Sunteți pe pagina 1din 20

ROMANIA

COMUNA MUNTENI
JUDETUL GALATI

APROBAT

CAIET DE SARCINI
pentru proiectul de investiția

Servicii de proiectare si executie lucrari pentru „Infiintarea sistemului de

canalizare a apelor uzate in sat Munteni, comuna Munteni, judetul Galati”

Proiectare şi execuţie
Procedura simplificata

Neclasificat
1 din 20
Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atiibuire pentru elaborarea si prezentarea
ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreazii de fiecare ofertant propunerea
tehnica.

Caietul de sarcini constituie in mod obligatoriu specificatii tehnice. Cerintele impuse vor fi considerate
a fi minimale. In acest sens orice oferta care se abate de la prevederile Caietului de sarcini va fi luata
in considerare dar numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ
superior celui prevazut in Caietul de sarcini, ofertarea de servicii/lucrari cu caracteristici tehnice
inferioare celor prevazute in caietul de saricini atrage neconformitatea ofertei.

Capitolul 1 - INFORMATII GENERALE

Autoritatea Contractanta: Comuna Munteni, Judetul Galati

1.1 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional/arhitectural/tehnologic:

La stabilirea schemelor tehnologice a sistemului de canalizare s-a tinut seama de urmatorii factori:
- amplasarea geografica si altimetrica a localitatilor (relieful);
- marimea localitatilor, gradul actual de dotare ale constructiilor, date privind fondul de locuinte, scoli,
societati economice etc.
Reteaua de canalizare este conceputa in sistem separativ, pentru o perioada de perspectiva de
25 de ani. Reteaua de canalizare publica proiectata va avea o lungime de aproximativ 4358 m
conducta PVC-KG cu diametrul de Dn250mm, va dispune de o statie de epurare de 750mc/zi, care
in aceasta etapa va fi echipata cu 2 module de 125 mc/zi, 4 statii de pompare ape uzate si conducte
de refulare aferente statiilor de pompare, deoarece in anumite zone, din cauza conformatiei terenului,
reteaua nu poate colecta gravitational debitele aferente colectoarelor pe toata lungimea.
In zonele unde este necesara traversarea drumului comunal DC77 si DC110 sau cursurilor de apa, se
vor realiza subtraversari in tub de protectie din otel, executate prin foraj orizontal dirijat.
Reteaua de canalizare pentru debite pluviale va face obiectul unui proiect ulterior si va fi
constituita dintr-un ansamblu de rigole si conducte ce va colecta si transporta apele pluviale din
localitatea Munteni, la un desnisipator cuplat cu separator de grasimi si uleiuri, iar de aici urmand sa
fie evacuate in emisar.
Obiectele investitiei "infiintarea sistemului de canalizare a apelor uzate in sat Munteni, comuna
Munteni, judetul Galati".
Schema de canalizare este reprezentarea in plan orizontal a obiectelor principale care determina
circuitul apei de canalizare cu indicarea pozitiei lor: retele de canale, colectoare principale, statii
pompare ape uzate, statia de epurare, gura de varsare in emisar, etc.

Capitolul 2- OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE

Obiectul contractului este realizarea tuturor serviciilor de proiectare si executia unui sistem
canalizare a apelor uzate in sat Munteni.
Avand in vedere ca valoarea estimata a investitiei, este de 5.214.032,83 lei fara TVA si pentru a asigura o participare cat
mai larga a agentilor economici si pentru a realiza o concurenta reala, am ales ca procedura “procedura simplificata intr-
o singura etapa”.
Valoarea lucrarilor, cuprinse in Devizul general fara TVA este 5.214.032,83 lei fara TVA, compusa
din:
Cap.2 :Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare utilitatilor obiectivului – 236.573
lei fara TVA din care:
-Cheltuieli eligibile :191.664,67 lei fara TVA
-Cheltuieli neeligibile :44.908,33 lei fara TVA

Neclasificat
2 din 20
Cap. 3 : Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica: 72.582,65 lei fara TVA defalcat astfel:
- Proiect tehnic verificat, detalii de executie si asistenta tehnica - 72.411,72 lei fara TVA valoare
integral eligibila;
- Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor la faza de
proiect tehnic – 170,93 lei valoare eligibila;

Cap. 4 : Cheltuieli pentru investitia de baza : 4.783.339,91 lei fara TVA din care 3.949.588,1 lei fara
TVA cheltuieli eligibile si 833.751,81 lei fara TVA cheltuieli neeligibile defalcate astfel.
-4.1 Constructii si instalatii : 3.393.080 lei fara TVA din care 2.647.076,16 lei fara
TVA cheltuieli eligibile si 746.003,84 lei fara TVA cheltuieli neeligibile.

-4.3 Utilaje echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare):


1.388.499 lei fara TVA din care 1.300.751,03 cheltuieli eligibile si 87.747,97 lei fara TVA cheltuieli
neeligibile
-4.5 Dotari – 1.760,91 lei fara TVA cheltuieli eligibile;

Cap.5.1. Organizare de şantier - 83.307 lei fara TVA din care 64.990,73 lei fara TVA cheltuieli
eligibile si 18.316,27 cheltuieli neeligibile.
Cap.6 Cheltuieli pentru darea in exploatare: 38.230,27 lei fara TVA defalcat astfel:
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 7.200 lei fara TVA cheltuieli neeligibile
6.2 Probe tehnologice si teste 31.030,27 lei fara TVA cheltuieli eligibile

Capitolul 3- DETALIERE OBIECT CONTRACT SI ATRIBUTIILE


RESPONSABILITATILE PARTILOR IN IMPLEMENTAREA CONTRACTULUI

Pana la aceasta data a fost elaborat Studiul de Fezabilitate ce a stat la baza semnarii Contractului de
finantare. Pentru implementarea acestui proiect este necesara elaborarea documentatiei de proiectare
in fazele Proiect tehnic si Detalii de executie.

Serviciile de proiectare se vor realiza conform Studiului de Fezabilitate anexat, publicat in SEAP cu
respectarea prevederilor HG 28/2008, a normelor tehnice in vigoare si cu incadrarea in valorile din
devizul general, precum si cu prevederile legale in vigoare de la 01.01.2018 referitoare la sa1ariul
minim garantat si la trecerea cotelor de la angajator la angajat.

Operatorul economic poate sa viziteze amplasamentul pentru a evalua pe propria raspundere,


cheltuiala si riscurile, precum si datele necesare pentru elaborarea ofertei, impreuna cu o persoana
desemnata din partea Autoritatii Contractante. Potentialii ofertanti care intentioneaza sa viziteze
amplasamentul, trebuie sa transmita cu cel putin 2 zile lucratoare inainte de data stabilita pentru vizita
amplasamentului, o adresa prin care isi anunta intentia de a participa la vizita. Participantii la vizita
amplasamentelor isi vor asigura mijloacele de transport in vederea efectuarii vizitei.
Operatorii economici sunt indreptatiti sa faca investigatii suplimentare pentru determinarea situatiei
din teren.

De asemenea, este necesara asigurarea de servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pe
perioada de executie a lucrarilor, precum si executia lucrarilor la obiectivul mentionat.

Executia lucrarilor pentru proiect se va face in conformitate cu prevederile Studiului de Fezabilitate,


Documentatia de proiectare in fazele PT+CS+DE ce va sta la baza executiei lucrarilor face obiectul
prezentului contract si va fi elaborata in concordanta cu cerintele prezentului Caiet de sarcini.

