Sunteți pe pagina 1din 31

Achiziţii publice

Introducere în achiziţiile publice


De ce să învăţăm achiziţii publice

• Proces de schimbare legislativa – aplicarea directivelor -


DIRECTIVA 2014/24/UE A PARLAMENTULUI
EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI DIN 26 FEBRUARIE
2014 PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE ȘI DE
ABROGARE A DIRECTIVEI 2004/18/CE;
• DIRECTIVA 2014/25/UE A PARLAMENTULUI
EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 26 februarie 2014
privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară
activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și
serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ;
• STRATEGIA NATIONALA PENTRU ACHIZITII
PUBLICE
Modificare legislativa
• Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;
• Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
• Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;
• Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a
contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de
concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi
funcţionarea Consiliului National de Soluţionare a Contestaţiilor.
De ce să învăţăm achiziţii publice?
• STRATEGIA NATIONALA PENTRU ACHIZITII PUBLICE;
• Dezvoltarea unei cariere specifice în domeniul achiziţiilor publice
• Acţiunea include:
• i. Stabilirea unui funcții generale cu atribuții specifice, aplicabilă funcționarilor
publici, care acționează la nivelul autorităților contractante, care se ocupă în mod
exclusiv de proceduri de achiziții publice. Funcția se va stabili în conformitate cu
legislația în vigoare și va fi organizată în mod similar organizării funcției de
auditor. Personalul angajat va beneficia şi va fi angajat în baza unor condiţii
specifice printr-o lege specială. Modificarea Legii nr. 188/1999 privind statutul
funcționarului public va fi de asemenea inițiată, cu scopul de a introduce noua
funcție generală. ( consilier in achiziţii publice);
• ii. Stabilirea unei funcții specifice pentru personalul ANAP, în conformitate cu
cadrul legal actual (similar cu funcția de inspector de integritate, specifică
Agenției Naționale de Integritate sau cu funcţia de inspector antifraudă,
stabilită la nivelul Agenţiei Naționale de Administrare Fiscală). Funcția
specifică va fi stabilită prin lege numai pentru personalul ANAP și va include
condițiile specifice în ceea ce privește condițiile de angajare și de remunerare.
Legea va include de asemenea, referire la aplicarea obligatorie a principiilor de
management flexibil (a se vedea punctul c) de mai jos), care ar contribui la
profesionalizarea personalului.
De ce să învăţăm achiziţii publice?

• Măsurile care vizează educarea și formarea în achiziții publice


constau în:

• i. introducerea calificării in achiziții publice in registrul de calificări


din sectorul educației superioare din România. Universitățile vor
include această calificare în oferta educațională.

• ii. programe obligatorii de formare în achiziții publice – incluzând


acumularea cunoștințelor necesare și a competențelor solicitate,
precum și dezvoltarea și implementarea unui program de instruire în
achiziții publice, specializat și de durată.

• iii. introducerea unui atestat profesional în achiziții publice.


De ce să învăţăm achiziţii publice?

• Stabilirea unui sistem de stimulente pentru


specialiştii în achiziții publice
• un sistem de stimulente pentru personalul cu atribuții
în domeniul achiziţiilor publice.
• se va urmări dezvoltarea unui sistem de stimulare
bazată pe performanță, ca o măsură pe termen lung
pentru remunerarea personalului responsabil în
domeniul achizițiilor publice.
De ce să învăţăm achiziţii publice?

