Sunteți pe pagina 1din 6

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

2019-I-2945 Drum - „ASFALTARE DRUM DE ACCES ÎN


CAZARMA 2945 MOARA VLĂSIEI”
Anunt de participare simplificat

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumire si adrese


MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02547 BUCURESTI
Cod de identificare fiscala: 4192804; Adresa: Strada: Godeanu Constantin, slt., nr. 121-129; Localitatea: Bucuresti; Cod NUTS: RO321
Bucuresti; Cod postal: 013045; Tara: Romania; Persoana de contact: Cristina Macrina Șerban; Telefon: +40 0216672098; Fax: +40
216672098; E-mail: um02547@mapn.ro; Adresa internet: (URL) www.mapn.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro;

I.2) Achizitie comuna


Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

I.4) Tipul autoritii contractante


Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

I.5) Activitate principala


Aparare

Sectiunea II: Obiect


Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei
II.1.1) Titlu
2019-I-2945 Drum - „ASFALTARE DRUM DE ACCES ÎN CAZARMA 2945 MOARA VLĂSIEI”
Numar referinta: 4192804_2020_PAAPD1153091

II.1.2) Cod CPV principal


45233120-6 Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului


Lucrari / Proiectare si executare

II.1.4) Descrierea succinta


Denumire contract: „ASFALTARE DRUM DE ACCES ÎN CAZARMA 2945 MOARA VLĂSIEI”
Contract de lucrări ce include deopotrivă, proiectarea soluţiei tehnice şi execuţia lucrărilor aferente implementării acesteia.
Proiectare si execuție lucrări pentru obiectivul de investiţie imobiliară 2019-I-2945 Drum „ASFALTARE DRUM DE ACCES ÎN
CAZARMA 2945 MOARA VLĂSIEI”:
1.Serviciile de proiectare:
a) Întocmirea Proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor, precum şi obţinerea tuturor avizelor impuse prin Certificatul de
Urbanism anexat;
b) Elaborare proiect tehnic de execuţie la nivel de detalii execuţie;
c) Întocmirea proiectului de organizare a execuţiei lucrărilor –POE;
d) Acordarea de asistenţă tehnică din partea proiectantului pe şantier;
e) Verificare proiect de către verificatori de proiecte atestați în condițiile legii;
f) Elaborare grafic fizic şi valoric de tip Gantt;
g) Întocmirea și susținerea documentațiilor modificatoare în vederea reavizării și reaprobării indicatorilor tehnico-economici ai
investiției, în cazul în care în procesul de elaborare a proiectului tehnic sau ulterior elaborării acestuia, în perioada execuției
lucrărilor, se constată necesitatea modificării unor obiecte, cheltuieli și/sau a valorii investiției estimate prin studiul de fezabilitate /
devizul general aprobat;
h) Întocmire proiect tehnic ”As-Built” inclusiv verificarea acestuia de către verificatori de proiecte atestați și prezentarea acestuia
odată cu comunicarea de terminare a lucrărilor.
2. Executie de lucrari.
- Asfaltare drum de acces;

Anunt publicat: [SCN1081512/29.01.2021] Pagina 1


Generat la: 03.01.2022 19:50
Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Valoarea estimată totală a contractului - servicii de proiectare şi execuţie de lucrări- conform Devizului General aprobat este de
3.638.898,57 lei lei fără TVA, împărțită astfel:
• Valoare estimată proiectare 113.961,13 lei fără TVA.
• Valoare estimată execuție de lucrări 3.524.937,44 lei fără TVA.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 12.
Termenul limită exprimat în număr de zile în care AC va răspunde în mod clar și complet la toate solicitările de clarificări este de 6
zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.5) Valoarea totala estimate


Valoarea fara TVA: 3638898,57; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a
acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii)

II.1.6) Informatii privind loturile


Contractul este împartit în loturi: Nu
Pot fi depuse oferte pentru: -

Sectiunea II.2 Descriere


II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 45233120-6 Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 71220000-6 Servicii de proiectare arhitecturala (Rev.2)