ATRIBUTIILE RESPONSABILITATILE PARTILOR IN IMPLEMENTAREA


Neclasificat
3 din 20
CONTRACTULUI

Responsabilitatile Contractantului in raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, principalele


atributii si responsabilitati ale Contractantului sunt:

Respectarea documentatiei tehnice prezentat in cadrul prezentei documentatii de atribuire;

Asigurarea planificarii resurselor pe toata perioada derularii Contractului pe baza informatiilor puse la
dispozitie de Autoritatea Contractanta;
Asigurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor certificatelor detinute (atat pentru organizatia sa, cat
pentru personalul propus pentru prestarea serviciilor si executarea lucrarilor), care sunt necesare
(conform legislatiei in vigoare) prestarea serviciilor si executarea lucrilor;

Respectarea legislatiei privind sanatatea si securitatea in munca si protectia mediului inconjurator si a


cerintelor specifice ale Autoritatii Contractante, precum a oricaror acte nonnative aflate in
interdependentii cu obiectul Contractului, pe toata durata acestuia;

Planificarea activitatii si asigurarea capacitatii de personal calificat necesara pentru indeplinirea


obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale
contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitatii legate de derularea cu succes a
Contractului, astfel incat sa se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante;
Propunerea spre aprobare catre Autoritatea Contractanta, a unui grafic de prestare si executie,
incluzand datele de finalizare a fiecarei activitati;

Asigurarea unui grad de flexibilitate in prestarea serviciilor si executarea lucrarilor in functie de


necesitatile obiective ale Autoritatii Contractante, la orice moment in derularea Contractului;
Executarea si documentarea corespunzatoare a tuturor schimbarilor (Modificari) solicitate de catre
Autoritatea Contractanta pe durata derularii Contractului;

Prezentarea unei situatii de plata, individual pentru fiecare activitate in parte si per total, indicand
progresul activitatilor sale, lucrarile executate, detaliind in mod separat lucrarile executate si costurile
cu diverse taxe, daca e cazul, achitate in numele si pentru Autoritatea Contractanta. Situatiile de plata
trebuie sa includa originalele documentatiei doveditoare, confom cu legislatia in vigoare, de plata de
taxe, onorarii etc. in numele si pentru Autoritatea Contractanta acolo unde este cazul;
Acceptarea realizarii de verificari de catre Autoritatea Contractanta pe durata derularii Contractului in
ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale si prezentarea la cerere a oricarui si
tuturor documentelor justificative referitoare la indeplinirea acestor obligatii;

Cooperarea si punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a tuturor informatiilor privind Planul


operational de securitate si luarea masurilor necesare in vederea conformarii la acest plan;
Efectuarea de vizite comune pe santier impreuna cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii
Contractante pe probleme de securitate si sanatate, inainte de a-si redacta planul propriu de securitate;
Stabilirea impreuna cu reprezentantii imputernicitit ai Autoritatii pe probleme de securitate si sanatate
a obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de ridicat sarcini, accesul
pe santier etc.;
Elaborarea si transmiterea catre Autoritatea Contractanta de rapoarte de progres zilnice, saptamanale
lunare;

Participare la intalniri de progres saptamanale, pe santier, impreuna cu Dirigintele de antier


reprezentanti imputemiciti ai Autoritatii Contractante (dupa caz).
Neclasificat
4 din 20
Contractantul va fi responsabil fata de Autoritatea Contractanta ca isi va indeplini corespunzator
toate responsabilitatile ce decurg din documentatia tehnica, prezentul Caiet de sarcini, obligatiile
contractuale solicitarile autoritatilor competente si/sau ale Autoritatii Contractante), referitoare la
prestarea serviciilor si executarea lucrarilor in cadrul Contractului.

Contractorul are raspunderea planificarii activitatii sale si asigurarea capacitatii de personal calificat
necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune
practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina
intelegere a complexitatii legate de derularea Contractului conform planificarilor, astfel incat sa
se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante, incluzand indicativ, fara a fi limitativ:
Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea rezultatelor cerute
pentru respectarea termenelor de prestare si executie;
Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitatilor ce reprezinta obiectul
Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor imputerniciti ai Autoritatii
Contractante (dupa caz);
Contractantul va realiza toate serviciile si lucrarile specificate in cadrul Contractului, conform
cerintelor Caietului de sarcini si ale documentatiei tehnice, respectand si aplicand cele mai bune
practici in domeniu.
Contractantul are obligatia de a se supune verificarilor de catre Autoritatea Contractanta (pe durata
Contractului) in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale aferente Contractului,
verificari anuntate in prealabil sau nu-si are obligatia de a prezenta la cerere orice si toate
documentele justificative privind indeplinirea acestor obligatii.

Aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a situatiilor de plata sau a oricaror documente emise de
Contractant si sau certificari efectuate de catre Dirigintele de santier (de exemplu a situatiilor de plata
executate intocmite de Contractant) nu il elibereaza pe acesta de obligatiile si responsabilitiitile sale
mentionate in acest Caiet de sarcini si/sau mentionate in Contract.
Contractantul este responsabil a se asigura ca pe toata perioada de executie a activitatilor pe santier ia
toate masurile necesare pentru a impiedica o eventuala poluare a mediului inconjurator. Contractantul
este obligat sa acorde o atentie speciala combustibililor si oricaror substante ce intra in categoria
substantelor periculoase in vederea gestionarii in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.
Contractantul este raspunzator pentru orice incident de mediu generat in incinta santierului sau in
imediata vecinatate a acestuia ca urmare a gestionarii necorespunzatoare a substantelor periculoase.
Stocarea temporara a oricaror materiale sau substante periculoase trebuie sa fie mentinuta la o cantitate
minima in conformitate cu prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emisa de catre autoritatea
competenta.

In situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu,


Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si reprezentantii
imputerniciti ai Autoritatii Contractante despre situatia aparuta si de a documenta printr-un raport
cauzele care au condus la situatia creata.

Contractantul este pe deplin responsabil sa remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuala contaminare a
factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a
obligatiilor sale aflate in interdependenta cu specificul santierului.
Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de plata pentru activitatea de executie a
lucrarilor in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantitati de lucrari.

Contractantul va verifica si confirma catre Dirigintele de santier indeplinirea tuturor conditiilor


necesare pentru lansarea executiei lucrarilor si va solicita aprobarea inceperii lucrarilor de la
Autoritatea Contractanta in baza acestei verificari (prin intermediul Dirigintelui de santier). Dirigintele
Neclasificat
5 din 20
de santier va transmite catre Contractant notificarea inceperii lucrarilor in baza aprobarii Autoritatii
Contractante.
Unde este posibil, Contractantul va propune catre Dirigintele de santier optimizari in ceea ce priveste
graficul de executie a lucrarilor, listele de cantitati de lucrari etc., astfel incat sa se asigure derularea
cu succes in termen a executiei de lucrari.

Contractantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si din
intreaga documentatie de executie aferenta Contractului prin orice metoda legala, incluzand fara
limitare indicatiile Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de antier, prezenta la fazele
determinante si orice alte cazuri in care este necesara sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de
verificari, prezentarea de rapoarte si notificari catre Dirigintele de santier/sau Autoritatea
Contractantai in general prin orice metoda general acceptata conform statutelor profesionale sau
prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentatiei de executie.

Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul observarii


aparitiei situatiilor ce pot determina intarzieri sau posibile intarzieri, incluzand si propuneri pentru a
realiza atingerea termenelor limita de timp intermediare si finale.
Contractantul va verifica lucrarile si va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea tuturor
conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, respectiv a receptiei finale a lucrarilor,
va fi prezent si va documenta aceste receptii de lucrari. Contractantul va notifica aceste momente cu
cel putin 5 zile lucratoare inainte, astfel incat sa se poata asigura prezenta Autoritatii Contractante
si a reprezentantilor autoritatilor competente.
Contractantul va efectua masuratorile de cantitati de lucrari, astfel cum vor fi executate conform cu
prevederile legale si contractuale relevante si va include lucrarile executate in situatii de plata intocmite
conform cerintelor Autoritatii Contractante. Contractantul va depune situatiile de plata in vederea
vizarii de catre Dirigintele de santier, care va verifica si certifica conformitatea cu realitatea, va
verifica corespondenta cu estimarile initiale, graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si
valoric), metoda tehnica etc. si le va propune Autoritatii Contractante spre aprobare.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereaza Contractantul de raspunderea sa fata de


Autoritatea Contractanta pentru realizarea lucrarilor de executie.

Aceste obligatii ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrarilor efectuate
de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrari acolo unde este
cazul.
Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare conform
legislatiei in vigoare pentru executia de lucrari intr-o forma actualizata (in vigoare pe toata perioada
derularii activitatilor), atat pentru organizatia sa, cat si pentru personalul propus.