• Structura de salarizare bazată pe performanță ar putea


include prime de merit individuale, și prime de
merit de grup. În acest caz, specialiștii din domeniul
achizițiilor ar putea fi remunerați în funcție de
performanțele proprii sau ale echipei în raport cu
un set de criterii sau obiective - de exemplu, dacă
economiile depășesc un prag prestabilit, autoritatea
contractantă poate stimula în plus persoana prin
diferite instrumente - precum sprijin de dezvoltare în
carieră sau orice alte mijloace considerate adecvate.
De ce să învăţăm achiziţii publice?
• PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ GHIDUL SOLICITANTULUI Cererea de proiecte
IP 3/2015 Sprijin pentru susţinerea măsurilor din SCAP, SMBR, documente strategice naţionale (POCA)
– Solicitantul va aloca proiectului minim 3 membri, din cadrul organizației, pentru echipa de
management a proiectului, astfel:
– manager de proiect, cu respectarea următoarelor cerințe minime: să aibă atribuții menționate în fișa
postului în domeniul în care urmează să acționeze proiectul propus spre finanțare, de cel puțin 6 luni,
preferabil, sau să fi deținut orice poziție într-un proiect cu finanțare din fonduri europene, cel puțin 1
an, sau să fie absolvent cu diplomă al unui curs autorizat ANC (inclusiv CNFPA) sau echivalent, pentru
ocupația Manager de proiect sau absolvent cu diplomă al unui program studii universitare de licență
(inclusiv studii superioare de lungă sau scurtă durată) sau studii universitare de master sau
postuniversitare, acreditat sau autorizat să funcționeze provizoriu, în care să fi studiat cel puțin un
semestru, disciplina management de proiect.
– responsabil financiar, cu respectarea următoarelor cerințe minime: să aibă atribuții menționate în
fișa postului în domeniul financiar al proiectelor, cel puțin 1 an, preferabil, sau să fie absolvent cu
diplomă al unui program studii universitare de licență (inclusiv studii superioare de lungă sau scurtă
durată) sau studii universitare de master sau postuniversitare, acreditat sau autorizat să funcționeze
provizoriu, în care să fi studiat cel puțin un semestru, disciplina management financiar.
– responsabil cu achizițiile (doar pentru situațiile în care este prevăzută derularea unor proceduri de
achiziții publice, inclusiv cumpărări directe) cu respectarea următoarelor cerințe minime: să aibă
atribuții menționate în fișa postului în domeniul scrierii caietelor de sarcini pentru procedurile de
achiziție publică sau derulării unor proceduri de achiziție publică, de cel puțin 1 an, preferabil, sau să
fie absolvent cu diplomă al unui curs autorizat ANC (inclusiv CNFPA) sau echivalent, pentru ocupația
Expert achiziții publice sau absolvent cu diplomă al unui program studii universitare de licență
(inclusiv studii superioare de lungă sau scurtă durată) sau studii universitare de master sau
postuniversitare, acreditat sau autorizat să funcționeze provizoriu, în care să fi studiat cel puțin un
semestru, disciplina achiziții publice.
De ce să învăţăm achiziţii publice?

Art. 2. - (1) În vederea realizării achiziţiilor publice, autoritatea contractantă înfiinţează în


condiţiile legii un compartiment intern specializat în domeniul achiziţiilor, format, de regulă, din
minimum trei persoane, dintre care cel puţin două treimi având studii superioare, precum şi
specializări în domeniul achiziţiilor.
(2) În măsura în care structura organizatorica a autorităţii contractante nu permite înfiinţarea
unui compartiment intern specializat în domeniul achiziţiilor distinct, principalele atribuţii ale acestuia
sunt duse la îndeplinire de una sau, după caz, mai multe persoane din cadrul respectivei autorităţi
contractante, însărcinate în acest sens prin act administrativ al conducătorului autorităţii contractante.
HG.395/2016
Achiziţii publice - Introducere

• Achiziţiile publice reprezintă o parte integrantă a


sistemului administrativ;
• Studiul AP - abordare interdisciplinară şi
multidisciplinară;
• AP – sectorul public/sectorul privat/sectorul
terţiar;
• Scopul AP - realizare a obiectivelor fixate de
către administraţia publică, prin utilizarea unor
soluţii sau a unor servicii prestate de către
operatorii economici.
Achiziţii publice - Introducere

• Demararea unei proceduri de achiziţie publică, trebuie astfel să răspundă


unei necesităţi identificate de către administraţia publică centrală sau
locală, necesitate ce trebuie să se regăsească în cadrul obiectivelor
manageriale fixate la nivelul decizional;

• Caracterul interdisciplinar al achiziţiilor publice rezidă tocmai în natura şi


diversitatea cerinţelor formulate de către autorităţile contractante cu
scopul de a identifica cele mai bune mijloace, soluţii în vederea satisfacerii
interesului general.
Abordarea administrativă a
achiziţiilor publice
• Derularea procedurilor de achiziţie publică revine în sarcina instituţiilor
administraţiei publice centrale sau locale precum şi în sarcina tuturor
acelor instituţii, organisme ale statului care în conformitate cu prevederile
legale, îndeplinesc atributele noţiunii de autoritate contractantă;

• Principala preocupare din perspectiva administrativă a achiziţiilor publice


vizează organizarea raţională şi eficientă a mijloacelor puse la dispoziţia
autorităţilor contractante în vederea realizării obiectivelor propuse.