II.2.3) Locul de executare


Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:
BucurestiBucuresti

II.2.4) Descrierea achizitiei publice


(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Denumire contract: „ASFALTARE DRUM DE ACCES ÎN CAZARMA 2945 MOARA VLĂSIEI”
Contract de lucrări ce include deopotrivă, proiectarea soluţiei tehnice şi execuţia lucrărilor aferente implementării acesteia.
Proiectare si execuție lucrări pentru obiectivul de investiţie imobiliară 2019-I-2945 Drum „ASFALTARE DRUM DE ACCES ÎN
CAZARMA 2945 MOARA VLĂSIEI”:
1.Serviciile de proiectare:
a) Întocmirea Proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor, precum şi obţinerea tuturor avizelor impuse prin Certificatul de
Urbanism anexat;
b) Elaborare proiect tehnic de execuţie la nivel de detalii execuţie;
c) Întocmirea proiectului de organizare a execuţiei lucrărilor –POE;
d) Acordarea de asistenţă tehnică din partea proiectantului pe şantier;
e) Verificare proiect de către verificatori de proiecte atestați în condițiile legii;
f) Elaborare grafic fizic şi valoric de tip Gantt;
g) Întocmirea și susținerea documentațiilor modificatoare în vederea reavizării și reaprobării indicatorilor tehnico-economici ai
investiției, în cazul în care în procesul de elaborare a proiectului tehnic sau ulterior elaborării acestuia, în perioada execuției
lucrărilor, se constată necesitatea modificării unor obiecte, cheltuieli și/sau a valorii investiției estimate prin studiul de fezabilitate /
devizul general aprobat;
h) Întocmire proiect tehnic ”As-Built” inclusiv verificarea acestuia de către verificatori de proiecte atestați și prezentarea acestuia
odată cu comunicarea de terminare a lucrărilor.
2. Executie de lucrari.
- Asfaltare drum de acces;

Valoarea estimată totală a contractului - servicii de proiectare şi execuţie de lucrări- conform Devizului General aprobat este de
3.638.898,57 lei lei fără TVA, împărțită astfel:
• Valoare estimată proiectare 113.961,13 lei fără TVA.
• Valoare estimată execuție de lucrări 3.524.937,44 lei fără TVA.

II.2.5) Criterii de atribuire


Cel mai bun raport calitate – pret

Anunt publicat: [SCN1081512/29.01.2021] Pagina 2


Generat la: 03.01.2022 19:50
Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Denumire factor evaluare: Pretul ofertei


Descriere: Componenta financiara
Pondere: 85%
Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru
celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Denumire factor evaluare: 1. Arhitect sef de proiect


(coordonator colectiv de
proiectare) 10 puncte
Descriere: Experiența experților cheie, concretizată în numărul de proiecte similare în care respectivii experți au îndeplinit același tip
de activități ca cele pe care urmează să le îndeplinească în contractul ce urmează a se atribui.
Pondere: 10%
Algoritm de calcul: - Experiența profesională specifică constând în implicarea ca și Arhitect Sef de Proiect in 2 contracte de
proiectare sau proiectare si execuție, având ca obiect servicii de proiectare similare, de aceeași natură și complexitate, respectiv
lucrări de construcție nouă și/sau modernizare și/sau reabilitare și/sau lărgire aferente autostrăzilor și/sau drumurilor naționale
și/sau drumurilor expres si/sau drumurilor județene și/sau drumurilor comunale și/sau drum acces, în care a îndeplinit același tip de
activități ca cele pe care urmează să le îndeplinească în contractul ce urmează a se atribui - se acorda 1 punct.
- Experiența profesională specifică constând în implicarea ca si Arhitect Sef de Proiect in 3 – 4 contracte de proiectare sau proiectare
si execuție, având ca obiect servicii de proiectare similare, de aceeași natură și complexitate, respectiv lucrări de construcție nouă
și/sau modernizare și/sau reabilitare și/sau lărgire aferente autostrăzilor și/sau drumurilor naționale și/sau drumurilor expres si/sau
drumurilor județene și/sau drumurilor comunale și/sau drum acces, în care a îndeplinit același tip de activități ca cele pe care
urmează să le îndeplinească în contractul ce urmează a se atribui - se acorda 5 puncte;
- Experiența profesională specifică constând în implicarea ca si Arhitect Sef de Proiect in minim 5 contracte de proiectare sau
proiectare si execuție, având ca obiect servicii de proiectare similare, de aceeași natură și complexitate, respectiv lucrări de
construcție nouă și/sau modernizare și/sau reabilitare și/sau lărgire aferente autostrăzilor și/sau drumurilor naționale și/sau
drumurilor expres si/sau drumurilor județene și/sau drumurilor comunale și/sau drum acces, în care a îndeplinit același tip de
activități ca cele pe care urmează să le îndeplinească în contractul ce urmează a se atribui - se acorda 10 puncte;

