Sunteți pe pagina 1din 75

Pagina 1 din 75

ACHIZIII PUBLICE

- Suport de curs -

Pagina 2 din 75

CUPRINSUL LUCRRII Pagina

1. DENUMIREA CURSULUI I OBIECTIVUL ACESTUIA _______________________________________________________________ 5 2. MODUL DE TESTARE AL CURSANILOR ________________________________________________________________________ 5 3. BIBLIOGRAFIE_____________________________________________________________________________________________ 5 4. CAZURI PRACTICE DE REZOLVAT PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE ACHIZIIE PUBLIC __________________________ Cazul 1: Modificare criterii de calificare i selecie. ______________________________________________________________ 7 Cazul 2: Oferta cu pre aparent neobinuit de sczut.____________________________________________________________ 7 Cazul 3: Subcontractare de ser icii.___________________________________________________________________________ 7 Cazul !: "sociere de operatori econo#ici. _____________________________________________________________________ 7 Cazul $: %epirea fondurilor alocate pentru realizarea ac&iziiei publice. ___________________________________________ ' Cazul (: Supli#entare e)ecutare lucrri. ______________________________________________________________________ ' Cazul 7: "cordul de asociere. ________________________________________________________________________________ ' Cazul ': Stabilirea alorii esti#ate pentru ser icii de proiectare* erificare de proiecte* consultan i e)ecuia lucrrilor aferente. ________________________________________________________________________________________________ ' Cazul +: Stabilire cod C,- pentru ac&iziia de ser icii de proiectare. ________________________________________________ ' Cazul 1.: /er#enul de finalizare al contractului de ac&iziie public atribuit. ________________________________________ + Cazul 11: "c&iziie de ser icii de for#are profesional. __________________________________________________________ + Cazul 12: -aloarea ofertei financiare. _________________________________________________________________________ + Cazul 13: Supli#entare cantitate de produse pe parcursul desfurrii unei proceduri de atribuire. _____________________ + Cazul 1!: ,articipanii 0ntr1o procedur de atribuire 2ne3ociere fr publicarea unui anun de participare4 pentru atribuire unui contract de furnizare. _________________________________________________________________________________ + Cazul 1$: 5nc&eierea contractului subsec ent al unui acord1cadru 0n anul bu3etar ur#tor 0nc&eierii acordului1cadru. _____ 1. 5. CONINUTUL LUCRRII ____________________________________________________________________________________ 1! 5.1. PREZENTAREA SCOPULUI I PRINCIPIILOR ORDONANEI DE URGEN PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE ACHIZIIE PUBLIC __________________________________________________________________________________________________ 1! 5.2. DOMENIUL DE APLICARE I E"CEPIILE ORDONANEI DE URGEN. TIPURILE CONTRACTELOR DE ACHIZIIE PUBLIC ____ 12

Pagina 3 din 75

$.2.1. %OM6789: %6 ",:8C";6 ": O;%O7"7<68 %6 9;=67<> ___________________________________________________ 12 $.2.2. 6?C6,<88:6 O;%O7"7<68 %6 9;=67<> _________________________________________________________________ 13 $.2.3. /8,9;8:6 %6 CO7/;"C/6 %6 "C@8A8<86 ,9B:8C> __________________________________________________________ 1! 5.3. DOSARUL DE ACHIZIIE PUBLIC __________________________________________________________________________ 15 $.3.1. ,>S/;";6" %OS";9:98 %6 "C@8A8<86 ,9B:8C> __________________________________________________________ 1$ $.3.2. CO7<879/9: %OS";9:98 %6 "C@8A8<86 ,9B:8C> ________________________________________________________ 1( $.3.3. C";"C/6;9: %6 %OC9M67/ ,9B:8C ": %OS";9:98 %6 "C@8A8<86 ,9B:8C> ___________________________________ 17 $.3.!. CO7<879/9: ;",O;/9:98 ,;OC6%9;88 %6 "/;8B98;6 " 9798 CO7/;"C/ %6 "C@8A8<86 ,9B:8C> ________________ 17 5.4. REGULILE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIIE PUBLIC ___________________________________________ 1# $.!.1. ;6=9:8 =676;":6 __________________________________________________________________________________ 17 $.!.2. %6C878<8" ,;OC6%9;8:O; %6 "/;8B98;6 D8 " C9M,>;>;88 %8;6C/6_________________________________________ 1' $.!.3. 6?C6,<88 D8 87/6;%8C<88 ______________________________________________________________________________ 1+ $.!.!. ;6=9:8 %6 6S/8M";6 " -":O;88 CO7/;"C/9:98 %6 "C@8A8<86 ,9B:8C> ______________________________________ 1+ $.!.!.1. 6S/8M";6" -":O;88 CO7/;"C/9:98 %6 C9;78A";6 __________________________________________________ 19 Cazul 1: Autoritatea contractant nu are nc stabilit modalitatea de dobndire a produselor. ____________________ 19 Cazul 2: Autoritatea contractant a stabilit modalitatea de dobndire a produselor.______________________________ 20 Cazul 3: Autoritatea contractant i propune s rennoiasc contractul ntr-o perioad dat. ______________________ 20 Cazul !: Autoritatea contractant i propune s achiziioneze produse similare dar de!alcate pe loturi. _____________ 20 Cazul !.1: Autoritatea contractant i propune s achiziioneze produse similare dar de!alcate pe loturi utiliznd procedura "cerere de o!erte#. _________________________________________________________________________ 20 $.!.!.2. 6S/8M";6" -":O;88 CO7/;"C/9:98 %6 S6;-8C88 ____________________________________________________ 20 Cazul 1: Autoritatea contractant nu poate anticipa preul total al ser$iciului dar poate estima un tari! mediu lunar. ___ 20 Cazul 2: Autoritatea contractant i propune s rennoiasc contractul ntr-o perioad dat. ______________________ 21 Cazul 3: Autoritatea contractant i propune s achiziioneze ser$icii similare dar de!alcate pe loturi. ______________ 21 Cazul 3.1: Autoritatea contractant i propune s achiziioneze ser$icii similare dar de!alcate pe loturi utiliznd procedura "cerere de o!erte#. _________________________________________________________________________ 21 Cazul !: Autoritatea contractant i propune s achiziioneze ser$icii de asi%urare. ______________________________ 21 Cazul $: Autoritatea contractant i propune s achiziioneze ser$icii bancare sau alte ser$icii !inanciare. ____________ 21 Cazul (: Autoritatea contractant i propune s achiziioneze ser$icii de proiectare urbanism in%inerie i alte ser$icii tehnice. ___________________________________________________________________________________________ 21 $.!.!.3. 6S/8M";6" -":O;88 CO7/;"C/9:98 %6 :9C;>;8 ____________________________________________________ 21 Cazul 1: Autoritatea contractant pune la dispoziia e&ecutantului materiale utila'e echipamente tehnolo%ice necesare e&ecuiei lucrrilor. __________________________________________________________________________________ 21 Cazul 2: Autoritatea contractant achiziioneaz un ansamblu de lucrri care presupune i !urnizarea de echipamente instalaii utila'e sau alte dotri. ________________________________________________________________________ 21 Cazul 3: Autoritatea contractant i propune s achiziioneze lucrri dar de!alcate pe loturi. ______________________ 22

Pagina 4 din 75

Cazul 3.1: Autoritatea contractant i propune s achiziioneze lucrri dar de!alcate pe loturi utiliznd procedura "cerere de o!erte#. _________________________________________________________________________________________ 22 $.!.!.!. 6S/8M";6" -":O;88 CO7/;"C/9:98 "/;8B98/ ,;87 O;="78A";6" 9798 CO7C9;S %6 SO:9<88 _____________ 22 $.!.!.$. 6S/8M";6" -":O;88 CO7/;"C/9:98 "/;8B98/ ,;87 57C@686;6" 9798 "CO;%1C"%;9 _____________________ 22 $.!.!.(. 6S/8M";6" -":O;88 CO7/;"C/9:98 "/;8B98/ ,;87/;197 S8S/6M %6 "C@8A8<86 %87"M8C __________________ 22 $.!.$. ;6=9:8 %6 6:"BO;";6 " %OC9M67/"<868 %6 "/;8B98;6 _________________________________________________ 23 $.!.$.1. CO7<879/9: %OC9M67/"<868 %6 "/;8B98;6 _______________________________________________________ 2( $.!.$.2. CO7<879/9: C"86/9:98 %6 S";C878E%OC9M67/"<868 %6SC;8,/8-6 ____________________________________ 2( $.!.$.3. OB<876;6" %OC9M67/"<868 %6 "/;8B98;6 _________________________________________________________ 2) $.!.(. ;6=9:8 %6 ,";/8C8,";6 :" ,;OC6%9;" %6 "/;8B98;6 ___________________________________________________ 2( $.!.7. ;6=9:8 %6 ,9B:8C";6 _______________________________________________________________________________ 27 $.!.7.1. "797<9: %6 87/67<86 __________________________________________________________________________ 2* $.!.7.2. "797<9: %6 ,";/8C8,";6 _______________________________________________________________________ 2+ $.!.7.3. "797<9: %6 "/;8B98;6 _________________________________________________________________________ 2+ $.!.'. ;6=9:8 %6 COM978C";6 D8 %6 /;"7SM8/6;6 " %"/6:O; _________________________________________________ 2' $.!.+. ;6=9:8 %6 6-8/";6 " CO7C:8C/9:98 %6 87/6;6S6 ________________________________________________________ 2+ 5.5. ETAPELE $N ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIIE PUBLIC _________________________________________________ 3! $.$.1. :8C8/"<8" %6SC@8S> _________________________________________________________________________________ 3. $.$.1.1. ,9B:8C";6" "797<9:98 %6 ,";/8C8,";6 __________________________________________________________ (1 $.$.1.2. "CC6S9: :" %OC9M67/"<8" %6 "/;8B98;6 _________________________________________________________ (2 $.$.1.3. C;8/6;88:6 %6 C":8C8C";6 D8 %6 S6:6C<86 ___________________________________________________________ (2 $.$.1.!. CO7%8<88:6 %6 "79:";6 " ,;OC6%9;88 ____________________________________________________________ (2 $.$.1.$. %6,976;6" OC6;/68 D8 %6SC@8%6;6" "C6S/68". ;6S,87=6;6" OC6;/68. OC6;/" 87"CC6,/"B8:>* 76CO7CO;M>* "%M8S8B8:> D8 CFD/8=>/O";6 ___________________________________________________________________________ (( $.$.1.(. =";"7<8" %6 ,";/8C8,";6 D8 %6 B97> 6?6C9<86 ____________________________________________________ (, $.$.1.7. /6;M676:6 D8 6/",6:6 S,6C8C8C6 %6 %6;9:";6 " ,;OC6%9;88 %6 "/;8B98;6 :8C8/"<86 %6SC@8S> ___________ (+ $.$.1.'. 87/6;%8C<88 57 %6;9:";6" ,;OC6%9;88 %6 :8C8/"<86 %6SC@8S> ________________________________________ -0 $.$.2. :8C8/"<8" ;6S/;F7S> _______________________________________________________________________________ !. $.$.2.1. /6;M676:6 D8 6/",6:6 S,6C8C8C6 %6 %6;9:";6 " ,;OC6%9;88 %6 "/;8B98;6 :8C8/"<86 ;6S/;F7S>__________ -0 $.$.2.2. 87/6;%8C<88 57 %6;9:";6" ,;OC6%9;88 %6 :8C8/"<86 ;6S/;F7S> ______________________________________ -( $.$.3. %8":O=9: COM,6/8/8- ______________________________________________________________________________ !3 $.$.3.1. /6;M676:6 D8 6/",6:6 S,6C8C8C6 %6 %6;9:";6 " ,;OC6%9;88 %6 "/;8B98;6 %8":O= COM,6/8/8- __________ -( $.$.!. 76=OC86;6" C9 ,9B:8C";6" ,;6":"B8:> " 9798 "797< %6 ,";/8C8,";6 __________________________________ !$ $.$.!.1. /6;M676:6 D8 6/",6:6 S,6C8C8C6 %6 %6;9:";6 " ,;OC6%9;88 %6 "/;8B98;6 76=OC86;6 C9 ,9B:8C";6" ,;6":"B8:> " 9798 "797< %6 ,";/8C8,";6 ______________________________________________________________ -, $.$.$. 76=OC86;6" C>;> ,9B:8C";6" ,;6":"B8:> " 9798 "797< %6 ,";/8C8,";6 ________________________________ !'

Pagina 5 din 75

$.$.$.1. /6;M676:6 D8 6/",6:6 S,6C8C8C6 %6 %6;9:";6 " ,;OC6%9;88 %6 "/;8B98;6 76=OC86;6 C>;> ,9B:8C";6" ,;6":"B8:> " 9798 "797< %6 ,";/8C8,";6 ______________________________________________________________ -+ $.$.(. C6;6;6" %6 OC6;/6 ________________________________________________________________________________ !+ $.$.(.1. /6;M676:6 D8 6/",6:6 S,6C8C8C6 %6 %6;9:";6 " ,;OC6%9;88 %6 "/;8B98;6 C6;6;6" %6 OC6;/6 ___________ -9 $.$.7. CO7C9;S9: %6 SO:9<88 _____________________________________________________________________________ $1 $.$.7.1. /6;M676:6 D8 6/",6:6 S,6C8C8C6 %6 %6;9:";6 " ,;OC6%9;88 %6 "/;8B98;6 CO7C9;S9: %6 SO:9<88________ )1 $.$.'. MO%":8/><8 S,6C8":6 %6 "/;8B98;6 " CO7/;"C/9:98 %6 "C@8A8<86 ,9B:8C> ________________________________ $2 $.$.'.1. :8C8/"<8" 6:6C/;O78C>__________________________________________________________________________ )( $.$.'.2. S8S/6M9: %6 "C@8A8<86 %87"M8C __________________________________________________________________ )) $.$.'.3. "CO;%9:1C"%;9 _______________________________________________________________________________ )) 5. . PREZENTAREA SEAP. APLICAREA PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE PRIN UTILIZAREA MI%LOACELOR ELECTRONICE $N SEAP __ 5# $.(.1. %6C878<88 D8 /6;M678 S,6C8C8C8 9/8:8A"<8 57 ,;OC6S9: %6 "/;8B98;6 " CO7/;"C/6:O; %6 "C@8A8<86 ,9B:8C> ,;87 M8G:O"C6 6:6C/;O78C6. CO7/;"-67<88 D8 S"7C<8978 _________________________________________________________ $7 $.(.2. ",:8C";6" ,;OC6%9;8:O; %6 "/;8B98;6 " CO7/;"C/6:O; %6 "C@8A8<86 ,9B:8C> ,;87 M8G:O"C6 6:6C/;O78C6 57 S6", ___________________________________________________________________________________________________ (! $.(.2.1. ,;6A67/";6 =676;":> S6", ____________________________________________________________________ ,$.(.2.2. ;6=8M9: G9;8%8C ": 57SC;8S9;8:O; 57 CO;M> 6:6C/;O78C>. C9;78A";6" S6;-8C88:O; %6 C6;/8C8C";6 C":8C8C"/>. OB:8="<88:6 /8/9:";8:O; %6 C6;/8C8C";6 ______________________________________________________ ,) $.(.2.3. ,;6=>/8;6" ,;OC6%9;8:O; %6 "/;8B98;6 ,;87 M8G:O"C6 6:6C/;O78C6. M6789: S6", H"%M878S/;";64 C9 O,<8978:6: ,;OC8: D8 9/8:8A"/O;8. ;6=9:8. ,;6A67/";6 6?6M,:6 IS:8%619;8J __________________________________ ,* $.(.2.!. ,;6=>/8;6" ,;OC6%9;8:O; %6 "/;8B98;6 ,;87 M8G:O"C6 6:6C/;O78C6. M6789: S6", H"%M878S/;";64 C9 O,<8976": D"B:O"76. ;6=9:8. ,;6A67/";6 6?6M,:6 IS:8%619;8J ____________________________________________ ,* $.(.2.$. ,;6=>/8;6" ,;OC6%9;8:O; %6 "/;8B98;6 ,;87 M8G:O"C6 6:6C/;O78C6. M6789: S6", H"%M878S/;";64 C9 O,<8976": %OC9M67/6. ;6=9:8. ,;6A67/";6 6?6M,:6 IS:8%619;8J __________________________________________ ,+ $.(.2.(. ,;6=>/8;6" ,;OC6%9;8:O; %6 "/;8B98;6 ,;87 M8G:O"C6 6:6C/;O78C6. M6789: S6", H"%M878S/;";64 C9 O,<8976": C67/;":8A";6 ;",O";/6. ;6=9:8. ,;6A67/";6 6?6M,:6 IS:8%619;8J _______________________________ ,+ $.(.2.7. ,;6=>/8;6" ,;OC6%9;8:O; %6 "/;8B98;6 ,;87 M8G:O"C6 6:6C/;O78C6. "/"D";6" %OC9M67/6:O; 57 S6",: %OC9M67/"<8" %6 "/;8B98;6* C8D" %6 %"/6 " "C@8A8<868. ;6=9:8. ,;6A67/";6 6?6M,:6 IS:8%619;8J _____________ ,9 $.(.3. ,;6A67/";6 CO%9;8 C,- D8 CO%9;8 79/S. ":6=6;6" CO%9:98 C,- D8 CO%9:98 79/S ________________________ 7.

Pagina 6 din 75

1. DENUMIREA CURSULUI I OBIECTIVUL ACESTUIA

DENUMIREA PRO RAMUL DE PER!EC"IONARE#

E$PERT AC%I&I"II PUBLICE

OBIECTIVUL

ENERAL AL PRO RAMULUI# A'()*+,n-ii (. /i, 0a1a'i*i (. ini-i,2, ) 13)0,453. 4, a63i'5i3, a

0)n63a06,*)3 4, a07i2i-i, 15'*i0. 56i*i28n4 9i:*)a0,*, ,*,063)ni0, ;i (. (6.18n,a(0. 56i*i2a3,a *i0i6a-i,i ,*,063)ni0, 0a /a2. /ina*. a 13)0,453i*)3 4, a63i'5i3, O!!LINE.

2. MODUL DE TESTARE AL CURSAN"ILOR

TESTARE CURSAN"I# Testarea cursanilor se efectuea ! "n # etape$ %& 'n iua a (-a prin re ol)area unui ca din cele pre entate "n lucrare la Capitolul *& Ponderea "n nota final! este de (+,& (& 'n iua a *-a prin re ol)area unui ca din cele pre entate "n lucrare la Capitolul *& Ponderea "n nota final! este de #+,& #& 'n iua a --a prin testarea final! "n ur.a unui test gril!& Ponderea "n nota final! este de /+,& 0ota final! se o1ine dup! for.ula$ 0ota iua ( 2 (+, 3 0ota iua * 2 #+, 3 0ota iua - 2 /+,& 0ota .a2i.! este %+&

3. BIBLIO RA!IE

1. ORDONAN" DE UR EN" n3. 34 4in 1< a13i*i, 2==6 >?a065a*i2a6.?@ pri)ind atri1uirea contractelor de ac4i itie pu1lica5 a contractelor de concesiune de lucrari pu1lice si a contractelor de concesiune de ser)icii

2. %OTRARE n3. <25 4in 1< i5*i, 2==6 >?a065a*i2a6.?@

Pagina 7 din 75

pentru apro1area nor.elor de aplicare a pre)ederilor referitoare la atri1uirea contractelor de ac4i iie pu1lica din 6rdonana de urgenta a 7u)ernului nr& #*8(++9 pri)ind atri1uirea contractelor de ac4i iie pu1lica5 a contractelor de concesiune de lucr!ri pu1lice :i a contractelor de concesiune de ser)icii

3. %OTRARE n3. 166= 4in 22 n)i,9'3i,2==6 pentru apro1area 0or.elor de aplicare a pre)ederilor referitoare la atri1uirea contractelor de ac4i iie pu1lic! prin .i;loace electronice din 6U7 nr& #*8(++95 cu .odific!rile si co.plet!rile ulterioare5 a 7u)ernului nr& #*8(++9 pri)ind atri1uirea contractelor de ac4i iie pu1lic!5 a contractelor de concesiune de lucr!ri pu1lice :i a contractelor de concesiune de ser)icii

4. LE E n3. 337 4in 17 i5*i, 2==6 pentru apro1area 6rdonanei de urgen! a 7u)ernului nr& #*8(++9 pri)ind atri1uirea contractelor de ac4i iie pu1lic!5 a contractelor de concesiune de lucr!ri pu1lice :i a contractelor de concesiune de ser)icii

5. LE E n3. 455 4in 1B i5*i, 2==1 pri)ind se.n!tura electronic!

6. REVISTA DE AC%I&I"II PUBLICE re)ist! lunar! editat! de E2pert Audit 7roup S<L 6ne:ti5 Coordonatorul Consiliului Editorial Prof& uni)& dr& Ion =E<B60CU

7. AC%I&I"II PUBLICE Editura <AABE <o.>nia Edituri Speciali ate S<L Bucure:ti

B.

3,g PERRCD Mi03)()/6 O//i0, 2==7 5 En 1

Editura Teora5 traducere de Si.ona P<E?A5 (++-

<. Man5a*5* O1,3a-i)na* 1,n635 A63i'5i3,a C)n63a06,*)3 4, A07i2i-ii P5'*i0,D +)*595* 1 ;i 2 Agenia 0aional! pentru <egle.entarea Ac4i iiilor Pu1lice5 (++@

1=. NEFSLETTER trans.ise prin site-ul Ageniei 0aionale pentru <egle.entarea Ac4i iiilor Pu1lice

11. Gn63,'.3i ;i 3.(15n(53i postate pe site-ul Ageniei 0aionale pentru <egle.entarea Ac4i iiilor Pu1lice

12. PUBLIC PROCUREMENT ALERT neAsletter trans.is de c!tre Casa de A)ocai =ASS LaABers

4. CA&URI PRACTICE DE RE&OLVAT PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE AC%I&I"IE

Pagina B din 75

PUBLIC

La acest capitol se pre int! unele ca uri practice pe care cursanii tre1uie s! le re ol)e& 'n cele ce ur.ea ! sintag.a :i deri)atele acesteia $ C)34)nan-. 4, 53g,n-.D se refer! la 6U7 nr& #*8(++95 cu .odific!rile :i co.plet!rile ulterioare&

Ca25* 1$ Eodificare criterii de calificare :i selecie& 6 autoritate contractant! organi ea ! o procedur! de atri1uire Clicitaie desc4is!D pentru atri1uirea unui contract de ac4i iie pu1lic!& ?up! iniierea procedurii :i pu1licarea "n SEAP a anunului de participare :i a docu.entaiei de atri1uire pri.e:te o solicitare de clarificare prin care un operator econo.ic consider! anu.ite criterii de calificare :i selecie ca fiind restricti)e :i propune di.inuarea :i8sau renarea la unele dintre respecti)ele criterii& Gn63,'a3,# Se pot .odifica criteriile de calificare :i selecie F

Ca25* 2$ 6ferta cu pre aparent neo1i:nuit de sc! ut& 6 autoritate contractant! organi ea ! o procedur! de atri1uire Clicitaie desc4is!D pentru atri1uirea unui contract de ac4i iie pu1lic! care are fa ! final! de licitaie electronic! cu dou! runde de licitaie& ?up! aplicarea criteriilor de calificare :i selecie5 autoritatea contractant! a "nscris la fa a final! de licitaie electronic! toate cele # GtreiH oferte ad.isi1ile& =aloarea esti.at! f!r! T=A5 "n .oneda euro a contractului de atri1uire pu1licat! "n anunul de participare este de %&/++&+++& Criteriul de atri1uire este Cpreul cel .ai sc! utD& ?up! finali area fa ei finale de licitaie electronic! clasa.entul SEAP arat! "n felul ur.!tor$ Locul % Locul ( Locul # 6ferta A 6ferta B 6ferta C Pre I %&(++&+++ euro Pre I %&#/+&+++ euro Pre I %&*%+&+++ euro

Gn63,'a3,# 'n ce condiii se dese.nea ! oferta c>:tig!toare care are preul cel .ai sc! ut F

Ca25* 3$ Su1contractare de ser)icii& 6 autoritate contractant! organi ea ! o procedur! de atri1uire Clicitaie desc4is!D pentru atri1uirea unui contract de ac4i iie pu1lic! de ser)icii care are ca o1iect Ctransportul "n interesul ser)iciului a salariailor cu funcii de conducereD& Printre for.ularele solicitate autoritatea contractant! dore:te ca ofertanii s! pre inte Ane2a nr& %J C?eclaraie su1contractaniD :i pentru "ndeplinirea cerinei pri)ind asigurarea te4nic!5 Ane2a nr& %# C?eclaraie pi)indind utila;ele5 instalaiile :i ec4ipa.entele te4niceD %& La procedur! au deps oferte trei operatori econo.ici& 6fertantul B a declarat "n Ane2a nr& %J c! nu are su1contractani iar "n Ane2a nr& %# pre int! pentru o parte dintre autoturis.ele pe care le )a utili a5 "n ca ul dese.n!rii ofertei sale ca :i c>:tig!toare5 contracte de "nc4iriere "nc4eiate anterior iniierii procedurii de atri1uire a)>nd durate nedeter.inate& Gn63,'a3,# Se consider! ofertantul B calificat F

Ca25* 4$ Asociere de operatori econo.ici&

A&0&<&E&A&P& Eanualul 6peraional pentru Atri1uirea Contractaelor de ac4i iie Pu1lic!5 )olu.ul (5 (++@&

Pagina < din 75

6 autoritate contractant! organi ea ! o procedur! de atri1uire Clicitaie desc4is!D pentru atri1uirea unui contract de ac4i iie pu1lic! de lucr!ri& Unul dintre ofertani este o asociere for.at! de doi operatori econo.ici& ?up! :edina de desc4idere a ofertelor5 deci "n iua de "ncepere a anali ei :i a e)alu!rii ofertelor pri.ite5 unul dintre operatorii econo.ici asociai trans.ite "n scris co.isiei de e)aluare a ofertelor intenia acestuia de a se retrage din asociere& 'n cadrul .e.1rilor co.isiei de e)aluare se crea ! confu ie5 ace:tia a)>nd p!reri diferite pri)ind soluia pe care s! o adopte& Gn63,'a3,# Poate fi considerat! oferta depus! de asociere ca fiind ad.isi1il! F

Ca25* 5$ ?ep!:irea fondurilor alocate pentru reali area ac4i iiei pu1lice& 6 autoritate contractant! organi ea ! o procedur! de atri1uire Clicitaie desc4is!D pentru atri1uirea unui contract de ac4i iie pu1lic! care are fa ! final! de licitaie electronic! cu dou! runde de licitaie& La procedur! au fost depuse / GcinciH oferte care "ndeplinesc criteriile8cerinele de calificare .enionate "n ?ocu.entaia de atri1uire& La dou! dintre acestea oferta financiar! dep!:e:te )aloarea fondurilor care pot fi disponi1ili ate pentru reali area ac4i iiei pu1lice pentru care s-a iniia procedura de atri1uire :i nu e2ist! posi1ilitatea disponi1ili !rii de fonduri supli.entare pentru "ndeplinirea contractului& 'n cadrul co.isiei de e)aluare p!rerile sunt ".p!rite "n sensul c! unii .e.1ri consider! c! cele dou! oferte nu pot fi "nscrise "n fa a final! de licitaie electronic!5 iar ceilali .e.1ri consider! c! pot fi "nscrise& Gn63,'a3,# 6fertele a c!ror propunere financiar! dep!:e:te )aloarea fondurilor alocate pentru ac4i iia pu1lic! iniiat! pot participa la fa a final! de licitaie electronic! F

Ca25* 6$ Supli.entare e2ecutare lucr!ri& 6 autoritate contractant! are "n derulare un contract de lucr!ri a)>nd ca o1iect proiectarea :i e2ecuia unor lucr!ri de raparaii capitale5 atri1uit printr-o procedur! de atri1uire Clicitaie desc4is!D& At>t "n ?ocu.entaia de atri1uire :i "n anunul de participare5 c>t :i "n calu ele contractauale s-a f!cut .eniunea c! se )or putea ac4i iiona lucr!ri supli.entare si.ilare prin procedura de atri1uire Cnegociere f!r! pu1licarea preala1il! a unui anun de participareD "n confor.itate cu pre)ederile art& %((5 lit& ;H din ordonana de urgen!& 'ns! pe parcursul derul!rii e2ecuiei lucr!rilor au ap!rut ca fiind necesare at>t lucr!ri ofertate5 care se reg!sesc "n de)i ul iniial de lucr!ri5 c>t :i lucr!ri noi care nu se reg!sesc "n de)i ele ofert! care au stat la 1a a "nc4eierii contractului iniial& 'n aceast! situaie "n cadrul co.parti.entului intern de ac4i iii pu1lice apar diferite p!reri referitoare la aplicarea pre)ederilor literei iH sau ;H de la art& %(( din ordonana de urgen! "n )ederea atri1uirii lucr!rilor supli.entare :i a celor noi& Gn63,'a3,# Poate autoritatea contractant! s! aplice pre)ederile literei iH de la art& %(( din ordonana de urgen! pentru atri1uirea lucr!rilor supli.entare :i a celor noi ap!rute F

Ca25* 7$ Acordul de asociere& 6 autoritate contractant! a organi at o procedur! de atri1uire Clicitaie desc4is!D la care o asociere5 for.at! de doi operatori econo.ici5 a depus ofert! co.un!5 f!r! a depune acordul de asociere5 f!r! a preci a cine este liderul asociaiei& Kiecare dintre cei doi operatori econo.ici au depus "ns! toate docu.entele de "nregistrare5 eligi1ilitate :i calificare& 6ferta co.un! era se.nat! nu.ai de unul dintre asociai& Calitatea lor de asociai re ult! din declaraiile pre entate pri)ind calitatea de participant la procedur! pre entate de fiecare dintre cei doi operatori econo.ici& Gn63,'a3,# Care )a fi deci ia co.isiei de e)aluare a ofertelor cu pri)ire la situaia ofertei respecti)e F

Pagina 1= din 75

Ca25* B# Sta1ilirea )alorii esti.ate pentru ser)icii de proiectare5 )erificare de proiecte5 consultan! :i e2ecuia lucr!rilor aferente& 6 autoritate contractant! are intenia de a ac4i iiona .ai .ulte ser)icii de proiectare5 )erificare de proiecte5 consultan! c>t :i e2ecuia lucr!rilor aferente .ai .ultor o1iecti)e de in)estiii& Anga;aii co.parti.entului intern speciali at "n do.eniul ac4i iiilor pu1lice tre1uie s! sta1ileasc! )aloarea esti.at! a ac4i iiei5 :tiind c!5 "n funcie de acest! )aloare )or fi sta1ilite procedurile de atri1uire a respecti)elor contracte de ac4i iii pu1lice& Gn63,'a3,# Care sunt .odalit!ile de atri1uire a respecti)elor contracte F

Ca25* <# Sta1ilire cod CP= pentru ac4i iia de ser)icii de proiectare& 6 autoritate contractant! intenionea ! s! ac4i iione e ser)icii de proiectare5 dar constat! c! "n =oca1ularul Co.un al Ac4i iiilor pu1lice are de ales "ntre .ai .ulte )ariante :i nu :tie p>n! la ur.! pe care s!-l atri1uie& Gn63,'a3,# Cine :i cu. se )a alege codul CP= F

Ca25* 1=# Ter.enul de finali are al contractului de ac4i iie pu1lic! atri1uit& 6 autoritate contractant! organi ea ! o procedur! de atri1uire Clicitaie desc4is!D pentru atri1uirea unui contract de ac4i iie pu1lic! :i .enionea ! "n ?ocu.entaia de atri1uire5 respecti) "n Caietul de sarcini5 un ter.en anu.e de finali are a respecti)ului contract ce ur.ea ! s! fie atri1uit& La data desc4iderii ofertelor5 co.isia de e)aluare a acestora constat!5 .enion>nd "n procesul )er1al pe care l-a "ntoc.it5 c! unul dintre ofertani a propus "n oferta sa te4nic! un ter.en de finali are a contractului care dep!:e:te ter.enul preci at "n ?ocu.entaia de atri1uire& Toate celelalte criterii8cerine de calificare sunt "ndeplinite de c!tre ofertantul respecti)& 'n aceast! situaie5 "n co.isia de e)aluare a ofertelor la :edinele de anali ! :i e)aluare a acestora5 .e.1ri acesteia ":i pun "ntre1area dac! aceast! ofert! poate fi respins!& Gn63,'a3,# 6ferta operatorului econo.ic poate fi respins! "n ca ul "n care nu sunt "ndeplinite condiiile .enionate "n ?ocu.entaia de atri1uire "ntoc.it! de autoritatea contractant! F

Ca25* 11# Ac4i iie de ser)icii de for.are profesional!& 6 autoritatea contractant! are o1ligaia5 "n confor.itate cu pre)ederile H7 nr& %+998(++J pentru apro1area nor.elor pri)ind for.area profesional! a funcionarilor pu1lici5 s! ac4i iione e ser)icii de for.are profesional!& Gn63,'a3,# Ce procedur! de atri1uire )a alege autoritatea contractant! pentru atri1uirea contractului de ac4i iie pu1lic! a)>nd ca o1iect for.area profesional! a funcionarilor pu1lici F

Ca25* 12# =aloarea ofertei financiare& La o procedur! de atri1uire Clicitaie desc4is!D a unui contract de ac4i iie pu1lic! a)>nd ca o1iect furni area de produse5 un ofertant preci ea ! "n cadrul for.ularului de ofert! financiar! )aloarea produselor inclusi) T=A& Aceea:i )aloare se reg!se:te :i "n centrali atorul produselor5 ane2! la for.ularul de ofert!5 "n coloana )alorii f!r! T=A din centrali ator& Unii dintre .e.1ri co.isiei de e)aluare a ofertelor susin de a lua "n calcul5 la e)aluarea ofertelor5 )aloarea .enionat! "n coloana )alorii f!r! T=A din centrali ator5 ane2a la for.ularul de ofert! financiar!& Gn63,'a3,# Poate corecta co.isia de e)aluare a ofertelor )aloarea din for.ularul de ofert! financiar! F

