";6 6?6M,:6 IS:8%619;8J __________________________________ ,*
$.(.2.!. ,;6=>/8;6" ,;OC6%9;8:O; %6 "/;8B98;6 ,;87 M8G:O"C6 6:6C/;O78C6. M6789: S6", H"%M878S/;";64 C9
O,<8976": D"B:O"76. ;6=9:8. ,;6A67/";6 6?6M,:6 IS:8%619;8J ____________________________________________ ,*
$.(.2.$. ,;6=>/8;6" ,;OC6%9;8:O; %6 "/;8B98;6 ,;87 M8G:O"C6 6:6C/;O78C6. M6789: S6", H"%M878S/;";64 C9
O,<8976": %OC9M67/6. ;6=9:8. ,;6A67/";6 6?6M,:6 IS:8%619;8J __________________________________________ ,+
$.(.2.(. ,;6=>/8;6" ,;OC6%9;8:O; %6 "/;8B98;6 ,;87 M8G:O"C6 6:6C/;O78C6. M6789: S6", H"%M878S/;";64 C9
O,<8976": C67/;":8A";6 ;",O";/6. ;6=9:8. ,;6A67/";6 6?6M,:6 IS:8%619;8J _______________________________ ,+
$.(.2.7. ,;6=>/8;6" ,;OC6%9;8:O; %6 "/;8B98;6 ,;87 M8G:O"C6 6:6C/;O78C6. "/"D";6" %OC9M67/6:O; 57 S6",:
%OC9M67/"<8" %6 "/;8B98;6* C8D" %6 %"/6 " "C@8A8<868. ;6=9:8. ,;6A67/";6 6?6M,:6 IS:8%619;8J _____________ ,9
$.(.3. ,;6A67/";6 CO%9;8 C,- D8 CO%9;8 79/S. ":6=6;6" CO%9:98 C,- D8 CO%9:98 79/S ________________________ 7.

Pagina 6 din 75
1. DENUMIREA CURSULUI I OBIECTIVUL ACESTUIA


DENUMIREA PRORAMUL DE PER!EC"IONARE#

E$PERT AC%I&I"II PUBLICE


OBIECTIVUL ENERAL AL PRORAMULUI# A'()*+,n-ii (. /i, 0a1a'i*i (. ini-i,2, ) 13)0,453. 4, a63i'5i3, a
0)n63a06,*)3 4, a07i2i-i, 15'*i0. 56i*i28n4 9i:*)a0,*, ,*,063)ni0, ;i (. (6.18n,a(0. 56i*i2a3,a *i0i6a-i,i
,*,063)ni0, 0a /a2. /ina*. a 13)0,453i*)3 4, a63i'5i3, O!!LINE.2. MODUL DE TESTARE AL CURSAN"ILOR


TESTARE CURSAN"I# Testarea cursanilor se efectuea! "n # etape$
%& 'n iua a (-a prin reol)area unui ca din cele preentate "n lucrare la Capitolul *& Ponderea "n nota final! este
de (+,&
(& 'n iua a *-a prin reol)area unui ca din cele preentate "n lucrare la Capitolul *& Ponderea "n nota final! este
de #+,&
#& 'n iua a --a prin testarea final! "n ur.a unui test gril!& Ponderea "n nota final! este de /+,&
0ota final! se o1ine dup! for.ula$ 0ota iua ( 2 (+, 3 0ota iua * 2 #+, 3 0ota iua - 2 /+,& 0ota .a2i.! este
%+&3. BIBLIORA!IE


1. ORDONAN" DE UREN" n3. 34 4in 1< a13i*i, 2==6 >?a065a*i2a6.?@
pri)ind atri1uirea contractelor de ac4iitie pu1lica5 a contractelor de concesiune de lucrari pu1lice si a contractelor de
concesiune de ser)icii

2. %OTRARE n3. <25 4in 1< i5*i, 2==6 >?a065a*i2a6.?@
Pagina 7 din 75


pentru apro1area nor.elor de aplicare a pre)ederilor referitoare la atri1uirea contractelor de ac4iiie pu1lica din
6rdonana de urgenta a 7u)ernului nr& #*8(++9 pri)ind atri1uirea contractelor de ac4iiie pu1lica5 a contractelor de
concesiune de lucr!ri pu1lice :i a contractelor de concesiune de ser)icii

3. %OTRARE n3. 166= 4in 22 n)i,9'3i,2==6
pentru apro1area 0or.elor de aplicare a pre)ederilor referitoare la atri1uirea contractelor de ac4iiie pu1lic! prin
.i;loace electronice din 6U7 nr& #*8(++95 cu .odific!rile si co.plet!rile ulterioare5 a 7u)ernului nr& #*8(++9 pri)ind
atri1uirea contractelor de ac4iiie pu1lic!5 a contractelor de concesiune de lucr!ri pu1lice :i a contractelor de
concesiune de ser)icii

4. LEE n3. 337 4in 17 i5*i, 2==6
pentru apro1area 6rdonanei de urgen! a 7u)ernului nr& #*8(++9 pri)ind atri1uirea contractelor de ac4iiie pu1lic!5 a
contractelor de concesiune de lucr!ri pu1lice :i a contractelor de concesiune de ser)icii

5. LEE n3. 455 4in 1B i5*i, 2==1
pri)ind se.n!tura electronic!

6. REVISTA DE AC%I&I"II PUBLICE
re)ist! lunar! editat! de E2pert Audit 7roup S<L 6ne:ti5 Coordonatorul Consiliului Editorial Prof& uni)& dr& Ion
=E<B60CU

7. AC%I&I"II PUBLICE
Editura <AABE <o.>nia Edituri Specialiate S<L Bucure:ti

B. 3,g PERRCD Mi03)()/6 O//i0, 2==7 5 En 1
Editura Teora5 traducere de Si.ona P<E?A5 (++-

<. Man5a*5* O1,3a-i)na* 1,n635 A63i'5i3,a C)n63a06,*)3 4, A07i2i-ii P5'*i0,D +)*595* 1 ;i 2
Agenia 0aional! pentru <egle.entarea Ac4iiiilor Pu1lice5 (++@

1=. NEFSLETTER
trans.ise prin site-ul Ageniei 0aionale pentru <egle.entarea Ac4iiiilor Pu1lice

11. Gn63,'.3i ;i 3.(15n(53i
postate pe site-ul Ageniei 0aionale pentru <egle.entarea Ac4iiiilor Pu1lice

12. PUBLIC PROCUREMENT ALERT
neAsletter trans.is de c!tre Casa de A)ocai =ASS LaABers


4. CA&URI PRACTICE DE RE&OLVAT PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE AC%I&I"IE
Pagina B din 75


PUBLIC


La acest capitol se preint! unele cauri practice pe care cursanii tre1uie s! le reol)e&
'n cele ce ur.ea! sintag.a :i deri)atele acesteia $ C)34)nan-. 4, 53g,n-.D se refer! la 6U7 nr& #*8(++95 cu
.odific!rile :i co.plet!rile ulterioare&

Ca25* 1$ Eodificare criterii de calificare :i selecie&
6 autoritate contractant! organiea! o procedur! de atri1uire Clicitaie desc4is!D pentru atri1uirea unui contract
de ac4iiie pu1lic!& ?up! iniierea procedurii :i pu1licarea "n SEAP a anunului de participare :i a docu.entaiei de
atri1uire pri.e:te o solicitare de clarificare prin care un operator econo.ic consider! anu.ite criterii de calificare :i
selecie ca fiind restricti)e :i propune di.inuarea :i8sau renarea la unele dintre respecti)ele criterii&
Gn63,'a3,# Se pot .odifica criteriile de calificare :i selecie F

Ca25* 2$ 6ferta cu pre aparent neo1i:nuit de sc!ut&
6 autoritate contractant! organiea! o procedur! de atri1uire Clicitaie desc4is!D pentru atri1uirea unui contract
de ac4iiie pu1lic! care are fa! final! de licitaie electronic! cu dou! runde de licitaie& ?up! aplicarea criteriilor de
calificare :i selecie5 autoritatea contractant! a "nscris la faa final! de licitaie electronic! toate cele # GtreiH oferte
ad.isi1ile& =aloarea esti.at! f!r! T=A5 "n .oneda euro a contractului de atri1uire pu1licat! "n anunul de participare
este de %&/++&+++& Criteriul de atri1uire este Cpreul cel .ai sc!utD&
?up! finaliarea faei finale de licitaie electronic! clasa.entul SEAP arat! "n felul ur.!tor$
Locul % 6ferta A Pre I %&(++&+++ euro
Locul ( 6ferta B Pre I %&#/+&+++ euro
Locul # 6ferta C Pre I %&*%+&+++ euro

Gn63,'a3,# 'n ce condiii se dese.nea! oferta c>:tig!toare care are preul cel .ai sc!ut F

Ca25* 3$ Su1contractare de ser)icii&
6 autoritate contractant! organiea! o procedur! de atri1uire Clicitaie desc4is!D pentru atri1uirea unui
contract de ac4iiie pu1lic! de ser)icii care are ca o1iect Ctransportul "n interesul ser)iciului a salariailor cu funcii de
conducereD& Printre for.ularele solicitate autoritatea contractant! dore:te ca ofertanii s! preinte Ane2a nr& %J
C?eclaraie su1contractaniD :i pentru "ndeplinirea cerinei pri)ind asigurarea te4nic!5 Ane2a nr& %# C?eclaraie pi)indind
utila;ele5 instalaiile :i ec4ipa.entele te4niceD
%
& La procedur! au deps oferte trei operatori econo.ici& 6fertantul B a
declarat "n Ane2a nr& %J c! nu are su1contractani iar "n Ane2a nr& %# preint! pentru o parte dintre autoturis.ele pe
care le )a utilia5 "n caul dese.n!rii ofertei sale ca :i c>:tig!toare5 contracte de "nc4iriere "nc4eiate anterior iniierii
procedurii de atri1uire a)>nd durate nedeter.inate&
Gn63,'a3,# Se consider! ofertantul B calificat F

Ca25* 4$ Asociere de operatori econo.ici&

%
A&0&<&E&A&P& Eanualul 6peraional pentru Atri1uirea Contractaelor de ac4iiie Pu1lic!5 )olu.ul (5 (++@&
Pagina < din 75


6 autoritate contractant! organiea! o procedur! de atri1uire Clicitaie desc4is!D pentru atri1uirea unui
contract de ac4iiie pu1lic! de lucr!ri& Unul dintre ofertani este o asociere for.at! de doi operatori econo.ici& ?up!
:edina de desc4idere a ofertelor5 deci "n iua de "ncepere a analiei :i a e)alu!rii ofertelor pri.ite5 unul dintre operatorii
econo.ici asociai trans.ite "n scris co.isiei de e)aluare a ofertelor intenia acestuia de a se retrage din asociere& 'n
cadrul .e.1rilor co.isiei de e)aluare se crea! confuie5 ace:tia a)>nd p!reri diferite pri)ind soluia pe care s! o
adopte&
Gn63,'a3,# Poate fi considerat! oferta depus! de asociere ca fiind ad.isi1il! F

Ca25* 5$ ?ep!:irea fondurilor alocate pentru realiarea ac4iiiei pu1lice&
6 autoritate contractant! organiea! o procedur! de atri1uire Clicitaie desc4is!D pentru atri1uirea unui
contract de ac4iiie pu1lic! care are fa! final! de licitaie electronic! cu dou! runde de licitaie& La procedur! au fost
depuse / GcinciH oferte care "ndeplinesc criteriile8cerinele de calificare .enionate "n ?ocu.entaia de atri1uire& La dou!
dintre acestea oferta financiar! dep!:e:te )aloarea fondurilor care pot fi disponi1iliate pentru realiarea ac4iiiei
pu1lice pentru care s-a iniia procedura de atri1uire :i nu e2ist! posi1ilitatea disponi1ili!rii de fonduri supli.entare
pentru "ndeplinirea contractului& 'n cadrul co.isiei de e)aluare p!rerile sunt ".p!rite "n sensul c! unii .e.1ri consider!
c! cele dou! oferte nu pot fi "nscrise "n faa final! de licitaie electronic!5 iar ceilali .e.1ri consider! c! pot fi "nscrise&
Gn63,'a3,# 6fertele a c!ror propunere financiar! dep!:e:te )aloarea fondurilor alocate pentru ac4iiia pu1lic! iniiat!
pot participa la faa final! de licitaie electronic! F

Ca25* 6$ Supli.entare e2ecutare lucr!ri&
6 autoritate contractant! are "n derulare un contract de lucr!ri a)>nd ca o1iect proiectarea :i e2ecuia unor
lucr!ri de raparaii capitale5 atri1uit printr-o procedur! de atri1uire Clicitaie desc4is!D& At>t "n ?ocu.entaia de atri1uire
:i "n anunul de participare5 c>t :i "n caluele contractauale s-a f!cut .eniunea c! se )or putea ac4iiiona lucr!ri
supli.entare si.ilare prin procedura de atri1uire Cnegociere f!r! pu1licarea preala1il! a unui anun de participareD "n
confor.itate cu pre)ederile art& %((5 lit& ;H din ordonana de urgen!& 'ns! pe parcursul derul!rii e2ecuiei lucr!rilor au
ap!rut ca fiind necesare at>t lucr!ri ofertate5 care se reg!sesc "n de)iul iniial de lucr!ri5 c>t :i lucr!ri noi care nu se
reg!sesc "n de)iele ofert! care au stat la 1aa "nc4eierii contractului iniial& 'n aceast! situaie "n cadrul
co.parti.entului intern de ac4iiii pu1lice apar diferite p!reri referitoare la aplicarea pre)ederilor literei iH sau ;H de la
art& %(( din ordonana de urgen! "n )ederea atri1uirii lucr!rilor supli.entare :i a celor noi&
Gn63,'a3,# Poate autoritatea contractant! s! aplice pre)ederile literei iH de la art& %(( din ordonana de urgen! pentru
atri1uirea lucr!rilor supli.entare :i a celor noi ap!rute F

Ca25* 7$ Acordul de asociere&
6 autoritate contractant! a organiat o procedur! de atri1uire Clicitaie desc4is!D la care o asociere5 for.at! de
doi operatori econo.ici5 a depus ofert! co.un!5 f!r! a depune acordul de asociere5 f!r! a precia cine este liderul
asociaiei& Kiecare dintre cei doi operatori econo.ici au depus "ns! toate docu.entele de "nregistrare5 eligi1ilitate :i
calificare& 6ferta co.un! era se.nat! nu.ai de unul dintre asociai& Calitatea lor de asociai reult! din declaraiile
preentate pri)ind calitatea de participant la procedur! preentate de fiecare dintre cei doi operatori econo.ici&
Gn63,'a3,# Care )a fi deciia co.isiei de e)aluare a ofertelor cu pri)ire la situaia ofertei respecti)e F

Pagina 1= din 75


Ca25* B# Sta1ilirea )alorii esti.ate pentru ser)icii de proiectare5 )erificare de proiecte5 consultan! :i e2ecuia lucr!rilor
aferente&
6 autoritate contractant! are intenia de a ac4iiiona .ai .ulte ser)icii de proiectare5 )erificare de proiecte5
consultan! c>t :i e2ecuia lucr!rilor aferente .ai .ultor o1iecti)e de in)estiii& Anga;aii co.parti.entului intern
specialiat "n do.eniul ac4iiiilor pu1lice tre1uie s! sta1ileasc! )aloarea esti.at! a ac4iiiei5 :tiind c!5 "n funcie de
acest! )aloare )or fi sta1ilite procedurile de atri1uire a respecti)elor contracte de ac4iiii pu1lice&
Gn63,'a3,# Care sunt .odalit!ile de atri1uire a respecti)elor contracte F

Ca25* <# Sta1ilire cod CP= pentru ac4iiia de ser)icii de proiectare&
6 autoritate contractant! intenionea! s! ac4iiionee ser)icii de proiectare5 dar constat! c! "n =oca1ularul
Co.un al Ac4iiiilor pu1lice are de ales "ntre .ai .ulte )ariante :i nu :tie p>n! la ur.! pe care s!-l atri1uie&
Gn63,'a3,# Cine :i cu. se )a alege codul CP= F

Ca25* 1=# Ter.enul de finaliare al contractului de ac4iiie pu1lic! atri1uit&
6 autoritate contractant! organiea! o procedur! de atri1uire Clicitaie desc4is!D pentru atri1uirea unui contract
de ac4iiie pu1lic! :i .enionea! "n ?ocu.entaia de atri1uire5 respecti) "n Caietul de sarcini5 un ter.en anu.e de
finaliare a respecti)ului contract ce ur.ea! s! fie atri1uit& La data desc4iderii ofertelor5 co.isia de e)aluare a acestora
constat!5 .enion>nd "n procesul )er1al pe care l-a "ntoc.it5 c! unul dintre ofertani a propus "n oferta sa te4nic! un
ter.en de finaliare a contractului care dep!:e:te ter.enul preciat "n ?ocu.entaia de atri1uire& Toate celelalte
criterii8cerine de calificare sunt "ndeplinite de c!tre ofertantul respecti)& 'n aceast! situaie5 "n co.isia de e)aluare a
ofertelor la :edinele de anali! :i e)aluare a acestora5 .e.1ri acesteia ":i pun "ntre1area dac! aceast! ofert! poate fi
respins!&
Gn63,'a3,# 6ferta operatorului econo.ic poate fi respins! "n caul "n care nu sunt "ndeplinite condiiile .enionate "n
?ocu.entaia de atri1uire "ntoc.it! de autoritatea contractant! F

Ca25* 11# Ac4iiie de ser)icii de for.are profesional!&
6 autoritatea contractant! are o1ligaia5 "n confor.itate cu pre)ederile H7 nr& %+998(++J pentru apro1area
nor.elor pri)ind for.area profesional! a funcionarilor pu1lici5 s! ac4iiionee ser)icii de for.are profesional!&
Gn63,'a3,# Ce procedur! de atri1uire )a alege autoritatea contractant! pentru atri1uirea contractului de ac4iiie
pu1lic! a)>nd ca o1iect for.area profesional! a funcionarilor pu1lici F

Ca25* 12# =aloarea ofertei financiare&
La o procedur! de atri1uire Clicitaie desc4is!D a unui contract de ac4iiie pu1lic! a)>nd ca o1iect furniarea de
produse5 un ofertant preciea! "n cadrul for.ularului de ofert! financiar! )aloarea produselor inclusi) T=A& Aceea:i
)aloare se reg!se:te :i "n centraliatorul produselor5 ane2! la for.ularul de ofert!5 "n coloana )alorii f!r! T=A din
centraliator&
Unii dintre .e.1ri co.isiei de e)aluare a ofertelor susin de a lua "n calcul5 la e)aluarea ofertelor5 )aloarea
.enionat! "n coloana )alorii f!r! T=A din centraliator5 ane2a la for.ularul de ofert! financiar!&
Gn63,'a3,# Poate corecta co.isia de e)aluare a ofertelor )aloarea din for.ularul de ofert! financiar! F

Pagina 11 din 75


Ca25* 13# Supli.entare cantitate de produse pe parcursul desf!:ur!rii unei proceduri de atri1uire&
6 autoritate contractant! organiea! a procedur! de atri1uire Ccerere de oferteD pentru atri1uirea unui contract
de ac4iiie pu1lic! de furniare& =aloarea esti.at! a acestui contract este ec4i)alentul "n lei a -+&+++ de euro& Pe
parcursul aplic!rii procedurii5 "nainte de sta1ilirea ofertei c>:tig!toare de c!tre co.isia de e)aluare a ofertelor5 datorit!
unor e)eni.ente nepre)!ute5 apare o necesitate de supli.entare a cantit!ii de produselor respecti)e5 pentru care se
sta1ile:te ca )aloare esti.at! ec4i)alentul "n lei a #/&+++ de euro&
Gn63,'a3,# Se poate continua derularea procedurii de atri1uire Ccerere de oferteD :i pentru cantitatea supli.entar! de
produse F

Ca25* 14# Participanii "ntr-o procedur! de atri1uire Cnegociere f!r! pu1licarea unui anun de participareD pentru
atri1uire unui contract de furniare&
6 autoritate contractant! a organiat o procedur! de atri1uire Cnegociere f!r! pu1licarea unui anun de
participareD pentru atri1uirea unui contract de furniare& Un operator econo.ic a trans.is autorit!ii contractante5 cu */
de ile "nainte de data iniierii procedurii :i de trans.iterea in)itaiilor de participare la negocieri5 o scrisoare de interes
pri)ind funiarea produselor pentru care autoritatea contractant! a iniia procedura de atri1uire& La data trans.iterii
in)itaiilor la negociere5 operatorul econo.ic respecti) nu a fost in)itat s! participe la procedur!&
Gn63,'a3,# Este o1ligat! autoritatea contractant! de a in)ita la procedura Cnegociere f!r! pu1licarea unui anun de
participareD operatorii econo.ici care trans.it scrisori de interes F

Ca25* 15# 'nc4eierea contractului su1sec)ent al unui acord-cadru "n anul 1ugetar ur.!tor "nc4eierii acordului-cadru&
6 autoritate contractant! a "nc4eiat un acord-cadru pentru realiarea unor ser)icii de ser)ice autoturis.e "n luna
dece.1rie a anului CA0D& Bugetul pentru anul )iitor CA03%D nu este apro1at& La "nceputul anului CA03%D5 "n luna
ianuarie5 co.parti.entul intern specialiat "n do.eniul ac4iiiilor pu1lice a propus "nc4eierea pri.ului contract
su1sec)ent pentru o perioad! p>n! la #+ aprilie& 'n aceast! situaie co.parti.entul ;uridic nu a a)iat contractul
respecti) pe .oti) c! C1ugetul autorit!ii contractante nu este apro1at :i astfel nu sunt asigurate fondurile necesare
derul!rii acestuiaD&
Gn63,'a3,# Se poate "nc4eia un contract su1sec)ent al unui acord-cadru "n anul 1ugetar )iitor5 "n condiiile "n care
1ugetul autorit!ii contractante nu este apro1at F


5. CON"INUTUL LUCRRII5.1. PRE&ENTAREA SCOPULUI I PRINCIPIILOR ORDONAN"EI DE UREN" PRIVIND ATRIBUIREA
CONTRACTELOR DE AC%I&I"IE PUBLIC


'n cele ce ur.ea! sintag.ele :i deri)atele acestora se refer! la$
%& Sintag.a$ C)34)nan-. 4, 53g,n-.D se refer! la 6U7 nr& #*8(++95 cu .odific!rile :i co.plet!rile ulterioareL
(& Sintag.a$ Cn)39,*, 9,6)4)*)gi0, a*, )34)nan-,i 4, 53g,n-.D se refer! la H7 nr& @(/8(++95 cu
.odific!rile :i co.plet!rile ulterioareL
Pagina 12 din 75


#& Sintag.a$ Cn)39,*, 9,6)4)*)gi0, 4, a63i'5i3, 13in 9i:*)a0, ,*,063)ni0,D se refer! la H7 nr& %99+8(++95
cu .odific!rile :i co.plet!rile ulterioare&
Ce este defapt Csiste.ul ac4iiiilor pu1liceD F
'n afar! de definiia dat! de legiuitor pri)ind scopul ordonanei de urgen! care regle.etea! atri1uirea
contractelor de ac4iiie pu1lic!5 Csiste.ul ac4iiiilor pu1liceD se poate spune c! este H*)05*I "n care cererea pe care
autoritatea contractant! o lansea! se "nt>lne:te cu ofertele .ai .ultor operatori econo.ici&
Spunea. c! Csiste.ul ac4iiiilor pu1liceD este H*)05*I5 adic! spaiul unde autoritatea contractant! "ncearc! s!-
:i realiee (0)15*& Care este scopul ordonanei de urgen! F Scopul ordonanei de urgen! este$
%& S! pro.o)ee concurena "ntre operatorii econo.iciL
(& S! garantee trata.entul egal "n e)aluarea ofertelor operatorilor econo.iciL
#& S! garantee nediscri.inarea "ntre operatorii econo.ici participani la procedura de atri1uire a contractului de
ac4iiie pu1lic!L
*& S! asigure transparena :i integritatea procesului de atri1uire a contractului de ac4iiie pu1lic!L
/& S! asigure utiliarea eficient! a fondurilor pu1lice&
A)>nd (0)15*D *)05* :i 1a36i0i1an-ii Goperatorii econo.iciH5 pentru atri1uirea unui contract de ac4iiie pu1lic!5
autorit!ii contractante "i .ai sunt necesare regulile5 principiile dup! care s! se g4idee "n procesul de ac4iiie pu1lic!&
<olul principiilor este acela de a ar.onia relaiile ce inter)in "ntr-un proces pentru a putea fi g!site sau construite soluii
care s! satisfac! necesit!ile ap!rute&
Astfel5 pe parcursul procesului de ac4iiie pu1lic!5 la adoptarea oric!rei deciii5 pentru a se asigura unitatea5
o.ogenitatea5 ec4ili1rul :i coerena tre1uie a)ute "n )edere ur.!toarele principii$
%& n,4i(03i9ina3,aL
Prin n,4i(03i9ina3, se "nelege asigurarea condiiilor de .anifestare a concurenei reale pentru ca orice operator
econo.ic5 indiferent de naionalitate s! poat! participa la procedura de atri1uire :i s! ai1! :ansa de a de)eni
contractant&
(& 63a6a9,n65* ,ga*
2
L
Prin 63a6a9,n6 ,ga* se "nelege sta1ilirea :i aplicarea5 oric>nd pe parcursul procedurii de atri1uire de reguli5 cerine :i
criterii identice pentru toi operatorii econo.ici5 astfel "nc>t ace:tia s! 1eneficiee de :anse egale de a de)eni
contractani&
#& 3,05n)a;6,3,a 3,0i13)0.L
Prin 3,05n)a;6,3, 3,0i13)0. se "nelege acceptarea produselor5 ser)iciilor5 lucr!rilor oferite "n .od licit pe piaa
Uniunii EuropeneL diplo.elor5 certificatelor5 a altor docu.ente5 e.ise de autorit!ile co.petente din alte stateL
specificaiilor te4nice5 ec4i)alente cu cele solicitate la ni)el naional&
*& 63an(1a3,n-a
3
L
Prin 63an(1a3,n-. se "nelege aducerea la cuno:tina pu1licului a tutror infor.aiilor referitoare la aplicarea procedurii
de atri1uire&
/& 13)1)3-i)na*i6a6,a
4
L

(
A se )edea contra)enia .enionat! la art& (@#5 lit& gH de la Cap& M CContra)enii :i sanciuniD din ordonaa de urgen!&
#
A se )edea contra)enia .enionat! la art& (@#5 lit& gH de la Cap& M CContra)enii :i sanciuniD din ordonaa de urgen!&
*
A se )edea contra)enia .enionat! la art& (@#5 lit& iH de la Cap& M CContra)enii :i sanciuniD din ordonaa de urgen!&
Pagina 13 din 75


Prin 13)1)3-i)na*i6a6, se "nelege asigurarea corelaiei "ntre$ necesitatea autorit!ii contractanteL o1iectul contractului
de ac4iiie pu1lic! :i cerinele solicitate a fi "ndeplinite&
9& ,/i0i,n-a 56i*i2.3ii /)n453i*)3 15'*i0,
5
L
Prin ,/i0i,n-a 56i*i2.3ii /)n453i*)3 15'*i0, se "nelege folosirea siste.ului concurenial :i a criteriilor econo.ice
pentru atri1uirea contractului cu scopul de a o1ine )aloare pentru 1anii c4eltuii&
-& a(59a3,a 3.(15n4,3ii&
Prin a(59a3,a 3.(15n4,3ii se "nelege deter.inarea clar! a sarcinilor :i responsa1ilit!ilor persoanelor i.plicate "n
procesul de ac4iiie pu1lic!5 ur.!rindu-se asigurarea$ profesionalis.ului5 i.parialit!ii :i independenei deciiilor
adoptate pe parcursul derul!rii acestui proces&
Aplicarea principiilor "n procesul de ac4iiie pu1lic! are ca ,/,06,$
%& desc4iderea :i de)oltarea pieei ac4iiiilor pu1liceL
(& instituirea unui cadru 1aat pe "ncredere5 corectitudine :i i.parialitateL
#& eli.inarea ele.entelor de natur! su1iecti)! care ar putea influena deciiile "n procesul de ac4iiie pu1lic!L
*& eli.inarea trata.entului preferenial acordat operatorilor econo.ici localiL
/& asigurarea N)ii1ilit!iiD regulilor5 oportunit!ilor5 procedurilor :i a reultatelorL
9& eli.inarea cerinelor restricti)eL
-& o1inerea celei .ai 1une )alori pentru fondurile pu1lice5 "ntotdeauna considerate ca fiind insuficiente "n raport
cu necesit!ileL
J& supra)eg4erea costurilor procesului de ac4iiie pu1lic!5 "neleg>nd prin aceasta5 at>t costurile aferente
ad.inistraiei5 c>t :i costurile aferente ofertantuluiL
@& li.itarea apariiei erorilor pe parcursul desf!:ur!rii procesului de ac4iiie pu1lic!L
%+& reducerea fraudei :i corupiei&
6rice siste. care are 5n (0)15 5n *)05 1a36i0i1an-i :i 3,g5*i tre1uie s! fie :i supra)eg4eat& Astfel siste.ul
ac4iiiilor pu1lice este supra)eg4eat de ur.!toarele instituii pu1lice$
%& A56)3i6a6,a Na-i)na*. 1,n635 R,g*,9,n6a3,a ;i M)ni6)3i2a3,a A07i2i-ii*)3 P5'*i0, >ANRMAP@L
(& Mini(6,35* !inan-,*)3 P5'*i0, J Uni6a6,a 1,n635 C))34)na3,a ;i V,3i/i0a3,a A07i2i-ii*)3 P5'*i0,
>UCVAP@K
#& Ag,n-ia 1,n635 S,3+i0ii*, S)0i,6.-ii In/)39a-i)na*, >ASSI@ J O1,3a6)35* (i(6,95*5i ,*,063)ni0 4,
a07i2i-ii 15'*i0, >SEAP@K
*& C)n(i*i5* Na-i)na* 4, S)*5-i)na3, a C)n6,(6a-ii*)3 >CNSC@K
/& C536,a 4, C)n653iK
9& A56)3i6a6,a 4, A54i6.

