Sunteți pe pagina 1din 12

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Fisa de date
Tip anunt: Anunt de participare
Tip Legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016

S-a organizat o consultare de piata: Nu

Sectiunea I Autoritatea contractanta

I.1) Denumire si adrese


JUDETUL ARGES
Cod de identificare fiscala: 4229512; Adresa: Strada: Piata Vasile Milea, nr. 1; Localitate: Pitesti; Cod Postal: ; Tara: Romania; Codul NUTS:
RO311 Arges; Adresa de e-mail: achizitii@cjarges.ro; Nr de telefon: +40 248220075; Fax: +40 248220075; Persoana de contact: Gatejanu
Stefan; In Atentia: EMIL CODRUT MARA; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL) www.cjarges.ro; Adresa
web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro;

I.2) Achizitie comuna


Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

I.3) Comunicare
Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit la (Website): www.e-licitatie.ro
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 22
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la:
adresa mentionata mai sus
Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la:
adresa mentionata mai sus

I.4) Tipul autoritatii contractante


Autoritatea regională sau locală

I.5) Activitate principala


Servicii generale ale administratiilor publice

Sectiunea II Obiectul contractului


II.1 Obiectul achizitiei
II.1.1 Titlu:
Achizitionare ,, Servicii de proiectare, asistenţă tehnică și execuție lucrări pentru obiectivul de investiţii Creşterea eficienţei
energetice a Palatului Administrativ, situat în Piteşti – Piaţa Vasile Milea, judeţul Argeş”.
Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: 4229512_2019_PAAPD1083406

II.1.2 Cod CPV Principal:


Lucrari de constructii (Rev.2)

II.1.3 Tip de contract:


Lucrari
Proiectare si executare

II.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Conform documentatiei tehnice existente pe SEAP pentru,,Servicii de proiectare, asistenţă tehnică și execuție lucrări pentru
obiectivul de investiţii Creşterea eficienţei energetice a Palatului Administrativ, situat în Piteşti – Piaţa Vasile Milea, judeţul Argeş”.
Valoarea estimata totala a contractului de achizitie publica este de 25.907.601,00 lei (fara TVA), din care:
I. PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA: 589.120,00 lei (fara TVA) , din care:
- 25.000,00 lei (fara TVA) pentru Elaborare documentatii tehnice obtinere avize/acorduri/autorizatii;
- 424.320,00 lei(fara TVA) pentru Proiect tehnic si Detalii de execuţie
- 139.800,00 lei (fara TVA) pentru Asistenţa tehnică din partea proiectantului;
II. ASIGURARE UTILITATI NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTITII : 17.588,00 lei (fara TVA).

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 26.06.2019 14:13 Pagina 1


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

III. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA : 24.942.387,00 lei (fara TVA), din care :
- 20.281.251,00 lei(fara TVA) pentru pentru Constructii si instalatii
- 187.254,00 lei (fara TVA) pentru Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
- 4.473.882,00 lei (fara TVA) pentru Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
IV. ORGANIZARE DE ŞANTIER : 358.506,00 lei (fara TVA), din care :
- 307.291,00 lei (fara TVA) pentru Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier
- 51.215,00 lei (fara TVA) pentru Cheltuieli conexe organizarii de santier
Autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul-limită stabilit de
22 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor astfel incat raspunsul autoritatii contractante sa fie transmis cu 12 zile inainte
de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5) Valoarea totala estimata:


Valoarea estimata fara TVA : 25907601 ; Moneda: RON

II.1.6) Impartire in loturi:


Nu

II.2 Descriere
II.2.2 Coduri CPV secundare
Coduri CPV secundare:
71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)

II.2.3 Locul de executare


Cod NUTS: RO311 Arges
Locul principal de executare:
Judet Arges- Palatului Administrativ-Pitesti, Piata Vasile Milea nr.1

II.2.4 Descrierea achizitiei publice


(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
In conformitate cu cerintele Caietelor de sarcini existente în Documentatia de atribuire atasata la Anuntul de Participare pentru
,,Servicii de proiectare, asistenţă tehnică și execuție lucrări pentru obiectivul de investiţii Creşterea eficienţei energetice a Palatului
Administrativ, situat în Piteşti – Piaţa Vasile Milea, judeţul Argeş”.
Valoarea estimata totala a contractului de achizitie publica este de 25.907.601,00 lei (fara TVA), din care:
I. PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA: 589.120,00 lei (fara TVA) , din care:
- 25.000,00 lei (fara TVA) pentru Elaborare documentatii tehnice obtinere avize/acorduri/autorizatii;
- 424.320,00 lei(fara TVA) pentru Proiect tehnic si Detalii de execuţie
- 139.800,00 lei (fara TVA) pentru Asistenţa tehnică din partea proiectantului;
II. ASIGURARE UTILITATI NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTITII : 17.588,00 lei (fara TVA).
III. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA : 24.942.387,00 lei (fara TVA), din care :
- 20.281.251,00 lei(fara TVA) pentru pentru Constructii si instalatii
- 187.254,00 lei (fara TVA) pentru Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
- 4.473.882,00 lei (fara TVA) pentru Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
IV. ORGANIZARE DE ŞANTIER : 358.506,00 lei (fara TVA), din care :
- 307.291,00 lei (fara TVA) pentru Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier
- 51.215,00 lei (fara TVA) pentru Cheltuieli conexe organizarii de santier

II.2.5 Criterii de atribuire


Cel mai bun raport calitate – pret

Denumire factor evaluare Descriere Pondere

Pretul ofertei Componenta financiara 90%


Punctaj maxim factor: 90

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 26.06.2019 14:13 Pagina 2


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Sef proiect, arhitect membru OAR Descriere: Se va puncta experienta 10%


cu drept de semnătură – max 10 detinuta în pozitia de sef proiect
puncte - 10.00 % si/sau coordonator proiect in Punctaj maxim factor: 10
contracte în cadrul carora au fost
prestate servicii de proiectare
elaborare SF/DALI, PT+DDE, sau în
cadrul unor contracte de execuţie
ce au avut incluse şi servicii de
proiectare PT+DDE, in domeniul
constructiilor civile.