Responsabilitatile Autoritatii Contractante (Acbizitorului)


In raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, principalele atributii si responsabilitati ale
Achizitorului sunt: Achizitorul are obligatia de a pune Contractantului Ia dispozitie
intreaga documentatie tehniccreconomica necesara pentru prestarea serviciilor si executia lucrarilor;
Achizitorul va pune Ia dispozitie Contractantului santierul;

Achizitorul are obligatia de a furniza Contractantului autorizatiile, acordurile si avizele necesare


executiei Lucrarilor, confom prevederilor legale in vedere aplicabile;
Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii
Neclasificat
6 din 20
furnizate Contractantului precum si pentru dispozitiile si livrarile sale;
Achizitorul, prin reprezentantul sau, are obligatia de a se prezenta in vederea incheierii actelor legale
pentru Lucrarile ce devin ascunse;
Achizitorul se obliga sa receptioneze lucrarile executate, conform prevederilor legale;

Achizitorul se obliga sa plateasca Pretul Contractului catre Contractant, in termenul si conditiile astfel
cum sunt stabilite in cadrul clauzelor contractuale, de la prestarea serviciilor si receptia lucrarilor
executate si nregistrarea facturii de catre acesta la sediul Achizitorului;
Achizitorul va colabora, atat cat este posibil, cu Contractantul pentru furnizarea informatiilor pe care
acesta din urma le poate solicita in mod rezonabil pentru realizarea Contractului.
Atributiile si responsabilitatile autoritatii contractante sunt direct relevante in raport cu sprijinul pe
care aceasta trebuie sa il ofere pe durata implementarii contractului viitorului contractor, tinand cont
ca orice intarziere, ezitare sau neputinta in sustinerea Contractantului, in timpul executiei lucrarilor,
pot duce la intarzieri in implementarea contractului si executia lucrarilor in perioada contractuala.

Capitolul 4- TEMA DE PROIECTARE


Tema de proiectare este cea din Studiul de Fezabilitate elaborat pentru obiectiv. Studiul de
Fezabilitate face parte integranta din prezentul caiet de sarcini.

Capitolul 5- PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE

Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerintele prevazute in caietul de


sarcini si documentatia tehnica. Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a
tuturor cerintelor/obligatiilor prevazute in caietul de sarcini si documentatia tehnica.

Pentru ca in procesul de evaluare a ofertelor, propunerile tehnice ale ofertantilor sa poata fi comparate
si analizate in mod uniform, evitandu-se astfel situatia in care pot fi depuse "oferte admisibile care nu
pot fi comparate din cauza modului neuniform de abordare a solutiilor tehnice si/ori financiare" (art.
212 alin (1) din Legea nr. 98/2016), Autoritatea Contractanta solicita ofertantilor ca la lntocmirea
propunerilor tehnice sa respecte capitolele mentionate in continuare si sa aiba in vedere toate aspectele
mentionate mai jos si detaliate in cadrul Caietului de Sarcini.

PENTRU SERVICIILE DE PROIECTARE:


Propunerea tehnica pentru proiectare va cuprinde prezentarea modului de realizare a serviciilor de
proiectare. In acest sens, ofertantii vor furniza:
1. Descrierea metodologiei de lucru si a planului de lucru conceput pentru prestarea serviciilor
Operatorul economic va descrie metodologia de lucru si planul de lucru conceput pentru prestarea
serviciilor in ordinea cronologica a prestarii, cuprinzand descrierea activitatilor de proiectare (de la
conceptie pana la editarea documentatiilor), descrierea sarcinilor concrete care vor fi incredintate
personalului implicat in indeplinirea contractului in corelare cu graficul de prestare a serviciilor
prezentat. Planul propus trebuie sa demonstreze intelegerea prevederilor documentatiei tehnice si a
caietului de sarcini si abilitatea de a transpune progresul activitatilor intr-un plan de lucru fezabil.
Operatorul economic va detalia modul de prestare a serviciilor prin fumizarea informatiilor referitoare
la abordarea din punct de vedere al serviciilor ce urmeaza a fi prestate, inclusiv descrierea conceptului
utilizat pentru atingerea obiectivelor contractului de elaborare proiect tehnic, detalii de executie,
documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de
investitii si asistenta tehnica din partea proiectantului. Se solicita identificarea si descrierea etapelor si
procedurilor de lucru specifice care fac obiectul prezentului contract, demonstrand faptul ca ofertantul
nu s-a multumit sa copieze cele descrise in cadrul Studiului de fezabilitate, ci s-a documentat si a
reflectat la situatia respectiva, intr-a maniera personala, bazata pe propriile capacitati.
Neclasificat
7 din 20
Operatorul economic trebuie sa dovedeasca un grad de intelegere suficient al proiectului pe care
urmeaza sa-l duca la indeplinire. O prezentare detaliata asupra celor mentionate mai sus demonstreaza
experienta anterioara in intocmirea de proiecte tehnice. O explicatie a legaturii fiecarui rezultat cu
activitatile propuse demonstreaza ca ofertantul si-a planificat acele activitati si resurse care sa-l
conduca la atingerea rezultatelor si a facut-o metodic, tratand toate rezultatele din oferta.
Se vor prezenta informatii detaliate privind metodologia propusa pentru prestarea tuturor serviciilor,
identificarea si explicarea aspectelor cheie privind indeplinirea obiectivelor contractului si atingerea
rezultatelor asteptate.
Planul de lucru propus trebuie sa prezinte succesiunea si inter relationarea activitatilor propuse.
Asistenta tehnica din partea proiectantului va fi pe toata perioada de executie a lucrarilor si va fi
asigurata pe toata durata contractului de executie lucrari, pana la finalizarea lucrarilor si daca va fi
cazul si in perioada de garantie a lucrarilor, pana la receptia finala.
Observatiile si propunerile de imbunatatire sau completare a documentatiei tehnice intocmite, facute
de catre verificatorii de proiect, conform legislatiei in vigoare, raman in sarcina elaboratorului acestuia
cu respectarea termenelor stabilite.
In situatia in care sunt necesare modificari de natura tehnica fata de Studiul de Fezabilitate absolut
necesare pentru a fi cuprinse in proiectul tehnic pentru incadrarea acestuia in normele tehnice in
vigoare si buna functionalitate a proiectului, aceste modificari vor putea fi acceptate numai in urma
argumentarii de catre proiectant a necesitatii modificarilor printr-un memoriu justificativ bine
fundamentat si numai dupa aprobarea acestuia de catre Beneficiar.

Proiectantul va elabora proiectul tehnic, detaliile de executie pentru toate categoriile de lucrari
prevazute a fi executate in cadrul acestui obiectiv, conform Devizului general din Studiul de
Fezabilitate si in conformitate cu prevederile HG 28/2008.
La intocmirea proiectului tehnic, prestatorul are obligatia sa urmareasca concordanta acestuia din punct
de vedere tehnic si financiar cu Studiul de Fezabilitate respectiv:
-valoarea totala a investitiei rezultata din proiectul tehnic sa nu depaseasca valoarea investitiei de baza
prezentata in Studiul de Fezabilitate.
-obiectivele de investitii descrise in proiectul tehnic sa fie identice cu cele din Studiul de Fezabilitate.
Proiectantul va elabora si depune la institutiile competente documentatiile pentru obtinerea, avizelor,
acordurilor si autorizatiei de constructie. Depunerea documentatiilor pentru avize acorduri si
autorizatii la institutiile avizatoare este in sarcina proiectantului, plata taxelor pentru avize acorduri si
autorizatii fiind in sarcina Autoritatii Contractante.
Documentatia tehnica va fi verificata de verificatori tehnici atestati in domeniile specifice prezentului
proiect - verificarea tehnica cade in sarcina elaboratorului Proiectului Tehnic.
Ofertantul va proiecta cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, conform
cu cele mai bune practici aplicabile in domeniu si in conformitate cu propunerea sa tehnica, folosind
pe deplin responsabil pentru realizarea serviciilor in termenul cuprins in graficul de prestare convenit.
Totodata este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat
si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.
Ofertantul, prin proiectantul ce elaboreaza Proiectul Tehnic de Executie, are obligatia de a
supraveghea implementarea lucrarilor proiectate, de a emite catre executant, impreuna cu achizitorul,
dispozitii de santier pentru toate modificarile aduse Proiectului Tehnic elaborat precum si notele de
comanda suplimentare si/sau de renuntare, acolo unde este cazul.
Ofertantul va elabora toate documentatiile tehnice necesare executiei obiectivului de investitie in
conformitate cu legislatia in vigoare.
Ofertantul castigator denumit in continuare Antreprenor va proiecta lucrarile in conformitate cu
cerintele din Studiul de Fezabilitate, cu cerintele beneficiaruluicu oferta tehnica, fiind raspunzator de
proiectul elaborat. Antreprenorul va indeplini rolul de proiectant in conformitate cu prevederile legii,
inclusiv cu privire la stabilirea testelor de efectuat, stabilirea fazelor determinante si asigurarea
asistentei tehnice din partea proiectantului in conformitate cu prevederile legii.
Neclasificat
8 din 20
Orice eroare descoperita in cadrul proiectului elaborat de Antreprenor va fi rectificata pe riscul,
cheltuiala si raspunderea acestuia.
Beneficiarul va receptiona proiectul tehnic numai in masura in care acesta raspunde cerintelor temei
de proiectare si conditiilor din Studiul de Fezabilitate.