Gn 0)n*052i, a)e.$
ScopulL
LoculL
ParticipaniiL
<egulile5 principiile :i

/
A se )edea contra)enia .enionat! la art& (@#5 lit& OH de la Cap& M CContra)enii :i sanciuniD din ordonaa de urgen!&
Pagina 14 din 75


Supra)eg4etorii siste.ului ac4iiiilor pu1lice&
Se pune "ntre1area fireasc!$ NCare este totu:i *)05* "n care siste.ul ac4iiiilor pu1lice se desf!:oar! FD& La su1capitolul
/&9& se tratea! r!spunsul la aceast! "ntre1are&


5.2. DOMENIUL DE APLICARE I E$CEP"IILE ORDONAN"EI DE UREN". TIPURILE
CONTRACTELOR DE AC%I&I"IE PUBLIC5.2.1. DOMENIUL DE APLICARE AL ORDONAN"EI DE UREN"


6rdonan! de urgen! (, a1*i0. pentru$
aH atri1uirea contractului de ac4iiie pu1lic!5 inclusi) a contractului sectorialL
1H "nc4eierea acordului-cadruL
cH atri1uirea5 de c!tre un operator econo.ic f!r! calitate de autoritate contractant!5 a unui contract de lucr!ri5 "n
caul "n care se "ndeplinesc "n .od cu.ulati) ur.!toarele condiii$
- respecti)ul contract este finanat8su1)enionat "n .od direct5 "n proporie de .ai .ult de /+,5 de c!tre o
autoritate contractant!L
- )aloarea esti.at! a respecti)ului contract este .ai .are dec>t ec4i)alentul "n lei a /&+++&+++ euroL
dH atri1uirea5 de c!tre un operator econo.ic f!r! calitate de autoritate contractant!5 a unui contract de ser)icii5 "n
caul "n care se "ndeplinesc "n .od cu.ulati) ur.!toarele condiii$
- respecti)ul contract este finanat8su1)enionat "n .od direct5 "n proporie de .ai .ult de /+,5 de c!tre o
autoritate contractant!L
- )aloarea esti.at! a respecti)ului contract este .ai .are dec>t ec4i)alentul "n lei a (++&+++ euroL
eH atri1uirea contractului de ac4iiie pu1lic! de c!tre o autoritate contractant!5 "n nu.ele :i pentru o alt!
persoan! fiic!8;uridic!5 "n caul "n care respecti)ul contract este finanat8su1)enionat "n .od direct5 "n
proporie de .ai .ult de /+,5 de c!tre o autoritate contractant!L
fH organiarea concursului de soluiiL
gH atri1uirea contractului de concesiune de lucr!ri pu1lice :i a contractului de concesiune de ser)icii&

'n 4)9,ni5* a1.3.3ii -.3ii ;i (,053i6.-ii na-i)na*, autoritatea contractant! nu are o1ligaia de a aplica pre)ederile
ordonanei de urgen! "n caurile "n care aplicarea acesteia conduce la$
%& furniarea unor infor.aii a c!ror di)ulgare ar fi contrar! intereselor eseniale de securitate ale !riiL sau
(& di)ulgarea unor interese eseniale de securitate ale !rii "n leg!tur! cu producia sau co.ercialiarea de ar.e5
.uniii :i .aterial de r!1oi&


5.2.2. E$CEP"IILE ORDONAN"EI DE UREN"


O34)nan-a 4, 53g,n-. n5 (, a1*i0. 1,n635 #
Pagina 15 din 75


%& atri1uirea contractului de ac4iiie pu1lic! "n caul "n care se "ndepline:te cel puin una dintre ur.!toarele
condiii$
aH contractul este inclus "n categoria infor.aiilor secrete de stat5 "n confor.itate cu legislaia "n )igoare pri)ind
protecia infor.aiilor clasificateL
1H "ndeplinirea contractului necesit! i.punerea unor .!suri speciale de siguran!5 pentru prote;area unor
interese naionale5 potri)it pre)ederilor legale "n )igoareL
(& atri1uirea contractului de ac4iiie pu1lic! de c!tre structuri ale autorit!ilor contractante care funcionea! pe
teritoriul altor state5 atunci c>nd )aloarea contractului5 esti.at! potri)it pre)ederilor seciunii a (-a din cap& II a
ordonanei de urgen!5 este egal! sau .ai .ic! dec>t pragurile )alorice pre)!ute la art& %(*& Pentru atri1uirea
contractelor de ac4iiie pu1lic! care intr! su1 incidena acestor pre)ederi :i a c!ror )aloare esti.at! este .ai
.are dec>t cea pre)!ut! la art& %@ Gcu.p!rarea direct!H tre1uie s! se asigure aplicarea principiilor generale
pre)!ute la art& (5 alin& G(H din ordonana de urgen!5 pu1licitatea la ni)el local :i respectarea pre)ederilor art&
#/-#J Gcaietul de sarciniH din ordonana de urgen! repreent>nd cerine .ini.e "n acest sens&
#& atri1uirea contractului de ser)icii care$
%& are ca o1iect cu.p!rarea sau "nc4irierea5 prin orice .i;loace financiare5 de terenuri5 cl!diri e2istente5
alte 1unuri i.o1ile ori a drepturilor asupra acestora& Atri1uirea contractelor de ser)icii financiare care se
"nc4eie5 indiferent de for.!5 "n leg!tur! cu contractul de cu.p!rare sau de "nc4iriere respecti)L
(& se refer! la cu.p!rarea5 de)oltarea5 producia sau coproducia de progra.e destinate difu!rii5 de
c!tre instituii de radiodifuiune :i tele)iiuneL
#& se refer! la prestarea de ser)icii de ar1itra; :i conciliereL
*& se refer! la prestarea de ser)icii financiare "n leg!tur! cu e.iterea5 cu.p!rarea5 )>narea sau transferul
)alorilor .o1iliare ori al altor instru.ente financiare5 "n special operaii ale autorit!ii contractante
efectuate "n scopul atragerii de resurse financiare :i8sau de capital5 precu. :i la prestarea de ser)icii
specifice unei 1!nci centrale de c!tre Banca 0aional! a <o.>nieiL
/& se refer! la anga;area de for! de .unc!5 respecti) "nc4eierea de contracte de .unc!L
9& se refer! la prestarea de ser)icii de cercetare-de)oltare re.unerate "n totalitate de c!tre autoritatea
contractant! :i ale c!ror reultate nu sunt destinate5 "n .od e2clusi)5 autorit!ii contractante pentru
propriul 1eneficiu&
*& atri1uirea unui contract de ac4iiie pu1lic! ca ur.are a$
aH unui acord internaional "nc4eiat "n confor.itate cu pre)ederile Tratatului cu unul sau .ai .ulte state care
nu sunt .e.1re ale Uniunii Europene :i care )iea! furniarea de produse sau e2ecuia de lucr!ri5
destinate i.ple.ent!rii ori e2ploat!rii unui proiect "n co.un cu statele se.natare5 :i nu.ai dac! prin
acordul respecti) a fost .enionat! o procedur! specific! pentru atri1uirea contractului respecti)L
1H unui acord internaional referitor la staionarea de trupe :i nu.ai dac! prin acordul respecti) a fost
pre)!ut! o procedur! specific! pentru atri1uirea contractului respecti)L
cH aplic!rii unei proceduri specifice unor organis.e :i instituii internaionaleL
dH aplic!rii unei proceduri specifice pre)!ute de legislaia co.unitar!5 "n conte2tul progra.elor :i proiectelor
de cooperare teritorial!&
/& atri1uirea contractului de ser)icii unei alte autorit!i contractante sau unei asocieri de autorit!i contractante5 "n
caul "n care acestea 1eneficia! de un drept e2clusi) pentru prestarea ser)iciilor respecti)e5 "n )irtutea legii ori
Pagina 16 din 75


a altor acte cu caracter nor.ati) care sunt pu1licate5 "n .!sura "n care acestea sunt co.pati1ile cu pre)ederile
Tratatului&
Gn 0a25* a63i'5i3ii 5n5i 0)n63a06 4, a07i2i-i, 15'*i0. care are ca o1iect prestarea de (,3+i0ii 4in
0a6,g)3ia 0,*)3 in0*5(, En An,La n3. 2A ;i An,La n3. 2B5 atunci pre)ederile ordonanei de urgen! se aplic! astfel
9
$
%& "n caul unui contract de ac4iiie pu1lic! care are ca o1iect prestarea ser)iciilor incluse "n Ane2a nr& (B
autoritatea contractant! )a aplica pre)ederile ordonanei de urgen! nu.ai pentru contractele a c!ror )aloare
este .ai .are dec>t cea pre)!ut! la art& /-5 alin& G(H Gpu1licarea "n P6UEH& 'n acest ca5 o1ligaia autorit!ii
contractante de a respecta pre)ederile ordonanei de urgen! se li.itea! nu.ai la pre)ederile art& #/-#J
Gcaietul de sarciniH :i art& /9 Ganunul de particpareH din ordonana de urgen!L
(& "n caul unui contract de ac4iiie pu1lic! care are ca o1iect pe l>ng! prestarea ser)iciilor incluse "n Ane2a nr& (B
:i prestarea ser)iciilor incluse "n Ane2a nr& (A autoritatea contractant! )a aplica pre)ederile de la punctul % de
.ai sus5 nu.ai dac! )aloarea esti.at! a ser)iciilor incluse "n Ane2a nr& (B este .ai .are dec>t )aloarea
esti.at! a ser)iciilor incluse "n Ane2a nr& (A&
5.2.3. TIPURILE DE CONTRACTE DE AC%I&I"IE PUBLIC


Contractele de ac4iiie pu1lic! sunt$
%& contracte de lucr!riL
(& contracte de furniareL
#& contracte de ser)icii&
%& C)n63a065* 4, *503.3i este acel contract de ac4iiie pu1lic! care are ca o1iect$
aH fie e2ecuia de lucr!ri legate de una dintre acti)it!ile al c!ror cod CP= "ncepe cu cifra */ G?i)iiunea */H sau
e2ecuia unei construciiL
1H fie at>t proiectarea5 c>t :i e2ecuia de lucr!ri legate de una dintre acti)it!ile al c!ror cod CP= "ncepe cu cifra */
G?i)iiunea */H sau at>t proiectarea5 c>t :i e2ecuia unei construciiL
cH fie realiarea prin orice .i;loace a unei construcii care corespunde necesit!ii :i o1iecti)elor autorit!ii
contractante5 "n .!sura "n care acestea nu corespund celor .enionate la literele aH :i 1H de .ai sus&
(& C)n63a065* 4, /53ni2a3, este acel contract de ac4iiie pu1lic!5 altul dec>t contractul de lucr!ri5 care are ca o1iect
furniarea unuia sau .ai .ultor produse5 prin cu.p!rare5 inclusi) "n rate5 "nc4iriere sau leasing5 cu sau f!r! opiune
de cu.p!rare& Contractul de ac4iiie pu1lic! ce are ca o1iect principal furniarea de produse :i5 cu titlu accesoriu5
operaiuni8lucr!ri de instalare :i punere "n funciune a acestora este considerat contract de furniare&
#& C)n63a065* 4, (,3+i0ii este acel contract de ac4iiie pu1lic!5 altul dec>t contractul de lucr!ri sau de furniare5
care are ca o1iect prestarea unuia sau .ai .ultor ser)icii5 astfel cu. acestea sunt pre)!ute "n ane2ele nr& (A :i (B&

9
Art& %9 din ordonaa de urgen!&
Pagina 17 din 75


Contractul de ac4iiie pu1lic! care are ca o1iect principal prestarea unor ser)icii :i5 cu titlu accesoriu5 desf!:urarea
unor acti)it!i al c!ror cod CP= "ncepe cu cifra */ G?i)iiunea */H este considerat contract de ser)icii&
*& C)n63a065* 4, a07i2i-i, 15'*i0. 0a3, a3, 0a )'i,06 a686 /53ni2a3,a 4, 13)45(,D 086 ;i 13,(6a3,a 4,
(,3+i0ii ,(6, 0)n(i4,3a6$
aH contract de furniare5 dac! )aloarea esti.at! a produselor este .ai .are dec>t )aloarea esti.at! a ser)iciilor
pre)!ute "n contractul respecti)L
1H contract de ser)icii5 dac! )aloarea esti.at! a ser)iciilor este .ai .are dec>t )aloarea esti.at! a produselor
pre)!ute "n contractul respecti)&


5.3. DOSARUL DE AC%I&I"IE PUBLIC5.3.1. PSTRAREA DOSARULUI DE AC%I&I"IE PUBLIC
7Autoritatea contractant! are o1ligaia de a "ntoc.i dosarul ac4iiiei pu1lice pentru fiecare contract atri1uit sau
acord-cadru "nc4eiat5 precu. :i pentru fiecare lansare a unui siste. de ac4iiie dina.ic&
?osarul ac4iiiei pu1lice5 precu. :i ofertele "nsoite de docu.entele de calificare :i selecie (, 1.(63,a2. de c!tre
autoritatea contractant! at>t ti.p c>t contractul de ac4iiie pu1lic!8acordul-cadru produce efecte ;uridice5 dar n5 9ai
15-in 4, 5 ani 4, *a 4a6a /ina*i2.3ii 0)n63a065*5i 3,(1,06i+& Gn 0a25* an5*.3ii 13)0,453ii 4, a63i'5i3,5 dosarul
se p!strea! cel puin / ani de la data anul!rii respecti)ei proceduri&
Gn 0a25* 0591.3.3ii 4i3,06,5 a:a cu. este ea definit! la art& %@ din ordonana de urgen!5 ac4iiia se
realiea! pe 1a! de docu.ent ;ustificati)5 care "n acest ca se consider! a fi contract de ac4iiie pu1lic!5 iar o1ligaia
respect!rii ordonanei de urgen! se li.itea! nu.ai la pre)ederile art& (+*5 alin& G(H GNautoritatea contractant! are
o1ligaia de a asigura o1inerea :i p!strarea docu.entelor ;ustificati)e care do)edesc efectuarea oric!rei ac4iiii
pu1liceDH&


5.3.2. CON"INUTUL DOSARULUI DE AC%I&I"IE PUBLIC
B?osarul ac4iiiei pu1lice tre1uie s! cuprind! docu.entele "ntoc.ite8pri.ite de autoritatea contractant! "n
cadrul procedurii de atri1uire5 cu. ar fi5 dar f!r! a se li.ita la ur.!toarele$
%& nota pri)ind deter.inarea )alorii esti.ateL
(& anunul de intenie :i do)ada trans.iterii acestuia spre pu1licare5 dac! este caulL
#& anunul de participare :i do)ada trans.iterii acestuia spre pu1licare :i8sau5 dup! ca5 in)itaia de participareL
*& docu.entaia de atri1uireL
/& nota ;ustificati)! pri)ind alegerea procedurii de atri1uire5 "n caul "n care procedura aplicat! a fost alta dec>t licitaia
desc4is! sau licitaia restr>ns!L

-
A se )edea contra)enia .enionat! la art& (@#5 lit& tH de la Cap& M CContra)enii :i sanciuniD din ordonaa de urgen!&
J
A se )edea contra)enia .enionat! la art& (@#5 lit& tH de la Cap& M CContra)enii :i sanciuniD ordonaa de urgen!&
Pagina 1B din 75


9& nota ;ustificati)! pri)ind accelerarea procedurii de atri1uire5 dac! este caulL
-& procesul )er1al al :edinei de desc4idere a ofertelorL
J& for.ularele de ofert! depuse "n cadrul procedurii de atri1uireL
@& solicit!rile de clarific!ri5 precu. :i clarific!rile trans.ise8pri.ite de autoritatea contractant!L
%+& raportul procedurii de atri1uireL
%%& do)ada co.unic!rilor pri)ind reultatul proceduriiL
%(& contractul de ac4iiie pu1lic!8acordul-cadru5 se.nateL
%#& anunul de atri1uire :i do)ada trans.iterii acestuia spre pu1licareL
%*& contestaiile for.ulate "n cadrul procedurii de atri1uire5 dac! este caulL
%/& raportul de acti)itate :i5 dup! ca5 notele inter.ediare :i a)iul consultati) e.is "n confor.itate cu pre)ederile
legale5 referitor la funcia de )erificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atri1uire a contractelor de
ac4iiie pu1lic!5 dac! este caulL
%9& docu.entul constatator care conine infor.aii referitoare la "ndeplinirea o1ligaiilor contractuale de c!tre
contractant&
'n caul "n care autoritatea contractant! aplic! o procedur! de atri1uire prin .i;loace electronice5 utiliea! un
siste. dina.ic de ac4iiie sau un siste. de ac4iiii electronice5 aceasta are o1ligaia de a asigura trasa1ilitatea deplin!
a aciunilor pe care le realiea! pe parcursul procesului de atri1uire5 astfel "nc>t "ntoc.irea dosarului ac4iiiei pu1lice5
"n confor.itate cu cele .enionate .ai sus5 s! nu fie afectat!&
Prin 63a(a'i*i6a6, se "nelege CCaracteristica unui siste. de asigurarea calit!Qii de a per.ite reg!sirea
istoricului5 a utili!rii sau a locali!rii unei entit!Qi Gprodus5 proces sau ser)iciuH prin identific!ri "nregistrateD
@
&

5.3.3. CARACTERUL DE DOCUMENT PUBLIC AL DOSARULUI DE AC%I&I"IE PUBLIC


D)(a35* a07i2i-i,i 15'*i0, a3, 0a3a06,3 4, 4)059,n6 15'*i0& A00,(5* 1,3()an,*)3 la aceste infor.aii se
realiea! cu respectarea ter.enelor :i procedurilor pre)!ute de regle.ent!rile legale pri)ind li1erul acces la
infor.aiile de interes pu1lic
%+
:i n5 1)a6, /i 3,(63i0-i)na6 dec>t "n .!sura "n care aceste infor.aii sunt clasificate
sau prote;ate de un drept de proprietate intelectual!5 potri)it legii& <estricionarea ne;ustificat! a accesului la dosarul
ac4iiiei pu1lice atrage sancionarea de c!tre A0<EAP a conduc!torului autorit!ii contractante5 confor. pre)ederilor
ordonanei de urgen!&


5.3.4. CON"INUTUL RAPORTULUI PROCEDURII DE ATRIBUIRE A UNUI CONTRACT DE AC%I&I"IE
PUBLIC

Ra1)365* 13)0,453ii 4, a63i'5i3, pre)!ut la su1capitolul /&#&(&5 punctul %+5 se ela1orea! "nainte de
"nc4eierea contractului de ac4iiie pu1lic!8acordului - cadru8siste.ului de ac4iiie dina.ic :i cuprinde cel puin
ur.!toarele ele.ente$
%& denu.irea :i sediul autorit!ii contractanteL
(& o1iectul contractului de ac4iiie pu1lic!8acordului-cadru sau siste.ului de ac4iiie dina.icL

@
?EM online R ?icionar e2plicati) al li.1ii ro.>ne&
%+
Legea nr& /**8(++%5 cu .odific!rile :i co.plet!rile ulterioare&
Pagina 1< din 75


#& dac! este caul5 denu.irea8nu.ele candidailor participani la procedur!L
*& dac! este caul5 denu.irea8nu.ele candidailor selectai :i neselectai5 precu. :i .oti)ele care au stat la 1aa
select!rii sau neselect!rii respecti)ilor candidaiL
/& denu.irea8nu.ele ofertanilor participani la procedur!L
9& denu.irea8nu.ele ofertanilor respin:i :i .oti)ele care au stat la 1aa acestei deciiiL
-& dac! este caul5 .oti)ele concrete pentru care una sau .ai .ulte dintre oferte au fost respinse ca ur.are a
consider!rii preurilor preentate ca fiind neo1i:nuit de sc!uteL
J& denu.irea8nu.ele ofertantului8ofertanilor a c!rui8c!ror ofert! a fost declarat! c>:tig!toare :i .oti)ele care au stat
la 1aa acestei deciiiL
@& "n caul ofertantului8ofertanilor c>:tig!tori5 partea din contract pe care acesta8ace:tia au declarat c! o
su1contractea!5 ".preun! cu denu.irea8nu.ele su1contractanilorL
%+& dac! este caul5 ;ustificarea 4ot!r>rii de anulare a procedurii de atri1uire&


5.4. REULILE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE AC%I&I"IE PUBLIC5.4.1. REULI ENERALE


A56)3i6a6,a 0)n63a06an6. a3, )'*iga-ia 4, a 3,(1,06a 13in0i1ii*, pre)!ute la art& (5 alin& G(H din
ordonana de urgen! "n relaia cu operatorii econo.ici interesai s! participe la procedura de atri1uire&


5.4.2. DE!INI"IA PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE I A CUMPRRII DIRECTE


P3)0,453i*, 4, a63i'5i3, a 0)n63a065*5i 4, a07i2i-i, 15'*i0. (5n6$
%& *i0i6a-ia 4,(07i(.5 respecti) procedura la care orice operator econo.ic interesat are dreptul de a depune ofertaL
(& *i0i6a-ia 3,(638n(.5 respecti) procedura la care orice operator econo.ic are dreptul de a-:i depune candidatura5
ur.>nd ca nu.ai candidaii selectai s! ai1! dreptul de a depune ofertaL
#& 4ia*)g5* 0)91,6i6i+5 respecti) procedura la care orice operator econo.ic are dreptul de a-:i depune candidatura
:i prin care autoritatea contractant! conduce un dialog cu candidaii ad.i:i5 "n scopul identific!rii uneia sau .ai
.ultor soluii apte s! r!spund! necesit!ilor sale5 ur.>nd ca5 pe 1aa soluiei8soluiilor5 candidaii selectai s!
ela1oree oferta final!L
*& n,g)0i,3,a5 respecti) procedura prin care autoritatea contractant! derulea! consult!ri cu candidaii selectai :i
negocia! clauele contractuale5 inclusi) preul5 cu unul sau .ai .uli dintre ace:tia& 0egocierea poate fi$
*&%& negociere cu pu1licarea preala1il! a unui anun de participareL
*&(& negociere f!r! pu1licarea preala1il! a unui anun de participareL
/& 0,3,3,a 4, )/,36,5 respecti) procedura si.plificat! prin care autoritatea contractant! solicit! oferte de la .ai .uli
operatori econo.ici&
Pagina 2= din 75


9& autoritatea contractant! are dreptul de a organia un 0)n053( 4, ()*5-ii5 respecti) o procedur! special! prin care
ac4iiionea!5 "ndeose1i "n do.eniul a.ena;!rii teritoriului5 al proiect!rii ur1anistice :i peisagistice5 al ar4itecturii
sau "n cel al prelucr!rii datelor5 un plan sau un proiect5 prin selectarea acestuia pe 1ae concureniale de c!tre un
;uriu5 cu sau f!r! acordarea de pre.ii&
-& 9)4a*i6.-i (1,0ia*, 4, a63i'5i3, a 0)n63a065*5i 4, a07i2i-i, 15'*i0.#
-&%& acordul R cadruL
-&(& siste.ul de ac4iiie dina.icL
-&#& licitaia electronic!&

R,g5*a g,n,3a*.#
Autoritatea contractant! a3, )'*iga-ia de a atri1ui contractul de ac4iiie pu1lic! prin aplicarea procedurilor de
atri1uire$
licitaie desc4is!5 sau
licitaie restr>ns!&

A56)3i6a6,a 0)n63a06an6. a3, 43,165* 4, a a07i2i-i)na 4i3,06 13)45(,D (,3+i0ii (a5 *503.3i5 "n .!sura
"n care )aloarea ac4iiiei5 esti.at! confor. pre)ederilor seciunii a (-a din cap& II din ordonana de urgen!5 nu
dep!:e:te ec4i)alentul "n lei a pragului )aloric preciat la art& %@ din ordonana de urgen! pentru fiecare ac4iiie de
produse5 ser)icii sau lucr!ri& Ac4iiia se realiea! pe 1a! de docu.ent ;ustificati)5 care "n acest ca se consider! a fi
contract de ac4iiie pu1lic!5 iar o1ligaia respect!rii pre)ederilor preentei ordonane de urgen! se li.itea! nu.ai la
pre)ederile art& (+*5 alin& G(H din ordonana de urgen! GNautoritatea contractant! are o1ligaia de a asigura o1inerea :i
p!strarea docu.entelor ;ustificati)e care do)edesc efectuarea oric!rei ac4iiii pu1liceDH S)ei su1capitolul /&#&%&T&
Cu.p!rarea direct! n5 ,(6, o procedur! de atri1uire a:a cu. au fost ele definite la acest su1capitol&5.4.3. E$CEP"II I INTERDIC"II


P3in ,L0,1-i,
%%
de la regula general!5 autoritatea contractant! are dreptul de a aplica celelalte proceduri de
atri1uire5 prin utiliarea .i;loacelor electronice5 nu.ai "n circu.stanele specifice pre)!ute la
%(
$
%H art& @* din ordonana de urgen! S4ia*)g 0)91,6i6i+TL
(H art& %%+5 alin G%H din ordonana de urgen! Sn,g)0i,3, 05 15'*i0a3,a 13,a*a'i*. a 5n5i an5n- 4,
1a36i0i1a3,TL
#H art& %(( din ordonana de urgen! Sn,g)0i,3, /.3. 15'*i0a3,a 13,a*a'i*. a 5n5i an5n- 4, 1a36i0i1a3,TL
*H art& %(* din ordonana de urgen! S0,3,3, 4, )/,36,T&

In6,34i0-ia 4, a 4i+i2a 0)n63a065* 4, a07i2i-i, 15'*i0.
13
#

%%
A se )edea contra)enia .enionat! la art& (@#5 lit& cH de la Cap& M CContra)enii :i sanciuniD din ordonaa de urgen!&
%(
Art& (+5 alin& G(H din ordonaa de urgen!&
Pagina 21 din 75


Autoritatea contractant! n5 a3, 43,165* 4, a 4i+i2a 0)n63a065* 4, a07i2i-i, 15'*i0. "n .ai .ulte contracte
distincte de )aloare .ai .ic! :i nici de a utilia .etode de calcul care s! conduc! la o su1e)aluare a )alorii esti.ate a
contractului de ac4iiie pu1lic!5 05 (0)15* de a e)ita aplicarea pre)ederilor ordonanei de urgen! care instituie
o1ligaii ale autorit!ii contractante "n raport cu anu.ite praguri )alorice&


5.4.4. REULI DE ESTIMARE A VALORII CONTRACTULUI DE AC%I&I"IE PUBLIC


Autoritatea contractant! are o1ligaia de a esti.a )aloarea contractului de ac4iiie pu1lic! pe 1aa calcul!rii :i
"nsu.!rii tuturor su.elor pl!ti1ile pentru "ndeplinirea contractului respecti)5 /.3. 6aLa 1, +a*)a3,a a4.5ga6.5 lu>nd
"n considerare orice for.e de opiuni :i5 "n .!sura "n care acestea pot fi anticipate la .o.entul esti.!rii5 orice
e)entuale supli.ent!ri sau .a;or!ri ale )alorii contractului&
=aloarea esti.at! a contractului de ac4iiie pu1lic! tre1uie s! fie deter.inat! "nainte de iniierea procedurii de atri1uire
a contractului respecti)& Aceast! )aloare tre1uie s! fie )ala1il! la .o.entul trans.iterii spre pu1licare a anunului de
participare sau5 "n caul "n care procedura de atri1uire nu presupune pu1licarea unui astfel de anun5 la .o.entul
trans.iterii in)itaiei de participare&


5.4.4.1. ESTIMAREA VALORII CONTRACTULUI DE !URNI&ARE


'n caul "n care5 prin atri1uirea contractului de furniare5 autoritatea contractant! ":i propune s! do1>ndeasc!
produse care necesit! :i operaiuni8lucr!ri de instalare :i punere "n funciune5 atunci )aloarea esti.at! a acestui
contract tre1uie s! includ! :i )aloarea esti.at! a operaiunilor8lucr!rilor respecti)e&
'n )ederea sta1ilirii )alorii unui contract de furniare tre1uie a)ute "n )edere ur.!toarele cauri$
Ca25* 1# Autoritatea contractant! nu are "nc! sta1ilit! .odalitatea de do1>ndire a produselor&
?o1>ndirea produselor se poate realia prin cu.p!rare "n rate5 "nc4iriere sau leasing5 cu sau f!r! opiune de cu.p!rare&
Va*)a3,a ,(6i9a6. a acestui contract tre1uie s! fie considerat! ca fiind egal! cu cea .ai .are dintre )alorile ce
corespund fiec!rui .od de do1>ndire a produselor&
Ca25* 2# Autoritatea contractant! a sta1ilit .odalitatea de do1>ndire a produselor&
?o1>ndirea produselor se poate realia prin cu.p!rare "n rate5 "nc4iriere sau leasing5 cu sau f!r! opiune de cu.p!rare&
Va*)a3,a ,(6i9a6. a acestui contract se deter.in! "n funcie de durata contratului respecti)5 astfel$
%& dac! durata contractului este sta1ilit! :i este .ai .ic! sau egal! cu %( luni5 atunci )aloarea esti.at! tre1uie
calculat! prin "nsu.area tuturor ratelor pl!ti1ile pe "ntreaga durat! a contractului respecti)L
(& dac! durata contractului este sta1ilit! :i este .ai .are de %( luni5 atunci )aloarea esti.at! tre1uie calculat! prin
"nsu.area )alorii totale a ratelor pl!ti1ile pe "ntreaga durat! a contractului respecti)5 la care se adaug! :i )aloarea
reidual! esti.at! a produselor la sf>r:itul perioadei pentru care s-a "nc4eiat contractulL
#& dac! contractul se "nc4eie pe o durat! nedeter.inat! sau dac! durata acestuia nu poate fi deter.inat! la data
esti.!rii5 atunci )aloarea esti.at! tre1uie calculat! prin .ultiplicarea cu *J a )alorii ratei lunare pl!ti1ile&
Ca25* 3# Autoritatea contractant! ":i propune s! re"nnoiasc! contractul "ntr-o perioad! dat!&

%#
A se )edea contra)enia .enionat! la art& (@#5 lit& aH de la Cap& M CContra)enii :i sanciuniD din ordonaa de urgen!&
Pagina 22 din 75


Va*)a3,a ,(6i9a6. a acestui contract tre1uie s! ai1! ca 1a! de calcul$
%& fie )aloarea total! a tuturor contractelor de furniare si.ilare5 atri1uite "n ulti.ele %( luni5 a;ustat!5 dac! este
posi1il5 cu .odific!rile pre)ii1ile ce pot sur)eni "n ur.!toarele %( luni "n pri)ina cantit!ilor ac4iiionate :i )alorilor
aferenteL
(& fie )aloarea esti.at! total! a tuturor contractelor de furniare si.ilare care se anticipea! c! )or fi atri1uite "n
ur.!toarele %( luni5 "ncep>nd din .o.entul pri.ei li)r!ri&
Ca25* 4# Autoritatea contractant! ":i propune s! ac4iiionee produse si.ilare5 dar defalcate pe loturi&
Autoritatea contractant! )a cu.p!ra produsele prin atri1uirea .ai .ultor contracte de furniare distincte pentru fiecare
lot "n parte& Va*)a3,a ,(6i9a6. a acestui contract tre1uie deter.inat! prin "nsu.area )alorii tuturor loturilor&
Ca25* 4.1# Autoritatea contractant! ":i propune s! ac4iiionee produse si.ilare5 dar defalcate pe loturi utili>nd
procedura Ccerere de oferteD&
'n caul "n care )aloarea cu.ulat! a tuturor loturilor dep!:e:te pragul )aloric pre)!ut la a36. 124D *i6. a@ 4in
)34)nan-a 4, 53g,n-.5 atunci autoritatea contractant! are dreptul de a aplica procedura cererii de ofert! nu.ai
pentru loturile care "ndeplinesc5 "n .od cu.ulati)5 ur.!toarele condiii$
a& )aloarea esti.at!5 f!r! T=A5 a lotului respecti) este .ai .ic! sau egal! cu ec4i)alentul "n lei a -/&+++
euroL
1& )aloarea cu.ulat! a loturilor pentru care se aplic! procedura cererii de ofert! nu dep!:e:te (+, din
)aloarea total! a produselor care ur.ea! s! fie furniate&


5.4.4.2. ESTIMAREA VALORII CONTRACTULUI DE SERVICII


Ca25* 1# Autoritatea contractant! nu poate anticipa preul total al ser)iciului5 dar poate esti.a un tarif .ediu lunar&
Va*)a3,a ,(6i9a6. a acestui contract se deter.in! "n funcie de durata contratului respecti)5 astfel$
%& c>nd durata contractului este sta1ilit! :i nu dep!:e:te *J de luni5 atunci )aloarea esti.at! tre1uie calculat! a)>nd "n
)edere "ntreaga durat! a contractuluiL
(& c>nd durata contractului nu poate fi deter.inat! sau dep!:e:te *J de luni5 atunci )aloarea esti.at! tre1uie
calculat! .ultiplic>nd )aloarea lunar! cu *J&
Ca25* 2# Autoritatea contractant! ":i propune s! re"nnoiasc! contractul "ntr-o perioad! dat!&
Va*)a3,a ,(6i9a6. a acestui contract tre1uie s! ai1! ca 1a! de calcul$
%& fie )aloarea total! a tuturor contractelor de ser)icii si.ilare atri1uite "n ulti.ele %( luni5 a;ustat!5 dac! este posi1il5
cu .odific!rile pre)ii1ile ce pot sur)eni "n ur.!toarele %( luni5 "n pri)ina cantit!ilor ac4iiionate :i )alorilor
aferenteL
(& fie )aloarea esti.at! total! a tuturor contractelor de ser)icii si.ilare care se anticipea! c! )or fi atri1uite "n
ur.!toarele %( luni5 "ncep>nd din .o.entul pri.ei prestaii&

Ca25* 3# Autoritatea contractant! ":i propune s! ac4iiionee ser)icii si.ilare5 dar defalcate pe loturi&
Autoritatea contractant! )a cu.p!ra ser)iciile prin atri1uirea .ai .ultor contracte de ser)icii distincte pentru fiecare lot
"n parte& Va*)a3,a ,(6i9a6. a acestui contract tre1uie deter.inat! prin "nsu.area )alorii tuturor loturilor&
Pagina 23 din 75