• Funcţionarea optimă a departamentelor administrative cu implicaţii


directe în zona achiziţiilor publice, este posibilă prin stabilirea unor
structuri organizaţionale flexibile, moderne şi a unor obiective clare şi
precise, a funcţiilor şi atribuţiilor acestora în conformitate cu prevederile
legislative în vigoare.
Abordarea administrativă a
achiziţiilor publice
• Dimensiunea administrativă a achiziţiilor publice trebuie să ţină cont de
particularităţile administraţiei publice, de rigorile şi constrângerile de natură
sistemică, de structura sa, precum şi de caracteristicile deliberative şi executive
ce vizează, sarcini, funcţii, atribuţii, tehnici, metode de lucru, procedee şi
mijloace de realizare a activităţilor sale specifice;

• Se constată astfel o interdependenţă directă, de tipul parte întreg, între


administraţia publică şi achiziţiile publice, aflându-ne în imposibilitatea de a
discuta despre o administraţie publică eficientă în lipsa unui sistem al
achiziţiilor publice performant, transparent, descentralizat şi care să
beneficieze de un procent ridicat de credibilitate şi obiectivitatea;

• principul asumării răspunderii - Principiul asumării răspunderii îşi găseşte


astfel aplicabilitatea în sfera administrativă a achiziţiilor publice, prin emiterea
de acte administrative ce exprimă manifestarea de voinţă expresă a autorităţii
contractante în regim de putere publică.
Abordarea managerială a achiziţiilor publice

• Atingerea indicatorilor de performanţă la nivelul


autorităţilor contractante, reprezintă pe de o parte
un deziderat dar şi o necesitate;
• Finalizarea procedurilor de achiziţie prin contractarea
unor servicii, produse sau lucrări necesită demararea
atât în etapa premergătoare lansării procedurii cât şi
pe parcursul acesteia unui amplu proces managerial
ce presupune:
Abordarea managerială a achiziţiilor publice

• identificarea şi stabilirea necesităţilor;


• justificarea aspectelor de oportunitate
• identificarea resurselor financiare;
• calculul valorii estimate;
• dezvoltarea planului de achiziţii;
• stabilirea obiectivelor instituţionale;
• stabilirea procedurilor de achiziţie;
• etapizarea achiziţiilor publice;
• estimarea perioadelor de lansare şi finalizare a
procedurilor de achiziţie;
• managementul contractului.
Abordarea managerială a achiziţiilor publice

• funcţiilor managementului public:


• funcţia de previziune,
• funcţia de organizare coordonare,
• funcţia de administrare,
• funcţia de motivare,
• funcţia de control-evaluare,
• funcţii de a căror aplicabilitate depinde atingerea
obiectivelor stabilite la nivel instituţional.
Abordarea managerială a achiziţiilor publice

• management al achiziţiilor publice - parte


integrantă a managementului public;
• Analiza procesului managerial al achiziţiilor publice nu poate fi realizată
fără a se ţine cont de elementele specifice managementului strategic şi
managementului prin obiective
Abordarea juridică a achiziţiilor publice

• La nivel comunitar, legislaţia care guvernează achiziţiile


publice este concepută să deschidă piaţa achiziţiilor publice
către competiţie având drept principal scop promovarea
liberei circulaţii a capitalurilor;
• Abordarea juridica - principiile fundamentale ale Tratatelor
Uniunii Europene, privind libera circulaţie a bunurilor şi a
serviciilor, dreptul de liberă stabilire şi interzicerea
discriminării pe criterii de naţionalitate;
• Liberalizarea achiziţiilor publice semnifică intenţia instituţiilor
europene de eliminare a practicilor comerciale preferenţiale şi
discriminatorii întâlnite în sectorul public şi crearea unui cadru
comercial unitar la nivel european care să reglementeze
raporturile juridice dintre sectorul public şi cel privat;
Abordarea juridică a achiziţiilor publice
• Autorităţilor contractante le revine astfel obligaţia de a respecta
legislaţia referitoare la asigurarea conformităţii cu politicile Uniunii
Europene şi cele naţionale, în special prevederile legale privind
achiziţiile publice, întreprinderile mici şi mijlocii, ajutorul de stat,
egalitatea de şanse, dezvoltarea durabilă, informarea şi
publicitatea;

• Principiile care guvernează achiziţiile publice - au ca sursă Tratatul


de Instituire a Comunităţii Economice Europene semnat la Roma în
anul 1957 care prevedea crearea unei Pieţe Comune, a unei uniuni
vamale şi elaborarea unor politici comune.