2. Graficul de prestare pe zile calendaristice, care sa ilustreze ordinea si derularea in timp a activitatilor
pe care ofertantul propune sa le indeplineasca pentru realizarea serviciilor de proiectare (cu enumerarea
fazelor si etapelor de proiectare): denumirea activitatilor si subactivitatilor aferente, durata acestora,
cu evidentierea punctelor cheie, (jaloanele);
-evidentierea clara a succesiunii si legaturilor dintre subactivitati atat in cadrul aceleiasi activitati cat
si in corelare cu subactivitati din cadrul altar activitati;
-drumul critic in derularea serviciilor de proiectare.
Se solicita nominalizarea specialitatilor personalului implicat pentru fiecare activitate/faza/etapa de
proiectare in parte, cat si evidentierea gradului de implicare a fiecarui expert in cadrul fiecarei
activitati/faze/etape de proiectare. Gradul de implicare al fiecarui expert/specialist va fi prezentat sub
forma a <<n>> zile/ore de lucru pentru fiecare activitate/faza/etapa de proiectare in parte in interiorul
graficului de prestare sau ca anexa la acesta. Ofertantul va prezenta de asemenea cumulul
zilelor/orelor de lucru ce rezulta pentru fiecare expert/specialist in parte.
Se solicita planificarea, succesiunea si durata activitatilor, luandu-se in considerare si timpul necesar
pentru mobilizare, cu evidentierea momentelor semnificative ale proiectului, in raport cu
necesitatea atingerii rezultatelor.
Operatorul economic trebuie sa faca dovada unei planificari realiste a activitatilor in perioada de
implementare impusa prin fisa de date (de exemplu: proportionalitate intre complexitatea activitatilor
si timpul necesar pentru indeplinirea acestora, sincronizarea activitatilor propuse luand in
considerare timpul necesar mobilizarii resurselor si utilizarea resurselor pentru fiecare activitate),
pentru atingerea obiectivelor contractului.
Graficul se va realiza tinand cant de urmatoarele aspecte:
Fiecare activitate va fi definita prin activitatile/subactivitatile, de o durata de prestare cu o unitate de
masura, o cantitate corespunzatoare si un numar de resurse umane, echipamente, etc. care concura la
realizarea ei;

Intre activitatile/actiunile definite se stabilesc prioritatile de executie care pot fi in una din urmatoarele
situatii:

- Doua activitati/actiuni pot incepe simultan;


- o activitate/actiune incepe numai dupa terminarea altei activitati/actiuni;
- o activitate/actiune incepe dupa o anumita perioada de la inceperea altei activitati/actiuni;
Fiecare punct cheie sau sfarsitul fiecarei activitati se considera termen intermediar de prestare
a serviciilor;
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a analiza si verifica conformitatea termenelor ofertate
din punctul de vedere al asigurarii indeplinirii de catre operatorii economici a cerintelor solicitate prin
documentatia de atribuire, cu scopul protejarii acesteia impotriva ofertelor care prevad termene
nerealiste, prin prisma resurselor tehnice si de personal utilizate, urmand ca, ofertele care prevad o
durata de prestare nerealista, de natura sa nu asigure satisfacerea cerintelor din documentatia de
atribuire, sa fie respinse ca neconforme.
Ofertantul va proiecta cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat,
conform cu cele mai bune practici aplicabile in domeniu si in conformitate cu propunerea sa tehnica,
fiind pe deplin responsabil pentru realizarea serviciilor in termenul cuprins in graficul de prestare
convenit. Totodata este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare
utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.
Neclasificat
9 din 20
Ofertantul, prin proiectantul ce elaboreaza Proiectul Tehnic de Executie, are obligatia de a
supraveghea implementarea lucrarilor proiectate, de a emite catre executant, impreuna cu achizitorul,
dispozitii de santier pentru toate modificarile aduse Proiectului Tehnic elaborat precum si notele de
comanda suplimentare si/sau de renuntare, acolo unde este cazul.
Ofertantul va elabora toate documentatiile tehnice necesare executiei obiectivului de investitie in
conformitate cu legislatia in vigoare.

Durata de prestare a serviciilor: Prestatorul trebuie sa se analieze sa elaboreze documentatia de


proiectare in cel mult 2 luni calendaristice de la data emiterii ordinului de incepere a serviciilor din
partea Autoritatii Contractante.

PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR


1. Prezentarea modului de realizare a lucrarilor (planul propus) prin care ofertantul va descrie cel putin
urmatoarele:
a) abordarea din punct de vedere proces tehnologic (metodologia de executie) pentru realizarea
lucrarilor;
b) resursele (personal si instalatii/echipamente). Ofertantii vor prezenta organigrama privind resursele
(personal instalatii/echipamente) care vor fi disponibilizate pentru executia lucrarilor, organigrama va
cuprinde in anexa descrierea rolurilor si responsabilitatilor personalului si liniile de comunicare dintre
membrii echipei. Ofertantii vor prezenta infrastructura care va fi utilizata in realizarea activitatilor
contractului incluzand detalii privind utilajele/echipamentele/dotarile ce vor fi utilizate pentru
executia lucrarilor si numarul acestora. Se va prezenta organigrama proiectului din care sa rezulte
numarul de persoane implicate in realizarea investitiei, inclusiv personalul muncitor.
c) programul de executie (graficul Gantt) pe luni ca lendaristice, la nivel de categorie de lucrari, care
sa ilustreze succesiunea tehnologica de realizare a lucrarilor, ordinea si derularea in timp a activitatilor
pe care ofertantul propune sa le indeplineasca pentru realizarea lucrarilor, in special:
- lucrarile permanente si temporare ce urmeaza sa fie executate,
- activitatile de interfatare cu lucrarile existente si operarea acestora, dupa caz (daca este inclusa
asemenea solicitare in caietul de sarcini si documentatia tehnica);
- secventierea, derularea in timp si durata testelor, cu evidentierea clara a activitatilor incluse in
procesele de asigurare, respectiv de control al calitatii, conform legislatiei specifice corespunzatoare
obiectului contractului;
- denurnirea activitatilor si subactivitatilor aferente, durata acestora, cu evidentierea punctelor cheie
(jaloanele) in executia contractului;
- drumul critic clar identificat in planificarea activitatilor.
Graficul Gantt va ingloba si componenta de proiectare defalcata in activitati/faze/etape de proiectare
pentru a afisa intrega perioada contractuala.
Ofertantii vor utiliza o scala de planificare a duratei/duratelor activitatilor/subactivitatilor pe baza unui
calendar lunar care sa poata prezenta perioadele cu restrictii ale executiei lucrarilor, de ex: perioada de
iarna, sarbatori legale, etc. Pentru ca in procesul de evaluare a ofertelor, propunerile tehnice ale
ofertantilor sa poata fi comparate si analizate in mod uniform, Autoritatea Contractanta solicita
ofertantilor ca ziua de start din graficul Gantt sa fie reprezentata de prima zi lucratoare dupa data la
care se incheie perioada de evaluare a ofertelor.
Se vor mentiona si urmatoarele: durata de indeplinire, datele de incepere si finalizare, precum si
indicarea drumului critic, a interdependentelor dintre activitati si a reperelor critice, sens in care,
pentru acuratetea prezentarii informatiilor se recomanda utilizarea unui program de calcul automatizat
(Primavera/Microsoft Project/similar).