Ca25* 3.1# Autoritatea contractant! ":i propune s! ac4iiionee ser)icii si.ilare5 dar defalcate pe loturi utili>nd
procedura Ccerere de oferteD&
'n caul "n care )aloarea cu.ulat! a tuturor loturilor dep!:e:te pragul )aloric pre)!ut la a36. 124D *i6. '@ 4in
)34)nan-a 4, 53g,n-.5 atunci autoritatea contractant! are dreptul de a aplica procedura cererii de ofert! nu.ai
pentru loturile care "ndeplinesc5 "n .od cu.ulati)5 ur.!toarele condiii$
a& )aloarea esti.at!5 f!r! T=A5 a lotului respecti) este .ai .ic! sau egal! cu ec4i)alentul "n lei a -/&+++
euroL
1& )aloarea cu.ulat! a loturilor pentru care se aplic! procedura cererii de ofert! nu dep!:e:te (+, din
)aloarea total! a ser)iciilor care ur.ea! s! fie prestate&
Ca25* 4# Autoritatea contractant! ":i propune s! ac4iiionee ser)icii de asigurare&
Va*)a3,a ,(6i9a6. a acestor contracte de ser)icii se calculea! pe 1aa pri.elor de asigurare ce ur.ea! a fi pl!tite5
precu. :i a altor for.e de re.uneraii aferente ser)iciilor respecti)e&
Ca25* 5# Autoritatea contractant! ":i propune s! ac4iiionee ser)icii 1ancare sau alte ser)icii financiare&
Va*)a3,a ,(6i9a6. a acestor contracte de ser)icii se calculea! pe 1aa ta2elor5 co.isioanelor5 do1>nilor :i a oric!ror
alte for.e de re.uneraii aferente ser)iciilor respecti)e&
Ca25* 6# Autoritatea contractant! ":i propune s! ac4iiionee ser)icii de proiectare5 ur1anis.5 inginerie :i alte ser)icii
te4nice&
Va*)a3,a ,(6i9a6. a acestor contracte de ser)icii se calculea! pe 1aa onorariilor ce ur.ea! a fi pl!tite :i a oric!ror
alte for.e de re.uneraii aferente ser)iciilor respecti)e&


5.4.4.3. ESTIMAREA VALORII CONTRACTULUI DE LUCRRI


Ca25* 1# Autoritatea contractant! pune la dispoiia e2ecutantului .ateriale5 utila;e5 ec4ipa.ente te4nologice necesare
e2ecuiei lucr!rilor&
Va*)a3,a ,(6i9a6. a acestui contract de lucr!ri se calculea! prin includerea at>t a costului lucr!rii care ur.ea! s!
fie e2ecutat!5 c>t :i )aloarea total! a facilit!ilor oferite de c!tre autoritatea contractant!&

Ca25* 2# Autoritatea contractant! ac4iiionea! un ansa.1lu de lucr!ri care presupune :i furniarea de ec4ipa.ente5
instalaii5 utila;e sau alte dot!ri&
Va*)a3,a ,(6i9a6. a acestui contract de lucr!ri se deter.in! a)>ndu-se "n )edere )aloarea total! a "ntregului
ansa.1lu de lucr!ri&

Ca25* 3# Autoritatea contractant! ":i propune s! ac4iiionee lucr!ri5 dar defalcate pe loturi&
Autoritatea contractant! )a cu.p!ra lucr!rile prin atri1uirea .ai .ultor contracte de lucr!ri distincte pentru fiecare lot
"n parte& Va*)a3,a ,(6i9a6. a acestui contract tre1uie deter.inat! prin "nsu.area )alorii tuturor loturilor&
Ca25* 3.1# Autoritatea contractant! ":i propune s! ac4iiionee lucr!ri5 dar defalcate pe loturi utili>nd procedura
Ccerere de oferteD&
Pagina 24 din 75


'n caul "n care )aloarea cu.ulat! a tuturor loturilor dep!:e:te pragul )aloric pre)!ut la a36. 124D *i6. 0@ 4in
)34)nan-a 4, 53g,n-.5 atunci autoritatea contractant! are dreptul de a aplica procedura cererii de ofert! nu.ai
pentru loturile care "ndeplinesc5 "n .od cu.ulati)5 ur.!toarele condiii$
a& )aloarea esti.at!5 f!r! T=A5 a lotului respecti) este .ai .ic! sau egal! cu ec4i)alentul "n lei a /++&+++
euroL
1& )aloarea cu.ulat! a loturilor pentru care se aplic! procedura cererii de ofert! nu dep!:e:te (+, din
)aloarea total! esti.at! a lucr!rii&


5.4.4.4. ESTIMAREA VALORII CONTRACTULUI ATRIBUIT PRIN ORANI&AREA UNUI CONCURS DE
SOLU"II


Va*)a3,a ,(6i9a6. care tre1uie luat! "n considerare se deter.in! astfel$
aH dac! concursul de soluii este organiat ca o procedur! independent!5 atunci )aloarea esti.at! include )aloarea
tuturor pre.iilor8su.elor care ur.ea! a fi acordate concurenilor5 inclusi) )aloarea esti.at! a contractului de
ser)icii care ar putea fi "nc4eiat ulterior5 confor. pre)ederilor a36. 122 *i6. 7@ Gnegociere f!r! pu1licarea
preala1il! a unui anun de participareH (a5 a36. 252 *i6. i@ Gcontractul sectorialH 4in )34)nan-a 4, 53g,n-.5
"n caul "n care autoritatea contractant! nu a e2clus aceast! posi1ilitate "n anunul de participare la concursL
1H dac! concursul de soluii este organiat ca parte a unei proceduri de atri1uire a unui contract de ser)icii5 atunci
)aloarea esti.at! luat! "n considerare este )aloarea esti.at! a contractului de ser)icii respecti)5 "n care se
include )aloarea e)entualelor pre.ii8su.e care ur.ea! a fi acordate concurenilor&


5.4.4.5. ESTIMAREA VALORII CONTRACTULUI ATRIBUIT PRIN GNC%EIEREA UNUI ACORDMCADRU


Va*)a3,a ,(6i9a6. se consider! a fi )aloarea .a2i.! esti.at!5 f!r! T=A5 a tuturor contractelor de ac4iiie
pu1lic! ce se anticipea! c! )or fi atri1uite "n 1aa acordului-cadru respecti)5 pe "ntreaga sa durat!&
5.4.4.6. ESTIMAREA VALORII CONTRACTULUI ATRIBUIT PRINTRMUN SISTEM DE AC%I&I"IE
DINAMIC


Va*)a3,a ,(6i9a6. se consider! a fi )aloarea .a2i.! esti.at!5 f!r! T=A5 a tuturor contractelor de ac4iiie
pu1lic! ce se anticipea! c! )or fi atri1uite prin utiliarea siste.ului de ac4iiie dina.ic respecti)5 pe "ntreaga sa
durat!&
Pagina 25 din 75
5.4.5. REULI DE ELABORARE A DOCUMENTA"IEI DE ATRIBUIRE5.4.5.1. CON"INUTUL DOCUMENTA"IEI DE ATRIBUIRE


Autoritatea contractant! are o1ligaia de a precia "n cadrul docu.entaiei de atri1uire orice cerin!5 criteriu5
regul! :i alte infor.aii necesare pentru a asigura ofertantului8candidatului o infor.are co.plet!5 corect! :i e2plicit! cu
pri)ire la .odul de aplicare a procedurii de atri1uire
%*
&
D)059,n6a-ia 4, a63i'5i3, 63,'5i, (. 0513in4.5 f!r! a se li.ita la cele ce ur.ea!5 cel puin$
%& infor.aii generale pri)ind autoritatea contractant!5 "n special cu pri)ire la adres! - inclusi) telefon5 fa25 e-.ail -5
persoane de contact5 .i;loace de co.unicareL
(& instruciuni pri)ind date li.it! care tre1uie respectate :i for.alit!i care tre1uie "ndeplinite "n leg!tur! cu
participarea la procedura de atri1uireL
#& dac! sunt solicitate5 cerinele .ini.e de calificare5 precu. :i docu.entele care ur.ea! s! fie preentate de
ofertani8candidai pentru do)edirea "ndeplinirii criteriilor de calificare :i selecieL
*& caietul de sarcini sau docu.entaia descripti)!5 aceasta din ur.! fiind utiliat! "n caul aplic!rii procedurii de dialog
co.petiti) sau de negociereL
/& instruciuni pri)ind .odul de ela1orare :i de preentare a propunerii te4nice :i financiareL
9& infor.aii detaliate :i co.plete pri)ind criteriul de atri1uire aplicat pentru sta1ilirea ofertei c>:tig!toareL
-& instruciuni pri)ind .odul de utiliare a c!ilor de atacL
J& infor.aii referitoare la clauele contractuale o1ligatoriiL
@& instituiile co.petente de la care operatorii econo.ici pot o1ine infor.aii pri)ind regle.ent!rile referitoare la
i.poitare :i la protecia .ediuluiL
%+& regulile o1ligatorii referitoare la condiiile de .unc! :i de protecie a .uncii5 care sunt "n )igoare la ni)el naional :i
care tre1uie respectate pe parcursul "ndeplinirii contractului de lucr!ri sau de ser)icii5 sau preciarea instituiilor
co.petente de la care operatorii econo.ici pot o1ine infor.aii detaliate pri)ind regle.ent!rile respecti)eL
%%& solicitarea f!cut! de autoritatea contractant! c!tre operatorii econo.ici5 ca ace:tia s! .enionee "n oferta
preentat! faptul c! la ela1orarea acesteia au inut cont de o1ligaiile referitoare la condiiile de .unc! :i protecia
.uncii&5.4.5.2. CON"INUTUL CAIETULUI DE SARCININDOCUMENTA"IEI DESCRIPTIVE


?ocu.entaia descripti)! se utiliea! "n caul aplic!rii procedurii de atri1uire Ndialog co.petiti)D sau
NnegociereD5 cu cele dou! for.e ale sale&

%*
A se )edea contra)enia .enionat! la art& (@#5 lit& 1H de la Cap& M CContra)enii :i sanciuniD din ordonaa de urgen!&
Pagina 26 din 75


Caietul de sarcini conine5 "n .od o1ligatoriu5 (1,0i/i0a-ii 6,7ni0,5 care repreint! cerine5 prescripii5 caracteristici de
natur! te4nic! ce per.it fiec!rui produs5 ser)iciu sau lucrare s! fie descris5 "n .od o1iecti)5 "n a:a .anier! "nc>t s!
corespund! necesit!ii autorit!ii contractante&
Specificaiile te4nice definesc5 dup! ca$
%& cerine pri)ind i.pactul asupra .ediului "ncon;ur!tor5
(& sigurana "n e2ploatare5
#& di.ensiuni5
*& ter.inologie5
/& si.1oluri5
9& teste :i .etode de testare5
-& a.1alare5 etic4etare5
J& .arcare :i instruciuni de utiliare a produsului5
@& te4nologii :i .etode de producie5
%+& siste.e de asigurare a calit!ii :i condiii pentru certificarea confor.it!ii cu standarde rele)ante sau altele
ase.enea&
%%& "n caul contractelor pentru lucr!ri5 specificaiile te4nice pot face referire$
%%&%& la prescripii de proiectare :i de calcul al costurilor5
%%&(& la )erificarea5 inspecia :i condiiile de recepie a lucr!rilor sau a te4nicilor5 procedeelor :i .etodelor de
e2ecuie5
%%&#& la orice alte condiii cu caracter te4nic pe care autoritatea contractant! este capa1il! s! le descrie5 "n
funcie :i de di)erse acte nor.ati)e :i regle.ent!ri generale sau specifice5 "n leg!tur! cu lucr!rile finaliate :i
cu .aterialele sau alte ele.ente co.ponente ale acestor lucr!ri&
K!r! a aduce atingere regle.ent!rilor te4nice naionale o1ligatorii5 "n .!sura "n care acestea sunt co.pati1ile
cu dreptul co.unitar5 autoritatea contractant! are o1ligaia de a defini specificaiile te4nice$
aH fie prin referire5 de regul! "n ur.!toarea ordine de prioritate$
G%H la standarde naionale care adopt! standarde europene5
G(H la o.olog!ri te4nice europene5
G#H la standarde internaionale sau
G*H la alte referine de natur! te4nic! ela1orate de organis.e de standardiare europeneL "n caul "n care
acestea nu e2ist!5 atunci specificaiile te4nice se definesc prin referire la alte standarde5 o.olog!ri sau
regle.ent!ri te4nice naionale pri)ind utiliarea produselor sau proiectarea5 calculul :i e2ecuia
lucr!rilor& O3i0, a(6/,* 4, 3,/,3i3, 63,'5i, (. /i, En()-i6. 4, 9,n-i5n,a (a5 ,07i+a*,n6L
1H fie prin preciarea perfor.anelor :i8sau cerinelor funcionale solicitate5 care tre1uie s! fie suficient de precis
descrise "nc>t s! per.it! ofertanilor s! deter.ine o1iectul contractului de ac4iiie pu1lic!5 iar autorit!ii
contractante s! atri1uie contractul respecti)L
cH fie at>t prin preciarea perfor.anelor :i8sau cerinelor funcionale solicitate5 astfel cu. sunt acestea pre)!ute
la lit& 1H5 c>t :i prin referirea la standardele5 o.olog!rile te4nice5 specificaiile te4nice co.une5 pre)!ute la lit&
aH5 ca .i;loc de preu.ie a confor.it!ii cu ni)elul de perfor.an! :i cu cerinele funcionale respecti)eL
Pagina 27 din 75


dH fie prin preciarea perfor.anelor :i8sau cerinelor funcionale solicitate5 astfel cu. sunt acestea pre)!ute la lit&
1H5 pentru anu.ite caracteristici5 :i prin referirea la standardele sau o.olog!rile te4nice5 pre)!ute la lit& aH5
pentru alte caracteristici&
Ca25* 1#
'n caul "n care autoritatea contractant! define:te specificaiile te4nice din caietul de sarcini5 opt>nd pentru .odalitatea
de la lit& aH5 a65n0i nici o ofert! nu poate fi respins! pe .oti) c! produsele sau ser)iciile pre)!ute "n propunerea
te4nic! nu sunt confor.e cu specificaiile preciate5 4a0. )/,36an65* 4,9)n(63,a2.5 prin orice .i;loc adec)at5 c!
propunerea te4nic! preentat! satisface "ntr-o .anier! ec4i)alent! cerinele autorit!ii contractante definite prin
specificaiile te4nice&
Ca25* 2#
'n caul "n care autoritatea contractant! define:te specificaiile te4nice din caietul de sarcini prin preciarea
perfor.anelor :i8sau cerinelor funcionale solicitate5 a65n0i nici o ofert! nu poate fi respins! 4a0. )/,36an65*
4,9)n(63,a2.5 prin orice .i;loc adec)at5 c! produsele5 ser)iciile sau lucr!rile oferite asigur! "ndeplinirea
perfor.anelor sau cerinelor funcionale solicitate deoarece sunt confor.e cu$
aH un standard naional care adopt! un standard europeanL
1H o o.ologare te4nic! european!L
cH o specificaie te4nic! co.un! utiliat! "n Co.unitatea European!L
dH un standard internaionalL
eH alte regle.ent!ri te4nice ela1orate de organis.e de standardiare europene&
At>t "n 0a25*1D c>t :i "n 0a25* 25 un .i;loc adec)at de a do)edi confor.itatea cu specificaiile te4nice solicitate "l poate
repreenta$
dosarul te4nic al produc!torului sau
un raport de "ncercare8testare e.is de un organis. recunoscut5 cu. ar fi5 dup! ca5 un la1orator neutru de
"ncerc!ri :i cali1rare sau un organis. de certificare :i inspecie care asigur! respectarea standardelor europene
aplica1ile& Autoritatea contractant! are o1ligaia de a accepta certificate e.ise de organis.e recunoscute "n
oricare dintre statele .e.1re ale Uniunii Europene&
S, in6,32i0, 4,/ini3,a En 0ai,65* 4, (a30ini a unor specificaii te4nice care indic!$
o anu.it! origine5 surs!5 producie5 un procedeu special5
o .arc! de fa1ric! sau de co.er5 un 1re)et de in)enie5
o licen! de fa1ricaie5 care au ca efect fa)oriarea sau eli.inarea anu.itor operatori econo.ici sau a anu.itor
produse&
P3in ,L0,1-i,5 se ad.ite o astfel de indicaie5 dar nu.ai "n .od e2cepional5 "n situaia "n care o descriere suficient de
precis! :i inteligi1il! a o1iectului contractului nu este posi1il! :i nu.ai "nsoit! de .eniunea sau ec4i)alent&Pagina 2B din 75


5.4.5.3. OB"INEREA DOCUMENTA"IEI DE ATRIBUIRE


Autoritatea contractant! are o1ligaia de a asigura o1inerea docu.entaiei de atri1uire de c!tre orice operator
econo.ic 13in a(ig53a3,a a00,(5*5i 4i3,06D n,3,(63i0-i)na6 ;i 4,1*inD 13in 9i:*)a0, ,*,063)ni0,5 la coninutul
docu.entaiei de atri1uire&
P3in ,L0,1-i,5 "n situaia "n care ata:area docu.entaiei de atri1uire "n SEAP nu este posi1il! din .oti)e te4nice5
autoritatea contractant! are o1ligaia de a pune la dispoiia oric!rui operator econo.ic care a "naintat o solicitare "n
acest sens sau5 dup! ca5 c!ruia i s-a trans.is o in)itaie de participare a unui e2e.plar din docu.entaia de atri1uire5
pe suport 4>rtie ori pe suport .agnetic& 'n acest ca5 autoritatea contractant! are o1ligaia de asigura o1inerea
gratuit! a docu.entaiei de atri1uire pentru orice operator econo.ic care o ridic! direct de la sediul autorit!ii
contractante sau de la alt! adres! indicat! de acesta& 'n caul "n care docu.entaia este trans.is! prin po:t!5
autoritatea contractant! are dreptul de a solicita operatorilor econo.ici care )or s! 1eneficiee de aceast! facilitate o
plat! care nu tre1uie s! dep!:easc! "ns! costul aferent trans.iterii docu.entaiei respecti)e&


5.4.6. REULI DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE


6rice operator econo.ic are dreptul de a participa5 indi)idual sau "ntr-un grup de operatori5 la procedura de
atri1uire&
Pa36i0i1a3,a a6,*i,3,*)3 13)6,:a6,#
Autoritatea contractant! are dreptul de a i.pune ca participarea la procedura de atri1uire s! fie per.is! nu.ai
unor ateliere prote;ate sau acelor ofertani care se anga;ea! s! "ndeplineasc! contractul "n conte2tul unor progra.e de
anga;are prote;at!5 "n cadrul c!rora .a;oritatea anga;ailor i.plicai sunt persoane cu dia1ilit!i5 care5 prin natura sau
gra)itatea deficienelor lor5 nu pot e2ercita o acti)itate profesional! "n condiii nor.ale&
A()0i,3,a En63, )1,3a6)3ii ,0)n)9i0i#
Eai .uli operatori econo.ici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune candidatur! sau ofert! co.un!5
f!r! a fi o1ligai s! ":i legaliee din punct de )edere for.al asocierea& A56)3i6a6,a 0)n63a06an6. a3, 43,165* de a
solicita ca asocierea s! fie legaliat! nu.ai "n caul "n care oferta co.un! este declarat! c>:tig!toare :i nu.ai dac! o
astfel de .!sur! repreint! o condiie necesar! pentru 1una "ndeplinire a contractului&
S5'0)n63a06a3,a#
K!r! a i se di.inua r!spunderea "n ceea ce pri)e:te .odul de "ndeplinire a )iitorului contract de ac4iiie
pu1lic!5 )/,36an65* a3, 43,165* 4, a in0*54, En 13)15n,3,a 6,7ni0. 1)(i'i*i6a6,a 4, a (5'0)n63a06a ) 1a36,
4in 0)n63a065* 3,(1,06i+& 'n caul "n care autoritatea contractant! solicit!5 ofertantul are o1ligaia de a precia
partea8p!rile din contract pe care ur.ea! s! le su1contractee :i datele de recunoa:tere ale su1contractanilor
propu:i&
O/,36a3,a 1, 9ai 95*6, *)653i#
K!r! a afecta posi1ilitatea operatorilor econo.ici de a oferta pe .ai .ulte loturi diferite5 candidatul8ofertantul
nu are dreptul ca "n cadrul aceleia:i proceduri$
aH s! depun! dou! sau .ai .ulte candidaturi8oferte indi)iduale :i8sau co.une5 su1 sanciunea e2cluderii din
co.petiie a tuturor candidaturilor8ofertelor "n cau!L
Pagina 2< din 75


1H s! depun! ofert! indi)idual!8co.un! :i s! fie no.inaliat ca su1contractant "n cadrul unei alte oferte5 su1
sanciunea e2cluderii ofertei indi)iduale sau5 dup! ca5 a celei "n care este ofertant asociat&
Gn63,13in4,3i*, a/i*ia6,#
Prin "ntreprindere afiliat! se "nelege orice su1iect de drept$
aH asupra c!ruia un alt su1iect de drept poate e2ercita5 direct sau indirect5 o influen! do.inant!L sau
1H care poate e2ercita o influen! do.inant! asupra altui su1iect de dreptL sau
cH care5 ca ur.are a asocierii cu un su1iect de drept5 se afl! su1 influena do.inant! a unui alt su1iect de drept&
Gn63,13in4,3i*, a/i*ia6, a5 43,165* 4, a 1a36i0i1a En 0a435* a0,*,ia;i 13)0,453i 4, a63i'5i3,5 dar nu.ai "n caul
"n care participarea acestora nu este de natur! s! distorsionee concurena&5.4.7. REULI DE PUBLICARE


Ti153i*, 4, an5n-53i#
Autoritatea contractant! are o1ligaia de a asigura transparena atri1uirii contractelor de ac4iiie pu1lic! :i
"nc4eierii acordurilor-cadru prin pu1licarea$
%& anunurilor de intenie5
(& anunurilor de participare5
#& anunurilor de atri1uire&
A56)3i6a6,a 0)n63a06an6. a3, )'*iga-ia 4, a 63an(9i6, (13, 15'*i0a3, an5n-53i*, 9ai (5( 9,n-i)na6, 0.63,
)1,3a6)35* SEAPD 56i*i28n4 En a0,(6 (,n( n59ai 9i:*)a0, ,*,063)ni0,.
A0<EAP +,3i/i0. fiecare anun trans.is de c!tre autoritatea contractant! pentru pu1licare "n SEAP5 "n .!sura "n care
anunul respecti) este "n leg!tur! cu aplicarea procedurii de atri1uire a unui contract cu o )aloare esti.at! .ai .are
dec>t pragurile )alorice pre)!ute la art& %(* din ordonana de urgen!& 'n ter.en de dou! ile lucr!toare de la data
pri.irii anunului "n SEAP5 A0<EAP are o1ligaia$
aH fie s! e.it! c!tre operatorul SEAP acceptul de pu1licare pentru anunul respecti)5 "n caul "n care "n ur.a )erific!rii
nu se constat! erori8o.isiuni de co.pletareL
1H fie s! resping! pu1licarea anunului5 "n caul "n care se constat! erori8o.isiuni de co.pletare5 infor.>nd totodat!
autoritatea contractant! asupra acestei deciii5 precu. :i asupra .odului "n care erorile8o.isiunile pot fi re.ediate&


5.4.7.1. ANUN"UL DE INTEN"IE


Autoritatea contractant! are dreptul de a pu1lica un anun de intenie indiferent de procedura de atri1uire pe
care dore:te s! o aplice "n caul atri1uirii unui contract8acord-cadru de ac4iiie pu1lic!5 f!r! ca pu1licarea acestuia s!
creee acesteia o1ligaia de a efectua respecti)a ac4iiie pu1lic!&
Autoritatea contractant! are o1ligaia de a pu1lica un anun de intenie "n ur.!toarele situaii$
%& "n caul procedurii de atri1uire Nlicitaie desc4is!D5 c>nd ur.!re:te s! 1eneficiee de reducerea perioadei cuprins!
"ntre data trans.iterii anunului de participare spre pu1licare "n P6UE :i data li.it! de depunere a ofertelorL
Pagina 3= din 75


(& "n caul procedurii de atri1uire Nlicitaie restr>ns!D5 c>nd ur.!re:te s! 1eneficiee de reducerea perioadei cuprins!
"ntre data trans.iterii anunului de participare spre pu1licare "n P6UE :i data li.it! de depunere a ofertelorL
#& "n caul "n care )aloarea total! esti.at! a contractelor8acordurilor-cadru5 care ur.ea! s! fie atri1uite8"nc4eiate "n
ur.!toarele %( luni pentru ac4iiionarea de produse din aceea:i grup! CP=5 este egal! sau .ai .are dec>t
ec4i)alentul "n lei a -/+&+++ euroL
*& "n caul "n care )aloarea total! esti.at! a contractelor8acordurilor-cadru5 care ur.ea! s! fie atri1uite8"nc4eiate "n
ur.!toarele %( luni pentru ac4iiionarea de ser)icii care sunt din aceea:i categorie din punct de )edere al .odului
de grupare din ane2a nr& (A5 este egal! sau .ai .are dec>t ec4i)alentul "n lei a -/+&+++ euroL
/& "n caul "n care )aloarea esti.at! a contractelor8acordurilor-cadru5 care ur.ea! s! fie atri1uite8"nc4eiate "n
ur.!toarele %( luni pentru ac4iiionarea de lucr!ri5 este egal! sau .ai .are dec>t ec4i)alentul "n lei a /&+++&+++
euro&5.4.7.2. ANUN"UL DE PARTICIPARE


Autoritatea contractant! are o1ligaia de a pu1lica un anun de participare a65n0i 08n4$
%& iniia! procedura de licitaie desc4is!5 licitaie restr>ns!5 dialog co.petiti) sau negociere cu pu1licarea preala1il! a
unui anun de participare5 pentru atri1uirea contractului de ac4iiie pu1lic! sau pentru "nc4eierea acordului-cadruL
(& lansea! un siste. dina.ic de ac4iiieL
#& iniia! procesul de atri1uire a unui contract de ac4iiie pu1lic! printr-un siste. dina.ic de ac4iiiiL
*& organiea! un concurs de soluii&
Un4, (, 15'*i0. O
Anunul de participare se pu1lic! "n$
- SEAPL
- P6UE "n toate situaiile "n care$
o autoritatea contractant! se "ncadrea! "n una dintre categoriile pre)!ute la art& J lit& aH - cH5 iar
)aloarea esti.at! a contractului8acordului-cadru de furniare sau de ser)icii care ur.ea! s! fie
atri1uit8"nc4eiat este .ai .are dec>t ec4i)alentul "n lei a %(/&+++ euroL
o autoritatea contractant! se "ncadrea! "n una dintre categoriile pre)!ute la art& J lit& dH sau eH5 iar
)aloarea esti.at! a contractului8acordului-cadru de furniare sau de ser)icii care ur.ea! s! fie
atri1uit8"nc4eiat este .ai .are dec>t ec4i)alentul "n lei a *++&+++ euroL
o )aloarea esti.at! a contractului8acordului-cadru de lucr!ri care ur.ea! s! fie atri1uit8"nc4eiat este
.ai .are dec>t ec4i)alentul "n lei a /&+++&+++ euro&


5.4.7.3. ANUN"UL DE ATRIBUIRE


Autoritatea contractant! are o1ligaia de a trans.ite spre pu1licare un anun de atri1uire "n cel .ult *J de ile
dup! ce$
Pagina 31 din 75


%& a finaliat procedura de atri1uire - licitaie desc4is!5 licitaie restr>ns!5 dialog co.petiti)5 negociere cu8f!r!
pu1licarea preala1il! a unui anun de participare5 cerere de oferte - prin atri1uirea contractului de ac4iiie
pu1lic! sau "nc4eierea acordului-cadruL
(& a finaliat un concurs de soluii prin sta1ilirea concurentului c>:tig!torL
#& a atri1uit un contract de ac4iiie pu1lic! printr-un siste. dina.ic de ac4iiii&


5.4.B. REULI DE COMUNICARE I DE TRANSMITERE A DATELOR


6rice co.unicare5 solicitare5 infor.are5 notificare :i altele ase.enea5 tre1uie s! fie trans.ise "n scris& 6rice
docu.ent scris tre1uie "nregistrat "n .o.entul trans.iterii5 respecti) "n .o.entul pri.irii& Co.unicarea5 trans.iterea :i
stocarea infor.aiilor se realiea! astfel "nc>t s! se asigure integritatea :i confidenialitatea datelor respecti)e&
?ocu.entele scrise pot fi trans.ise prin oricare dintre ur.!toarele .odalit!i$
%& prin po:t!L
(& prin fa2L
#& prin .i;loace electroniceL
*& prin orice co.1inaie a celor pre)!ute la punctele %-#&
Autoritatea contractant! are dreptul de a i.pune5 "n docu.entaia de atri1uire5 .odalit!ile de co.unicare pe care
intenionea! s! le utiliee pe parcursul aplic!rii procedurii&
'n caul "n care docu.entele se trans.it prin .i;loace electronice5 acestora le sunt aplica1ile pre)ederile legale
referitoare la se.n!tura electronic!
%/
&
6peratorul econo.ic are dreptul de a trans.ite o solicitare de participare la procedura de atri1uire utili>nd
.i;loacele de co.unicare electronice& 'n acest ca5 autoritatea contractant! are o1ligaia de a precia "n anunul de
participare aceast! cerin!5 precu. :i ter.enul "n care aceasta tre1uie "ndeplinit!
%9
&


5.4.<. REULI DE EVITARE A CON!LICTULUI DE INTERESE


Pe parcursul aplic!rii procedurii de atri1uire5 autoritatea contractant! are o1ligaia de a lua toate .!surile
necesare pentru a e)ita situaiile de natur! s! deter.ine apariia unui conflict de interese :i8sau .anifestarea
concurenei neloiale&
Persoana fiic! sau ;uridic! care a participat la "ntoc.irea docu.entaiei de atri1uire are dreptul5 "n calitate de operator
econo.ic5 de a fi ofertant5 ofertant asociat sau su1contractant5 dar nu.ai "n caul "n care i.plicarea sa "n ela1orarea
docu.entaiei de atri1uire nu este de natur! s! distorsionee concurena&
Persoanele fiice sau ;uridice care particip! direct "n procesul de )erificare8e)aluare a candidaturilor8 ofertelor
n5 a5 43,165* 4, a /i 0an4i4a6D )/,36an6D )/,36an6 a()0ia6 (a5 (5'0)n63a06an65 su1 sanciunea e2cluderii din
procedura de atri1uire&

%/
Art& 9%5 alin& G#H din ordonaa de urgen!&
%9
Art& 9(5 alin& G(H din ordonaa de urgen!&
Pagina 32 din 75


N5 a5 43,165* (. /i, i91*i0a-i En 13)0,(5* 4, +,3i/i0a3,N,+a*5a3, a 0an4i4a653i*)3N)/,36,*)3
539.6)a3,*, 1,3()an,$
%& persoane care dein p!ri sociale5 p!ri de interes5 aciuni din capitalul su1scris al unuia dintre ofertani8candidai
sau su1contractani ori persoane care fac parte din consiliul de ad.inistraie8organul de conducere sau de
super)iare a unuia dintre ofertani8candidai sau su1contractaniL
(& so8soie5 rud! sau afin5 p>n! la gradul al patrulea inclusi)5 cu persoane care fac parte din consiliul de
ad.inistraie8organul de conducere sau de super)iare a unuia dintre ofertani8candidaiL
#& persoane despre care se constat! c! pot a)ea un interes de natur! s! le afectee i.parialitatea pe parcursul
procesului de )erificare8e)aluare a candidaturilor8ofertelor&
O1,3a6)35* ,0)n)9i0 n5 a3, 43,165* 4, a anga:a5 "n scopul "ndeplinirii contractului de ac4iiie pu1lic!5 persoane
fiice sau ;uridice care au fost i.plicate "n procesul de )erificare8e)aluare a candidaturilor8ofertelor depuse "n cadrul
aplic!rii unei proceduri de atri1uire5 1, 1a3053(5* 5n,i 1,3i)a4, 4, 0,* 15-in 12 *5ni 4, *a En07,i,3,a
0)n63a065*5i5 su1 sanciunea nulit!ii contractului respecti) pentru caua i.oral!&

S6a'i*i3,a g3a45*5i 4, 354,ni,
17
#
<udenia este leg!tura 1aat! pe descendena unei persoane dintr-o alt! persoan! sau pe faptul c! .ai .ulte persoane
au un ascendent co.un& 'n pri.ul ca rudenia este "n linie dreapt!5 iar "n al doilea "n linie colateral!& <udenia "n linie
dreapt! poate fi ascendent! sau descendent!&
7radul de rudenie se sta1ile:te astfel$
aH "n linie dreapt!5 dup! nu.!rul na:terilorL astfel5 fiul :i tat!l sunt rude "n gradul "nt>i5 nepotul de fiu :i 1unicul
sunt rude "n gradul al doileaL
1H "n linie colateral!5 dup! nu.!rul na:terilor5 urc>nd de la una dintre rude p>n! la ascendentul co.un :i co1or>nd
de la acesta p>n! la cealalt! rud!L astfel5 fraii sunt rude "n gradul al doilea5 unc4iul :i nepotul "n gradul al
treilea5 )erii pri.ari "n gradul al patrulea&