Algoritm de calcul: Punctajul maxim acordat pentru acest factor de evaluare este de 10 puncte.
Punctajul individual obţinut la acest factor de evaluare de către ofertant cu oferta admisibilă se va calcula astfel:
a)pentru experienta constând în participarea intre 4 si 6 proiecte/contracte similare a persoanei propuse se
acorda 10 p;
b)pentru experienta constând între 1 si 3 proiecte/contracte a persoanei propuse se acorda 5 p;
c)pentru un numar de contracte mai mare decat cel prevazut la lit. a) nu se acorda punctaj in plus pentru acest
factor de evaluare;
d)pentru un numar de contracte mai mic decat cel prevazut la lit. b) nu se acorda punctaj pentru acest factor de
evaluare;
Nota 1: Pentru factorul de evaluare ce priveste experienta expertului propus, ofertantii vor depune documente
suport ce atesta experienta profesionala detinuta, respectiv recomandare/proces verbal/foi de capat si fise de
responsabilitati aferente fiecarui proiect sau orice alte documente similare emise de Beneficiar (Beneficiarul final
al contractului) si/sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte elementele necesare
acordarii punctajului.

Punctaj maxim total: 100

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii


Durata in luni: 31; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu
II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu
II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu
II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu
II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3: Sprijinirea tranziţiei către o economie cu
emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investiţii 3.1 – Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării
energiei din resurse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în cladirile publice şi în sectorul locuinţelor Operaţiunea B -
Clădiri Publice, finantat din FEDR (85%), bugetul national (13%) si bugetul local (2%) ;
Tip de finantare : Program / Proiect
Program/Proiect: Programul Operational Regional - POR

II.3 Ajustarea pretului contractului


Contractul va fi ajustat dupa urmatoarea metoda :Actualizarea prețului contractului cu indicele de inflație, se aplică doar în situația
în care durata de execuție depășește 365 zile se va considera că preţurile din Oferta Antreprenorului au fost stabilite în baza
condiţiilor de preţuri şi piaţă în vigoare la Data de Referinţă şi sumele plătibile Antreprenorului vor fi ajustate pentru
creşterea/diminuarea indicilor de preţ pentru elemente constitutive ale Ofertei, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea
costurilor pe baza cărora s-a fundamentat Preţul Contractului. Nu se va aplica nicio ajustare la lucrările evaluate pe baza Costului
(cum ar fi cele aferente Sumelor Provizionate) sau a preţurilor curente. Această ajustare va fi determinată prin aplicarea formulei
prevăzute în această clauză.
Formula de ajustare a preţurilor este o formulă polinomială de tipul: An = av + (1-av) * In/Io, unde
- „An“ este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrările realizate în luna „n“
(sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Situaţia de Lucrări], exclusiv lucrările evaluate pe baza Costului sau a preţurilor
curente);
– „av“ este valoarea procentuală a plăţii în avans faţă de Preţul Contractului;
– „In“ este indicele de cost în construcţii - total publicat de Institutul Naţional de Statistică în Buletinul Statistic de Preţuri, la
tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n“;
– „Io“ este indicele de cost în construcţii - total, aplicabil la Data de Referinţă.
Av= 0 conform clauzei 46.1

Sectiunea III Informatii juridice, economice, financiare si tehnice


III.1) CONDITII DE PARTICIPARE:

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 26.06.2019 14:13 Pagina 3


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului


Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; Operatorul economic (lider,
asociat, tert sustinator, subcontractant-daca este cazul) va prezenta formularul DUAE din documentatia de atribuire. Încadrarea în
situatia prevazuta la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata
pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice coroborat cu art. 166 alin
(2) din acelasi act normativ ; Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator,subcontractant-daca este cazul) va prezenta
formularul DUAE din documentatia de atribuire. Încadrarea în situatia prevazuta la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
3. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice ; Operatorul economic
(lider, asociat, tert sustinator, subcontractant-daca este cazul) va prezenta formularul DUAE din documentatia de atribuire.
Încadrarea în situatia prevazuta la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din
procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
4. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; Operatorul economic
(lider,asociat, tert sustinator,subcontractant-daca este cazul)va prezenta formularul DUAE din documentatia de atribuire. Încadrarea
în situatia prevazuta la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata
pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante:
Presedinte C.J. Arges – Constantin Dan Manu,
Vicepresedinti C.J.Arges – Simona Bratulescu si Ion Manzana,
Secretar judet: Ionel Voica,
Consilieri Judeteni: Alecsei Gheorghe, Badiu Mariana, Banica Gheorghe, Bulf Cornel Catalin, Balan Iosif Bogdan, Cotenescu Maria,
Damian Haralambie, Dima Eduard Stefan, Dragutoiu Dan, Dumitrache Radu, Eftene Diana Elena, Enache Valentin Viorel, Glisca Ion,
Iacsa Aurel, Iliescu Gheorghe, Jinga Valerian, Manole Nicolae Marius, Marasoiu Dorin, Miutescu Gheorghe Adrian, Nae Eugen,
Negoescu Vasile, Nicolaescu Marius Florinel, Postelnicescu Marius Dorel, Popescu Cristina Maria, Popa Elena Cristina, Serban
Constantin, Stefan Adrian, Tecau Grigore Florin, Tica Manuel, Tudor Mihail, Turturoiu Maria Liliana, Vasilescu Victor Gabriel.
Aparat propriu CJ Arges: Ciobanu Alisa Simona - Director executiv Directia Juridica Administratie Publica Locala, Ivascu Sorin
–Director Executiv Directia Strategii Sinteze Proiecte cu Finantare Internationala, Mocanu Eugenia Carmen - Director Executiv
Directia Economica, Ciocanau Niculina - Consilier Cabinet Presedinte , Zamfir Larisa Georgeta - Sef serviciu –Buget impozite Taxe si
venituri, Mara Emil Codrut – Sef Serviciu Achizitii Publice, Cristescu Ileana – Buget impozite Taxe si Venituri, Ciuca Gherghina -
Serviciu Financiar Contabilitate, Tatiana Eftime Consilier Juridic -Serviciul Juridic Contencios, Brencea Ramona – Serviciul Derulare
Proiecte de Investitii cu Finantare Internationala, Anica Diana Cristina - Compartiment Planificare Elaborare si Raportare Strategii
Planuri Proiecte, Ionescu Aura-Mariana - Serviciul Derulare Proiecte de Investitii cu Finantare Internationala, Coaca Ana-Maria –
Consilier - Compartiment Planificare Elaborare si Raportare Strategii Planuri Proiecte, Duminica Florina - Serviciul Derulare Proiecte
de Investitii cu Finantare Internationala, Gatejanu Stefan Claudiu - Serviciul Achizitii Publice, Dragusin Augustina Gabriela- Serviciul
Achizitii Publice.
Consultant extern (evaluarea propunerilor tehnice si financiare): S.C. IBC PERFORM SRL (CUI 28158273) reprezentata de D-nul
Bogdan Costas – Administrator si expertii cooptati Barlea S.Octavian si Petean Vlad Cristian.
Nota: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea
nr.98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la
procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin
completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in
clasamentul intermediar intocmit la finalizarea ofertelor. Aceste documente pot fi: certificate constatatoare privind lipsa datoriilor
restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat ( buget local, buget de stat, etc.) la
momentul prezentarii; cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de de
supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor care au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul
acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; dupa caz, documente prin care se
demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171
din Legeea 98/2016 privind achizitiile publice; alte documente edificatoare, dupa caz.

III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale


Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa
ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in nici una dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are
capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in
codul CAEN autorizat din certificatul constatator emis de ONRC (conform art. 15 din Legea 359/2004).
Modalitate de indeplinire: completare DUAE, urmand ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau pentru ofertantii
straini document echivalent emis in tara de rezidenta (in limba in care a fost emis, insotit de traducerea in limba romana efectuata in

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 26.06.2019 14:13 Pagina 4


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

mod obligatoriu de catre traducatori autorizati), sa fie prezentat la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor
doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar.

III.1.2) Capacitatea economica si financiara

III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat
Cerinta nr. 1: Experienta similara in lucrari
Ofertanții vor face dovada că în ultimii 5 (cinci) ani calculați până la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, au executat, la
nivelul unuia sau mai multor contracte și au dus la bun sfârșit lucrări similare cu cele care fac obiectul contractului ce se atribuie prin
prezenta procedură cu o valoare cumulata minimă de 24.900.00,00 lei (fara T.V.A.).
Prin lucrări similare, autoritatea contractantă intelege lucrari de constructii civile (constructii
noi/consolidari/reabilitari/modernizari/reparatii/extinderi,etc) aferente constructiilor civile. Pentru indeplinirea cerintei, ofertantii vor
prezenta lucrari de constructii civile.
Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire trebuie să facă dovada unei experiențe similare, prin
prezentarea de documente /contracte /procese verbale de recepție (finale sau la terminarea lucrărilor prin care se confirmă că în
ultimii 5 ani (raportați la data limită de depunere a ofertelor), a executat lucrări similare cu cele care fac obiectul contractului de
achiziție.
Documentele justificative vor consta în documente reprezentând certificări de bună execuție pentru acele lucrări pe care ofertantul
clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire, crede că autoritatea contractantă trebuie să le ia în considerare pentru
evaluarea îndeplinirii cerinței privind experiența similară. Respectivele certificări vor trebui să indice:
- Obiectul lucrării astfel încât să fie furnizate toate informațiile solicitate și necesare pentru a se verifica îndeplinirea cerinței privind
experiența similară;
- Beneficiarii, indiferent dacă aceștia sunt autorități contractante sau clienți privați;
- Perioada, mai exact intervalul periodic (data de început și data de finalizare) în care s-au executat lucrările;
- Locul execuției lucrărilor;
- Să precizeze dacă au fost executate în conformitate cu normele profesionale în vigoare și dacă au fost duse la bun sfarșit.
Certificările vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar.