• Tratatul interzice măsurile discriminatorii si tratamentul incorect


datorită faptului că acestea interferează cu principalul lui obiectiv
constând în crearea pieţei comune
Abordarea juridică a achiziţiilor publice

• Dimensiunea juridice a achiziţiilor publice - obligativitatea asigurării unui


amplu proces de transparenţă în vederea derulării procedurilor de
achiziţie, secondat de parcurgerea unor ample etape cu caracter normativ-
procedural ;
• Dimensiunea juridica - ţinând cont de caracteristicile autorităţilor
contractante, îşi are originile în sfera dreptului administrativ.

• Manifestarea de voinţă a autorităţilor contractante în timpul derulării unei


proceduri de achiziţie publică, implică pe de o parte atât emiterea de acte
cu caracter administrativ precum şi semnarea unor contracte
administrative menite să transpună prin normele sale juridice voinţa
autorităţilor contractante.
Abordarea juridică a achiziţiilor publice

• Abordarea juridică a achiziţiilor publice trebuie analiză în


strânsă legătură cu analiza conceptul de interes public;

• Aplicabilitatea dimensiunii juridice este asigurată astfel la


nivelul autorităţilor contractante de către birourile juridice de
specialitate precum şi de către departamentele de control
intern, organisme aflate la nivelul fiecărei autorităţi
contractante, în vreme ce la nivelul sistemului administrativ,
aplicabilitatea dimensiunii juridice este asigurată de
totalitatea organelor de control precum şi a instanţelor de
contencios administrativ ce pot fi sesizate cu privire la
încălcarea de către autorităţile contractante a unei drept
subiectiv sau interes legitim;
Abordarea economică a achiziţiilor publice

• Componenta economică a achiziţiilor publice trebuie analiză


din perspectiva investiţiilor publice, investiţii care în momente
de recesiune economică reprezintă o soluţie viabilă ce poate
contribui la reechilibrarea economiilor naţionale în statele
membre ale Uniunii Europene.
• Alocarea optima a resurselor din industriile europene,
raţionalizarea producţiei şi aprovizionării, promovarea
fuziunilor şi achiziţiilor şi crearea unei industrii competitive la
nivel global;
• Achiziţiile publice au un rol deosebit de important în atingerea
obiectivelor comunitare stipulate în Strategia „Europa” 2020
Abordarea economică a achiziţiilor publice

• Modernizarea procedurilor de achiziție publică trebuie să ducă la un rol mai


important al sectorului public în promovarea inovării;

• Achiziţiile publice "reprezintă un instrument de piaţă care poate contribui


atât la îmbunătăţirea condiţiilor cadru, care permit întreprinderilor de pe
Piaţa internă să inoveze, exploatând întregul potenţial al unei politici de
producţie îndreptate spre cerere, dar şi la sprijinirea tranziţiei către o
economie eficientă în utilizarea resurselor (de exemplu prin sprijinirea
achiziţiilor publice ecologice;

• Gestionarea fondurilor publice de către autorităţile contractante, prin


derularea procedurilor de achiziţii generează un impact economic direct
asupra operatorilor economici cu implicaţii semnificate în ceea ce priveşte
piaţa muncii, prestarea serviciilor către cetăţeni precum şi asigurarea unei
dezvoltări sustenabile prin efectuarea de investiţii majore în infrastructură.
Abordarea economică a achiziţiilor publice

• Din perspectiva abordării economice achiziţiile publice/investiţiile publice


reprezintă modalitatea prin care sectorul public pune la dispoziţia
sectorului privat propriile resurse financiare cu scopul de a dezvolta
investiţii strategice în economie. Sunt vizate în consecinţă acele investiţii
ce nu pot fi derulate în tot sau în parte de către stat, care astfel apelează la
parteneriatul cu sectorul privat în vederea realizării obiectivelor asumate.
Abordarea economică a achiziţiilor publice