Denumire factor evaluare: 2. Expert proiectant căi ferate, drumuri și poduri - 5 puncte
Descriere: Experiența experților cheie, concretizată în numărul de proiecte similare în care respectivii experți au îndeplinit același tip
de activități ca cele pe care urmează să le îndeplinească în contractul ce urmează a se atribui.
Pondere: 5%
Algoritm de calcul: - Experiența profesională specifică constând în implicarea ca si expert proiectant structura de rezistenta in 2
contracte de proiectare sau proiectare si execuție, având ca obiect servicii de proiectare similare, de aceeași natură și complexitate,
respectiv lucrări de construcție nouă și/sau modernizare și/sau reabilitare și/sau lărgire aferente autostrăzilor și/sau drumurilor
naționale și/sau drumurilor expres si/sau drumurilor județene și/sau drumurilor comunale și/sau drum acces, în care a îndeplinit
același tip de activități ca cele pe care urmează să le îndeplinească în contractul ce urmează a se atribui - se acorda 1 punct.
- Experiența profesională specifică constând în implicarea ca si expert proiectant structura de rezistenta in 3 – 4 contracte de
proiectare sau proiectare si execuție, având ca obiect servicii de proiectare similare, de aceeași natură și complexitate, respectiv
lucrări de construcție nouă și/sau modernizare și/sau reabilitare și/sau lărgire aferente autostrăzilor și/sau drumurilor naționale
și/sau drumurilor expres si/sau drumurilor județene și/sau drumurilor comunale și/sau drum acces, în care a îndeplinit același tip de
activități ca cele pe care urmează să le îndeplinească în contractul ce urmează a se atribui - se acorda 2,5 puncte;
- Experiența profesională specifică constând în implicarea ca si expert proiectant structura de rezistenta in minim 5 contracte de
proiectare sau proiectare si execuție, având ca obiect servicii de proiectare similare, de aceeași natură și complexitate, respectiv
lucrări de construcție nouă și/sau modernizare și/sau reabilitare și/sau lărgire aferente autostrăzilor și/sau drumurilor naționale
și/sau drumurilor expres si/sau drumurilor județene și/sau drumurilor comunale și/sau drum acces, în care a îndeplinit același tip de
activități ca cele pe care urmează să le îndeplinească în contractul ce urmează a se atribui - se acorda 5 puncte;

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene


Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

Sectiunea III: Informatii juridice, economice, financiare si tehnice


III.1) Conditii de participare

III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele
profesionale sau comerciale

Anunt publicat: [SCN1081512/29.01.2021] Pagina 3


Generat la: 03.01.2022 19:50
Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Lista si descriere succinta a conditiilor:


Vor fi exclusi din procedura de atribuire toti ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii care se afla în situatiile prevazute la art.
164, art. 165 si art. 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; Cerinta privind neîncadrarea in situatiile prevazute la art. 164,
165 si 167 din legea nr.98/2016 se adreseaza si tertilor sustinatori (conf. Art. 183, alin 1 din Legea nr.98/2016) si subcontractantilor
(conf. art. 170, alin. 1 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Completarea DUAE de catre toti operatorii economici participanti la
procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin
completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I.
Aceste documente pot fi:
1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general
consolidat (buget local, buget de stat);
2. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau supraveghere al
respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum
rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
3. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.
166 alin. (2), art 167, alin (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Certificatele trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestor documente, având în vedere ca documentele
se vor solicita doar ofertantului clasat pe locul I, dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.
Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art.59 din Legea nr.98/2016, semnata de catre
reprezentantul legal. Aceasta se va prezenta odata cu DUAE de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat,
subcontractant si tert sustinator).
Persoanele cu functii de decizie implicate in procesul achizitiei din cadrul autoritatii contractante sunt: Col. ing. Gheorghe Gabriel
IONICA, col. ing. Constantin DUMITRESCU, Cpt.ing. Marian SERBAN, St.ing. Tamas Beniamin KOCSIS, St.ing. Ionuț STOICA, P.c.c.ing.
Cristina Macrina SERBAN, P.c.c. Elisabeta DULGHERU, P.c.c.ec. Corina ZAHARIA, P.c.c. jr. Valeriu COSTEA.
In cazul in care documentele sunt semnate de o alta persoana, se va prezenta o imputernicire, in acest sens.
Documentele emise in alta limba decât limba româna, vor fi insotite obligatoriu de traducerea autorizata, traducerea va fi efectuata
de o persoana atestata conform Legii nr. 178/1997 si care are dreptul de a certifica, prin stampilare cu numarul propriu de
identificare, ca traducerile efectuate sunt exacte si corecte.
Nota: În cazul unei oferte depuse de catre un grup (asociere) de mai multi operatori economici:
1. Se va completa si prezenta Acordul de asociere si Anexa la Acordul de asociere continând activitatile pe care urmeaza sa le
execute fiecare asociat.
2. În cazul in care este declarata câstigatoare o oferta depusa de catre un grup (asociere) de mai multi operatori economici, acestia
iti vor legaliza asocierea înainte de semnarea contractului.
3. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în
care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz.
Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care
să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul
că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică.
Modalitate prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa initial DUAE (Partea IV - Capacitatea de a
corespunde cerintelor - Inscrierea in registrul comertului) de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu
informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE,
respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta,
urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar
intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa aplicarea criteriului de atribuire.
Precizari:
-in cazul unei oferte depuse in asociere, fiecare membru al asocierii trebuie sa depuna documentele necesare pentru demonstrarea
faptului ca este autorizat sa desfasoare partea sa din contract;
- cerinta se aplica si pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul DUAE
distinct;
- informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii lor.
- depunerea/prezentarea documentelor solicitate in cadrul acestei sectiuni se poate face in oricare din formele: original/copie
legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
In cazul persoanelor juridice straine se solicita documente echivalente emise in conformitate cu legislatia tarii de rezidenta a
operatorului economic, insotite de traducerea acestora in limba romana.

