Sunteți pe pagina 1din 22

Denumire proiect:

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN


MUNICIPIUL ONESTI IN PERIOADA 2014-2020

Denumire contract:
CL3 – FACILITATI NOI DE CAPTARE SI DE TRATARE A APEI,
ADUCTIUNE SI REABILITAREA FACILITATILOR DE INMAGAZINARE
EXISTENTE IN MUNICIPIUL ONESTI

Beneficiar:
S.C. RAJA S.A. Constanta

Elaboratorul proiectului:
ASOCIEREA RESOURCING ENVIRONMENTAL CONSULTING SI
TADECO CONSULTING

Caiet de sarcini – formular cadru Pagina 1 / 22


Cuprins
1. Introducere .......................................................................................................................................... 3
2. Continutul prezentului Caiet de Sarcini .......................................................................................... 3
3. Contextul realizarii acestei achizitii de lucrari ................................................................................ 3
3.1 Informatii despre Entitatea Contractanta ............................................................................... 3
3.2 Informatii despre beneficille anticipate de catre Entitatea Contractanta ........................... 3
3.3 Alte initative/contracte asociate cu aceasta achizitie de lucrari.......................................... 4
4. Informatii privind activitatile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini ....................................... 4
4.1 Proiectarea tehnica a lucrarilor solicitate prin Documentatia de atribuie si asistenta din
partea proiectantului pentru realizarea obiectivului .......................................................................... 5
4.2 Execuţia lucrărilor de construcție şi punerea în funcţiune pentru: ..................................... 8
5. Rezumatul informatiiior si cerintelor tehnice ................................................................................ 11
5.1 Amplasare/Localizare.................................................................................................................. 11
5.2 Date de intrare utilizate de Antreprenor in executia lucrarilor ............................................... 11
5.3 Rezultate ce trebuie obtinute de Antreprenor ......................................................................... 12
5.4 Personalul Antreprenorului ......................................................................................................... 14
5.5 Modificari tehnice ......................................................................................................................... 14
5.6 Informatii referitoare la echipamente puse la dispozitie de Entitatea Contractanta .......... 14
6. Managementul calitatii si managementul documentelor ........................................................... 14
7. Cerinte specifice de managementul Contractului ....................................................................... 14
7.1 Gestionarea relatiei dintre Entitatea Contractanta si Antreprenor ....................................... 14
7.2 Planificarea activitatilor In cadrul Contractului. ....................................................................... 14
7.3 Raportarea in cadrul contractului desfasurarea sedintelor de monitorizare a progresului
activitatilor ................................................................................................................................................. 17
7.4 Testarea tehnica a lucrarilor ...................................................................................................... 17
8. Subcontractarea............................................................................................................................... 18
9. Mecanismele de plata in cadrul contractului, .............................................................................. 18
10. Ipoteze si riscuri ........................................................................................................................... 18
10.1 Ipoteze care pot fi considerate în momentul începerii procedurii de achiziție:................... 18
10.2 Riscuri identificate la momentul elaborării Caietului de Sarcini și riscuri care pot apărea în
derularea contractului ............................................................................................................................. 18
11. Cadrul legal care guverneaza relatia dintre Entitatea Contractant si Antreprenor (inclusiv
in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca) ....................................................................... 21
12. Responsabilitatile Antreprenorului ............................................................................................ 21
13. Cerinte privind asigurarile solicitate Antreprenorului .............................................................. 21
14. Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate .................................................................... 21

Caiet de sarcini – formular cadru Pagina 2 / 22


1. Introducere

Aceasta sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza carora fiecare
Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnica si Propunerea Financiara) pentru realizarea proiectarii si
executiei lucrarilor care fac obiectul Contractului ce rezulta din aceasta procedura.
In cadrul acestei proceduri, S.C. RAJA S.A. indeplineste rolul de Entitate Contractanta, respectiv
Achizitor in cadrul Contractului.

2. Continutul prezentului Caiet de Sarcini


Prezentul Caiet de sarcini include:

Acest document

Proiectul si executia vor fi in conformitate cu urmatoarele Sectiuni si Parti din Capitolul 1 Cerintele
AC, Volumul II Caiet de sarcini:

(a) Sectiunea 1 General


1. Partea 1_Cadrul General - CSP
2. Partea 2_Cadrul General – CG
(b) Sectiunea 2 Civile
1. Partea 1_Lucrari Civile – CSP
2. Partea 2 Lucrari Civile – CG
(c) Sectiunea 3 Mecanice
1. Lucrari Mecanice_Partea 1 – CSP
2. Lucrari Mecanice_Partea 2 – CG
(d) Sectiunea 4 Electrice
1. Partea 1_Lucrari Electrice si ICA – CSP
2. Partea 2_Lucrari electrice si ICA – CG
(e) Sectiunea 5 Proces tehnologic si echipamente
1. Proces tehnologic – CSP
2. Anexe
(f) Sectiunea 6 Testare
1. Partea 1_Testare – CSP
2. Partea 2_Testare – CG
(g) Sectiunea 7 Intretinere si operare
1. Partea 1_Intretinere si operare – CSP
2. Partea 2_Intretinere si operare – CG

3. Contextul realizarii acestei achizitii de lucrari


3.1 Informatii despre Entitatea Contractanta

Denumire:
S.C. RAJA S.A. CONSTANTA
Adresa: Str. Calarasi, Nr. 22-24, Constanta, judetul Constanta
Contact: Felix STROE – Director General
Tel: +40-241 664 046
Fax: +40-241 662 577
E-mail: raja1@rajac.ro
Adresa/ele de internet (URL): http://www.rajac.ro/

3.2 Informatii despre beneficille anticipate de catre Entitatea Contractanta

Lucrarile fac parte din proiectul major: “Dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzata in
municipiul Onesti in perioada 2014-2020” care se inscrie in cadrul general al POIM conceput pentru:

Caiet de sarcini – formular cadru Pagina 3 / 22


 a se adresa nevoilor de dezvoltare, inclusiv din sectorul protectiei mediului;
 a contribui la Strategia Uniunii pentru o crestere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii, prin
finantarea Obiectivului Tematic 6 Protejarea si conservarea mediului si promovarea utilizarii eficiente a
resurselor stabilit prin Regulamentul nr. 1303/2013, respectiv promovarea investitiilor in sistemele de apa
si apa uzata.