Ultimii 5 ani se raportează la termenul limită de depunere a ofertelor cu aplicarea corespunzătoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017
(art. 13).
Prin sintagma lucrări duse la bun sfârşit se înţelege:
a) lucrări recepţionate parțial care sunt însoțite de proces verbal de recepție parțial; sau
b) lucrări recepţionate însoţite de proces-verbal la terminarea lucrărilor; sau
c) lucrări recepţionate însoţite de proces-verbal de recepţie finală.
Modalitatea de indeplinire:
În vederea îndeplinirii cerinței, ofertantul/ofertantul asociat/terțul susținător/subcontractant va completa DUAE -"Criteriile de
selecție" - Secțiunea C "Capacitatea tehnică și profesională".
Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea
Autorității Contractante documentele prin care operatorii economici pot îndeplini cerinţele privind experienţa similară. Aceste
documente pot fi, fără a se limita la, enumerarea nefiind cumulativă:
- copii ale unor părţi relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit;
- certificate de predare-primire;
- recomandări;
- procese-verbale de recepţie;
- certificări de bună execuţie;
- certificate constatatoare.
Aceste documente vor fi prezentate și de către ofertantul asociat, în situația în care resursele acestuia au fost luate în considerare
pentru îndeplinirea cerinței.

La nivelul DUAE, ofertanţii vor prezenta urmatoarele informaţii: numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară,
beneficiarul acestuia şi datele sale de contact, data şi numărul documentului de recepţie, precum şi ponderea şi/sau activităţile
pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără TVA.

Nota 1: Dacă un grup de operatori economici depune o ofertă comună, cerința se demonstrează prin luarea în considerare a
resurselor tuturor membrilor grupului. În această situație, și ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selecție" -
Sectiunea C "Capacitatea tehnică și profesională".
Nota 2: În vederea îndeplinirii cerinței, ofertantul poate beneficia de susținerea unui/ unor terț/ terți. In acest sens vor fi respectate
prevederile art. 182 din Legea nr. 98/ 2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/ 2016.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 26.06.2019 14:13 Pagina 5


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Nota 3: Terțul susținător va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selecție" - Sectiunea C "Capacitatea tehnică și profesională".
Nota 4: În cazul în care beneficiază de susținere din partea unui terți, ofertantul va prezenta:
- Angajamentul ferm privind susținerea capacității tehnice acordată de terțul susținător, în conformitate cu Formularul solicitat.
Angajamentul ferm, documentele indicate în cadrul acestuia din care să rezulte modul efectiv prin care terțul susținător asigură
îndeplinirea obligațiilor asumate prin acesta (documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament) vor fi încărcate în
mod obligatoriu în SEAP împreună cu DUAE și cu oferta și vor fi semnate cu semnatură electronică extinsă, bazată pe un certificat
calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii.
Nota 5: Pentru contractele exprimate în euro se va folosi pentru conversie rata medie anuală de schimb comunicată de către Banca
Naţională a României (BNR) pe site-ul www.bnr.ro pentru anul în care respectivul contract a fost semnat. ( exemplu: anul 2013:
1euro = 4,4190 lei; anul 2014 : 1 euro = 4,4446 lei ; anul 2015 : 1 EUR = 4,4450 lei; anul 2016: 1 euro = 4,4908 lei ; anul 2017: 1 EUR=
4,5681 lei anul 2018: 1 EUR = 4,6535 lei).
Nota 6: Pentru contractele exprimate în alte monede decât Euro, se transformă mai întâi în Euro, utilizându-se cursurile medii
publicate pe site-ul www.bnr.ro pentru anul în care contractele au fost semnate. Pentru transformarea Euro în Lei se vor urma
indicațiile de la nota 5.
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat
Cerinta nr. 2: Experienta similara in servicii
Ofertanții vor face dovada că în ultimii 3 (trei) ani calculați până la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, au prestat, la
nivelul unuia sau mai multor contracte și au dus la bun sfârșit servicii similare cu cele care fac obiectul contractului ce se atribuie
prin prezenta procedură cu o valoare cumulate minimă de 580.000,00 lei (fara TVA).
Prin servicii de proiectare similare, autoritatea contractantă înțelege servicii de proiectare lucrari de constructii civile.
Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire trebuie să facă dovada unei experiențe similare, prin
prezentarea de documente/contracte/procese verbale de recepție prin care se confirmă că în ultimii 3 ani (raportați la data limită de
depunere a ofertelor), a prestat servicii de proiectare similare cu cele care fac obiectul contractului de achiziție.
Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire va prezenta pentru dovedirea experienței similare orice
document emis de o Autoritate Contractantă/Beneficiar din care să reiasă obiectul:
- Obiectul contractului
- Denumirea contractului
- Valoarea contractului
- Modul în care au fost duse la bun sfârșit
- Certificat constatator
Modalitatea de indeplinire:
În vederea îndeplinirii cerinței, ofertantul/ofertantul asociat/terțul susținător/subcontractant va completa DUAE -"Criteriile de
selecție" - Secțiunea C "Capacitatea tehnică și profesională".
Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea
Autorității Contractante documentele prin care operatorii economici pot îndeplini cerinţele privind experienţa similară. Aceste
documente pot fi, fără a se limita la, enumerarea nefiind cumulativă:
- copii ale unor părţi relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit;
- certificate de predare-primire;
- recomandări;
- procese-verbale de recepţie;
- certificări de bună execuţie;
- certificate constatatoare.
Aceste documente vor fi prezentate și de către ofertantul asociat, în situația în care resursele acestuia au fost luate în considerare
pentru îndeplinirea cerinței.

La nivelul DUAE, ofertanţii vor prezenta urmatoarele informaţii: numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară,
beneficiarul acestuia şi datele sale de contact, data şi numărul documentului de recepţie, precum şi ponderea şi/sau activităţile
pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără TVA.