5.5. ETAPELE GN ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE AC%I&I"IE PUBLIC


Autoritatea contractant! are o1ligaia de a sta1ili5 pe de o parte5 data trans.iterii spre pu1licare a anunului de
participare sau data trans.iterii in)itaiei de participare :i5 pe de alt! parte5 data li.it! pentru depunerea
ofertelor8candidaturilor5 astfel "nc>t operatorii econo.ici interesai s! 1eneficiee de un inter)al de ti.p adec)at :i
suficient pentru ela1orarea ofertelor :i pentru preg!tirea docu.entelor de calificare care sunt solicitate prin
docu.entaia de atri1uire&
Autoritatea contractant! are o1ligaia de a prelungi perioada pentru ela1orarea ofertelor "n caul "n care acestea
nu pot fi ela1orate dec>t dup! )iitarea a.plasa.entelor sau dup! consultarea la faa locului a unor docu.ente-ane2!
la caietul de sarcini5 precu. :i "n caul "n care autoritatea contractant! nu are posi1ilitatea de a trans.ite docu.entaia
de atri1uire sau r!spunsul la solicitarea de clarific!ri "n ter.enele li.it! sta1ilite de ordonana de urgen!5 de:i a pri.it
"n ti.p util o solicitare "n acest sens& 'ntr-o astfel de situaie5 data li.it! de depunere a ofertelor se decalea! cu o

%-
Art& */ :i *9 din Codul Ka.iliei
Pagina 33 din 75


perioad! suficient!5 astfel "nc>t orice operator econo.ic interesat s! dispun! de un ti.p reona1il necesar pentru
o1inerea infor.aiilor co.plete :i rele)ante pentru ela1orarea ofertei&
'n cele ce ur.ea! se preint! "n for.! succint!5 pun>ndu-se accentul pe .i;loacele electronice de atri1uire5
etapele "n care se desf!:oar! procedurile de atri1uire .enionate la su1punctul /&*&(& din preenta lucrare&
5.5.1. LICITA"IA DESC%IS


Procedura de licitaie desc4is! se desf!:oar!5 de regul!5 "ntr-o singur! etap!& Autoritatea contractant! are
dreptul de a decide organiarea unei etape supli.entare de licitaie electronic!5 ca "n care are o1ligaia de a anuna
aceast! deciie "n anunul de participare :i "n docu.entaia de atri1uire&
In cadrul acestui su1capitol se preint! ele.entele general )ala1ile :i pentru celelalte proceduri de atri1uire5 ur.>nd ca5
pentru acestea din ur.! s! se preinte ele.entele specifice&5.5.1.1. PUBLICAREA ANUN"ULUI DE PARTICIPARE


Procedura de licitaie desc4is! se desf!:oar!5 de regul!5 "ntr-o singur! etap!& 'n caul "n care autoritatea
contractant! decide desf!:urarea procedurii prin atri1utul 6KKLI0E5 atunci aceasta are dreptul de a decide organiarea
unei etape supli.entare de licitaie electronic!&
Indiferent de atri1utul procedurii5 6KKLI0E sau 60LI0E5 licitaia electronic! se iniia! prin pu1licarea "n SEAP5
"n confor.itate cu pre)ederile art& // din ordonana de urgen!5 a unui anun de participare prin care se solicit!
operatorilor econo.ici interesai depunerea ofertelor& ?ata pu1lic!rii anunului de participare este "n funcie de tipul
autorit!ii contractante
%J
5 de tipul contractului8acordului cadru pe care autoritatea contractant! ur.ea! s!-l atri1uie :i
de )aloarea esti.at! a acestuia
%@
&
Astfel$
aH dac! )aloarea esti.at! a contractului8acordului cadru de ac4iiie pu1lic! este .ai .are dec>t )aloarea
esti.at! pre)!ut! la art& //5 alin& G(H din ordonana de urgen!5 atunci perioada cuprins! "ntre data trans.iterii
anunului de participare spre pu1licare "n SEAP :i data li.it! de depunere a ofertelor tre1uie s! fie de cel puin
/( de ile&
<educerea ter.enului$
Caul %$ dac! autoritatea contractant! a pu1licat un anun de intenie referitor la contractul de ac4iiie pu1lic! ce
ur.ea! s! fie atri1uit5 aceasta are dreptul de a reduce perioada .enionat! la litera aH de .ai sus p>n! la #9 de ile&
Aceast! reducere este per.is! "n caul "n care anunul de intenie a coninut toate infor.aiile care sunt pre)!ute
pentru anunul de participare R "n .!sura "n care acestea sunt cunoscute la data pu1lic!rii anunului de intenie R :i a

%J
Art& J din ordonana de urgen!&
%@
Art& //5 alin& G(H din ordonana de urgen!&
Pagina 34 din 75


fost trans.is spre pu1licare cu cel .ult %( luni :i cu cel puin /( de ile "nainte de data trans.iterii spre pu1licare a
anunului de participare&
Caul ($ dac! anunul de participare este trans.is5 "n for.at electronic5 spre pu1licare "n P6UE5 perioadele G/( de ile :i
respecti) de #9 de ileH se pot reduce cu - ile&
Caul #$ dac! autoritatea contractant! pu1lic! "n SEAP "ntreaga docu.entaie de atri1uire :i per.ite5 "ncep>nd cu data
pu1lic!rii anunului de participare5 accesul direct :i nerestricionat al operatorilor econo.ici la aceast! docu.entaie5
atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada de /( de ile5 precu. :i cele reultate "n caul ( cu / ile&

1H dac! )aloarea esti.at! a contractului8acordului cadru de ac4iiie pu1lic! este egal! sau .ai .ic! dec>t
)aloarea esti.at! pre)!ut! la art& //5 alin& G(H din ordonana de urgen!5 atunci perioada cuprins! "ntre data
trans.iterii anunului de participare spre pu1licare "n SEAP :i data li.it! de depunere a ofertelor tre1uie s! fie
de cel puin (+ de ile&
<educerea ter.enului$
Caul %$ dac! autoritatea contractant! pu1lic! "n SEAP "ntreaga docu.entaie de atri1uire :i per.ite5 "ncep>nd cu data
pu1lic!rii anunului de participare5 accesul direct :i nerestricionat al operatorilor econo.ici la aceast! docu.entaie5
atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada de (+ de ile cu / ile&5.5.1.2. ACCESUL LA DOCUMENTA"IA DE ATRIBUIRE


Autoritatea contractant! are o1ligaia de a asigura o1inerea gratuit! a docu.entaiei de atri1uire de c!tre orice
operator econo.ic prin asigurarea accesului direct5 nerestricionat :i deplin5 prin .i;loace electronice5 la coninutul
docu.entaiei de atri1uire5 prin postarea "n SEAP a unui fi:ier electronic&
6rice operator econo.ic interesat are dreptul de a solicita clarific!ri pri)ind docu.entaia de atri1uire&
Autoritatea contractant! are o1ligaia de a r!spunde la orice clarificare solicitat! "n .a2i. # ile lucr!toare de la
pri.irea unei astfel de solicit!ri din partea operatorului econo.ic& 'n .!sura "n care clarific!rile sunt solicitate "n ti.p
util5 r!spunsul autorit!ii contractante la aceste solicit!ri tre1uie s! fie trans.is nu .ai t>riu de 9 ile "nainte de data
li.it! sta1ilit! pentru depunerea ofertelor& 'n caul "n care operatorul econo.ic nu a trans.is solicitarea de clarificare "n
ti.p util5 pun>nd astfel autoritatea contractant! "n i.posi1ilitate de a respecta ter.enul .a2i. de r!spuns de # ile
lucr!toare5 aceasta din ur.! are5 totu:i5 o1ligaia de a r!spunde la solicitarea de clarificare "n .!sura "n care perioada
necesar! pentru ela1orarea :i trans.iterea r!spunsului face posi1il! pri.irea acestuia de c!tre operatorii econo.ici
"nainte de data li.it! de depunere a ofertelor&
At>t solicitarea de clarificare a operatorului econo.ic5 c>t :i r!spunsul autorit!ii contractante la solicitare
tre1uie efectuat! utili>nd facilit!ile SEAP&


5.5.1.3. CRITERIILE DE CALI!ICARE I DE SELEC"IE


Pagina 35 din 75


'n caul "n care autoritatea contractant! solicit! "ndeplinirea de c!tre candidai a unor criterii de calificare5
aceasta are o1ligaia de a introduce "n SEAP infor.aii referitoare la for.a :i condiiile "n care se de.onstrea!
"ndeplinirea de c!tre operatorii econo.ici a acestor criterii5 precu. :i ter.enul "n care esti.ea! c! )a finalia
)erificarea "ndeplinirii criteriilor de calificare&
'n caul "n care prin docu.entaia de atri1uire s-a solicitat "ndeplinirea unor criterii de calificare5 operatorii
econo.ici introduc "n SEAP5 ".preun! cu oferta5 :i infor.aiile necesare de.onstr!rii "ndeplinirii criteriilor de calificare5
"n condiiile solicitate de c!tre autoritatea contractant!& 'n situaia "n care pentru a de.onstra "ndeplinirea anu.itor
criterii de calificare autoritatea contractant! a solicitat preentarea unor docu.ente5 atunci acestea tre1uie trans.ise "n
SEAP "n for.at electronic5 se.nate cu se.n!tur! electronic!&
Autoritatea contractant! are dreptul de a solicita preentarea de .ostre ale produselor care ur.ea! s! fie furniate "n
cursul "ndeplinirii )iitorului contract5 ca "n care tre1uie s! preciee "n cuprinsul docu.entaiei de atri1uire .odalitatea
de preentare a acestora&
=erificarea .odului de "ndeplinire a criteriilor de calificare de c!tre fiecare ofertant :i responsa1ilitatea
reultatului acestei )erific!ri re)in co.isiei de e)aluare constituite "n cadrul autorit!ii contractante&


5.5.1.4. CONDI"IILE DE ANULARE A PROCEDURII


Autoritatea contractant! nu are dreptul s! solicite .odificarea5 iar operatorul SEAP nu are dreptul s! .odifice
infor.aiile de natur! s! afectee funcionarea siste.ului infor.atic5 cu. ar fi5 f!r! a se li.ita la cele ce ur.ea!$
aH criteriile de calificare :i selecieL
1H criteriile de atri1uire :i5 dup! ca5 factorii de e)aluare :i8sau algorit.ul de calculL
cH cantitatea produselor5 ser)iciilor sau di.ensiunea lucr!rilorL
dH codul CP=&
'n situaia "n care se constat! erori sau o.isiuni cu pri)ire la infor.aiile pre)!ute .ai sus5 autoritatea contractant! are
o1ligaia de a dispune anularea procedurii de atri1uire5 consider>ndu-se5 i.plicit5 c! se "ndeplinesc condiiile pre)!ute
la art& (+@ alin& G%H lit& dH din ordonana de urgen!&


5.5.1.5. DEPUNEREA O!ERTEI I DESC%IDEREA ACESTEIA. RESPINEREA O!ERTEI. O!ERTA
INACCEPTABILD NECON!ORMD ADMISIBIL I CATITOARE


6rice operator econo.ic "nregistrat "n SEAP are dreptul de a trans.ite ofert!& Autoritatea contractant! are
o1ligaia de a desc4ide ofertele la data5 ora :i adresa indicate "n anunul de participare5 "n .!sura "n care nu a de)enit
inciden! o1ligaia pri)ind decalarea ter.enului de depunere a ofertelor5 cu e2cepia caului "n care ter.enul de
depunere a ofertelor a fost decalat "n ur.a suspend!rii procedurii
(+
&
6peratorul econo.ic are dreptul de a trans.ite oferta nu.ai "n for.at electronic :i nu.ai p>n! la data li.it! de
depunere a ofertelor pre)!ut! "n anunul de participare& At>t ele.entele propunerii te4nice specifice produselor5

(+
A se )edea contra)enia .enionat! la art& (@#5 lit& nH de la Cap& M CContra)enii :i sanciuniD din ordonaa de urgen!&
Pagina 36 din 75


ser)iciilor sau lucr!rilor ofertate5 c>t :i ele.entele propunerii financiare sunt trans.ise "n SEAP de c!tre operatorul
econo.ic&
'n caul "n care5 "n scopul )erific!rii confor.it!ii propunerii te4nice cu cerinele caietului de sarcini sau "n scopul
)erific!rii propunerii financiare5 autoritatea contractant! solicit! preentarea anu.itor docu.ente5 acestea tre1uie
trans.ise "n SEAP "n for.at electronic5 se.nate cu se.n!tur! electronic! Ga se )edea punctul /&9&(&(& din preenta
lucrareH& 'n caul "n care5 din .oti)e te4nice5 nu este posi1il! trans.iterea anu.itor docu.ente "n for.at electronic prin
inter.ediul SEAP5 docu.entele respecti)e se trans.it autorit!ii contractante "n for.a :i utili>ndu-se .odalitatea de
co.unicare solicitate de aceasta5 cu respectarea pre)ederilor ordonanei de urgen! cu pri)ire la regulile de co.unicare
:i trans.itere a datelor&
6rice operator econo.ic are dreptul de a participa la desc4iderea ofertelor& 'n cadrul :edinei de desc4idere nu
este per.is! respingerea niciunei oferte5 cu e2cepia celor care se "ncadrea! "ntr-una dintre ur.!toarele situaii$
aH au fost depuse dup! data :i ora R li.it! de depunere sau la o alt! adres! dec>t cele sta1ilite "n anunul de
participareL
1H nu sunt "nsoite de garania de participare5 "n cuantu.ul5 for.a :i a)>nd perioada de )ala1ilitate solicitate "n
docu.entaia de atri1uire&
Uedina de desc4idere se finaliea! printr-un proces R )er1al se.nat de .e.1rii co.isiei de e)aluare :i de
repreentani ai operatorilor econo.ici preeni la :edin!5 "n care se conse.nea!$
%& .odul de desf!:urare a :edinei respecti)e5
(& aspectele for.ale constatate la desc4iderea ofertelor5
#& ele.entele principale ale fiec!rei oferte5 conse.n>ndu-se totodat! lista docu.entelor depuse de fiecare
operator econo.ic "n parte& Autoritatea contractant! are o1ligaia de a trans.ite un e2e.plar al procesului R
)er1al tuturor operatorilor econo.ici participani la procedura de atri1uire5 "n cel .ult o i lucr!toare de la
desc4idere5 indiferent dac! ace:tia au fost sau nu preeni la :edina respecti)!&
6rice deciie cu pri)ire la calificarea8selecia ofertanilor8candidailor sau5 dup! ca5 cu pri)ire la e)aluarea
ofertelor se adopt! de c!tre co.isia de e)aluare "n cadrul unor :edine ulterioare :edinei de desc4idere a ofertelor&
'n caul "n care5 "n cadrul docu.entaiei de atri1uire5 a fost pre)!ut! o1ligaia "ndeplinirii unor criterii de
calificare5 astfel cu. sunt acestea pre)!ute la art& %-9 din ordonana de urgen!5 co.isia de e)aluare are o1ligaia
)erific!rii .odului de "ndeplinire a acestor criterii de c!tre fiecare ofertant "n parte& Co.isia de e)aluare are o1ligaia de
a analia :i de a )erifica fiecare ofert! at>t din punct de )edere al ele.entelor te4nice propuse5 c>t :i din punct de
)edere al aspectelor financiare pe care le i.plic!&
P3)15n,3,a 6,7ni0. tre1uie s! corespund! cerinelor .ini.e pre)!ute "n caietul de sarcini&
P3)15n,3,a /inan0ia3. tre1uie s! se "ncadree "n li.ita fondurilor care pot fi disponi1iliate pentru "ndeplinirea
contractului de ac4iiie pu1lic! respecti)&
Pe parcursul anali!rii :i )erific!rii docu.entelor preentate de ofertani5 co.isia de e)aluare are dreptul de a
solicita oric>nd clarific!ri sau co.plet!ri ale docu.entelor preentate de ace:tia pentru de.onstrarea "ndeplinirii
criteriilor de calificare5 astfel cu. sunt acestea pre)!ute la art& %-9 din ordonana de urgen!5 sau pentru de.onstrarea
confor.it!ii ofertei cu cerinele solicitate&
O/,36a ,(6, 0)n(i4,3a6. ina00,16a'i*. "n ur.!toarele situaii$
%& se "ncadrea! "n categoria celor pre)!ute la art& ##5 alin& G#H din nor.ele .etodologice ale ordonanei de
urgen! S)ei literele aH :i 1H de .ai susTL
Pagina 37 din 75


(& a fost depus! de un ofertant care nu "ndepline:te una sau .ai .ulte dintre cerinele de calificare sta1ilite "n
docu.entaia de atri1uire sau nu a preentat5 confor. pre)ederilor art& %%5 alin& G*H - G/H din nor.ele
.etodologice ale ordonanei de urgen!5 docu.ente rele)ante "n acest sensL Geste )or1a de declaraia iniial!
pe propria r!spundere a ofertantului :i ter.enul li.it! pentru de.ostrarea "ndeplinirii cerinelor de calificareHL
#& constituie o alternati)! la pre)ederile caietului de sarcini5 alternati)! care nu poate fi luat! "n considerare din
ur.!toarele .oti)e$
- "n anunul de participare nu este preciat! "n .od e2plicit posi1ilitatea depunerii unor oferte alternati)eL
- respecti)a ofert! alternati)! nu respect! cerinele .ini.e pre)!ute "n caietul de sarciniL
*& nu asigur! respectarea regle.ent!rilor o1ligatorii referitoare la condiiile specifice de .unc! :i de protecie a
.uncii5 atunci c>nd aceast! cerin! este for.ulat! "n confor.itate cu pre)ederile art& #*5 alin& G(H din ordonana
de urgen!L
/& preul5 f!r! T=A5 inclus "n propunerea financiar! dep!:e:te )aloarea esti.at! co.unicat! prin anunul8in)itaia
de participare ;i n5 ,Li(6. 1)(i'i*i6a6,a 4i(1)ni'i*i2.3ii 4, /)n453i (51*i9,n6a3, pentru "ndeplinirea
contractului de ac4iiie pu1lic! respecti)L
9& preul5 f!r! T=A5 inclus "n propunerea financiar! dep!:e:te )aloarea esti.at! co.unicat! prin anunul8in)itaia
de participare ;iD 4,;i ,Li(6. 1)(i'i*i6a6,a 4i(1)ni'i*i2.3ii 4, /)n453i (51*i9,n6a3, pentru "ndeplinirea
contractului de ac4iiie pu1lic! respecti)5 se constat! e2istena a cel puin uneia dintre ur.!toarele situaii$
- preul este cu .ai .ult de %+, .ai .are dec>t )aloarea esti.at! pre)!ut! "n anunul8in)itaia de
participareL
- "nc4eierea contractului la preul respecti) ar conduce la eludarea aplic!rii acelor pre)ederi ale
ordonanei de urgen! care instituie o1ligaii ale autorit!ii contractante "n raport cu anu.ite praguri
)aloriceL
-& "n ur.a )erific!rilor pre)!ute la art& (+( :i (+# din ordonana de urgen! se constat! c! )/,36a a3, 5n 13,-
n,)'i;n5i6 4, (0.256 pentru ceea ce ur.ea! a fi furniat8prestat8e2ecutat5 astfel "nc>t nu se poate asigura
"ndeplinirea contractului la para.etrii cantitati)i :i calitati)i solicitai prin caietul de sarcini&
Gn 0a25* 5n,i )/,36, 0a3, a3, 5n 13,- a1a3,n6 n,)'i;n5i6 4, (0.256 "n raport cu ceea ce ur.ea! a fi furniat5
e2ecutat sau prestat5 autoritatea contractant! are o1ligaia de a solicita ofertantului5 "n scris :i "nainte de a lua o deciie
de respingere a acelei oferte5 detalii :i preci!ri pe care le consider! se.nificati)e cu pri)ire la ofert!5 precu. :i de a
)erifica r!spunsurile care ;ustific! preul respecti)& Autoritatea contractant! are o1ligaia de a lua "n considerare
;ustific!rile pri.ite de la ofertant care se refer! la$
%& funda.entarea econo.ic! a .odului de for.are a preului5 aferent .etodelor de e2ecuie utiliate5 procesului
de producie sau ser)iciilor prestateL
(& soluiile te4nice adoptate :i8sau orice condiii deose1it de fa)ora1ile de care 1eneficia! ofertantul pentru
e2ecutarea lucr!rilor5 pentru furniarea produselor sau prestarea ser)iciilorL
#& originalitatea ofertei din punct de )edere al "ndeplinirii tuturor cerinelor pre)!ute "n caietul de sarciniL
*& respectarea dispoiiilor pri)ind protecia .uncii :i condiiile de lucru aplica1ile pentru e2ecutarea lucr!rii5
prestarea ser)iciului sau furniarea produselorL
/& posi1ilitatea ca ofertantul s! 1eneficiee de un a;utor de stat&
Atunci c>nd autoritatea contractant! constat! c! o ofert! are un pre aparent neo1i:nuit de sc!ut deoarece ofertantul
1eneficia! de un a;utor de stat5 oferta respecti)! poate fi respins! pe acest te.ei nu.ai dac!5 "n ur.a clarific!rilor
Pagina 3B din 75


solicitate5 ofertantul este "n i.posi1ilitate de a de.onstra5 "ntr-o perioad! de ti.p reona1il sta1ilit! de autoritatea
contractant!5 c! a;utorul de stat a fost acordat "n .od legal& Atunci c>nd autoritatea contractant! respinge o ofert! "n
aceste condiii5 aceasta are o1ligaia de a trans.ite o notificare "n acest sens A0<EAP&
'n sensul pre)ederilor ordonanei de urgen!5 ) )/,36. 13,2in6. 5n 13,- a1a3,n6 n,)'i;n5i6 4, (0.256 "n
raport cu ceea ce ur.ea! a fi furniat5 e2ecutat sau prestat atunci c>nd preul ofertat5 f!r! T=A5 repreint! .ai puin
de J/, din )aloarea esti.at! a contractului respecti) sau5 "n caul "n care "n procedura de atri1uire sunt cel puin /
oferte care nu se afl! "n situaiile pre)!ute la art& #95 alin& G%H5 lit& aH - eH :i alin& G(H5 atunci c>nd preul ofertat
repreint! .ai puin de J/, din .edia arit.etic! a ofertelor respecti)e&
'n caul "n care ofertantul nu preint! infor.aiile solicitate sau aceste infor.aii nu pot ;ustifica preul aparent
neo1i:nuit de sc!ut5 oferta intr! su1 incidena pre)ederilor art& #95 alin& G%H5 lit& fH Gofert! inaccepta1il!H din nor.ele
.etodologice ale ordonanei de urgen!&
O/,36a ,(6, 0)n(i4,3a6. n,0)n/)39. "n ur.!toarele situaii$
%& nu satisface "n .od corespun!tor cerinele caietului de sarciniL
(& conine propuneri de .odificare a clauelor contractuale pe care le-a sta1ilit autoritatea contractant! "n cadrul
docu.entaiei de atri1uire5 care sunt "n .od e)ident dea)anta;oase pentru aceasta din ur.!5 iar ofertantul5
de:i a fost infor.at cu pri)ire la respecti)a situaie5 nu accept! renunarea la clauele respecti)eL
#& conine "n cadrul propunerii financiare preuri care nu sunt reultatul li1erei concurene :i care nu pot fi
;ustificateL
*& "n cadrul unei proceduri de atri1uire pentru care s-a pre)!ut defalcarea pe loturi5 oferta este preentat! f!r! a
se realia distincia pe loturile ofertate5 din acest .oti) de)enind i.posi1il! aplicarea criteriului de atri1uire
pentru fiecare lot "n parte&
6fertele care nu se "ncadrea! "n niciuna dintre situaiile de .ai sus Gofert! inaccepta1il! sau neconfor.!H sunt
singurele )/,36, 0a3, 1)6 /i 0)n(i4,3a6, a49i(i'i*,& 6ferta c>:tig!toare se sta1ile:te nu.ai dintre ofertele
ad.isi1ile :i nu.ai pe 1aa criteriului de atri1uire preciat "n anunul de participare :i "n docu.entaia de atri1uire&
'nainte de sta1ilirea ofertei c>:tig!toare5 autoritatea contractant! are dreptul de a organia o etap! final! de
licitaie electronic!5 dar nu.ai "n caul "n care a luat aceast! deciie "nainte de iniierea procedurii de atri1uire :i nu.ai
dac! a anunat deciia respecti)! "n anunul de participare5 iar docu.entaia de atri1uire conine toate preci!rile
pre)!ute la art& %9* din ordonana de urgen!& Licitaiile electronice se organiea! prin inter.ediul SEAP& Autoritatea
contractant! are o1ligaia de a in)ita la etapa de licitaie electronic! nu.ai ofertani care au depus oferte ad.isi1ile& 'n
caul organi!rii etapei finale de licitaie electronic!5 clasa.entul final se sta1ile:te lu>nd "n considerare :i reultatul
o1inut "n procesul repetiti) de ofertare derulat "n cadrul etapei respecti)e& <efuul unui operator econo.ic de a se
"nregistra "n SEAP "n scopul particip!rii la etapa final! de licitaie electronic! este asi.ilat cu retragerea ofertei5 "n acest
ca fiind aplica1ile pre)ederile art& J-5 alin& G%H5 lit& aH din nor.ele .etodologice ale ordonanei de urgen!&
?up! ce a finaliat e)aluarea ofertelor5 co.isia de e)aluare are o1ligaia de a ela1ora5 "n confor.itate cu
pre)ederile art& (%#5 alin& G(H din ordonana de urgen!5 un raport al procedurii de atri1uire5 care se apro1! de c!tre
conduc!torul autorit!ii contractante sau de persoana dese.nat! "n acest scop& Conduc!torul autorit!ii contractante
sau persoana dese.nat! "n acest scop are o1ligaia de lua .!surile necesare pentru infor.area tuturor ofertanilor "n
leg!tur! cu reultatul aplic!rii procedurii de atri1uire5 confor. pre)ederilor art& (+9 R (+J din ordonana de urgen!&


5.5.1.6. ARAN"IA DE PARTICIPARE I DE BUN E$ECU"IE
Pagina 3< din 75
a3an-ia 4, 1a36i0i1a3, se constituie de c!tre ofertant En (0)15* de a prote;a autoritatea contractant! fa!
de riscul unui e)entual co.porta.ent necorespun!tor al acestuia pe "ntreaga perioad! derulat! p>n! la "nc4eierea
contractului de ac4iiie pu1lic! sau a acordului-cadru&
a3an-ia 4, '5n. ,L,05-i, a contractului se constituie de c!tre contractant En (0)15* asigur!rii autorit!ii
contractante de "ndeplinirea cantitati)!5 calitati)! :i "n perioada con)enit! a contractului&
C5an6595* ;i 1,3i)a4a 4, +a*a'i*i6a6, a ga3an-i,i 4, 1a36i0i1a3, ;i 4, '5n. ,L,05-i,
Cuantu.ul garaniei de participare se sta1ile:te "n su.! fi2!5 su.! care nu poate dep!:i (, din )aloarea esti.at! a
contractului de ac4iiie pu1lic!8acordului-cadru&
=ala1ilitatea garaniei de participare este cel puin egal! cu perioada .ini.! de )ala1ilitate a ofertei5 astfel cu. a fost
solicitat! prin docu.entaia de atri1uire&
Cuantu.ul garaniei de 1un! e2ecuie nu tre1uie s! dep!:easc! %+, din preul contractului5 f!r! T=A&
=ala1ilitatea garaniei de 1un! e2ecuie este .enionat! "n docu.entaia de atri1uire&
M)45* 4, 0)n(6i65i3, a ga3an-i,i 4, 1a36i0i1a3, ;i 4, '5n. ,L,05-i,
7arania de participare se constituie prin$
)ira.ent 1ancar sau
printr-un instru.ent de garantare e.is "n condiiile legii de o societate 1ancar! ori de o societate de asigur!ri5
care se preint! "n original5
depunerea la casieria autorit!ii contractante$
o a unui ordin de plat! sau a unei file cec5 cu condiia confir.!rii acestora de c!tre 1anc!5
o a unei su.e "n nu.erar&
7arania de 1un! e2ecuie se constituie prin$
printr-un instru.ent de garantare e.is "n condiiile legii de o societate 1ancar! sau de o societate de sigur!ri5
depunere la casierie a unor su.e "n nu.erar5
reienri succesi)e din su.ele datorate pentru facturi pariale&
U6i*i2a3,a ga3an-i,i 4, 1a36i0i1a3, ;i 4, '5n. ,L,05-i,
Autoritatea contractant! are dreptul de a reine garania pentru participare5 ofertantul pier>nd astfel su.a constituit!5
atunci c>nd acesta din ur.! se afl! "n oricare dintre ur.!toarele situaii$
aH ":i retrage oferta "n perioada de )ala1ilitate a acesteiaL
1H oferta sa fiind sta1ilit! c>:tig!toare5 nu constituie garania de 1un! e2ecuie "n perioada de )ala1ilitate a ofertei
:i5 oricu.5 nu .ai t>riu de %/ ile de la se.narea contractuluiL
cH oferta sa fiind sta1ilit! c>:tig!toare5 refu! s! se.nee contractul de ac4iiie pu1lic!8acordul-cadru "n perioada
de )ala1ilitate a ofertei&
Autoritatea contractant! are dreptul de a e.ite pretenii asupra garaniei de 1un! e2ecuie5 oric>nd pe parcursul
"ndeplinirii contractului5 "n li.ita pre;udiciului creat5 "n caul "n care contractantul nu ":i "ndepline:te o1ligaiile asu.ate
prin contract& Anterior e.iterii unei pretenii asupra garaniei de 1un! e2ecuie autoritatea contractant! are o1ligaia de
a notifica pretenia contractantului5 preci>nd o1ligaiile care nu au fost respectate&
R,(6i65i3,a ga3an-i,i 4, 1a36i0i1a3, ;i 4, '5n. ,L,05-i,
7arania pentru participare se restituie astfel$
Pagina 4= din 75


aH "n caul ofertantului a c!rui ofert! a fost sta1ilit! ca fiind c>:tig!toare5 se restituie de autoritatea contractant! "n
cel .ult # ile lucr!toare de la data constituirii garaniei de 1un! e2ecuieL
1H "n caul ofertanilor a c!ror ofert! nu a fost sta1ilit! c>:tig!toare5 se returnea! de autoritatea contractant!
dup! se.narea contractului de ac4iiie pu1lic! cu ofertantul a c!rui ofert! a fost dese.nat! c>:tig!toare5 dar
nu .ai t>riu de # ile lucr!toare de la data e2pir!rii perioadei de )ala1ilitate a ofertei&
7arania de 1un! e2ecuie se restituie astfel$
aH "n caul contractului de furniare$ "n cel .ult %* ile de la data "ntoc.irii procesului-)er1al de recepie a
produselor care fac o1iectul contractului :i8sau de la plata facturii produselor care fac o1iectul contractului
:i8sau de la plata facturii finaleL
1H "n caul contractului de ser)icii$ "n cel .ult %* ile de la data "ndeplinirii de c!tre contractant a o1ligaiilor
asu.ate prin contractul respecti)L
cH "n caul contractelor de ser)icii de proiectare$
)aloarea garaniei de 1un! e2ecuie aferent! studiilor de prefea1ilitate :i8sau fea1ilitate5 "n ter.en de
%* ile de la data pred!rii :i "nsu:irii8apro1!rii docu.entaiei te4nico-econo.ice respecti)eL
)aloarea garaniei de 1un! e2ecuie aferent! proiectului te4nic :i8sau detaliilor de e2ecuie5 "n ter.en
de %* ile de la data "nc4eierii procesului-)er1al de recepie la ter.inarea lucr!rilor e2ecutate "n 1aa
proiectului respecti)L
dH "n caul contractelor de lucr!ri$
-+, din )aloarea garaniei5 "n ter.en de %* ile de la data "nc4eierii procesului-)er1al de recepie la
ter.inarea lucr!rilorL
restul de #+, din )aloarea garaniei5 la e2pirarea perioadei de garanie a lucr!rilor e2ecutate&5.5.1.7. TERMENELE I ETAPELE SPECI!ICE DE DERULARE A PROCEDURII DE ATRIBUIRE
LICITA"IE DESC%IS


Aciunile pre.erg!toare pentru lansarea licitaiei desc4ise$
Pasul Aciuni pre.erg!toare ?ocu.entele Gfile "n dosarul de ac4iiie pu1lic!H
% =erificarea e2istenei referatului de necesitate <eferatul de necesitate&
( Esti.area )alorii contractului 0ota ;ustificati)! pri)ind esti.area )alorii
contractului&
# ?ac! este caul5 pu1licarea anunului de intenie Kor.ularul tipiat SEAP&
* 'ntoc.irea :i apro1area docu.entaiei de atri1uire 0ote ;ustificati)e pri)ind$
- criteriile .ini.e de calificareL
- criteriul de atri1uire :i5 dac! este caul5
factori de e)aluare&

Ter.enele pentru licitaia desc4is!$
?ac!$
%& )aloarea esti.at! V )aloarea pragului pentru pu1licarea "n P6UE :i
(& 0U a fost pu1licat un anun de intenie
Ter.enul .ini. pentru
depunerea ofertelor
?ac!$
Anunul de participare se
?ac!$
?ocu.entaia de atri1uire
?ac!$
Anunul de participare se
Pagina 41 din 75


trans.ite electronic la
P6UE
este accesi1il! "n SEAP trans.ite electronic la
P6UE :i docu.entaia de
atri1uire este accesi1il! "n
SEAP
Art& -/5 alin& G%H din
ordonana de urgen!
Art& -/5 alin& G*H din
ordonana de urgen!
Art& -/5 alin& G/H din
ordonana de urgen!