Contractul care face obiectul prezentei documentaţii se referă la facilitati noi de captare si de
tratare a apei, aductiune si reabilitarea facilitatilor de inmagazinare existente

Obiectivul general al proiectului de investitii este reprezentat de cresterea nivelului de colectare si


epurare a apelor uzate urbane, precum si a gradului de asigurare a alimentarii cu apa potabila a
populatiei deservite de Operatorul Regional RAJA Constanta.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 cresterea gradului de conformare, pana in anul 2023, in conformitate cu prevederile


Directivei nr. 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman, prin cresterea gradului de
deservire a populatiei din localitatile/comunitatile cu peste 50 locuitori.
 cresterea gradului de conformare, pana in anul 2023, in conformitate cu prevederile Directivei
nr. 91/271/CEE privind colectarea apelor uzate prin cresterea gradului de colectare a apelor uzate din
aglomerarile peste 2.000 l.e.
 cresterea gradului de conformare, pana in anul 2023, in conformitate cu prevederile Directivei
nr. 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate prin cresterea gradului de epurare conforma a apelor uzate
din aglomerarile peste 2.000 l.e.

Rezultatele asteptate ale proiectului sunt:

- Conformarea cu Directiva Consiliului nr. 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului
uman;
- Imbunatatirea serviciilor de furnizare a apei potabile si, implicit, cresterea numarului de
abonati la aceste servicii;
- Imbunatatirea capacitatii echipamentelor/statiilor prin modernizarea sau inlocuirea acestora;
- Depozitarea in conditii de siguranta a namolurilor luand in considerare prevederile Directivei
nr. 86/278/EEC;
- Scaderea consumului de energie;
- Tratamentul eficient al namolurilor rezultate in urma procesului de tratare, inaintea depozitarii
acestora;
- Imbunatatirea sigurantei in exploatare prin inlocuirea instalatiilor mecanice si electrice cu
durata de functionare depasita;
- Imbunatatirea sigurantei publice si a personalului de operare.

3.3 Alte initative/contracte asociate cu aceasta achizitie de lucrari


Lucrarile fac parte din proiectul major: „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA
UZATA IN MUNICIPIUL ONESTI IN PERIOADA 2014-2020", si care are ca scop imbunatatirea calitatii
apei potabile si protejarea sanatatii publice, asigurarea cantitatilor de apa necesare folosintelor populatiei
in municipiul Onesti, precum si cresterea gradului de colectare a apelor uzate.

In cadrul acestui proiect major va fi lansata procedura de achizitii pentru contractul "Servicii de
asistenta tehnica pentru managementul proiectului si supervizarea lucrarilor".

4. Informatii privind activitatile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini


Objectul contractului ce rezulta din aceasta procedura este proiectarea si executia tuturor lucrarlor
incluse in Specificatii si Piesele Desenate din CS (Volumul II).

Activitatile ce fac obiectul prezentei achizitii constau in:

Caiet de sarcini – formular cadru Pagina 4 / 22


4.1 Proiectarea tehnica a lucrarilor solicitate prin Documentatia de atribuie si asistenta din
partea proiectantului pentru realizarea obiectivului
Antreprenorul va realiza elaborarea documentațiilor tehnico-economice și conținutul acestor
documentații după cum este necesar și stabilit prin reglementările tehnice aplicabile documentațiilor
tehnico-economice pentru obiective de investiții astfel încât să poată furniza în orice moment evidențe,
atât Entității Contractante, cât și factorilor interesați, pentru deciziile sale pe baza detaliilor și soluțiile
tehnice analizate, a calculelor și analizelor efectuate.

Antreprenorul va depune toate diligenţele necesare şi va acţiona în cel mai scurt timp posibil, pentru
a da curs solicitărilor venite din partea Entității Contractante, solicitări ce derivă din natura serviciilor care
fac obiectul Contractului, cu condiția ca acestea să fie comunicate în mod expres de către Entitatea
Contractantă Antreprenorului, ca fiind solicitări direct legate de îndeplinirea obiectului Contractului și a
obiectivelor Entității Contractante.

Proiectul Tehnologic si Detaliile de Executie – va cuprinde proiectarea procesului tehnologic si a


constructiilor, instalatiilor si echipamentelor aferente obiectelor tehnologice de pe fluxul noilor obiecte si
ale obiectelor reabilitate. Totodata, se vor implementa toate masurile necesare (inclusiv lucrari
temporare) pentru mentinerea in functiune sistemului de alimentare cu apa existent pe toata durata
realizarii lucrarilor.

Ofertantul declarat castigator va realiza urmatoarele documentatii si activitati:

▪ întocmire proiect tehnic


▪ intocmire documentații necesare pentru obținerea acordurilor, avizelor si autorizațiilor aferente
obiectivului de investiții
▪ asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata perioada de executie a lucrarilor

Elaborarea proiectului si a documentatiei tehnice se va face avand in vedere continutul cadru stabilit
prin HOTĂRÂREA nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri
publice.

Proiectul pentru obtinerea autorizatiei de construire va fi intocmit in conformitate cu prevederile Legii


nr. 50/1991 – republicata cu modificarile si completarile ulterioare si a Ordinului M.D.R.L. nr. 839/2009
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii
lucrarilor de constructii – in 3 (trei) exemplare originale.

Proiectul tehnic si detaliile de executie se vor prezenta in 4 (patru) exemplare tiparite + 1 (un)
exemplar pe CD/DVD, cuprinzand parti scrise format pdf, parti desenate format pdf si dwg.

Proiectul pentru obtinerea autorizatiei de construire va fi intocmit in conformitate cu prevederile Legii


nr. 50/1991 – republicata cu modificarile si completarile ulterioare si a Ordinului M.D.R.L. nr. 839/2009
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii
lucrarilor de constructii – in 3 (trei) exemplare originale.

Conditii privind prestarea serviciilor de proiectare care vor fi indeplinite de catre ofertanti:

▪ Intocmirea proiectului tehnic si a detaliilor de executie, a caietelor de sarcini pe specialitati, a


intocmiri listelor de cantitati la faza PT, a programului de control al calitatii lucrarilor, a documentatiilor
pentru obtinerea avizelor, acordurilor si documentatatiei tehnice pentru obtinerea autorizatiei de
construire.
▪ Activitatile vor incepe dupa semnarea contractului, constituirea garantiei de buna executie si
predarea, respectiv preluarea, in conformitate cu prevederile contractuale.
▪ Documentatia de proiectare va fi elaborata in conformitate cu prevederile din Studiu de
Fezabilitate aprobat de Entitatea Contractanta si care face parte integranta din prezentul caiet de sarcini,
precum si cu respectarea prevederilor din legislatia in vigoare.
▪ Proiectul Antreprenorului va fi verificat în conformitate cu Legile în vigoare de către un specialist
verificator de proiecte atestat. Verificarea Tehnica a Proiectului de catre un Verificator Autorizat in
conformitate cu prevederile legale cade in sarcina Antreprenorului.,
▪ Acordarea de asistenta tehnica, din partea proiectantului, pe toata durata executiei lucrarilor.