Nota 1: Dacă un grup de operatori economici depune o ofertă comună, cerința se demonstrează prin luarea în considerare a
resurselor tuturor membrilor grupului. În această situație, și ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selecție" -
Sectiunea C "Capacitatea tehnică și profesională".
Nota 2: În vederea îndeplinirii cerinței, ofertantul poate beneficia de susținerea unui/ unor terț/ terți. In acest sens vor fi respectate
prevederile art. 182 din Legea nr. 98/ 2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/ 2016.
Nota 3: Terțul susținător va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selecție" - Sectiunea C "Capacitatea tehnică și profesională".
Nota 4: În cazul în care beneficiază de susținere din partea unui terți, ofertantul va prezenta:
- Angajamentul ferm privind susținerea capacității tehnice acordată de terțul susținător, în conformitate cu Formularul solicitat.
Angajamentul ferm va fi încărcat în mod obligatoriu în SEAP împreună cu DUAE și cu oferta și va fi semnat cu semnatură electronică
extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii.
- documentele indicate în cadrul Angajamentului ferm din care să rezulte modul efectiv prin care terțul susținător asigură

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 26.06.2019 14:13 Pagina 6


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

îndeplinirea obligațiilor asumate prin angajament (copii ale unor părţi relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit; certificate
de predare-primire; recomandări; procese-verbale de recepţie; certificări de bună execuţie; certificate constatatoare).
Acestea vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la
solicitarea Autorității Contractante.
Nota 5: Pentru contractele exprimate în euro se va folosi pentru conversie rata medie anuală de schimb comunicată de către Banca
Naţională a României (BNR) pe site-ul www.bnr.ro pentru anul în care respectivul contract a fost semnat. ( exemplu: anul 2013: 1
euro = 4,4190 lei; anul 2014 : 1 euro = 4,4446 lei ; anul 2015 : 1 EUR = 4,4450 lei; anul 2016: 1 euro = 4,4908 lei ; anul 2017: 1 EUR=
4,5681 lei, anul 2018: 1 EUR = 4,6535 lei).
Nota 6: Pentru contractele exprimate în alte monede decât Euro, se transformă mai întâi în Euro, utilizându-se cursurile medii
publicate pe site-ul www.bnr.ro pentru anul în care contractele au fost semnate. Pentru transformarea Euro în Lei se vor urma
indicațiile de la nota 5.
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Proportia de subcontractare
1. Autoritatea contractantă solicită ofertantului să precizeze în ofertă partea/părţile din contract pe care urmează să le
subcontracteze şi datele de identificare ale subcontractanţilor propuşi, daca acestia din urma sunt cunoscuti la momentul depunerii
ofertei sau a solicitarii de participare (art. 55 din Legea 98/2016). Informatiile detaliate cu privire la subcontractare se regasesc in
documentul "Informatii ofertanti" atasat prezentului anunt.
2. Operatorul economic are dreptul să invoce susţinerea unui/unor terţ/terţi în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la
criteriile privind capacitatea tehnică şi profesională, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între operatorul economic şi
terţul/terţii respectiv/respectivi. Informatiile detaliate cu privire la tertul sustinator se regasesc in documentul "Informatii ofertanti"
atasat prezentului anunt.
3. Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant sau candidat, individual ori în
comun cu alţi operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporară constituite în scopul participării la procedura de
atribuire, subcontractant propus sau terţ susţinător, în condiţiile prevăzute de prezenta Legea nr. 98/2016. Ofertantul va depune
acordul de asociere. Numai la solicitarea autorității contractante, se vor prezenta informatii privind legalizarea asocierii si numai în
cazul în care oferta comuna este declarata câstigatoare. Acordul de asociere legalizat, va fi prezentat autoritatii contractante la data
semnarii contractului.
Modalitatea de indeplinire:
1. Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin 1 din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza
indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe
locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Odata cu DUAE se va prezenta acordul de subcontractare.
(a se vedea Notificarea 256/2016).
2. Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin 1 din Legea 98/2016 insotit de angajamentul tertului sustinator
(impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in
care se va materializa susţinerea acestuia/acestora). Odata cu DUAE se va prezenta si angajamentul ferm al terțului susținător din
care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia. (a se vedea Notificarea 256/2016).
3. Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin 1 din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza
indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe
locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Odata cu DUAE se va prezenta si acordul de asociere (a
se vedea Notificarea 256/2016).

III.1.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

III.1.5) Informatii privind contractele rezervate:


Nu

III.1.6) Depozite valorice si garantii solicitate:


III.1.6.a) Garantie de participare:
Garantia de participare (GP) se constituie in suma de = 259.000,00 lei;
Note:
1. Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 36 din HG nr. 395/2016.
2. Contul autoritatii contractante RO34TREZ0465006XXX000183 deschis la Trezoreria Municipiului Pitesti.
3. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei – 120 de
zile de la termenul limita de depunere a ofertelor.
4. In cazul depunerii de oferte in asociere, instrumentul de garantare trebuie sa prevada in mod explicit faptul ca garantia de
participare este constituita in numele asocierii si ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.
5. In cazul in care ofertantii isi constituie garantia de participare printr-un instrument de garantare emis de o societate de asigurari
acesta va fi insotit de dovada platii politei de asigurare privind garantia de participare.
6. Dovada constituirii garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata cel mai tarziu la termenul limita de
depunere a ofertelor, prin incarcarea in SEAP in format electronic cu semnatura electronica extinsa, insotita de traducerea autorizata