Autoritatea Contractanta solicita ofertantilor ca la intocrnirea propunerilor tehnice sa aiba in vedere


Neclasificat
10 din 20
urmatoarele: Se solicita identificarea si descrierea etapelor si procedurilor de lucru specifice lucrarilor
care fac obiectul prezentului contract, demonstrand faptul ca ofertantul nu s-a multurmit sa copieze
cele descrise in Caietul de sarcini/Studiul de Fezabilitate, ci s-a documentat si a reflectat la situatia
respectiva, intr-o maniera personala, bazata pe propriile capacitati.
Ofertantul trebuie sa dovedeasca un grad de intelegere suficient al documentatiei tehnice pe care
urmeaza sa o duca la indeplinire. O prezentare detaliata asupra celor mentionate mai sus demonstreaza
experienta anterioara in aplicarea tehnologiilor, in mod curent, in activitatea de executie a lucrarilor
de natura si complexitatea impusa. Ele nu trebuie doar copiate din Caietul de sarcini si documentatia
tehnica.
O explicatie a legaturii fiecarui rezultat cu activitatile propuse demonstreaza ca ofertantul si-a
planificat acele activitati si resurse care sa-l conduca la atingerea rezultatelor si a facut-o metodic,
tratand toate rezultatele din oferta.
Se vor prezenta informatii detaliate privind metodologia propusa pentru executia tuturor categoriilor
de lucrari, corelate cu graficul de executie a lucrarilor.
In cazul in care oferta este formulata de un grup de operatori econornici, se descriu atributiile
si responsabilitatiile fiecarui membru al grupului, precum si interactiunea responsabilitatilor intre
membrii grupului.
Structura organizationala prevazuta de catre ofertant in scopul executiei lucrarilor va include
personalul de pe santier, echipele de specialtii, asistenta asigurata de birourile centrale, personalul
administrativ si auxiliar etc. (inclusiv asociatii si subantreprenorii/subcontractantii), prezentand
inclusiv o organigrama completa, care sa evidentieze functiile exacte care ii revin fiecarui membru al
personalului.
Se va prezenta lista cu echipamentele, utilajele si personalul folosite pentru realizarea lucrarilor si
numarul acestora. Personalul de executie trebuie sa fie astfel dimensionat incat sa asigure executarea
lucrarilor conform graficului de executie propus.
Se solicita planificarea, succesiunea si durata activitatilor, luandu-se in considerare si timpul necesar
pentru mobilizare, cu evidentierea momentelor semnificative ale proiectului, in raport cu necesitatea
atingerii rezultatelor.
Ofertantul trebuie sa faca dovada unei planificari realiste a activitatilor in perioada de implementare
impusa prin documentatia de atribuire (de exemplu: proportionalitate intre complexitatea activitatilor
si timpul necesar pentru indeplinirea acestora, sincronizarea activitatilor propuse luand in considerare
timpul necesar mobilizarii resurselor si utilizarea resurselor pentru fiecare activitate), pentru atingerea
obiectivelor contractului.
Graficul Gantt se va realiza tinand cont de urmatoarele aspecte:
-Lucrarea (investitia) se defineste ca o multime de obiecte (Centralizatoare pe categorii de lucrari), in
urma executiei carora aceasta se concretizeaza;
-Obiectul se defintee ca o multime de activitati, in urma executiei carora aceasta se concretizeaza;
-Intre obiectele/activitatile/actiunile definite se stabilesc prioritatile de executie care pot fi in una din
urmatoarele situatii:
o Doua obiecte/activitati/actiuni pot incepe simultan;
o Un obiect/activitate/actiune incepe numai dupa terminarea altui obiect/activitati/actiuni;
o Un obiect/activitate/actiune incepe dupa o anumita perioada de la
inceperea altui obiect/activitati/actiuni;
2. Justificarea termenului de executie al lucrarilor si evitarea oricaror intarzieri imputabile
Contractantului pe perioada contractului (intarzieri de mobilizare in amplasament/amplasamente,
intarzieri datorate ritmului anevoios de executie, intarzieri din cauza aprovizionarii cu materiale,
intarzieri din cauza numarului insuficient de utilaje/echipamente/personal aduse in
amplasament/amplasamente, intarzieri cu neplata personalului de executie si neprezentarea acestuia in
santier, intarzieri din cauza defectiunilor aparute la utilaje/echipamente, etc.). Ofertantii vor detalia
modalitatea de incadrare in termenul de executie stabilit in prezentul contract, folosind toate
informatiile disponibile la nivelul acestora privind resursele umane (personal de executie si personal
Neclasificat
11 din 20
specializat) si tehnice (utilaje/echipamente, dotari, materiale, fumizori, etc) puse la dispozitie la nivelul
companiei.
Ofertantii vor prezenta o analiza a riscurilor identificate ce pot afecta executarea corespunzatoare a
lucrarilor, precum a masurilor de contracarare/diminuare a acestora.
Ofertantii vor prezenta sub forma unor calcule matematice estimative/algoritmi de calcul estimativi
incadrarea in termenul de executie avand la baza experienta lor in derularea si finalizarea de obiective
similare cu cel din contract si tinand cont de celelalte informatii solicitate mai sus la acesta cerinta.
Executantul are obligatia ca pe parcursul derularii procesului investitional sa intreprinda toate
demersurile si sa ia toate masurile necesare pentru ca derularea contractului sa se faca in foarte bune
conditii, iar lucrarile sa fie realizate in perioada contractuala cu respectarea intocmai a documentatiei
tehnice si a legislatiei privind calitatea in constructii.
Se face precizarea ca Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a analiza si verifica
conformitatea termenelor ofertate din punctul de vedere al asigurarii indeplinirii de catre operatorii
economici a cerintelor solicitate prin documentatia de atribuire, cu scopul protejarii acesteia impotriva
ofertelor care prevad termene nerealiste, prin prisma resurselor tehnice si de personal utilizate, urmand
ca, ofertele care prevad o durata de executie nerealista, de natura sa nu asigure satisfacerea cerintelor
din documentatia de atribuire, sa fie respinse ca neconfonne.
3. Programul calitatii propus pentru executia lucrarii, care va cuprinde in mod obligatoriu:
a) Descrierea sistemului calitatii aplicat la lucrare, inclusiv listele cuprinzand procedurile aferente
sistemului calitatii. Descrierea trebuie sa aiba la baza cerintele documentatiei tehnice, precum si
prevederile legale in materie: Legea nr. 10/1995 - privind calitatea in constructii; HGR 766 -
Regulamentele privind calitatea in constructii, sau alte prevederi legale incidente.
b) Lista procedurilor tehnice de executie specifice pentru fiecare lucrare in parte in confonnitate cu
cerintele documentatiei tehnice si descrierea detaliata a procedurilor. Se vor avea in vedere prevederile
Legii nr. 10/1995
- privind calitatea in constructii, HGR 766 - Regulamentele privind calitatea in constructii, Catalogul
Standardelor Romane - ASRO, Normativele in vigoare aferente procedurilor descrise si alte prevederi
legale incidente. Nu se admit proceduri tehnice de executie care nu au aplicabilitate la lucrarea ce
face obiectul prezentului contract.
c) Planul de control al calitatii, verificarii si incercarii pentru fiecare lucrare in parte inconformitate cu
cerintele documentatiei tehnice. Se solicita punerea in practica (aplicarea la lucrare) a manualului
calitatii. Descrierea completa a planului de control al calitatii, verificarii si incercari va avea in vedere:
prevederile Legii nr. 10/1995
- privind calitatea in constructii, HGR 766 - Regulamentele privind calitatea in constructii, HGR
272/1994
Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii, HGR 925/1995 Regulamentul de
verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor si
alte prevederi legale incidente.
4. Planul de management al Mediului ca aplicare a Sistemului de Management al Mediului al
ofertantului in raport cu executarea lucrarilor pentru prezenta investitie.
5. Prezentarea masurilor aplicabile de ofertant pe perioada contractului pentru asigurarea indeplinirii
obligatiilor din domeniul social si al relatiilor de munca ce deriva din indeplinirea obiectului
contractului sau alte prevederi legale (incluzand informatii privind masurile prevazute pentru
siguranta si sanatatea in munca, asigurarea conditiilor de munca si odihna, masuri pentru perioadele
climatice nefavorabile, etc.).
6. Prezentarea modalitatii de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii in vederea
verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse in
obiectul contractului, in conformitate

cu prevederile Legii l0/1995 si a altor legi incidente.