Pagina 11 din 75

Ca25* 13# Supli.entare cantitate de produse pe parcursul desf!:ur!rii unei proceduri de atri1uire& 6 autoritate contractant! organi ea ! a procedur! de atri1uire Ccerere de oferteD pentru atri1uirea unui contract de ac4i iie pu1lic! de furni are& =aloarea esti.at! a acestui contract este ec4i)alentul "n lei a -+&+++ de euro& Pe parcursul aplic!rii procedurii5 "nainte de sta1ilirea ofertei c>:tig!toare de c!tre co.isia de e)aluare a ofertelor5 datorit! unor e)eni.ente nepre)! ute5 apare o necesitate de supli.entare a cantit!ii de produselor respecti)e5 pentru care se sta1ile:te ca )aloare esti.at! ec4i)alentul "n lei a #/&+++ de euro& Gn63,'a3,# Se poate continua derularea procedurii de atri1uire Ccerere de oferteD :i pentru cantitatea supli.entar! de produse F

Ca25* 14# Participanii "ntr-o procedur! de atri1uire Cnegociere f!r! pu1licarea unui anun de participareD pentru atri1uire unui contract de furni are& 6 autoritate contractant! a organi at o procedur! de atri1uire Cnegociere f!r! pu1licarea unui anun de participareD pentru atri1uirea unui contract de furni are& Un operator econo.ic a trans.is autorit!ii contractante5 cu */ de ile "nainte de data iniierii procedurii :i de trans.iterea in)itaiilor de participare la negocieri5 o scrisoare de interes pri)ind funi area produselor pentru care autoritatea contractant! a iniia procedura de atri1uire& La data trans.iterii in)itaiilor la negociere5 operatorul econo.ic respecti) nu a fost in)itat s! participe la procedur!& Gn63,'a3,# Este o1ligat! autoritatea contractant! de a in)ita la procedura Cnegociere f!r! pu1licarea unui anun de participareD operatorii econo.ici care trans.it scrisori de interes F

Ca25* 15# 'nc4eierea contractului su1sec)ent al unui acord-cadru "n anul 1ugetar ur.!tor "nc4eierii acordului-cadru& 6 autoritate contractant! a "nc4eiat un acord-cadru pentru reali area unor ser)icii de ser)ice autoturis.e "n luna dece.1rie a anului CA0D& Bugetul pentru anul )iitor CA03%D nu este apro1at& La "nceputul anului CA03%D5 "n luna ianuarie5 co.parti.entul intern speciali at "n do.eniul ac4i iiilor pu1lice a propus "nc4eierea pri.ului contract su1sec)ent pentru o perioad! p>n! la #+ aprilie& 'n aceast! situaie co.parti.entul ;uridic nu a a)i at contractul respecti) pe .oti) c! C1ugetul autorit!ii contractante nu este apro1at :i astfel nu sunt asigurate fondurile necesare derul!rii acestuiaD& Gn63,'a3,# Se poate "nc4eia un contract su1sec)ent al unui acord-cadru "n anul 1ugetar )iitor5 "n condiiile "n care 1ugetul autorit!ii contractante nu este apro1at F

5. CON"INUTUL LUCRRII

5.1. PRE&ENTAREA SCOPULUI I PRINCIPIILOR ORDONAN"EI DE UR EN" PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE AC%I&I"IE PUBLIC

'n cele ce ur.ea ! sintag.ele :i deri)atele acestora se refer! la$

%& Sintag.a$ C)34)nan-. 4, 53g,n-.D se refer! la 6U7 nr& #*8(++95 cu .odific!rile :i co.plet!rile ulterioareL (& Sintag.a$ Cn)39,*, 9,6)4)*)gi0, a*, )34)nan-,i 4, 53g,n-.D se refer! la H7 nr& @(/8(++95 cu
.odific!rile :i co.plet!rile ulterioareL

Pagina 12 din 75

#& Sintag.a$ Cn)39,*, 9,6)4)*)gi0, 4, a63i'5i3, 13in 9i:*)a0, ,*,063)ni0,D se refer! la H7 nr& %99+8(++95
cu .odific!rile :i co.plet!rile ulterioare& Ce este defapt Csiste.ul ac4i iiilor pu1liceD F 'n afar! de definiia dat! de legiuitor pri)ind scopul ordonanei de urgen! care regle.etea ! atri1uirea contractelor de ac4i iie pu1lic!5 Csiste.ul ac4i iiilor pu1liceD se poate spune c! este H*)05*I "n care cererea pe care autoritatea contractant! o lansea ! se "nt>lne:te cu ofertele .ai .ultor operatori econo.ici& Spunea. c! Csiste.ul ac4i iiilor pu1liceD este H*)05*I5 adic! spaiul unde autoritatea contractant! "ncearc! s!:i reali e e (0)15*& Care este scopul ordonanei de urgen! F Scopul ordonanei de urgen! este$

%& S! pro.o)e e concurena "ntre operatorii econo.iciL (& S! garante e trata.entul egal "n e)aluarea ofertelor operatorilor econo.iciL #& S! garante e nediscri.inarea "ntre operatorii econo.ici participani la procedura de atri1uire a contractului de
ac4i iie pu1lic!L

*& S! asigure transparena :i integritatea procesului de atri1uire a contractului de ac4i iie pu1lic!L /& S! asigure utili area eficient! a fondurilor pu1lice&
A)>nd (0)15*D *)05* :i 1a36i0i1an-ii Goperatorii econo.iciH5 pentru atri1uirea unui contract de ac4i iie pu1lic!5 autorit!ii contractante "i .ai sunt necesare regulile5 principiile dup! care s! se g4ide e "n procesul de ac4i iie pu1lic!& <olul principiilor este acela de a ar.oni a relaiile ce inter)in "ntr-un proces pentru a putea fi g!site sau construite soluii care s! satisfac! necesit!ile ap!rute& Astfel5 pe parcursul procesului de ac4i iie pu1lic!5 la adoptarea oric!rei deci ii5 pentru a se asigura unitatea5 o.ogenitatea5 ec4ili1rul :i coerena tre1uie a)ute "n )edere ur.!toarele principii$

%& n,4i(03i9ina3,aL
Prin n,4i(03i9ina3, se "nelege asigurarea condiiilor de .anifestare a concurenei reale pentru ca orice operator econo.ic5 indiferent de naionalitate s! poat! participa la procedura de atri1uire :i s! ai1! :ansa de a de)eni contractant&

(& 63a6a9,n65* ,ga* 2L


Prin 63a6a9,n6 ,ga* se "nelege sta1ilirea :i aplicarea5 oric>nd pe parcursul procedurii de atri1uire de reguli5 cerine :i criterii identice pentru toi operatorii econo.ici5 astfel "nc>t ace:tia s! 1eneficie e de :anse egale de a de)eni contractani&

#& 3,05n)a;6,3,a 3,0i13)0.L


Prin 3,05n)a;6,3, 3,0i13)0. se "nelege acceptarea produselor5 ser)iciilor5 lucr!rilor oferite "n .od licit pe piaa Uniunii EuropeneL diplo.elor5 certificatelor5 a altor docu.ente5 e.ise de autorit!ile co.petente din alte stateL specificaiilor te4nice5 ec4i)alente cu cele solicitate la ni)el naional&

*& 63an(1a3,n-a 3L
Prin 63an(1a3,n-. se "nelege aducerea la cuno:tina pu1licului a tutror infor.aiilor referitoare la aplicarea procedurii de atri1uire&

/& 13)1)3-i)na*i6a6,a 4L
( # *

A se )edea contra)enia .enionat! la art& (@#5 lit& gH de la Cap& M CContra)enii :i sanciuniD din ordonaa de urgen!& A se )edea contra)enia .enionat! la art& (@#5 lit& gH de la Cap& M CContra)enii :i sanciuniD din ordonaa de urgen!& A se )edea contra)enia .enionat! la art& (@#5 lit& iH de la Cap& M CContra)enii :i sanciuniD din ordonaa de urgen!&

Pagina 13 din 75

Prin 13)1)3-i)na*i6a6, se "nelege asigurarea corelaiei "ntre$ necesitatea autorit!ii contractanteL o1iectul contractului de ac4i iie pu1lic! :i cerinele solicitate a fi "ndeplinite&

9& ,/i0i,n-a 56i*i2.3ii /)n453i*)3 15'*i0, 5L


Prin ,/i0i,n-a 56i*i2.3ii /)n453i*)3 15'*i0, se "nelege folosirea siste.ului concurenial :i a criteriilor econo.ice pentru atri1uirea contractului cu scopul de a o1ine )aloare pentru 1anii c4eltuii&

-& a(59a3,a 3.(15n4,3ii&


Prin a(59a3,a 3.(15n4,3ii se "nelege deter.inarea clar! a sarcinilor :i responsa1ilit!ilor persoanelor i.plicate "n procesul de ac4i iie pu1lic!5 ur.!rindu-se asigurarea$ profesionalis.ului5 i.parialit!ii :i independenei deci iilor adoptate pe parcursul derul!rii acestui proces& Aplicarea principiilor "n procesul de ac4i iie pu1lic! are ca ,/,06,$ %& desc4iderea :i de )oltarea pieei ac4i iiilor pu1liceL (& instituirea unui cadru 1a at pe "ncredere5 corectitudine :i i.parialitateL #& eli.inarea ele.entelor de natur! su1iecti)! care ar putea influena deci iile "n procesul de ac4i iie pu1lic!L *& eli.inarea trata.entului preferenial acordat operatorilor econo.ici localiL /& asigurarea N)i i1ilit!iiD regulilor5 oportunit!ilor5 procedurilor :i a re ultatelorL 9& eli.inarea cerinelor restricti)eL -& o1inerea celei .ai 1une )alori pentru fondurile pu1lice5 "ntotdeauna considerate ca fiind insuficiente "n raport cu necesit!ileL J& supra)eg4erea costurilor procesului de ac4i iie pu1lic!5 "neleg>nd prin aceasta5 at>t costurile aferente ad.inistraiei5 c>t :i costurile aferente ofertantuluiL @& li.itarea apariiei erorilor pe parcursul desf!:ur!rii procesului de ac4i iie pu1lic!L %+& reducerea fraudei :i corupiei& 6rice siste. care are 5n (0)15 5n *)05 1a36i0i1an-i :i 3,g5*i tre1uie s! fie :i supra)eg4eat& Astfel siste.ul ac4i iiilor pu1lice este supra)eg4eat de ur.!toarele instituii pu1lice$

%& A56)3i6a6,a Na-i)na*. 1,n635 R,g*,9,n6a3,a ;i M)ni6)3i2a3,a A07i2i-ii*)3 P5'*i0, >ANRMAP@L (& Mini(6,35* !inan-,*)3 P5'*i0, J Uni6a6,a 1,n635 C))34)na3,a ;i V,3i/i0a3,a A07i2i-ii*)3 P5'*i0,
>UCVAP@K

#& Ag,n-ia 1,n635 S,3+i0ii*, S)0i,6.-ii In/)39a-i)na*, >ASSI@ J O1,3a6)35* (i(6,95*5i ,*,063)ni0 4,
a07i2i-ii 15'*i0, >SEAP@K

*& C)n(i*i5* Na-i)na* 4, S)*5-i)na3, a C)n6,(6a-ii*)3 >CNSC@K /& C536,a 4, C)n653iK 9& A56)3i6a6,a 4, A54i6.
Gn 0)n*052i, a)e.$ ScopulL LoculL ParticipaniiL <egulile5 principiile :i
/

A se )edea contra)enia .enionat! la art& (@#5 lit& OH de la Cap& M CContra)enii :i sanciuniD din ordonaa de urgen!&

Pagina 14 din 75

Supra)eg4etorii siste.ului ac4i iiilor pu1lice& Se pune "ntre1area fireasc!$ NCare este totu:i *)05* "n care siste.ul ac4i iiilor pu1lice se desf!:oar! FD& La su1capitolul /&9& se tratea ! r!spunsul la aceast! "ntre1are&

5.2. DOMENIUL DE APLICARE I E$CEP"IILE ORDONAN"EI DE UR EN". TIPURILE CONTRACTELOR DE AC%I&I"IE PUBLIC

5.2.1. DOMENIUL DE APLICARE AL ORDONAN"EI DE UR EN"

6rdonan! de urgen! (, a1*i0. pentru$ aH atri1uirea contractului de ac4i iie pu1lic!5 inclusi) a contractului sectorialL 1H "nc4eierea acordului-cadruL cH atri1uirea5 de c!tre un operator econo.ic f!r! calitate de autoritate contractant!5 a unui contract de lucr!ri5 "n ca ul "n care se "ndeplinesc "n .od cu.ulati) ur.!toarele condiii$ respecti)ul contract este finanat8su1)enionat "n .od direct5 "n proporie de .ai .ult de /+,5 de c!tre o autoritate contractant!L )aloarea esti.at! a respecti)ului contract este .ai .are dec>t ec4i)alentul "n lei a /&+++&+++ euroL

dH atri1uirea5 de c!tre un operator econo.ic f!r! calitate de autoritate contractant!5 a unui contract de ser)icii5 "n ca ul "n care se "ndeplinesc "n .od cu.ulati) ur.!toarele condiii$ respecti)ul contract este finanat8su1)enionat "n .od direct5 "n proporie de .ai .ult de /+,5 de c!tre o autoritate contractant!L )aloarea esti.at! a respecti)ului contract este .ai .are dec>t ec4i)alentul "n lei a (++&+++ euroL

eH atri1uirea contractului de ac4i iie pu1lic! de c!tre o autoritate contractant!5 "n nu.ele :i pentru o alt! persoan! fi ic!8;uridic!5 "n ca ul "n care respecti)ul contract este finanat8su1)enionat "n .od direct5 "n proporie de .ai .ult de /+,5 de c!tre o autoritate contractant!L fH organi area concursului de soluiiL

gH atri1uirea contractului de concesiune de lucr!ri pu1lice :i a contractului de concesiune de ser)icii&

'n 4)9,ni5* a1.3.3ii -.3ii ;i (,053i6.-ii na-i)na*, autoritatea contractant! nu are o1ligaia de a aplica pre)ederile ordonanei de urgen! "n ca urile "n care aplicarea acesteia conduce la$ %& furni area unor infor.aii a c!ror di)ulgare ar fi contrar! intereselor eseniale de securitate ale !riiL sau (& di)ulgarea unor interese eseniale de securitate ale !rii "n leg!tur! cu producia sau co.erciali area de ar.e5 .uniii :i .aterial de r! 1oi&

5.2.2. E$CEP"IILE ORDONAN"EI DE UR EN"

O34)nan-a 4, 53g,n-. n5 (, a1*i0. 1,n635 #

Pagina 15 din 75

%& atri1uirea contractului de ac4i iie pu1lic! "n ca ul "n care se "ndepline:te cel puin una dintre ur.!toarele
condiii$ aH contractul este inclus "n categoria infor.aiilor secrete de stat5 "n confor.itate cu legislaia "n )igoare pri)ind protecia infor.aiilor clasificateL 1H "ndeplinirea contractului necesit! i.punerea unor .!suri speciale de siguran!5 pentru prote;area unor interese naionale5 potri)it pre)ederilor legale "n )igoareL

(& atri1uirea contractului de ac4i iie pu1lic! de c!tre structuri ale autorit!ilor contractante care funcionea ! pe
teritoriul altor state5 atunci c>nd )aloarea contractului5 esti.at! potri)it pre)ederilor seciunii a (-a din cap& II a ordonanei de urgen!5 este egal! sau .ai .ic! dec>t pragurile )alorice pre)! ute la art& %(*& Pentru atri1uirea contractelor de ac4i iie pu1lic! care intr! su1 incidena acestor pre)ederi :i a c!ror )aloare esti.at! este .ai .are dec>t cea pre)! ut! la art& %@ Gcu.p!rarea direct!H tre1uie s! se asigure aplicarea principiilor generale pre)! ute la art& (5 alin& G(H din ordonana de urgen!5 pu1licitatea la ni)el local :i respectarea pre)ederilor art& #/-#J Gcaietul de sarciniH din ordonana de urgen! repre ent>nd cerine .ini.e "n acest sens&

#& atri1uirea contractului de ser)icii care$


%& are ca o1iect cu.p!rarea sau "nc4irierea5 prin orice .i;loace financiare5 de terenuri5 cl!diri e2istente5 alte 1unuri i.o1ile ori a drepturilor asupra acestora& Atri1uirea contractelor de ser)icii financiare care se "nc4eie5 indiferent de for.!5 "n leg!tur! cu contractul de cu.p!rare sau de "nc4iriere respecti)L (& se refer! la cu.p!rarea5 de )oltarea5 producia sau coproducia de progra.e destinate difu !rii5 de c!tre instituii de radiodifu iune :i tele)i iuneL #& se refer! la prestarea de ser)icii de ar1itra; :i conciliereL *& se refer! la prestarea de ser)icii financiare "n leg!tur! cu e.iterea5 cu.p!rarea5 )>n area sau transferul )alorilor .o1iliare ori al altor instru.ente financiare5 "n special operaii ale autorit!ii contractante efectuate "n scopul atragerii de resurse financiare :i8sau de capital5 precu. :i la prestarea de ser)icii specifice unei 1!nci centrale de c!tre Banca 0aional! a <o.>nieiL /& se refer! la anga;area de for! de .unc!5 respecti) "nc4eierea de contracte de .unc!L 9& se refer! la prestarea de ser)icii de cercetare-de )oltare re.unerate "n totalitate de c!tre autoritatea contractant! :i ale c!ror re ultate nu sunt destinate5 "n .od e2clusi)5 autorit!ii contractante pentru propriul 1eneficiu&

*& atri1uirea unui contract de ac4i iie pu1lic! ca ur.are a$


aH unui acord internaional "nc4eiat "n confor.itate cu pre)ederile Tratatului cu unul sau .ai .ulte state care nu sunt .e.1re ale Uniunii Europene :i care )i ea ! furni area de produse sau e2ecuia de lucr!ri5 destinate i.ple.ent!rii ori e2ploat!rii unui proiect "n co.un cu statele se.natare5 :i nu.ai dac! prin acordul respecti) a fost .enionat! o procedur! specific! pentru atri1uirea contractului respecti)L 1H unui acord internaional referitor la staionarea de trupe :i nu.ai dac! prin acordul respecti) a fost pre)! ut! o procedur! specific! pentru atri1uirea contractului respecti)L cH aplic!rii unei proceduri specifice unor organis.e :i instituii internaionaleL dH aplic!rii unei proceduri specifice pre)! ute de legislaia co.unitar!5 "n conte2tul progra.elor :i proiectelor de cooperare teritorial!&

/& atri1uirea contractului de ser)icii unei alte autorit!i contractante sau unei asocieri de autorit!i contractante5 "n
ca ul "n care acestea 1eneficia ! de un drept e2clusi) pentru prestarea ser)iciilor respecti)e5 "n )irtutea legii ori

Pagina 16 din 75

a altor acte cu caracter nor.ati) care sunt pu1licate5 "n .!sura "n care acestea sunt co.pati1ile cu pre)ederile Tratatului& Gn 0a25* a63i'5i3ii 5n5i 0)n63a06 4, a07i2i-i, 15'*i0. care are ca o1iect prestarea de (,3+i0ii 4in 0a6,g)3ia 0,*)3 in0*5(, En An,La n3. 2A ;i An,La n3. 2B5 atunci pre)ederile ordonanei de urgen! se aplic! astfel
9

%& "n ca ul unui contract de ac4i iie pu1lic! care are ca o1iect prestarea ser)iciilor incluse "n Ane2a nr& (B
autoritatea contractant! )a aplica pre)ederile ordonanei de urgen! nu.ai pentru contractele a c!ror )aloare este .ai .are dec>t cea pre)! ut! la art& /-5 alin& G(H Gpu1licarea "n P6UEH& 'n acest ca 5 o1ligaia autorit!ii contractante de a respecta pre)ederile ordonanei de urgen! se li.itea ! nu.ai la pre)ederile art& #/-#J Gcaietul de sarciniH :i art& /9 Ganunul de particpareH din ordonana de urgen!L

(& "n ca ul unui contract de ac4i iie pu1lic! care are ca o1iect pe l>ng! prestarea ser)iciilor incluse "n Ane2a nr& (B
:i prestarea ser)iciilor incluse "n Ane2a nr& (A autoritatea contractant! )a aplica pre)ederile de la punctul % de .ai sus5 nu.ai dac! )aloarea esti.at! a ser)iciilor incluse "n Ane2a nr& (B este .ai .are dec>t )aloarea esti.at! a ser)iciilor incluse "n Ane2a nr& (A&

5.2.3. TIPURILE DE CONTRACTE DE AC%I&I"IE PUBLIC

Contractele de ac4i iie pu1lic! sunt$ %& contracte de lucr!riL (& contracte de furni areL #& contracte de ser)icii&

%& C)n63a065* 4, *503.3i este acel contract de ac4i iie pu1lic! care are ca o1iect$
aH fie e2ecuia de lucr!ri legate de una dintre acti)it!ile al c!ror cod CP= "ncepe cu cifra */ G?i)i iunea */H sau e2ecuia unei construciiL 1H fie at>t proiectarea5 c>t :i e2ecuia de lucr!ri legate de una dintre acti)it!ile al c!ror cod CP= "ncepe cu cifra */ G?i)i iunea */H sau at>t proiectarea5 c>t :i e2ecuia unei construciiL cH fie reali area prin orice .i;loace a unei construcii care corespunde necesit!ii :i o1iecti)elor autorit!ii contractante5 "n .!sura "n care acestea nu corespund celor .enionate la literele aH :i 1H de .ai sus&

(& C)n63a065* 4, /53ni2a3, este acel contract de ac4i iie pu1lic!5 altul dec>t contractul de lucr!ri5 care are ca o1iect
furni area unuia sau .ai .ultor produse5 prin cu.p!rare5 inclusi) "n rate5 "nc4iriere sau leasing5 cu sau f!r! opiune de cu.p!rare& Contractul de ac4i iie pu1lic! ce are ca o1iect principal furni area de produse :i5 cu titlu accesoriu5 operaiuni8lucr!ri de instalare :i punere "n funciune a acestora este considerat contract de furni are&

#& C)n63a065* 4, (,3+i0ii este acel contract de ac4i iie pu1lic!5 altul dec>t contractul de lucr!ri sau de furni are5
care are ca o1iect prestarea unuia sau .ai .ultor ser)icii5 astfel cu. acestea sunt pre)! ute "n ane2ele nr& (A :i (B&

Art& %9 din ordonaa de urgen!&

Pagina 17 din 75

Contractul de ac4i iie pu1lic! care are ca o1iect principal prestarea unor ser)icii :i5 cu titlu accesoriu5 desf!:urarea unor acti)it!i al c!ror cod CP= "ncepe cu cifra */ G?i)i iunea */H este considerat contract de ser)icii&

*& C)n63a065* 4, a07i2i-i, 15'*i0. 0a3, a3, 0a )'i,06 a686 /53ni2a3,a 4, 13)45(,D 086 ;i 13,(6a3,a 4,
(,3+i0ii ,(6, 0)n(i4,3a6$

aH contract de furni are5 dac! )aloarea esti.at! a produselor este .ai .are dec>t )aloarea esti.at! a ser)iciilor
pre)! ute "n contractul respecti)L

1H contract de ser)icii5 dac! )aloarea esti.at! a ser)iciilor este .ai .are dec>t )aloarea esti.at! a produselor
pre)! ute "n contractul respecti)&

5.3. DOSARUL DE AC%I&I"IE PUBLIC

5.3.1. PSTRAREA DOSARULUI DE AC%I&I"IE PUBLIC

Autoritatea contractant! are o1ligaia de a "ntoc.i dosarul ac4i iiei pu1lice pentru fiecare contract atri1uit sau acord-cadru "nc4eiat5 precu. :i pentru fiecare lansare a unui siste. de ac4i iie dina.ic& ?osarul ac4i iiei pu1lice5 precu. :i ofertele "nsoite de docu.entele de calificare :i selecie (, 1.(63,a2. de c!tre autoritatea contractant! at>t ti.p c>t contractul de ac4i iie pu1lic!8acordul-cadru produce efecte ;uridice5 dar n5 9ai 15-in 4, 5 ani 4, *a 4a6a /ina*i2.3ii 0)n63a065*5i 3,(1,06i+& Gn 0a25* an5*.3ii 13)0,453ii 4, a63i'5i3,5 dosarul se p!strea ! cel puin / ani de la data anul!rii respecti)ei proceduri& Gn 0a25* 0591.3.3ii 4i3,06,5 a:a cu. este ea definit! la art& %@ din ordonana de urgen!5 ac4i iia se reali ea ! pe 1a ! de docu.ent ;ustificati)5 care "n acest ca se consider! a fi contract de ac4i iie pu1lic!5 iar o1ligaia respect!rii ordonanei de urgen! se li.itea ! nu.ai la pre)ederile art& (+*5 alin& G(H GNautoritatea contractant! are o1ligaia de a asigura o1inerea :i p!strarea docu.entelor ;ustificati)e care do)edesc efectuarea oric!rei ac4i iii pu1liceDH&

5.3.2. CON"INUTUL DOSARULUI DE AC%I&I"IE PUBLIC

?osarul ac4i iiei pu1lice tre1uie s! cuprind! docu.entele "ntoc.ite8pri.ite de autoritatea contractant! "n cadrul procedurii de atri1uire5 cu. ar fi5 dar f!r! a se li.ita la ur.!toarele$ %& nota pri)ind deter.inarea )alorii esti.ateL (& anunul de intenie :i do)ada trans.iterii acestuia spre pu1licare5 dac! este ca ulL #& anunul de participare :i do)ada trans.iterii acestuia spre pu1licare :i8sau5 dup! ca 5 in)itaia de participareL *& docu.entaia de atri1uireL /& nota ;ustificati)! pri)ind alegerea procedurii de atri1uire5 "n ca ul "n care procedura aplicat! a fost alta dec>t licitaia desc4is! sau licitaia restr>ns!L
J

A se )edea contra)enia .enionat! la art& (@#5 lit& tH de la Cap& M CContra)enii :i sanciuniD din ordonaa de urgen!& A se )edea contra)enia .enionat! la art& (@#5 lit& tH de la Cap& M CContra)enii :i sanciuniD ordonaa de urgen!&

Pagina 1B din 75

9& nota ;ustificati)! pri)ind accelerarea procedurii de atri1uire5 dac! este ca ulL -& procesul )er1al al :edinei de desc4idere a ofertelorL J& for.ularele de ofert! depuse "n cadrul procedurii de atri1uireL @& solicit!rile de clarific!ri5 precu. :i clarific!rile trans.ise8pri.ite de autoritatea contractant!L %+& raportul procedurii de atri1uireL %%& do)ada co.unic!rilor pri)ind re ultatul proceduriiL %(& contractul de ac4i iie pu1lic!8acordul-cadru5 se.nateL %#& anunul de atri1uire :i do)ada trans.iterii acestuia spre pu1licareL %*& contestaiile for.ulate "n cadrul procedurii de atri1uire5 dac! este ca ulL %/& raportul de acti)itate :i5 dup! ca 5 notele inter.ediare :i a)i ul consultati) e.is "n confor.itate cu pre)ederile legale5 referitor la funcia de )erificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atri1uire a contractelor de ac4i iie pu1lic!5 dac! este ca ulL %9& docu.entul constatator care conine infor.aii referitoare la "ndeplinirea o1ligaiilor contractuale de c!tre contractant& 'n ca ul "n care autoritatea contractant! aplic! o procedur! de atri1uire prin .i;loace electronice5 utili ea ! un siste. dina.ic de ac4i iie sau un siste. de ac4i iii electronice5 aceasta are o1ligaia de a asigura trasa1ilitatea deplin! a aciunilor pe care le reali ea ! pe parcursul procesului de atri1uire5 astfel "nc>t "ntoc.irea dosarului ac4i iiei pu1lice5 "n confor.itate cu cele .enionate .ai sus5 s! nu fie afectat!& Prin 63a(a'i*i6a6, se "nelege CCaracteristica unui siste. de asigurarea calit!Qii de a per.ite reg!sirea istoricului5 a utili !rii sau a locali !rii unei entit!Qi Gprodus5 proces sau ser)iciuH prin identific!ri "nregistrateD @& 5.3.3. CARACTERUL DE DOCUMENT PUBLIC AL DOSARULUI DE AC%I&I"IE PUBLIC

D)(a35* a07i2i-i,i 15'*i0, a3, 0a3a06,3 4, 4)059,n6 15'*i0& A00,(5* 1,3()an,*)3 la aceste infor.aii se reali ea ! cu respectarea ter.enelor :i procedurilor pre)! ute de regle.ent!rile legale pri)ind li1erul acces la infor.aiile de interes pu1lic
%+

:i n5 1)a6, /i 3,(63i0-i)na6 dec>t "n .!sura "n care aceste infor.aii sunt clasificate

sau prote;ate de un drept de proprietate intelectual!5 potri)it legii& <estricionarea ne;ustificat! a accesului la dosarul ac4i iiei pu1lice atrage sancionarea de c!tre A0<EAP a conduc!torului autorit!ii contractante5 confor. pre)ederilor ordonanei de urgen!&

5.3.4. CON"INUTUL RAPORTULUI PROCEDURII DE ATRIBUIRE A UNUI CONTRACT DE AC%I&I"IE PUBLIC Ra1)365* 13)0,453ii 4, a63i'5i3, pre)! ut la su1capitolul /&#&(&5 punctul %+5 se ela1orea ! "nainte de "nc4eierea contractului de ac4i iie pu1lic!8acordului - cadru8siste.ului de ac4i iie dina.ic :i cuprinde cel puin ur.!toarele ele.ente$ %& denu.irea :i sediul autorit!ii contractanteL (& o1iectul contractului de ac4i iie pu1lic!8acordului-cadru sau siste.ului de ac4i iie dina.icL

%+

?EM online R ?icionar e2plicati) al li.1ii ro.>ne& Legea nr& /**8(++%5 cu .odific!rile :i co.plet!rile ulterioare&

Pagina 1< din 75

#& dac! este ca ul5 denu.irea8nu.ele candidailor participani la procedur!L *& dac! este ca ul5 denu.irea8nu.ele candidailor selectai :i neselectai5 precu. :i .oti)ele care au stat la 1a a select!rii sau neselect!rii respecti)ilor candidaiL /& denu.irea8nu.ele ofertanilor participani la procedur!L 9& denu.irea8nu.ele ofertanilor respin:i :i .oti)ele care au stat la 1a a acestei deci iiL -& dac! este ca ul5 .oti)ele concrete pentru care una sau .ai .ulte dintre oferte au fost respinse ca ur.are a consider!rii preurilor pre entate ca fiind neo1i:nuit de sc! uteL J& denu.irea8nu.ele ofertantului8ofertanilor a c!rui8c!ror ofert! a fost declarat! c>:tig!toare :i .oti)ele care au stat la 1a a acestei deci iiL @& "n ca ul ofertantului8ofertanilor c>:tig!tori5 partea din contract pe care acesta8ace:tia au declarat c! o su1contractea !5 ".preun! cu denu.irea8nu.ele su1contractanilorL %+& dac! este ca ul5 ;ustificarea 4ot!r>rii de anulare a procedurii de atri1uire&

5.4. RE ULILE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE AC%I&I"IE PUBLIC

5.4.1. RE ULI

ENERALE

A56)3i6a6,a 0)n63a06an6. a3, )'*iga-ia 4, a 3,(1,06a 13in0i1ii*, pre)! ute la art& (5 alin& G(H din ordonana de urgen! "n relaia cu operatorii econo.ici interesai s! participe la procedura de atri1uire&

5.4.2. DE!INI"IA PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE I A CUMPRRII DIRECTE

P3)0,453i*, 4, a63i'5i3, a 0)n63a065*5i 4, a07i2i-i, 15'*i0. (5n6$

%& *i0i6a-ia 4,(07i(.5 respecti) procedura la care orice operator econo.ic interesat are dreptul de a depune ofertaL (& *i0i6a-ia 3,(638n(.5 respecti) procedura la care orice operator econo.ic are dreptul de a-:i depune candidatura5
ur.>nd ca nu.ai candidaii selectai s! ai1! dreptul de a depune ofertaL

#& 4ia*)g5* 0)91,6i6i+5 respecti) procedura la care orice operator econo.ic are dreptul de a-:i depune candidatura
:i prin care autoritatea contractant! conduce un dialog cu candidaii ad.i:i5 "n scopul identific!rii uneia sau .ai .ultor soluii apte s! r!spund! necesit!ilor sale5 ur.>nd ca5 pe 1a a soluiei8soluiilor5 candidaii selectai s! ela1ore e oferta final!L

*& n,g)0i,3,a5 respecti) procedura prin care autoritatea contractant! derulea ! consult!ri cu candidaii selectai :i
negocia ! clau ele contractuale5 inclusi) preul5 cu unul sau .ai .uli dintre ace:tia& 0egocierea poate fi$

*&%& negociere cu pu1licarea preala1il! a unui anun de participareL *&(& negociere f!r! pu1licarea preala1il! a unui anun de participareL /& 0,3,3,a 4, )/,36,5 respecti) procedura si.plificat! prin care autoritatea contractant! solicit! oferte de la .ai .uli
operatori econo.ici&

Pagina 2= din 75

9& autoritatea contractant! are dreptul de a organi a un 0)n053( 4, ()*5-ii5 respecti) o procedur! special! prin care
ac4i iionea !5 "ndeose1i "n do.eniul a.ena;!rii teritoriului5 al proiect!rii ur1anistice :i peisagistice5 al ar4itecturii sau "n cel al prelucr!rii datelor5 un plan sau un proiect5 prin selectarea acestuia pe 1a e concureniale de c!tre un ;uriu5 cu sau f!r! acordarea de pre.ii&