52 2i*, 45 2i*, 47 2i*, 4= 2i*,
?ac!$
%& )aloarea esti.at! V )aloarea pragului pentru pu1licarea "n P6UE :i
(& A K6ST pu1licat un anun de intenie
Ter.enul .ini. pentru
depunerea ofertelor
?ac!$
Anunul de participare se
trans.ite electronic la
P6UE
?ac!$
Anunul de participare se trans.ite electronic la P6UE :i
docu.entaia de atri1uire este accesi1il! "n SEAP
Art& -/5 alin& G(H din
ordonana de urgen!
Art& -/5 alin& G*H din
ordonana de urgen!
Art& -/5 alin& G/H din ordonana de urgen!
36 2i*, 2< 2i*, 24 2i*,
?ac!$
%& )aloarea esti.at! W )aloarea pragului pentru pu1licarea "n P6UE

Ter.enul .ini. pentru depunerea ofertelor& Anunul
de participare se trans.ite "n SEAP
?ac!$
?ocu.entaia de atri1uire este ata:at! "n SEAP
Art& -95 alin& G%H Art& -95 alin& G(H
2= 2i*, 15 2i*,

La calcularea ter.enelor se )or ad!uga$
3 2i*, *503.6)a3, "n caul pu1lic!rii anunului "n P6UE necesare )erific!rii anunului de c!tre A0<EAP :i
trans.iterii acestuia de c!tre SEAPL
2 2i*, *503.6)a3, "n caul nepu1lic!rii "n P6UE necesare )erific!rii anunului de c!tre A0<EAP&Etapele de derulare a procedurii de licitaie desc4is!$
Pasul Aciuni "n derularea procedurii ?ocu.entele Gfile "n dosarul de ac4iiie pu1lic!H
% Pu1licarea anunului de participare :i a
docu.entaie de atri1uire
Anunul de participare&
( 0otificare UC=AP despre organiarea procedurii Ki:a de preentare tip G6EK nr& (%J%8(++-H&
# ?ese.narea co.isiei de e)aluare ?eciia8dispoiia8ordinul de nu.ire a co.isiei
de e)aluareL
?eclaraia de diponi1ilitate a .e.1rilor co.isiei
de e)aluare&
* Trans.iterea r!spunsurilor la solicit!rile de
clarific!ri a docu.entaiei de atri1uire
?ocu.ente prin care operatorii econo.ici
solicit! clarific!ri pri)ind docu.entaia de
atri1uireL
?ocu.ente prin care autoritatea contractant!
r!spunde solicit!rilor operatorilor econo.ici&
/ Pri.irea :i "nregistrarea ofertelor Gdesc!rcarea
acestora din SEAPH
?ocu.ente prin care se face do)ada depunerii :i
"nregistr!rii ofertelor&
9 ?ec4iderea ofertelor Procesul )er1al al :edinei de desc4idere a
ofertelorL
?eclaraiile de confidenialitate5 i.parialitate
ale .e.1rilor co.isiei de e)aluare&
- E)aluarea ofertelor
-&%& =erificarea "ndeplinirii cerinelor .ini.e de
Pagina 42 din 75


Pasul Aciuni "n derularea procedurii ?ocu.entele Gfile "n dosarul de ac4iiie pu1lic!H
calificare
-&(& Solicitarea calrific!rilor :i8sau co.plet!rilor la
docu.entele de calificare
?ocu.ente prin care co.isia de e)aluare
solicit! clarificarea8co.pletarea docu.entelor
de calificareL
?ocu.ente prin care operatorii econo.ici
r!spund la solicitarea de clarific!ri&
-&#& Sta1ilirea operatorilor econo.ici calificai :i a
ofertelor inaccepta1ile
Procesul )er1al al :edinei de sta1ilire a operatorilor
econo.ici calificai&
-&*& =erificarea propunerilor te4nice ale ofertanilor
declarai calificai

-&/& Solicitarea clarific!rilor la propunerile te4nice ?ocu.ente prin care co.isia de e)aluare
solicit! clarificarea propunerilor te4niceL
?ocu.ente prin care operatorii econo.ici
r!spund la solicitarea de clarific!ri&
-&9& Sta1ilirea propunerilor te4nice neconfor.e :i a
celor ad.isi1ile
Procesul )er1al al :edinei de sta1ilire a propunerilor
te4nice neconfor.e&
-&-& =erificarea propunerilor financiare ale ofertanilor
calificai
?ocu.ente din care reult! "ncadrarea "n 1ugetul
autorit!ii contractante&
-&J& Solicitarea clarific!rilor la propunerile financiare ?ocu.ente prin care co.isia de e)aluare
solicit! clarificarea propunerilor financiareL
?ocu.ente prin care operatorii econo.ici
r!spund la solicitarea de clarific!ri&
-&@& Sta1ilirea ofertelor ad.isi1ile Procesul )er1al al :edinei de sta1ilire a ofertelor
ad.isi1ile&
-&@&
%
'n caul organi!rii unei etape finale de licitaie
electronic!5 co.pletarea in)itaiilor "n SEAP c!tre
ofertanii care au depus oferte ad.isi1ile
Kor.ulare specifice SEAP&
-&%+& Aplicarea criteriului de atri1uire :i sta1ilirea ofertei
c>:tig!toare
Procesul )er1al al :edinei de sta1ilire a ofertei
c>:tig!toare&
-&%+&
%
?erularea rundei8rundelor de licitaie electronic! :i
finaliarea procesului repetiti) de ofertare
?ocu.entul Gclasa.entulH generat de SEAP&
J Ela1orarea raportului procedurii de atri1uire <aportul procedurii de atri1uire se.nat de .e.1ri
co.isiei de e)aluare :i apro1at de conduc!torul
instituiei&
@ Co.unicarea reultatului procedurii Adresele autorit!ii contractante trans.ise
ofertanilor&
%+ 'nc4eierea contractului Contractul de ac4iiie se.nat de p!rile
contractante&
%% Pu1licarea anunului de atri1uire Anunul de atri1uire&
%( ?efiniti)area dosarului de ac4iiie pu1lic! ?osarul de ac4iiie pu1lic!&


5.5.1.B. INTERDIC"II GN DERULAREA PROCEDURII DE LICITA"IE DESC%IS


Autoritatea contractant!$
%& N5 a3, 43,165* 4, a n,g)0ia 3,450,3,a 13,-5*5i (a5 a 0an6i6a6,a ()*i0i6a6. ini-ia* "n caul "n care preurile
ofertelor depuse "n cadrul procedurii de atri1uiredep!:esc li.ita 1ugetului alocat pentru "ndeplinirea contractuluiL
(& P)a6, ()*i0i6a E9'5n.6.-i3i a*, )/,36,*)3 nu.ai dac! a specificat e2pres acest lucru "n anunul de participare :i
"n docu.entaia de atri1uire5 utili>nd "n acest scop ,L0*5(i+ .etoda special! de atri1uire N*i0i6a-ia ,*,063)ni0.D&


5.5.2. LICITA"IA RESTRANS

Pagina 43 din 75Procedura de licitaie restr>ns! se desf!:oar!5 de regul!5 "n dou! etape$
%& etapa de selectare a candidaturilor5 prin aplicarea criteriilor de selecieL
(& etapa de e)aluare a ofertelor depuse de candidaii selectai5 prin aplicarea criteriului de atri1uire&
Autoritatea contractant! are dreptul de a decide organiarea unei etape supli.entare de licitaie electronic!5 ca "n care
are o1ligaia de a anuna aceast! deciie "n anunul de participare :i "n docu.entaia de atri1uire& Licitaia restr>ns! se
iniia! prin trans.iterea spre pu1licare5 "n confor.itate cu pre)ederile art& // din ordonana de urgen!5 a unui anun
de participare prin care se solicit! operatorilor econo.ici interesai depunerea de candidaturi&


5.5.2.1. TERMENELE I ETAPELE SPECI!ICE DE DERULARE A PROCEDURII DE ATRIBUIRE
LICITA"IE RESTRANS


Aciunile pre.erg!toare pentru lansarea licitaiei restr>nse$
Pasul Aciuni pre.erg!toare ?ocu.entele Gfile "n dosarul de ac4iiie pu1lic!H
% =erificarea e2istenei referatului de necesitate <eferatul de necesitate&
( Esti.area )alorii contractului 0ota ;ustificati)! pri)ind esti.area )alorii
contractului&
# ?ac! este caul5 pu1licarea anunului de intenie Kor.ularul tipiat SEAP&
* 'ntoc.irea :i apro1area docu.entaiei de atri1uire 0ote ;ustificati)e pri)ind$
- criteriile .ini.e de calificareL
- criteriul de atri1uire :i5 dac! este caul5
factori de e)aluare&

Ter.enele pentru licitaia restr>ns!$
E6a1a 1 J (,*,0-ia 0an4i4a653i*)3
?ac!$
)aloarea esti.at! a contractului V )aloarea pragului pentru pu1licarea "n P6UE

Ter.enul .ini. pentru depunerea candidaturilor ?ac! anunul de participare se trans.ite electronic la
P6UE5 ter.enul .ini. pentru depunerea candidaturilor
Art& J#5 alin& G%H din ordonana de urgen! Art& J#5 alin& G#H din ordonana de urgen!
37 2i*, 3= 2i*,
?ac!$
%& procedura accelerat!L
(& )aloarea esti.at! a contractului V )aloarea pragului pentru pu1licarea "n P6UE

Ter.enul .ini. pentru depunerea candidaturilor ?ac! anunul de participare se trans.ite electronic la
P6UE :i perioada .ini.! nu poate fi respectat! din
.oti)e de urgen!
Art& J#5 alin& G(H din ordonana de urgen! Art& J#5 alin& G#H din ordonana de urgen!
15 2i*, 1= 2i*,
?ac!$
)aloarea esti.at! a contractului W )aloarea pragului pentru pu1licarea "n P6UE

Ter.enul .ini. pentru depunerea candidaturilor 1= 2i*,

E6a1a 2 J 4,15n,3,a )/,36,*)3
?ac!$
Pagina 44 din 75


%& )aloarea esti.at! a contractului V )aloarea pragului pentru pu1licarea "n P6UE
(& 0U a fost pu1licat un anun de intenie

Ter.enul .ini. pentru depunerea candidaturilor ?ac! docu.entaia de atri1uire este accesi1il! "n SEAP
Art& J@5 alin& G%H din ordonana de urgen! Art& J@5 alin& G*H din ordonana de urgen!
4= 2i*, 35 2i*,
?ac!$
%& )aloarea esti.at! a contractului V )aloarea pragului pentru pu1licarea "n P6UEL
(& 0U a fost pu1licat un anun de intenieL
#& procedura este accelerat!&
?ac! anunul de participare se trans.ite electronic la P6UE ter.enul .ini. pentru depunerea ofertelor
Art& J@5 alin& G9H din ordonana de urgen!
1= 2i*,
?ac!$
%& )aloarea esti.at! a contractului V )aloarea pragului pentru pu1licarea "n P6UE :i
(& A K6ST pu1licat un anun de intenie
Ter.enul .ini. pentru depunerea ofertelor
Art& J@5 alin& G(H din ordonana de urgen!
22 2i*,
?ac!$
%& )aloarea esti.at! a contractului V )aloarea pragului pentru pu1licarea "n P6UEL
(& A K6ST pu1licat un anun de intenieL
#& procedura este accelerat!
Ter.enul .ini. pentru depunerea ofertelor
Art& J@5 alin& G9H din ordonana de urgen!
12 2i*,
?ac!$
)aloarea esti.at! a contractului W )aloarea pragului pentru pu1licarea "n P6UE
Ter.enul .ini. pentru depunerea candidaturilor ?ocu.entaia de atri1uire este ata:at! "n SEAP
Art& @+5 ali& G%H Art& @+5 alin& G(H
15 2i*, 1= 2i*,

La calcularea ter.enelor se )or ad!uga$
3 2i*, *503.6)a3, "n caul pu1lic!rii anunului "n P6UE necesare )erific!rii anunului de c!tre A0<EAP :i
trans.iterii acestuia de c!tre SEAPL
2 2i*, *503.6)a3, "n caul nepu1lic!rii "n P6UE necesare )erific!rii anunului de c!tre A0<EAP&
Etapele de derulare a procedurii de licitaie restr>ns!$
Pasul Aciuni "n derularea procedurii ?ocu.entele Gfile "n dosarul de ac4iiie pu1lic!H
% Pu1licarea anunului de participare :i a
docu.entaie de atri1uire
Anunul de participare&
( 0otificare UC=AP despre organiarea procedurii Ki:a de preentare tip G6EK nr& (%J%8(++-H&
# ?ese.narea co.isiei de e)aluare ?eciia8dispoiia8ordinul de nu.ire a co.isiei
de e)aluareL
?eclaraia de diponi1ilitate a .e.1rilor co.isiei
de e)aluare&
* Trans.iterea r!spunsurilor la solicit!rile de
clarific!ri a docu.entaiei de atri1uire
?ocu.ente prin care operatorii econo.ici
solicit! clarific!ri pri)ind docu.entaia de
atri1uireL
?ocu.ente prin care autoritatea contractant!
r!spunde solicit!rilor operatorilor econo.ici&
/ Pri.irea :i "nregistrarea candidaturilor Gdesc!rcarea ?ocu.ente prin care se face do)ada depunerii :i
Pagina 45 din 75


Pasul Aciuni "n derularea procedurii ?ocu.entele Gfile "n dosarul de ac4iiie pu1lic!H
acestora din SEAPH "nregistr!rii ofertelor&
9 ?ec4iderea :i )erificarea candidaturilor Procesul )er1al al :edinei de desc4idere a
candidaturilorL
?eclaraiile de confidenialitate5 i.parialitate
ale .e.1rilor co.isiei de e)aluare&
E6a1a 1
- Selecia candidailor <aportul inter.ediar al pri.ei etape
-&%& =erificarea "ndeplinirii cerinelor .ini.e de
calificare

-&(& Selectarea candidailor calificai pe 1aa aplic!rii
criteriilor de selecie preciate "n anunul de
participare :i "n docu.entaia de atri1uire

J Co.unicarea reultatului la pri.a etap! Adresele autorit!ii contractante trans.ise
candidailor&
@ Trans.iterea in)itaiei de participare c!tre
candidaii selectai
?ocu.entele prin care candidaii selectai confir.!
pri.irea in)itaiei&
E6a1a a 2Ma
%+ ?epunerea ofertelor ?ocu.ente prin care se face do)ada depunerii "n
"nregistr!rii ofertelor&
%% ?ec4iderea ofertelor Procesul )er1al al :edinei de desc4idere a
ofertelorL
?eclaraiile de confidenialitate5 i.parialitate
ale .e.1rilor co.isiei de e)aluare&
%( E)aluarea ofertelor Procesul )er1al al :edinei de e)aluare a ofertelor&
%(&%& =erificarea propunerilor te4nice ale ofertanilor
%(&(& Solicitarea clarific!rilor la propunerile te4nice ?ocu.ente prin care co.isia de e)aluare
solicit! clarificarea propunerilor te4niceL
?ocu.ente prin care operatorii econo.ici
r!spund la solicitarea de clarific!ri&
%(&#& Sta1ilirea propunerilor te4nice neconfor.e :i a
celor ad.isi1ile
Procesul )er1al al :edinei de sta1ilire a propunerilor
te4nice neconfor.e&
%(&*& =erificarea propunerilor financiare ale ofertanilor
calificai
?ocu.ente din care reult! "ncadrarea "n 1ugetul
autorit!ii contractante&
%(&/& Solicitarea clarific!rilor la propunerile financiare ?ocu.ente prin care co.isia de e)aluare
solicit! clarificarea propunerilor financiareL
?ocu.ente prin care operatorii econo.ici
r!spund la solicitarea de calific!ri&
%(&9& Sta1ilirea ofertelor ad.isi1ile Procesul )er1al al :edinei de sta1ilire a ofertelor
ad.isi1ile&
%(&9&
%
'n caul organi!rii unei etape finale de licitaie
electronic!5 co.pletarea in)itaiilor "n SEAP c!tre
ofertanii care au depus oferte ad.isi1ile
Kor.ulare specifice SEAP&
%(&-& Aplicarea criteriului de atri1uire :i sta1ilirea ofertei
c>:tig!toare
Procesul )er1al al :edinei de sta1ilire a ofertei
c>:tig!toare&
%(&-&
%
?erularea rundei8rundelor de licitaie electronic! :i
finaliarea procesului repetiti) de ofertare
?ocu.entul Gclasa.entulH generat de SEAP&
%# Ela1orarea raportului procedurii de atri1uire <aportul procedurii de atri1uire se.nat de .e.1ri
co.isiei de e)aluare :i apro1at de conduc!torul
instituiei&
%* Co.unicarea reultatului procedurii Adresele autorit!ii contractante trans.ise
ofertanilor&
%/ 'nc4eierea contractului Contractul de ac4iiie se.nat de p!rile
contractante&
%9 Pu1licarea anunului de atri1uire Anunul de atri1uire&
%- ?efiniti)area dosarului de ac4iiie pu1lic! ?osarul de ac4iiie pu1lic!&


Pagina 46 din 75


5.5.2.2. INTERDIC"II GN DERULAREA PROCEDURII DE LICITA"IE RESTRANS


Autoritatea contractant!$
%& N5 a3, 43,165* 4, a n,g)0ia 3,450,3,a 13,-5*5i (a5 a 0an6i6a6,a ()*i0i6a6. ini-ia* "n caul "n care preurile
ofertelor depuse "n cadrul procedurii de atri1uire dep!:esc li.ita 1ugetului alocat pentru "ndeplinirea contractuluiL
(& P)a6, ()*i0i6a E9'5n.6.-i3i a*, )/,36,*)3 nu.ai dac! a specificat e2pres acest lucru "n anunul de participare :i
"n docu.entaia de atri1uire5 utili>nd "n acest scop ,L0*5(i+ .etoda special! de atri1uire N*i0i6a-ia ,*,063)ni0.D&


5.5.3. DIALOUL COMPETITIV


Autoritatea contractant! are dreptul de a aplica procedura de dialog co.petiti) pentru atri1uirea unui
contract de ac4iiie pu1lic! dac! se "ndeplinesc5 "n .od cu.ulati)5 ur.!toarele condiii$
%& contractul "n cau! este considerat a fi de co.ple2itate deose1it!L
(& aplicarea procedurii de licitaie desc4is! sau restr>ns! nu ar per.ite atri1uirea contractului de ac4iiie pu1lic! "n
cau!&
Procedura de dialog co.petiti) se desf!:oar! "n trei etape$
%& etapa de preselecie a candidailorL
(& etapa de dialog cu candidaii ad.i:i "n ur.a preseleciei5 pentru identificarea soluiei8soluiilor apte s! r!spund!
necesit!ilor autorit!ii contractante :i "n 1aa c!reia8c!rora candidaii )or ela1ora :i )or depune oferta final!L
#& etapa de e)aluare a ofertelor finale depuse&
?ialogul co.petiti) se iniia! prin trans.iterea spre pu1licare5 "n confor.itate cu pre)ederile art& // din ordonana de
urgen!5 a unui anun de participare prin care se solicit! operatorilor econo.ici interesai depunerea de candidaturi&
5.5.3.1. TERMENELE I ETAPELE SPECI!ICE DE DERULARE A PROCEDURII DE ATRIBUIRE DIALO
COMPETITIV


Aciunile pre.erg!toare pentru lansarea dialogului co.petiti)$
Pasul Aciuni pre.erg!toare ?ocu.entele Gfile "n dosarul de ac4iiie pu1lic!H
% =erificarea e2istenei referatului de necesitate <eferatul de necesitate&
( Esti.area )alorii contractului 0ota ;ustificati)! pri)ind esti.area )alorii
contractului&
# ?ac! este caul5 pu1licarea anunului de intenie Kor.ularul tipiat SEAP&
* 'ntoc.irea :i apro1area docu.entaiei de atri1uire 0ote ;ustificati)e pri)ind$
- criteriile .ini.e de calificareL
- criteriul de atri1uire :i5 dac! este caul5
factori de e)aluare&

Ter.enele pentru dialogul co.petiti)$
E6a1a 1 J 13,(,*,0-ia 0an4i4a653i*)3
Pagina 47 din 75


?ac!$
)aloarea esti.at! a contractului V )aloarea pragului pentru pu1licarea "n P6UE

Ter.enul .ini. pentru depunerea candidaturilor ?ac! anunul de participare se trans.ite electronic la
P6UE
Art& @J5 alin& G%H din ordonana de urgen! Art& @J5 alin& G(H din ordonana de urgen!
37 2i*, 3= 2i*,

?ac!$
)aloarea esti.at! a contractului W )aloarea pragului pentru pu1licarea "n P6UE

Ter.enul .ini. pentru depunerea candidaturilor
Art& @@ din ordonana de urgen!
2= 2i*,

La calcularea ter.enelor se )or ad!uga$
3 2i*, *503.6)a3, "n caul pu1lic!rii anunului "n P6UE necesare )erific!rii anunului de c!tre A0<EAP :i
trans.iterii acestuia de c!tre SEAPL
2 2i*, *503.6)a3, "n caul nepu1lic!rii "n P6UE necesare )erific!rii anunului de c!tre A0<EAP&

Etapele de derulare a procedurii de dialog co.petiti)$
Pasul Aciuni "n derularea procedurii ?ocu.entele Gfile "n dosarul de ac4iiie pu1lic!H
E6a1a 1 P3,(,*,0-ia 0an4i4a653i*)3
% Pu1licarea anunului de participare :i a
docu.entaie de atri1uire
Anunul de participare&
( 0otificare UC=AP despre organiarea procedurii Ki:a de preentare tip G6EK nr& (%J%8(++-H&
# ?ese.narea co.isiei de e)aluare ?eciia8dispoiia8ordinul de nu.ire a co.isiei
de e)aluareL
?eclaraia de diponi1ilitate a .e.1rilor
co.isiei de e)aluare&
* Trans.iterea r!spunsurilor la solicit!rile de
clarific!ri a docu.entaiei de atri1uire
?ocu.ente prin care operatorii econo.ici
solicit! clarific!ri pri)ind docu.entaia de
atri1uireL
?ocu.ente prin care autoritatea contractant!
r!spunde solicit!rilor operatorilor econo.ici&
/ Pri.irea :i "nregistrarea candidaturilor
Gdesc!rcarea acestora din SEAPH
?ocu.ente prin care se face do)ada depunerii :i
"nregistr!rii ofertelor&
9 ?esc4iderea :i )erificarea candidaturilor Procesul )er1al al :edinei de desc4idere a
candidaturilorL
?eclaraiile de confidenialitate5 i.parialitate
ale .e.1rilor co.isiei de e)aluare&
- Preselecia candidaturilor <aportul inter.ediar al pri.ei etape&
-&%& =erificarea "ndeplinirii cerinelor .ini.e de
calificare

-&(& Preselectarea candidailor calificai pe 1aa
aplic!rii criteriilor de preselecie preciate "n
anunul de participare :i "n docu.entaia de
atri1uire

J Co.unicarea reultatului pri.ei etape Adresele autorit!ii contractante trans.ise
candidailor&
E6a1a a 2Ma Dia*)g5*
@ Trans.iterea in)itaiei de participare la etapa a
doua
?ocu.entele prin care candidaii preselectai
confir.! pri.irea incitaiei&
%+ ?erularea rundei8rundelor de dialog :i
preentarea propunerilor te4nice :i8sau
Proces )er1al al :edinei de dialog5 "nc4eiat cu
fiecare candidat preselectat "n parte&
Pagina 4B din 75


Pasul Aciuni "n derularea procedurii ?ocu.entele Gfile "n dosarul de ac4iiie pu1lic!H
financiare pariale
%% E)aluarea :i identificarea soluiei8soluiilor )ia1ile <aport inter.ediar al co.isiei de e)aluare&
%( Co.unicarea reultatului e)alu!rii soluiilor Adresele autorit!ii contractante trans.ise
candidailor&
E6a1a a 3Ma E+a*5a3,a )/,36,*)3 /ina*,
%# Trans.iterea in)itaiei de depunere a ofertelor
finale
Adresele autorit!ii contractante trans.ise
candidailor&
%* ?epunerea ofertelor finale ?ocu.ente prin care se face do)ada depunerii :i
"nregistr!rii ofertelor&
%/ ?esc4iderea ofertelor finale Procesul )er1al al :edinei de desc4idere a
ofertelorL
?eclaraiile de confidenialitate5 i.parialitate
ale .e.1rilor co.isiei de e)aluare&
%9 E)aluarea ofertelor finale Procesul )er1al al :edinei de e)aluare a ofertelor
finale&
%9&%& =erificarea propunerilor te4nice ale ofertanilor
%9&(& Solicitarea clarific!rilor cu pri)ire la propunerile
te4nice

%9&#& Sta1ilirea propunerilor te4nice neconfor.e :i a
celor ad.isi1ile

%9&*& =erificarea propunerilor financiare ale ofertanilor
%9&/& Solicitarea clarific!rilor cu pri)ire la propunerile
financiare

%9&9& Sta1ilirea ofertelor ad.isi1ile
%9&9&
%
'n caul organi!rii unei etape finale de licitaie
electronic!5 co.pletarea in)itaiilor "n SEAP c!tre
ofertanii care au depus oferte ad.isi1ile
Kor.ulare specifice SEAP&
%9&-& Aplicarea criteriului de atri1uire Noferta cea .ai
a)anta;oas! d&p&d&)& econo.icD :i sta1ilirea
ofertei c>:tig!toare
Procesul )er1al al :edinei de sta1ilire a ofertei
c>:tig!toare&
%9&-&
%
?erularea rundei8rundelor de licitaie electronic!
:i finaliarea procesului repetiti) de ofertare
?ocu.entul Gclasa.entulH generat de SEAP&
%- Ela1orarea raportului procedurii de atri1uire <aportul procedurii de atri1uire se.nat de .e.1ri
co.isiei de e)aluare :i apro1at de conduc!torul
instituiei&
%J Co.unicarea reultatului procedurii Adresele autorit!ii contractante trans.ise
ofertanilor&
%@ 'nc4eierea contractului Contractul de ac4iiie se.nat de p!rile
contractante&
(+ Pu1licarea anunului de atri1uire Anunul de atri1uire&
(% ?efiniti)area dosarului de ac4iiie pu1lic! ?osarul de ac4iiie pu1lic!&


5.5.4. NEOCIEREA CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN" DE PARTICIPARE


0egocierea cu pu1licarea preala1il! a unui anun de participare repreint! procedura de atri1uire prin care
autoritatea contractant! derulea! consult!ri cu candidaii selectai :i negocia! clauele contractuale5 inclusi) preul5 cu
unul sau .ai .uli dintre ace:tia&
Aceast! procedur! de atri1uire se aplic! indiferent de )aloarea esti.at! a contractului pentru atri1uirea contractului de
ac4iiie pu1lic! nu.ai dac! autoritatea contractant! se reg!se:te "ntr-una din situaiile pre)!ute la art& %%+ din
ordonana de urgen!&
Procedura de negociere cu pu1licare se desf!:oar! "n trei etape$
%& Etapa de preselecie a candidailorL
Pagina 4< din 75


(& Etapa de negociereL
#& Etapa de e)aluare a ofertelor finale&


5.5.4.1. TERMENELE I ETAPELE SPECI!ICE DE DERULARE A PROCEDURII DE ATRIBUIRE
NEOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN" DE PARTICIPARE


Aciunile pre.erg!toare pentru lansarea negocierii cu pu1licare$
Pasul Aciuni pre.erg!toare ?ocu.entele Gfile "n dosarul de ac4iiie pu1lic!H
% =erificarea e2istenei referatului de necesitate <eferatul de necesitate&
( Esti.area )alorii contractului 0ota ;ustificati)! pri)ind esti.area )alorii
contractului&
# ?ac! este caul5 pu1licarea anunului de intenie Kor.ularul tipiat SEAP&
* 'ntoc.irea :i apro1area docu.entaiei de atri1uire 0ote ;ustificati)e pri)ind$
- criteriile .ini.e de calificareL
- criteriul de atri1uire :i5 dac! este caul5
factori de e)aluare&

Ter.enele pentru negocierea cu pu1licare$
E6a1a 1 J 13,(,*,0-ia 0an4i4a-i*)3
?ac!$
)aloarea esti.at! a contractului V )aloarea pragului pentru pu1licarea "n P6UE

Ter.enul .ini. pentru depunerea candidaturilor ?ac! anunul de participare se trans.ite electronic la
P6UE
Art& %%#5 alin& G%H din ordonana de urgen! Art& %%#5 alin& G#H din ordonana de urgen!
37 2i*, 3= 2i*,
?ac!$
%& procedura este accelerat! :i
(& )aloarea esti.at! a contractului V )aloarea pragului pentru pu1licarea "n P6UE
Art& %%#5 alin& G(H din ordonana de urgen! Art& %%#5 alin& G#H din ordonana de urgen!
15 2i*, 1= 2i,*
?ac!$
)aloarea esti.at! a contractului W )aloarea pragului pentru pu1licarea "n P6UE

Ter.enul .ini. pentru depunerea candidaturilor
Art& %%* din ordonana de urgen!
1= 2i*,

La calcularea ter.enelor se )or ad!uga$
3 2i*, *503.6)a3, "n caul pu1lic!rii anunului "n P6UE necesare )erific!rii anunului de c!tre A0<EAP :i
trans.iterii acestuia de c!tre SEAPL
2 2i*, *503.6)a3, "n caul nepu1lic!rii "n P6UE necesare )erific!rii anunului de c!tre A0<EAP&


Etapele de derulare a procedurii de negociere cu pu1licare$
Pasul Aciuni "n derularea procedurii ?ocu.entele Gfile "n dosarul de ac4iiie pu1lic!H
E6a1a 1 P3,(,*,0-ia 0an4i4a653i*)3
% Pu1licarea anunului de participare :i a Anunul de participare&
Pagina 5= din 75


Pasul Aciuni "n derularea procedurii ?ocu.entele Gfile "n dosarul de ac4iiie pu1lic!H
docu.entaie de atri1uire
( 0otificare UC=AP despre organiarea procedurii Ki:a de preentare tip G6EK nr& (%J%8(++-H&
# ?ese.narea co.isiei de e)aluare ?eciia8dispoiia8ordinul de nu.ire a co.isiei
de e)aluareL
?eclaraia de diponi1ilitate a .e.1rilor
co.isiei de e)aluare&
* Trans.iterea r!spunsurilor la solicit!rile de
clarific!ri a docu.entaiei de atri1uire
?ocu.ente prin care operatorii econo.ici
solicit! clarific!ri pri)ind docu.entaia de
atri1uireL
?ocu.ente prin care autoritatea contractant!
r!spunde solicit!rilor operatorilor econo.ici&
/ Pri.irea :i "nregistrarea candidaturilor
Gdesc!rcarea acestora din SEAPH
?ocu.ente prin care se face do)ada depunerii :i
"nregistr!rii ofertelor&
9 ?esc4iderea :i )erificarea candidaturilor Procesul )er1al al :edinei de desc4idere a
candidaturilorL
?eclaraiile de confidenialitate5 i.parialitate
ale .e.1rilor co.isiei de e)aluare&
- Preselecia candidaturilor <aportul inter.ediar al pri.ei etape&
-&%& =erificarea "ndeplinirii cerinelor .ini.e de
calificare