Neclasificat
12 din 20
7.Detalierea modalitatilor prin care se asigura respectarea normativelor, standardelor si
reglementarilor tehnice aplicabile. Vor fi redate actele normative in vigoare ce vor sta la baza executiei
lucrarilor.
8.Declaratie privind termenul de garantie acordat lucrarilor executate.
9. Prezentarea planului privind masurile de supraveghere a lucrarilor in perioada de garantie acordata.
Documentul prezentat va avea in vedere precizarea modalitatilor, a resurselor materiale,
utilaje/echipamente si de personal alocate pentru punerea in aplicare a planului.
10. Masurile propuse care se vor aplica pe perioada executiei lucrarilor privind managementul
traficului auto, pietonal etc. pe perioada executiei lucrarilor, asigurarea accesului in zona
lucrarilor a mijloacelor de interventie (salvare, pompieri, politie, etc.)
11. Descrierea lucrarilor executate de asociati, subcontractanti.
12.Declaratie referitoare la obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca
- Formularul nr 5. Institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine informatii detaliate
privind reglementarile obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite prin
legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sauprin
tratatele, conventiile si acordurile internationale in aceste domenii, care trebuie respectate pe
parcursul executarii contractului de achizitie publica: Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor:
www.mmediu.ro, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice:
www.mmuncii.ro, Inspectia muncii : www.inspectmun.ro

Nota: In conformitate cu art.123 alin.(l) din HG 395/2016, ofertantul va elabora oferta in


conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire si indica, motivat, in cuprinsul acesteia care
informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate
sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, in baza legislatiei aplicabile. Ofertele
tehnice nesemnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un
furnizor de servicii de certificare acreditat, vor fi declarate neconforme.

Daca propunerea tehnica nu satisface in totalitate cerintele caietului de sarcini si a Documentatiei


tehnice, oferta va fi considerata neconforma. Lipsa detaliilor/informatiilor solicitate in cadrul
prezentarii propunerii tehnice, va avea ca efect respingerea ofertei ca fiind neconforma.

Autoritatea Contractanta indeamna operatorii economici sa viziteze amplasamentul obiectivului,


astfel incat acestia sa poata oferta in cunostinta de cauza.
Documentele propunerii tehnice se vor depune in SEAP.

Capitolul 6- PREZENTAREA PROPUNERII FINANClARE


Ofertantul va cripta în SEAP valoarea totală a propunerii financiare, în conformitate cu prevederile art.
60, alin (2) din HG 395/2016.
Documentele de fundamentare a valorii propunerii financiare vor fi semnate cu semnatură electronică
extinsa, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în
condițiile legii și vor fi depuse prin mijloace electronice, fiind încărcate într-o secțiune dedicată a
portalului SEAP, iar conținutul acestora va fi vizibil comisiei de evaluare după decriptarea
propunerii financiare. Propunerea financiară va fi încărcată în SEAP în secțiunile specifice disponibile
în sistemul informatic numai de către operatorii economici inregistrați.
Ofertanții vor avea în vedere ca necriptarea valorii totale a propunerii financiare în SEAP și încărcarea
documentelor de fundamentare a valorii propunerii financiare în altă secțiune decât cea exclusiv
dedicată de SEAP pentru această operațiune atrage după sine neînregistrarea lor ca ofertanți în
secțiunea "Detalii procedură - Evaluare" și la imposibilitatea realizării evaluării ofertelor acestora.
Propunerea financiară trebuie să fie prezentată în lei, valorile fiind exprimate cu maxim două zecimale.
Prețul încărcat în SEAP va include toate lucrările stabilite precum și cele implicite ce decurg din
executarea contractului în privința proiectării, construcției, testării și finalizării lucrărilor. Acesta
Neclasificat
13 din 20
include toate responsabilitățile constructorului pentru obținerea avizelor, aprobărilor și autorizațiilor,
instalațiile de construcție, forța de muncă, supravegherea, materialele, montajul, asigurările, profitul,
costuri indirecte, taxe, împreună cu toate riscurile generate, răspunderi și obligații ce decurg din
contract.
Propunerea financiară va cuprinde formularul de ofertă (formularul nr. 4) care va avea în anexă:
a. Graficul de prețuri
b. Graficul de plăți defalcat pe activitățile principale/categoriile de lucrări
- Proiectare
- Preconstrucție
- Construcție
- Utilități
- Mediu
- Rezerve implementare
"Rezerva de implementare" reprezintă o rezervă la dispoziţia autorităţii contractante şi nu este
obligatoriu a fi cheltuită în totalitate, ci strict pentru destinaţia pentru care a fost alocată de la început
în documentaţia de atribuire, dacă în procesul de execuţie a contractului apar lucrări ce se încadrează
în această destinaţie. Aceasta este destinată pentru decontarea cantităţilor de lucrări aferente relocării
reţelelor de utilităţi care vor fi identificate în procesul de implementare a contractului, după
deschiderea frontului de lucru. Cheltuielile suportate de ofertant în relaţie cu acestea în execuţia
contractului vor fi decontate pe baza preţurilor de pe piaţă sau pe baza preţurilor aferente unor
activităţi/articole similare existente în contractul rezultat în urma derulării procedurii de atribuire a
acestuia (a se vedea Instrucțiunea ANAP nr.3/2017).
La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua în calcul eventualele deduceri daca sunt sub
efectul unui legi, toate cheltuielile pe care le implica îndeplinirea obligatiilor contractuale, precum si
marja de profit.
Ofertantul va include, în cadrul propunerii financiare, toate si orice costuri legate de:
- executia categoriilor de lucrari prevazute în listele de cantitati, întocmirea instructiunilor de
întretinere si exploatare
- protejarea mediului, conform normelor legale, precum si cele legate de refacerea cadrului natural
dupa finalizarea lucrarilor
- procurarea, transportul, depozitarea si punerea în opera a materialelor si echipamentelor necesare
functionarii obiectului contractului, conform cerintelor impuse prin caietul de sarcini.
Propunerea financiara va contine, pe langa formularul de oferta, si centralizatorul cu lucrarile executate
de asociati, subcontractanti.
Propunerea financiara are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al continutului si
prevederilor pe toata perioada de valabilitate a ofertei/durata contractului.
Cu exceptia erorilor aritmetice, definite la art. 134 alin. (10) din H.G. nr. 395/2016, nu vor fi permise
alte omisiuni, necorelari sau ajustari ale propunerii financiare. Niciun fel de cereri si pretentii ulterioare
ale ofertantului legate de ajustari de preturi, determinate de orice motive, nu pot face obiectul vreunei
negocieri sau proceduri litigioase între partile contractante.
In vederea compararii unitare a ofertelor, toate preturile vor fi exprimate in cifre cu doua zecimale.
Propunerea financiara trebuie sa contina toate informatiile solicitate si sa respecte forma de prezentare
impusa, atat pe componente cat si pe subcomponente, in ordinea indicata si continand toate detaliile
solicitate.
Lipsa formularului de ofertă reprezintă lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare în
contract; Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al conținutului pe toată perioada de
valabilitate. Propunerea financiară trebuie să se încadreze în limita fondurilor care pot fi disponibilizate
pentru îndeplinirea contractului de lucrări. Prezentarea în propunerea financiară, a unui preț superior
valorii fondurilor ce pot fi diponibilizate conduce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabilă.

Capitolul 7- DURATA CONTRACTULUI


Neclasificat
14 din 20
Durata totatala a contractului este de 20 luni de la constituirea garantiei de buna executie a
contractului si emiterii ordinului de incepere a serviciilor.