-& 9)4a*i6.-i (1,0ia*, 4, a63i'5i3, a 0)n63a065*5i 4, a07i2i-i, 15'*i0.# -&%& acordul R cadruL -&(& siste.ul de ac4i iie dina.icL -&#& licitaia electronic!&
R,g5*a g,n,3a*.# Autoritatea contractant! a3, )'*iga-ia de a atri1ui contractul de ac4i iie pu1lic! prin aplicarea procedurilor de atri1uire$ licitaie desc4is!5 sau licitaie restr>ns!&

A56)3i6a6,a 0)n63a06an6. a3, 43,165* 4, a a07i2i-i)na 4i3,06 13)45(,D (,3+i0ii (a5 *503.3i5 "n .!sura "n care )aloarea ac4i iiei5 esti.at! confor. pre)ederilor seciunii a (-a din cap& II din ordonana de urgen!5 nu dep!:e:te ec4i)alentul "n lei a pragului )aloric preci at la art& %@ din ordonana de urgen! pentru fiecare ac4i iie de produse5 ser)icii sau lucr!ri& Ac4i iia se reali ea ! pe 1a ! de docu.ent ;ustificati)5 care "n acest ca se consider! a fi contract de ac4i iie pu1lic!5 iar o1ligaia respect!rii pre)ederilor pre entei ordonane de urgen! se li.itea ! nu.ai la pre)ederile art& (+*5 alin& G(H din ordonana de urgen! GNautoritatea contractant! are o1ligaia de a asigura o1inerea :i p!strarea docu.entelor ;ustificati)e care do)edesc efectuarea oric!rei ac4i iii pu1liceDH S)e i su1capitolul /&#&%&T& Cu.p!rarea direct! n5 ,(6, o procedur! de atri1uire a:a cu. au fost ele definite la acest su1capitol&

5.4.3. E$CEP"II I INTERDIC"II

P3in ,L0,1-i,

%%

de la regula general!5 autoritatea contractant! are dreptul de a aplica celelalte proceduri de


%(

atri1uire5 prin utili area .i;loacelor electronice5 nu.ai "n circu.stanele specifice pre)! ute la

%H art& @* din ordonana de urgen! S4ia*)g 0)91,6i6i+TL (H art& %%+5 alin G%H din ordonana de urgen! Sn,g)0i,3, 05 15'*i0a3,a 13,a*a'i*. a 5n5i an5n- 4,
1a36i0i1a3,TL

#H art& %(( din ordonana de urgen! Sn,g)0i,3, /.3. 15'*i0a3,a 13,a*a'i*. a 5n5i an5n- 4, 1a36i0i1a3,TL *H art& %(* din ordonana de urgen! S0,3,3, 4, )/,36,T&
In6,34i0-ia 4, a 4i+i2a 0)n63a065* 4, a07i2i-i, 15'*i0.
13

%% %(

A se )edea contra)enia .enionat! la art& (@#5 lit& cH de la Cap& M CContra)enii :i sanciuniD din ordonaa de urgen!& Art& (+5 alin& G(H din ordonaa de urgen!&

Pagina 21 din 75

Autoritatea contractant! n5 a3, 43,165* 4, a 4i+i2a 0)n63a065* 4, a07i2i-i, 15'*i0. "n .ai .ulte contracte distincte de )aloare .ai .ic! :i nici de a utili a .etode de calcul care s! conduc! la o su1e)aluare a )alorii esti.ate a contractului de ac4i iie pu1lic!5 05 (0)15* de a e)ita aplicarea pre)ederilor ordonanei de urgen! care instituie o1ligaii ale autorit!ii contractante "n raport cu anu.ite praguri )alorice&

5.4.4. RE ULI DE ESTIMARE A VALORII CONTRACTULUI DE AC%I&I"IE PUBLIC

Autoritatea contractant! are o1ligaia de a esti.a )aloarea contractului de ac4i iie pu1lic! pe 1a a calcul!rii :i "nsu.!rii tuturor su.elor pl!ti1ile pentru "ndeplinirea contractului respecti)5 /.3. 6aLa 1, +a*)a3,a a4.5ga6.5 lu>nd "n considerare orice for.e de opiuni :i5 "n .!sura "n care acestea pot fi anticipate la .o.entul esti.!rii5 orice e)entuale supli.ent!ri sau .a;or!ri ale )alorii contractului& =aloarea esti.at! a contractului de ac4i iie pu1lic! tre1uie s! fie deter.inat! "nainte de iniierea procedurii de atri1uire a contractului respecti)& Aceast! )aloare tre1uie s! fie )ala1il! la .o.entul trans.iterii spre pu1licare a anunului de participare sau5 "n ca ul "n care procedura de atri1uire nu presupune pu1licarea unui astfel de anun5 la .o.entul trans.iterii in)itaiei de participare&

5.4.4.1. ESTIMAREA VALORII CONTRACTULUI DE !URNI&ARE

'n ca ul "n care5 prin atri1uirea contractului de furni are5 autoritatea contractant! ":i propune s! do1>ndeasc! produse care necesit! :i operaiuni8lucr!ri de instalare :i punere "n funciune5 atunci )aloarea esti.at! a acestui contract tre1uie s! includ! :i )aloarea esti.at! a operaiunilor8lucr!rilor respecti)e& 'n )ederea sta1ilirii )alorii unui contract de furni are tre1uie a)ute "n )edere ur.!toarele ca uri$ Ca25* 1# Autoritatea contractant! nu are "nc! sta1ilit! .odalitatea de do1>ndire a produselor& ?o1>ndirea produselor se poate reali a prin cu.p!rare "n rate5 "nc4iriere sau leasing5 cu sau f!r! opiune de cu.p!rare& Va*)a3,a ,(6i9a6. a acestui contract tre1uie s! fie considerat! ca fiind egal! cu cea .ai .are dintre )alorile ce corespund fiec!rui .od de do1>ndire a produselor& Ca25* 2# Autoritatea contractant! a sta1ilit .odalitatea de do1>ndire a produselor& ?o1>ndirea produselor se poate reali a prin cu.p!rare "n rate5 "nc4iriere sau leasing5 cu sau f!r! opiune de cu.p!rare& Va*)a3,a ,(6i9a6. a acestui contract se deter.in! "n funcie de durata contratului respecti)5 astfel$ %& dac! durata contractului este sta1ilit! :i este .ai .ic! sau egal! cu %( luni5 atunci )aloarea esti.at! tre1uie calculat! prin "nsu.area tuturor ratelor pl!ti1ile pe "ntreaga durat! a contractului respecti)L (& dac! durata contractului este sta1ilit! :i este .ai .are de %( luni5 atunci )aloarea esti.at! tre1uie calculat! prin "nsu.area )alorii totale a ratelor pl!ti1ile pe "ntreaga durat! a contractului respecti)5 la care se adaug! :i )aloarea re idual! esti.at! a produselor la sf>r:itul perioadei pentru care s-a "nc4eiat contractulL #& dac! contractul se "nc4eie pe o durat! nedeter.inat! sau dac! durata acestuia nu poate fi deter.inat! la data esti.!rii5 atunci )aloarea esti.at! tre1uie calculat! prin .ultiplicarea cu *J a )alorii ratei lunare pl!ti1ile& Ca25* 3# Autoritatea contractant! ":i propune s! re"nnoiasc! contractul "ntr-o perioad! dat!&
%#

A se )edea contra)enia .enionat! la art& (@#5 lit& aH de la Cap& M CContra)enii :i sanciuniD din ordonaa de urgen!&

Pagina 22 din 75

Va*)a3,a ,(6i9a6. a acestui contract tre1uie s! ai1! ca 1a ! de calcul$ %& fie )aloarea total! a tuturor contractelor de furni are si.ilare5 atri1uite "n ulti.ele %( luni5 a;ustat!5 dac! este posi1il5 cu .odific!rile pre)i i1ile ce pot sur)eni "n ur.!toarele %( luni "n pri)ina cantit!ilor ac4i iionate :i )alorilor aferenteL (& fie )aloarea esti.at! total! a tuturor contractelor de furni are si.ilare care se anticipea ! c! )or fi atri1uite "n ur.!toarele %( luni5 "ncep>nd din .o.entul pri.ei li)r!ri& Ca25* 4# Autoritatea contractant! ":i propune s! ac4i iione e produse si.ilare5 dar defalcate pe loturi& Autoritatea contractant! )a cu.p!ra produsele prin atri1uirea .ai .ultor contracte de furni are distincte pentru fiecare lot "n parte& Va*)a3,a ,(6i9a6. a acestui contract tre1uie deter.inat! prin "nsu.area )alorii tuturor loturilor& Ca25* 4.1# Autoritatea contractant! ":i propune s! ac4i iione e produse si.ilare5 dar defalcate pe loturi utili >nd procedura Ccerere de oferteD& 'n ca ul "n care )aloarea cu.ulat! a tuturor loturilor dep!:e:te pragul )aloric pre)! ut la a36. 124D *i6. a@ 4in )34)nan-a 4, 53g,n-.5 atunci autoritatea contractant! are dreptul de a aplica procedura cererii de ofert! nu.ai pentru loturile care "ndeplinesc5 "n .od cu.ulati)5 ur.!toarele condiii$ a& )aloarea esti.at!5 f!r! T=A5 a lotului respecti) este .ai .ic! sau egal! cu ec4i)alentul "n lei a -/&+++ euroL 1& )aloarea cu.ulat! a loturilor pentru care se aplic! procedura cererii de ofert! nu dep!:e:te (+, din )aloarea total! a produselor care ur.ea ! s! fie furni ate&

5.4.4.2. ESTIMAREA VALORII CONTRACTULUI DE SERVICII

Ca25* 1# Autoritatea contractant! nu poate anticipa preul total al ser)iciului5 dar poate esti.a un tarif .ediu lunar& Va*)a3,a ,(6i9a6. a acestui contract se deter.in! "n funcie de durata contratului respecti)5 astfel$ %& c>nd durata contractului este sta1ilit! :i nu dep!:e:te *J de luni5 atunci )aloarea esti.at! tre1uie calculat! a)>nd "n )edere "ntreaga durat! a contractuluiL (& c>nd durata contractului nu poate fi deter.inat! sau dep!:e:te *J de luni5 atunci )aloarea esti.at! tre1uie calculat! .ultiplic>nd )aloarea lunar! cu *J& Ca25* 2# Autoritatea contractant! ":i propune s! re"nnoiasc! contractul "ntr-o perioad! dat!& Va*)a3,a ,(6i9a6. a acestui contract tre1uie s! ai1! ca 1a ! de calcul$ %& fie )aloarea total! a tuturor contractelor de ser)icii si.ilare atri1uite "n ulti.ele %( luni5 a;ustat!5 dac! este posi1il5 cu .odific!rile pre)i i1ile ce pot sur)eni "n ur.!toarele %( luni5 "n pri)ina cantit!ilor ac4i iionate :i )alorilor aferenteL (& fie )aloarea esti.at! total! a tuturor contractelor de ser)icii si.ilare care se anticipea ! c! )or fi atri1uite "n ur.!toarele %( luni5 "ncep>nd din .o.entul pri.ei prestaii&

Ca25* 3# Autoritatea contractant! ":i propune s! ac4i iione e ser)icii si.ilare5 dar defalcate pe loturi& Autoritatea contractant! )a cu.p!ra ser)iciile prin atri1uirea .ai .ultor contracte de ser)icii distincte pentru fiecare lot "n parte& Va*)a3,a ,(6i9a6. a acestui contract tre1uie deter.inat! prin "nsu.area )alorii tuturor loturilor&

Pagina 23 din 75

Ca25* 3.1# Autoritatea contractant! ":i propune s! ac4i iione e ser)icii si.ilare5 dar defalcate pe loturi utili >nd procedura Ccerere de oferteD& 'n ca ul "n care )aloarea cu.ulat! a tuturor loturilor dep!:e:te pragul )aloric pre)! ut la a36. 124D *i6. '@ 4in )34)nan-a 4, 53g,n-.5 atunci autoritatea contractant! are dreptul de a aplica procedura cererii de ofert! nu.ai pentru loturile care "ndeplinesc5 "n .od cu.ulati)5 ur.!toarele condiii$ a& )aloarea esti.at!5 f!r! T=A5 a lotului respecti) este .ai .ic! sau egal! cu ec4i)alentul "n lei a -/&+++ euroL 1& )aloarea cu.ulat! a loturilor pentru care se aplic! procedura cererii de ofert! nu dep!:e:te (+, din )aloarea total! a ser)iciilor care ur.ea ! s! fie prestate& Ca25* 4# Autoritatea contractant! ":i propune s! ac4i iione e ser)icii de asigurare& Va*)a3,a ,(6i9a6. a acestor contracte de ser)icii se calculea ! pe 1a a pri.elor de asigurare ce ur.ea ! a fi pl!tite5 precu. :i a altor for.e de re.uneraii aferente ser)iciilor respecti)e& Ca25* 5# Autoritatea contractant! ":i propune s! ac4i iione e ser)icii 1ancare sau alte ser)icii financiare& Va*)a3,a ,(6i9a6. a acestor contracte de ser)icii se calculea ! pe 1a a ta2elor5 co.isioanelor5 do1>n ilor :i a oric!ror alte for.e de re.uneraii aferente ser)iciilor respecti)e& Ca25* 6# Autoritatea contractant! ":i propune s! ac4i iione e ser)icii de proiectare5 ur1anis.5 inginerie :i alte ser)icii te4nice& Va*)a3,a ,(6i9a6. a acestor contracte de ser)icii se calculea ! pe 1a a onorariilor ce ur.ea ! a fi pl!tite :i a oric!ror alte for.e de re.uneraii aferente ser)iciilor respecti)e&

5.4.4.3. ESTIMAREA VALORII CONTRACTULUI DE LUCRRI

Ca25* 1# Autoritatea contractant! pune la dispo iia e2ecutantului .ateriale5 utila;e5 ec4ipa.ente te4nologice necesare e2ecuiei lucr!rilor& Va*)a3,a ,(6i9a6. a acestui contract de lucr!ri se calculea ! prin includerea at>t a costului lucr!rii care ur.ea ! s! fie e2ecutat!5 c>t :i )aloarea total! a facilit!ilor oferite de c!tre autoritatea contractant!&

Ca25* 2# Autoritatea contractant! ac4i iionea ! un ansa.1lu de lucr!ri care presupune :i furni area de ec4ipa.ente5 instalaii5 utila;e sau alte dot!ri& Va*)a3,a ,(6i9a6. a acestui contract de lucr!ri se deter.in! a)>ndu-se "n )edere )aloarea total! a "ntregului ansa.1lu de lucr!ri&

Ca25* 3# Autoritatea contractant! ":i propune s! ac4i iione e lucr!ri5 dar defalcate pe loturi& Autoritatea contractant! )a cu.p!ra lucr!rile prin atri1uirea .ai .ultor contracte de lucr!ri distincte pentru fiecare lot "n parte& Va*)a3,a ,(6i9a6. a acestui contract tre1uie deter.inat! prin "nsu.area )alorii tuturor loturilor& Ca25* 3.1# Autoritatea contractant! ":i propune s! ac4i iione e lucr!ri5 dar defalcate pe loturi utili >nd procedura Ccerere de oferteD&

Pagina 24 din 75

'n ca ul "n care )aloarea cu.ulat! a tuturor loturilor dep!:e:te pragul )aloric pre)! ut la a36. 124D *i6. 0@ 4in )34)nan-a 4, 53g,n-.5 atunci autoritatea contractant! are dreptul de a aplica procedura cererii de ofert! nu.ai pentru loturile care "ndeplinesc5 "n .od cu.ulati)5 ur.!toarele condiii$ a& )aloarea esti.at!5 f!r! T=A5 a lotului respecti) este .ai .ic! sau egal! cu ec4i)alentul "n lei a /++&+++ euroL 1& )aloarea cu.ulat! a loturilor pentru care se aplic! procedura cererii de ofert! nu dep!:e:te (+, din )aloarea total! esti.at! a lucr!rii&

5.4.4.4. ESTIMAREA VALORII CONTRACTULUI ATRIBUIT PRIN OR ANI&AREA UNUI CONCURS DE SOLU"II

Va*)a3,a ,(6i9a6. care tre1uie luat! "n considerare se deter.in! astfel$

aH dac! concursul de soluii este organi at ca o procedur! independent!5 atunci )aloarea esti.at! include )aloarea
tuturor pre.iilor8su.elor care ur.ea ! a fi acordate concurenilor5 inclusi) )aloarea esti.at! a contractului de ser)icii care ar putea fi "nc4eiat ulterior5 confor. pre)ederilor a36. 122 *i6. 7@ Gnegociere f!r! pu1licarea preala1il! a unui anun de participareH (a5 a36. 252 *i6. i@ Gcontractul sectorialH 4in )34)nan-a 4, 53g,n-.5 "n ca ul "n care autoritatea contractant! nu a e2clus aceast! posi1ilitate "n anunul de participare la concursL 1H dac! concursul de soluii este organi at ca parte a unei proceduri de atri1uire a unui contract de ser)icii5 atunci )aloarea esti.at! luat! "n considerare este )aloarea esti.at! a contractului de ser)icii respecti)5 "n care se include )aloarea e)entualelor pre.ii8su.e care ur.ea ! a fi acordate concurenilor&

5.4.4.5. ESTIMAREA VALORII CONTRACTULUI ATRIBUIT PRIN GNC%EIEREA UNUI ACORDMCADRU

Va*)a3,a ,(6i9a6. se consider! a fi )aloarea .a2i.! esti.at!5 f!r! T=A5 a tuturor contractelor de ac4i iie pu1lic! ce se anticipea ! c! )or fi atri1uite "n 1a a acordului-cadru respecti)5 pe "ntreaga sa durat!&

5.4.4.6. ESTIMAREA VALORII CONTRACTULUI ATRIBUIT PRINTRMUN SISTEM DE AC%I&I"IE DINAMIC

Va*)a3,a ,(6i9a6. se consider! a fi )aloarea .a2i.! esti.at!5 f!r! T=A5 a tuturor contractelor de ac4i iie pu1lic! ce se anticipea ! c! )or fi atri1uite prin utili area siste.ului de ac4i iie dina.ic respecti)5 pe "ntreaga sa durat!&

Pagina 25 din 75

5.4.5. RE ULI DE ELABORARE A DOCUMENTA"IEI DE ATRIBUIRE

5.4.5.1. CON"INUTUL DOCUMENTA"IEI DE ATRIBUIRE

Autoritatea contractant! are o1ligaia de a preci a "n cadrul docu.entaiei de atri1uire orice cerin!5 criteriu5 regul! :i alte infor.aii necesare pentru a asigura ofertantului8candidatului o infor.are co.plet!5 corect! :i e2plicit! cu pri)ire la .odul de aplicare a procedurii de atri1uire
%*

&

D)059,n6a-ia 4, a63i'5i3, 63,'5i, (. 0513in4.5 f!r! a se li.ita la cele ce ur.ea !5 cel puin$ %& infor.aii generale pri)ind autoritatea contractant!5 "n special cu pri)ire la adres! - inclusi) telefon5 fa25 e-.ail -5 persoane de contact5 .i;loace de co.unicareL (& instruciuni pri)ind date li.it! care tre1uie respectate :i for.alit!i care tre1uie "ndeplinite "n leg!tur! cu participarea la procedura de atri1uireL #& dac! sunt solicitate5 cerinele .ini.e de calificare5 precu. :i docu.entele care ur.ea ! s! fie pre entate de ofertani8candidai pentru do)edirea "ndeplinirii criteriilor de calificare :i selecieL *& caietul de sarcini sau docu.entaia descripti)!5 aceasta din ur.! fiind utili at! "n ca ul aplic!rii procedurii de dialog co.petiti) sau de negociereL /& instruciuni pri)ind .odul de ela1orare :i de pre entare a propunerii te4nice :i financiareL 9& infor.aii detaliate :i co.plete pri)ind criteriul de atri1uire aplicat pentru sta1ilirea ofertei c>:tig!toareL -& instruciuni pri)ind .odul de utili are a c!ilor de atacL

J& infor.aii referitoare la clau ele contractuale o1ligatoriiL


@& instituiile co.petente de la care operatorii econo.ici pot o1ine infor.aii pri)ind regle.ent!rile referitoare la i.po itare :i la protecia .ediuluiL %+& regulile o1ligatorii referitoare la condiiile de .unc! :i de protecie a .uncii5 care sunt "n )igoare la ni)el naional :i care tre1uie respectate pe parcursul "ndeplinirii contractului de lucr!ri sau de ser)icii5 sau preci area instituiilor co.petente de la care operatorii econo.ici pot o1ine infor.aii detaliate pri)ind regle.ent!rile respecti)eL %%& solicitarea f!cut! de autoritatea contractant! c!tre operatorii econo.ici5 ca ace:tia s! .enione e "n oferta pre entat! faptul c! la ela1orarea acesteia au inut cont de o1ligaiile referitoare la condiiile de .unc! :i protecia .uncii&

5.4.5.2. CON"INUTUL CAIETULUI DE SARCININDOCUMENTA"IEI DESCRIPTIVE

?ocu.entaia descripti)! se utili ea ! "n ca ul aplic!rii procedurii de atri1uire Ndialog co.petiti)D sau NnegociereD5 cu cele dou! for.e ale sale&

%*

A se )edea contra)enia .enionat! la art& (@#5 lit& 1H de la Cap& M CContra)enii :i sanciuniD din ordonaa de urgen!&

Pagina 26 din 75

Caietul de sarcini conine5 "n .od o1ligatoriu5 (1,0i/i0a-ii 6,7ni0,5 care repre int! cerine5 prescripii5 caracteristici de natur! te4nic! ce per.it fiec!rui produs5 ser)iciu sau lucrare s! fie descris5 "n .od o1iecti)5 "n a:a .anier! "nc>t s! corespund! necesit!ii autorit!ii contractante& Specificaiile te4nice definesc5 dup! ca $ %& cerine pri)ind i.pactul asupra .ediului "ncon;ur!tor5 (& sigurana "n e2ploatare5 #& di.ensiuni5 *& ter.inologie5 /& si.1oluri5 9& teste :i .etode de testare5 -& a.1alare5 etic4etare5 J& .arcare :i instruciuni de utili are a produsului5 @& te4nologii :i .etode de producie5 %+& siste.e de asigurare a calit!ii :i condiii pentru certificarea confor.it!ii cu standarde rele)ante sau altele ase.enea&

%%& "n ca ul contractelor pentru lucr!ri5 specificaiile te4nice pot face referire$
%%&%& %%&(& la prescripii de proiectare :i de calcul al costurilor5 la )erificarea5 inspecia :i condiiile de recepie a lucr!rilor sau a te4nicilor5 procedeelor :i .etodelor de

e2ecuie5 %%&#& la orice alte condiii cu caracter te4nic pe care autoritatea contractant! este capa1il! s! le descrie5 "n

funcie :i de di)erse acte nor.ati)e :i regle.ent!ri generale sau specifice5 "n leg!tur! cu lucr!rile finali ate :i cu .aterialele sau alte ele.ente co.ponente ale acestor lucr!ri& K!r! a aduce atingere regle.ent!rilor te4nice naionale o1ligatorii5 "n .!sura "n care acestea sunt co.pati1ile cu dreptul co.unitar5 autoritatea contractant! are o1ligaia de a defini specificaiile te4nice$

aH fie prin referire5 de regul! "n ur.!toarea ordine de prioritate$


G%H la standarde naionale care adopt! standarde europene5 G(H la o.olog!ri te4nice europene5 G#H la standarde internaionale sau

G*H la alte referine de natur! te4nic! ela1orate de organis.e de standardi are europeneL "n ca ul "n care
acestea nu e2ist!5 atunci specificaiile te4nice se definesc prin referire la alte standarde5 o.olog!ri sau regle.ent!ri te4nice naionale pri)ind utili area produselor sau proiectarea5 calculul :i e2ecuia lucr!rilor& O3i0, a(6/,* 4, 3,/,3i3, 63,'5i, (. /i, En()-i6. 4, 9,n-i5n,a (a5 ,07i+a*,n6L 1H fie prin preci area perfor.anelor :i8sau cerinelor funcionale solicitate5 care tre1uie s! fie suficient de precis descrise "nc>t s! per.it! ofertanilor s! deter.ine o1iectul contractului de ac4i iie pu1lic!5 iar autorit!ii contractante s! atri1uie contractul respecti)L cH fie at>t prin preci area perfor.anelor :i8sau cerinelor funcionale solicitate5 astfel cu. sunt acestea pre)! ute la lit& 1H5 c>t :i prin referirea la standardele5 o.olog!rile te4nice5 specificaiile te4nice co.une5 pre)! ute la lit& aH5 ca .i;loc de pre u.ie a confor.it!ii cu ni)elul de perfor.an! :i cu cerinele funcionale respecti)eL

Pagina 27 din 75

dH fie prin preci area perfor.anelor :i8sau cerinelor funcionale solicitate5 astfel cu. sunt acestea pre)! ute la lit& 1H5 pentru anu.ite caracteristici5 :i prin referirea la standardele sau o.olog!rile te4nice5 pre)! ute la lit& aH5 pentru alte caracteristici& Ca25* 1# 'n ca ul "n care autoritatea contractant! define:te specificaiile te4nice din caietul de sarcini5 opt>nd pentru .odalitatea de la lit& aH5 a65n0i nici o ofert! nu poate fi respins! pe .oti) c! produsele sau ser)iciile pre)! ute "n propunerea te4nic! nu sunt confor.e cu specificaiile preci ate5 4a0. )/,36an65* 4,9)n(63,a2.5 prin orice .i;loc adec)at5 c! propunerea te4nic! pre entat! satisface "ntr-o .anier! ec4i)alent! cerinele autorit!ii contractante definite prin specificaiile te4nice& Ca25* 2# 'n ca ul "n care autoritatea contractant! define:te specificaiile te4nice din caietul de sarcini prin preci area perfor.anelor :i8sau cerinelor funcionale solicitate5 a65n0i nici o ofert! nu poate fi respins! 4a0. )/,36an65* 4,9)n(63,a2.5 prin orice .i;loc adec)at5 c! produsele5 ser)iciile sau lucr!rile oferite asigur! "ndeplinirea perfor.anelor sau cerinelor funcionale solicitate deoarece sunt confor.e cu$

aH un standard naional care adopt! un standard europeanL


1H o o.ologare te4nic! european!L cH o specificaie te4nic! co.un! utili at! "n Co.unitatea European!L dH un standard internaionalL eH alte regle.ent!ri te4nice ela1orate de organis.e de standardi are europene& At>t "n 0a25*1D c>t :i "n 0a25* 25 un .i;loc adec)at de a do)edi confor.itatea cu specificaiile te4nice solicitate "l poate repre enta$ dosarul te4nic al produc!torului sau un raport de "ncercare8testare e.is de un organis. recunoscut5 cu. ar fi5 dup! ca 5 un la1orator neutru de "ncerc!ri :i cali1rare sau un organis. de certificare :i inspecie care asigur! respectarea standardelor europene aplica1ile& Autoritatea contractant! are o1ligaia de a accepta certificate e.ise de organis.e recunoscute "n oricare dintre statele .e.1re ale Uniunii Europene& S, in6,32i0, 4,/ini3,a En 0ai,65* 4, (a30ini a unor specificaii te4nice care indic!$ o anu.it! origine5 surs!5 producie5 un procedeu special5 o .arc! de fa1ric! sau de co.er5 un 1re)et de in)enie5 o licen! de fa1ricaie5 care au ca efect fa)ori area sau eli.inarea anu.itor operatori econo.ici sau a anu.itor produse& P3in ,L0,1-i,5 se ad.ite o astfel de indicaie5 dar nu.ai "n .od e2cepional5 "n situaia "n care o descriere suficient de precis! :i inteligi1il! a o1iectului contractului nu este posi1il! :i nu.ai "nsoit! de .eniunea sau ec4i)alent&

Pagina 2B din 75

5.4.5.3. OB"INEREA DOCUMENTA"IEI DE ATRIBUIRE

Autoritatea contractant! are o1ligaia de a asigura o1inerea docu.entaiei de atri1uire de c!tre orice operator econo.ic 13in a(ig53a3,a a00,(5*5i 4i3,06D n,3,(63i0-i)na6 ;i 4,1*inD 13in 9i:*)a0, ,*,063)ni0,5 la coninutul docu.entaiei de atri1uire& P3in ,L0,1-i,5 "n situaia "n care ata:area docu.entaiei de atri1uire "n SEAP nu este posi1il! din .oti)e te4nice5 autoritatea contractant! are o1ligaia de a pune la dispo iia oric!rui operator econo.ic care a "naintat o solicitare "n acest sens sau5 dup! ca 5 c!ruia i s-a trans.is o in)itaie de participare a unui e2e.plar din docu.entaia de atri1uire5 pe suport 4>rtie ori pe suport .agnetic& 'n acest ca 5 autoritatea contractant! are o1ligaia de asigura o1inerea gratuit! a docu.entaiei de atri1uire pentru orice operator econo.ic care o ridic! direct de la sediul autorit!ii contractante sau de la alt! adres! indicat! de acesta& 'n ca ul "n care docu.entaia este trans.is! prin po:t!5 autoritatea contractant! are dreptul de a solicita operatorilor econo.ici care )or s! 1eneficie e de aceast! facilitate o plat! care nu tre1uie s! dep!:easc! "ns! costul aferent trans.iterii docu.entaiei respecti)e&

5.4.6. RE ULI DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE

6rice operator econo.ic are dreptul de a participa5 indi)idual sau "ntr-un grup de operatori5 la procedura de atri1uire& Pa36i0i1a3,a a6,*i,3,*)3 13)6,:a6,# Autoritatea contractant! are dreptul de a i.pune ca participarea la procedura de atri1uire s! fie per.is! nu.ai unor ateliere prote;ate sau acelor ofertani care se anga;ea ! s! "ndeplineasc! contractul "n conte2tul unor progra.e de anga;are prote;at!5 "n cadrul c!rora .a;oritatea anga;ailor i.plicai sunt persoane cu di a1ilit!i5 care5 prin natura sau gra)itatea deficienelor lor5 nu pot e2ercita o acti)itate profesional! "n condiii nor.ale& A()0i,3,a En63, )1,3a6)3ii ,0)n)9i0i# Eai .uli operatori econo.ici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune candidatur! sau ofert! co.un!5 f!r! a fi o1ligai s! ":i legali e e din punct de )edere for.al asocierea& A56)3i6a6,a 0)n63a06an6. a3, 43,165* de a solicita ca asocierea s! fie legali at! nu.ai "n ca ul "n care oferta co.un! este declarat! c>:tig!toare :i nu.ai dac! o astfel de .!sur! repre int! o condiie necesar! pentru 1una "ndeplinire a contractului&

S5'0)n63a06a3,a# K!r! a i se di.inua r!spunderea "n ceea ce pri)e:te .odul de "ndeplinire a )iitorului contract de ac4i iie pu1lic!5 )/,36an65* a3, 43,165* 4, a in0*54, En 13)15n,3,a 6,7ni0. 1)(i'i*i6a6,a 4, a (5'0)n63a06a ) 1a36, 4in 0)n63a065* 3,(1,06i+& 'n ca ul "n care autoritatea contractant! solicit!5 ofertantul are o1ligaia de a preci a partea8p!rile din contract pe care ur.ea ! s! le su1contracte e :i datele de recunoa:tere ale su1contractanilor propu:i& O/,36a3,a 1, 9ai 95*6, *)653i# K!r! a afecta posi1ilitatea operatorilor econo.ici de a oferta pe .ai .ulte loturi diferite5 candidatul8ofertantul nu are dreptul ca "n cadrul aceleia:i proceduri$ aH s! depun! dou! sau .ai .ulte candidaturi8oferte indi)iduale :i8sau co.une5 su1 sanciunea e2cluderii din co.petiie a tuturor candidaturilor8ofertelor "n cau !L

Pagina 2< din 75

1H s! depun! ofert! indi)idual!8co.un! :i s! fie no.inali at ca su1contractant "n cadrul unei alte oferte5 su1 sanciunea e2cluderii ofertei indi)iduale sau5 dup! ca 5 a celei "n care este ofertant asociat& Gn63,13in4,3i*, a/i*ia6,# Prin "ntreprindere afiliat! se "nelege orice su1iect de drept$ aH asupra c!ruia un alt su1iect de drept poate e2ercita5 direct sau indirect5 o influen! do.inant!L sau 1H care poate e2ercita o influen! do.inant! asupra altui su1iect de dreptL sau cH care5 ca ur.are a asocierii cu un su1iect de drept5 se afl! su1 influena do.inant! a unui alt su1iect de drept& Gn63,13in4,3i*, a/i*ia6, a5 43,165* 4, a 1a36i0i1a En 0a435* a0,*,ia;i 13)0,453i 4, a63i'5i3,5 dar nu.ai "n ca ul "n care participarea acestora nu este de natur! s! distorsione e concurena&

5.4.7. RE ULI DE PUBLICARE

Ti153i*, 4, an5n-53i# Autoritatea contractant! are o1ligaia de a asigura transparena atri1uirii contractelor de ac4i iie pu1lic! :i "nc4eierii acordurilor-cadru prin pu1licarea$ %& anunurilor de intenie5 (& anunurilor de participare5 #& anunurilor de atri1uire& A56)3i6a6,a 0)n63a06an6. a3, )'*iga-ia 4, a 63an(9i6, (13, 15'*i0a3, an5n-53i*, 9ai (5( 9,n-i)na6, 0.63, )1,3a6)35* SEAPD 56i*i28n4 En a0,(6 (,n( n59ai 9i:*)a0, ,*,063)ni0,. A0<EAP +,3i/i0. fiecare anun trans.is de c!tre autoritatea contractant! pentru pu1licare "n SEAP5 "n .!sura "n care anunul respecti) este "n leg!tur! cu aplicarea procedurii de atri1uire a unui contract cu o )aloare esti.at! .ai .are dec>t pragurile )alorice pre)! ute la art& %(* din ordonana de urgen!& 'n ter.en de dou! ile lucr!toare de la data pri.irii anunului "n SEAP5 A0<EAP are o1ligaia$ aH fie s! e.it! c!tre operatorul SEAP acceptul de pu1licare pentru anunul respecti)5 "n ca ul "n care "n ur.a )erific!rii nu se constat! erori8o.isiuni de co.pletareL 1H fie s! resping! pu1licarea anunului5 "n ca ul "n care se constat! erori8o.isiuni de co.pletare5 infor.>nd totodat! autoritatea contractant! asupra acestei deci ii5 precu. :i asupra .odului "n care erorile8o.isiunile pot fi re.ediate&