Caiet de sarcini – formular cadru Pagina 5 / 22


Documentatia tehnica – D.T. va cuprinde:

▪ Documentatia tehnica – DT este documentatia tehnico-economica distincta care sta la baza


emiterii autorizatiei de construire si prin care se stabilesc principalele coordonate privind incadrarea in
indicii urbanistici aprobati, amplasarea constructiilor si relatiilor acestora cu vecinatatile, schemele si
fluxurile functionale, compozitia spatiala, structura de rezistenta, expresia de arhitectura, dotarea si
echiparea constructiilor, inclusiv solutiile de asigurare, bransare si racordare acestora la infrastructura
edilitara urbana necesara, dupa caz.
▪ Autorizatie de construire se va emite pentru executarea lucrarilor de baza si Autorizatie de
construire temporara se va emite pentru organizarea de santier in vederea executarii lucrarilor.
▪ In functie de scopul solicitarii, documentatia tehnica – D.T. poate fi:
 documentatia tehnica – D.T. (D.T.A.C+D.T.O.E) pentru autorizarea executarii lucrarilor de
construire, inclusiv pentru lucrarile aferente organizarii executarii lucrarilor;
 documentatia tehnica – D.T. (D.T.A.D+D.T.O.E) pentru autorizarea executarii lucrarilor de
desfintare a lucrarilor/constructiilor, inclusiv pentru autorizarea lucrarile aferente organizarii executarii
lucrarilor.
▪ Documentatia tehnica – D.T. va fi alcatuita din piese scrise si piese desenate si completata cu
elementele de identificare si datele tehnice si va respecta urmatoarele conditii:
 Se va elabora in baza continutului cadru prevazut in anexa 1 la Legea 50/1991 si se va respecta
prevederile legislatiei specifice din domeniul contructiilor si instalatiilor pentru constructii, arhitecturi,
amenajarii teritoriului si urbanismului
 Se va elabora de catre colective tehnice de specialitate si se va semna, in conditiile prevazute de
lege;
 Se va verifica, in conditiile legii, de catre verificatori de proiecte atestati.
▪ Masurile specifice pentru protectia mediului stabilite prin actul administrativ al Entitatii
competente pentru protectia mediului, precum si cerintele din avizele si acordurile emise vor fi avute in
vedere la elaborarea documentatiei tehnice – D.T. si nu vor fi modificate prin procedura de autorizare ori
prin autorizatia de construire.

Avize si acorduri necesare in procedura de autorizare:

1. Avize si acorduri ale furnizorilor/administratorilor de utilitati urbane

In vederea constiturii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii se vor obtine
avizele/ acordurile furnizorilor/ administratorilor de utilitati urbane (alimentare cu apa, canalizare,
electricitate, gaze, termoficare, telecomunicatii, salubritate, transport urban - inclusiv solutiile de
asigurare, bransare si racordare a acestora la infrastructura edilitara, dupa caz) stabilite prin certificatul
de urbanism, inclusiv prin restrictiile impuse pentru siguranta functionarii retelelor de transport energetic
sau tehnologic din zona de amplasament, dupa caz.

Avizele si acordurile mai sus prevazute se vor exprima in temeiul unor documentatii elaborate in
conformitate cu cerintele avizatorilor in baza datelor extrase din documentatia tehnica – D.T. pentru
autorizarea executarii lucrarilor de constructii.

2. Avize si acorduri ale Entitatilor centrale / serviciilor deconcentrate

Inainte de depunerea documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii la Entitatile


administratiei publice competente se vor obtine avizele/ acordurile Entitatilor centrale ori a serviciilor
deconcentrate ale acestora, dupa caz, potrivit cerintelor stabilite in certificatul de urbanism, in functie de
caracteristicile urbanistice ale amplasamentului si de natura investitiei, pentru urmatoarele domenii
principale:

 Asigurarea si racordarea/bransarea la infrastructura edilitara, in conditiile impuse de


caracteristicile si amplasamentul retelelor de distributie/ transport energetic in zona de
amplasament;
 Racordarea la reteaua cailor de comunicatii;
 Securitatea la incedii, protectia civila si protectia sanatatii populatiei;
 Cerintele specifice unor zone cu restrictii stabilite prin reglementari speciale.

Avizele / acordurile mai sus prevazute se vor emite in temeiul unor documentatii eleborate de
proiectant in conformitate cu cerintele avizatorilor – potrivit reglementarilor in vigoare.
Caiet de sarcini – formular cadru Pagina 6 / 22
Avizele / acordurile seviciilor deconcentrate ale Entitatilor centrale privind securitatea la incendiu,
protectia civila si protecta sanatatii populatiei sunt obligatorii si se solicita, dupa caz, conform legislatiei
specifice in vigoare.

La depunerea documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor se vor respecta:

▪ Odata cu autorizatia de construire / desfiintare se solicita si autorizarea organizarii executarii


lucrarilor. Ofertantul va prezenta pe langa documentatia tehnica D.T. pentru autorizarea executarii
lucrarilor de baza (D.T.A.C) si documentatia tehnica D.T. pentru autorizarea executarii lucrarilor de baza
(D.T.O.E) – piese scrise si desenate, intocmite in baza prevederilor anexei nr. 1 la Legea 50/1991 si
HOTĂRÂREA nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri
publice, impreuna cu avizele specifice aferente (aviz circulatie, aviz pentru ocuparea temporara a
domeniului public, aviz sanitar, aviz/contract cu societatea de salubritate si altele asemenea, dupa caz),
in doua exemplare.

Continutul si elaborarea documentatiilor tehnice necesare in procedura de autorizare

Intocmirea Documentatiei tehnice – DT (DTAC)

▪ Documentatia tehnica – DT (DTAC si DTOE aferenta), care este parte componenta a


documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii se intocmeste potrivit continutului
cadru prevazut in HOTĂRÂREA nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-
cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din
fonduri publice si anexa nr. 1 la Legea 50/1991, in conformitate cu prevederile art. 7 alin. 12 din Lege.
▪ In conformitate cu prevederile anexei nr. 1 din Legea nr. 50/1991, in mod obligatoriu, fiecare
plansa a documentatiei tehnice – DT va avea in partea din dreapta jos un cartus care va contine
informatiile minime necesare pentru identificarea beneficiarului/investitorului, proiectantului – persoana
fizica sau juridica, titlul proiectului si al plansei, numarul proiectului si al plansei, data elaborarii, numele,
calitatea si semnatura elaboratorilor si ale sefului de proiect. Modelul orientativ al cartusului este cel
prezentat in anexa 1 la Legea nr. 50 /1991.