Durata estimata de prestare a serviciilor de proiectare este de maxim 2 luni, in conformitate cu graficul
de implementare din Studiul de Fezabilitate.
Durata estimata de executie a lucrarilor este de 18 luni.

Capitolul 8 - RESURSELE DE PERSONAL

Personalul solicitat de Autoritatea Contractanta reprezinta o cerinta minima ofertantii fiind


responsabili de alocarea a suficiente resurse de personal astfel incat sa asigure o buna desfasurare a
contractului.

Expertii cheie mentionati in continuare se definesc ca fiind experti care vor avea un rol
important in implementarea contractului. Se va prezenta urmatorul personal minim pentru
indeplinirea contractului, si anume:

Personal minim solicitat pentru prestarea serviciilor:


• Coordonator proiectare
• Inginer specialitatea constructii de retele de apa si/sau canalizare si/sau aductiuni de apa si/sau
retele de fluide
Personal de specialitate Cerinte minime

Coordonator proiectare Experienta specifica: Experienta in minim un


contract de proiectare de retele de canalizare sau
in cadrul unor contracte de lucrari cu
componenta de servicii si Ia nivelul carora sa
fi desfasurat respectivele activitati, in cadrul
caruia sa fi ocupat pozitia de Coordonator de
proiect/manager de proiect/Manager

- Inginer specialitatea constructii de retele de apa Experienta specifica: Cel putin un contract de
si/sau canalizare si/sau aductiuni de apa si/sau elaborare si/sau actualizarea si/sau revizuirea
retele de fluide de proiecte tehnice sau in cadrul unor
contracte de lucrari cu componenta de servicii
si Ia nivelul carora sa fi desfasurat respectivele
activitati, pentru infiintare si/sau modemizare
si/sau reabilitare retele de canalizare. Expertul
propus trebuie sa fi ocupat pozitia de Inginer
proiectant retele canalizare sau similar, fiind
responsabil de proiectarea retelelor de
canalizare.

Experienta specifica solicitata mai sus reprezinta o cerinta minima. Expertii solicitati mai sus
reprezinta personalul minim solicitat de catre Autoritatea Contractanta, ofertantul fiind liber sa
propuna orice expert considera necesar in buna desfasurare a activitatilor contractului.

Solicitarea privind personalul minim a fost ceruta pentru a cunoste posibilitatea ofertantului privind
forta de munca de care dispune si care va fi implicata in derularea contractului si pentru respectarea
Neclasificat
15 din 20
legislatiei in vigoare privind prestarea serviciilor.

Alocarea specialistilor pe activitati si subactivitati, in cadrul Graficului Gantt, trebuie sa corespunda


cu numarul acestora, declarat de catre Ofertant.

Documentele doveditoare ce vor fi prezentate in cadrul ofertei tehnice, in vederea demonstratii


indplinirii cerintelor privind personalul de specialitate minim sunt, in mod cunmlativ, urmatoarele:
• CV- ul semnat (model propriu) din care sa rezulte indeplinirea cerintelor pentru peronalul
implicat, respectiv: tipul de studii, specializarea, experienta profesionala;
• Diploma de studii superioare in copie confonn cu originalul
• Documente emise de catre Beneficiar sau angajator care sa demonstreze (acolo unde au fost
solicitate) indeplinirea cerintelor minime solicitate mai sus referitoare la experienta specifica.
Documentele justificative pot fi: certificate/recomandari sau alte documente similare. Acestea
reprezinta si documentele care vor fi prezentate in vederea acordarii punctajului aferent factorilor de
evaluare.
Neincadrarea personalulul minim propus in cerintele stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini duce
automat la declararea ofertei ca neconforma.

Capitolul9 - MODALITATEA DE PLATA


Platile se vor face conform conditiilor contractuale si ale Contractului de finantare.
Fiecare plata se va face numai in baza situatiei de plata emisa de proiectant/executant aprobata de
dirigintele de santier si managerul de proiect al beneficiarului

Platile se vor efectua conform contractului semnat si agreat de parti.

Capitolul 10- RISCURI SI MASURI DE GESTIONARE A ACESTORA


10.1 Riscurile si alocarea lor

Riscurile inerente unui proiect de o asemenea amploare sunt date in principal de corelarea
termenelor de achizitiei constructii si de existenta la momentul potrivit a resurselor financiare.

Riscuri identificate in perioada de implementare


In perioada de implementare a proiectului pot aparea riscuri generate de intarzierea platilor destinate
acoperirii cheltuielilor de investitii (ceea ce ar putea conduce la prelungirea perioadei de implementare
peste termenul prevazut).
Riscuri interne:
Aceasta categorie de riscuri depinde direct de modul de desfasurare al activitatilor prevazute in planul
de actiune al proiectului, in faza de proiectare si executie:
a) etapizarea eronata a serviciilor si a lucrari lor;
b) erori in calculul solupilor tehnice;
c) prestarea si executarea defectuoasa a unei/unor parti din contract
d) nerespectarea normativelor legislatiei in vigoare;
e) comunicarea defectuoasa intre entitatile implicate in implementarea proiectului si executantii
contractelor de lucrari.
f) Autoritatea contractanta intarzie platile datorate Contractantului din motive care-i depasesc
responsabilitatile;
g) Aprobarea ordinelor de variatie de catre autoritatea contractanta cu intarziere, afectand astfel plata
lucrarilor suplimentare, cash-flow-ul Contractantului si, implicit, impiedicand astfel
Contractantului sa finalizeze la timp lucrarile respective;
Neclasificat
16 din 20
Riscurile externe cele mai probabile sunt urmatoarele:
a) Mobilizarea prea indelungata a personalului Contractantului;
b) Intarzieri in asigurarea suficienta si la timp de materiale/echipamente/utilaje/forta de munca
necesare de catre Contractantului;
c) Inabilitatea Contractantului de a emite documente justificative pentru lucrarile executate avand ca
efect intarzieri in certificarea acestora de catre Dirigintele de santier si, implicit, neasigurarea unui
cash-flow adecvat continuarii lucrarilor si finalizarii la timp a lucrarilor de catre Antreprenor;
d) Contractantului intampina dificultati financiare, care duc la scaderea capacitatii de prestare a
serviciilor si de executie lucrari si intarzie sau face imposibila finalizarea lucrarilor;
e) Contractantului nu-si indeplineste obligatiile in conformitate cu prevederile contractuale, ceea ce
conduce la intarzieri;
f) Conditiile climaterice sunt deosebit de dificile in timpul constructiei, producand intarzieri;
g) In cazul neindeplinirii la termen si in conditii corespunzatoare a sarcinilor de catre Antreprenor
poate aparea rezilierea contractului de executie lucrari.

10.2 Masuri de gestionare a riscurilor identificate

Gestionarea riscurilor interne ale proiectului:


In planificarea logicacronologicii a activitatilor cuprinse in planul de actiune au fost prevazute marje
de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului.
Managerul de proiect, impreuna cu compartimentele de specialitate din cadrul institutiei se vor ocupa
direct de colaborarea in bune conditii cu entitatile implicate in implementarea proiectului.
Dirigintele de santier se va implica directva supraveghea atent modul de executie al lucrarilor, avand
o bogata experienta in domeniu; se va implementa un sistem foarte riguros de supervizare a lucdirilor
de executie. Acesta va presupune organizarea de raportari partiale pentru fiecare stadiu allucrarilor
inparte. Acestea vor fi prevazute in documentatiaa de licitatie la incheierea Contractului cu dirigintele
de santier;

Se va urmari incadrarea proiectului in standardele de calitate si in termenele prevazute;


Se va urmari respectarea specificatiilor referitoare la materialele metodele de implementare a
proiectului; Se va pune accent pe protectia si conservarea mediului inconjurator

Gestionarea riscurilor externe ale proiectului:


-asigurarea conditiilor pentru sprijinirea liberei concurente pe piata, in vederea obtinerii unui numar
cat mai mare de oferte conforme in cadrul procedurilor de achizitie lucrari;
-estimarea cat mai realista a cre terii preturilor pe piata.