5.4.7.1. ANUN"UL DE INTEN"IE

Autoritatea contractant! are dreptul de a pu1lica un anun de intenie indiferent de procedura de atri1uire pe care dore:te s! o aplice "n ca ul atri1uirii unui contract8acord-cadru de ac4i iie pu1lic!5 f!r! ca pu1licarea acestuia s! cree e acesteia o1ligaia de a efectua respecti)a ac4i iie pu1lic!& Autoritatea contractant! are o1ligaia de a pu1lica un anun de intenie "n ur.!toarele situaii$ %& "n ca ul procedurii de atri1uire Nlicitaie desc4is!D5 c>nd ur.!re:te s! 1eneficie e de reducerea perioadei cuprins! "ntre data trans.iterii anunului de participare spre pu1licare "n P6UE :i data li.it! de depunere a ofertelorL

Pagina 3= din 75

(& "n ca ul procedurii de atri1uire Nlicitaie restr>ns!D5 c>nd ur.!re:te s! 1eneficie e de reducerea perioadei cuprins! "ntre data trans.iterii anunului de participare spre pu1licare "n P6UE :i data li.it! de depunere a ofertelorL

#& "n ca ul "n care )aloarea total! esti.at! a contractelor8acordurilor-cadru5 care ur.ea ! s! fie atri1uite8"nc4eiate "n
ur.!toarele %( luni pentru ac4i iionarea de produse din aceea:i grup! CP=5 este egal! sau .ai .are dec>t ec4i)alentul "n lei a -/+&+++ euroL

*& "n ca ul "n care )aloarea total! esti.at! a contractelor8acordurilor-cadru5 care ur.ea ! s! fie atri1uite8"nc4eiate "n
ur.!toarele %( luni pentru ac4i iionarea de ser)icii care sunt din aceea:i categorie din punct de )edere al .odului de grupare din ane2a nr& (A5 este egal! sau .ai .are dec>t ec4i)alentul "n lei a -/+&+++ euroL

/& "n ca ul "n care )aloarea esti.at! a contractelor8acordurilor-cadru5 care ur.ea ! s! fie atri1uite8"nc4eiate "n
ur.!toarele %( luni pentru ac4i iionarea de lucr!ri5 este egal! sau .ai .are dec>t ec4i)alentul "n lei a /&+++&+++ euro&

5.4.7.2. ANUN"UL DE PARTICIPARE

Autoritatea contractant! are o1ligaia de a pu1lica un anun de participare a65n0i 08n4$ %& iniia ! procedura de licitaie desc4is!5 licitaie restr>ns!5 dialog co.petiti) sau negociere cu pu1licarea preala1il! a unui anun de participare5 pentru atri1uirea contractului de ac4i iie pu1lic! sau pentru "nc4eierea acordului-cadruL (& lansea ! un siste. dina.ic de ac4i iieL #& iniia ! procesul de atri1uire a unui contract de ac4i iie pu1lic! printr-un siste. dina.ic de ac4i iiiL *& organi ea ! un concurs de soluii& Un4, (, 15'*i0. O Anunul de participare se pu1lic! "n$ SEAPL P6UE "n toate situaiile "n care$ o autoritatea contractant! se "ncadrea ! "n una dintre categoriile pre)! ute la art& J lit& aH - cH5 iar )aloarea esti.at! a contractului8acordului-cadru de furni are sau de ser)icii care ur.ea ! s! fie atri1uit8"nc4eiat este .ai .are dec>t ec4i)alentul "n lei a %(/&+++ euroL o autoritatea contractant! se "ncadrea ! "n una dintre categoriile pre)! ute la art& J lit& dH sau eH5 iar )aloarea esti.at! a contractului8acordului-cadru de furni are sau de ser)icii care ur.ea ! s! fie atri1uit8"nc4eiat este .ai .are dec>t ec4i)alentul "n lei a *++&+++ euroL o )aloarea esti.at! a contractului8acordului-cadru de lucr!ri care ur.ea ! s! fie atri1uit8"nc4eiat este .ai .are dec>t ec4i)alentul "n lei a /&+++&+++ euro&

5.4.7.3. ANUN"UL DE ATRIBUIRE

Autoritatea contractant! are o1ligaia de a trans.ite spre pu1licare un anun de atri1uire "n cel .ult *J de ile dup! ce$

Pagina 31 din 75

%& a finali at procedura de atri1uire - licitaie desc4is!5 licitaie restr>ns!5 dialog co.petiti)5 negociere cu8f!r! pu1licarea preala1il! a unui anun de participare5 cerere de oferte - prin atri1uirea contractului de ac4i iie pu1lic! sau "nc4eierea acordului-cadruL (& a finali at un concurs de soluii prin sta1ilirea concurentului c>:tig!torL #& a atri1uit un contract de ac4i iie pu1lic! printr-un siste. dina.ic de ac4i iii&

5.4.B. RE ULI DE COMUNICARE I DE TRANSMITERE A DATELOR

6rice co.unicare5 solicitare5 infor.are5 notificare :i altele ase.enea5 tre1uie s! fie trans.ise "n scris& 6rice docu.ent scris tre1uie "nregistrat "n .o.entul trans.iterii5 respecti) "n .o.entul pri.irii& Co.unicarea5 trans.iterea :i stocarea infor.aiilor se reali ea ! astfel "nc>t s! se asigure integritatea :i confidenialitatea datelor respecti)e& ?ocu.entele scrise pot fi trans.ise prin oricare dintre ur.!toarele .odalit!i$ %& prin po:t!L (& prin fa2L #& prin .i;loace electroniceL *& prin orice co.1inaie a celor pre)! ute la punctele %-#& Autoritatea contractant! are dreptul de a i.pune5 "n docu.entaia de atri1uire5 .odalit!ile de co.unicare pe care intenionea ! s! le utili e e pe parcursul aplic!rii procedurii& 'n ca ul "n care docu.entele se trans.it prin .i;loace electronice5 acestora le sunt aplica1ile pre)ederile legale referitoare la se.n!tura electronic!
%/

&

6peratorul econo.ic are dreptul de a trans.ite o solicitare de participare la procedura de atri1uire utili >nd .i;loacele de co.unicare electronice& 'n acest ca 5 autoritatea contractant! are o1ligaia de a preci a "n anunul de participare aceast! cerin!5 precu. :i ter.enul "n care aceasta tre1uie "ndeplinit!
%9

&

5.4.<. RE ULI DE EVITARE A CON!LICTULUI DE INTERESE

Pe parcursul aplic!rii procedurii de atri1uire5 autoritatea contractant! are o1ligaia de a lua toate .!surile necesare pentru a e)ita situaiile de natur! s! deter.ine apariia unui conflict de interese :i8sau .anifestarea concurenei neloiale& Persoana fi ic! sau ;uridic! care a participat la "ntoc.irea docu.entaiei de atri1uire are dreptul5 "n calitate de operator econo.ic5 de a fi ofertant5 ofertant asociat sau su1contractant5 dar nu.ai "n ca ul "n care i.plicarea sa "n ela1orarea docu.entaiei de atri1uire nu este de natur! s! distorsione e concurena& Persoanele fi ice sau ;uridice care particip! direct "n procesul de )erificare8e)aluare a candidaturilor8 ofertelor n5 a5 43,165* 4, a /i 0an4i4a6D )/,36an6D )/,36an6 a()0ia6 (a5 (5'0)n63a06an65 su1 sanciunea e2cluderii din procedura de atri1uire&

%/ %9

Art& 9%5 alin& G#H din ordonaa de urgen!& Art& 9(5 alin& G(H din ordonaa de urgen!&

Pagina 32 din 75

N5 a5 43,165* (. /i, i91*i0a-i En 13)0,(5* 4, +,3i/i0a3,N,+a*5a3, a 0an4i4a653i*)3N)/,36,*)3 539.6)a3,*, 1,3()an,$ %& persoane care dein p!ri sociale5 p!ri de interes5 aciuni din capitalul su1scris al unuia dintre ofertani8candidai sau su1contractani ori persoane care fac parte din consiliul de ad.inistraie8organul de conducere sau de super)i are a unuia dintre ofertani8candidai sau su1contractaniL (& so8soie5 rud! sau afin5 p>n! la gradul al patrulea inclusi)5 cu persoane care fac parte din consiliul de ad.inistraie8organul de conducere sau de super)i are a unuia dintre ofertani8candidaiL #& persoane despre care se constat! c! pot a)ea un interes de natur! s! le afecte e i.parialitatea pe parcursul procesului de )erificare8e)aluare a candidaturilor8ofertelor& O1,3a6)35* ,0)n)9i0 n5 a3, 43,165* 4, a anga:a5 "n scopul "ndeplinirii contractului de ac4i iie pu1lic!5 persoane fi ice sau ;uridice care au fost i.plicate "n procesul de )erificare8e)aluare a candidaturilor8ofertelor depuse "n cadrul aplic!rii unei proceduri de atri1uire5 1, 1a3053(5* 5n,i 1,3i)a4, 4, 0,* 15-in 12 *5ni 4, *a En07,i,3,a 0)n63a065*5i5 su1 sanciunea nulit!ii contractului respecti) pentru cau a i.oral!& S6a'i*i3,a g3a45*5i 4, 354,ni, 17# <udenia este leg!tura 1a at! pe descendena unei persoane dintr-o alt! persoan! sau pe faptul c! .ai .ulte persoane au un ascendent co.un& 'n pri.ul ca rudenia este "n linie dreapt!5 iar "n al doilea "n linie colateral!& <udenia "n linie dreapt! poate fi ascendent! sau descendent!& 7radul de rudenie se sta1ile:te astfel$ aH "n linie dreapt!5 dup! nu.!rul na:terilorL astfel5 fiul :i tat!l sunt rude "n gradul "nt>i5 nepotul de fiu :i 1unicul sunt rude "n gradul al doileaL 1H "n linie colateral!5 dup! nu.!rul na:terilor5 urc>nd de la una dintre rude p>n! la ascendentul co.un :i co1or>nd de la acesta p>n! la cealalt! rud!L astfel5 fraii sunt rude "n gradul al doilea5 unc4iul :i nepotul "n gradul al treilea5 )erii pri.ari "n gradul al patrulea&

5.5. ETAPELE GN ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE AC%I&I"IE PUBLIC

Autoritatea contractant! are o1ligaia de a sta1ili5 pe de o parte5 data trans.iterii spre pu1licare a anunului de participare sau data trans.iterii in)itaiei de participare :i5 pe de alt! parte5 data li.it! pentru depunerea ofertelor8candidaturilor5 astfel "nc>t operatorii econo.ici interesai s! 1eneficie e de un inter)al de ti.p adec)at :i suficient pentru ela1orarea ofertelor :i pentru preg!tirea docu.entelor de calificare care sunt solicitate prin docu.entaia de atri1uire& Autoritatea contractant! are o1ligaia de a prelungi perioada pentru ela1orarea ofertelor "n ca ul "n care acestea nu pot fi ela1orate dec>t dup! )i itarea a.plasa.entelor sau dup! consultarea la faa locului a unor docu.ente-ane2! la caietul de sarcini5 precu. :i "n ca ul "n care autoritatea contractant! nu are posi1ilitatea de a trans.ite docu.entaia de atri1uire sau r!spunsul la solicitarea de clarific!ri "n ter.enele li.it! sta1ilite de ordonana de urgen!5 de:i a pri.it "n ti.p util o solicitare "n acest sens& 'ntr-o astfel de situaie5 data li.it! de depunere a ofertelor se decalea ! cu o

%-

Art& */ :i *9 din Codul Ka.iliei

Pagina 33 din 75

perioad! suficient!5 astfel "nc>t orice operator econo.ic interesat s! dispun! de un ti.p re ona1il necesar pentru o1inerea infor.aiilor co.plete :i rele)ante pentru ela1orarea ofertei& 'n cele ce ur.ea ! se pre int! "n for.! succint!5 pun>ndu-se accentul pe .i;loacele electronice de atri1uire5 etapele "n care se desf!:oar! procedurile de atri1uire .enionate la su1punctul /&*&(& din pre enta lucrare&

5.5.1. LICITA"IA DESC%IS

Procedura de licitaie desc4is! se desf!:oar!5 de regul!5 "ntr-o singur! etap!& Autoritatea contractant! are dreptul de a decide organi area unei etape supli.entare de licitaie electronic!5 ca "n care are o1ligaia de a anuna aceast! deci ie "n anunul de participare :i "n docu.entaia de atri1uire& In cadrul acestui su1capitol se pre int! ele.entele general )ala1ile :i pentru celelalte proceduri de atri1uire5 ur.>nd ca5 pentru acestea din ur.! s! se pre inte ele.entele specifice&

5.5.1.1. PUBLICAREA ANUN"ULUI DE PARTICIPARE

Procedura de licitaie desc4is! se desf!:oar!5 de regul!5 "ntr-o singur! etap!& 'n ca ul "n care autoritatea contractant! decide desf!:urarea procedurii prin atri1utul 6KKLI0E5 atunci aceasta are dreptul de a decide organi area unei etape supli.entare de licitaie electronic!& Indiferent de atri1utul procedurii5 6KKLI0E sau 60LI0E5 licitaia electronic! se iniia ! prin pu1licarea "n SEAP5 "n confor.itate cu pre)ederile art& // din ordonana de urgen!5 a unui anun de participare prin care se solicit! operatorilor econo.ici interesai depunerea ofertelor& ?ata pu1lic!rii anunului de participare este "n funcie de tipul autorit!ii contractante
%J

5 de tipul contractului8acordului cadru pe care autoritatea contractant! ur.ea ! s!-l atri1uie :i


%@

de )aloarea esti.at! a acestuia Astfel$

&

aH dac! )aloarea esti.at! a contractului8acordului cadru de ac4i iie pu1lic! este .ai .are dec>t )aloarea
esti.at! pre)! ut! la art& //5 alin& G(H din ordonana de urgen!5 atunci perioada cuprins! "ntre data trans.iterii anunului de participare spre pu1licare "n SEAP :i data li.it! de depunere a ofertelor tre1uie s! fie de cel puin /( de ile& <educerea ter.enului$ Ca ul %$ dac! autoritatea contractant! a pu1licat un anun de intenie referitor la contractul de ac4i iie pu1lic! ce ur.ea ! s! fie atri1uit5 aceasta are dreptul de a reduce perioada .enionat! la litera aH de .ai sus p>n! la #9 de ile& Aceast! reducere este per.is! "n ca ul "n care anunul de intenie a coninut toate infor.aiile care sunt pre)! ute pentru anunul de participare R "n .!sura "n care acestea sunt cunoscute la data pu1lic!rii anunului de intenie R :i a
%J %@

Art& J din ordonana de urgen!& Art& //5 alin& G(H din ordonana de urgen!&

Pagina 34 din 75

fost trans.is spre pu1licare cu cel .ult %( luni :i cu cel puin /( de ile "nainte de data trans.iterii spre pu1licare a anunului de participare& Ca ul ($ dac! anunul de participare este trans.is5 "n for.at electronic5 spre pu1licare "n P6UE5 perioadele G/( de ile :i respecti) de #9 de ileH se pot reduce cu - ile& Ca ul #$ dac! autoritatea contractant! pu1lic! "n SEAP "ntreaga docu.entaie de atri1uire :i per.ite5 "ncep>nd cu data pu1lic!rii anunului de participare5 accesul direct :i nerestricionat al operatorilor econo.ici la aceast! docu.entaie5 atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada de /( de ile5 precu. :i cele re ultate "n ca ul ( cu / ile&

1H dac! )aloarea esti.at! a contractului8acordului cadru de ac4i iie pu1lic! este egal! sau .ai .ic! dec>t
)aloarea esti.at! pre)! ut! la art& //5 alin& G(H din ordonana de urgen!5 atunci perioada cuprins! "ntre data trans.iterii anunului de participare spre pu1licare "n SEAP :i data li.it! de depunere a ofertelor tre1uie s! fie de cel puin (+ de ile& <educerea ter.enului$ Ca ul %$ dac! autoritatea contractant! pu1lic! "n SEAP "ntreaga docu.entaie de atri1uire :i per.ite5 "ncep>nd cu data pu1lic!rii anunului de participare5 accesul direct :i nerestricionat al operatorilor econo.ici la aceast! docu.entaie5 atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada de (+ de ile cu / ile&

5.5.1.2. ACCESUL LA DOCUMENTA"IA DE ATRIBUIRE

Autoritatea contractant! are o1ligaia de a asigura o1inerea gratuit! a docu.entaiei de atri1uire de c!tre orice operator econo.ic prin asigurarea accesului direct5 nerestricionat :i deplin5 prin .i;loace electronice5 la coninutul docu.entaiei de atri1uire5 prin postarea "n SEAP a unui fi:ier electronic& 6rice operator econo.ic interesat are dreptul de a solicita clarific!ri pri)ind docu.entaia de atri1uire& Autoritatea contractant! are o1ligaia de a r!spunde la orice clarificare solicitat! "n .a2i. # ile lucr!toare de la pri.irea unei astfel de solicit!ri din partea operatorului econo.ic& 'n .!sura "n care clarific!rile sunt solicitate "n ti.p util5 r!spunsul autorit!ii contractante la aceste solicit!ri tre1uie s! fie trans.is nu .ai t>r iu de 9 ile "nainte de data li.it! sta1ilit! pentru depunerea ofertelor& 'n ca ul "n care operatorul econo.ic nu a trans.is solicitarea de clarificare "n ti.p util5 pun>nd astfel autoritatea contractant! "n i.posi1ilitate de a respecta ter.enul .a2i. de r!spuns de # ile lucr!toare5 aceasta din ur.! are5 totu:i5 o1ligaia de a r!spunde la solicitarea de clarificare "n .!sura "n care perioada necesar! pentru ela1orarea :i trans.iterea r!spunsului face posi1il! pri.irea acestuia de c!tre operatorii econo.ici "nainte de data li.it! de depunere a ofertelor& At>t solicitarea de clarificare a operatorului econo.ic5 c>t :i r!spunsul autorit!ii contractante la solicitare tre1uie efectuat! utili >nd facilit!ile SEAP&

5.5.1.3. CRITERIILE DE CALI!ICARE I DE SELEC"IE

Pagina 35 din 75

'n ca ul "n care autoritatea contractant! solicit! "ndeplinirea de c!tre candidai a unor criterii de calificare5 aceasta are o1ligaia de a introduce "n SEAP infor.aii referitoare la for.a :i condiiile "n care se de.onstrea ! "ndeplinirea de c!tre operatorii econo.ici a acestor criterii5 precu. :i ter.enul "n care esti.ea ! c! )a finali a )erificarea "ndeplinirii criteriilor de calificare& 'n ca ul "n care prin docu.entaia de atri1uire s-a solicitat "ndeplinirea unor criterii de calificare5 operatorii econo.ici introduc "n SEAP5 ".preun! cu oferta5 :i infor.aiile necesare de.onstr!rii "ndeplinirii criteriilor de calificare5 "n condiiile solicitate de c!tre autoritatea contractant!& 'n situaia "n care pentru a de.onstra "ndeplinirea anu.itor criterii de calificare autoritatea contractant! a solicitat pre entarea unor docu.ente5 atunci acestea tre1uie trans.ise "n SEAP "n for.at electronic5 se.nate cu se.n!tur! electronic!& Autoritatea contractant! are dreptul de a solicita pre entarea de .ostre ale produselor care ur.ea ! s! fie furni ate "n cursul "ndeplinirii )iitorului contract5 ca "n care tre1uie s! preci e e "n cuprinsul docu.entaiei de atri1uire .odalitatea de pre entare a acestora& =erificarea .odului de "ndeplinire a criteriilor de calificare de c!tre fiecare ofertant :i responsa1ilitatea re ultatului acestei )erific!ri re)in co.isiei de e)aluare constituite "n cadrul autorit!ii contractante&

5.5.1.4. CONDI"IILE DE ANULARE A PROCEDURII

Autoritatea contractant! nu are dreptul s! solicite .odificarea5 iar operatorul SEAP nu are dreptul s! .odifice infor.aiile de natur! s! afecte e funcionarea siste.ului infor.atic5 cu. ar fi5 f!r! a se li.ita la cele ce ur.ea !$ aH criteriile de calificare :i selecieL 1H criteriile de atri1uire :i5 dup! ca 5 factorii de e)aluare :i8sau algorit.ul de calculL cH cantitatea produselor5 ser)iciilor sau di.ensiunea lucr!rilorL dH codul CP=& 'n situaia "n care se constat! erori sau o.isiuni cu pri)ire la infor.aiile pre)! ute .ai sus5 autoritatea contractant! are o1ligaia de a dispune anularea procedurii de atri1uire5 consider>ndu-se5 i.plicit5 c! se "ndeplinesc condiiile pre)! ute la art& (+@ alin& G%H lit& dH din ordonana de urgen!&

5.5.1.5. DEPUNEREA O!ERTEI I DESC%IDEREA ACESTEIA. RESPIN EREA O!ERTEI. O!ERTA INACCEPTABILD NECON!ORMD ADMISIBIL I CATI TOARE

6rice operator econo.ic "nregistrat "n SEAP are dreptul de a trans.ite ofert!& Autoritatea contractant! are o1ligaia de a desc4ide ofertele la data5 ora :i adresa indicate "n anunul de participare5 "n .!sura "n care nu a de)enit inciden! o1ligaia pri)ind decalarea ter.enului de depunere a ofertelor5 cu e2cepia ca ului "n care ter.enul de depunere a ofertelor a fost decalat "n ur.a suspend!rii procedurii
(+

&

6peratorul econo.ic are dreptul de a trans.ite oferta nu.ai "n for.at electronic :i nu.ai p>n! la data li.it! de depunere a ofertelor pre)! ut! "n anunul de participare& At>t ele.entele propunerii te4nice specifice produselor5

(+

A se )edea contra)enia .enionat! la art& (@#5 lit& nH de la Cap& M CContra)enii :i sanciuniD din ordonaa de urgen!&

Pagina 36 din 75

ser)iciilor sau lucr!rilor ofertate5 c>t :i ele.entele propunerii financiare sunt trans.ise "n SEAP de c!tre operatorul econo.ic& 'n ca ul "n care5 "n scopul )erific!rii confor.it!ii propunerii te4nice cu cerinele caietului de sarcini sau "n scopul )erific!rii propunerii financiare5 autoritatea contractant! solicit! pre entarea anu.itor docu.ente5 acestea tre1uie trans.ise "n SEAP "n for.at electronic5 se.nate cu se.n!tur! electronic! Ga se )edea punctul /&9&(&(& din pre enta lucrareH& 'n ca ul "n care5 din .oti)e te4nice5 nu este posi1il! trans.iterea anu.itor docu.ente "n for.at electronic prin inter.ediul SEAP5 docu.entele respecti)e se trans.it autorit!ii contractante "n for.a :i utili >ndu-se .odalitatea de co.unicare solicitate de aceasta5 cu respectarea pre)ederilor ordonanei de urgen! cu pri)ire la regulile de co.unicare :i trans.itere a datelor& 6rice operator econo.ic are dreptul de a participa la desc4iderea ofertelor& 'n cadrul :edinei de desc4idere nu este per.is! respingerea niciunei oferte5 cu e2cepia celor care se "ncadrea ! "ntr-una dintre ur.!toarele situaii$ aH au fost depuse dup! data :i ora R li.it! de depunere sau la o alt! adres! dec>t cele sta1ilite "n anunul de participareL 1H nu sunt "nsoite de garania de participare5 "n cuantu.ul5 for.a :i a)>nd perioada de )ala1ilitate solicitate "n docu.entaia de atri1uire& Uedina de desc4idere se finali ea ! printr-un proces R )er1al se.nat de .e.1rii co.isiei de e)aluare :i de repre entani ai operatorilor econo.ici pre eni la :edin!5 "n care se conse.nea !$ %& .odul de desf!:urare a :edinei respecti)e5 (& aspectele for.ale constatate la desc4iderea ofertelor5 #& ele.entele principale ale fiec!rei oferte5 conse.n>ndu-se totodat! lista docu.entelor depuse de fiecare operator econo.ic "n parte& Autoritatea contractant! are o1ligaia de a trans.ite un e2e.plar al procesului R )er1al tuturor operatorilor econo.ici participani la procedura de atri1uire5 "n cel .ult o i lucr!toare de la desc4idere5 indiferent dac! ace:tia au fost sau nu pre eni la :edina respecti)!& 6rice deci ie cu pri)ire la calificarea8selecia ofertanilor8candidailor sau5 dup! ca 5 cu pri)ire la e)aluarea ofertelor se adopt! de c!tre co.isia de e)aluare "n cadrul unor :edine ulterioare :edinei de desc4idere a ofertelor& 'n ca ul "n care5 "n cadrul docu.entaiei de atri1uire5 a fost pre)! ut! o1ligaia "ndeplinirii unor criterii de calificare5 astfel cu. sunt acestea pre)! ute la art& %-9 din ordonana de urgen!5 co.isia de e)aluare are o1ligaia )erific!rii .odului de "ndeplinire a acestor criterii de c!tre fiecare ofertant "n parte& Co.isia de e)aluare are o1ligaia de a anali a :i de a )erifica fiecare ofert! at>t din punct de )edere al ele.entelor te4nice propuse5 c>t :i din punct de )edere al aspectelor financiare pe care le i.plic!& P3)15n,3,a 6,7ni0. tre1uie s! corespund! cerinelor .ini.e pre)! ute "n caietul de sarcini& P3)15n,3,a /inan0ia3. tre1uie s! se "ncadre e "n li.ita fondurilor care pot fi disponi1ili ate pentru "ndeplinirea contractului de ac4i iie pu1lic! respecti)& Pe parcursul anali !rii :i )erific!rii docu.entelor pre entate de ofertani5 co.isia de e)aluare are dreptul de a solicita oric>nd clarific!ri sau co.plet!ri ale docu.entelor pre entate de ace:tia pentru de.onstrarea "ndeplinirii criteriilor de calificare5 astfel cu. sunt acestea pre)! ute la art& %-9 din ordonana de urgen!5 sau pentru de.onstrarea confor.it!ii ofertei cu cerinele solicitate& O/,36a ,(6, 0)n(i4,3a6. ina00,16a'i*. "n ur.!toarele situaii$ %& se "ncadrea ! "n categoria celor pre)! ute la art& ##5 alin& G#H din nor.ele .etodologice ale ordonanei de urgen! S)e i literele aH :i 1H de .ai susTL

Pagina 37 din 75

(& a fost depus! de un ofertant care nu "ndepline:te una sau .ai .ulte dintre cerinele de calificare sta1ilite "n
docu.entaia de atri1uire sau nu a pre entat5 confor. pre)ederilor art& %%5 alin& G*H - G/H din nor.ele .etodologice ale ordonanei de urgen!5 docu.ente rele)ante "n acest sensL Geste )or1a de declaraia iniial! pe propria r!spundere a ofertantului :i ter.enul li.it! pentru de.ostrarea "ndeplinirii cerinelor de calificareHL #& constituie o alternati)! la pre)ederile caietului de sarcini5 alternati)! care nu poate fi luat! "n considerare din ur.!toarele .oti)e$ "n anunul de participare nu este preci at! "n .od e2plicit posi1ilitatea depunerii unor oferte alternati)eL respecti)a ofert! alternati)! nu respect! cerinele .ini.e pre)! ute "n caietul de sarciniL

*& nu asigur! respectarea regle.ent!rilor o1ligatorii referitoare la condiiile specifice de .unc! :i de protecie a .uncii5 atunci c>nd aceast! cerin! este for.ulat! "n confor.itate cu pre)ederile art& #*5 alin& G(H din ordonana de urgen!L

/& preul5 f!r! T=A5 inclus "n propunerea financiar! dep!:e:te )aloarea esti.at! co.unicat! prin anunul8in)itaia
de participare ;i n5 ,Li(6. 1)(i'i*i6a6,a 4i(1)ni'i*i2.3ii 4, /)n453i (51*i9,n6a3, pentru "ndeplinirea contractului de ac4i iie pu1lic! respecti)L

9& preul5 f!r! T=A5 inclus "n propunerea financiar! dep!:e:te )aloarea esti.at! co.unicat! prin anunul8in)itaia
de participare ;iD 4,;i ,Li(6. 1)(i'i*i6a6,a 4i(1)ni'i*i2.3ii 4, /)n453i (51*i9,n6a3, pentru "ndeplinirea contractului de ac4i iie pu1lic! respecti)5 se constat! e2istena a cel puin uneia dintre ur.!toarele situaii$ preul este cu .ai .ult de %+, .ai .are dec>t )aloarea esti.at! pre)! ut! "n anunul8in)itaia de participareL "nc4eierea contractului la preul respecti) ar conduce la eludarea aplic!rii acelor pre)ederi ale ordonanei de urgen! care instituie o1ligaii ale autorit!ii contractante "n raport cu anu.ite praguri )aloriceL

-& "n ur.a )erific!rilor pre)! ute la art& (+( :i (+# din ordonana de urgen! se constat! c! )/,36a a3, 5n 13,n,)'i;n5i6 4, (0.256 pentru ceea ce ur.ea ! a fi furni at8prestat8e2ecutat5 astfel "nc>t nu se poate asigura "ndeplinirea contractului la para.etrii cantitati)i :i calitati)i solicitai prin caietul de sarcini& Gn 0a25* 5n,i )/,36, 0a3, a3, 5n 13,- a1a3,n6 n,)'i;n5i6 4, (0.256 "n raport cu ceea ce ur.ea ! a fi furni at5 e2ecutat sau prestat5 autoritatea contractant! are o1ligaia de a solicita ofertantului5 "n scris :i "nainte de a lua o deci ie de respingere a acelei oferte5 detalii :i preci !ri pe care le consider! se.nificati)e cu pri)ire la ofert!5 precu. :i de a )erifica r!spunsurile care ;ustific! preul respecti)& Autoritatea contractant! are o1ligaia de a lua "n considerare ;ustific!rile pri.ite de la ofertant care se refer! la$ %& funda.entarea econo.ic! a .odului de for.are a preului5 aferent .etodelor de e2ecuie utili ate5 procesului de producie sau ser)iciilor prestateL (& soluiile te4nice adoptate :i8sau orice condiii deose1it de fa)ora1ile de care 1eneficia ! ofertantul pentru e2ecutarea lucr!rilor5 pentru furni area produselor sau prestarea ser)iciilorL #& originalitatea ofertei din punct de )edere al "ndeplinirii tuturor cerinelor pre)! ute "n caietul de sarciniL *& respectarea dispo iiilor pri)ind protecia .uncii :i condiiile de lucru aplica1ile pentru e2ecutarea lucr!rii5 prestarea ser)iciului sau furni area produselorL /& posi1ilitatea ca ofertantul s! 1eneficie e de un a;utor de stat& Atunci c>nd autoritatea contractant! constat! c! o ofert! are un pre aparent neo1i:nuit de sc! ut deoarece ofertantul 1eneficia ! de un a;utor de stat5 oferta respecti)! poate fi respins! pe acest te.ei nu.ai dac!5 "n ur.a clarific!rilor

Pagina 3B din 75

solicitate5 ofertantul este "n i.posi1ilitate de a de.onstra5 "ntr-o perioad! de ti.p re ona1il sta1ilit! de autoritatea contractant!5 c! a;utorul de stat a fost acordat "n .od legal& Atunci c>nd autoritatea contractant! respinge o ofert! "n aceste condiii5 aceasta are o1ligaia de a trans.ite o notificare "n acest sens A0<EAP& 'n sensul pre)ederilor ordonanei de urgen!5 ) )/,36. 13,2in6. 5n 13,- a1a3,n6 n,)'i;n5i6 4, (0.256 "n raport cu ceea ce ur.ea ! a fi furni at5 e2ecutat sau prestat atunci c>nd preul ofertat5 f!r! T=A5 repre int! .ai puin de J/, din )aloarea esti.at! a contractului respecti) sau5 "n ca ul "n care "n procedura de atri1uire sunt cel puin / oferte care nu se afl! "n situaiile pre)! ute la art& #95 alin& G%H5 lit& aH - eH :i alin& G(H5 atunci c>nd preul ofertat repre int! .ai puin de J/, din .edia arit.etic! a ofertelor respecti)e& 'n ca ul "n care ofertantul nu pre int! infor.aiile solicitate sau aceste infor.aii nu pot ;ustifica preul aparent neo1i:nuit de sc! ut5 oferta intr! su1 incidena pre)ederilor art& #95 alin& G%H5 lit& fH Gofert! inaccepta1il!H din nor.ele .etodologice ale ordonanei de urgen!& O/,36a ,(6, 0)n(i4,3a6. n,0)n/)39. "n ur.!toarele situaii$ %& nu satisface "n .od corespun !tor cerinele caietului de sarciniL (& conine propuneri de .odificare a clau elor contractuale pe care le-a sta1ilit autoritatea contractant! "n cadrul docu.entaiei de atri1uire5 care sunt "n .od e)ident de a)anta;oase pentru aceasta din ur.!5 iar ofertantul5 de:i a fost infor.at cu pri)ire la respecti)a situaie5 nu accept! renunarea la clau ele respecti)eL #& conine "n cadrul propunerii financiare preuri care nu sunt re ultatul li1erei concurene :i care nu pot fi ;ustificateL *& "n cadrul unei proceduri de atri1uire pentru care s-a pre)! ut defalcarea pe loturi5 oferta este pre entat! f!r! a se reali a distincia pe loturile ofertate5 din acest .oti) de)enind i.posi1il! aplicarea criteriului de atri1uire pentru fiecare lot "n parte& 6fertele care nu se "ncadrea ! "n niciuna dintre situaiile de .ai sus Gofert! inaccepta1il! sau neconfor.!H sunt singurele )/,36, 0a3, 1)6 /i 0)n(i4,3a6, a49i(i'i*,& 6ferta c>:tig!toare se sta1ile:te nu.ai dintre ofertele ad.isi1ile :i nu.ai pe 1a a criteriului de atri1uire preci at "n anunul de participare :i "n docu.entaia de atri1uire& 'nainte de sta1ilirea ofertei c>:tig!toare5 autoritatea contractant! are dreptul de a organi a o etap! final! de licitaie electronic!5 dar nu.ai "n ca ul "n care a luat aceast! deci ie "nainte de iniierea procedurii de atri1uire :i nu.ai dac! a anunat deci ia respecti)! "n anunul de participare5 iar docu.entaia de atri1uire conine toate preci !rile pre)! ute la art& %9* din ordonana de urgen!& Licitaiile electronice se organi ea ! prin inter.ediul SEAP& Autoritatea contractant! are o1ligaia de a in)ita la etapa de licitaie electronic! nu.ai ofertani care au depus oferte ad.isi1ile& 'n ca ul organi !rii etapei finale de licitaie electronic!5 clasa.entul final se sta1ile:te lu>nd "n considerare :i re ultatul o1inut "n procesul repetiti) de ofertare derulat "n cadrul etapei respecti)e& <efu ul unui operator econo.ic de a se "nregistra "n SEAP "n scopul particip!rii la etapa final! de licitaie electronic! este asi.ilat cu retragerea ofertei5 "n acest ca fiind aplica1ile pre)ederile art& J-5 alin& G%H5 lit& aH din nor.ele .etodologice ale ordonanei de urgen!& ?up! ce a finali at e)aluarea ofertelor5 co.isia de e)aluare are o1ligaia de a ela1ora5 "n confor.itate cu pre)ederile art& (%#5 alin& G(H din ordonana de urgen!5 un raport al procedurii de atri1uire5 care se apro1! de c!tre conduc!torul autorit!ii contractante sau de persoana dese.nat! "n acest scop& Conduc!torul autorit!ii contractante sau persoana dese.nat! "n acest scop are o1ligaia de lua .!surile necesare pentru infor.area tuturor ofertanilor "n leg!tur! cu re ultatul aplic!rii procedurii de atri1uire5 confor. pre)ederilor art& (+9 R (+J din ordonana de urgen!&

5.5.1.6.