Competente de elaborare a documentatiilor tehnice – DT

▪ DT si proiectele tehnice – PT, care dezvolta documentatiile tehnice – DT, se elaboreaza de


colective tehnice de specialitate. Dreptul de promovare a documentatiilor, in vederea avizarii/autorizarii se
poate face numai sub semnatura unor cadre tehnice cu pregatire superioara care au absolvit – cu
diploma recunoscuta de statul roman – institutii de invatamant superior de specialitate in domeniul
arhitecturii, constructiilor si instalatiilor pentru constructii, care au drept de semnatura potrivit nivelelor de
competenta. Semnarea documentatiilor angajeaza raspunderea acestora in conditiile legii;
▪ Este interzisa semnarea proiectelor tehnice – PT pentru executarea lucrarilor, precum si a
documentatiilor tehnice DT de catre persoane care nu indeplinesc cerintele legale prevazute, respectiv
care nu au absolvit institutii de invatamant superior de specialitate in domeniul arhitecturii si
constructiilor/instalatiilor pentru constructii, ori care nu au drept de semnatura in conditiile legii, sub
sanctiunea legii penale, in conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. 1 lit c) din legea 50/1991.
▪ Potrivit prevederilor legale in vigoare privind calitatea in constructii, documentatiile tehnice – DT,
precum si proiectele tehnice – PT care dezvolta documentatiile tehnice –DT, in conditiile legii, se verifica
pentru cerintele de calitate de catre specialisti verificatori de proiecte atestati. Solicitantul autorizatiei de
construire/desfiintare are obligatia de a face dovada efectuarii verificarii documentatiei tehnice - DT
prezentate pentru autorizare.

Obligatiile esentiale ale proiectantului

In temeiul contractului incheiat cu beneficiarul, pentru asigurarea calitatii documentatiei tehnice – DT


(DTAC), inclusiv a proiectului tehnic – PT, proiectantul are, potrivit legii, urmatoarele obligatii:
▪ asigurarea calitatii documentatiei tehnice – DT pentru autorizarea executarii lucrarilor de
constructii, respectiv a proiectului tehnic – PT, corespunzator cerintelor de calitate, prin respectarea
legislatiei privind calitatea in constructii si a reglementarilor tehnice in vigoare;
▪ prezentarea documentatiei tehnice – DT elaborate spre verificare, in conditiile legii, de catre
specialistii verificatori de proiecte atestati, precum si solutionarea neconformitatilor ori a neconcordantelor
semnalate;

Caiet de sarcini – formular cadru Pagina 7 / 22


▪ atentionarea beneficiarului cu privire la exigentele urbanistice carora trebuie sa li se subordoneze
realizarea obiectivului de investitii, in raport cu reglementarile urbanistice legal aprobate, sau, dupa caz,
cu privire la incompatibilitatile tehnice sau urbanistice pe care acesta le genereaza in zona de
amplasament. Pe durata executiei, proiectantul raspunde cu privire la celelalte obligatii pe care le are in
conformitate cu legislatia in vigoare privind calitatea in constructii.
▪ este obligatorie precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiei;
▪ se va urmari asigurarea prin proiecte si detalii de executie a nivelului de calitate corespunzator
cerintelor esentiale, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;
▪ elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia lucrarilor, exploatarea,
intretinerea si reparatiile, precum si, dupa caz, a proiectelor de urmarire privind comportarea in timp a
constructiilor;
▪ stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinate pentru lucrarile aferente cerintelor
esentiale si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;
▪ stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului, la
constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale, precum si
urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de catre specialisti verificatori
de proiecte atestati, la cererea investitorului;
▪ participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor executate, precum si
intocmirea referatului proiectantului la terminarea lucrarilor.

4.2 Execuţia lucrărilor de construcție şi punerea în funcţiune pentru:


„Facilitati noi de captare si de tratare a apei, aductiune si reabilitarea facilitatilor de inmagazinare
existente in municipiul Onesti” pentru care s-au propus urmatoarele lucrari:

Obiect 1 – Captare apă brută de suprafață și stație tratare


Sub-Obiect 1.1 – Captare apă brută prin criburi
Sub – subobiect 1.1.1 – Criburi de fund cu casetă de protecție împotriva viiturilor
Sub – subobiect 1.1.2 – Conductă de aducțiune apă brută de la criburi către stația de pompare
Sub – subobiect 1.1.3 – Zonă de protecție și de siguranță priză de apă

Sub-Obiect 1.2 – Cladire pre-tratare


Sub – subobiect 1.2.1 – Clădirea stației de pre-tratare
Sub – subobiect 1.2.2 – Stație de pompare apă brută
Sub – subobiect 1.2.3 – Statie de spălare cu aer comprimat a criburilor
Sub – subobiect 1.2.4 – Filtre de nisip cu spălare continuă
Sub – subobiect 1.2.5 – Statie de coagulare

Sub-Obiect 1.3 – Cladire tratare


Sub – subobiect 1.3.1 – Clădirea stației de tratare
Sub – subobiect 1.3.2 – Stație de punere sub presiune apă filtrată și filtre pre-filtrare UF si rezervor
tampon apa pre-filtrata pe filtrele de nisip cu spalare continua
Sub – subobiect 1.3.3 – Statie de ultra-filtrare
Sub – subobiect 1.3.4 – Statie de spălare cu apă, aer și chimicale a statiei UF
Sub – subobiect 1.3.5 – Stație de punere sub presiune apă ultra-filtrată catre statia de osmoza
inversa, rezervor tampon apa ultra-filtrata si pompe de transfer apa ultra-filtrata catre
rezervoarele de apa potabila
Sub – subobiect 1.3.6 – Statie de osmoza inversa

Caiet de sarcini – formular cadru Pagina 8 / 22


Sub – subobiect 1.3.7 – Statie de conditionare chimica pentru osmoza inversa
Sub – subobiect 1.3.8 – Statie dezinfectie finala (producere si dozare hipoclorit)
Sub – subobiect 1.3.9 – Laborator
Sub – subobiect 1.3.10 – Camera dispecer

Sub-obiect 1.4 – Rezervoare si stație de pompare apă tratata


Sub – subobiect 1.4.1 – Rezervoare apa tratata
Sub – subobiect 1.4.2 – Statie de pompare apa tratata

Sub-obiect 1.5 – Atelier mecanic

Sub-obiect 1.6 – Post de transformare si alimentare cu energie electrica


Sub – subobiect 1.6.1 – Post de transformare
Sub – subobiect 1.6.2 – Racord la reteaua furnizorului de energie electrica
Sub – subobiect 1.6.3 – Grup generator