III.1.2) Situatia economica si financiara


Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Nu
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: -

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala

Anunt publicat: [SCN1081512/29.01.2021] Pagina 4


Generat la: 03.01.2022 19:50
Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Nu


Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: -

Sectiunea IV: Procedura

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii


Procedura simplificata

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica


Se va organiza o licitatie electronica: Nu

IV.2) Informatii administrative

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare


Data si ora locala: 18.02.2021 15:00

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:


Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta
Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 18.06.2021
Durata in luni: 4

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor


Data: 18.02.2021; Ora locala: 15:00
Locul:
In SEAP

Sectiunea VI: Informatii complementare

VI.1) Informatii privind periodicitatea


Aceasta achizitie este periodica: Nu
Perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: -

VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice


Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu
Se va accepta facturarea electronica: Nu
Se vor utiliza platile electronice: Nu

VI.3) Informatii suplimentare


1.Se solicită depunerea documentelor semnate cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, eliberat de un
furnizor de servicii de certificare acreditat în condiţiile legii.
2. Dovada îndeplinirii criteriilor de calificare solicitate se face doar de către ofertantul de pe primul loc – conform art. 196 alin (2) din
Legea 98/2016 si art. 132 alin (2) din HG 395/2016.
3. În cazul în care există discrepanțe între informațiile prevăzute în DUAE și cele prevăzute în anunțul de participare/simplificat/de concurs,
prevalează informațiile din anunț, DUAE urmând a fi revizuit corespunzător - conf. art. 20 alin. (7) din HG 395/2016. Pentru îndeplinirea
obligației referitoare la modul de transmitere a DUAE de către operatorii economici participanți la procedurile de atribuire, prevăzută la
art. 60 alin. (1) și (4), art. 69 alin. (1) și (3), art. 123 alin. (2) și (3) din H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, aceștia vor
completa direct în SEAP, în secțiunea dedicată a procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractantă. DUAE, astfel
completat, va putea fi vizualizat și analizat de către autoritățile contractante în secțiunea dedicată acestuia.
4. La definirea sau descrierea specificaţiilor tehnice prin indicarea unei anumite origini, surse, producţii, a unui procedeu special ori marca
de fabrică sau de comerţ, a unui brevet de invenţie ori licenţă de fabricaţie se va lua in considerare şi menţiunea "sau echivalent".
5.Valoarea contractului rămâne fermă şi nu se va accepta actualizarea/modificarea acestuia pe toată durata derulării contractului.

Anunt publicat: [SCN1081512/29.01.2021] Pagina 5


Generat la: 03.01.2022 19:50
Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Contractul de achiziţie publică poate fi modificat, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, numai în situaţiile prevăzute la art.221
din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice.
6. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, departajarea se va face prin solicitarea de noi propuneri
financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea care va prezenta preţul cel mai scăzut (în conformitate cu art. 140 alin (3) din HG
395/2016)

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor


Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: +40 213104641; Fax:
+40 213104642 / +40 218900745; E-mail: office@cnsc.ro; Adresa internet: (URL) www.cnsc.ro;

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere


-

VI.4.3) Procedura de contestare


Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:
7 zile începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre actul autorității considerat nelegal.

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare


-

VI.5) Data expedierii prezentului anunt


29.01.2021

Anunt publicat: [SCN1081512/29.01.2021] Pagina 6


Generat la: 03.01.2022 19:50

S-ar putea să vă placă și