ARAN"IA DE PARTICIPARE I DE BUN E$ECU"IE

Pagina 3< din 75

a3an-ia 4, 1a36i0i1a3, se constituie de c!tre ofertant En (0)15* de a prote;a autoritatea contractant! fa! de riscul unui e)entual co.porta.ent necorespun !tor al acestuia pe "ntreaga perioad! derulat! p>n! la "nc4eierea contractului de ac4i iie pu1lic! sau a acordului-cadru& a3an-ia 4, '5n. ,L,05-i, a contractului se constituie de c!tre contractant En (0)15* asigur!rii autorit!ii contractante de "ndeplinirea cantitati)!5 calitati)! :i "n perioada con)enit! a contractului& C5an6595* ;i 1,3i)a4a 4, +a*a'i*i6a6, a ga3an-i,i 4, 1a36i0i1a3, ;i 4, '5n. ,L,05-i, Cuantu.ul garaniei de participare se sta1ile:te "n su.! fi2!5 su.! care nu poate dep!:i (, din )aloarea esti.at! a contractului de ac4i iie pu1lic!8acordului-cadru& =ala1ilitatea garaniei de participare este cel puin egal! cu perioada .ini.! de )ala1ilitate a ofertei5 astfel cu. a fost solicitat! prin docu.entaia de atri1uire& Cuantu.ul garaniei de 1un! e2ecuie nu tre1uie s! dep!:easc! %+, din preul contractului5 f!r! T=A& =ala1ilitatea garaniei de 1un! e2ecuie este .enionat! "n docu.entaia de atri1uire& M)45* 4, 0)n(6i65i3, a ga3an-i,i 4, 1a36i0i1a3, ;i 4, '5n. ,L,05-i, 7arania de participare se constituie prin$ )ira.ent 1ancar sau printr-un instru.ent de garantare e.is "n condiiile legii de o societate 1ancar! ori de o societate de asigur!ri5 care se pre int! "n original5 depunerea la casieria autorit!ii contractante$ o o a unui ordin de plat! sau a unei file cec5 cu condiia confir.!rii acestora de c!tre 1anc!5 a unei su.e "n nu.erar&

7arania de 1un! e2ecuie se constituie prin$ printr-un instru.ent de garantare e.is "n condiiile legii de o societate 1ancar! sau de o societate de sigur!ri5 depunere la casierie a unor su.e "n nu.erar5 reienri succesi)e din su.ele datorate pentru facturi pariale& U6i*i2a3,a ga3an-i,i 4, 1a36i0i1a3, ;i 4, '5n. ,L,05-i, Autoritatea contractant! are dreptul de a reine garania pentru participare5 ofertantul pier >nd astfel su.a constituit!5 atunci c>nd acesta din ur.! se afl! "n oricare dintre ur.!toarele situaii$ aH ":i retrage oferta "n perioada de )ala1ilitate a acesteiaL 1H oferta sa fiind sta1ilit! c>:tig!toare5 nu constituie garania de 1un! e2ecuie "n perioada de )ala1ilitate a ofertei :i5 oricu.5 nu .ai t>r iu de %/ ile de la se.narea contractuluiL cH oferta sa fiind sta1ilit! c>:tig!toare5 refu ! s! se.ne e contractul de ac4i iie pu1lic!8acordul-cadru "n perioada de )ala1ilitate a ofertei& Autoritatea contractant! are dreptul de a e.ite pretenii asupra garaniei de 1un! e2ecuie5 oric>nd pe parcursul "ndeplinirii contractului5 "n li.ita pre;udiciului creat5 "n ca ul "n care contractantul nu ":i "ndepline:te o1ligaiile asu.ate prin contract& Anterior e.iterii unei pretenii asupra garaniei de 1un! e2ecuie autoritatea contractant! are o1ligaia de a notifica pretenia contractantului5 preci >nd o1ligaiile care nu au fost respectate& R,(6i65i3,a ga3an-i,i 4, 1a36i0i1a3, ;i 4, '5n. ,L,05-i, 7arania pentru participare se restituie astfel$

Pagina 4= din 75

aH "n ca ul ofertantului a c!rui ofert! a fost sta1ilit! ca fiind c>:tig!toare5 se restituie de autoritatea contractant! "n cel .ult # ile lucr!toare de la data constituirii garaniei de 1un! e2ecuieL 1H "n ca ul ofertanilor a c!ror ofert! nu a fost sta1ilit! c>:tig!toare5 se returnea ! de autoritatea contractant! dup! se.narea contractului de ac4i iie pu1lic! cu ofertantul a c!rui ofert! a fost dese.nat! c>:tig!toare5 dar nu .ai t>r iu de # ile lucr!toare de la data e2pir!rii perioadei de )ala1ilitate a ofertei& 7arania de 1un! e2ecuie se restituie astfel$

aH "n ca ul contractului de furni are$ "n cel .ult %* ile de la data "ntoc.irii procesului-)er1al de recepie a
produselor care fac o1iectul contractului :i8sau de la plata facturii produselor care fac o1iectul contractului :i8sau de la plata facturii finaleL

1H "n ca ul contractului de ser)icii$ "n cel .ult %* ile de la data "ndeplinirii de c!tre contractant a o1ligaiilor
asu.ate prin contractul respecti)L

cH "n ca ul contractelor de ser)icii de proiectare$


)aloarea garaniei de 1un! e2ecuie aferent! studiilor de prefe a1ilitate :i8sau fe a1ilitate5 "n ter.en de %* ile de la data pred!rii :i "nsu:irii8apro1!rii docu.entaiei te4nico-econo.ice respecti)eL )aloarea garaniei de 1un! e2ecuie aferent! proiectului te4nic :i8sau detaliilor de e2ecuie5 "n ter.en de %* ile de la data "nc4eierii procesului-)er1al de recepie la ter.inarea lucr!rilor e2ecutate "n 1a a proiectului respecti)L

dH "n ca ul contractelor de lucr!ri$


-+, din )aloarea garaniei5 "n ter.en de %* ile de la data "nc4eierii procesului-)er1al de recepie la ter.inarea lucr!rilorL restul de #+, din )aloarea garaniei5 la e2pirarea perioadei de garanie a lucr!rilor e2ecutate&

5.5.1.7. TERMENELE I ETAPELE SPECI!ICE DE DERULARE A PROCEDURII DE ATRIBUIRE LICITA"IE DESC%IS

Aciunile pre.erg!toare pentru lansarea licitaiei desc4ise$ Pasul % ( # * Aciuni pre.erg!toare =erificarea e2istenei referatului de necesitate Esti.area )alorii contractului ?ac! este ca ul5 pu1licarea anunului de intenie 'ntoc.irea :i apro1area docu.entaiei de atri1uire ?ocu.entele Gfile "n dosarul de ac4i iie pu1lic!H <eferatul de necesitate& 0ota ;ustificati)! pri)ind esti.area )alorii contractului& Kor.ularul tipi at SEAP& 0ote ;ustificati)e pri)ind$ - criteriile .ini.e de calificareL - criteriul de atri1uire :i5 dac! este ca ul5 factori de e)aluare&

Ter.enele pentru licitaia desc4is!$ ?ac!$ %& )aloarea esti.at! V )aloarea pragului pentru pu1licarea "n P6UE :i (& 0U a fost pu1licat un anun de intenie Ter.enul .ini. pentru depunerea ofertelor ?ac!$ Anunul de participare se ?ac!$ ?ocu.entaia de atri1uire ?ac!$ Anunul de participare se

Pagina 41 din 75

trans.ite electronic la P6UE

este accesi1il! "n SEAP

trans.ite electronic la P6UE :i docu.entaia de atri1uire este accesi1il! "n SEAP

Art& -/5 alin& G%H din Art& -/5 alin& G*H din Art& -/5 alin& G/H din ordonana de urgen! ordonana de urgen! ordonana de urgen! 52 2i*, 45 2i*, 47 2i*, ?ac!$ %& )aloarea esti.at! V )aloarea pragului pentru pu1licarea "n P6UE :i (& A K6ST pu1licat un anun de intenie Ter.enul .ini. pentru depunerea ofertelor ?ac!$ Anunul de participare se trans.ite electronic la P6UE Art& -/5 alin& G*H din ordonana de urgen! 2< 2i*,

4= 2i*,

?ac!$ Anunul de participare se trans.ite electronic la P6UE :i docu.entaia de atri1uire este accesi1il! "n SEAP

Art& -/5 alin& G(H din Art& -/5 alin& G/H din ordonana de urgen! ordonana de urgen! 36 2i*, 24 2i*, ?ac!$ %& )aloarea esti.at! W )aloarea pragului pentru pu1licarea "n P6UE Ter.enul .ini. pentru depunerea ofertelor& Anunul de participare se trans.ite "n SEAP Art& -95 alin& G%H 2= 2i*, La calcularea ter.enelor se )or ad!uga$ 3 2i*, *503.6)a3, "n ca ul pu1lic!rii anunului "n P6UE necesare )erific!rii anunului de c!tre A0<EAP :i trans.iterii acestuia de c!tre SEAPL 2 2i*, *503.6)a3, "n ca ul nepu1lic!rii "n P6UE necesare )erific!rii anunului de c!tre A0<EAP& ?ac!$ ?ocu.entaia de atri1uire este ata:at! "n SEAP Art& -95 alin& G(H 15 2i*,

Etapele de derulare a procedurii de licitaie desc4is!$ Pasul % ( # Aciuni "n derularea procedurii Pu1licarea anunului de participare :i a docu.entaie de atri1uire 0otificare UC=AP despre organi area procedurii ?ese.narea co.isiei de e)aluare ?ocu.entele Gfile "n dosarul de ac4i iie pu1lic!H Anunul de participare& Ki:a de pre entare tip G6EK nr& (%J%8(++-H& ?eci ia8dispo iia8ordinul de nu.ire a co.isiei de e)aluareL ?eclaraia de diponi1ilitate a .e.1rilor co.isiei de e)aluare& ?ocu.ente prin care operatorii econo.ici solicit! clarific!ri pri)ind docu.entaia de atri1uireL ?ocu.ente prin care autoritatea contractant! r!spunde solicit!rilor operatorilor econo.ici& ?ocu.ente prin care se face do)ada depunerii :i "nregistr!rii ofertelor& Procesul )er1al al :edinei de desc4idere a ofertelorL ?eclaraiile de confidenialitate5 i.parialitate ale .e.1rilor co.isiei de e)aluare&

Trans.iterea r!spunsurilor la solicit!rile de clarific!ri a docu.entaiei de atri1uire

/ 9

Pri.irea :i "nregistrarea ofertelor Gdesc!rcarea acestora din SEAPH ?ec4iderea ofertelor

-&%&

E)aluarea ofertelor =erificarea "ndeplinirii cerinelor .ini.e de

Pagina 42 din 75

Pasul -&(&

Aciuni "n derularea procedurii calificare Solicitarea calrific!rilor :i8sau co.plet!rilor la docu.entele de calificare

?ocu.entele Gfile "n dosarul de ac4i iie pu1lic!H ?ocu.ente prin care co.isia de e)aluare solicit! clarificarea8co.pletarea docu.entelor de calificareL ?ocu.ente prin care operatorii econo.ici r!spund la solicitarea de clarific!ri& Procesul )er1al al :edinei de sta1ilire a operatorilor econo.ici calificai&

-&#& -&*& -&/&

Sta1ilirea operatorilor econo.ici calificai :i a ofertelor inaccepta1ile =erificarea propunerilor te4nice ale ofertanilor declarai calificai Solicitarea clarific!rilor la propunerile te4nice

-&9& -&-& -&J&

Sta1ilirea propunerilor te4nice neconfor.e :i a celor ad.isi1ile =erificarea propunerilor financiare ale ofertanilor calificai Solicitarea clarific!rilor la propunerile financiare

-&@& -&@&%

Sta1ilirea ofertelor ad.isi1ile 'n ca ul organi !rii unei etape finale de licitaie electronic!5 co.pletarea in)itaiilor "n SEAP c!tre ofertanii care au depus oferte ad.isi1ile Aplicarea criteriului de atri1uire :i sta1ilirea ofertei c>:tig!toare ?erularea rundei8rundelor de licitaie electronic! :i finali area procesului repetiti) de ofertare Ela1orarea raportului procedurii de atri1uire

?ocu.ente prin care co.isia de e)aluare solicit! clarificarea propunerilor te4niceL ?ocu.ente prin care operatorii econo.ici r!spund la solicitarea de clarific!ri& Procesul )er1al al :edinei de sta1ilire a propunerilor te4nice neconfor.e& ?ocu.ente din care re ult! "ncadrarea "n 1ugetul autorit!ii contractante& ?ocu.ente prin care co.isia de e)aluare solicit! clarificarea propunerilor financiareL ?ocu.ente prin care operatorii econo.ici r!spund la solicitarea de clarific!ri& Procesul )er1al al :edinei de sta1ilire a ofertelor ad.isi1ile& Kor.ulare specifice SEAP&

-&%+& -&%+&% J

Procesul )er1al al :edinei de sta1ilire a ofertei c>:tig!toare& ?ocu.entul Gclasa.entulH generat de SEAP& <aportul procedurii de atri1uire se.nat de .e.1ri co.isiei de e)aluare :i apro1at de conduc!torul instituiei& Adresele autorit!ii contractante trans.ise ofertanilor& Contractul de ac4i iie se.nat de p!rile contractante& Anunul de atri1uire& ?osarul de ac4i iie pu1lic!&

@ %+ %% %(

Co.unicarea re ultatului procedurii 'nc4eierea contractului Pu1licarea anunului de atri1uire ?efiniti)area dosarului de ac4i iie pu1lic!

5.5.1.B. INTERDIC"II GN DERULAREA PROCEDURII DE LICITA"IE DESC%IS

Autoritatea contractant!$

%& N5 a3, 43,165* 4, a n,g)0ia 3,450,3,a 13,-5*5i (a5 a 0an6i6a6,a ()*i0i6a6. ini-ia* "n ca ul "n care preurile
ofertelor depuse "n cadrul procedurii de atri1uiredep!:esc li.ita 1ugetului alocat pentru "ndeplinirea contractuluiL

(& P)a6, ()*i0i6a E9'5n.6.-i3i a*, )/,36,*)3 nu.ai dac! a specificat e2pres acest lucru "n anunul de participare :i
"n docu.entaia de atri1uire5 utili >nd "n acest scop ,L0*5(i+ .etoda special! de atri1uire N*i0i6a-ia ,*,063)ni0.D&

5.5.2. LICITA"IA RESTRANS

Pagina 43 din 75

Procedura de licitaie restr>ns! se desf!:oar!5 de regul!5 "n dou! etape$ %& etapa de selectare a candidaturilor5 prin aplicarea criteriilor de selecieL (& etapa de e)aluare a ofertelor depuse de candidaii selectai5 prin aplicarea criteriului de atri1uire& Autoritatea contractant! are dreptul de a decide organi area unei etape supli.entare de licitaie electronic!5 ca "n care are o1ligaia de a anuna aceast! deci ie "n anunul de participare :i "n docu.entaia de atri1uire& Licitaia restr>ns! se iniia ! prin trans.iterea spre pu1licare5 "n confor.itate cu pre)ederile art& // din ordonana de urgen!5 a unui anun de participare prin care se solicit! operatorilor econo.ici interesai depunerea de candidaturi&

5.5.2.1. TERMENELE I ETAPELE SPECI!ICE DE DERULARE A PROCEDURII DE ATRIBUIRE LICITA"IE RESTRANS

Aciunile pre.erg!toare pentru lansarea licitaiei restr>nse$ Pasul % ( # * Aciuni pre.erg!toare =erificarea e2istenei referatului de necesitate Esti.area )alorii contractului ?ac! este ca ul5 pu1licarea anunului de intenie 'ntoc.irea :i apro1area docu.entaiei de atri1uire ?ocu.entele Gfile "n dosarul de ac4i iie pu1lic!H <eferatul de necesitate& 0ota ;ustificati)! pri)ind esti.area )alorii contractului& Kor.ularul tipi at SEAP& 0ote ;ustificati)e pri)ind$ - criteriile .ini.e de calificareL - criteriul de atri1uire :i5 dac! este ca ul5 factori de e)aluare&

Ter.enele pentru licitaia restr>ns!$ E6a1a 1 J (,*,0-ia 0an4i4a653i*)3 ?ac!$ )aloarea esti.at! a contractului V )aloarea pragului pentru pu1licarea "n P6UE Ter.enul .ini. pentru depunerea candidaturilor Art& J#5 alin& G%H din ordonana de urgen! 37 2i*, ?ac!$ %& procedura accelerat!L ?ac! anunul de participare se trans.ite electronic la P6UE5 ter.enul .ini. pentru depunerea candidaturilor Art& J#5 alin& G#H din ordonana de urgen! 3= 2i*,

(& )aloarea esti.at! a contractului V )aloarea pragului pentru pu1licarea "n P6UE Ter.enul .ini. pentru depunerea candidaturilor ?ac! anunul de participare se trans.ite electronic la P6UE :i perioada .ini.! nu poate fi respectat! din .oti)e de urgen! Art& J#5 alin& G#H din ordonana de urgen! 1= 2i*,

Art& J#5 alin& G(H din ordonana de urgen! 15 2i*, ?ac!$ )aloarea esti.at! a contractului W )aloarea pragului pentru pu1licarea "n P6UE

Ter.enul .ini. pentru depunerea candidaturilor 1= 2i*, E6a1a 2 J 4,15n,3,a )/,36,*)3 ?ac!$

Pagina 44 din 75

%& )aloarea esti.at! a contractului V )aloarea pragului pentru pu1licarea "n P6UE (& 0U a fost pu1licat un anun de intenie Ter.enul .ini. pentru depunerea candidaturilor ?ac! docu.entaia de atri1uire este accesi1il! "n SEAP Art& J@5 alin& G%H din ordonana de urgen! Art& J@5 alin& G*H din ordonana de urgen! 4= 2i*, 35 2i*, ?ac!$ %& )aloarea esti.at! a contractului V )aloarea pragului pentru pu1licarea "n P6UEL (& 0U a fost pu1licat un anun de intenieL #& procedura este accelerat!& ?ac! anunul de participare se trans.ite electronic la P6UE ter.enul .ini. pentru depunerea ofertelor Art& J@5 alin& G9H din ordonana de urgen! 1= 2i*, ?ac!$ %& )aloarea esti.at! a contractului V )aloarea pragului pentru pu1licarea "n P6UE :i (& A K6ST pu1licat un anun de intenie Ter.enul .ini. pentru depunerea ofertelor Art& J@5 alin& G(H din ordonana de urgen! 22 2i*, ?ac!$ %& )aloarea esti.at! a contractului V )aloarea pragului pentru pu1licarea "n P6UEL (& A K6ST pu1licat un anun de intenieL #& procedura este accelerat! Ter.enul .ini. pentru depunerea ofertelor Art& J@5 alin& G9H din ordonana de urgen! 12 2i*, ?ac!$ )aloarea esti.at! a contractului W )aloarea pragului pentru pu1licarea "n P6UE Ter.enul .ini. pentru depunerea candidaturilor ?ocu.entaia de atri1uire este ata:at! "n SEAP Art& @+5 ali& G%H Art& @+5 alin& G(H 15 2i*, 1= 2i*, La calcularea ter.enelor se )or ad!uga$ 3 2i*, *503.6)a3, "n ca ul pu1lic!rii anunului "n P6UE necesare )erific!rii anunului de c!tre A0<EAP :i trans.iterii acestuia de c!tre SEAPL 2 2i*, *503.6)a3, "n ca ul nepu1lic!rii "n P6UE necesare )erific!rii anunului de c!tre A0<EAP& Etapele de derulare a procedurii de licitaie restr>ns!$ Pasul % ( # Aciuni "n derularea procedurii Pu1licarea anunului de participare :i a docu.entaie de atri1uire 0otificare UC=AP despre organi area procedurii ?ese.narea co.isiei de e)aluare ?ocu.entele Gfile "n dosarul de ac4i iie pu1lic!H Anunul de participare& Ki:a de pre entare tip G6EK nr& (%J%8(++-H& ?eci ia8dispo iia8ordinul de nu.ire a co.isiei de e)aluareL ?eclaraia de diponi1ilitate a .e.1rilor co.isiei de e)aluare& ?ocu.ente prin care operatorii econo.ici solicit! clarific!ri pri)ind docu.entaia de atri1uireL ?ocu.ente prin care autoritatea contractant! r!spunde solicit!rilor operatorilor econo.ici& ?ocu.ente prin care se face do)ada depunerii :i

Trans.iterea r!spunsurilor la solicit!rile de clarific!ri a docu.entaiei de atri1uire

Pri.irea :i "nregistrarea candidaturilor Gdesc!rcarea

Pagina 45 din 75

Pasul 9

Aciuni "n derularea procedurii acestora din SEAPH ?ec4iderea :i )erificarea candidaturilor

?ocu.entele Gfile "n dosarul de ac4i iie pu1lic!H "nregistr!rii ofertelor& Procesul )er1al al :edinei de desc4idere a candidaturilorL ?eclaraiile de confidenialitate5 i.parialitate ale .e.1rilor co.isiei de e)aluare& <aportul inter.ediar al pri.ei etape

E6a1a 1 - Selecia candidailor -&%& =erificarea "ndeplinirii cerinelor .ini.e de calificare -&(& Selectarea candidailor calificai pe 1a a aplic!rii criteriilor de selecie preci ate "n anunul de participare :i "n docu.entaia de atri1uire J Co.unicarea re ultatului la pri.a etap! Trans.iterea in)itaiei de participare c!tre candidaii selectai E6a1a a 2Ma %+ ?epunerea ofertelor %% ?ec4iderea ofertelor @

Adresele autorit!ii contractante trans.ise candidailor& ?ocu.entele prin care candidaii selectai confir.! pri.irea in)itaiei& ?ocu.ente prin care se face do)ada depunerii "n "nregistr!rii ofertelor& Procesul )er1al al :edinei de desc4idere a ofertelorL ?eclaraiile de confidenialitate5 i.parialitate ale .e.1rilor co.isiei de e)aluare& Procesul )er1al al :edinei de e)aluare a ofertelor& ?ocu.ente prin care co.isia de e)aluare solicit! clarificarea propunerilor te4niceL ?ocu.ente prin care operatorii econo.ici r!spund la solicitarea de clarific!ri& Procesul )er1al al :edinei de sta1ilire a propunerilor te4nice neconfor.e& ?ocu.ente din care re ult! "ncadrarea "n 1ugetul autorit!ii contractante& ?ocu.ente prin care co.isia de e)aluare solicit! clarificarea propunerilor financiareL ?ocu.ente prin care operatorii econo.ici r!spund la solicitarea de calific!ri& Procesul )er1al al :edinei de sta1ilire a ofertelor ad.isi1ile& Kor.ulare specifice SEAP&

%( %(&%& %(&(&

E)aluarea ofertelor =erificarea propunerilor te4nice ale ofertanilor Solicitarea clarific!rilor la propunerile te4nice

%(&#& %(&*& %(&/&

Sta1ilirea propunerilor te4nice neconfor.e :i a celor ad.isi1ile =erificarea propunerilor financiare ale ofertanilor calificai Solicitarea clarific!rilor la propunerile financiare

%(&9& %(&9&%

Sta1ilirea ofertelor ad.isi1ile 'n ca ul organi !rii unei etape finale de licitaie electronic!5 co.pletarea in)itaiilor "n SEAP c!tre ofertanii care au depus oferte ad.isi1ile Aplicarea criteriului de atri1uire :i sta1ilirea ofertei c>:tig!toare ?erularea rundei8rundelor de licitaie electronic! :i finali area procesului repetiti) de ofertare Ela1orarea raportului procedurii de atri1uire

%(&-& %(&-&% %#

Procesul )er1al al :edinei de sta1ilire a ofertei c>:tig!toare& ?ocu.entul Gclasa.entulH generat de SEAP& <aportul procedurii de atri1uire se.nat de .e.1ri co.isiei de e)aluare :i apro1at de conduc!torul instituiei& Adresele autorit!ii contractante trans.ise ofertanilor& Contractul de ac4i iie se.nat de p!rile contractante& Anunul de atri1uire& ?osarul de ac4i iie pu1lic!&

%* %/ %9 %-

Co.unicarea re ultatului procedurii 'nc4eierea contractului Pu1licarea anunului de atri1uire ?efiniti)area dosarului de ac4i iie pu1lic!

Pagina 46 din 75

5.5.2.2. INTERDIC"II GN DERULAREA PROCEDURII DE LICITA"IE RESTRANS

Autoritatea contractant!$

%& N5 a3, 43,165* 4, a n,g)0ia 3,450,3,a 13,-5*5i (a5 a 0an6i6a6,a ()*i0i6a6. ini-ia* "n ca ul "n care preurile
ofertelor depuse "n cadrul procedurii de atri1uire dep!:esc li.ita 1ugetului alocat pentru "ndeplinirea contractuluiL

(& P)a6, ()*i0i6a E9'5n.6.-i3i a*, )/,36,*)3 nu.ai dac! a specificat e2pres acest lucru "n anunul de participare :i
"n docu.entaia de atri1uire5 utili >nd "n acest scop ,L0*5(i+ .etoda special! de atri1uire N*i0i6a-ia ,*,063)ni0.D&

5.5.3. DIALO UL COMPETITIV

Autoritatea contractant! are dreptul de a aplica procedura de dialog co.petiti) pentru atri1uirea unui contract de ac4i iie pu1lic! dac! se "ndeplinesc5 "n .od cu.ulati)5 ur.!toarele condiii$ %& contractul "n cau ! este considerat a fi de co.ple2itate deose1it!L (& aplicarea procedurii de licitaie desc4is! sau restr>ns! nu ar per.ite atri1uirea contractului de ac4i iie pu1lic! "n cau !& Procedura de dialog co.petiti) se desf!:oar! "n trei etape$ %& etapa de preselecie a candidailorL (& etapa de dialog cu candidaii ad.i:i "n ur.a preseleciei5 pentru identificarea soluiei8soluiilor apte s! r!spund! necesit!ilor autorit!ii contractante :i "n 1a a c!reia8c!rora candidaii )or ela1ora :i )or depune oferta final!L #& etapa de e)aluare a ofertelor finale depuse& ?ialogul co.petiti) se iniia ! prin trans.iterea spre pu1licare5 "n confor.itate cu pre)ederile art& // din ordonana de urgen!5 a unui anun de participare prin care se solicit! operatorilor econo.ici interesai depunerea de candidaturi&

5.5.3.1. TERMENELE I ETAPELE SPECI!ICE DE DERULARE A PROCEDURII DE ATRIBUIRE DIALO COMPETITIV

Aciunile pre.erg!toare pentru lansarea dialogului co.petiti)$ Pasul % ( # * Aciuni pre.erg!toare =erificarea e2istenei referatului de necesitate Esti.area )alorii contractului ?ac! este ca ul5 pu1licarea anunului de intenie 'ntoc.irea :i apro1area docu.entaiei de atri1uire ?ocu.entele Gfile "n dosarul de ac4i iie pu1lic!H <eferatul de necesitate& 0ota ;ustificati)! pri)ind esti.area )alorii contractului& Kor.ularul tipi at SEAP& 0ote ;ustificati)e pri)ind$ - criteriile .ini.e de calificareL - criteriul de atri1uire :i5 dac! este ca ul5 factori de e)aluare&

Ter.enele pentru dialogul co.petiti)$ E6a1a 1 J 13,(,*,0-ia 0an4i4a653i*)3

Pagina 47 din 75

?ac!$ )aloarea esti.at! a contractului V )aloarea pragului pentru pu1licarea "n P6UE Ter.enul .ini. pentru depunerea candidaturilor Art& @J5 alin& G%H din ordonana de urgen! 37 2i*, ?ac! anunul de participare se trans.ite electronic la P6UE Art& @J5 alin& G(H din ordonana de urgen! 3= 2i*,

?ac!$ )aloarea esti.at! a contractului W )aloarea pragului pentru pu1licarea "n P6UE Ter.enul .ini. pentru depunerea candidaturilor Art& @@ din ordonana de urgen! 2= 2i*, La calcularea ter.enelor se )or ad!uga$ 3 2i*, *503.6)a3, "n ca ul pu1lic!rii anunului "n P6UE necesare )erific!rii anunului de c!tre A0<EAP :i trans.iterii acestuia de c!tre SEAPL 2 2i*, *503.6)a3, "n ca ul nepu1lic!rii "n P6UE necesare )erific!rii anunului de c!tre A0<EAP&

Etapele de derulare a procedurii de dialog co.petiti)$ Pasul Aciuni "n derularea procedurii E6a1a 1 P3,(,*,0-ia 0an4i4a653i*)3 % Pu1licarea anunului de participare :i a docu.entaie de atri1uire ( 0otificare UC=AP despre organi area procedurii # ?ese.narea co.isiei de e)aluare ?ocu.entele Gfile "n dosarul de ac4i iie pu1lic!H Anunul de participare& Ki:a de pre entare tip G6EK nr& (%J%8(++-H& ?eci ia8dispo iia8ordinul de nu.ire a co.isiei de e)aluareL ?eclaraia de diponi1ilitate a .e.1rilor co.isiei de e)aluare& ?ocu.ente prin care operatorii econo.ici solicit! clarific!ri pri)ind docu.entaia de atri1uireL ?ocu.ente prin care autoritatea contractant! r!spunde solicit!rilor operatorilor econo.ici& ?ocu.ente prin care se face do)ada depunerii :i "nregistr!rii ofertelor& Procesul )er1al al :edinei de desc4idere a candidaturilorL ?eclaraiile de confidenialitate5 i.parialitate ale .e.1rilor co.isiei de e)aluare& <aportul inter.ediar al pri.ei etape&

Trans.iterea r!spunsurilor la solicit!rile de clarific!ri a docu.entaiei de atri1uire

/ 9

Pri.irea :i "nregistrarea candidaturilor Gdesc!rcarea acestora din SEAPH ?esc4iderea :i )erificarea candidaturilor

-&%& -&(&

Preselecia candidaturilor =erificarea "ndeplinirii cerinelor .ini.e de calificare Preselectarea candidailor calificai pe 1a a aplic!rii criteriilor de preselecie preci ate "n anunul de participare :i "n docu.entaia de atri1uire Co.unicarea re ultatului pri.ei etape

Adresele autorit!ii contractante trans.ise candidailor& ?ocu.entele prin care candidaii preselectai confir.! pri.irea incitaiei& Proces )er1al al :edinei de dialog5 "nc4eiat cu fiecare candidat preselectat "n parte&

E6a1a a 2Ma Dia*)g5* @ Trans.iterea in)itaiei de participare la etapa a doua %+ ?erularea rundei8rundelor de dialog :i pre entarea propunerilor te4nice :i8sau

Pagina 4B din 75

Pasul %% %(

Aciuni "n derularea procedurii financiare pariale E)aluarea :i identificarea soluiei8soluiilor )ia1ile Co.unicarea re ultatului e)alu!rii soluiilor

?ocu.entele Gfile "n dosarul de ac4i iie pu1lic!H <aport inter.ediar al co.isiei de e)aluare& Adresele autorit!ii contractante trans.ise candidailor& Adresele autorit!ii contractante trans.ise candidailor& ?ocu.ente prin care se face do)ada depunerii :i "nregistr!rii ofertelor& Procesul )er1al al :edinei de desc4idere a ofertelorL ?eclaraiile de confidenialitate5 i.parialitate ale .e.1rilor co.isiei de e)aluare& Procesul )er1al al :edinei de e)aluare a ofertelor finale&

E6a1a a 3Ma E+a*5a3,a )/,36,*)3 /ina*, %# Trans.iterea in)itaiei de depunere a ofertelor finale %* ?epunerea ofertelor finale %/ ?esc4iderea ofertelor finale

%9 %9&%& %9&(& %9&#& %9&*& %9&/& %9&9& %9&9&%

E)aluarea ofertelor finale =erificarea propunerilor te4nice ale ofertanilor Solicitarea clarific!rilor cu pri)ire la propunerile te4nice Sta1ilirea propunerilor te4nice neconfor.e :i a celor ad.isi1ile =erificarea propunerilor financiare ale ofertanilor Solicitarea clarific!rilor cu pri)ire la propunerile financiare Sta1ilirea ofertelor ad.isi1ile 'n ca ul organi !rii unei etape finale de licitaie electronic!5 co.pletarea in)itaiilor "n SEAP c!tre ofertanii care au depus oferte ad.isi1ile Aplicarea criteriului de atri1uire Noferta cea .ai a)anta;oas! d&p&d&)& econo.icD :i sta1ilirea ofertei c>:tig!toare ?erularea rundei8rundelor de licitaie electronic! :i finali area procesului repetiti) de ofertare Ela1orarea raportului procedurii de atri1uire

Kor.ulare specifice SEAP&

%9&-& %9&-&% %-

Procesul )er1al al :edinei de sta1ilire a ofertei c>:tig!toare& ?ocu.entul Gclasa.entulH generat de SEAP& <aportul procedurii de atri1uire se.nat de .e.1ri co.isiei de e)aluare :i apro1at de conduc!torul instituiei& Adresele autorit!ii contractante trans.ise ofertanilor& Contractul de ac4i iie se.nat de p!rile contractante& Anunul de atri1uire& ?osarul de ac4i iie pu1lic!&

%J %@ (+ (%

Co.unicarea re ultatului procedurii 'nc4eierea contractului Pu1licarea anunului de atri1uire ?efiniti)area dosarului de ac4i iie pu1lic!