Sub-obiect 1.7 – Retele tehnologice incinta


Sub – subobiect 1.7.1 – Conducta apa filtrata de la Cladire pre-tratare la Cladire tratare
Sub – subobiect 1.7.2 – Conducta apa tratata de la Cladire tratare la Rezervoare apa potabila
Sub – subobiect 1.7.3 – Conducta evacuare apa tehnologica din incinta la gura de descarcare in
raul Trotus
Sub – subobiect 1.7.4 – Retea canalizare menajera si pluviala
Sub – subobiect 1.7.5 – Retea interioara apa potabila si hidrofor

Sub-obiect 1.8 – Amenajari exterioare


Sub – subobiect 1.8.1 – Drumuri, alei, platforme
Sub – subobiect 1.8.2 – Peisagistica
Sub – subobiect 1.8.3 – Imprejmuiri si porti
Sub – subobiect 1.8.4 – Amenajare zonă de protecție și de siguranță amplasament statie de tratare

Sub – subobiect 1.8.5 – Iluminat exterior


Sub – subobiect 1.8.6 – Instalatie de legare la pamant
Sub – subobiect 1.8.7 – Instalație de paratrasnet
Sub – subobiect 1.8.8 – Sistem antiefracție și monitorizare video

Sub – obiect 1.9 – Sistem SCADA inclusiv dispecer local, ICA (inclusiv pentru GA Cuciur, statii de
pompare si puncte de monitorizare din reteaua de distributie)

Caiet de sarcini – formular cadru Pagina 9 / 22


Obiect 2 – Conductă de aducțiune apă potabilă de la stația de tratare apă de suprafață până la
punctul de conexiune cu sistemul de distribuție

Obiect 3 – Gospodăria de apă Cuciur


Sub-obiect 3.1 – Rezervor înmagazinare apă potabilă - reabilitare
Sub-obiect 3.2 – Cladire statie de clorinare noua
Sub-obiect 3.3 – Instalatie statie de clorinare noua
Sub-obiect 3.4 – Grup generator
Sub–obiect 3.5 – Rețele tehnologice incinta gospodărie de apă

Obiect 4 – Echipamente deservire statie de tratare apa de suprafata si gospodarie de apa (GA)
Cuciur

Instruirea personalului operatorului si intocmirea Manualelor de Operare si Intretinere.


Intocmirea desenelor post executie si a Cartii Constructiei.
O perioada de 3 luni de testare si punere in functiune, incepand cu terminarea lucrarilor de executie.
Perioada de garanție este de 3 ani. Pe toata durata perioadei de garantie, Antreprenorul va avea in
vedere mentinerea de personal cu prezenta continua, care sa monitorizeze performantele operationale
ale lucrarilor executate, pentru verificarea respectarii plafoanelor maxime din garantiile privind costurile
de operare, asigurand instruire si asistenta operationala pentru personalul Beneficiarului.
Obiectul contractului ce rezulta din aceasta procedura este proiectarea si executia tuturor lucrarilor
incluse in Specificatii si Piesele Desenate din CS si includ:
I. toate activitatile de proiectare si asistenta din partea proiectantului, specifice prezentului contract
II. achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor
echipamentelor necesare pentru executia lucrarilor;
III. orice activitate sau lucrare provizorie necesara pentru preg5tirea santierului, sau orice autorizatie
necesara Antreprenorului de la Entitatile competente pentru executarea lucrarior si realizarea activitatilor
si lucrarilor temporare;
IV. transportul la santier a oricaror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru, a oricarui
mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrarilor;
V. orice testare si testele relevante, asa cum sunt aceste testari si teste solicitate prin legislatia si
reglementarile in domeniul sistemului de asigurare a calitatii in constructii;
VI. orice consumabile necesare pentru executia lucrarilor si realizarea testarilor;
VII. intretinerea normala si extraordinara a lucrarilor pana la predarea acestora catre Entitatea
Contractanta;
VIII. activitati si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional,
IX. demontarea si indepartarea oricaror lucrari sau activitati provizorii;
X. pregatirea oricarei documentatii necesare Antreprenorului pentru executia lucrarilor,
documentatie care include dar nu se limiteaza la:
a. Proiect tehnic si detalii de executie
b. Avize, acorduri, autorizatii
c. Grafice generale de realizare a investitiei publice, (fizice si valarice);
d. Planul calitatii pentru executie;
e. Planul de control al calitatii;
f. Certificarile si rezultatele testelor materialelor
XI. Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnica a constructiei, inclusiv planuri post-
executie si documentarea instructiunilor de exploatare
XII. Testare si punere in functiune
XIII. Monitorizarea functionarii si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe
parcursul Perioadei de garantie/ Notificare a Defectelor, atunci cand este necesar
XIV. Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de garantie de 36 luni/ 1095 zile

Cerintele specifice ale lucrarilor sunt prezentate in Volumul II Capitol 1 Specificatii.


Caiet de sarcini – formular cadru Pagina 10 / 22
Termenii si conditiile contractului includ si o garantie pentru executia lucrarilor de 3 ani.

5. Rezumatul informatiiior si cerintelor tehnice

5.1 Amplasare/Localizare
Municipiul Oneşti (in trecut Gheorghe Gheorghiu Dej) este situat în partea de sud a judeţului Bacău,
la 260 45′ longitudine estică şi la 460 15′ latitudine nordică.

Este situat la confluența râurilor Trotuș, Cașin, Oituz și are o suprafață de 90,17 kmp.

Este traversat de drumul european E574 și de drumurile naționale DN11A și DN12A ce fac legătura
cu Bucureștiul, cu nordul țării și cu Transilvania. Pe cale feroviară legăturile naționale și internaționale se
realizează prin rețeaua CFR.

Antreprenorul nu va folosi Santierul pentru nici un alt scop care nu este prevazut in contract.

Organizarea de santier se va proiecta, analiza si executa de catre Antreprenor, in conformitate cu


experienta si tehnologia proprie, pentru fiecare locatie in parte. Organizarea de santier va cuprinde, dar
nu se va limita al acestea, urmatoarele; spatii pentru depozitare, spatii de lucru; zona de amplasare a
birourilor, vestiare, drumuri acces, parcare, birou, sala de sedinte.

Antreprenorul va realiza racordul la utilitati, acolo unde este cazul, in vederea desfasurarii activitatilor
pe santier. Organizarea de santier va fi indepartata la terminarea lucrarilor. Antreprenorul va fi
responsabil pentru ingrijirea si mentinerea in conditii de functionare a organizarii de santier.