-&(& Preselectarea candidailor calificai pe 1aa
aplic!rii criteriilor de preselecie preciate "n
anunul de participare :i "n docu.entaia de
atri1uire

J Co.unicarea reultatului pri.ei etape Adresele autorit!ii contractante trans.ise
candidailor&
E6a1a a 2Ma N,g)0i,3,a
@ Trans.iterea in)itaiei de participare la etapa a
doua
?ocu.entele prin care candidaii preselectai
confir.! pri.irea incitaiei&
%+ Preentarea ofertei preli.inare ?ocu.ente care atest! trans.iterea :i
confir.area pri.irii ofertei preli.inare&
%% ?erularea rundei8rundelor de negocieri Proces )er1al al :edinei de negociere5 "nc4eiat cu
fiecare candidat preselectat "n parte&
%%&%& Kae inter.ediare de negociere
%%&(& 'nt>lnirea final! cu fiecare participant "n parte Proces )er1al al :edinei finale5 "nc4eiat cu fiecare
candidat preselectat "n parte&
E6a1a a 3Ma E+a*5a3,a )/,36,*)3
%( E)aluarea ofertelor reultate "n ur.a negocierilor <aport inter.ediar al co.isiei de e)aluare&
%(
%
'n caul organi!rii unei etape finale de licitaie
electronic!5 co.pletarea in)itaiilor "n SEAP c!tre
ofertanii care au depus oferte ad.isi1ile
Kor.ulare specifice SEAP&
%# Aplicarea criteriului de atri1uire :i sta1ilirea
ofertei c>:tig!toare
Procesul )er1al al :edinei de sta1ilire a ofertei
c>:tig!toare&
%#
%
?erularea rundei8rundelor de licitaie electronic!
:i finaliarea procesului repetiti) de ofertare
?ocu.entul Gclasa.entulH generat de SEAP&
%* ?epunerea ofertei finale ?ocu.entul care atest! pri.irea ofertei finale&
%/ E)aluarea ofertei finale Procesul )er1al al :edinei de e)aluare a ofertei
finale&
%9 Ela1orarea raportului procedurii de atri1uire <aportul procedurii de atri1uire se.nat de .e.1ri
co.isiei de e)aluare :i apro1at de conduc!torul
instituiei&
%- Co.unicarea reultatului procedurii Adresele autorit!ii contractante trans.ise
ofertanilor&
%J 'nc4eierea contractului Contractul de ac4iiie se.nat de p!rile
contractante&
%@ Pu1licarea anunului de atri1uire Anunul de atri1uire&
(+ ?efiniti)area dosarului de ac4iiie pu1lic! ?osarul de ac4iiie pu1lic!&

Pagina 51 din 755.5.5. NEOCIEREA !R PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN" DE PARTICIPARE


0egocierea f!r! pu1licarea preala1il! a unui anun de participare repreint! procedura de atri1uire prin care
autoritatea contractant! derulea! consult!ri cu candidaii selectai :i negocia! clauele contractuale5 inclusi) preul5 cu
unul sau .ai .uli dintre ace:tia&
Aceast! procedur! de atri1uire se aplic! indiferent de )aloarea esti.at! a contractului pentru atri1uirea contractului de
ac4iiie pu1lic! nu.ai dac! autoritatea contractant! se reg!se:te "ntr-una din situaiile pre)!ute la art& %(( din
ordonana de urgen!&
Procedura de negociere cu pu1licare se desf!:oar! "n trei etape$
%& Etapa de c4e.are la co.petiieL
(& Etapa de negociereL
#& Etapa de e)aluare a ofertelor finale&


5.5.5.1. TERMENELE I ETAPELE SPECI!ICE DE DERULARE A PROCEDURII DE ATRIBUIRE
NEOCIERE !R PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN" DE PARTICIPARE


Aciunile pre.erg!toare pentru lansarea negocierii f!r! pu1licare$
Pasul Aciuni pre.erg!toare ?ocu.entele Gfile "n dosarul de ac4iiie pu1lic!H
% =erificarea e2istenei referatului de necesitate <eferatul de necesitate&
( Esti.area )alorii contractului 0ota ;ustificati)! pri)ind esti.area )alorii
contractului&
# ?ac! este caul5 pu1licarea anunului de intenie Kor.ularul tipiat SEAP&
* 'ntoc.irea :i apro1area docu.entaiei de atri1uire 0ote ;ustificati)e pri)ind$
- criteriile .ini.e de calificareL
- criteriul de atri1uire :i5 dac! este caul5
factori de e)aluare&

Pentru depunerea ofertelor preli.inare nu sunt pre)!ute ter.ene .ini.e& Autoritatea contractant! tre1uie s!
sta1ileasc! un ter.en .ini. reona1il "ntre data trans.iterii in)itaiei la negociere :i data depunerii ofertei preli.inare&
Acest ter.en tre1uie s! fie corelat cu gradul de co.ple2itate al contractului :i s! fie suficient pentru a per.ite
candidailor ela1orarea ofertei&
Etapele de derulare a procedurii de negociere f!r! pu1licare$
Pasul Aciuni "n derularea procedurii ?ocu.entele Gfile "n dosarul de ac4iiie pu1lic!H
E6a1a 1 P3,(,*,0-ia 0an4i4a653i*)3
% Trans.iterea in)itaiei de participare la negocieri
:i a docu.entaiei de atri1uire c!tre unul sau
c!tre .ai .uli operatori econo.ici
?ocu.entele prin care operatorii econo.ici
confir.! pri.irea in)itaiei&
( 0otificare UC=AP despre organiarea procedurii
dac! )aloarea esti.at! a contractului dep!:e:te
pragul de %++&+++ de euro pentru produse :i
ser)icii5 respecti) -/+&+++ de euro pentru lucr!ri
Ki:a de preentare tip G6EK nr& (%J%8(++-H&
# ?ese.narea co.isiei de e)aluare ?eciia8dispoiia8ordinul de nu.ire a co.isiei
de e)aluareL
?eclaraia de diponi1ilitate a .e.1rilor
co.isiei de e)aluare&
Pagina 52 din 75


Pasul Aciuni "n derularea procedurii ?ocu.entele Gfile "n dosarul de ac4iiie pu1lic!H
* Trans.iterea r!spunsurilor la solicit!rile de
clarific!ri a docu.entaiei de atri1uire
?ocu.ente prin care operatorii econo.ici
solicit! clarific!ri pri)ind docu.entaia de
atri1uireL
?ocu.ente prin care autoritatea contractant!
r!spunde solicit!rilor operatorilor econo.ici&
E6a1a a 2Ma N,g)0i,3,a
/ Preentarea ofertei preli.inare ?ocu.ente care atest! trans.iterea :i
confir.area pri.irii ofertei preli.inare&
9 ?erularea rundei8rundelor de negocieri Proces )er1al al :edinei de negociere5 "nc4eiat cu
fiecare candidat preselectat "n parte&
9&%& Kae inter.ediare de negociere
9&(& 'nt>lnirea final! cu fiecare participant "n parte :i
depunerea ofertei finale
Proces )er1al al :edinei finale5 "nc4eiat cu fiecare
candidat preselectat "n parte&
E6a1a a 3Ma E+a*5a3,a )/,36,*)3
- E)aluarea ofertelor reultate "n ur.a negocierilor <aport inter.ediar al co.isiei de e)aluare&
J Aplicarea criteriului de atri1uire :i sta1ilirea
ofertei c>:tig!toare
Procesul )er1al al :edinei de sta1ilire a ofertei
c>:tig!toare&
@ Ela1orarea raportului procedurii de atri1uire <aportul procedurii de atri1uire se.nat de .e.1ri
co.isiei de e)aluare :i apro1at de conduc!torul
instituiei&
%+ Co.unicarea reultatului procedurii Adresele autorit!ii contractante trans.ise
ofertanilor&
%% 'nc4eierea contractului Contractul de ac4iiie se.nat de p!rile
contractante&
%( Pu1licarea anunului de atri1uire Anunul de atri1uire&
%# ?efiniti)area dosarului de ac4iiie pu1lic! ?osarul de ac4iiie pu1lic!&


5.5.6. CEREREA DE O!ERTE


Autoritatea contractant! are dreptul de a aplica procedura de cerere de oferte nu.ai "n caul "n care )aloarea
esti.at!5 f!r! T=A5 a contractului de ac4iiie pu1lic! este egal! sau .ai .ic! dec>t ec4i)alentul "n lei al pragurilor
.enionate la art& %(* din ordonana de urgen!&
Aceast! procedur! repreint! procedura si.plificat! prin care autoritatea contractant! solicit! oferte de la .ai .uli
operatori econo.ici5 dup! pu1licarea preala1il! a unei in)itaii de participare&


5.5.6.1. TERMENELE I ETAPELE SPECI!ICE DE DERULARE A PROCEDURII DE ATRIBUIRE
CEREREA DE O!ERTE


Aciunile pre.erg!toare pentru lansarea cererii de oferte$
Pasul Aciuni pre.erg!toare ?ocu.entele Gfile "n dosarul de ac4iiie pu1lic!H
% =erificarea e2istenei referatului de necesitate <eferatul de necesitate&
( Esti.area )alorii contractului 0ota ;ustificati)! pri)ind esti.area )alorii
contractului&
# ?ac! este caul5 pu1licarea anunului de intenie Kor.ularul tipiat SEAP&
* 'ntoc.irea :i apro1area docu.entaiei de atri1uire 0ote ;ustificati)e pri)ind$
- criteriile .ini.e de calificareL
- criteriul de atri1uire :i5 dac! este caul5
factori de e)aluare&

Pagina 53 din 75Ter.enele pentru cererea de oferte$
?ac! in)itaia de participare este pu1licat! "n SEAP ?ac! docu.entaia de atri1uire este ata:at! "n SEAP :i
n59ai 1,n635 0)n63a06,*, 4, /53ni2a3, 4,
0)91*,2i6a6, 3,45(.
Art& %(-5 alin& G%H din ordonana de urgen! Art& %(-5 alin& G(H din ordonana de urgen!
1= 2i*, 6 2i*,

Etapele de derulare a procedurii cererea de oferte$
Pasul Aciuni "n derularea procedurii ?ocu.entele Gfile "n dosarul de ac4iiie pu1lic!H
% Pu1licarea in)itaiei de participare :i a
docu.entaiei de atri1uire
In)itaia de participare&
( ?ese.narea co.isiei de e)aluare ?eciia8dispoiia8ordinul de nu.ire a co.isiei
de e)aluareL
?eclaraia de diponi1ilitate a .e.1rilor
co.isiei de e)aluare&
# Trans.iterea r!spunsurilor la solicit!rile de
clarific!ri a docu.entaiei de atri1uire
?ocu.ente prin care operatorii econo.ici
solicit! clarific!ri pri)ind docu.entaia de
atri1uireL
?ocu.ente prin care autoritatea contractant!
r!spunde solicit!rilor operatorilor econo.ici&
* Pri.irea Gdesc!rcarea din SEAPH a ofertelor ?ocu.entele postate "n SEAP de c!tre operatorii
econo.ici&
/ ?esc4iderea ofertelor Procesul )er1al al :edinei de desc4idere a
ofertelorL
?eclaraiile de confidenialitate5 i.parialitate
ale .e.1rilor co.isiei de e)aluare&
9 E)aluare ofertelor Procesul )er1al al :edinei de e)aluare a ofertelor&
9&%& =erificarea "ndeplinirii cerinelor .ini.e de calificare
9&(& Solicitarea de clarific!ri pri)ind docu.entele
preentate

9&#& Sta1ilirea operatorilor econo.ici calificai :i a
ofertelor inaccepta1ile

9&*& =erificarea propunerilor te4nice ale ofertanilor
declarai calificai

9&/& Solicitarea clarific!rilor la propunerile te4nice
9&9& Sta1ilirea propunerilor te4nice neconfor.e :i a celor
ad.isi1ile

9&-& =erificarea propunerilor financiare
9&J& Solicitarea clarific!rilor la propunerile financiare
9&@& Sta1ilirea ofertelor ad.isi1ile
9&@&
%
'n caul organi!rii unei etape finale de licitaie
electronic!5 co.pletarea in)itaiilor "n SEAP c!tre
ofertanii care au depus oferte ad.isi1ile
Kor.ulare specifice SEAP&
9&%+& Aplicarea criteriului de atri1uire :i sta1ilirea ofertei
c>:tig!toare
Procesul )er1al al :edinei de sta1ilire a ofertei
c>:tig!toare&
9&%+&
%
?erularea rundei8rundelor de licitaie electronic! :i
finaliarea procesului repetiti) de ofertare
?ocu.entul Gclasa.entulH generat de SEAP&
- Ela1orarea raportului procedurii de atri1uire <aportul procedurii de atri1uire se.nat de .e.1ri
co.isiei de e)aluare :i apro1at de conduc!torul
instituiei&
J Co.unicarea reultatului procedurii Adresele autorit!ii contractante trans.ise
ofertanilor&
@ 'nc4eierea contractului Contractul de ac4iiie se.nat de p!rile
contractante&
%+ Pu1licarea anunului de atri1uire Anunul de atri1uire&
%% ?efiniti)area dosarului de ac4iiie pu1lic! ?osarul de ac4iiie pu1lic!&
Pagina 54 din 75

5.5.7. CONCURSUL DE SOLU"II


Autoritatea contractant! are dreptul de a organia un concurs de soluii5 respecti) o procedur! special! prin care
ac4iiionea!5 "ndeose1i "n do.eniul a.ena;!rii teritoriului5 al proiect!rii ur1anistice :i peisagistice5 al ar4itecturii sau "n
cel al prelucr!rii datelor5 un plan sau un proiect5 prin selectarea acestuia pe 1ae concureniale de c!tre un ;uriu5 cu sau
f!r! acordarea de pre.ii&
Concursul de soluii se iniia! prin pu1licarea unui anun de participare :i se poate organia$
ca o procedur! independent!5 "n care concurenii pot o1ine pre.ii :i8sau pri.e de participareL
fie ca parte a unei alte proceduri care conduce la atri1uirea unui contract de ser)icii&
Concursul de soluii se poate desf!:ura$
%& "ntr-o singur! etap!5 de e)aluare a proiectelor5 atunci c>nd autoritatea contractant! nu optea! pentru selecia
preli.inar! a concurenilor sau
(& "n dou! etape respecti)$
(&%& selecia preli.inar! a concurenilorL
(&(& e)alurarea proiectelor depuse de c!tre concurenii selectai&


5.5.7.1. TERMENELE I ETAPELE SPECI!ICE DE DERULARE A PROCEDURII DE ATRIBUIRE
CONCURSUL DE SOLU"II


Aciunile pre.erg!toare pentru lansarea concursului de soluii$
Pasul Aciuni pre.erg!toare ?ocu.entele Gfile "n dosarul de ac4iiie pu1lic!H
% =erificarea e2istenei referatului de necesitate <eferatul de necesitate&
( Esti.area )alorii contractului 0ota ;ustificati)! pri)ind esti.area )alorii
contractului&
# ?ac! este caul5 pu1licarea anunului de intenie Kor.ularul tipiat SEAP&
* 'ntoc.irea :i apro1area docu.entaiei de atri1uire 0ote ;ustificati)e pri)ind$
- criteriile .ini.e de calificareL
- criteriul de atri1uire :i5 dac! este caul5
factori de e)aluare&

Ter.enele pentru concursul de soluii$
Autoritatea contractant! are o1ligaia de a trans.ite spre pu1licare anunul de participare cu cel puin 52 4, 2i*,
"nainte de data li.it! de depunere a proiectelor&
Etapele de derulare a procedurii cererea de oferte$
Pasul Aciuni "n derularea procedurii ?ocu.entele Gfile "n dosarul de ac4iiie pu1lic!H
S,*,0-ia 0)n053,n-i*)3D 451. 0a2
% Pu1licarea anunului de participare :i a
docu.entaiei de atri1uire
Anunul de participare&
( 0otificare UC=AP despre organiarea procedurii Ki:a de preentare tip G6EK nr& (%J%8(++-H&
# 0u.irea ;uriului ?eciia8dispoiia8ordinul de nu.ire a ;uriuluiL
?eclaraia de diponi1ilitate a .e.1rilor
;uriului&
Pagina 55 din 75


* Trans.iterea r!spunsurilor la solicit!rile de
clarific!ri a docu.entaiei de atri1uire
?ocu.ente prin care operatorii econo.ici
solicit! clarific!ri pri)ind docu.entaia de
atri1uireL
?ocu.ente prin care autoritatea contractant!
r!spunde solicit!rilor operatorilor econo.ici&
/ Pri.irea :i "nregistrarea candidaturilor ?ocu.ente prin care se face do)ada depunerii :i
"nregistr!rii candidaturilor&
9 ?esc4iderea :i )erificarea candidaturilor Procesul )er1al al :edinei de desc4idere a
candidaturilorL
?eclaraiile de confidenialitate5 i.parialitate
ale .e.1rilor ;uriului&
- Selecia concurenilor <aport inter.ediar al pri.ei etape&
-&%& =erificarea "ndeplinirii cerinelor .ini.e de calificare
-&(& Selectarea concurenilor calificai pe 1aa aplic!rii
criteriilor de selecie preciate "n anunul de
participare :i "n docu.entaia de atri1uire

-&#& Co.unicarea reultatului la pri.a etap!
-&*& Trans.iterea in)itaiei de participare c!tre
concurenii a c!ror candidatur! a fost selectat!

E+a*5a3,a 13)i,06,*)3
J ?epunerea proiectelor ?ocu.ente prin care se face do)ada depunerii :i
"nregistr!rii proiectelor&
@ ?esc4iderea proiectelor Procesul )er1al al :edinei de desc4idere a
candidaturilorL
?eclaraiile de confidenialitate5 i.parialitate
ale .e.1rilor ;uriului&
%+ E)aluarea proiectelor Procesul )er1al al :edinei de e)aluare&
%+&%& Aplicarea criteriului de atri1uire :i sta1ilirea
c>:tig!torului

%+&(& In)itarea concurentului c>:tig!tor pentru clarificarea
pro1le.elor conse.nate "n procesul )er1al de
e)aluare

%% Ela1orarea raportului procedurii de atri1uire <aportul procedurii de atri1uire se.nat de .e.1ri
;uriului :i apro1at de conduc!torul instituiei&
%( Co.unicarea reultatului procedurii Adresele autorit!ii contractante trans.ise
concurenilor&
%# Pre.ierea concurentului ?ocu.ente care atest! pre.ierea&
%* 'nc4eierea contractului Contractul de ac4iiie se.nat de p!rile
contractante&
%/ Pu1licarea anunului de atri1uire Anunul de atri1uire&
%9 ?efiniti)area dosarului de ac4iiie pu1lic! ?osarul de ac4iiie pu1lic!&


5.5.B. MODALIT"I SPECIALE DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE AC%I&I"IE PUBLIC


Autoritatea contractant! are la dispoiie ur.!toarele .odalit!i speciale de atri1uire a contractului de ac4iiie
pu1lic!$
%& Acordul-cadru care repreint! "nelegerea scris! inter)enit! "ntre una sau sau .ai .ulte autorit!i contractante :i
unul sau .ai .uli operatori econo.ici5 al c!rei scop este sta1ilirea condiiilor eseniale care )or gu)erna contractele
de ac4iiie pu1lic! ce ur.ea! a fi atri1uite "ntr-o perioad! dat!5 "n .od special "n ceea ce pri)e:te preul :i5 dup!
ca5 cantit!ile a)ute "n )edere&
Pagina 56 din 75


(& Siste.ul de ac4iiie dina.ic care este un proces "n "ntregi.e electronic5 li.itat "n ti.p :i desc4is pe "ntreaga sa
durat! oric!rui operator econo.ic care "ndepline:te criteriile de calificare :i selecie :i care a preentat o ofert!
orientati)! cu cerinele caietului de sarcini&
#& Licitaia electronic! care este procesul repetiti)5 "n "ntregi.e electronic5 ce se realiea! dup! o pri.! e)aluare
co.plet! a ofertelor prin care ofertanii au posi1ilitatea de a reduce preurile preentate :i8sau de a ".1un!t!ii alte
ele.ente ale ofertei&
Aceste trei .odalit!i speciale de atri1uire sunt regele.entate de pre)ederile CAP& I= din ordonana de urgen! :i din
nor.ele .etodologice de atri1uire prin .i;loace electronice GH7 nr& %&99+8(++9H&


5.5.B.1. LICITA"IA ELECTRONIC


Autoritatea contractant! are dreptul de a utilia licitaia electronic! "n ur.!toarele situaii$
%& ca o etap! final! a licitaiei desc4ise5 a licitaiei restr>nse5 a negocierii cu pu1licarea preala1il! a unui anun de
participare5 aplicate "n caurile pre)!ute la art& %%+5 lit& aH din ordonana de urgen!5 sau a cererii de oferte5
"nainte de atri1uirea contractului de ac4iiie pu1lic!5 :i nu.ai dac! specificaiile te4nice au fost definite cu
preciie "n caietul de sarciniL
(& la reluarea co.petiiei dintre operatorii econo.ici care au se.nat un acord-cadru5 "n condiiile pre)!ute la art&
%*@5 alin& G*H :i art& %/+ din ordonana de urgen!L
#& cu ocaia depunerii ofertelor fer.e "n )ederea atri1uirii unui contract de ac4iiie pu1lic! prin utiliarea unui
siste. de ac4iiie dina.ic&
Autoritatea contractant! are o1ligaia de a anuna deciia de utiliare a licitaiei electronice "n anunul de participare :i "n
docu.entaia de atri1uire& =aloarea contractului de ac4iiie pu1lic! atri1uit utili>nd .odalitatea special! Clicitaia
electronic!D este considerat! pentru realiarea procentului .enionat la art& 99
%
din nor.ele .etodologice de atri1uire
prin .i;loace electronice&
Eodalitatea special! de atri1uire Clicitaia electronic!D se poate utilia ca fa! final! at>t pentru proceduri de atri1uire
care au fost aplicate prin utiliarea integral! a .i;loacelor electronice5 c>t :i pentru proceduri de atri1uire care nu au fost
aplicate prin utiliarea .i;loacelor electronice ori pentru proceduri de atri1uire la care s-au aplicat utiliarea parial! a
.i;loacelor electronice&
'nainte de lansarea unei licitaii electronice5 autoritatea contractant! are o1ligaia de a realia o e)aluare iniial!
integral! a ofertelor5 "n confor.itate cu criteriul de atri1uire sta1ilit "n docu.entaia de atri1uire& Autoritatea
contractant! are o1ligaia de a in)ita toi ofertanii care au depus oferte ad.isi1ile s! preinte preuri noi :i8sau5 dup!
ca5 )alori noi ale ele.entelor ofertei& In+i6a-ia (, 63an(9i6, 1, 0a*, ,*,063)ni0.5 si.ultan5 tuturor ofertanilor
respecti)i& In)itaia tre1uie s! preciee data :i .o.entul de start al licitaiei electronice5 precu. :i orice infor.aie
necesar! pentru realiarea conect!rii indi)iduale la ec4ipa.entul electronic utiliat& Autoritatea contractant! nu are
dreptul de a "ncepe licitaia electronic! .ai de)re.e de dou! ile lucr!toare dup! data la care au fost tri.ise in)itaiile&
'n ta1elul de .ai ;os sunt preentai pa:ii care se parcurg la co.pletarea on-line a for.ularului disponi1il "n
SEAP pentru iniierea licitaiei electronice&


Pagina 57 din 75


Pasul Autoritatea contractant! 3 SEAP 6fertant
% Selectarea "n SEAP a procedurii de licitaie electronic!
( Iniierea procedurii prin selectarea anunului8in)itaiei de
participare

# Introducerea operatorilor econo.ici ofertani5 care au depus oferte
fiind sunt considerate calificate :i ale c!ror propuneri te4nice au
fost sta1ilite confor.&
6peratorii econo.ici se selectea! din lista de selecie e2istent! "n
SEAP :i "nregistrai "n SEAP&

* Introducerea datelor$
*&%& 0u.!rul de runde ale licitaiei electronice&
*&(& Calendarul de desf!:urare a acestora&
*&#& Ele.entele ofertei care ur.ea! s! fac! o1iectul procesului
repetiti) de ofertare$
"n caul utili!rii criteriului Cpreul cel .ai sc!utD$ preurile
ofertate iniial de c!tre operatorii econo.iciL
"n caul utili!rii criteriului Coferta cea .ai a)anta;oas!
d&p&d&)& econo.icD$
o puncta;ul iniial reultat din factorul8factorii de
e)aluare neelectroniciL
o factorul8factorii de e)aluare ce )or fi utiliai "n
licitaia electronic!L
o puncta;ul .a2i. pentru factorul8factorii de
e)aluare care nu intr! "n licitaia electronic!&

/ Pu1licarea "n SEAP a anunului pri)ind iniierea licitaiei electronice& Perioada de a:teptare a in)itaiei de
a depune oferta ".1un!t!it! "n
for.at electronic prin SEAP&
9 Infor.area prin .i;loace electronice de c!tre SEAP a ofertanilor cu
pri)ire la iniierea licitaiei electronice&
Pri.irea in)itaie de participare la
licitaia electronic!&
- Supra)eg4erea derul!rii rundei8rundelor de licitaie electronic!& Preg!tirea propunerilor pri)ind
ele.entele ofertei care ur.ea! s!
fac! o1iectul procesului repetiti) de
licitare electronic!&
J Kinaliarea rundei8rundelor de licitaie electronic!& A:teptarea co.unic!rii pri)ind
reultatul procedurii& @ Trans.iterea de c!tre SEAP autorit!ii contractante a clasa.entului
final pri)ind derularea licitaiei electronice&

Pa:ii care sunt ur.ai de c!tre autoritatea contractual! pentru /ian*i2a3,a 13)0,453i*)3 4, a63i'5i3, En 0a3,
(Ma 56i*i2a6 ,6a1a /ina*. 4, *i0i6a-i, ,*,063)ni0. sunt preentai "n ta1elul ur.!tor$


Pasul


?ocu.entele Gfile "n dosarul de ac4iiie pu1lic!H

% 'nregistrarea clasa.entului ofertelor trans.is electronic de SEAP&
( Aplicarea criteriului de atri1uire :i sta1ilirea ofertei c>:tig!toare&
# Ela1orarea raportului procedurii de atri1uire&
* Co.unicarea reultatului procedurii&
/ 'nc4eierea contractului&
9 Pu1licarea anunului de atri1uire&
- ?efiniti)area dosarului ac4iiiei&

D, 3,-in56#
%& la definiti)area dosarului pri)ind ac4iiia pentru care s-a utiliat licitaia electronic!5 autoritatea contractant! are
o1ligaia de a asigura trasa1ilitatea G)ei nota de su1sol nr& J de la su1punctul /&#&(& din preenta lucrareH
Pagina 5B din 75


rundei8rundelor de licitaie prin .i;loace electronice5 list>nd for.ularele co.pletate :i oferite de sisite.ul infor.atic
SEAP&
(& Licitaia electronic! se derulea! :i "n situaia "n care e2ist! o singur! ofert! ad.isi1il!&
#& ?urata unei runde de licitaie electronic! se sta1ile:te "n ile :i este de .ini.u. o i5 iar "ntre runde tre1uie s!
e2iste inter)ale sta1ilite "n ile5 a c!ror durat! .ini.! este de o i& ?e e2e.plu5 pri.a rund! "ncepe la data de CiD
orele %*&++ :i se sf>r:e:te la data de Ci3%D orele %*&++&
*& ?ac! pe parcursul unei runde de licitaie electronic! nu se .ai introduc preuri :i8sau )alori noi ale ele.entelor care
fac o1iectul procesului repetiti) de ofertare5 autoritatea contractant! are dreptul de a decide cu pri)ire la finaliarea
licitaiei electronice f!r! a .ai organia rundele ur.!toare5 dar nu.ai dac! a preciat acest lucru "n cadrul
infor.aiilor pre)!ute la art& *+ din H7 nr& %&99+8(++9 :i "n docu.entaia de atri1uire&
/& La licitaia electronic! au dreptul s! participe doar operatorii econo.ici "nregistrai "n SEAP confor. art& 95 alin& G(H
din H7 nr& %&99+8(++9 :i c!rora le-au fost trans.ise in)itaii de participare la aceast! fa! de c!tre autoritatea
contractant!5 confor. pre)ederilor art& %9/5 alin& G(H din ordonana de urgen!&
9& Pe parcursul licitaiilor electronice5 at>t SEAP5 c>t :i autoritatea contractant! nu )a de)!lui identitatea ofertanilor
participani&
-& 6fertele depuse "n cadrul licitaiei electronice de c!tre ofertanii participani nu pot dec>t s! ".1un!t!easc! ofertele
depuse anterior organi!rii acestei fae&
J& 'n caul "n care ofertantul declarat ad.is :i "nregistrat "n SEAP nu .odific! "n cadrul faei de licitaie electronic!
ele.entele ofertei care fac o1iectul procesului repetiti)5 la sta1ilirea clasa.entului final este luat! "n considerare
oferta depus! de c!tre acesta anterior desf!:ur!rii acestei fae5 introdus! "n preala1il "n SEAP de autoritatea
contractant!&


5.5.B.2. SISTEMUL DE AC%I&I"IE DINAMIC


Autoritatea contractant! are dreptul de a utilia un siste. de ac4iiie dina.ic nu.ai prin inter.ediul SEAP :i
nu.ai pentru ac4iiia unor produse de u curent5 ale c!ror caracteristici general disponi1ile pe pia! satisfac ne)oile
autorit!ii contractante&
Siste.ul de ac4iiie dina.ic este un proces "n "ntregi.e electronic5 li.itat "n ti.p :i desc4is pe "ntreaga sa durat!
oric!rui operator econo.ic care "ndepline:te criteriile de calificare :i selecie :i care a preentat o ofert! orinetati)!
confor.! cu cerinele caietului de sarcini&
'n SEAP aceast! procedur! special! de atri1uire se aplic! cu atri1utul 6KKLI0E5 se 1ifea! procedura Xlicitaie desc4is!D
:i la seciunea a (-a din anunul de participare 1ifa tre1uie s! apar! la S&A&A&5 select>nd criteriul de atri1uire Coferta cea
.ai a)anta;oas! d&p&d&)& econo.icD&
A56)3i6a6,a 0)n63a06an6. a3, )'*iga-ia 4, a 3,(1,06a 3,g5*i*, 13)0,453ii 4, *i0i6a-i, 4,(07i(. En 6)a6, /a2,*,
(i(6,95*5i 4, a07i2i-i, 4ina9i0&
Autoritatea contractant! nu are dreptul de a sta1ili ca 453a6a unui siste. de ac4iiie dina.ic s! dep!:easc! 9ai 95*6
4, 4 ani5 dec>t "n cauri e2cepionale5 te.einic ;ustificate&