Riscurile pe care si le asuma Contractantul sunt in mod obisnuit formalizate prin contract care include:
-pretul ofertat, prin care antreprenorul include o compensatie pentru riscurile identificate si evaluate;
-clauze contractuale, prin care se stipuleaza penalizari ce pot fi impuse pentru neindeplinirea
culpabila a obligatiilor.
Pentru neindeplinirea in totalitate sau in parte a serviciilor si a lucrarilor care fac obiectul
contractului,
Contractantul va fi penalizat dupa cum urmeaza:
1 . In cazul in care, din vina sa exclusiva, Contractantul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile
asumate prin contract, atunci achizitorul este indreptatit de a deduce din pretul contractului, ca
penalitati, o suma echivalenta cu 0,1% din valoarea serviciilor/lucrarilor neexecutate/executate cu
intarziere, pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
2. In cazul in care achizitorul nu isi onoreaza obligatiile conform contract, atunci acestuia ii revine
obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,1% din plata neefectuata pentru fiecare zi
de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
Neclasificat
17 din 20
Constituirea de catre Contractant a garantiei de buna executie in cuantum de 10% din valoarea
contractului, se va face in conformitate cu art. 40 din H.G. nr.395/2016. Autoritatea contractanta are
dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii
contractului de achizitie publica, in limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu isi
indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra
garantiei de buna executie autoritatea contractanta are obligatia de a notifica pretentia atat
contractantului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost
respectate, precum modul de calcul al prejudiciului. in situatia executarii garantiei de buna
executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a reintregii garantia in cauza raportat la restul
ramas de prestat si/sau executat.

Capitolul 11-EVALUAREA MODULUI IN CARE A FOST IMPLEMENTAT CONTRACTUL DE


CATRE CONTRACTANT

11.1 Mecanismul de realizare a masuratorilor aferente progresului fizic al lucrarilor executate

Pe durata desfasurarii activitatilor pe santier, se vor organiza intalniri saptamanale la care participa
reprezentanti ai Autoritatii Contractante si ai Contractantului.
Pentru fiecare intalnire Contractantul va intocmi un proces verbal/ o minuta ce trebuie agreata de
toate partiles implicate.
Pe durata executiei lucrarilor, seful de santier trebuie sa prezinte reprezentantului Autoritatii
Contractante, la un interval de o luna, un raport care sa:
- descrie progresele realizate;
- identifice rezultatele intermediare obtinute (stadiul lucrarilor si documentatia asociata);
- prezinte problemele intalnite si actiunile corective intreprinse;
- prezinte planificarea pe termen scurt si sa evidentieze modificarile in raport cu planificarea anterioara
pentru activitatea din santier.

11.2 Mecanismul de monitorizare a procesului de implementare.

Urmatorii indicatori vor fi monitorizati pe parcursul derularii activitatilor in cadrul Contractului:


i.Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investitiei per total pe
Contract);
I. Indicator de rezultate:
a. Calitatea executiei:
Inchiderea tuturor neconformitatilor constatate in timpul derularii Contractului, in perioada de
timp agreata cu Autoritatea Contractanta;
Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele cu participarea tuturor celor solicitati;
Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificarilor, conform Contractului si solicitarilor
Autoritatii Contractante.
b. Calitatea raportarii:
-rapoarte transmise in timp util catre Autoritatea Contractanta;
-calitatea raportului transmis, incluzand nivelul de detaliu solicitat;
- predarea Cartii Tehnice a Constructiei complete si la termen.
Contractantul va raporta lunar catre reprezentantul Autoritatii Contractante situatia privind
indicatorii de monitorizare si performanta (inclusiv ai potentialilor subcontractanti).
Indicatorii de monitorizare si performanta vor fi monitorizati de catre Directorul de proiect al
Autoritatii Contractante.
In cazul in care se constata neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa/necorespunzatoare a
Neclasificat
18 din 20
obligatiilor asumate prin Contract, in conditiile legislatiei aplicabile, Autoritatea Contractanta va
emite document constatator negativ.

11.3 Monitorizarea implementarii contractului, respectiv a modului de decontare

Toate documentele prezentate ca suport pentru Situatia de lucrari provizorii executate vor fi
verificate, certificate de Reprezentantul atestat profesional pentru monitorizarea si verificarea
executiei lucrarilor sub aspectul conformitatii cu realitatea si cu cerintele Autoritatii Contractante in
ceea ce priveste:
-cantitatile/volumele prezentate ca executate zilnic si in cadrul lunii respective pe fiecare
activitate/articol de lucrari,
-Respectarea prevederilor documentatiei aferente Amplasamentului
-Preturile unitare pentru articolele de lucrari
-Respectarea prevederilor legale si contractuale referitoare la calitatea lucrarilor, protectia
mediului, sanatatea, siguranuta si protectia muncii;
-Orice alte cerinte care reies din documentatia aplicabila pusa la dispozitie de Autoritatea
Contractanta in cadrul Contractului

Situtia de lucrari provizorii executate si trasmisa spre decontare trebuie sa fie insotita de
urmatoarele documente:
-Adresa de inaintare cu opis in care vor fi enumerate documentele atasate
-Documentele care atesta calitatea lucrarilor executate Documente care atesta calitatea materialelor
folosite
-Centralizator pe obiect
-Centralizator categorii de lucrari; atasamentele intocmite pentru fiecare articol de deviz

Lista documentelor care vor insoti situatiile de lucrari ale contractantului:


-Masuratori (atasamente) pentru lucrarile executate in luna respectiva, confirmate cu inregistrarile
din jurnalul de santier al Constructorului
-Documente de calitate justificative pentru materiale/echipamentele puse in opera
-Confirmarea stadiului lucrarilor conform graficului fizic si valoric acceptat

Conform prezentului caiet de sarcini si a prevederilor legale in vigoare, receptia lucrarilor pe faze de
executie se realizeaza prin PV de receptie pe faze de executie. Operatorii economici trebuie sa aiba in
vedere ca de aplicarea si rezultatul acestor receptii este conditionata plata catre acestia.

Capitolul 12- RECEPTIA LUCRARILOR

Atunci cand Contractantul considera ca a finalizat toate lucrarile de santier prevazute de Contract, va
notifica Autoritatea Contractanta care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale.
Dupa terminarea verificarilor mentionate anterior, Autoritatea Contractanta si Contractantul vor semna
Procesul verbal de receptie la tem1inarea lucrarilor.

Receptia lucrarilor se va realiza in doua etape, cu luarea in considerare a prevederilor HG 273/1994,


cu modificairile si completarile ulterioare (HG 343/2017):
i. In prima etapa Autoritatea Contractanta receptioneaza lucrarile la finalizarea acestora, dupa
verificarea ca toate rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant si aprobate de Autoritatea
Contractanta dupa ce Persoana care realizeaza testarile tehnice emite certificatul de conformitate final
fara observatii;
ii. In a doua etapa Autoritatea Contractanta efectueaza receptia finala a lucrarilor, dupa
indeplinirea conditiilor si incheierea perioadei de garantie prevazuta in Contract.
Neclasificat
19 din 20
Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor si a Procesului verbal de receptie finala
a lucrarilor de Autoritatea Contractanta nu il exonereaza pe Contractant de orice obligatie contractuala
sau legala referitoare la garantia produselor, lucrarilor si a materialelor sau la orice defect a produselor,
lucrarilor sau materialelor.

Capitolul 13 - DISPOZITII FINALE


Ofertantul castigator va trata toate documentele, datele si informatiile cu care va intra in contact sau
pe care le va accesa, ca avand caracter personal si confidential, si se va conforma in consecinta tuturor
legilor, normelor si reglementarilor in vigoare in Romania. Exceptie vor face documentele din cadrul
prezentului dosar de achizitie publica, asa cum este definit in prevederile L98/2016 cu modificarile si
completarile ulterioare. De asemenea, cu exceptia cazului in care este necesar ca Ofertantul castigator
sa dezvaluie anumite informatii in sensul executarii contractului sau in cazul in care documentele
mentionate mai sus au caracter de informatie de interes public, Ofertantul castigator nu va publica sau
dezvalui nici o informatie fara acordul prealabil scris al Beneficiarului.

Neclasificat
20 din 20

S-ar putea să vă placă și