Antreprenorul este obligat sa asigure o structura de organizare care cuprinde personal calificat, cu
experienta si suficient din punct de vedere numeric, pentru a asigura respectarea riguroasa a programului
de constructii si prevederilor contractului.

Terenurile afectate de lucrarile prevazute in aceasta documentatie sunt in proprietatea Consiliului


Local si se afla in administrarea Operatorului Regional, SC RAJA SA Constanta.

5.2 Date de intrare utilizate de Antreprenor in executia lucrarilor


Toate lucrarile precizate in Specificatii si in Piese Desenate.

Pentru lucrarile care vor fi executate in cadrul contractului au fost obtinute urmatoarele avize si
autorizatii:

AVIZE si ACORDURI stabilite prin C.U. Nr.38/13.03.2019


Emis de Primaria Municipiului Onesti
NR. AVIZE SOLICITATE IN CU Nr. Inreg.Avizator
1 RAJA S.A 19/38659/1508/10.05.2019
2 DELGAZ GRID - Energie electrica 1002187014/24.05.2019

3 DELGAZ GRID - Gaze naturale 211662646/27.05.2019

4 ROMPREST AV00248ONE_10.04.2019
5 TERMON 60/11.04.2019
6 Telekom 258/15.05.2019
7 IGPR Politia Bacau-Biroul Rutier pt.DTOE A/510587/08.05.2019
- 25256/22.04.2019- subtraversari
8 Comp. Tehnic Investitii - Primaria Onesti
- 22800/16.04.2019-proiect
9 Aviz administrator de drum D.P.P. 2615/15.04.2019
10 CHIMCOMPLEX SA IC 357/10.05.2019
11 TERMOELECTRICA SA 3/17.04.2019
12 ORANGE ROMANIA SA 41452087/2899/1345/23.04.2019
13 CONPET SA

Caiet de sarcini – formular cadru Pagina 11 / 22


20911/29.05.2019

14 TRANSELECTRICA SA 5884/19.04.2019
15 TRANSGAZ SA 26707/761/08.05.2019
16 BARLINEK S.A. 761/22.05.2019

17 SNCFR Galati 175/03.06.2019

18 Aviz administrator de cale ferata industriala 761/22.05.2019

19 A.N.A.R.- A.B.A. Siret 111/15.05.2019


Agentia Nationala pentru Arii Naturale
20 3371/09.05.2019
Protejate
21 Statul Major General DT-3112/24.04.2019
22 ISU Bacau 1805309/19.04.2019
23 D.S.P.Bacau 458/07.05.2019

24 Directia jud.pt.Cultura, Culte si patrimoniu 909/06.06.2019

5.3 Rezultate ce trebuie obtinute de Antreprenor

Rezultatele finale ale Contractului cuprind:

Proiectul tehnic si detaliile de executie ce vor fi furnizate, pentru fiecare sector de lucrari definit in
aceasta sectiune, in scopul verificarii si aprobarii trebuie sa includa, fara a se limita, insa la urmatoarele:

▪ Diagrame flux tehnologic;


▪ Sistemul de control si specificatiile operationale de control;
▪ Planurile generale, dimensiunile, precum si detaliile de amplasament;
▪ Informatille de baza privind siguranta in executia lucrarilor;
▪ Calcule pentru dimensionarea echipamentelor;
▪ Scheme electrice monofilare;
▪ Calcule electrice de sistem, cum ar fi dimensionare cablu, nivele de eroare si protectie;
▪ Detalii cu privire la elemente ale statiei, inclusiv echipamente mecanice si electrice, schema
tehnologica a statiei, detalii cu privire Ia pozarea conductelor, diametre, directia de curgere, cote radier,
acoperirea de beton;
▪ Calcule hidraulice pentru echipamente;
▪ Calcule hidraulice pentru statii de pompare;
▪ Detalii cu privire la modificarile aduse caminelor de vizitare existente si racordurilor si sistemul de
canalizare existent, daca este cazul;
▪ Inventarierea camerelor/caminelor de vizitare, configuratia schematica pentru fiecare camin si
camera de vizitare oferind detalii cu privire la pozarea conductei, diametre, directia de curgere, cote
radier, precum si acoperire de beton;
▪ Criteriile de proiectare si metodologia referitoare la realizarea elementelor structurale si modul in
care detaliile de fundare sunt in conformitate cu studiul geotehnic;
▪ Detalii ale statiilor de pompare, inclusiv echipament mecanic si electric;
▪ Detalii cu privire la constructia de drumuri si refacere carosabil;
▪ Detalii privind cladirile existente, inclusiv a echipamentelor si instalatiilor;
Toate informatiile existente in documentatia de atribuire (desene, studii anterioare, etc) sunt pentru
informarea ofertantilor si indica numai proiectul de conceptie propus. Antreprenorul va pregati
proiectul necesar, inclusiv calculele si detaliile de executie, manualele de operare.

Proiectul Antreprenorului va cuprinde (fara a se limita la):

▪ Proiectul pentru proces tehnologic insotit de breviar de calcule tehnologice, detaliat pe fiecare
obiect, cu respectarea cerintelor caietelor de sarcini si a Iegislatiei in vigoare, cu asigurarea parametrilor
ceruti prin caietul de sarcini si cu respectarea intocmai a ofertei tehnice in ceea ce priveste
Caiet de sarcini – formular cadru Pagina 12 / 22
echipamentele ofertate, respectiv costurile de operare si intretinere asumate prin oferta Ia semnarea
contractului de lucrari.
▪ Calculul hidraulic si tehnologic al instalatiilor propuse. Antreprenorul are obligatia ca la faza de
detalii de executie sa efectueze toate investigatiile, studiile, releveele necesare pentru a se asigura de
viabilitatea informatiilor considerate Ia intocmirea specificatiilor tehnice pentru determinarea
caracteristicilor finale ale echipamentelor si retelelor (curba caracteristica a instalatiei/retelei), in acest
sens se va baza pe informatiile cu privire la retele (pierderi de sarcina, materiale, consumatori si altele)
obtinute de Ia Beneficiar/Angajator si va propune achizitionarea si instalarea instalatiilor si a conductelor
avand caracteristicile conform acestor investigatii.
▪ Studii de teren topografice si geotehnice si de oricare natura impun prevederile legale, aferente
tuturor lucrarilor propuse, pentru intocmirea unor proiecte detalii de executie care sa corespunda
exigentelor de calitate impuse de legislatia de proiectare si constructie in vigoare.
▪ Proiectul la nivel detalii de executie pentru toate obiectele componente lucrarilor: detaliile de
executie pentru structuri de beton armat / metalice / etc. (inclusiv breviare de calcul structurale / memorii
tehnice, cu detaliere incarcari, grupari de incarcari, ipoteze de calcul, dimensionare si verificare a tuturor
elementelor structurale, calculul armaturilor, diagrame de eforturi, etc), instalatii hidraulice (inclusiv
breviare de calcul hidraulice / memorii tehnice), instalatii mecanice, instalatii electrice si automatizari (Cu
breviare de calcul / memorii tehnice pe specialitati, etc.), proiectul de organizare de santier, documentatia
tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire, precum si orice alte documentatii necesare pentru
obtinerea tuturor avizelor si acordurilor.
▪ Orice alt proiect sau investigatie care este necesara pentru finalizarea lucrarilor.
Documentele Antreprenorului vor fi elaborate intr-un format acceptat de catre Supervizor.