5.5.B.3. ACORDULMCADRU
Pagina 5< din 75
Aordul-cadru repreint! "nelegerea sris! inter)enit! "ntre una sau .ai .ulte autorit!i contractante :i unul sau
.ai .uli operatori econo.ici5 al c!rei scop este sta1ilirea condiiilor eseniale care )or gu)erna contractele de ac4iiie
pu1lic! ce ur.ea! a fi atri1uite "ntr-o perioad! dat!5 "n .od special "n ceea ce pri)e:te preul :i5 dup! ca5 cantit!ile
a)ute "n )edere&
Autoritatea contractant! are o1ligaia de a "nc4eia acordul-cadru5 de regula prin aplicarea procedurilor de
*i0i6a-i, 4,(07i(. sau *i0i6a-i, 3,(638n(.&
Autoritatea contractant! nu are dreptul de a sta1ili ca 453a6a unui acord-cadru s! dep!:easc! 9ai 95*6 4, 4 ani5
dec>t "n cauri e2cepionale :i pe care le poate ;ustifica "n special prin o1iectul specific al contractelor ce ur.ea! a fi
atri1uite "n 1aa acordului-cadru respecti)&
Acordul-cadru poate fi "nc4eiat$
Cu un singur operator econo.ic
Cu .ai .uli operatori econo.ici5 ca "n care atri1uirea contractelor su1sec)ente se poate face$
o K!r! reluarea co.petiiei
o Cu reluarea co.petiiei&
?e regul!5 atunci c>nd autoritatea contractant! "nc4eie un acord-cadru cu .ai .uli operatori econo.ici5 nu.!rul
acestora nu poate fi .ai .ic dec>t #5 cu condiia ca nu.!rul operatorilor econo.ici per.ite acest lucru& Aceast! regul!
se aplic! indiferent de procedura aleas! pentru "nc4eierea acordurilor cadru&
'n caul acordului-cadru "nc4eiat cu .ai .uli operatori econo.ici f!r! realuarea co.petiiei5 atri1uirea
contractelor su1sec)ente se )a face "n ordinea clasa.entului reultat "n ur.a e)alu!rii ofertelor&
'n caul acordului-cadru "nc4eiat cu .ai .uli operatori econo.ici cu reluarea co.petiiei5 atri1uirea
contractelor su1sec)ente se )a face nu.ai c!tre se.natarii acordului-cadru5 prin depunerea unor noi oferte&
C>:tig!torul dese.nat "n ur.a acestei co.petiii5 pe 1aa aplic!rii criteriului de atri1uire .enionat "n docu.entaia de
atri1uire5 )a "nc4eia noul contract su1sec)ent&
La reluarea co.petiiei5 autoritatea contractant! are dreptul de a utilia *i0i6a-ia ,*,063)ni0.5 cu condiia ca acest lucru
s! fi fost .enionat "n anunul de participare :i "n docu.entaia de atri1uire&
EL,91*, de contracte ce pot fi atri1uite "n 1aa unui acord-cadru$
- !53ni2a3,# ec4ipa.ente5 indicatoare rutiere5 ec4ipa.ent de lucru :i protecie personal5 unifor.e5 consu.a1ile
1irotic!5 consu.a1ile te4nic! de calcul5 ali.ente5 .edica.ente5 .ateriale sanitareL
- S,3+i0ii# "ntreinere parc auto5 ser)icii specialiate de "ntreinere cl!diri5 ser)icii transport aerian5 ser)icii de
asigur!ri5 telefonie .o1il!5 "ntreinere ec4ipa.ente ITL
- L503.3i# plo.1are str!i5 ugr!)eli5 tencuieli5 e2ecuie unit!i de construcii identice Ggara;e5 s!li de sportH
pentru care e2ist! .!ri.i standard :i acelea:i condiii de proiectare :i e2ecuie5 care s! per.it! sta1ilirea unor
preuri :i condiii de calitate unitare&
A6,n-i,#
%& Acordul-cadru n5 3,13,2in6. 'a2. *,ga*. pentru anga;area fondurilor pu1lice& Contractele su1sec)ente atri1uite "n
1aa acordului-cadru constituie te.ei legal pentru plat!L
Pagina 6= din 75


(& Acordul-cadru nu poate fi utiliat "n scopul de a acoperi toate tipurile de produse5 ser)icii sau lucr!ri necesare unei
autorit!i contractante& ?e e2e.plu5 construirea unei cl!diri sau lucr!rile de ali.entare cu ap! a unei localit!i nu
pot contitui o1iectul "nc4eierii unui acord cadru&
#& Acordul-cadru nu se poate utilia a1ui) sau i.propriu de c!tre autoritatea contractant!5 "nc>t s! ".piedice5 s!
restr>ng! sau s! distorsionee concurena&
5.6. PRE&ENTAREA SEAP. APLICAREA PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE PRIN UTILI&AREA
MIPLOACELOR ELECTRONICE GN SEAP5.6.1. DE!INI"II I TERMENI SPECI!ICI UTILI&A"I GN PROCESUL DE ATRIBUIRE A
CONTRACTELOR DE AC%I&I"IE PUBLIC PRIN MIPLOACE ELECTRONICE. CONTRAVEN"II I
SANC"IUNI


L)05* "n care siste.ul ac4iiiilor pu1lice se desf!:oar! tre1uie identificat cu un spaiu& Acest spaiu poate fi
unul )irtual G60LI0EH :i8sau unul fiic5 1ine deli.itat ca spaiu G6KKLI0EH& At>t "n unul5 c>t :i "n cel!lalt spaiu5
autoritatea contractant! se poate desf!:ura pentru aplicarea criteriilor de calificare a operatorilor econo.ici
GofertanilorH :i pentru aplicarea criteriului de atri1uire a unui contract de ac4iiie pu1lic!&
'n opinia lectorului e2ist! 4)5. *)053i "n care autoritatea contractant! ":i desf!:oar! acti)itatea de atri1uire a
contractelor de ac4iiie pu1lic!$
%& 'ntr-un siste. "nc4is G6KKLI0EH "n care at>t e)aluarea ofertelor5 c>t :i atri1uirea contractului de ac4iiie pu1lic!
se fac nu.ai de c!tre .e.1ri co.isiei de e)aluare a ofertelorL
(& 'ntr-un siste. desc4is G60LI0EH "n care at>t e)aluarea ofertelor5 c>t :i atri1uirea contractului de ac4iiie
pu1lic! se fac prin utiliarea Q9i:*)a0,*)3 ,*,063)ni0,I& E)ident :i "n cadrul acestui siste. desc4is rolul
i.portant "l au tot .e.1ri co.isiei de e)aluare a ofertelor5 dar deciiile lor sunt co.unicate prin .i;loace
electronice&
Apare "ntre1area$ NCare dintre cele dou! *)053i Gsiste.eH sunt propice pentru atri1uirea unui contract de ac4iiie
pu1lic! FD
<!spunsul este c>t se poate de si.plu$ NA.1ele Y At>t indi)idual5 prin utiliarea lor distinct!5 dar .ai ales "n
co.1inaieD&
T3,'5i, 15(. i9,4ia6 ;i 0)n4i-ia# at>ta ti.p c>t cele dou! siste.e asigur! respectarea 13in0i1ii*)3D
3,g5*i*)3 preentate&
Se pare c!5 siste.ul "nc4is G6KKLI0EH nu este agreat :i nu poate respecta "n totalitate regulile5 principiile& Astfel5 au
ap!rut pe r>nd regle.et!ri legale care restr>ng spaiul siste.ului "nc4is G6KKLI0EH$
La 4a6a 4, 1< a13i*i, 2==6 a a1.356 OU n3. 34N2==65 care la art& # define:te noi ter.eni "n ac4iiii
pu1lice$ Nlicitaie electronic!DL N.i;loace electroniceDL Noperatorul SEAPD :i Nsiste.ul electronic de ac4iiii
pu1liceD& Tot "n cadrul acestui act nor.ati)5 la Seciunea a #-a de la CAPIT6LUL I= NEodalit!i speciale de
atri1uire a contractului de ac4iiie pu1lic!D este preentat! Nlicitaia electronic!L
Pagina 61 din 75


La 4a6a 4, 1< i5*i, 2==6 a a1.356 % n3. <255 care la Seciunea a (-a de la CAPIT6LUL III NPu1licarea
anunurilor de intenie5 de participare :i de atri1uireD5 sta1ile:te regulile aplica1ile dup! data de #% dece.1rie
(++9L
La 4a6a 4, 22 n)i,9'3i, 2==6 a a1.356 % n3. 166=5 act nor.ati) care apro1! 0or.ele de aplicare a
pre)ederilor referitoare la atri1uirea contractelor de ac4iiie pu1lic! prin .i;loace electronice din ordonaa de
urgen!&
Pentru a "nelege siste.ul desc4is G60LI0EH de atri1uire a contractelor de ac4iiie pu1lic! prin .i;loace electronice
tre1uie preentate definiiile ur.!torilor ter.eni$
%& Li0i6a-i, ,*,063)ni0. R procesul repetiti) realiat dup! o pri.! e)aluare co.plet! a ofertelor5 "n care ofertanii au
posi1ilitatea5 e2clusi) prin inter.ediul .i;loacelor electronice5 de a reduce preurile preentate :i8sau de a
".1un!t!i alte ele.ente ale oferteiL e)aluarea final! tre1uie s! se realiee "n .od auto.at prin .i;loacele
electronice utiliate&
(& Mi:*)a0, ,*,063)ni0, R utiliarea ec4ipa.entelor electronice pentru procesarea :i stocarea de date care sunt
difuate5 trans.ise :i recepionate prin ca1lu5 radio5 .i;loace optice sau prin alte .i;loace electro.agnetice&
#& O1,3a6)35* (i(6,95*5i ,*,063)ni0 4, a07i2i-ii 15'*i0, R persoan! ;uridic! de drept pu1lic care asigur!
autorit!ilor contractante suportul te4nic destinat aplic!rii5 prin .i;loace electronice5 a procedurilor de atri1uireL
*& Si(6,95* ,*,063)ni0 4, a07i2i-ii 15'*i0, >SEAP@ R dese.nea! siste.ul infor.atic de utilitate pu1lic!5 accesi1il
prin internet la o adres! dedicat!5 utiliat "n scopul aplic!rii prin .i;loace electronice a procedurilor de atri1uire&
6peratorul SEAP este Inspectoratul 7eneral pentru Co.unicaii :i Te4nologia Infor.aiei&
Actorul f!r! de care autoritatea contractant! nu poate finalia procedura de atri1uire este )1,3a6)35* ,0)n)9i0 R
oricare furnior de produse5 prestator de ser)icii ori e2ecutant de lucr!ri R persoan! fiic! sau ;uridic!5 de drept pu1lic
sau pri)at5 ori grup de astfel de persoane cu acti)itate "n do.eniul care ofer! "n .od licit pe pia! produse5 ser)icii
:i8sau e2ecuie de lucr!ri& 6peratorul econo.ic particip! la procedurile de atri1uire ale autorit!ii contractante$
- "n calitate de candidat sau ofertant la o procedur! de atri1uire a contractului de ac4iiie pu1lic! sau a
contractului sectorialL
- "n calitatea de candidat sau ofertant la o procedur! de atri1uire "n ur.a c!reia se "nc4eie un acord-cadruL
- "n calitate de concurent la un concurs de soluii&
P>n! la acest .o.ent al preent!rii5 legislaia asigura cadrul legal pentru desf!:urarea procedurilor de atri1uire prin
.i;loace electronice& Pentru a "nt!rii respectarea 13in0i1ii*)3 "n desf!:urarea procedurilor de atri1uire a contractelor de
ac4iiie pu1lic!5 legiuitorul a inter)enit pentru .odificarea ulti.ului act nor.ati) e.is "n anul (++9& Astfel5 "n .artie
(++J5 prin apariia H7 nr& %@J8(++J legiuitorul a introdus un nou capitol "n cadrul H7 nr& %99+8(++9 :i anu.e
CAPITOLUL VIII
1
QM.(53i (1,0ia*, 4, 56i*i2a3, a 9i:*)a0,*)3 ,*,063)ni0, En 13)0,(5* 4, a63i'5i3, a
0)n63a06,*)3 4, a07i2i-i, 15'*i0.I&
Acest nou capitol aduce ur.!toarea 3,g5*. n)5.5 care "nt!re:te 13in0i1ii*, de;a e2istente$ N"ncep>nd cu anul (++J5
autoritatea contractant! are o1ligaia de a utilia .i;loacele electronice pentru aplicarea procedurilor de atri1uire :i
pentru realiarea ac4iiiilor directe5 "ntr-un 13)0,n6 4, 0,* 15-in 2=R 4in +a*)a3,a 6)6a*. a a07i2i-ii*)3 15'*i0,
efectuate de aceasta "n cursul anului respecti)D&
Pagina 62 din 75


Va*)a3,a an5a*. 6)6a*. a a07i2i-ii*)3 15'*i0, efectuate prin .i;loace electronice se deter.in! prin
cu.ularea )alorii tuturor contractelor atri1uite prin inter.ediul$
%& procedurilor de licitaie desc4is!5 de licitaie restr>ns! :i de cerere de oferte5 aplicate integral prin .i;loace
electroniceL
(& licitaiei electronice5 astfel cu. este pre)!ut! aceast! .odalitate special! de atri1uire a contractului de ac4iiie
pu1lic! la art& %9%-%9@ din ordonaa de urgen!L
#& ac4iiiei directe5 astfel cu. este pre)!ut! la art& %@ din ordonaa de urgen!5 dac! aceasta este realiat! prin
inter.ediul catalogului electronic din SEAP&
Ca orice regul!5 aceasta nu ar fi a)ut nicio )aloare dac! nu este i.ediat ur.at! de .!suri de sancionare "n ca de
nerespectare a ei& Astfel5 "n luna aprilie (++@ apare :i sanciunea prin inter.ediul H7 nr& #-+8(++@$ N0erespectarea
o1ligaiei constituie contra)enie :i se sancionea! cu a.end! de la %+&+++ lei la #/&+++ leiD&
Uneori "n "nelegerea unui act nor.ati) este util a se studia capitolul referitor la N0)n63a+,n-ii ;i (an0-i5niD& Eoti)aia
unui astfel de.ers "l constituie faptul c! nu se d! i.portana cu)enit! anu.itor articole din coninutul actului nor.ati)&
Astfel5 "n cadrul ordonaei de urgen!5 e2ist! CAPIT6LUL M NContra)enii :i sanciuniD "n care se .enionea! c!
constituie contra)enie :i se sancionea! ur.!toarele fapte$
%& aplicarea eronat! a 3,g5*i*)3 4, ,(6i9a3, a +a*)3ii 0)n63a065*5i "n scopul "nc!lc!rii pre)ederilor art& (#L
CArt. 23. - Autoritatea contractant nu are dreptul de a diviza contractul de
achiziie public n mai multe contracte distincte de valoare mai mic i nici de
a utiliza metode de calcul care s conduc la o subevaluare a valorii estimate a
contractului de achiziie public, cu scopul de a evita aplicarea prevederilor
prezentei ordonane de urgen care instituie obligaii ale autoritii
contractante n raport cu anumite praguri valorice.D
(& "nc!lcarea pre)ederilor art& ##5 precu. :i a 3,g5*i*)3 4, ,*a')3a3, a (1,0i/i0a-ii*)3 6,7ni0,L
NArt. 33. - (1) Autoritatea contractant are obligaia de a preciza n cadrul
documentaiei de atribuire orice cerin, criteriu, regul i alte informaii
necesare pentru a asigura ofertantului/candidatului o informare complet, corect
i explicit cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire.
(2) Documentaia de atribuire trebuie s cuprind, fr a se limita la cele ce
urmeaz, cel puin:
a) informaii generale privind autoritatea contractant, n special cu privire la
adres - inclusiv telefon, fax, e-mail -, persoane de contact, mijloace de
comunicare etc.;
b) instruciuni privind date limit care trebuie respectate i formaliti care
trebuie ndeplinite n legtur cu participarea la procedura de atribuire;
c) dac sunt solicitate, cerinele minime de calificare, precum i documentele
care urmeaz s fie prezentate de ofertani/candidai pentru dovedirea
ndeplinirii criteriilor de calificare i selecie;
d) caietul de sarcini sau documentaia descriptiv, aceasta din urm fiind
utilizat n cazul aplicrii procedurii de dialog competitiv sau de negociere;
e) instruciuni privind modul de elaborare i de prezentare a propunerii tehnice
i financiare;
f) informaii detaliate i complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru
stabilirea ofertei ctigtoare, corespunztor prevederilor cap. V - seciunea a
3-a Criterii de atribuire a contractului de achiziie public;
g) instruciuni privind modul de utilizare a cilor de atac;
h) informaii referitoare la clauzele contractuale obligatorii.D
#& "nc!lcarea pre)ederilor art& (+ alin& G(H :i ale art& (/% alin& G(HL
NArt. 20. - (1) Autoritatea contractant are obligaia de a atribui contractul de
achiziie public prin aplicarea procedurilor de licitaie deschis sau licitaie
restrns.
(2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractant are
dreptul de a aplica celelalte proceduri prevzute la art. 18 alin. (1), dup caz,
Pagina 63 din 75


numai n circumstanele specifice prevzute la art. 94, art. 110 alin. (1), art.
122 sau 124.
Art. 251. - (1) Autoritatea contractant are obligaia de a atribui contractul
sectorial, de regul, prin aplicarea procedurilor de licitaie deschis, licitaie
restrns sau negociere cu publicarea prealabil a unui anun de participare.
(2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractant are
dreptul de a aplica celelalte proceduri prevzute la art. 250 alin. (1), dup caz,
numai n circumstanele specifice prevzute la art. 252 sau 124.D
*& aplicarea altor proceduri de atri1uire dec>t a celor care sunt pre)!ute de preenta ordonan! de urgen!L
/& "nc!lcarea regulilor de pu1licitate pre)!ute de preenta ordonan! :i8sau ne"ndeplinirea de c!tre autorit!ile
contractante a o1ligaiei de "nregistrare "n SEAP5 a:a cu. este pre)!ut de legislaia "n .ateria ac4iiiilor
pu1liceL
9& nerespectarea regulilor speciale pre)!ute la art& /JL
NArt. 58. - (1) n cazul atribuirii contractelor de publicitate media, cu o valoare
anual cumulat, fr TVA, estimat ca fiind mai mare dect echivalentul n lei a
20.000 euro, autoritatea contractant are obligaia de a publica un anun de
participare i un anun de atribuire, n sistemul informatic de utilitate public
disponibil pe internet, la o adres dedicat, precum i pe pagina proprie de
internet. (alineat modificat prin art. II pct. 6 din O.U.G. nr. 19/2009, n
vigoare de la 12 martie 2009)
(2) n sensul prevederilor alin. (1), prin contract de publicitate media se
nelege orice contract de servicii avnd ca obiect crearea, producerea i/sau
difuzarea de reclam sau alte forme de promovare prin intermediul mijloacelor de
informare n mas scrise, audiovizuale sau electronice.
(3) Obligaia prevzut la alin. (1) nu exonereaz autoritatea contractant de
respectarea prevederilor generale referitoare la regulile de publicitate, astfel
cum sunt acestea prevzute n cadrul seciunii a 5-a din prezentul capitol.
(4) Autoritatea contractant are obligaia de a preciza n anunul de participare
prevzut la alin. (1) criteriile de calificare i selecie i, n situaia n care
criteriul de atribuire a contractului este oferta cea mai avantajoas din punct de
vedere economic, algoritmul de calcul al punctajului; anunul trebuie s fie
nsoit de un referat de oportunitate prin care se justific raiunea achiziiei
serviciilor de publicitate, precizndu-se totodat impactul urmrit i criteriile
de msurare a rezultatului obinut.
(5) n cel mult 120 de zile de la data finalizrii contractului de servicii de
publicitate, autoritatea contractant are obligaia de a publica n sistemul
informatic prevzut la alin. (1) un raport de evaluare a impactului achiziiei
serviciilor de publicitate.
(6) Contractele de publicitate media trebuie s conin n mod obligatoriu i
urmtoarele clauze specifice referitoare la obligaia prilor de a asigura,
inclusiv pe parcursul ndeplinirii contractului, accesul publicului cel puin la
urmtoarele informaii: destinatarii finali ai fondurilor de publicitate,
criteriile de alocare a acestor fonduri, sumele alocate fiecrui beneficiar final
i termenele de ndeplinire a prevederilor contractuale.
(7) Accesul publicului la informaiile menionate la alin. (6) se realizeaz prin
grija autoritii contractante care are obligaia de a deine informaii
actualizate cu privire la modul de ndeplinire a contractului.
(8) n cazul contractelor de publicitate media este obligatorie menionarea
denumirii autoritii/autoritilor contractante n materialul publicitar.D
-& aplicarea incorect! a regulilor de co.unicare :i trans.itere a datelor5 a)>nd ca efect 3,(63i0-i)na3,a
a00,(5*5i )1,3a6)3i*)3 ,0)n)9i0i la procedura de atri1uire5 En0.*0a3,a 13in0i1i5*5i 63a6a9,n65*5i ,ga*
sau En0.*0a3,a 13in0i1i5*5i 63an(1a3,n-,iL
J& utiliarea altor criterii de calificare :i selecie dec>t a celor pre)!ute "n preenta ordonan! de urgen!L
@& En0.*0a3,a 13in0i1i5*5i 13)1)3-i)na*i6.-ii prin utiliarea criteriilor de calificare :i selecie ca .i;loc de a
restriciona concurenaL
Pagina 64 din 75


%+& utiliarea altor criterii de atri1uire a contractului de ac4iiie pu1lic! dec>t a celor pre)!ute la art& %@J5 inclusi)
utiliarea criteriilor de calificare :i selecie ca factori de e)aluare a ofertelorL
NArt. 198. - (1) Fr a aduce atingere dispoziiilor legislative sau administrative
privind remunerarea anumitor servicii, criteriul de atribuire a contractului de
achiziie public poate fi numai:
a) fie oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic;
b) fie, n mod exclusiv, preul cel mai sczut.
(2) n cazul n care atribuirea contractului de achiziie public se realizeaz
prin aplicarea procedurii de dialog competitiv, criteriul de atribuire utilizat
trebuie s fie numai oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic.D
%%& sc4i.1area criteriului de atri1uire preciat "n docu.entaia de atri1uire pe parcursul aplic!rii procedurii de
atri1uireL
%(& En0.*0a3,a 13in0i1i5*5i 56i*i2.3ii ,/i0i,n6, a /)n453i*)35 prin aplicarea unor factori de e)aluare care nu
reflect! a)anta;e de natur! econo.ic! "n 1eneficiul autorit!ii contractante sau a c!ror pondere "n puncta;ul
total este )!dit disproporionat! "n raport cu a)anta;ele econo.ice cuantificateL
%#& aplicarea incorect!5 "n cadrul procesului de selecie :i8sau de e)aluare5 a criteriilor sta1ilite prin docu.entaia de
atri1uire sau aplicarea altor criterii dec>t a celor sta1ilite prin docu.entaia de atri1uireL
%*& refuul de a trans.ite Autorit!ii 0aionale pentru <egle.entarea :i Eonitoriarea Ac4iiiilor Pu1lice infor.aiile
referitoare la atri1uirea contractelor de ac4iiie pu1lic!5 pe care aceasta le solicit! "n scopul "ndeplinirii funciilor
:i atri1uiilor sale5 sau netrans.iterea acestora "n ter.enul pre)!ut de preenta ordonan! de urgen! sau5
dup! ca5 "n ter.enul solicitatL
%/& "nc!lcarea o1ligaiei pre)!ute la art& J+5 @# :i %(@L
Pentru licitaia desc4is!$
NArt. 80. - Autoritatea contractant are obligaia de a deschide ofertele la data,
ora i adresa indicate n anunul de participare, n msura n care nu a devenit
inciden obligaia privind decalarea termenului de depunere a ofertelor, conform
prevederilor art. 72, cu excepia cazului n care termenul de depunere a ofertelor
a fost decalat n urma suspendrii procedurii.D
Pentru licitaia restr>ns!$
NArt. 93. - Autoritatea contractant are obligaia de a deschide ofertele la data,
ora i adresa indicate n invitaia de participare, n msura n care nu a devenit
incident obligaia privind decalarea termenului de depunere a ofertelor, conform
prevederilor art. 72 sau ca urmare a depunerii unei contestaii.D
Pentru cerere de oferte$
NArt. 129. - Autoritatea contractant are obligaia de a deschide ofertele la
adresa, data i ora indicate n invitaia de participare, n msura n care nu a
devenit necesar decalarea termenului de depunere a ofertelor, conform
prevederilor de la art. 72 sau ca urmare a depunerii unei contestaii.D
%9& an5*a3,a 5n,i 13)0,453i 4, a63i'5i3, En a*6, 0a253i 4,086 0,*, 13,+.256, *a a36. 2=<L
NArt. 209. - (1) Prin excepie de la prevederile art. 204, autoritatea contractant
are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de
achiziie public, dac ia aceast decizie, de regul, nainte de data
transmiterii comunicrii privind rezultatul aplicrii procedurii de atribuire i,
oricum, nainte de data ncheierii contractului, numai n urmtoarele cazuri:
a) autoritatea contractant se afl n una dintre situaiile prevzute la art. 86
alin. (2) lit. a), art. 102 alin. (2) lit. a) sau art. 117 alin. (2) lit. a);
b) au fost depuse numai oferte inacceptabile i/sau neconforme;
c) nu a fost depus nicio ofert sau au fost depuse oferte care, dei pot fi luate
n considerare, nu pot fi comparate datorit modului neuniform de abordare a
soluiilor tehnice i/sau financiare;
d) abateri grave de la prevederile legislative afecteaz procedura de atribuire
sau este imposibil ncheierea contractului.
Pagina 65 din 75


(11) Dispoziiile alin. (1) nu pot aduce atingere obligaiei autoritii
contractante de a anula o procedur de atribuire n urma unei hotrri
judectoreti sau a unei decizii n acest sens a Consiliului Naional de
Soluionare a Contestaiilor.
(2) n sensul prevederilor alin. (1) lit. d), procedura de atribuire se consider
afectat n cazul n care se ndeplinesc, n mod cumulativ, urmtoarele condiii:
a) n cadrul documentaiei de atribuire i/sau n modul de aplicare a procedurii
de atribuire se constat erori sau omisiuni care au ca efect nclcarea
principiilor prevzute la art. 2 alin. (2) lit. a) - f);
b) autoritatea contractant se afl n imposibilitatea de a adopta msuri
corective fr ca acestea s conduc, la rndul lor, la nclcarea principiilor
prevzute la art. 2 alin. (2) lit. a) - f).D
%-& "nc!lcarea pre)ederilor art& (+* alin& G%HL
NArt. 204. - (1) Autoritatea contractant are obligaia de a ncheia contractul de
achiziie public cu ofertantul a crui ofert a fost stabilit ca fiind
ctigtoare, pe baza propunerilor tehnice i financiare cuprinse n respectiva
ofert.
(1
1
) n cazul n care autoritatea contractant nu poate ncheia contractul cu
ofertantul a crui ofert a fost stabilit ca fiind ctigtoare, datorit
faptului c ofertantul n cauz se afl ntr-o situaie de for major sau n
imposibilitatea fortuit de a executa contractul, atunci aceasta are dreptul s
declare ctigtoare oferta clasat pe locul doi, n condiiile n care aceasta
exist i este admisibil. n caz contrar, se anuleaz aplicarea procedurii pentru
atribuirea contractului de achiziie public.
(2) Autoritatea contractant are obligaia de a asigura obinerea i pstrarea
documentelor justificative care dovedesc efectuarea oricrei achiziii publice.D
%J& "nc!lcarea pre)ederilor art& (+* alin& G%
%
HL G)ei redarea articolului de la punctul de .ai susH
%@& "nc!lcarea pre)ederilor art& (+9-(+-L
NArt. 206. - (1) Autoritatea contractant are obligaia de a informa operatorii
economici implicai n procedura de atribuire despre deciziile referitoare la
rezultatul seleciei, la rezultatul procedurii de atribuire a contractului de
achiziie public sau de ncheiere a acordului - cadru, la admiterea ntr-un
sistem de achiziie dinamic, la rezultatul concursului de soluii ori, dup caz,
la anularea procedurii de atribuire i eventuala iniiere ulterioar a unei noi
proceduri, n scris i ct mai curnd posibil, dar nu mai trziu de 3 zile
lucrtoare de la emiterea acestora, nuntrul termenului prevzut la art. 200.
(1
1
) n sensul prevederilor alin. (1), se consider operator economic implicat n
procedura de atribuire orice candidat/ofertant pe care autoritatea contractant nu
l-a informat nc despre decizii care i vizeaz direct candidatura/oferta proprie
sau orice candidat/ofertant a crui candidatur/ofert nu a fost nc respins
definitiv de autoritatea contractant. O respingere este considerat definitiv
dac a fost comunicat operatorului economic n cauz i fie a fost considerat
legal de ctre Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor sau de ctre
instana sesizat n legtur cu acest aspect, fie nu a fcut ori nu mai poate
face obiectul unei ci de atac.
(2) Comunicarea prin care se transmite informarea prevzut la alin. (1) se
transmite i prin fax sau prin mijloace electronice.
(3) n cazul n care autoritatea contractant nu transmite comunicarea privind
rezultatul aplicrii procedurii i prin fax sau prin mijloace electronice, atunci
termenele prevzute la art. 205 alin. (1) se majoreaz cu 5 zile.
Art. 207. - (1) n cadrul comunicrii prevzute la art. 206 alin. (2), autoritatea
contractant are obligaia de a informa ofertantul/ofertanii
ctigtor/ctigtori cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor prezentate.
(2) n cadrul comunicrii prevzute la art. 206 alin. (2), autoritatea
contractant are obligaia de a informa ofertanii/candidaii care au fost
respini sau a cror ofert nu a fost declarat ctigtoare asupra motivelor care
au stat la baza deciziei respective, dup cum urmeaz:
a) fiecrui candidat respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de
respingere a candidaturii sale;
b) pentru fiecare ofert respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei
de respingere, detaliindu-se argumentele n temeiul crora oferta a fost
considerat inacceptabil i/sau neconform, ndeosebi elementele ofertei care nu
Pagina 66 din 75


au corespuns cerinelor de funcionare i performan prevzute n caietul de
sarcini;
c) fiecrui ofertant care a prezentat o ofert acceptabil i conform, prin
urmare admisibil, dar care nu a fost declarat ctigtoare, caracteristicile i
avantajele relative ale ofertei/ofertelor ctigtoare n raport cu oferta sa,
numele ofertantului cruia urmeaz s i se atribuie contractul de achiziie
public sau, dup caz, ale ofertanilor cu care urmeaz s se ncheie un acord-
cadru.
d) fiecrui operator economic dintre cei prevzui la lit. a) - c), data - limit
pn la care au dreptul de a depune contestaie, avndu-se n vedere prevederile
art. 256
2
alin. (1).D
(+& neducerea la "ndeplinire a deciiei Consiliului "n ter.enul sta1ilit "n condiiile preentei ordonane5 dup! data la
care aceasta r!.>ne definiti)! :i ire)oca1il!L
(%& "nc!lcarea pre)ederilor art& (%%-(%#5 referitoare la En6)09i3,a ;i 1.(63a3,a 4)(a35*5i a07i2i-i,i 15'*i0,L
NArt. 211. - Autoritatea contractant are obligaia de a ntocmi dosarul achiziiei
publice pentru fiecare contract atribuit sau acord-cadru ncheiat, precum i
pentru fiecare lansare a unui sistem de achiziie dinamic.
Art. 212. - Dosarul achiziiei publice, precum i ofertele nsoite de
documentele de calificare i selecie se pstreaz de ctre autoritatea
contractant att timp ct contractul de achiziie public/acordul-cadru produce
efecte juridice, dar nu mai puin de 5 ani de la data finalizrii contractului
respectiv. n cazul anulrii procedurii de atribuire, dosarul se pstreaz cel
puin 5 ani de la data anulrii respectivei proceduri.
Art. 213. - (1) Dosarul achiziiei publice trebuie s cuprind documentele
ntocmite/primite de autoritatea contractant n cadrul procedurii de atribuire,
cum ar fi, dar fr a se limita la urmtoarele:
a) nota privind determinarea valorii estimate;
b) anunul de intenie i dovada transmiterii acestuia spre publicare, dac este
cazul;
c) anunul de participare i dovada transmiterii acestuia spre publicare i/sau,
dup caz, invitaia de participare;
d) documentaia de atribuire;
e) nota justificativ privind alegerea procedurii de atribuire, n cazul n care
procedura aplicat a fost alta dect licitaia deschis sau licitaia restrns;
f) nota justificativ privind accelerarea procedurii de atribuire, dac este
cazul;
g) proces ui-verb al al edinei de deschidere a ofertelor;
h) formularele de ofert depuse n cadrul procedurii de atribuire;
i) solicitrile de clarificri, precum i clarificrile transmise/primite de
autoritatea contractant;
j) raportul procedurii de atribuire;
k) dovada comunicrilor privind rezultatul procedurii;
l) contractul de achiziie public/acordul-cadru, semnate;
m) anunul de atribuire i dovada transmiterii acestuia spre publicare;
n) contestaiile formulate n cadrul procedurii de atribuire, dac este cazul;
o) raportul de activitate i, dup caz, notele intermediare i avizul consultativ
emis n conformitate cu prevederile legale, referitor la funcia de verificare a
aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de
achiziie public, dac este cazul;
p) documentul constatator care conine informaii referitoare la ndeplinirea
obligaiilor contractuale de ctre contractant.
(2) Raportul procedurii de atribuire prevzut la alin. (1) lit. j) se elaboreaz
nainte de ncheierea contractului de achiziie public/acordului -
cadru/sistemului de achiziie dinamic i cuprinde cel puin urmtoarele elemente:
a) denumirea i sediul autoritii contractante;
b) obiectul contractului de achiziie public/acordului-cadru sau sistemului de
achiziie dinamic;
c) dac este cazul, denumirea/numele candidailor participani la procedur;
d) dac este cazul, denumirea/numele candidailor selectai i neselectai, precum
i motivele care au stat la baza selectrii sau neselectrii respectivilor
candidai;
e) denumirea/numele ofertanilor participani la procedur;
Pagina 67 din 75


f) denumirea/numele ofertanilor respini i motivele care au stat la baza acestei
decizii;
g) dac este cazul, motivele concrete pentru care una sau mai multe dintre oferte
au fost respinse ca urmare a considerrii preurilor prezentate ca fiind
neobinuit de sczute;
h) denumirea/numele ofertantului/ofertanilor a crui/cror ofert a fost
declarat ctigtoare i motivele care au stat la baza acestei decizii;
i) n cazul ofertantului/ofertanilor ctigtori, partea din contract pe care
acesta/acetia au declarat c o subcontracteaz, mpreun cu denumirea/numele
subcontractanilor;
j) dac este cazul, justificarea hotrrii de anulare a procedurii de atribuire.D
((& ne"nfiinarea co.parti.entului pre)!ut la art& #+*
%
L
NArt. 3041. - (1) n vederea atribuirii contractelor, autoritatea contractant are
obligaia de a nfiina un compartiment intern specializat n domeniul
achiziiilor publice, pn la data de 1 ianuarie 2008.
(2) n cazul autoritilor contractante nou-nfiinate obligaia prevzut la
alin. (1) va fi dus la ndeplinire ntr-un termen de cel mult 3 luni de la data
nfiinrii autoritii contractante.
(3) n msura n care structura organizatoric a autoritii contractante nu
permite nfiinarea unui compartiment distinct, obligaia prevzut la alin. (1)
i (2) se ndeplinete pe cale de act administrativ al conductorului autoritii
contractante prin care una sau, dup caz, mai multe persoane din cadrul
respectivei autoriti contractante sunt nsrcinate cu ducerea la ndeplinire a
principalelor atribuii ale compartimentului intern specializat, aa cum sunt
prevzute de legislaia n materia achiziiilor publice.D
(#& orice alt! "nc!lcare a pre)ederilor preentei ordonane de urgen! sau a actelor nor.ati)e e.ise "n aplicarea
acesteia5 a)>nd ca efect "nc!lcarea dispoiiilor de la art& (& Gart& ( conine NscopulD :i NprincipiileD ordonanei de
urgen! .enionate la su1capitolul /&%& din preenta lucrareH