5.5.4. NE OCIEREA CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN" DE PARTICIPARE

0egocierea cu pu1licarea preala1il! a unui anun de participare repre int! procedura de atri1uire prin care autoritatea contractant! derulea ! consult!ri cu candidaii selectai :i negocia ! clau ele contractuale5 inclusi) preul5 cu unul sau .ai .uli dintre ace:tia& Aceast! procedur! de atri1uire se aplic! indiferent de )aloarea esti.at! a contractului pentru atri1uirea contractului de ac4i iie pu1lic! nu.ai dac! autoritatea contractant! se reg!se:te "ntr-una din situaiile pre)! ute la art& %%+ din ordonana de urgen!& Procedura de negociere cu pu1licare se desf!:oar! "n trei etape$ %& Etapa de preselecie a candidailorL

Pagina 4< din 75

(& Etapa de negociereL #& Etapa de e)aluare a ofertelor finale&

5.5.4.1. TERMENELE I ETAPELE SPECI!ICE DE DERULARE A PROCEDURII DE ATRIBUIRE NE OCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN" DE PARTICIPARE

Aciunile pre.erg!toare pentru lansarea negocierii cu pu1licare$ Pasul % ( # * Aciuni pre.erg!toare =erificarea e2istenei referatului de necesitate Esti.area )alorii contractului ?ac! este ca ul5 pu1licarea anunului de intenie 'ntoc.irea :i apro1area docu.entaiei de atri1uire ?ocu.entele Gfile "n dosarul de ac4i iie pu1lic!H <eferatul de necesitate& 0ota ;ustificati)! pri)ind esti.area )alorii contractului& Kor.ularul tipi at SEAP& 0ote ;ustificati)e pri)ind$ - criteriile .ini.e de calificareL - criteriul de atri1uire :i5 dac! este ca ul5 factori de e)aluare&

Ter.enele pentru negocierea cu pu1licare$ E6a1a 1 J 13,(,*,0-ia 0an4i4a-i*)3 ?ac!$ )aloarea esti.at! a contractului V )aloarea pragului pentru pu1licarea "n P6UE Ter.enul .ini. pentru depunerea candidaturilor Art& %%#5 alin& G%H din ordonana de urgen! 37 2i*, ?ac!$ %& procedura este accelerat! :i ?ac! anunul de participare se trans.ite electronic la P6UE Art& %%#5 alin& G#H din ordonana de urgen! 3= 2i*,

(& )aloarea esti.at! a contractului V )aloarea pragului pentru pu1licarea "n P6UE Art& %%#5 alin& G(H din ordonana de urgen! Art& %%#5 alin& G#H din ordonana de urgen! 15 2i*, 1= 2i,* ?ac!$ )aloarea esti.at! a contractului W )aloarea pragului pentru pu1licarea "n P6UE Ter.enul .ini. pentru depunerea candidaturilor Art& %%* din ordonana de urgen! 1= 2i*, La calcularea ter.enelor se )or ad!uga$ 3 2i*, *503.6)a3, "n ca ul pu1lic!rii anunului "n P6UE necesare )erific!rii anunului de c!tre A0<EAP :i trans.iterii acestuia de c!tre SEAPL 2 2i*, *503.6)a3, "n ca ul nepu1lic!rii "n P6UE necesare )erific!rii anunului de c!tre A0<EAP&

Etapele de derulare a procedurii de negociere cu pu1licare$ Pasul Aciuni "n derularea procedurii E6a1a 1 P3,(,*,0-ia 0an4i4a653i*)3 % Pu1licarea anunului de participare :i a ?ocu.entele Gfile "n dosarul de ac4i iie pu1lic!H Anunul de participare&

Pagina 5= din 75

Pasul ( #

Aciuni "n derularea procedurii docu.entaie de atri1uire 0otificare UC=AP despre organi area procedurii ?ese.narea co.isiei de e)aluare

?ocu.entele Gfile "n dosarul de ac4i iie pu1lic!H Ki:a de pre entare tip G6EK nr& (%J%8(++-H& ?eci ia8dispo iia8ordinul de nu.ire a co.isiei de e)aluareL ?eclaraia de diponi1ilitate a .e.1rilor co.isiei de e)aluare& ?ocu.ente prin care operatorii econo.ici solicit! clarific!ri pri)ind docu.entaia de atri1uireL ?ocu.ente prin care autoritatea contractant! r!spunde solicit!rilor operatorilor econo.ici& ?ocu.ente prin care se face do)ada depunerii :i "nregistr!rii ofertelor& Procesul )er1al al :edinei de desc4idere a candidaturilorL ?eclaraiile de confidenialitate5 i.parialitate ale .e.1rilor co.isiei de e)aluare& <aportul inter.ediar al pri.ei etape&

Trans.iterea r!spunsurilor la solicit!rile de clarific!ri a docu.entaiei de atri1uire

/ 9

Pri.irea :i "nregistrarea candidaturilor Gdesc!rcarea acestora din SEAPH ?esc4iderea :i )erificarea candidaturilor

-&%& -&(&

Preselecia candidaturilor =erificarea "ndeplinirii cerinelor .ini.e de calificare Preselectarea candidailor calificai pe 1a a aplic!rii criteriilor de preselecie preci ate "n anunul de participare :i "n docu.entaia de atri1uire Co.unicarea re ultatului pri.ei etape

Adresele autorit!ii contractante trans.ise candidailor& ?ocu.entele prin care candidaii preselectai confir.! pri.irea incitaiei& ?ocu.ente care atest! trans.iterea :i confir.area pri.irii ofertei preli.inare& Proces )er1al al :edinei de negociere5 "nc4eiat cu fiecare candidat preselectat "n parte& Proces )er1al al :edinei finale5 "nc4eiat cu fiecare candidat preselectat "n parte& <aport inter.ediar al co.isiei de e)aluare& Kor.ulare specifice SEAP&

E6a1a a 2Ma N,g)0i,3,a @ Trans.iterea in)itaiei de participare la etapa a doua %+ Pre entarea ofertei preli.inare %% %%&%& %%&(& ?erularea rundei8rundelor de negocieri Ka e inter.ediare de negociere 'nt>lnirea final! cu fiecare participant "n parte

E6a1a a 3Ma E+a*5a3,a )/,36,*)3 %( E)aluarea ofertelor re ultate "n ur.a negocierilor %( % 'n ca ul organi !rii unei etape finale de licitaie electronic!5 co.pletarea in)itaiilor "n SEAP c!tre ofertanii care au depus oferte ad.isi1ile %# Aplicarea criteriului de atri1uire :i sta1ilirea ofertei c>:tig!toare %# % ?erularea rundei8rundelor de licitaie electronic! :i finali area procesului repetiti) de ofertare %* ?epunerea ofertei finale %/ E)aluarea ofertei finale %9 Ela1orarea raportului procedurii de atri1uire

Procesul )er1al al :edinei de sta1ilire a ofertei c>:tig!toare& ?ocu.entul Gclasa.entulH generat de SEAP& ?ocu.entul care atest! pri.irea ofertei finale& Procesul )er1al al :edinei de e)aluare a ofertei finale& <aportul procedurii de atri1uire se.nat de .e.1ri co.isiei de e)aluare :i apro1at de conduc!torul instituiei& Adresele autorit!ii contractante trans.ise ofertanilor& Contractul de ac4i iie se.nat de p!rile contractante& Anunul de atri1uire& ?osarul de ac4i iie pu1lic!&

%%J %@ (+

Co.unicarea re ultatului procedurii 'nc4eierea contractului Pu1licarea anunului de atri1uire ?efiniti)area dosarului de ac4i iie pu1lic!

Pagina 51 din 75

5.5.5. NE OCIEREA !R PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN" DE PARTICIPARE

0egocierea f!r! pu1licarea preala1il! a unui anun de participare repre int! procedura de atri1uire prin care autoritatea contractant! derulea ! consult!ri cu candidaii selectai :i negocia ! clau ele contractuale5 inclusi) preul5 cu unul sau .ai .uli dintre ace:tia& Aceast! procedur! de atri1uire se aplic! indiferent de )aloarea esti.at! a contractului pentru atri1uirea contractului de ac4i iie pu1lic! nu.ai dac! autoritatea contractant! se reg!se:te "ntr-una din situaiile pre)! ute la art& %(( din ordonana de urgen!& Procedura de negociere cu pu1licare se desf!:oar! "n trei etape$ %& Etapa de c4e.are la co.petiieL (& Etapa de negociereL #& Etapa de e)aluare a ofertelor finale&

5.5.5.1. TERMENELE I ETAPELE SPECI!ICE DE DERULARE A PROCEDURII DE ATRIBUIRE NE OCIERE !R PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN" DE PARTICIPARE

Aciunile pre.erg!toare pentru lansarea negocierii f!r! pu1licare$ Pasul % ( # * Aciuni pre.erg!toare =erificarea e2istenei referatului de necesitate Esti.area )alorii contractului ?ac! este ca ul5 pu1licarea anunului de intenie 'ntoc.irea :i apro1area docu.entaiei de atri1uire ?ocu.entele Gfile "n dosarul de ac4i iie pu1lic!H <eferatul de necesitate& 0ota ;ustificati)! pri)ind esti.area )alorii contractului& Kor.ularul tipi at SEAP& 0ote ;ustificati)e pri)ind$ - criteriile .ini.e de calificareL - criteriul de atri1uire :i5 dac! este ca ul5 factori de e)aluare&

Pentru depunerea ofertelor preli.inare nu sunt pre)! ute ter.ene .ini.e& Autoritatea contractant! tre1uie s! sta1ileasc! un ter.en .ini. re ona1il "ntre data trans.iterii in)itaiei la negociere :i data depunerii ofertei preli.inare& Acest ter.en tre1uie s! fie corelat cu gradul de co.ple2itate al contractului :i s! fie suficient pentru a per.ite candidailor ela1orarea ofertei& Etapele de derulare a procedurii de negociere f!r! pu1licare$ Pasul Aciuni "n derularea procedurii E6a1a 1 P3,(,*,0-ia 0an4i4a653i*)3 % Trans.iterea in)itaiei de participare la negocieri :i a docu.entaiei de atri1uire c!tre unul sau c!tre .ai .uli operatori econo.ici ( 0otificare UC=AP despre organi area procedurii dac! )aloarea esti.at! a contractului dep!:e:te pragul de %++&+++ de euro pentru produse :i ser)icii5 respecti) -/+&+++ de euro pentru lucr!ri # ?ese.narea co.isiei de e)aluare ?ocu.entele Gfile "n dosarul de ac4i iie pu1lic!H ?ocu.entele prin care operatorii econo.ici confir.! pri.irea in)itaiei& Ki:a de pre entare tip G6EK nr& (%J%8(++-H&

?eci ia8dispo iia8ordinul de nu.ire a co.isiei de e)aluareL ?eclaraia de diponi1ilitate a .e.1rilor co.isiei de e)aluare&

Pagina 52 din 75

Pasul *

Aciuni "n derularea procedurii Trans.iterea r!spunsurilor la solicit!rile de clarific!ri a docu.entaiei de atri1uire

?ocu.entele Gfile "n dosarul de ac4i iie pu1lic!H ?ocu.ente prin care operatorii econo.ici solicit! clarific!ri pri)ind docu.entaia de atri1uireL ?ocu.ente prin care autoritatea contractant! r!spunde solicit!rilor operatorilor econo.ici& ?ocu.ente care atest! trans.iterea :i confir.area pri.irii ofertei preli.inare& Proces )er1al al :edinei de negociere5 "nc4eiat cu fiecare candidat preselectat "n parte& Proces )er1al al :edinei finale5 "nc4eiat cu fiecare candidat preselectat "n parte& <aport inter.ediar al co.isiei de e)aluare& Procesul )er1al al :edinei de sta1ilire a ofertei c>:tig!toare& <aportul procedurii de atri1uire se.nat de .e.1ri co.isiei de e)aluare :i apro1at de conduc!torul instituiei& Adresele autorit!ii contractante trans.ise ofertanilor& Contractul de ac4i iie se.nat de p!rile contractante& Anunul de atri1uire& ?osarul de ac4i iie pu1lic!&

E6a1a a 2Ma N,g)0i,3,a / Pre entarea ofertei preli.inare 9 9&%& 9&(& ?erularea rundei8rundelor de negocieri

Ka e inter.ediare de negociere 'nt>lnirea final! cu fiecare participant "n parte :i depunerea ofertei finale E6a1a a 3Ma E+a*5a3,a )/,36,*)3 - E)aluarea ofertelor re ultate "n ur.a negocierilor J Aplicarea criteriului de atri1uire :i sta1ilirea ofertei c>:tig!toare @ Ela1orarea raportului procedurii de atri1uire

%+ %% %( %#

Co.unicarea re ultatului procedurii 'nc4eierea contractului Pu1licarea anunului de atri1uire ?efiniti)area dosarului de ac4i iie pu1lic!

5.5.6. CEREREA DE O!ERTE

Autoritatea contractant! are dreptul de a aplica procedura de cerere de oferte nu.ai "n ca ul "n care )aloarea esti.at!5 f!r! T=A5 a contractului de ac4i iie pu1lic! este egal! sau .ai .ic! dec>t ec4i)alentul "n lei al pragurilor .enionate la art& %(* din ordonana de urgen!& Aceast! procedur! repre int! procedura si.plificat! prin care autoritatea contractant! solicit! oferte de la .ai .uli operatori econo.ici5 dup! pu1licarea preala1il! a unei in)itaii de participare&

5.5.6.1. TERMENELE I ETAPELE SPECI!ICE DE DERULARE A PROCEDURII DE ATRIBUIRE CEREREA DE O!ERTE

Aciunile pre.erg!toare pentru lansarea cererii de oferte$ Pasul % ( # * Aciuni pre.erg!toare =erificarea e2istenei referatului de necesitate Esti.area )alorii contractului ?ac! este ca ul5 pu1licarea anunului de intenie 'ntoc.irea :i apro1area docu.entaiei de atri1uire ?ocu.entele Gfile "n dosarul de ac4i iie pu1lic!H <eferatul de necesitate& 0ota ;ustificati)! pri)ind esti.area )alorii contractului& Kor.ularul tipi at SEAP& 0ote ;ustificati)e pri)ind$ - criteriile .ini.e de calificareL - criteriul de atri1uire :i5 dac! este ca ul5 factori de e)aluare&

Pagina 53 din 75

Ter.enele pentru cererea de oferte$ ?ac! in)itaia de participare este pu1licat! "n SEAP ?ac! docu.entaia de atri1uire este ata:at! "n SEAP :i n59ai 1,n635 0)n63a06,*, 4, /53ni2a3, 4, 0)91*,2i6a6, 3,45(. Art& %(-5 alin& G(H din ordonana de urgen! 6 2i*,

Art& %(-5 alin& G%H din ordonana de urgen! 1= 2i*,

Etapele de derulare a procedurii cererea de oferte$ Pasul % ( Aciuni "n derularea procedurii Pu1licarea in)itaiei de participare :i a docu.entaiei de atri1uire ?ese.narea co.isiei de e)aluare ?ocu.entele Gfile "n dosarul de ac4i iie pu1lic!H In)itaia de participare& ?eci ia8dispo iia8ordinul de nu.ire a co.isiei de e)aluareL ?eclaraia de diponi1ilitate a .e.1rilor co.isiei de e)aluare& ?ocu.ente prin care operatorii econo.ici solicit! clarific!ri pri)ind docu.entaia de atri1uireL ?ocu.ente prin care autoritatea contractant! r!spunde solicit!rilor operatorilor econo.ici& ?ocu.entele postate "n SEAP de c!tre operatorii econo.ici& Procesul )er1al al :edinei de desc4idere a ofertelorL ?eclaraiile de confidenialitate5 i.parialitate ale .e.1rilor co.isiei de e)aluare& Procesul )er1al al :edinei de e)aluare a ofertelor&

Trans.iterea r!spunsurilor la solicit!rile de clarific!ri a docu.entaiei de atri1uire

* /

Pri.irea Gdesc!rcarea din SEAPH a ofertelor ?esc4iderea ofertelor

9 9&%& 9&(& 9&#& 9&*& 9&/& 9&9& 9&-& 9&J& 9&@& 9&@&%

9&%+& 9&%+&% -

E)aluare ofertelor =erificarea "ndeplinirii cerinelor .ini.e de calificare Solicitarea de clarific!ri pri)ind docu.entele pre entate Sta1ilirea operatorilor econo.ici calificai :i a ofertelor inaccepta1ile =erificarea propunerilor te4nice ale ofertanilor declarai calificai Solicitarea clarific!rilor la propunerile te4nice Sta1ilirea propunerilor te4nice neconfor.e :i a celor ad.isi1ile =erificarea propunerilor financiare Solicitarea clarific!rilor la propunerile financiare Sta1ilirea ofertelor ad.isi1ile 'n ca ul organi !rii unei etape finale de licitaie electronic!5 co.pletarea in)itaiilor "n SEAP c!tre ofertanii care au depus oferte ad.isi1ile Aplicarea criteriului de atri1uire :i sta1ilirea ofertei c>:tig!toare ?erularea rundei8rundelor de licitaie electronic! :i finali area procesului repetiti) de ofertare Ela1orarea raportului procedurii de atri1uire

Kor.ulare specifice SEAP&

Procesul )er1al al :edinei de sta1ilire a ofertei c>:tig!toare& ?ocu.entul Gclasa.entulH generat de SEAP& <aportul procedurii de atri1uire se.nat de .e.1ri co.isiei de e)aluare :i apro1at de conduc!torul instituiei& Adresele autorit!ii contractante trans.ise ofertanilor& Contractul de ac4i iie se.nat de p!rile contractante& Anunul de atri1uire& ?osarul de ac4i iie pu1lic!&

J @ %+ %%

Co.unicarea re ultatului procedurii 'nc4eierea contractului Pu1licarea anunului de atri1uire ?efiniti)area dosarului de ac4i iie pu1lic!

Pagina 54 din 75

5.5.7. CONCURSUL DE SOLU"II

Autoritatea contractant! are dreptul de a organi a un concurs de soluii5 respecti) o procedur! special! prin care ac4i iionea !5 "ndeose1i "n do.eniul a.ena;!rii teritoriului5 al proiect!rii ur1anistice :i peisagistice5 al ar4itecturii sau "n cel al prelucr!rii datelor5 un plan sau un proiect5 prin selectarea acestuia pe 1a e concureniale de c!tre un ;uriu5 cu sau f!r! acordarea de pre.ii& Concursul de soluii se iniia ! prin pu1licarea unui anun de participare :i se poate organi a$ ca o procedur! independent!5 "n care concurenii pot o1ine pre.ii :i8sau pri.e de participareL fie ca parte a unei alte proceduri care conduce la atri1uirea unui contract de ser)icii& Concursul de soluii se poate desf!:ura$ %& "ntr-o singur! etap!5 de e)aluare a proiectelor5 atunci c>nd autoritatea contractant! nu optea ! pentru selecia preli.inar! a concurenilor sau (& "n dou! etape respecti)$ (&%& selecia preli.inar! a concurenilorL (&(& e)alurarea proiectelor depuse de c!tre concurenii selectai&

5.5.7.1. TERMENELE I ETAPELE SPECI!ICE DE DERULARE A PROCEDURII DE ATRIBUIRE CONCURSUL DE SOLU"II

Aciunile pre.erg!toare pentru lansarea concursului de soluii$ Pasul % ( # * Aciuni pre.erg!toare =erificarea e2istenei referatului de necesitate Esti.area )alorii contractului ?ac! este ca ul5 pu1licarea anunului de intenie 'ntoc.irea :i apro1area docu.entaiei de atri1uire ?ocu.entele Gfile "n dosarul de ac4i iie pu1lic!H <eferatul de necesitate& 0ota ;ustificati)! pri)ind esti.area )alorii contractului& Kor.ularul tipi at SEAP& 0ote ;ustificati)e pri)ind$ - criteriile .ini.e de calificareL - criteriul de atri1uire :i5 dac! este ca ul5 factori de e)aluare&

Ter.enele pentru concursul de soluii$ Autoritatea contractant! are o1ligaia de a trans.ite spre pu1licare anunul de participare cu cel puin 52 4, 2i*, "nainte de data li.it! de depunere a proiectelor& Etapele de derulare a procedurii cererea de oferte$ Pasul Aciuni "n derularea procedurii S,*,0-ia 0)n053,n-i*)3D 451. 0a2 % Pu1licarea anunului de participare :i a docu.entaiei de atri1uire ( 0otificare UC=AP despre organi area procedurii # 0u.irea ;uriului ?ocu.entele Gfile "n dosarul de ac4i iie pu1lic!H Anunul de participare& Ki:a de pre entare tip G6EK nr& (%J%8(++-H& ?eci ia8dispo iia8ordinul de nu.ire a ;uriuluiL ?eclaraia de diponi1ilitate a .e.1rilor ;uriului&

Pagina 55 din 75

Trans.iterea r!spunsurilor la solicit!rile de clarific!ri a docu.entaiei de atri1uire

/ 9

Pri.irea :i "nregistrarea candidaturilor ?esc4iderea :i )erificarea candidaturilor

Selecia concurenilor =erificarea "ndeplinirii cerinelor .ini.e de calificare Selectarea concurenilor calificai pe 1a a aplic!rii criteriilor de selecie preci ate "n anunul de participare :i "n docu.entaia de atri1uire -&#& Co.unicarea re ultatului la pri.a etap! -&*& Trans.iterea in)itaiei de participare c!tre concurenii a c!ror candidatur! a fost selectat! E+a*5a3,a 13)i,06,*)3 J ?epunerea proiectelor @ ?esc4iderea proiectelor

-&%& -&(&

?ocu.ente prin care operatorii econo.ici solicit! clarific!ri pri)ind docu.entaia de atri1uireL ?ocu.ente prin care autoritatea contractant! r!spunde solicit!rilor operatorilor econo.ici& ?ocu.ente prin care se face do)ada depunerii :i "nregistr!rii candidaturilor& Procesul )er1al al :edinei de desc4idere a candidaturilorL ?eclaraiile de confidenialitate5 i.parialitate ale .e.1rilor ;uriului& <aport inter.ediar al pri.ei etape&

%+ %+&%& %+&(&

%% %( %# %* %/ %9

E)aluarea proiectelor Aplicarea criteriului de atri1uire :i sta1ilirea c>:tig!torului In)itarea concurentului c>:tig!tor pentru clarificarea pro1le.elor conse.nate "n procesul )er1al de e)aluare Ela1orarea raportului procedurii de atri1uire Co.unicarea re ultatului procedurii Pre.ierea concurentului 'nc4eierea contractului Pu1licarea anunului de atri1uire ?efiniti)area dosarului de ac4i iie pu1lic!

?ocu.ente prin care se face do)ada depunerii :i "nregistr!rii proiectelor& Procesul )er1al al :edinei de desc4idere a candidaturilorL ?eclaraiile de confidenialitate5 i.parialitate ale .e.1rilor ;uriului& Procesul )er1al al :edinei de e)aluare&

<aportul procedurii de atri1uire se.nat de .e.1ri ;uriului :i apro1at de conduc!torul instituiei& Adresele autorit!ii contractante trans.ise concurenilor& ?ocu.ente care atest! pre.ierea& Contractul de ac4i iie se.nat de p!rile contractante& Anunul de atri1uire& ?osarul de ac4i iie pu1lic!&

5.5.B. MODALIT"I SPECIALE DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE AC%I&I"IE PUBLIC

Autoritatea contractant! are la dispo iie ur.!toarele .odalit!i speciale de atri1uire a contractului de ac4i iie pu1lic!$

%& Acordul-cadru care repre int! "nelegerea scris! inter)enit! "ntre una sau sau .ai .ulte autorit!i contractante :i
unul sau .ai .uli operatori econo.ici5 al c!rei scop este sta1ilirea condiiilor eseniale care )or gu)erna contractele de ac4i iie pu1lic! ce ur.ea ! a fi atri1uite "ntr-o perioad! dat!5 "n .od special "n ceea ce pri)e:te preul :i5 dup! ca 5 cantit!ile a)ute "n )edere&

Pagina 56 din 75

(& Siste.ul de ac4i iie dina.ic care este un proces "n "ntregi.e electronic5 li.itat "n ti.p :i desc4is pe "ntreaga sa
durat! oric!rui operator econo.ic care "ndepline:te criteriile de calificare :i selecie :i care a pre entat o ofert! orientati)! cu cerinele caietului de sarcini&

#& Licitaia electronic! care este procesul repetiti)5 "n "ntregi.e electronic5 ce se reali ea ! dup! o pri.! e)aluare
co.plet! a ofertelor prin care ofertanii au posi1ilitatea de a reduce preurile pre entate :i8sau de a ".1un!t!ii alte ele.ente ale ofertei& Aceste trei .odalit!i speciale de atri1uire sunt regele.entate de pre)ederile CAP& I= din ordonana de urgen! :i din nor.ele .etodologice de atri1uire prin .i;loace electronice GH7 nr& %&99+8(++9H&

5.5.B.1. LICITA"IA ELECTRONIC

Autoritatea contractant! are dreptul de a utili a licitaia electronic! "n ur.!toarele situaii$

%& ca o etap! final! a licitaiei desc4ise5 a licitaiei restr>nse5 a negocierii cu pu1licarea preala1il! a unui anun de
participare5 aplicate "n ca urile pre)! ute la art& %%+5 lit& aH din ordonana de urgen!5 sau a cererii de oferte5 "nainte de atri1uirea contractului de ac4i iie pu1lic!5 :i nu.ai dac! specificaiile te4nice au fost definite cu preci ie "n caietul de sarciniL

(& la reluarea co.petiiei dintre operatorii econo.ici care au se.nat un acord-cadru5 "n condiiile pre)! ute la art&
%*@5 alin& G*H :i art& %/+ din ordonana de urgen!L #& cu oca ia depunerii ofertelor fer.e "n )ederea atri1uirii unui contract de ac4i iie pu1lic! prin utili area unui siste. de ac4i iie dina.ic& Autoritatea contractant! are o1ligaia de a anuna deci ia de utili are a licitaiei electronice "n anunul de participare :i "n docu.entaia de atri1uire& =aloarea contractului de ac4i iie pu1lic! atri1uit utili >nd .odalitatea special! Clicitaia electronic!D este considerat! pentru reali area procentului .enionat la art& 99% din nor.ele .etodologice de atri1uire prin .i;loace electronice& Eodalitatea special! de atri1uire Clicitaia electronic!D se poate utili a ca fa ! final! at>t pentru proceduri de atri1uire care au fost aplicate prin utili area integral! a .i;loacelor electronice5 c>t :i pentru proceduri de atri1uire care nu au fost aplicate prin utili area .i;loacelor electronice ori pentru proceduri de atri1uire la care s-au aplicat utili area parial! a .i;loacelor electronice& 'nainte de lansarea unei licitaii electronice5 autoritatea contractant! are o1ligaia de a reali a o e)aluare iniial! integral! a ofertelor5 "n confor.itate cu criteriul de atri1uire sta1ilit "n docu.entaia de atri1uire& Autoritatea contractant! are o1ligaia de a in)ita toi ofertanii care au depus oferte ad.isi1ile s! pre inte preuri noi :i8sau5 dup! ca 5 )alori noi ale ele.entelor ofertei& In+i6a-ia (, 63an(9i6, 1, 0a*, ,*,063)ni0.5 si.ultan5 tuturor ofertanilor respecti)i& In)itaia tre1uie s! preci e e data :i .o.entul de start al licitaiei electronice5 precu. :i orice infor.aie necesar! pentru reali area conect!rii indi)iduale la ec4ipa.entul electronic utili at& Autoritatea contractant! nu are dreptul de a "ncepe licitaia electronic! .ai de)re.e de dou! ile lucr!toare dup! data la care au fost tri.ise in)itaiile& 'n ta1elul de .ai ;os sunt pre entai pa:ii care se parcurg la co.pletarea on-line a for.ularului disponi1il "n SEAP pentru iniierea licitaiei electronice&

Pagina 57 din 75

Pasul % ( #

* *&%& *&(& *&#&

Autoritatea contractant! 3 SEAP Selectarea "n SEAP a procedurii de licitaie electronic! Iniierea procedurii prin selectarea anunului8in)itaiei de participare Introducerea operatorilor econo.ici ofertani5 care au depus oferte fiind sunt considerate calificate :i ale c!ror propuneri te4nice au fost sta1ilite confor.& 6peratorii econo.ici se selectea ! din lista de selecie e2istent! "n SEAP :i "nregistrai "n SEAP& Introducerea datelor$ 0u.!rul de runde ale licitaiei electronice& Calendarul de desf!:urare a acestora& Ele.entele ofertei care ur.ea ! s! fac! o1iectul procesului repetiti) de ofertare$ "n ca ul utili !rii criteriului Cpreul cel .ai sc! utD$ preurile ofertate iniial de c!tre operatorii econo.iciL "n ca ul utili !rii criteriului Coferta cea .ai a)anta;oas! d&p&d&)& econo.icD$ o puncta;ul iniial re ultat din factorul8factorii de e)aluare neelectroniciL o factorul8factorii de e)aluare ce )or fi utili ai "n licitaia electronic!L o puncta;ul .a2i. pentru factorul8factorii de e)aluare care nu intr! "n licitaia electronic!& Pu1licarea "n SEAP a anunului pri)ind iniierea licitaiei electronice&

6fertant

9 -

Infor.area prin .i;loace electronice de c!tre SEAP a ofertanilor cu pri)ire la iniierea licitaiei electronice& Supra)eg4erea derul!rii rundei8rundelor de licitaie electronic!&

J @

Kinali area rundei8rundelor de licitaie electronic!& Trans.iterea de c!tre SEAP autorit!ii contractante a clasa.entului final pri)ind derularea licitaiei electronice&

Perioada de a:teptare a in)itaiei de a depune oferta ".1un!t!it! "n for.at electronic prin SEAP& Pri.irea in)itaie de participare la licitaia electronic!& Preg!tirea propunerilor pri)ind ele.entele ofertei care ur.ea ! s! fac! o1iectul procesului repetiti) de licitare electronic!& A:teptarea co.unic!rii pri)ind re ultatul procedurii&

Pa:ii care sunt ur.ai de c!tre autoritatea contractual! pentru /ian*i2a3,a 13)0,453i*)3 4, a63i'5i3, En 0a3, (Ma 56i*i2a6 ,6a1a /ina*. 4, *i0i6a-i, ,*,063)ni0. sunt pre entai "n ta1elul ur.!tor$

Pasul % ( # * / 9 -

?ocu.entele Gfile "n dosarul de ac4i iie pu1lic!H 'nregistrarea clasa.entului ofertelor trans.is electronic de SEAP& Aplicarea criteriului de atri1uire :i sta1ilirea ofertei c>:tig!toare& Ela1orarea raportului procedurii de atri1uire& Co.unicarea re ultatului procedurii& 'nc4eierea contractului& Pu1licarea anunului de atri1uire& ?efiniti)area dosarului ac4i iiei&

D, 3,-in56# %& la definiti)area dosarului pri)ind ac4i iia pentru care s-a utili at licitaia electronic!5 autoritatea contractant! are o1ligaia de a asigura trasa1ilitatea G)e i nota de su1sol nr& J de la su1punctul /&#&(& din pre enta lucrareH

Pagina 5B din 75

rundei8rundelor de licitaie prin .i;loace electronice5 list>nd for.ularele co.pletate :i oferite de sisite.ul infor.atic SEAP& (& Licitaia electronic! se derulea ! :i "n situaia "n care e2ist! o singur! ofert! ad.isi1il!& #& ?urata unei runde de licitaie electronic! se sta1ile:te "n ile :i este de .ini.u. o i5 iar "ntre runde tre1uie s! e2iste inter)ale sta1ilite "n ile5 a c!ror durat! .ini.! este de o i& ?e e2e.plu5 pri.a rund! "ncepe la data de C iD orele %*&++ :i se sf>r:e:te la data de C i3%D orele %*&++& *& ?ac! pe parcursul unei runde de licitaie electronic! nu se .ai introduc preuri :i8sau )alori noi ale ele.entelor care fac o1iectul procesului repetiti) de ofertare5 autoritatea contractant! are dreptul de a decide cu pri)ire la finali area licitaiei electronice f!r! a .ai organi a rundele ur.!toare5 dar nu.ai dac! a preci at acest lucru "n cadrul infor.aiilor pre)! ute la art& *+ din H7 nr& %&99+8(++9 :i "n docu.entaia de atri1uire& /& La licitaia electronic! au dreptul s! participe doar operatorii econo.ici "nregistrai "n SEAP confor. art& 95 alin& G(H din H7 nr& %&99+8(++9 :i c!rora le-au fost trans.ise in)itaii de participare la aceast! fa ! de c!tre autoritatea contractant!5 confor. pre)ederilor art& %9/5 alin& G(H din ordonana de urgen!& 9& Pe parcursul licitaiilor electronice5 at>t SEAP5 c>t :i autoritatea contractant! nu )a de )!lui identitatea ofertanilor participani& -& 6fertele depuse "n cadrul licitaiei electronice de c!tre ofertanii participani nu pot dec>t s! ".1un!t!easc! ofertele depuse anterior organi !rii acestei fa e& J& 'n ca ul "n care ofertantul declarat ad.is :i "nregistrat "n SEAP nu .odific! "n cadrul fa ei de licitaie electronic! ele.entele ofertei care fac o1iectul procesului repetiti)5 la sta1ilirea clasa.entului final este luat! "n considerare oferta depus! de c!tre acesta anterior desf!:ur!rii acestei fa e5 introdus! "n preala1il "n SEAP de autoritatea contractant!&