Antreprenorul va elabora un program de inaintare a documentelor, pentru fiecare sector de lucrari,


catre Supervizor, in termen de 20 de zile lucratoare de Ia Data de Incepere a Lucrarilor. Respectivul
program, va cuprinde documentatia contractuala relevanta, precum si datele de transmitere planificate.
Acest program va indica care sunt documentele care vor fi depuse in vederea verificarii si aprobarii sau
numai pentru aprobare.

Proiectul tehnic va cuprinde inclusiv toate elementele necesare Beneficiarului pentru includerea in
sistemul GIS.

Antreprenorul are obligatia sa revizuiasca documentatia de proiectare ori de cate ori apar modificari
pe parcusul desfasurarii lucrarilor.

Antreprenorul va dimensiona echipamentele tinind cont de instalatiile existente, de sistemul de


legatura propus (reabilitat sau inlocuit conform cerintelor caietului de sarcini).

Antreprenorul desemnat, in calitate de proiectant general, va avea in vedere si conformarea cu


prevederile legii 307/2007, unde se prevede ca proiectantul este obligat:
▪ Sa elaboreze scenarii de securitate Ia incendiu si sa evalueze riscurile la incendiu;
▪ Sa cuprinda in documentatii masurile de aparare impotriva incendiilor si echipamente de protectie
specifice;
▪ Sa asigure asigure asistenta tehnica necesara pentru realizarea masurilor de aparare impotriva
incendiilor.

Toate lucrarile pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini


(Volumul II);

Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzator si procedurile privind gestionarea deseurilor


respectate in totalitate. Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate pentru planificarea
executiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea lucrarilor, asa cum sunt acestea indicate la
paragraful de mai jos;

Perimetrul santierului de lucru eliberat si curatat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de
Antreprenor pe perioada executiei lucrarilor.

Antreprenorul trebuie sa furnizeze Entitatii Contractante toate documentatiile solicitate, inclusiv


partea din cartea tehnica a constructiei (Sectiunea B), planuri post-executie inainte de semnarea
procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Caiet de sarcini – formular cadru Pagina 13 / 22


5.4 Personalul Antreprenorului
In termen de 14 zile de Ia inceperea Lucrarilor, Antreprenorul va transmite Supervizorului detaliile cu
privire la Reprezentantul Antreprenorului si restul personalului-cheie, inclusiv fisele de post aferente
pozitiilor ocupate, adresele, numerele de telefon disponibile 24 de ore din 24 precum si numerele de fax
aferente. Supervizorul va fi notificat fara intarziere cu privire la orice modificare a detaliilor furnizate.

Personalul propus de Antreprenor pentru rolul de Reprezentantul Antreprenorului trebuie sa


cunoasca limba romana Ia un nivel de cel putin C1, In conformitate cu „Cadrul European Comun de
Referinfa pentru Limbi".

Personalul Antreprenorului care desfasoara activitati pe santier trebuie sa aplice toate regulamentele
generale si specifice precum si orice alte reguli, regulamente, ghiduri si practici pertinente comunicate de
Entitatea Contractanta.

Personalul Antreprenorului care opereaza pe santier trebuie sa fie usor de recunoscut si este obligat
sa poarte haine cu sigla Antreprenorului.

Personalul Antreprenorului care intra pe santier trebuie sa fie autorizat In prealabil. lntrarea si iesirea
pe santier sunt permise numai in timpul zilelor si orelor de lucru.

5.5 Modificari tehnice


Antreprenorul executa lucrarile descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Caietul de sarcini.
De regula si din principiu, pe perioada executiei lucrarilor nu este permisa nicio modificare tehnica
(modificare sau adaugare) a documentatiei de proiectare. Modificarile vor fi realizate numai cu acordul
Entitatii Contractante si numai in cazul in care nu sunt substantiale, in conformitate cu prevederile art.221
din Legea nr.98/2016 respectiv art.2.35 din Legea nr.99/2016.

5.6 Informatii referitoare la echipamente puse la dispozitie de Entitatea Contractanta


Nu este cazul.

6. Managementul calitatii si managementul documentelor


Planul de management al calitatii si management al documentelor este descris in detaliu Volumul II
Capitol 1- Specificatii, Sectiunea 1: Cadru General; Partea 2: Cerinte Generale punctul 5.

7. Cerinte specifice de managementul Contractului

7.1 Gestionarea relatiei dintre Entitatea Contractanta si Antreprenor


Gestionarea relatiei intre Entitatea Contractanta si Antreprenor este descrisa in detaliu in Volumul II
Capitol 1- Specificatii, Sectiunea 1: Cadru General; Partea 1- Cerinte specifice Proiectului si Partea 2:
Cerinte Generale.
Entitatea Contractanta va nominaliza o persoana ce va comunica cu Antreprenorul pe perioada
derularii Contractului.
Acesta lucreaza independent si reprezinta Entitatea Contractanta In legatura cu aspectele tehnice ale
Contractului.
Activitatile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului lnspectoratului
de Stat in Constructii, care va efectua inspectii la fata locului asupra lucrarilor si a documentelor
relevante.