5.6.2. APLICAREA PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE AC%I&I"IE PUBLIC PRIN
MIPLOACE ELECTRONICE GN SEAP5.6.2.1. PRE&ENTARE ENERAL SEAP


6rice autoritate contractant!5 precu. :i orice operator econo.ic au o1ligaia de a solicita "nregistrarea :i
respecti)5 re"nnoirea "nregistr!rii "n SEAP5 cu respectarea condiiilor :i procedurii regle.entate prin nor.ele preciate "n
actul nor.ati) Hot!r>rea de gu)ern nr& %99+8(++9& 'nregistrarea :i re"nnoirea "nregistr!rii "n SEAP se efectuea!
respect>nd procedura electronic! i.ple.entat! de c!tre operatorul SEAP&
'n aplicarea pre)ederilor art& (% alin& G%H din ordonaei de urgen!5 cu .odific!rile :i co.plet!rile ulterioare5
SEAP pune la dispoiia autorit!ilor contractante /a0i*i6.-i 6,7ni0, pentru$
%& aplicarea5 integral prin .i;loace electronice5 a procedurilor de licitaie desc4is!5 licitaie restr>ns! :i cerere de
oferteL
(& aplicarea5 parial prin .i;loace electronice5 a procedurilor de atri1uire a contractului de ac4iiie pu1lic!
pre)!ute la art& %J din ordonaa de urgen!L
#& utiliarea licitaiei electronice5 astfel cu. este pre)!ut! aceast! .odalitate special! de atri1uire a contractului
de ac4iiie pu1lic! la art& %9%-%9@ din ordonaa de urgen!L
Pagina 6B din 75


*& cu.p!rarea direct!5 prin inter.ediul unui catalog electronic5 produse5 ser)icii sau lucr!ri5 a c!ror ac4iiionare
intr! su1 incidena pre)ederilor art& %@ din ordonaa de urgen!L
/& trans.iterea spre pu1licare a anunurilor de intenie5 de participare :i de atri1uire5 astfel cu. sunt pre)!ute la
art& *- din ordonaa de urgen!5 prin co.pletarea for.ularelor specifice disponi1ile "n siste.ul infor.atic :i
nu.ai de c!tre autorit!ile contractante "nregistrate "n SEAP&
Prin inter.ediul SEAP autoritatea contractant! poate aplica ur.!toarele proceduri de atri1uire prin utiliarea .i;loacelor
electronice$
licitaia desc4is!L
licitaia restr>ns!L
cererea de oferte&
Prin inter.ediul SEAP autoritatea contractant! poate desf!:ura celelalte proceduri de atri1uire prin siste.ul 6KKLI0E5
a)>nd posi1ilitatea definirii ca etap! final! a procedurii respecti)e de atri1uire Nlicitaia electronic!D&
Prin inter.ediul SEAP autoritatea contractant! are dreptul de a ac4iiiona direct produse5 ser)icii sau lucr!ri5
respect>nd plafonul .enionat la art& %@ din ordonaa de urgen!5 prin inter.ediul NCatalogului electronicD&
SEAP este accesi1il prin internet la o adres! dedicat! AAA&e-licitatie&ro prin inter.ediul datelor de identificare ale
utiliatorului agreat de c!tre autoritatea contractant!&
'n su1capitolele ce ur.ea! se )or preenta nu.ai procedurile de atri1uire licitaie desc4is! :i restr>ns!5
"ntruc>t procedura de atri1uire Ncerere de oferteD este identic! cu procedura Nlicitaia desc4is!D& Se )or preenta tot "n
su1capitolele ce ur.ea! .odul de definire al etapei finale Nlicitaie desc4is!D pentru procedurile de atri1uire care se
desf!:oar! "n siste.ul 6KKLI0E :i cu.p!rarea direct! prin inter.ediul NCatalogului electronicD&


5.6.2.2. REIMUL PURIDIC AL GNSCRISURILOR GN !ORM ELECTRONIC. !URNI&AREA
SERVICIILOR DE CERTI!ICARE CALI!ICAT. OBLIA"IILE TITULARILOR DE CERTI!ICARE


'nscrisul "n for.! electronic!5 c!ruia i s-a "ncorporat5 ata:at sau i s-a asociat logic o se.n!tur! electronic!
e2tins!5 1aat! pe un certificat calificat nesuspendat sau nere)ocat la .o.entul respecti) :i generat! cu a;utorul unui
dispoiti) securiat de creare a se.n!turii electronice5 este asi.ilat5 "n ceea ce pri)e:te condiiile :i efectele sale5 cu
"nscrisul su1 se.n!tur! pri)at!&
'nscrisul "n for.! electronic!5 c!ruia i s-a "ncorporat5 ata:at sau i s-a asociat logic o se.n!tur! electronic!5
recunoscut de c!tre cel c!ruia i se opune5 are acela:i efect ca actul autentic "ntre cei care l-au su1scris :i "ntre cei care
le repreint! drepturile&
'n caurile "n care5 potri)it legii5 for.a scris! este cerut! ca o condiie de pro1! sau de )aliditate a unui act
;uridic5 un "nscris "n for.! electronic! "ndepline:te aceast! cerin! dac! i s-a "ncorporat5 ata:at sau i s-a asociat logic o
se.n!tur! electronic! e2tins!5 1aat! pe un certificat calificat :i generat! prin inter.ediul unui dispoiti) securiat de
creare a se.n!turii&
'n caul "n care una dintre p!ri nu recunoa:te "nscrisul sau se.n!tura5 instana )a dispune "ntotdeauna ca
)erificarea s! se fac! prin e2perti! te4nic! de specialitate& 'n acest scop5 e2pertul sau specialistul este dator s! solicite
certificate calificate5 precu. :i orice alte docu.ente necesare5 potri)it legii5 pentru identificarea autorului "nscrisului5 a
se.natarului ori a titularului de certificat&
Pagina 6< din 75


!53ni2a3,a (,3+i0ii*)3 4, 0,36i/i0a3, 0a*i/i0a6.
Certificatul calificat )a cuprinde ur.!toarele .eniuni$
aH indicarea faptului c! certificatul a fost eli1erat cu titlu de certificat calificatL
1H datele de identificare a furniorului de ser)icii de certificare5 precu. :i cet!enia acestuia5 "n caul persoanelor fiice5
respecti) naionalitatea acestuia5 "n caul persoanelor ;uridiceL
cH nu.ele se.natarului sau pseudoni.ul acestuia5 identificat ca atare5 precu. :i alte atri1ute specifice ale
se.natarului5 dac! sunt rele)ante5 "n funcie de scopul pentru care este eli1erat certificatul calificatL
dH codul personal de identificare a se.nataruluiL
eH datele de )erificare a se.n!turii5 care corespund datelor de creare a se.n!turii aflate su1 controlul e2clusi) al
se.nataruluiL
fH indicarea "nceputului :i sf>r:itului perioadei de )ala1ilitate a certificatului calificatL
gH codul de identificare a certificatului calificatL
4H se.n!tura electronic! e2tins! a furniorului de ser)icii de certificare care eli1erea! certificatul calificatL
iH dac! este caul5 li.itele utili!rii certificatului calificat sau li.itele )alorice ale operaiunilor pentru care acesta poate fi
utiliatL
;H orice alte infor.aii sta1ilite de autoritatea de regle.entare :i supra)eg4ere specialiat! "n do.eniu&
Kiec!rui se.natar i se )a atri1ui de c!tre furniorul de ser)icii de certificare un cod personal care s! asigure
identificarea unic! a se.natarului&
O'*iga-ii*, 6i65*a3i*)3 4, 0,36i/i0a6,
Titularii de certificate sunt o1ligai s! solicite5 de "ndat!5 re)ocarea certificatelor5 "n caul "n care$
aH au pierdut datele de creare a se.n!turii electroniceL
1H au .oti)e s! cread! c! datele de creare a se.n!turii electronice au a;uns la cuno:tina unui ter neautoriatL
cH infor.aiile eseniale cuprinse "n certificat nu .ai corespund realit!ii&
Un4, (, 56i*i2,a2. (,9n.653a ,*,063)ni0. O
6rice operator econo.ic "nregistrat "n SEAP are dreptul de a trans.ite ofert!& 6peratorul econo.ic are dreptul
de a trans.ite oferta nu.ai "n for.at electronic :i nu.ai p>n! la data li.it! de depunere a ofertelor pre)!ut! "n
anunul de participare&
At>t ele.entele propunerii te4nice specifice produselor5 ser)iciilor sau lucr!rilor ofertate5 c>t :i ele.entele propunerii
financiare sunt trans.ise "n SEAP de c!tre operatorul econo.ic&
'n caul "n care5 En (0)15* +,3i/i0.3ii 0)n/)39i6.-ii 13)15n,3ii 6,7ni0, cu cerinele caietului de sarcini sau
En (0)15* +,3i/i0.3ii 13)15n,3ii /inan0ia3,5 autoritatea contractant! solicit! preentarea anu.itor docu.ente5
acestea tre1uie trans.ise "n SEAP "n for.at electronic5 se.nate cu se.n!tur! electronic!& D)+a4a 0)n(6i65i3ii
ga3an-i,i 4, 1a36i0i1a3,5 "n caul "n care aceasta este solicitat!5 se face si.ilar pre)ederilor referitoare la
trans.iterea docu.entelor "n for.at electronic&
'n caul "n care5 din .oti)e te4nice5 nu este posi1il! trans.iterea anu.itor docu.ente "n for.at electronic prin
inter.ediul SEAP5 docu.entele respecti)e se trans.it autorit!ii contractante "n for.a :i utili>ndu-se .odalitatea de
co.unicare solicitate de aceasta5 cu respectarea pre)ederilor ordonanei de urgen! cu pri)ire la regulile de co.unicare
:i trans.itere a datelor&
'n caul "n care prin docu.entaia de atri1uire (Ma ()*i0i6a6 En4,1*ini3,a 5n)3 03i6,3ii 4, 0a*i/i0a3,5
operatorii econo.ici introduc "n SEAP5 ".preun! cu oferta5 :i infor.aiile necesare de.onstr!rii "ndeplinirii criteriilor de
Pagina 7= din 75


calificare5 "n condiiile solicitate de c!tre autoritatea contractant!& 'n situaia "n care pentru a de.onstra "ndeplinirea
anu.itor criterii de calificare autoritatea contractant! a solicitat preentarea unor docu.ente5 preentarea lor se face
si.ilar cu pre)ederile referitoare la trans.iterea docu.entelor "n for.at electronic&
=erificarea .odului de "ndeplinire a criteriilor de calificare de c!tre fiecare ofertant :i responsa1ilitatea
reultatului acestei )erific!ri re)in co.isiei de e)aluare constituite "n cadrul autorit!ii contractante& Co.isia de e)aluare
are o1ligaia de a analia :i de a )erifica propunerile te4nice depuse de ofertani&
?up! finaliarea )erific!rilor5 co.isia de e)aluare introduce "n SEAP5 utili>nd facilit!ile te4nice accesi1ile prin acest
siste. infor.atic5 n59,*, )/,36an-i*)3 a*, 0.3)3 )/,36, (5n6 a49i(i'i*,5 precu. :i ale ofertanilor ale c!ror )/,36,
a5 /)(6 4,0*a3a6, ina00,16a'i*, (a5 n,0)n/)39,&
'n caul "n care criteriul de atri1uire a contractului de ac4iiie pu1lic! este Zoferta cea .ai a)anta;oas! din
punct de )edere econo.icZ5 co.isia de e)aluare introduce "n SEAP :i puncta;ul o1inut de fiecare ofert! ad.isi1il! prin
aplicarea factorilor de e)aluare de natur! te4nic! pre)!ui "n docu.entaia de atri1uire&
?up! trans.iterea c!tre SEAP a infor.aiilor de )erificare a propunerii te4nice :i5 dup! ca5 a infor.aiilor
referitoare la puncta;ul te4nic o1inut de oferta ad.isi1il!5 SEAP per.ite accesul autorit!ii contractante5 "n .od
auto.at5 la infor.aii pri)ind$
aH propunerile financiare ale ofertanilor ale c!ror oferte au fost considerate ad.isi1ileL
1H clasa.entul ofertanilor ale c!ror oferte au fost considerate ad.isi1ile&
'n caul "n care criteriul de atri1uire a contractului de ac4iiie pu1lic! este Zpreul cel .ai sc!utZ5 0*a(a9,n65*
este realiat prin ordonarea En 9)4 03,(0.6)3 a 13,-53i*)3 pre)!ute "n propunerile financiare&
'n caul "n care criteriul de atri1uire a contractului de ac4iiie pu1lic! este Zoferta cea .ai a)anta;oas! din
punct de )edere econo.icZ5 0*a(a9,n65* este realiat prin ordonarea En 9)4 4,(03,(0.6)3 a 15n06a:,*)3
)'-in56,&
?up! )iualiarea infor.aiilor referitoare la propunerile financiare :i la clasa.ent5 responsa1ilitatea sta1ilirii ofertei
c>:tig!toare re)ine autorit!ii contractante&
Autoritatea contractant! are o1ligaia de a trans.ite "n SEAP reultatul procedurii de atri1uire5 En 6,39,n 4,
0,* 95*6 1= 2i*, *503.6)a3, de la data la care siste.ul infor.atic per.ite accesul autorit!ii contractante la
infor.aiile referitoare la propunerile financiare :i la clasa.ent&
Pe 1aa infor.aiilor introduse "n SEAP de c!tre autoritatea contractant!5 siste.ul infor.atic generea! auto.at c!tre
toi ofertanii participani la procedura de atri1uire prin .i;loace electronice "n:tiin!ri cu pri)ire la reultatul procedurii&
A56)3i6a6,a 0)n63a06an6. a3, )'*iga-ia 4, a ,/,065a ;i 0)95ni0.3i*, pre)!ute la seciunea a /-a a cap&
= din ordonaa de urgen!&
D51. En07,i,3,a 0)n63a065*5i 4, a07i2i-i, 15'*i0.D a56)3i6a6,a 0)n63a06an6. a3, )'*iga-ia 4, a
63an(9i6, 5n an5n- 4, a63i'5i3,5 spre pu1licare "n SEAP5 cu respectarea pre)ederilor art& /9 din ordonaa de
urgen!&


5.6.2.3. PRETIREA PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE PRIN MIPLOACE ELECTRONICE. MENIUL
SEAP QADMINISTRAREI CU OP"IUNILE# PRO!IL I UTILI&ATORI. REULI. PRE&ENTARE E$EMPLE
>SLIDEMURI@


Pagina 71 din 75


Eeniul NAd.inistrareD per.ite gestiunea utiliatorilor autorit!ii contractante5 profilului acesteia5 a :a1loanelor
definite "n )ederea organi!rii procedurilor de atri1uire :i a docu.entelor sale&
O1-i5n,a QP3)/i*I per.ite )iualiarea infor.aiilor$
1. needita1ile5 de ordin general legate de nu.ele autotit!ii contractante5 codul unic de "nregistrare fiscal!5
repreentantul legalL
2. edita1ile5 legate de treorerie5 cod IBA0 :i co.entarii& Aceste infor.aii pot fi .odificate oric>nd de c!tre
autoritatea contractant!L
3. referitoare la profilul e2tins& Aceste infor.aii se )or putea co.pleta o singur! dat!5 iar dup! pri.a sal)are a lor
se )or afi:a "n .aniera read-onlB&
O1-i5n,a QU6i*i2a6)3iI per.ite )iualiarea tuturor utiliatorilor asociai autorit!ii contractante&
Un utiliator N)alidD tre1uie s! ai1! definite toate drepturile de acces din lista oferit! de opiunea NAd.inistrare roluriD&
Se preint! slide-urile de.ostrati)e e2istente "n fi:ierele electronice N+% SEAP slide Preentare general!D5 N+(
SEAP slide UtiliatoriD&


5.6.2.4. PRETIREA PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE PRIN MIPLOACE ELECTRONICE. MENIUL
SEAP QADMINISTRAREI CU OP"IUNEA# ABLOANE. REULI. PRE&ENTARE E$EMPLE >SLIDEMURI@


O1-i5n,a Qa'*)an,I din .eniul NAd.inistrareD per.ite accesarea ur.!torelor pagini funcionale$
%& C)n4i-ii 4, *i+3a3,5 pagin! care per.ite gestionarea condiiile de li)rare care pot fi utiliate de c!tre
autoritatea contractant! "n definirea de noi proceduri de atri1uireL
(& C)n4i-ii 4, 1*a6.5 pagin! care per.ite gestionarea condiiile de plat! care pot fi utiliate de c!tre autoritatea
contractant! "n definirea de noi proceduri de atri1uireL
#& P3)45(,5 pagin! care per.ite gestionarea produselor care )or fi utiliate de c!tre autoritatea contractant! "n
definirea de noi proceduri de atri1uire&
'n oricare dintre aceste trei pagini5 introducerea de noi condiii :i8sau produse se face prin utiliarea 1utonului
A4a5g.&
Se preint! slide-urile de.ostrati)e e2istente "n fi:ierul electronic N+# SEAP slide Ua1loaneD&


5.6.2.5. PRETIREA PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE PRIN MIPLOACE ELECTRONICE. MENIUL
SEAP QADMINISTRAREI CU OP"IUNEA# DOCUMENTE. REULI. PRE&ENTARE E$EMPLE >SLIDEMURI@


O1-i5n,a QD)059,n6,I din .eniul NAd.inistrareD per.ite utiliatorului definirea ?ocu.entaiei de atri1uire :i
a tuturor altor docu.ente create "n for.at electronic5 necesare procedurii de atri1uire& 'n ur.a definirii lor5 acestea pot
fi ata:ate "n for.at electronic oric!rei proceduri de atri1uire indiferent dac! atri1utul acesteia este 6KKLI0E sau
60LI0E&
N5 63,'5i, 0)n/54an6, 539.6)a3,*, a(1,06,#
Pagina 72 din 75


%& 6 procedur! de atri1uire care are atri1utul 6KKLI0E poate s! ai1! ata:at! "n SEAP ?ocu.entaia de atri1uire "n
for.at electronic5 dar nu )a fi considerat! o procedur! care se desf!:oar! prin .i;loace electroniceL
(& 6 procedur! de atri1uire care are atri1utul 60LI0E tre1uie s! ai1! ata:at! ?ocu.entaia de atri1uire "n for.at
electronic5 fiind considerat! o procedur! care se desf!:oar! prin .i;loace electronice&
Se preint! slide-urile de.ostrati)e e2istente "n fi:ierul electronic N+* SEAP slide ?ocu.enteD&


5.6.2.6. PRETIREA PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE PRIN MIPLOACE ELECTRONICE. MENIUL
SEAP QADMINISTRAREI CU OP"IUNEA# CENTRALI&ARE RAPOARTE. REULI. PRE&ENTARE
E$EMPLE >SLIDEMURI@


Pagina conine lista rapoartelor proprii autorit!ii contractante confor. pre)ederilor articolului @@ din H7 nr&
@(/8(++95 cu .odific!rile :i co.plet!rile ulterioare5 trans.ise "n for.at electronic5 confor. for.atului standardiat care
este pus la dispoiie prin inter.ediul SEAP&
T,39,n5* 4, 63an(9i6,3, este data de #% .artie a fiec!rui an&
Pentru a crea raportul aferent anului de raportare se apas! 1utonul A4a5g.& 'n .ac4eta ce se desc4ide se
co.pletea! ru1ricile solicitate "n raport&
Kiecare dintre coloane5 nu.!r de contracte :i respecti) )aloarea acestora5 se defalc! "n proceduri de atri1uire cu
atri1utul 6KKLI0E :i 60LI0E&
Cu a;utorul infor.aiilor din acest raport A0<EAP .onitoriea! atri1uirile contractelor de ac4iiie pu1lic!& Pe
l>ng! aceste infor.aii A0<EAP e2trage infor.aii :i din cuprinsul anunurilor de participare :i de atri1uire&
A0<EAP prelucrea! infor.aiile rele)ante din anunurile de participare :i de atri1uire5 precu. :i din alte infor.!ri
pri.ite de la autorit!ile contractante solicitate confor. pre)ederilor art& #++ din ordonaa de urgen!5 Gpreentat la
aliniatul de .ai ;osH5 constituind o 1a! de date statistice care sunt utiliate pentru$
preentarea "n ter.en a rapoartelor solicitate de Co.isia European!L
furniarea de infor.aii "n leg!tur! cu .odul de funcionare a siste.ului de ac4iiii pu1lice tuturor celor
interesaiL
supra)eg4erea .odului de atri1uire a contractelor de ac4iiie pu1lic!L
pre)enirea :i5 dup! ca5 constatarea unor "nc!lc!ri ale legislaiei "n do.eniu&

Autoritatea contractant! are o1ligaia de a trans.ite A0<EAP orice infor.aie solicitat! de aceasta cu pri)ire la
aplicarea procedurilor de atri1uire& Autoritatea contractant! are o1ligaia de a trans.ite A0<EAP5 pentru cauele "n care
a fost parte5 copia 4ot!r>rii ;udec!tore:ti pronunate confor. art& (J-
%/
din ordonaa de urgen!5 "n cel .ult #+ de ile
de la data la care 4ot!r>rea a de)enit definiti)! :i ire)oca1il!& Consiliul 0aional de Soluionare a Contestaiilor GC0SCH
are o1ligaia de a trans.ite A0<EAP$
%& raportul anual al Pre:edintelui C0SC pre)!ut la art& (/@ din ordonaa de urgen!5 spre luarea la cuno:tin!
"nainte de preentarea acestuia "n Parla.entL :i
(& orice alt! infor.aie solicitat! de aceasta cu pri)ire la deciiile adoptate "n leg!tur! cu soluionarea
contestaiilor&

Pagina 73 din 755.6.2.7. PRETIREA PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE PRIN MIPLOACE ELECTRONICE. ATAAREA
DOCUMENTELOR GN SEAP# DOCUMENTA"IA DE ATRIBUIRED !IA DE DATE A AC%I&I"IEI. REULI.
PRE&ENTARE E$EMPLE >SLIDEMURI@


A+an6a:5* 15'*i0.3ii 4)059,n6a-i, 4, a63i'5i3, En SEAP "l constituie reducerea perioadei cuprins! "ntre
data pu1lic!rii "n SEAP a anunului8in)itaiei de participare :i data li.it! de depunere a ofertelor&
'n opinia lectorului nu este suficient! pu1licarea Gata:areaH "n SEAP nu.ai a Ki:ei de date a ac4iiiei& 'n susinerea
acestei afir.aii sunt pre)ederile articolului ##5 aliniatul G%H din ordonaa de urgen!$ Nautoritatea contractant! are
o1ligaia de a precia "n cadrul docu.entaiei de atri1uire orice cerin!5 criteriu5 regul! :i alte infor.aii necesare pentru
a a(ig53a )/,36an65*5iN0an4i4a65*5i ) in/)39a3, 0)91*,6.D 0)3,06. ;i ,L1*i0i6. 05 13i+i3, *a 9)45* 4,
a1*i0a3, a 13)0,453ii 4, a63i'5i3,D&
Confor. aceleia:i pre)ederil legale D)059,n6a-ia 4, a63i'5i3, 63,'5i, (. 0513in4.5 f!r! a se li.ita la cele ce
ur.ea!5 cel puin$
%& infor.aii generale pri)ind autoritatea contractant!5 "n special cu pri)ire la adres! R inclusi) telefon5 fa25 e-.ail5
persoane de contact5 .i;loace de co.unicare etc&L
(& instruciuni pri)ind date li.it! care tre1uie respectate :i for.alit!i care tre1uie "ndeplinite "n leg!tur! cu
participarea la procedura de atri1uireL
#& dac! sunt solicitate5 cerinele .ini.e de calificare5 precu. :i docu.entele care ur.ea! s! fie preentate de
ofertani8candidai pentru do)edirea "ndeplinirii criteriilor de calificare :i selecieL
*& caietul de sarcini sau docu.entaia descripti)!5 aceasta din ur.! fiind utiliat! "n caul aplic!rii procedurii de
dialog co.petiti) sau de negociereL
/& instruciuni pri)ind .odul de ela1orare :i de preentare a propunerii te4nice :i financiareL
9& infor.aii detaliate :i co.plete pri)ind criteriul de atri1uire aplicat pentru sta1ilirea ofertei c>:tig!toare5
corespun!tor pre)ederilor cap& =5 seciunea a #-a din ordonaa de urgen!L
-& instruciuni pri)ind .odul de utiliare a c!ilor de atacL
J& infor.aii referitoare la clauele contractuale o1ligatoriiL
@& infor.aii referitoare la licitaia electronic!5 dac! este caul G)ei su1capitolul /&(+ din preenta lucrareH&

Confor. pre)ederilor articolului *+ din ordonaa de urgen! Nautoritatea contractant! are o1ligaia de a asigura
o1inerea docu.entaiei de atri1uire de c!tre orice operator econo.ic prin asigurarea accesului direct5 nerestricionat :i
deplin5 prin .i;loace electronice5 la coninutul docu.entaiei de atri1uireD&
'n caul "n care ata:area docu.entaiei de atri1uire nu este posi1il! din .oti)e te4nice5 autoritatea contractant! are
o1ligaia de a pune la dispoiia oric!rui operator econo.ic care a "naintat o solicitare "n acest sens sau5 dup! ca5
c!ruia i s-a trans.is o in)itaie de participare a unui e2e.plar din docu.entaia de atri1uire5 pe suport de 4>rtie ori pe
suport .agnetic& 'n acest ca autoritatea contractant! are o1ligaia de asigura o1inerea gratuit! a docu.entaiei de
atri1uire pentru orice operator econo.ic care o ridic! direct de la sediul autorit!ii contractante sau de la alt! adres!
indicat! de acesta& 'n caul "n care docu.entaia este trans.is! prin po:t!5 autoritatea contractant! are dreptul de a
solicita operatorilor econo.ici care )or s! 1eneficiee de aceast! facilitate o plat! care nu tre1uie s! dep!:easc! "ns!
costul aferent trans.iterii docu.entaiei respecti)e&
Pagina 74 din 75


Se preint! slide-urile de.ostrati)e e2istente "n fi:ierul electronic N+* SEAP slide ?ocu.enteD&


5.6.3. PRE&ENTARE CODURI CPV I CODURI NUTS. ALEEREA CODULUI CPV I CODULUI NUTS


Utiliarea codurilor CP= :i 0UTS este str>ns legat! de dep!:irea 1arierelor ling)istice dintre autoritatea
contractant! :i ofertani5 astfel "nc>t infor.aia pri)ind o1iectul contractului :i infor.aia pri)ind regiunea din care face
parte autoritatea contractant!5 s! fie accesi1il! :i precis! pentru toi operatorii econo.ici din Uniunea European!&
Produsele5 ser)iciile :i lucr!rile care fac o1iectul procedurii de atri1uire se pun "n coresponden! cu siste.ul de grupare
:i codificare utiliat "n =oca1ularul co.un al ac4iiiilor pu1lice GCPVH5 iar regiunea din care face parte autoritatea
contractant! se pun "n coresponden! cu siste.ul de grupare :i codificare utiliat "n 0o.enclatorul co.un al unit!ilor
teritoriale de statistic! GNUTSH& Codurile 0UTS au fost .odificate ca ur.are a ader!rii Bulgariei :i <o.>niei la Uniunea
European!&
CP= cuprinde un )oca1ular principal :i un )oca1ular supli.entar&
=oca1ularul principal CP= se 1aea! pe o structur! ra.ificat! de coduri de p>n! la nou! cifre5 din care ulti.a cifr!
ser)e:te la )erificarea cifrelor precedente&
Codul nu.eric CP= cuprinde J cifre care sunt di)iate astfel$
%& di)iiunea5 co.pus! din pri.ele ( cifre ale coduluiL
(& grupa5 co.pus! din pri.ele # cifre ale coduluiL
#& clasa5 co.pus! din pri.ele * cifre ale coduluiL
*& categoria5 co.pus! din pri.ele / cifre ale codului
Ulti.ele trei cifre confer! un grad .ai .are de preciie "n interiorul fiec!rei categorii&
=oca1ularul supli.entar CP= se 1aea! pe o structur! ra.ificat! pe trei ni)ele de coduri alfanu.erice de p>n! la :ase
caractere5 din care ulti.ul caracter ser)e:te la )erificarea caracterelor precedente&
Codul alfanu.eric CP= cuprinde$
%& seciunea5 co.pus! dintr-o liter!5 pri.ul ni)elL
(& grupa5 co.pus! dintr-o liter!5 al doilea ni)elL
#& su1di)iiunea5 co.pus! din # cifre5 al treilea ni)el&

0UTS a fost instituit prin <egula.entul GCEH nr& %+/@8(++# al Parla.entului European :i al Consiliului5 pentru
statele .e.1re& <egula.entul a fost .odificat "n ur.a ader!rii la UE "n (++* a %+ noi state .e.1re prin <egula.entul
de .odificare GCEH nr& %JJJ8(++/ al Parla.entului European :i al Consiliului& A)>nd "n )edere aderarea Bulgariei :i a
<o.aniei la Uniunea European!5 no.enclatorul 0UTS a fost co.pletat din nou&
Astfel5 0UTS este constituit pe # ni)ele :i anu.e$
%& 0UTS % repreint! .acroregiunea& 'n <o.>nia e2ist! patru .acroregiuni$ Eacroregiunea unu5 Eacroregiunea doi5
Eacroregiunea trei :i Eacroregiunea patruL
(& 0UTS ( repreint! regiunile identificate prin punctele cardinale din cadrul .acroregiunilor e2istente& 'n <o.>nia
e2ist! c>te dou! puncte cardinale pentru fiecare dintre .acroregiuniL
#& 0UTS # repreint! ;udeele din cadrul .acroregiunilor :i punctele cardinale e2istente&
Pagina 75 din 75?e e2e.plu$ ;udeul Ti.i: are codul 0UTS RO424 care are ur.!toarea interpretare5 de la st>nga la dreapta$
RO I statul .e.1ru <o.>niaL
4 I Eacroregiunea patru GRO4 S NUTS 1HL
2 I =est GRO42 S NUTS 2HL
4 I Ti.i: GRO424 S NUTS 3H&
'n cadrul Eacroregiunii patru =est G<6*(H e2ist! * ;udee$ Arad G<6*(%HL Cara:-Se)erin G<6*((HL Hunedoara G<6*(#H
:i Ti.i: G<6*(*H&

S-ar putea să vă placă și