5.5.B.2. SISTEMUL DE AC%I&I"IE DINAMIC

Autoritatea contractant! are dreptul de a utili a un siste. de ac4i iie dina.ic nu.ai prin inter.ediul SEAP :i nu.ai pentru ac4i iia unor produse de u curent5 ale c!ror caracteristici general disponi1ile pe pia! satisfac ne)oile autorit!ii contractante& Siste.ul de ac4i iie dina.ic este un proces "n "ntregi.e electronic5 li.itat "n ti.p :i desc4is pe "ntreaga sa durat! oric!rui operator econo.ic care "ndepline:te criteriile de calificare :i selecie :i care a pre entat o ofert! orinetati)! confor.! cu cerinele caietului de sarcini& 'n SEAP aceast! procedur! special! de atri1uire se aplic! cu atri1utul 6KKLI0E5 se 1ifea ! procedura Xlicitaie desc4is!D :i la seciunea a (-a din anunul de participare 1ifa tre1uie s! apar! la S&A&A&5 select>nd criteriul de atri1uire Coferta cea .ai a)anta;oas! d&p&d&)& econo.icD& A56)3i6a6,a 0)n63a06an6. a3, )'*iga-ia 4, a 3,(1,06a 3,g5*i*, 13)0,453ii 4, *i0i6a-i, 4,(07i(. En 6)a6, /a2,*, (i(6,95*5i 4, a07i2i-i, 4ina9i0& Autoritatea contractant! nu are dreptul de a sta1ili ca 453a6a unui siste. de ac4i iie dina.ic s! dep!:easc! 9ai 95*6 4, 4 ani5 dec>t "n ca uri e2cepionale5 te.einic ;ustificate&

5.5.B.3. ACORDULMCADRU

Pagina 5< din 75

Aordul-cadru repre int! "nelegerea sris! inter)enit! "ntre una sau .ai .ulte autorit!i contractante :i unul sau .ai .uli operatori econo.ici5 al c!rei scop este sta1ilirea condiiilor eseniale care )or gu)erna contractele de ac4i iie pu1lic! ce ur.ea ! a fi atri1uite "ntr-o perioad! dat!5 "n .od special "n ceea ce pri)e:te preul :i5 dup! ca 5 cantit!ile a)ute "n )edere& Autoritatea contractant! are o1ligaia de a "nc4eia acordul-cadru5 de regula prin aplicarea procedurilor de *i0i6a-i, 4,(07i(. sau *i0i6a-i, 3,(638n(.& Autoritatea contractant! nu are dreptul de a sta1ili ca 453a6a unui acord-cadru s! dep!:easc! 9ai 95*6 4, 4 ani5 dec>t "n ca uri e2cepionale :i pe care le poate ;ustifica "n special prin o1iectul specific al contractelor ce ur.ea ! a fi atri1uite "n 1a a acordului-cadru respecti)& Acordul-cadru poate fi "nc4eiat$ Cu un singur operator econo.ic Cu .ai .uli operatori econo.ici5 ca "n care atri1uirea contractelor su1sec)ente se poate face$ o o K!r! reluarea co.petiiei Cu reluarea co.petiiei&

?e regul!5 atunci c>nd autoritatea contractant! "nc4eie un acord-cadru cu .ai .uli operatori econo.ici5 nu.!rul acestora nu poate fi .ai .ic dec>t #5 cu condiia ca nu.!rul operatorilor econo.ici per.ite acest lucru& Aceast! regul! se aplic! indiferent de procedura aleas! pentru "nc4eierea acordurilor cadru& 'n ca ul acordului-cadru "nc4eiat cu .ai .uli operatori econo.ici f!r! realuarea co.petiiei5 atri1uirea contractelor su1sec)ente se )a face "n ordinea clasa.entului re ultat "n ur.a e)alu!rii ofertelor& 'n ca ul acordului-cadru "nc4eiat cu .ai .uli operatori econo.ici cu reluarea co.petiiei5 atri1uirea contractelor su1sec)ente se )a face nu.ai c!tre se.natarii acordului-cadru5 prin depunerea unor noi oferte& C>:tig!torul dese.nat "n ur.a acestei co.petiii5 pe 1a a aplic!rii criteriului de atri1uire .enionat "n docu.entaia de atri1uire5 )a "nc4eia noul contract su1sec)ent& La reluarea co.petiiei5 autoritatea contractant! are dreptul de a utili a *i0i6a-ia ,*,063)ni0.5 cu condiia ca acest lucru s! fi fost .enionat "n anunul de participare :i "n docu.entaia de atri1uire& EL,91*, de contracte ce pot fi atri1uite "n 1a a unui acord-cadru$

!53ni2a3,# ec4ipa.ente5 indicatoare rutiere5 ec4ipa.ent de lucru :i protecie personal5 unifor.e5 consu.a1ile 1irotic!5 consu.a1ile te4nic! de calcul5 ali.ente5 .edica.ente5 .ateriale sanitareL S,3+i0ii# "ntreinere parc auto5 ser)icii speciali ate de "ntreinere cl!diri5 ser)icii transport aerian5 ser)icii de asigur!ri5 telefonie .o1il!5 "ntreinere ec4ipa.ente ITL L503.3i# plo.1are str! i5 ugr!)eli5 tencuieli5 e2ecuie unit!i de construcii identice Ggara;e5 s!li de sportH pentru care e2ist! .!ri.i standard :i acelea:i condiii de proiectare :i e2ecuie5 care s! per.it! sta1ilirea unor preuri :i condiii de calitate unitare&

A6,n-i,#

%& Acordul-cadru n5 3,13,2in6. 'a2. *,ga*. pentru anga;area fondurilor pu1lice& Contractele su1sec)ente atri1uite "n
1a a acordului-cadru constituie te.ei legal pentru plat!L

Pagina 6= din 75

(& Acordul-cadru nu poate fi utili at "n scopul de a acoperi toate tipurile de produse5 ser)icii sau lucr!ri necesare unei autorit!i contractante& ?e e2e.plu5 construirea unei cl!diri sau lucr!rile de ali.entare cu ap! a unei localit!i nu pot contitui o1iectul "nc4eierii unui acord cadru& #& Acordul-cadru nu se poate utili a a1u i) sau i.propriu de c!tre autoritatea contractant!5 "nc>t s! ".piedice5 s! restr>ng! sau s! distorsione e concurena&

5.6. PRE&ENTAREA SEAP. APLICAREA PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE PRIN UTILI&AREA MIPLOACELOR ELECTRONICE GN SEAP

5.6.1. DE!INI"II I TERMENI SPECI!ICI UTILI&A"I GN PROCESUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE AC%I&I"IE PUBLIC PRIN MIPLOACE ELECTRONICE. CONTRAVEN"II I SANC"IUNI

L)05* "n care siste.ul ac4i iiilor pu1lice se desf!:oar! tre1uie identificat cu un spaiu& Acest spaiu poate fi unul )irtual G60LI0EH :i8sau unul fi ic5 1ine deli.itat ca spaiu G6KKLI0EH& At>t "n unul5 c>t :i "n cel!lalt spaiu5 autoritatea contractant! se poate desf!:ura pentru aplicarea criteriilor de calificare a operatorilor econo.ici GofertanilorH :i pentru aplicarea criteriului de atri1uire a unui contract de ac4i iie pu1lic!& 'n opinia lectorului e2ist! 4)5. *)053i "n care autoritatea contractant! ":i desf!:oar! acti)itatea de atri1uire a contractelor de ac4i iie pu1lic!$ %& 'ntr-un siste. "nc4is G6KKLI0EH "n care at>t e)aluarea ofertelor5 c>t :i atri1uirea contractului de ac4i iie pu1lic! se fac nu.ai de c!tre .e.1ri co.isiei de e)aluare a ofertelorL

(& 'ntr-un siste. desc4is G60LI0EH "n care at>t e)aluarea ofertelor5 c>t :i atri1uirea contractului de ac4i iie
pu1lic! se fac prin utili area Q9i:*)a0,*)3 ,*,063)ni0,I& E)ident :i "n cadrul acestui siste. desc4is rolul i.portant "l au tot .e.1ri co.isiei de e)aluare a ofertelor5 dar deci iile lor sunt co.unicate prin .i;loace electronice& Apare "ntre1area$ NCare dintre cele dou! *)053i Gsiste.eH sunt propice pentru atri1uirea unui contract de ac4i iie pu1lic! FD <!spunsul este c>t se poate de si.plu$ NA.1ele Y At>t indi)idual5 prin utili area lor distinct!5 dar .ai ales "n co.1inaieD& T3,'5i, 15(. i9,4ia6 ;i 0)n4i-ia# at>ta ti.p c>t cele dou! siste.e asigur! respectarea 13in0i1ii*)3D 3,g5*i*)3 pre entate& Se pare c!5 siste.ul "nc4is G6KKLI0EH nu este agreat :i nu poate respecta "n totalitate regulile5 principiile& Astfel5 au ap!rut pe r>nd regle.et!ri legale care restr>ng spaiul siste.ului "nc4is G6KKLI0EH$

La 4a6a 4, 1< a13i*i, 2==6 a a1.356 OU

n3. 34N2==65 care la art& # define:te noi ter.eni "n ac4i iii

pu1lice$ Nlicitaie electronic!DL N.i;loace electroniceDL Noperatorul SEAPD :i Nsiste.ul electronic de ac4i iii pu1liceD& Tot "n cadrul acestui act nor.ati)5 la Seciunea a #-a de la CAPIT6LUL I= NEodalit!i speciale de atri1uire a contractului de ac4i iie pu1lic!D este pre entat! Nlicitaia electronic!L

Pagina 61 din 75

La 4a6a 4, 1< i5*i, 2==6 a a1.356 %

n3. <255 care la Seciunea a (-a de la CAPIT6LUL III NPu1licarea

anunurilor de intenie5 de participare :i de atri1uireD5 sta1ile:te regulile aplica1ile dup! data de #% dece.1rie (++9L

La 4a6a 4, 22 n)i,9'3i, 2==6 a a1.356 %

n3. 166=5 act nor.ati) care apro1! 0or.ele de aplicare a

pre)ederilor referitoare la atri1uirea contractelor de ac4i iie pu1lic! prin .i;loace electronice din ordonaa de urgen!& Pentru a "nelege siste.ul desc4is G60LI0EH de atri1uire a contractelor de ac4i iie pu1lic! prin .i;loace electronice tre1uie pre entate definiiile ur.!torilor ter.eni$

%& Li0i6a-i, ,*,063)ni0. R procesul repetiti) reali at dup! o pri.! e)aluare co.plet! a ofertelor5 "n care ofertanii au
posi1ilitatea5 e2clusi) prin inter.ediul .i;loacelor electronice5 de a reduce preurile pre entate :i8sau de a ".1un!t!i alte ele.ente ale oferteiL e)aluarea final! tre1uie s! se reali e e "n .od auto.at prin .i;loacele electronice utili ate&

(& Mi:*)a0, ,*,063)ni0, R utili area ec4ipa.entelor electronice pentru procesarea :i stocarea de date care sunt
difu ate5 trans.ise :i recepionate prin ca1lu5 radio5 .i;loace optice sau prin alte .i;loace electro.agnetice&

#& O1,3a6)35* (i(6,95*5i ,*,063)ni0 4, a07i2i-ii 15'*i0, R persoan! ;uridic! de drept pu1lic care asigur!
autorit!ilor contractante suportul te4nic destinat aplic!rii5 prin .i;loace electronice5 a procedurilor de atri1uireL

*& Si(6,95* ,*,063)ni0 4, a07i2i-ii 15'*i0, >SEAP@ R dese.nea ! siste.ul infor.atic de utilitate pu1lic!5 accesi1il
prin internet la o adres! dedicat!5 utili at "n scopul aplic!rii prin .i;loace electronice a procedurilor de atri1uire& 6peratorul SEAP este Inspectoratul 7eneral pentru Co.unicaii :i Te4nologia Infor.aiei& Actorul f!r! de care autoritatea contractant! nu poate finali a procedura de atri1uire este )1,3a6)35* ,0)n)9i0 R oricare furni or de produse5 prestator de ser)icii ori e2ecutant de lucr!ri R persoan! fi ic! sau ;uridic!5 de drept pu1lic sau pri)at5 ori grup de astfel de persoane cu acti)itate "n do.eniul care ofer! "n .od licit pe pia! produse5 ser)icii :i8sau e2ecuie de lucr!ri& 6peratorul econo.ic particip! la procedurile de atri1uire ale autorit!ii contractante$ "n calitate de candidat sau ofertant la o procedur! de atri1uire a contractului de ac4i iie pu1lic! sau a contractului sectorialL "n calitatea de candidat sau ofertant la o procedur! de atri1uire "n ur.a c!reia se "nc4eie un acord-cadruL "n calitate de concurent la un concurs de soluii&

P>n! la acest .o.ent al pre ent!rii5 legislaia asigura cadrul legal pentru desf!:urarea procedurilor de atri1uire prin .i;loace electronice& Pentru a "nt!rii respectarea 13in0i1ii*)3 "n desf!:urarea procedurilor de atri1uire a contractelor de ac4i iie pu1lic!5 legiuitorul a inter)enit pentru .odificarea ulti.ului act nor.ati) e.is "n anul (++9& Astfel5 "n .artie (++J5 prin apariia H7 nr& %@J8(++J legiuitorul a introdus un nou capitol "n cadrul H7 nr& %99+8(++9 :i anu.e CAPITOLUL VIII
1

QM.(53i (1,0ia*, 4, 56i*i2a3, a 9i:*)a0,*)3 ,*,063)ni0, En 13)0,(5* 4, a63i'5i3, a

0)n63a06,*)3 4, a07i2i-i, 15'*i0.I& Acest nou capitol aduce ur.!toarea 3,g5*. n)5.5 care "nt!re:te 13in0i1ii*, de;a e2istente$ N"ncep>nd cu anul (++J5 autoritatea contractant! are o1ligaia de a utili a .i;loacele electronice pentru aplicarea procedurilor de atri1uire :i pentru reali area ac4i iiilor directe5 "ntr-un 13)0,n6 4, 0,* 15-in 2=R 4in +a*)a3,a 6)6a*. a a07i2i-ii*)3 15'*i0, efectuate de aceasta "n cursul anului respecti)D&

Pagina 62 din 75

Va*)a3,a an5a*. 6)6a*. a a07i2i-ii*)3 15'*i0, efectuate prin .i;loace electronice se deter.in! prin cu.ularea )alorii tuturor contractelor atri1uite prin inter.ediul$ %& procedurilor de licitaie desc4is!5 de licitaie restr>ns! :i de cerere de oferte5 aplicate integral prin .i;loace electroniceL (& licitaiei electronice5 astfel cu. este pre)! ut! aceast! .odalitate special! de atri1uire a contractului de ac4i iie pu1lic! la art& %9%-%9@ din ordonaa de urgen!L #& ac4i iiei directe5 astfel cu. este pre)! ut! la art& %@ din ordonaa de urgen!5 dac! aceasta este reali at! prin inter.ediul catalogului electronic din SEAP& Ca orice regul!5 aceasta nu ar fi a)ut nicio )aloare dac! nu este i.ediat ur.at! de .!suri de sancionare "n ca de nerespectare a ei& Astfel5 "n luna aprilie (++@ apare :i sanciunea prin inter.ediul H7 nr& #-+8(++@$ N0erespectarea o1ligaiei constituie contra)enie :i se sancionea ! cu a.end! de la %+&+++ lei la #/&+++ leiD& Uneori "n "nelegerea unui act nor.ati) este util a se studia capitolul referitor la N0)n63a+,n-ii ;i (an0-i5niD& Eoti)aia unui astfel de.ers "l constituie faptul c! nu se d! i.portana cu)enit! anu.itor articole din coninutul actului nor.ati)& Astfel5 "n cadrul ordonaei de urgen!5 e2ist! CAPIT6LUL M NContra)enii :i sanciuniD "n care se .enionea ! c! constituie contra)enie :i se sancionea ! ur.!toarele fapte$

%& aplicarea eronat! a 3,g5*i*)3 4, ,(6i9a3, a +a*)3ii 0)n63a065*5i "n scopul "nc!lc!rii pre)ederilor art& (#L
CArt. 23. - Autoritatea contractant nu are dreptul de a diviza contractul de achiziie public n mai multe contracte distincte de valoare mai mic i nici de a utiliza metode de calcul care s conduc la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achiziie public, cu scopul de a evita aplicarea prevederilor prezentei ordonane de urgen care instituie obligaii ale autoritii contractante n raport cu anumite praguri valorice.D "nc!lcarea pre)ederilor art& ##5 precu. :i a 3,g5*i*)3 4, ,*a')3a3, a (1,0i/i0a-ii*)3 6,7ni0,L

(&

NArt. 33. - (1) Autoritatea contractant are obligaia de a preciza n cadrul documentaiei de atribuire orice cerin, criteriu, regul i alte informaii necesare pentru a asigura ofertantului/candidatului o informare complet, corect i explicit cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire. (2) Documentaia de atribuire trebuie s cuprind, fr a se limita la cele ce urmeaz, cel puin: a) informaii generale privind autoritatea contractant, n special cu privire la adres - inclusiv telefon, fax, e-mail -, persoane de contact, mijloace de comunicare etc.; b) instruciuni privind date limit care trebuie respectate i formaliti care trebuie ndeplinite n legtur cu participarea la procedura de atribuire; c) dac sunt solicitate, cerinele minime de calificare, precum i documentele care urmeaz s fie prezentate de ofertani/candidai pentru dovedirea ndeplinirii criteriilor de calificare i selecie; d) caietul de sarcini sau documentaia descriptiv, aceasta din urm fiind utilizat n cazul aplicrii procedurii de dialog competitiv sau de negociere; e) instruciuni privind modul de elaborare i de prezentare a propunerii tehnice i financiare; f) informaii detaliate i complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei ctigtoare, corespunztor prevederilor cap. V - seciunea a 3-a Criterii de atribuire a contractului de achiziie public; g) instruciuni privind modul de utilizare a cilor de atac; h) informaii referitoare la clauzele contractuale obligatorii.D #& "nc!lcarea pre)ederilor art& (+ alin& G(H :i ale art& (/% alin& G(HL NArt. 20. - (1) Autoritatea contractant are obligaia de a atribui contractul de achiziie public prin aplicarea procedurilor de licitaie deschis sau licitaie restrns. (2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractant are dreptul de a aplica celelalte proceduri prevzute la art. 18 alin. (1), dup caz,

Pagina 63 din 75

numai n circumstanele specifice prevzute la art. 94, art. 110 alin. (1), art. 122 sau 124. Art. 251. - (1) Autoritatea contractant are obligaia de a atribui contractul sectorial, de regul, prin aplicarea procedurilor de licitaie deschis, licitaie restrns sau negociere cu publicarea prealabil a unui anun de participare. (2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractant are dreptul de a aplica celelalte proceduri prevzute la art. 250 alin. (1), dup caz, numai n circumstanele specifice prevzute la art. 252 sau 124.D *& aplicarea altor proceduri de atri1uire dec>t a celor care sunt pre)! ute de pre enta ordonan! de urgen!L /& "nc!lcarea regulilor de pu1licitate pre)! ute de pre enta ordonan! :i8sau ne"ndeplinirea de c!tre autorit!ile contractante a o1ligaiei de "nregistrare "n SEAP5 a:a cu. este pre)! ut de legislaia "n .ateria ac4i iiilor pu1liceL 9& nerespectarea regulilor speciale pre)! ute la art& /JL NArt. 58. - (1) n cazul atribuirii contractelor de publicitate media, cu o valoare anual cumulat, fr TVA, estimat ca fiind mai mare dect echivalentul n lei a 20.000 euro, autoritatea contractant are obligaia de a publica un anun de participare i un anun de atribuire, n sistemul informatic de utilitate public disponibil pe internet, la o adres dedicat, precum i pe pagina proprie de internet. (alineat modificat prin art. II pct. 6 din O.U.G. nr. 19/2009, n vigoare de la 12 martie 2009) (2) n sensul prevederilor alin. (1), prin contract de publicitate media se nelege orice contract de servicii avnd ca obiect crearea, producerea i/sau difuzarea de reclam sau alte forme de promovare prin intermediul mijloacelor de informare n mas scrise, audiovizuale sau electronice. (3) Obligaia prevzut la alin. (1) nu exonereaz autoritatea contractant de respectarea prevederilor generale referitoare la regulile de publicitate, astfel cum sunt acestea prevzute n cadrul seciunii a 5-a din prezentul capitol. (4) Autoritatea contractant are obligaia de a preciza n anunul de participare prevzut la alin. (1) criteriile de calificare i selecie i, n situaia n care criteriul de atribuire a contractului este oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic, algoritmul de calcul al punctajului; anunul trebuie s fie nsoit de un referat de oportunitate prin care se justific raiunea achiziiei serviciilor de publicitate, precizndu-se totodat impactul urmrit i criteriile de msurare a rezultatului obinut. (5) n cel mult 120 de zile de la data finalizrii contractului de servicii de publicitate, autoritatea contractant are obligaia de a publica n sistemul informatic prevzut la alin. (1) un raport de evaluare a impactului achiziiei serviciilor de publicitate. (6) Contractele de publicitate media trebuie s conin n mod obligatoriu i urmtoarele clauze specifice referitoare la obligaia prilor de a asigura, inclusiv pe parcursul ndeplinirii contractului, accesul publicului cel puin la urmtoarele informaii: destinatarii finali ai fondurilor de publicitate, criteriile de alocare a acestor fonduri, sumele alocate fiecrui beneficiar final i termenele de ndeplinire a prevederilor contractuale. (7) Accesul publicului la informaiile menionate la alin. (6) se realizeaz prin grija autoritii contractante care are obligaia de a deine informaii actualizate cu privire la modul de ndeplinire a contractului. (8) n cazul contractelor de publicitate media este obligatorie menionarea denumirii autoritii/autoritilor contractante n materialul publicitar.D aplicarea incorect! a regulilor de co.unicare :i trans.itere a datelor5 a)>nd ca efect 3,(63i0-i)na3,a a00,(5*5i )1,3a6)3i*)3 ,0)n)9i0i la procedura de atri1uire5 En0.*0a3,a 13in0i1i5*5i 63a6a9,n65*5i ,ga* sau En0.*0a3,a 13in0i1i5*5i 63an(1a3,n-,iL J& utili area altor criterii de calificare :i selecie dec>t a celor pre)! ute "n pre enta ordonan! de urgen!L

-&

@& En0.*0a3,a 13in0i1i5*5i 13)1)3-i)na*i6.-ii prin utili area criteriilor de calificare :i selecie ca .i;loc de a
restriciona concurenaL

Pagina 64 din 75

%+& utili area altor criterii de atri1uire a contractului de ac4i iie pu1lic! dec>t a celor pre)! ute la art& %@J5 inclusi) utili area criteriilor de calificare :i selecie ca factori de e)aluare a ofertelorL NArt. 198. - (1) Fr a aduce atingere dispoziiilor legislative sau administrative privind remunerarea anumitor servicii, criteriul de atribuire a contractului de achiziie public poate fi numai: a) fie oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic; b) fie, n mod exclusiv, preul cel mai sczut. (2) n cazul n care atribuirea contractului de achiziie public se realizeaz prin aplicarea procedurii de dialog competitiv, criteriul de atribuire utilizat trebuie s fie numai oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic.D %%& sc4i.1area criteriului de atri1uire preci at "n docu.entaia de atri1uire pe parcursul aplic!rii procedurii de atri1uireL

%(& En0.*0a3,a 13in0i1i5*5i 56i*i2.3ii ,/i0i,n6, a /)n453i*)35 prin aplicarea unor factori de e)aluare care nu
reflect! a)anta;e de natur! econo.ic! "n 1eneficiul autorit!ii contractante sau a c!ror pondere "n puncta;ul total este )!dit disproporionat! "n raport cu a)anta;ele econo.ice cuantificateL %#& aplicarea incorect!5 "n cadrul procesului de selecie :i8sau de e)aluare5 a criteriilor sta1ilite prin docu.entaia de atri1uire sau aplicarea altor criterii dec>t a celor sta1ilite prin docu.entaia de atri1uireL %*& refu ul de a trans.ite Autorit!ii 0aionale pentru <egle.entarea :i Eonitori area Ac4i iiilor Pu1lice infor.aiile referitoare la atri1uirea contractelor de ac4i iie pu1lic!5 pe care aceasta le solicit! "n scopul "ndeplinirii funciilor :i atri1uiilor sale5 sau netrans.iterea acestora "n ter.enul pre)! ut de pre enta ordonan! de urgen! sau5 dup! ca 5 "n ter.enul solicitatL %/& "nc!lcarea o1ligaiei pre)! ute la art& J+5 @# :i %(@L Pentru licitaia desc4is!$ NArt. 80. - Autoritatea contractant are obligaia de a deschide ofertele la data, ora i adresa indicate n anunul de participare, n msura n care nu a devenit inciden obligaia privind decalarea termenului de depunere a ofertelor, conform prevederilor art. 72, cu excepia cazului n care termenul de depunere a ofertelor a fost decalat n urma suspendrii procedurii.D Pentru licitaia restr>ns!$ NArt. 93. - Autoritatea contractant are obligaia de a deschide ofertele la data, ora i adresa indicate n invitaia de participare, n msura n care nu a devenit incident obligaia privind decalarea termenului de depunere a ofertelor, conform prevederilor art. 72 sau ca urmare a depunerii unei contestaii.D Pentru cerere de oferte$ NArt. 129. - Autoritatea contractant are obligaia de a deschide ofertele la adresa, data i ora indicate n invitaia de participare, n msura n care nu a devenit necesar decalarea termenului de depunere a ofertelor, conform prevederilor de la art. 72 sau ca urmare a depunerii unei contestaii.D %9& an5*a3,a 5n,i 13)0,453i 4, a63i'5i3, En a*6, 0a253i 4,086 0,*, 13,+.256, *a a36. 2=<L NArt. 209. - (1) Prin excepie de la prevederile art. 204, autoritatea contractant are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziie public, dac ia aceast decizie, de regul, nainte de data transmiterii comunicrii privind rezultatul aplicrii procedurii de atribuire i, oricum, nainte de data ncheierii contractului, numai n urmtoarele cazuri: a) autoritatea contractant se afl n una dintre situaiile prevzute la art. 86 alin. (2) lit. a), art. 102 alin. (2) lit. a) sau art. 117 alin. (2) lit. a); b) au fost depuse numai oferte inacceptabile i/sau neconforme; c) nu a fost depus nicio ofert sau au fost depuse oferte care, dei pot fi luate n considerare, nu pot fi comparate datorit modului neuniform de abordare a soluiilor tehnice i/sau financiare; d) abateri grave de la prevederile legislative afecteaz procedura de atribuire sau este imposibil ncheierea contractului.

Pagina 65 din 75

(11) Dispoziiile alin. (1) nu pot aduce atingere obligaiei autoritii contractante de a anula o procedur de atribuire n urma unei hotrri judectoreti sau a unei decizii n acest sens a Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor. (2) n sensul prevederilor alin. (1) lit. d), procedura de atribuire se consider afectat n cazul n care se ndeplinesc, n mod cumulativ, urmtoarele condiii: a) n cadrul documentaiei de atribuire i/sau n modul de aplicare a procedurii de atribuire se constat erori sau omisiuni care au ca efect nclcarea principiilor prevzute la art. 2 alin. (2) lit. a) - f); b) autoritatea contractant se afl n imposibilitatea de a adopta msuri corective fr ca acestea s conduc, la rndul lor, la nclcarea principiilor prevzute la art. 2 alin. (2) lit. a) - f).D %-& "nc!lcarea pre)ederilor art& (+* alin& G%HL NArt. 204. - (1) Autoritatea contractant are obligaia de a ncheia contractul de achiziie public cu ofertantul a crui ofert a fost stabilit ca fiind ctigtoare, pe baza propunerilor tehnice i financiare cuprinse n respectiva ofert. (11) n cazul n care autoritatea contractant nu poate ncheia contractul cu ofertantul a crui ofert a fost stabilit ca fiind ctigtoare, datorit faptului c ofertantul n cauz se afl ntr-o situaie de for major sau n imposibilitatea fortuit de a executa contractul, atunci aceasta are dreptul s declare ctigtoare oferta clasat pe locul doi, n condiiile n care aceasta exist i este admisibil. n caz contrar, se anuleaz aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziie public. (2) Autoritatea contractant are obligaia de a asigura obinerea i pstrarea documentelor justificative care dovedesc efectuarea oricrei achiziii publice.D %J& "nc!lcarea pre)ederilor art& (+* alin& G%%HL G)e i redarea articolului de la punctul de .ai susH %@& "nc!lcarea pre)ederilor art& (+9-(+-L NArt. 206. - (1) Autoritatea contractant are obligaia de a informa operatorii economici implicai n procedura de atribuire despre deciziile referitoare la rezultatul seleciei, la rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achiziie public sau de ncheiere a acordului - cadru, la admiterea ntr-un sistem de achiziie dinamic, la rezultatul concursului de soluii ori, dup caz, la anularea procedurii de atribuire i eventuala iniiere ulterioar a unei noi proceduri, n scris i ct mai curnd posibil, dar nu mai trziu de 3 zile lucrtoare de la emiterea acestora, nuntrul termenului prevzut la art. 200. (11) n sensul prevederilor alin. (1), se consider operator economic implicat n procedura de atribuire orice candidat/ofertant pe care autoritatea contractant nu l-a informat nc despre decizii care i vizeaz direct candidatura/oferta proprie sau orice candidat/ofertant a crui candidatur/ofert nu a fost nc respins definitiv de autoritatea contractant. O respingere este considerat definitiv dac a fost comunicat operatorului economic n cauz i fie a fost considerat legal de ctre Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor sau de ctre instana sesizat n legtur cu acest aspect, fie nu a fcut ori nu mai poate face obiectul unei ci de atac. (2) Comunicarea prin care se transmite informarea prevzut la alin. (1) se transmite i prin fax sau prin mijloace electronice. (3) n cazul n care autoritatea contractant nu transmite comunicarea privind rezultatul aplicrii procedurii i prin fax sau prin mijloace electronice, atunci termenele prevzute la art. 205 alin. (1) se majoreaz cu 5 zile. Art. 207. - (1) n cadrul comunicrii prevzute la art. 206 alin. (2), autoritatea contractant are obligaia de a informa ofertantul/ofertanii ctigtor/ctigtori cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor prezentate. (2) n cadrul comunicrii prevzute la art. 206 alin. (2), autoritatea contractant are obligaia de a informa ofertanii/candidaii care au fost respini sau a cror ofert nu a fost declarat ctigtoare asupra motivelor care au stat la baza deciziei respective, dup cum urmeaz: a) fiecrui candidat respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a candidaturii sale; b) pentru fiecare ofert respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere, detaliindu-se argumentele n temeiul crora oferta a fost considerat inacceptabil i/sau neconform, ndeosebi elementele ofertei care nu

Pagina 66 din 75

au corespuns cerinelor de funcionare i performan prevzute n caietul de sarcini; c) fiecrui ofertant care a prezentat o ofert acceptabil i conform, prin urmare admisibil, dar care nu a fost declarat ctigtoare, caracteristicile i avantajele relative ale ofertei/ofertelor ctigtoare n raport cu oferta sa, numele ofertantului cruia urmeaz s i se atribuie contractul de achiziie public sau, dup caz, ale ofertanilor cu care urmeaz s se ncheie un acordcadru. d) fiecrui operator economic dintre cei prevzui la lit. a) - c), data - limit pn la care au dreptul de a depune contestaie, avndu-se n vedere prevederile art. 2562 alin. (1).D (+& neducerea la "ndeplinire a deci iei Consiliului "n ter.enul sta1ilit "n condiiile pre entei ordonane5 dup! data la care aceasta r!.>ne definiti)! :i ire)oca1il!L