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 26.06.2019 14:13 Pagina 7


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

in limba romana.
7. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta moneda se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de
depunere a ofertelor cu 5 zile calendaristice.
8. Neprezentarea constituirii garantiei de participare conduce la declararea ofertei ca inacceptabila.
9. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la termenul limita de depunere a ofertelor, prin
incarcarea in SEAP in format electronic cu semnatura electronica extinsa.
10. Retinerea garantiei de participare, se va face, in conditiile prevazute de art. 37 alin. 1 din HG nr. 395/2016.
III.1.6.b) Garantie de buna executie:
Cuantumul garantiei de buna executie este de 10 % din valoarea contractului fara TVA. Garantia de buna executie se constituie
conform prevederilor art. 40 din HG nr. 395/2016. Garantia se va constitui în conformitate cu art. 40 alin (1) din H.G. nr.395/2016.
Aceasta poate fi constituita si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are
obligatia de a deschide la Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent, un cont de disponibil distinct la dispozitia
autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din valoarea
contractului. Garantia de buna executie va fi executata de catre autoritatea contractanta in situatiile prevazute la art. 41 din HG nr.
395/2016. Garantia de buna executie se elibereaza/restituie in conditiile prevazute la art. 42, alin. (4) lit. a) si b) din HG nr. 395/2016.
Ofertantul declarat castigator are oblig. de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus in termen de
5 zile lucratoare de la data semnarii contractului.

III.1.8) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016

III.1.9) Legislatia aplicabila:


a) Legea privind achizitiile nr 98/2016
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a
contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de
Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016;
c) www.anap.gov.ro
d) HG nr. 395/2016;
e)după caz, si alte acte normative în legătură cu obiectul contractului.

III.2) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT:

III.2.2) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale:


Nu

III.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului:


Obligatie de a preciza numele si calificarile profesionale ale angajatilor desemnati pentru executarea contractului: Nu

Sectiunea IV Procedura

IV.1 Descriere

IV.1.1 Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare:


IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire:
Online
IV.1.1.b) Tipul Procedurii
Licitatie deschisa

IV.1.3 Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:


Ofertele trebuie depuse pentru: Contract de achizitii publice

IV.1.6 Informatii despre licitatia electronica


Se va organiza o licitatie electronica: Nu

IV.1.8 Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)


Achizitia intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice: Nu

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 26.06.2019 14:13 Pagina 8


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

IV.2 Informatii administrative

IV.2.1 Publicare anterioara privind aceasta procedura


Nu
Numarul anuntului de intentie din vechiul sistem: -

IV.2.4 Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare


Romana
Moneda in care se transmite oferta financiara: : RON

IV.2.6 Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
4 luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.4 Prezentarea ofertei

IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice


Ofertantii vor elabora Propunerea Tehnica astfel încât aceasta sa respecte în totalitate cerintele prevazute in prezentul Caietul de
sarcini. Este obligatorie întocmirea propunerii tehnice astfel încât, în procesul de evaluare, informatiile din propunerea tehnica sa
permita identificarea facila a corespondentei cu cerintele tehnice din documentatia de atribuire. Propunerea Tehnica trebuie sa tina
cont de eventualele modificari ale documentatiei de atribuire ca urmare a raspunsurilor autoritatii contractante la solicitarile de
clarificari primite pâna la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
Se va tine cont de faptul ca proiectul tehnic trebuie sa fie elaborat cu respectarea prevederilor din D.A.L.I., fara sa se depaseasca
valoarea estimata a achizitiei ce face obiectul prezentului caiet de sarcini.
Propunerea Tehnica, va contine cel putin informatiile de mai jos:
1. Metodologia de realizare a activitatilor ce fac obiectul procedurii, asa cum sunt descrise in Caietului de sarcini.
2. Planul de lucru pentru prestarea serviciilor si executia lucrarilor.
3. Planul de management al calității în cadrul Contractului in care să prezinte informații despre modalitatea în care acesta asigură
nivelul de calitate corespunzător cerințelor fundamentale ale construcțiilor prin prezentarea sistemului de management al calității
conceput pentru realizarea lucrărilor în cadrul acestui contract.
4. Organigrama echipei propuse pentru prestarea serviciilor si executia lucrarilor, ce va include si o descriere a rolurilor si
responsabilitatilor personalului, liniile de comunicare dintre membrii echipei si modalitatea de interactionare cu reprezentantii
Autoritatii Contractante. Ofertantii vor prezenta modalitatea de asigurare a accesului la personalul necesar si obligatoriu in vederea
asigurarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile serviciilor si lucrarilor ce fac obiectul contractului, in
conformitate cu legislatia din domeniu.
5. Infrastructura ce va fi utilizata în realizarea activitătilor în cadrul Contractului.
6. Se va prezenta un grafic (fizic și valoric) de prestare a activitatilor (servicii si lucrari) pe saptamani/luni, la nivel de categorie de
servicii/lucrari, care sa ilustreze succesiunea realizarii si inter-relationarea acestora, derularea în timp a activitatilor pe care ofertantul
propune sa le îndeplineasca pentru realizarea contractului, cu identificarea drumului critic aferent realizării obiectivului de investiții,
indicarea punctelor cheie de control si a resurselor alocate pe activitati, tinand cont de constrangerile impuse de amplasament si de
faptul ca lucrarile se vor realiza in conditii de functionalitate normala a cladirii.
7. Ofertantii vor indica riscurile cu privire la indeplinirea contractului si vor face recomandari de reducere si/sau eliminare a acestora.
8. Ofertantii vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere prin care se angajeaza ca va respecta conditiile de mediu, social si cu
privire la relatiile de munca pe toata durata de îndeplinire a contractului . In cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi asumata de
totii membri asocierii.
9. Ofertantii vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa ca in cazul in care este desemnat castigator, dupa
receptia documentatiilor tehnice aferente prezentei proceduri va ceda dreptul de autor in favoarea autoritatii contractante – U.A.T.
Judetul Arges.
10. Planul de management de mediu pe perioada executiei lucrarilor care trebuie sa cuprinda minim:
-Descrierea sistemului de management al mediului pe perioada lucrarilor;
-Prevenirea si combaterea poluarilor accidentale asupra mediului;
-Protectia atmosferei si gestionarea zgomotului;
-Protectia solului;
-Protectia asezarilor umane;
-Protectia resurselor naturale;
-Managementul deseurilor;
-Identificarea impactului de mediu, masuri de atenuare;
- Plan de monitorizare mediu.
11.Se vor prezenta Clauzele contractuale obligatorii (modelul de contract), completate si semnate. Insusirea clauzelor contractuale
reprezinta conditie de acceptare a ofertei. Eventualele propuneri cu privire la clauzele contractului contractuale obligatorii se vor
formula in scris sub forma de clarificari, inainte de data limita de depunere a ofertei, tinand cont si de termenul de raspuns la