Autoritate Resurse
contractanta • Obiective financiare
• Sectorul privat • Bugetul local; investitionale • Sectorul privat
• Sectorul tertiar • Bugetul central; • Strategii de • Sectorul tertiar
• Cetatenii dezvoltare
• Cetateni
Taxe si Achizitii
impozite publice
Abordarea economică a achiziţiilor publice

• efectul de comercializare - dezvoltarea unor economii pe care


sectorul public le poate realiza prin finalizarea unor achiziţii ce
presupun un cost redus;
• efectul de concurenţă - implicaţii directe în ceea ce priveşte
preţul ofertat de către operatorii economici participanţi la
procedură;
• efectul de restructurare - rezultat direct al efectului de
concurenţă ce presupune modificări la nivelul politicii de
ofertare a operatorilor economici;
• Sectorul public are astfel toate pârghiile pentru a crea o
piaţă a serviciilor publice axată pe satisfacerea interesului
public general şi nu pe maximizarea profitului.
Abordarea ecologica a achizitiilor publice

• Abordarea ecologică a achiziţiilor publice trebuie


analizată în strânsă legătură cu conceptul dezvoltării
durabile.
• Achiziţiile publice ecologice (APE) sunt definite de
către Comisia Europeană drept „…un proces prin
care autorităţile publice doresc să achiziţioneze
bunuri, servicii şi lucrări cu un impact redus asupra
mediului, pe durata întregului ciclu de viaţă al
acestora, în comparaţie cu bunurile, serviciile şi
lucrările cu aceeaşi funcţie de baza, care ar fi fost
achiziţionate in sistem clasic (fără APE România are
două platforme de internet pentru GPP (
Abordarea ecologica a achiziţiilor publice

• Indicatorii cheie din cadrul sistemului național de achiziții publice vor fi


dezvoltați în noul sistem (versiunea îmbunătăţită a actualului SEAP) pentru a
permite o monitorizare și în ceea ce privește ponderea achizițiilor verzi
(ecologice), eficiența energetică, inovarea și achizițiile durabile, în
conformitate cu cerințele directivelor UE – Strategia Naţională pentru Achiziţii
Publice;

• Fiecare investiţie realizată de către autorităţile contractante exercită un impact


asupra mediului pe durata întregului său ciclu de viaţă, de la extracţia
materiilor prime, fabricarea produsului şi până la folosirea şi
reciclarea/eliminarea sa. Prin creşterea gradului de utilizare a achiziţiilor
publice ecologice se doreşte minimizarea impactului asupra mediului
înconjurător, realizându-se astfel investiţii durabile la nivel local şi central.

• Dezvoltarea la nivelul autorităţilor contractante, a cerinţelor privind achiziţiile


publice ecologice are ca principal obiectiv reducerea externalităţile negative
de mediu.
Abordarea ecologică a achiziţiilor publice

• Achiziţiile publice ecologice acoperă domenii cum ar fi achiziţia de calculatoare şi


clădiri eficiente din punct de vedere energetic, echipamente de birou din lemn
obţinut cu respectarea normelor de mediu, hârtie reciclabilă, autovehicule
electrice, mijloace de transport public care protejează mediul, alimente ecologice
pentru cantine, electricitate provenind din surse de energie regenerabile, sisteme
de aer condiţionat conforme celor mai avansate soluţii de protecţie a mediului;
Abordarea sistemică a achiziţiilor publice

• Abordarea sistemică a achiziţiilor publice presupune identificarea tuturor


instituţiilor implicate în derularea procedurilor de achiziţii, a modului în
care acestea funcţionează, interacţionează şi colaborează în vederea
asigurării unui cadru legal, echidistant care să permită implementarea unor
reguli clare, stricte, precise, menite să asigure funcţionalitatea sistemului în
condiţii de eficientă şi eficacitate.
Abordarea sistemică a achiziţiilor publice

Supravegherea respectarii Reglementare/Monitorizare/Con Beneficiarii sistemului


legalitatii trol
• Autoritati contractante;
• C.N.S.C. • A.N.A.P ; • Beneficiari privati;
• C.A. • M.F.E.
• Operatorii economici;
• Curtea de Conturi; • C.C.
• D. N.A. • Departamentele de audit • Cetatenii.
• D.L.A.F. interne ale autoritatilor
• O.L.A.F contractante.
• A.N.I.