(%& "nc!lcarea pre)ederilor art& (%%-(%#5 referitoare la En6)09i3,a ;i 1.(63a3,a 4)(a35*5i a07i2i-i,i 15'*i0,L
NArt. 211. - Autoritatea contractant are obligaia de a ntocmi dosarul achiziiei publice pentru fiecare contract atribuit sau acord-cadru ncheiat, precum i pentru fiecare lansare a unui sistem de achiziie dinamic. Art. 212. - Dosarul achiziiei publice, precum i ofertele nsoite de documentele de calificare i selecie se pstreaz de ctre autoritatea contractant att timp ct contractul de achiziie public/acordul-cadru produce efecte juridice, dar nu mai puin de 5 ani de la data finalizrii contractului respectiv. n cazul anulrii procedurii de atribuire, dosarul se pstreaz cel puin 5 ani de la data anulrii respectivei proceduri. Art. 213. - (1) Dosarul achiziiei publice trebuie s cuprind documentele ntocmite/primite de autoritatea contractant n cadrul procedurii de atribuire, cum ar fi, dar fr a se limita la urmtoarele: a) nota privind determinarea valorii estimate; b) anunul de intenie i dovada transmiterii acestuia spre publicare, dac este cazul; c) anunul de participare i dovada transmiterii acestuia spre publicare i/sau, dup caz, invitaia de participare; d) documentaia de atribuire; e) nota justificativ privind alegerea procedurii de atribuire, n cazul n care procedura aplicat a fost alta dect licitaia deschis sau licitaia restrns; f) nota justificativ privind accelerarea procedurii de atribuire, dac este cazul; g) proces ui-verb al al edinei de deschidere a ofertelor; h) formularele de ofert depuse n cadrul procedurii de atribuire; i) solicitrile de clarificri, precum i clarificrile transmise/primite de autoritatea contractant; j) raportul procedurii de atribuire; k) dovada comunicrilor privind rezultatul procedurii; l) contractul de achiziie public/acordul-cadru, semnate; m) anunul de atribuire i dovada transmiterii acestuia spre publicare; n) contestaiile formulate n cadrul procedurii de atribuire, dac este cazul; o) raportul de activitate i, dup caz, notele intermediare i avizul consultativ emis n conformitate cu prevederile legale, referitor la funcia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie public, dac este cazul; p) documentul constatator care conine informaii referitoare la ndeplinirea obligaiilor contractuale de ctre contractant. (2) Raportul procedurii de atribuire prevzut la alin. (1) lit. j) se elaboreaz nainte de ncheierea contractului de achiziie public/acordului cadru/sistemului de achiziie dinamic i cuprinde cel puin urmtoarele elemente: a) denumirea i sediul autoritii contractante; b) obiectul contractului de achiziie public/acordului-cadru sau sistemului de achiziie dinamic; c) dac este cazul, denumirea/numele candidailor participani la procedur; d) dac este cazul, denumirea/numele candidailor selectai i neselectai, precum i motivele care au stat la baza selectrii sau neselectrii respectivilor candidai; e) denumirea/numele ofertanilor participani la procedur;

Pagina 67 din 75

f) denumirea/numele ofertanilor respini i motivele care au stat la baza acestei decizii; g) dac este cazul, motivele concrete pentru care una sau mai multe dintre oferte au fost respinse ca urmare a considerrii preurilor prezentate ca fiind neobinuit de sczute; h) denumirea/numele ofertantului/ofertanilor a crui/cror ofert a fost declarat ctigtoare i motivele care au stat la baza acestei decizii; i) n cazul ofertantului/ofertanilor ctigtori, partea din contract pe care acesta/acetia au declarat c o subcontracteaz, mpreun cu denumirea/numele subcontractanilor; j) dac este cazul, justificarea hotrrii de anulare a procedurii de atribuire.D ((& ne"nfiinarea co.parti.entului pre)! ut la art& #+*%L NArt. 3041. - (1) n vederea atribuirii contractelor, autoritatea contractant are obligaia de a nfiina un compartiment intern specializat n domeniul achiziiilor publice, pn la data de 1 ianuarie 2008. (2) n cazul autoritilor contractante nou-nfiinate obligaia prevzut la alin. (1) va fi dus la ndeplinire ntr-un termen de cel mult 3 luni de la data nfiinrii autoritii contractante. (3) n msura n care structura organizatoric a autoritii contractante nu permite nfiinarea unui compartiment distinct, obligaia prevzut la alin. (1) i (2) se ndeplinete pe cale de act administrativ al conductorului autoritii contractante prin care una sau, dup caz, mai multe persoane din cadrul respectivei autoriti contractante sunt nsrcinate cu ducerea la ndeplinire a principalelor atribuii ale compartimentului intern specializat, aa cum sunt prevzute de legislaia n materia achiziiilor publice.D (#& orice alt! "nc!lcare a pre)ederilor pre entei ordonane de urgen! sau a actelor nor.ati)e e.ise "n aplicarea acesteia5 a)>nd ca efect "nc!lcarea dispo iiilor de la art& (& Gart& ( conine NscopulD :i NprincipiileD ordonanei de urgen! .enionate la su1capitolul /&%& din pre enta lucrareH

5.6.2. APLICAREA PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE AC%I&I"IE PUBLIC PRIN MIPLOACE ELECTRONICE GN SEAP

5.6.2.1. PRE&ENTARE

ENERAL SEAP

6rice autoritate contractant!5 precu. :i orice operator econo.ic au o1ligaia de a solicita "nregistrarea :i respecti)5 re"nnoirea "nregistr!rii "n SEAP5 cu respectarea condiiilor :i procedurii regle.entate prin nor.ele preci ate "n actul nor.ati) Hot!r>rea de gu)ern nr& %99+8(++9& 'nregistrarea :i re"nnoirea "nregistr!rii "n SEAP se efectuea ! respect>nd procedura electronic! i.ple.entat! de c!tre operatorul SEAP& 'n aplicarea pre)ederilor art& (% alin& G%H din ordonaei de urgen!5 cu .odific!rile :i co.plet!rile ulterioare5 SEAP pune la dispo iia autorit!ilor contractante /a0i*i6.-i 6,7ni0, pentru$ %& aplicarea5 integral prin .i;loace electronice5 a procedurilor de licitaie desc4is!5 licitaie restr>ns! :i cerere de oferteL

(& aplicarea5 parial prin .i;loace electronice5 a procedurilor de atri1uire a contractului de ac4i iie pu1lic!
pre)! ute la art& %J din ordonaa de urgen!L

#& utili area licitaiei electronice5 astfel cu. este pre)! ut! aceast! .odalitate special! de atri1uire a contractului
de ac4i iie pu1lic! la art& %9%-%9@ din ordonaa de urgen!L

Pagina 6B din 75

*& cu.p!rarea direct!5 prin inter.ediul unui catalog electronic5 produse5 ser)icii sau lucr!ri5 a c!ror ac4i iionare
intr! su1 incidena pre)ederilor art& %@ din ordonaa de urgen!L

/& trans.iterea spre pu1licare a anunurilor de intenie5 de participare :i de atri1uire5 astfel cu. sunt pre)! ute la
art& *- din ordonaa de urgen!5 prin co.pletarea for.ularelor specifice disponi1ile "n siste.ul infor.atic :i nu.ai de c!tre autorit!ile contractante "nregistrate "n SEAP& Prin inter.ediul SEAP autoritatea contractant! poate aplica ur.!toarele proceduri de atri1uire prin utili area .i;loacelor electronice$ licitaia desc4is!L licitaia restr>ns!L cererea de oferte&

Prin inter.ediul SEAP autoritatea contractant! poate desf!:ura celelalte proceduri de atri1uire prin siste.ul 6KKLI0E5 a)>nd posi1ilitatea definirii ca etap! final! a procedurii respecti)e de atri1uire Nlicitaia electronic!D& Prin inter.ediul SEAP autoritatea contractant! are dreptul de a ac4i iiona direct produse5 ser)icii sau lucr!ri5 respect>nd plafonul .enionat la art& %@ din ordonaa de urgen!5 prin inter.ediul NCatalogului electronicD& SEAP este accesi1il prin internet la o adres! dedicat! AAA&e-licitatie&ro prin inter.ediul datelor de identificare ale utili atorului agreat de c!tre autoritatea contractant!& 'n su1capitolele ce ur.ea ! se )or pre enta nu.ai procedurile de atri1uire licitaie desc4is! :i restr>ns!5 "ntruc>t procedura de atri1uire Ncerere de oferteD este identic! cu procedura Nlicitaia desc4is!D& Se )or pre enta tot "n su1capitolele ce ur.ea ! .odul de definire al etapei finale Nlicitaie desc4is!D pentru procedurile de atri1uire care se desf!:oar! "n siste.ul 6KKLI0E :i cu.p!rarea direct! prin inter.ediul NCatalogului electronicD&

5.6.2.2. RE IMUL PURIDIC AL GNSCRISURILOR GN !ORM ELECTRONIC. !URNI&AREA SERVICIILOR DE CERTI!ICARE CALI!ICAT. OBLI A"IILE TITULARILOR DE CERTI!ICARE

'nscrisul "n for.! electronic!5 c!ruia i s-a "ncorporat5 ata:at sau i s-a asociat logic o se.n!tur! electronic! e2tins!5 1a at! pe un certificat calificat nesuspendat sau nere)ocat la .o.entul respecti) :i generat! cu a;utorul unui dispo iti) securi at de creare a se.n!turii electronice5 este asi.ilat5 "n ceea ce pri)e:te condiiile :i efectele sale5 cu "nscrisul su1 se.n!tur! pri)at!& 'nscrisul "n for.! electronic!5 c!ruia i s-a "ncorporat5 ata:at sau i s-a asociat logic o se.n!tur! electronic!5 recunoscut de c!tre cel c!ruia i se opune5 are acela:i efect ca actul autentic "ntre cei care l-au su1scris :i "ntre cei care le repre int! drepturile& 'n ca urile "n care5 potri)it legii5 for.a scris! este cerut! ca o condiie de pro1! sau de )aliditate a unui act ;uridic5 un "nscris "n for.! electronic! "ndepline:te aceast! cerin! dac! i s-a "ncorporat5 ata:at sau i s-a asociat logic o se.n!tur! electronic! e2tins!5 1a at! pe un certificat calificat :i generat! prin inter.ediul unui dispo iti) securi at de creare a se.n!turii& 'n ca ul "n care una dintre p!ri nu recunoa:te "nscrisul sau se.n!tura5 instana )a dispune "ntotdeauna ca )erificarea s! se fac! prin e2perti ! te4nic! de specialitate& 'n acest scop5 e2pertul sau specialistul este dator s! solicite certificate calificate5 precu. :i orice alte docu.ente necesare5 potri)it legii5 pentru identificarea autorului "nscrisului5 a se.natarului ori a titularului de certificat&

Pagina 6< din 75

!53ni2a3,a (,3+i0ii*)3 4, 0,36i/i0a3, 0a*i/i0a6. Certificatul calificat )a cuprinde ur.!toarele .eniuni$ aH indicarea faptului c! certificatul a fost eli1erat cu titlu de certificat calificatL 1H datele de identificare a furni orului de ser)icii de certificare5 precu. :i cet!enia acestuia5 "n ca ul persoanelor fi ice5 respecti) naionalitatea acestuia5 "n ca ul persoanelor ;uridiceL cH nu.ele se.natarului sau pseudoni.ul acestuia5 identificat ca atare5 precu. :i alte atri1ute specifice ale se.natarului5 dac! sunt rele)ante5 "n funcie de scopul pentru care este eli1erat certificatul calificatL dH codul personal de identificare a se.nataruluiL eH datele de )erificare a se.n!turii5 care corespund datelor de creare a se.n!turii aflate su1 controlul e2clusi) al se.nataruluiL fH indicarea "nceputului :i sf>r:itului perioadei de )ala1ilitate a certificatului calificatL gH codul de identificare a certificatului calificatL 4H se.n!tura electronic! e2tins! a furni orului de ser)icii de certificare care eli1erea ! certificatul calificatL iH dac! este ca ul5 li.itele utili !rii certificatului calificat sau li.itele )alorice ale operaiunilor pentru care acesta poate fi utili atL ;H orice alte infor.aii sta1ilite de autoritatea de regle.entare :i supra)eg4ere speciali at! "n do.eniu& Kiec!rui se.natar i se )a atri1ui de c!tre furni orul de ser)icii de certificare un cod personal care s! asigure identificarea unic! a se.natarului& O'*iga-ii*, 6i65*a3i*)3 4, 0,36i/i0a6, Titularii de certificate sunt o1ligai s! solicite5 de "ndat!5 re)ocarea certificatelor5 "n ca ul "n care$ aH au pierdut datele de creare a se.n!turii electroniceL 1H au .oti)e s! cread! c! datele de creare a se.n!turii electronice au a;uns la cuno:tina unui ter neautori atL cH infor.aiile eseniale cuprinse "n certificat nu .ai corespund realit!ii& Un4, (, 56i*i2,a2. (,9n.653a ,*,063)ni0. O 6rice operator econo.ic "nregistrat "n SEAP are dreptul de a trans.ite ofert!& 6peratorul econo.ic are dreptul de a trans.ite oferta nu.ai "n for.at electronic :i nu.ai p>n! la data li.it! de depunere a ofertelor pre)! ut! "n anunul de participare& At>t ele.entele propunerii te4nice specifice produselor5 ser)iciilor sau lucr!rilor ofertate5 c>t :i ele.entele propunerii financiare sunt trans.ise "n SEAP de c!tre operatorul econo.ic& 'n ca ul "n care5 En (0)15* +,3i/i0.3ii 0)n/)39i6.-ii 13)15n,3ii 6,7ni0, cu cerinele caietului de sarcini sau En (0)15* +,3i/i0.3ii 13)15n,3ii /inan0ia3,5 autoritatea contractant! solicit! pre entarea anu.itor docu.ente5 acestea tre1uie trans.ise "n SEAP "n for.at electronic5 se.nate cu se.n!tur! electronic!& D)+a4a 0)n(6i65i3ii ga3an-i,i 4, 1a36i0i1a3,5 "n ca ul "n care aceasta este solicitat!5 se face si.ilar pre)ederilor referitoare la trans.iterea docu.entelor "n for.at electronic& 'n ca ul "n care5 din .oti)e te4nice5 nu este posi1il! trans.iterea anu.itor docu.ente "n for.at electronic prin inter.ediul SEAP5 docu.entele respecti)e se trans.it autorit!ii contractante "n for.a :i utili >ndu-se .odalitatea de co.unicare solicitate de aceasta5 cu respectarea pre)ederilor ordonanei de urgen! cu pri)ire la regulile de co.unicare :i trans.itere a datelor& 'n ca ul "n care prin docu.entaia de atri1uire (Ma ()*i0i6a6 En4,1*ini3,a 5n)3 03i6,3ii 4, 0a*i/i0a3,5 operatorii econo.ici introduc "n SEAP5 ".preun! cu oferta5 :i infor.aiile necesare de.onstr!rii "ndeplinirii criteriilor de

Pagina 7= din 75

calificare5 "n condiiile solicitate de c!tre autoritatea contractant!& 'n situaia "n care pentru a de.onstra "ndeplinirea anu.itor criterii de calificare autoritatea contractant! a solicitat pre entarea unor docu.ente5 pre entarea lor se face si.ilar cu pre)ederile referitoare la trans.iterea docu.entelor "n for.at electronic& =erificarea .odului de "ndeplinire a criteriilor de calificare de c!tre fiecare ofertant :i responsa1ilitatea re ultatului acestei )erific!ri re)in co.isiei de e)aluare constituite "n cadrul autorit!ii contractante& Co.isia de e)aluare are o1ligaia de a anali a :i de a )erifica propunerile te4nice depuse de ofertani& ?up! finali area )erific!rilor5 co.isia de e)aluare introduce "n SEAP5 utili >nd facilit!ile te4nice accesi1ile prin acest siste. infor.atic5 n59,*, )/,36an-i*)3 a*, 0.3)3 )/,36, (5n6 a49i(i'i*,5 precu. :i ale ofertanilor ale c!ror )/,36, a5 /)(6 4,0*a3a6, ina00,16a'i*, (a5 n,0)n/)39,& 'n ca ul "n care criteriul de atri1uire a contractului de ac4i iie pu1lic! este Zoferta cea .ai a)anta;oas! din punct de )edere econo.icZ5 co.isia de e)aluare introduce "n SEAP :i puncta;ul o1inut de fiecare ofert! ad.isi1il! prin aplicarea factorilor de e)aluare de natur! te4nic! pre)! ui "n docu.entaia de atri1uire& ?up! trans.iterea c!tre SEAP a infor.aiilor de )erificare a propunerii te4nice :i5 dup! ca 5 a infor.aiilor referitoare la puncta;ul te4nic o1inut de oferta ad.isi1il!5 SEAP per.ite accesul autorit!ii contractante5 "n .od auto.at5 la infor.aii pri)ind$ aH propunerile financiare ale ofertanilor ale c!ror oferte au fost considerate ad.isi1ileL 1H clasa.entul ofertanilor ale c!ror oferte au fost considerate ad.isi1ile& 'n ca ul "n care criteriul de atri1uire a contractului de ac4i iie pu1lic! este Zpreul cel .ai sc! utZ5 0*a(a9,n65* este reali at prin ordonarea En 9)4 03,(0.6)3 a 13,-53i*)3 pre)! ute "n propunerile financiare& 'n ca ul "n care criteriul de atri1uire a contractului de ac4i iie pu1lic! este Zoferta cea .ai a)anta;oas! din punct de )edere econo.icZ5 0*a(a9,n65* este reali at prin ordonarea En 9)4 4,(03,(0.6)3 a 15n06a:,*)3 )'-in56,& ?up! )i uali area infor.aiilor referitoare la propunerile financiare :i la clasa.ent5 responsa1ilitatea sta1ilirii ofertei c>:tig!toare re)ine autorit!ii contractante& Autoritatea contractant! are o1ligaia de a trans.ite "n SEAP re ultatul procedurii de atri1uire5 En 6,39,n 4, 0,* 95*6 1= 2i*, *503.6)a3, de la data la care siste.ul infor.atic per.ite accesul autorit!ii contractante la infor.aiile referitoare la propunerile financiare :i la clasa.ent& Pe 1a a infor.aiilor introduse "n SEAP de c!tre autoritatea contractant!5 siste.ul infor.atic generea ! auto.at c!tre toi ofertanii participani la procedura de atri1uire prin .i;loace electronice "n:tiin!ri cu pri)ire la re ultatul procedurii& A56)3i6a6,a 0)n63a06an6. a3, )'*iga-ia 4, a ,/,065a ;i 0)95ni0.3i*, pre)! ute la seciunea a /-a a cap& = din ordonaa de urgen!& D51. En07,i,3,a 0)n63a065*5i 4, a07i2i-i, 15'*i0.D a56)3i6a6,a 0)n63a06an6. a3, )'*iga-ia 4, a 63an(9i6, 5n an5n- 4, a63i'5i3,5 spre pu1licare "n SEAP5 cu respectarea pre)ederilor art& /9 din ordonaa de urgen!&

5.6.2.3. PRE TIREA PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE PRIN MIPLOACE ELECTRONICE. MENIUL SEAP QADMINISTRAREI CU OP"IUNILE# PRO!IL I UTILI&ATORI. RE ULI. PRE&ENTARE E$EMPLE >SLIDEMURI@

Pagina 71 din 75

Eeniul NAd.inistrareD per.ite gestiunea utili atorilor autorit!ii contractante5 profilului acesteia5 a :a1loanelor definite "n )ederea organi !rii procedurilor de atri1uire :i a docu.entelor sale& O1-i5n,a QP3)/i*I per.ite )i uali area infor.aiilor$ 1. needita1ile5 de ordin general legate de nu.ele autotit!ii contractante5 codul unic de "nregistrare fiscal!5 repre entantul legalL 2. edita1ile5 legate de tre orerie5 cod IBA0 :i co.entarii& Aceste infor.aii pot fi .odificate oric>nd de c!tre autoritatea contractant!L 3. referitoare la profilul e2tins& Aceste infor.aii se )or putea co.pleta o singur! dat!5 iar dup! pri.a sal)are a lor se )or afi:a "n .aniera read-onlB& O1-i5n,a QU6i*i2a6)3iI per.ite )i uali area tuturor utili atorilor asociai autorit!ii contractante& Un utili ator N)alidD tre1uie s! ai1! definite toate drepturile de acces din lista oferit! de opiunea NAd.inistrare roluriD& Se pre int! slide-urile de.ostrati)e e2istente "n fi:ierele electronice N+% SEAP slide Pre entare general!D5 N+( SEAP slide Utili atoriD&

5.6.2.4. PRE TIREA PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE PRIN MIPLOACE ELECTRONICE. MENIUL SEAP QADMINISTRAREI CU OP"IUNEA# ABLOANE. RE ULI. PRE&ENTARE E$EMPLE >SLIDEMURI@

O1-i5n,a Qa'*)an,I din .eniul NAd.inistrareD per.ite accesarea ur.!torelor pagini funcionale$

%& C)n4i-ii 4, *i+3a3,5 pagin! care per.ite gestionarea condiiile de li)rare care pot fi utili ate de c!tre
autoritatea contractant! "n definirea de noi proceduri de atri1uireL

(& C)n4i-ii 4, 1*a6.5 pagin! care per.ite gestionarea condiiile de plat! care pot fi utili ate de c!tre autoritatea
contractant! "n definirea de noi proceduri de atri1uireL

#& P3)45(,5 pagin! care per.ite gestionarea produselor care )or fi utili ate de c!tre autoritatea contractant! "n
definirea de noi proceduri de atri1uire& 'n oricare dintre aceste trei pagini5 introducerea de noi condiii :i8sau produse se face prin utili area 1utonului A4a5g.& Se pre int! slide-urile de.ostrati)e e2istente "n fi:ierul electronic N+# SEAP slide Ua1loaneD&

5.6.2.5. PRE TIREA PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE PRIN MIPLOACE ELECTRONICE. MENIUL SEAP QADMINISTRAREI CU OP"IUNEA# DOCUMENTE. RE ULI. PRE&ENTARE E$EMPLE >SLIDEMURI@

O1-i5n,a QD)059,n6,I din .eniul NAd.inistrareD per.ite utili atorului definirea ?ocu.entaiei de atri1uire :i a tuturor altor docu.ente create "n for.at electronic5 necesare procedurii de atri1uire& 'n ur.a definirii lor5 acestea pot fi ata:ate "n for.at electronic oric!rei proceduri de atri1uire indiferent dac! atri1utul acesteia este 6KKLI0E sau 60LI0E& N5 63,'5i, 0)n/54an6, 539.6)a3,*, a(1,06,#

Pagina 72 din 75

%& 6 procedur! de atri1uire care are atri1utul 6KKLI0E poate s! ai1! ata:at! "n SEAP ?ocu.entaia de atri1uire "n for.at electronic5 dar nu )a fi considerat! o procedur! care se desf!:oar! prin .i;loace electroniceL (& 6 procedur! de atri1uire care are atri1utul 60LI0E tre1uie s! ai1! ata:at! ?ocu.entaia de atri1uire "n for.at electronic5 fiind considerat! o procedur! care se desf!:oar! prin .i;loace electronice& Se pre int! slide-urile de.ostrati)e e2istente "n fi:ierul electronic N+* SEAP slide ?ocu.enteD&

5.6.2.6. PRE TIREA PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE PRIN MIPLOACE ELECTRONICE. MENIUL SEAP QADMINISTRAREI CU OP"IUNEA# CENTRALI&ARE RAPOARTE. RE ULI. PRE&ENTARE E$EMPLE >SLIDEMURI@

Pagina conine lista rapoartelor proprii autorit!ii contractante confor. pre)ederilor articolului @@ din H7 nr& @(/8(++95 cu .odific!rile :i co.plet!rile ulterioare5 trans.ise "n for.at electronic5 confor. for.atului standardi at care este pus la dispo iie prin inter.ediul SEAP& T,39,n5* 4, 63an(9i6,3, este data de #% .artie a fiec!rui an& Pentru a crea raportul aferent anului de raportare se apas! 1utonul A4a5g.& 'n .ac4eta ce se desc4ide se co.pletea ! ru1ricile solicitate "n raport& Kiecare dintre coloane5 nu.!r de contracte :i respecti) )aloarea acestora5 se defalc! "n proceduri de atri1uire cu atri1utul 6KKLI0E :i 60LI0E& Cu a;utorul infor.aiilor din acest raport A0<EAP .onitori ea ! atri1uirile contractelor de ac4i iie pu1lic!& Pe l>ng! aceste infor.aii A0<EAP e2trage infor.aii :i din cuprinsul anunurilor de participare :i de atri1uire& A0<EAP prelucrea ! infor.aiile rele)ante din anunurile de participare :i de atri1uire5 precu. :i din alte infor.!ri pri.ite de la autorit!ile contractante solicitate confor. pre)ederilor art& #++ din ordonaa de urgen!5 Gpre entat la aliniatul de .ai ;osH5 constituind o 1a ! de date statistice care sunt utili ate pentru$ pre entarea "n ter.en a rapoartelor solicitate de Co.isia European!L furni area de infor.aii "n leg!tur! cu .odul de funcionare a siste.ului de ac4i iii pu1lice tuturor celor interesaiL supra)eg4erea .odului de atri1uire a contractelor de ac4i iie pu1lic!L pre)enirea :i5 dup! ca 5 constatarea unor "nc!lc!ri ale legislaiei "n do.eniu&

Autoritatea contractant! are o1ligaia de a trans.ite A0<EAP orice infor.aie solicitat! de aceasta cu pri)ire la aplicarea procedurilor de atri1uire& Autoritatea contractant! are o1ligaia de a trans.ite A0<EAP5 pentru cau ele "n care a fost parte5 copia 4ot!r>rii ;udec!tore:ti pronunate confor. art& (J-%/ din ordonaa de urgen!5 "n cel .ult #+ de ile de la data la care 4ot!r>rea a de)enit definiti)! :i ire)oca1il!& Consiliul 0aional de Soluionare a Contestaiilor GC0SCH are o1ligaia de a trans.ite A0<EAP$ %& raportul anual al Pre:edintelui C0SC pre)! ut la art& (/@ din ordonaa de urgen!5 spre luarea la cuno:tin! "nainte de pre entarea acestuia "n Parla.entL :i (& orice alt! infor.aie solicitat! de aceasta cu pri)ire la deci iile adoptate "n leg!tur! cu soluionarea contestaiilor&

Pagina 73 din 75

5.6.2.7. PRE TIREA PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE PRIN MIPLOACE ELECTRONICE. ATAAREA DOCUMENTELOR GN SEAP# DOCUMENTA"IA DE ATRIBUIRED !IA DE DATE A AC%I&I"IEI. RE ULI. PRE&ENTARE E$EMPLE >SLIDEMURI@

A+an6a:5* 15'*i0.3ii 4)059,n6a-i, 4, a63i'5i3, En SEAP "l constituie reducerea perioadei cuprins! "ntre data pu1lic!rii "n SEAP a anunului8in)itaiei de participare :i data li.it! de depunere a ofertelor& 'n opinia lectorului nu este suficient! pu1licarea Gata:areaH "n SEAP nu.ai a Ki:ei de date a ac4i iiei& 'n susinerea acestei afir.aii sunt pre)ederile articolului ##5 aliniatul G%H din ordonaa de urgen!$ Nautoritatea contractant! are o1ligaia de a preci a "n cadrul docu.entaiei de atri1uire orice cerin!5 criteriu5 regul! :i alte infor.aii necesare pentru a a(ig53a )/,36an65*5iN0an4i4a65*5i ) in/)39a3, 0)91*,6.D 0)3,06. ;i ,L1*i0i6. 05 13i+i3, *a 9)45* 4, a1*i0a3, a 13)0,453ii 4, a63i'5i3,D& Confor. aceleia:i pre)ederil legale D)059,n6a-ia 4, a63i'5i3, 63,'5i, (. 0513in4.5 f!r! a se li.ita la cele ce ur.ea !5 cel puin$ %& infor.aii generale pri)ind autoritatea contractant!5 "n special cu pri)ire la adres! R inclusi) telefon5 fa25 e-.ail5 persoane de contact5 .i;loace de co.unicare etc&L (& instruciuni pri)ind date li.it! care tre1uie respectate :i for.alit!i care tre1uie "ndeplinite "n leg!tur! cu participarea la procedura de atri1uireL #& dac! sunt solicitate5 cerinele .ini.e de calificare5 precu. :i docu.entele care ur.ea ! s! fie pre entate de ofertani8candidai pentru do)edirea "ndeplinirii criteriilor de calificare :i selecieL *& caietul de sarcini sau docu.entaia descripti)!5 aceasta din ur.! fiind utili at! "n ca ul aplic!rii procedurii de dialog co.petiti) sau de negociereL /& instruciuni pri)ind .odul de ela1orare :i de pre entare a propunerii te4nice :i financiareL 9& infor.aii detaliate :i co.plete pri)ind criteriul de atri1uire aplicat pentru sta1ilirea ofertei c>:tig!toare5 corespun !tor pre)ederilor cap& =5 seciunea a #-a din ordonaa de urgen!L -& instruciuni pri)ind .odul de utili are a c!ilor de atacL J& infor.aii referitoare la clau ele contractuale o1ligatoriiL @& infor.aii referitoare la licitaia electronic!5 dac! este ca ul G)e i su1capitolul /&(+ din pre enta lucrareH&

Confor. pre)ederilor articolului *+ din ordonaa de urgen! Nautoritatea contractant! are o1ligaia de a asigura o1inerea docu.entaiei de atri1uire de c!tre orice operator econo.ic prin asigurarea accesului direct5 nerestricionat :i deplin5 prin .i;loace electronice5 la coninutul docu.entaiei de atri1uireD& 'n ca ul "n care ata:area docu.entaiei de atri1uire nu este posi1il! din .oti)e te4nice5 autoritatea contractant! are o1ligaia de a pune la dispo iia oric!rui operator econo.ic care a "naintat o solicitare "n acest sens sau5 dup! ca 5 c!ruia i s-a trans.is o in)itaie de participare a unui e2e.plar din docu.entaia de atri1uire5 pe suport de 4>rtie ori pe suport .agnetic& 'n acest ca autoritatea contractant! are o1ligaia de asigura o1inerea gratuit! a docu.entaiei de atri1uire pentru orice operator econo.ic care o ridic! direct de la sediul autorit!ii contractante sau de la alt! adres! indicat! de acesta& 'n ca ul "n care docu.entaia este trans.is! prin po:t!5 autoritatea contractant! are dreptul de a solicita operatorilor econo.ici care )or s! 1eneficie e de aceast! facilitate o plat! care nu tre1uie s! dep!:easc! "ns! costul aferent trans.iterii docu.entaiei respecti)e&

Pagina 74 din 75

Se pre int! slide-urile de.ostrati)e e2istente "n fi:ierul electronic N+* SEAP slide ?ocu.enteD&

5.6.3. PRE&ENTARE CODURI CPV I CODURI NUTS. ALE EREA CODULUI CPV I CODULUI NUTS

Utili area codurilor CP= :i 0UTS este str>ns legat! de dep!:irea 1arierelor ling)istice dintre autoritatea contractant! :i ofertani5 astfel "nc>t infor.aia pri)ind o1iectul contractului :i infor.aia pri)ind regiunea din care face parte autoritatea contractant!5 s! fie accesi1il! :i precis! pentru toi operatorii econo.ici din Uniunea European!& Produsele5 ser)iciile :i lucr!rile care fac o1iectul procedurii de atri1uire se pun "n coresponden! cu siste.ul de grupare :i codificare utili at "n =oca1ularul co.un al ac4i iiilor pu1lice GCPVH5 iar regiunea din care face parte autoritatea contractant! se pun "n coresponden! cu siste.ul de grupare :i codificare utili at "n 0o.enclatorul co.un al unit!ilor teritoriale de statistic! GNUTSH& Codurile 0UTS au fost .odificate ca ur.are a ader!rii Bulgariei :i <o.>niei la Uniunea European!& CP= cuprinde un )oca1ular principal :i un )oca1ular supli.entar& =oca1ularul principal CP= se 1a ea ! pe o structur! ra.ificat! de coduri de p>n! la nou! cifre5 din care ulti.a cifr! ser)e:te la )erificarea cifrelor precedente& Codul nu.eric CP= cuprinde J cifre care sunt di)i ate astfel$

%& di)i iunea5 co.pus! din pri.ele ( cifre ale coduluiL (& grupa5 co.pus! din pri.ele # cifre ale coduluiL #& clasa5 co.pus! din pri.ele * cifre ale coduluiL *& categoria5 co.pus! din pri.ele / cifre ale codului
Ulti.ele trei cifre confer! un grad .ai .are de preci ie "n interiorul fiec!rei categorii& =oca1ularul supli.entar CP= se 1a ea ! pe o structur! ra.ificat! pe trei ni)ele de coduri alfanu.erice de p>n! la :ase caractere5 din care ulti.ul caracter ser)e:te la )erificarea caracterelor precedente& Codul alfanu.eric CP= cuprinde$

%& seciunea5 co.pus! dintr-o liter!5 pri.ul ni)elL (& grupa5 co.pus! dintr-o liter!5 al doilea ni)elL #& su1di)i iunea5 co.pus! din # cifre5 al treilea ni)el&
0UTS a fost instituit prin <egula.entul GCEH nr& %+/@8(++# al Parla.entului European :i al Consiliului5 pentru statele .e.1re& <egula.entul a fost .odificat "n ur.a ader!rii la UE "n (++* a %+ noi state .e.1re prin <egula.entul de .odificare GCEH nr& %JJJ8(++/ al Parla.entului European :i al Consiliului& A)>nd "n )edere aderarea Bulgariei :i a <o.aniei la Uniunea European!5 no.enclatorul 0UTS a fost co.pletat din nou& Astfel5 0UTS este constituit pe # ni)ele :i anu.e$

%& 0UTS % repre int! .acroregiunea& 'n <o.>nia e2ist! patru .acroregiuni$ Eacroregiunea unu5 Eacroregiunea doi5
Eacroregiunea trei :i Eacroregiunea patruL

(& 0UTS ( repre int! regiunile identificate prin punctele cardinale din cadrul .acroregiunilor e2istente& 'n <o.>nia
e2ist! c>te dou! puncte cardinale pentru fiecare dintre .acroregiuniL

#& 0UTS # repre int! ;udeele din cadrul .acroregiunilor :i punctele cardinale e2istente&

Pagina 75 din 75

?e e2e.plu$ ;udeul Ti.i: are codul 0UTS RO424 care are ur.!toarea interpretare5 de la st>nga la dreapta$

RO I statul .e.1ru <o.>niaL 4 I Eacroregiunea patru GRO4 S NUTS 1HL 2 I =est GRO42 S NUTS 2HL 4 I Ti.i: GRO424 S NUTS 3H&

'n cadrul Eacroregiunii patru =est G<6*(H e2ist! * ;udee$ Arad G<6*(%HL Cara:-Se)erin G<6*((HL Hunedoara G<6*(#H :i Ti.i: G<6*(*H&