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 26.06.2019 14:13 Pagina 9


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

clarificari. Amendamentele solicitate dupa deschiderea ofertelor nu vor fi acceptate.


12.Durata contractului 31 luni din care:
a) serviciile de proiectare se vor realiza in termen de 5 luni de la emiterea ordinului de incepere a prestarii serviciilor;
b) executia lucrarilor se va realiza in termen de 26 luni de la emiterea ordinului de incepere a executiei.
În cazul în care oferta va fi înaintată din partea unui grup de operatori economici (asociaţi, subcontractanţi), propunerea tehnică va
prezenta informaţii cu privire la modul în care aceştia contribuie la îndeplinirea contractului, oferind detalii cu privire la
rolul/activităţile/părţile din contract care revin fiecărui membru al grupului.
Ofertanţii vor tine cont de reglementarile obligatorii in domeniile mediului, social si al relaţiilor de munca stabilita prin legislaţia
adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţionala, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile si acordurile
internaţionale in aceste domenii. Informaţii detaliate privind reglementările in domeniile mediului, social si al relaţiilor de munca se
pot obţine de la: Agenţia Naţionala pentru Protecţia Mediului (www.anpm.ro), Ministerul Muncii și Justiţiei Sociale
(www.mmuncii.ro).
Propunerea Tehnică şi toate anexele acesteia vor fi prezentate în limba română.
Ofertantii vor intocmi un Cuprins al documentelor incluse in Propunerea Tehnica.
Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatata în privinta documentelor ofertei, în raport cu caietul de sarcini ori cu
prevederile legislatiei în vigoare poate conduce la respingerea ofertei.

IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare


Propunerea financiara va fi exprimata în Lei, cu si fara TVA.
Propunerea financiara va contine:
- Formularul de oferta ;
- Anexa la formularul de oferta;
- Formularul F1 - centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (lucrari si servicii);
- Formularul F2-centralizatorul cheltuielilor pe categorii de servicii si lucrari, pe obiecte ;
- grafic fizic si valoric de executie al serviciilor si lucrarilor.
Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile cu privire la pret, atat pentru servicii
de proiectare, cat si pentru lucrari, precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie
publica.
Lucrările, in totalitate acestora, inclusiv proiectarea sunt detaliate in Formularul F2- Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de
servicii si lucrari, pe obiecte.
Activitățile evaluate din cadrul formularului F2, reprezintă totalul activităților necesare pentru a ajunge la “Valoarea de contract
acceptata”. Contractorul nu are dreptul sa pretindă niciun fel de alte costuri pentru lucrări in baza faptului ca activitățile nu au fost
incluse sau ca exista erori sau omisiuni in descrierile din cadrul formularului.
La stabilirea valorii ofertei, se va tine cont de coeficientii stabiliti de lege si coeficienti proprii ai ofertantului (indirecte si profit).
În situaţia în care Autoritatea contractanta constată că elemente de preţ ale unei oferte sunt aparent neobişnuit de scăzute, prin
raportare la preţurile pieţei, utilizându-se ca referinţa în acest sens informaţii cum ar fi buletine statistice, sau cotaţii ale burselor de
mărfuri, Autoritatea contractanta va solicita ofertantului care a depus oferta în cauză explicaţii cu privire la posibilitate îndeplinirii
contractului în condiţiile de calitate impuse prin documentaţia de atribuire.
In evaluarea lucrarilor este obligatorie respectarea cerintelor tehnologice si calitative solicitate prin documentatia D.A.L.I.
Dupa finalizarea proiectului tehnic se vor prezenta listele de cantitati incadrate in norme de deviz (formularele F1-F5) , iar valoarea
acestora se va incadra in oferta prezentata.
In pretul prezentat pe fiecare activitate (formularele F1, F2 anexe la prezentul caiet de sarcini) operatorul economic va include toate
costurile cu materiale, manopera, transporturile si utilajele necesare indeplinirii activitatilor solicitate, cu respecatarea cerintelor si
tehnologiei prezentate in documentatia de atribuire.
Ofertantul va respecta cerintele impuse in documentatia de atribuire privind modul de prezentare al propunerii financiare.
In cazul in care proiectantul a specificat in documentatia tehnica anumite origini, marci de fabrica sau de comert pentru descrierea
anumitor materiale sau echipamente, acestea se vor citi impreuna cu mentiunea "sau echivalent".
Note:
-Ofertantul are obligatia de a intocmi un Opis al documentelor incluse in Propunerea financiara.
-Ofertantul va indica elementele confidentiale ale propunerii financiare.

IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei


Prezenta procedura se deruleaza integral prin mijloace electronice in SEAP. Operatorul economic are obligatia de a transmite oferta
si DUAE in format electronic in SEAP si numai pana la data si ora limita de depunere a ofertelor prevazute in anuntul de
participare.Garantia de participare se va publica pe SEAP scanata si semnata cu semnantura electronica.Pretul intregului contract
este obligatoriu sa fie completat in campul special atribuit de SEAP , in caz contrar autoritatea contractanta fiind in imposibilitatea
de a evalua oferta. De asemenea pretul este obligatoriu de a fi transmis in SEAP conform formularului de oferta din documentatia
de atribuire.Se vor respecta toate indicatiile privind completarea pe SEAP a documentelor de calificare, ofertei tehnice si financiare
astfel cum sunt prevazute in Legea 98/2016 si HG 395/2016. Ofertantul are obligatia de a numerota si semna fiecare pagina a
ofertei. Documentele/ofertele vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa conform prevederilor art. 60 alin (4)din HG nr.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 26.06.2019 14:13 Pagina 10


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

395/2016. Oferta va contine in mod obligatoriu un opis al documentelor care se depun.

Sectiunea VI Informatii suplimentare

VI.1 Aceasta achizitie este periodica

Nu
Programul estimat de publicare a anunturilor viitoare : -

VI.2 Informatii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu


Se va accepta facturarea electronica: Nu
Se vor utiliza platile electronice: Nu

VI.3 Informatii suplimentare

Modul de departajare a ofertelor cu punctaje egale.


In cazul in care in urma evaluarii ofertelor, doua sau mai multe oferte se claseaza pe locul I, avand acelasi punctaj total, oferta declarata
castigatoare va fi cea a ofertantului care a obtinut cel mai mare punctaj aferent factorului de evaluare ”Pretul ofertei”.
In cazul in care in urma evaluarii ofertelor, doua sau mai multe oferte se claseaza pe locul I, avand acelasi punctaj total, respectiv acelasi
punctaj aferent factorului de evaluare ”Pretul ofertei” si acelasi punctaj aferent factorilor de evaluare aferenti propunerii tehnice, atunci
autoritatea contractanta va solicita numai acestor ofertanti reincarcarea in SEAP a unei noi oferte de pret, pana se va departaja o singura
oferta.
Atentie ! Solicitarile de clarificare se vor completa exclusiv in SEAP la Sectiunea intrebari, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate tot in
SEAP. Pentru orice solicitare de clarificare in legatura cu Documentatia de atribuire operatorii economici trebuie sa se inregistreze in SEAP
(www.elicitatie.ro) ca operator economic si ca participanti la procedura de atribuire. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de
clarificare in legatura cu oferta depusa in SEAP, la rubrica Intrebari. Operatorii economici vor depune raspunsurile la clarificare si
eventualele documente solicitate in SEAP, in format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa, conform prevederilor Legii nr.
455/2001 privind semnatura electronica. Orice operator economic participant va dovedi calitatea reprezentantului sau legal pe baza unui
document care atesta aceasta calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada
emisa de o autoritate competenta). În cazul în care oferta si documentele de calificare sunt semnate de o alta persoana decât
reprezentantul legal, pe lânga documentele mentionate anterior ce atesta calitatea de reprezentant legal, se va prezenta
procura/împuternicire speciala data de reprezentantul legal pentru acea persoana, în original. În cazul asocierii, cerinta trebuie îndeplinita
de fiecare asociat. Pentru indeplinirea obligației referitoare la modul de transmitere DUAE de către operatorii economici participanți la
procedura de atribuire, aceștia vor completa direct în SEAP, în secțiunea dedicata a procedurii, DUAE-ul deja configurat de autoritatea
contractantă. Detalii cu privire la întocmirea și prezentarea documentului DUAE la prezenta procedură, se regăsesc după autentificare în
SEAP, în secțiunea “ informatii DUAE” – Ghid de completare DUAE, precum si pe pagina de internet a Agentiei Nationale pentru Achizitii
Publice accesand link-ul: http://anap.gov.ro/web/notificare-privind-utilizarea-duae-in-procedurile-desfasurate-exclusiv-prin-mijloace-
electronice/. La elaborarea ofertei potentialii ofertantii vor tine cont si de informatiile suplimentare din documentul atasat prezentului
anunt.

VI.4 Proceduri de contestare

VI.4.1 Organismul de solutionare a contestatiilor


Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 030084; Tara: Romania; Codul NUTS: RO321 Bucuresti;
Adresa de e-mail: office@cnsc.ro; Nr de telefon: +40 213104641; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii
contractante(URL) http://www.cnsc.ro;

VI.4.3 Procedura de contestare


Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:
Conform prevederilor Legii nr.101/2016

VI.4.4 Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare


CONSILIUL JUDETEAN ARGES – SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS
Adresa: Piata Vasile Milea, nr.1, Mun.Pitesti, judetul Arges; Localitate: Pitesti; Cod Postal: 110053; Tara: Romania; Codul NUTS:
RO311 Arges; Adresa de e-mail: -Nr de telefon: +40 248220075; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 26.06.2019 14:13 Pagina 11


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

contractante(URL) www.cjarges.ro;

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 26.06.2019 14:13 Pagina 12

S-ar putea să vă placă și