7.2 Planificarea activitatilor In cadrul Contractului.


In conformitate cu cerintele contractuale, Antreprenorul va prezenta Supervizorului un program, in
intervalul de timp specificat in Contract. Acest grafic, intocmit conform Conditiilor Generale ale
Contractului, clauza 17.2, programul, va indica clar urmatoarele:
1. etapele proiectării (investigații pe teren, etape de proiectare, verificare, transmitere spre aprobare a
proiectului etc.);

Caiet de sarcini – formular cadru Pagina 14 / 22


2. principalele faze ce alcătuiesc executarea Contractului (achiziții, construcții, inspecții, testare, avize
și autorizații, recepții);
3. obiectele de construcții din care sunt alcătuite Lucrările;
4. categoriile de lucrări sau stadiile fizice care alcătuiesc Lucrările;
5. sectoarele de lucru sau locul în care se vor pune în operă activitățile de construcții;
6. Subcontractanții, în cazul în care unele părți din Contract sunt realizate cu Subcontractanți.
(b) Activitățile vor avea alocate:
1. resurse necesare proiectării (numărul și specialitățile proiectanților, verificatori autorizați, utilaje,
aparate și softuri specifice etc.);
2. resurse necesare execuției lucrărilor (principalele Materiale ce se vor pune în operă, manoperă -
numărul și meseriile de muncitori, Utilaje), în concordanță cu necesarul și disponibilul acestora;
3. cantitățile de lucrări conform proiectului tehnic;
4. costurile estimate în concordanță cu Oferta;
5. productivitățile estimate.
(c) Durata activităților va fi exprimată în zile, luând în considerare:
1. cantitatea de lucrare,
2. dimensiunea frontului de lucru,
3. numărul de resurse umane și Utilaje,
4. productivitatea resurselor.
(d) Nivelul de detaliu al activităților va fi ales astfel încât durata acestora să nu fie mai mare de 30 de
zile calendaristice.
(e) Succesiunea activităților va fi stabilită luând în considerare metodologia de lucru propusă de
Antreprenor, tehnologiile de execuție din Cerințele Beneficiarului (dacă există) și constrângerile de natură
organizatorică. Relațiile de condiționare dintre activități vor fi de tip început-început, sfârșit-început și
sfârșit-sfârșit.
(f) Graficul rețea va fi alcătuit astfel încât să nu existe decât o singură activitate fără predecesor și o
singură activitate fără succesor, cu excepția activităților care desemnează puncte de referință sau a
activităților la care nu se poate stabili (justificat prin raportul descriptiv) o relație de condiționare.
(g) Drumul critic va fi evidențiat și va corespunde cu succesiunea de activități a cărei durată maximă
este Durata de Execuție.
Până la finalizarea proiectului tehnic, activitățile și resursele aferente execuției Lucrărilor vor fi prezentate
la un nivel de detaliu adaptat. După finalizarea proiectului tehnic, aceste activități și resurse vor fi de
deplin detaliate.

Caiet de sarcini – formular cadru Pagina 15 / 22


Anexa nr. 1 - Grafic general de realizare a investiției
Nr. Etape

Luna 10

Luna 11

Luna 12

Luna 13

Luna 14

Luna 15

Luna 16

Luna 17

Luna 18

Luna 19

Luna 20

Luna 21

Luna 22

Luna 23

Luna 24

Luna 25

Luna 60
Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

Luna 8

Luna 9
crt.

...

...

...

...
1
Semnare contract

2
Mobilizare

3 Program de inaintare
a documentatiilor
4 Activitati de
proiectare
5 Organizare de santier

Lucrari de executie –
6
Reabilitarea si
modernizarea statiei
de epurare din
municipiul Onesti –
inclusiv probe, teste,
punere in functiune
Receptie la
7
terminarea lucrarilor
8 Perioada de garantie

10 Receptie finala

Durata totală 24 luni 36 luni

Punct de referinta

Caiet de sarcini – formular cadru Pagina 16 / 22


7.3 Raportarea in cadrul contractului desfasurarea sedintelor de monitorizare a progresului
activitatilor
1. Antreprenorul va pregati programe de lucru detaliate care vor fi sub forma unor programe
referitoare la metoda drumului critic (CPM) tiparite si in format electronic evidentiind planurile definitive de
executie, indicand interdependenta dintre proiectul constructiei, achizitionarea materialelor si lucrarile de
pe santier, incluzand planificari pentru fabricare, livrare, constructie si montare, de asemenea continand
si ropers pentru impunerea de penalitati (daca este cazul)
2. Planificarile pentru fiecare sectiune majora vor include, dar nu se vor limita la urmatoarele
detalii:
(a) Data comenzii si intervalul de livrare pentru toate materialele si echipamentele importante;
(b) Vor fi indicate urmatoarele repere:
 Datele de incepere si finalizare pentru activitatile tehnice si din teren importante;
 Finalizarea in procent de 95 % a constructiei;
 Data de incepere a lucrarilor din teren;
 Datele de finalizare a etapelor pentru toate lucrarile si portiuni din lucrari, a caror
finalizare secventiala si in etape este specificata de Supervizor;
(c) Once constrangeri artificiale care intarzie inceperea unei activitati vor trebui indicate cu claritate.
Acestea sunt definite similar celor impuse de aspecte precum mans de lucru, nivelarea, utilizarea
instrumentelor de constructie etc.;
(d) In momentul in care planificarea constructiilor releva necesitatea unor livrari ulterioare din partea
Furnizorului, acest lucru ar trebui mentionat in plan;
(e) Vor fi indicate toate activitatile legate de Subantreprenori, de ex. pregatirea documentelor de
ofertare, perioada de of ertare, revizuirea si atribuirea ofertei, mobilizarea, activitatile tehnice si de
constructie.
3. Planificarea proiectului va fi inaintata sere aprobare. In plus, Antreprenorul va pregati
urmatoarele documente pentru a finaliza toate problemele legate de programul sau detaliat de lucru.
(a) Curbe separate de progres care sa indice progresul planificat pentru achizitionarea si
aprovizionarea cu echipamente si materiale, constructia, lucrarile ingineresti;
(b) Necesarul lunar estimat de forta de munca pentru a atinge progresul mai sus mentionat.
4. Antreprenorul va revizui si actualiza documentele cu planificari in mod periodic, eel putin in
urmatoarele momente:
(a) Nu mai tarziu de 30 de zile de la Atribuirea contractului;
(b) Imediat dupa plasarea comenzilor pentru once echipament sau materiale importante;
(c) Cu o luna inainte de inceperea lucrarilor de teren;
(d) In momentul in care evenimente si/sau modificari ale lucrarilor afecteaza programul;
(e) Cand sunt scadente limitele de penalizare.
5. Se va efectua o analiza lunara a programelor de lucru detaliate. Concluziile acestor analize vor fi
cuprinse in raportul lunar de progres care va include minim:
(a) Elemente retrospective esentiale referitoare la once modificare a stadiului din luna precedenta;
(b) Actiuni special adoptate sau planificate care sa corespunda programului;
(c) Perspective pentru viitoare evenimente importante.
6. Vor fi efectuate analize saptamanale pe teren si vor fi evaluate impreuna cu reprezentantul
Supervizorului in timpul sedintelor saptamanale.
7. La rapoartele lunare de progres se vor atasa rapoarte de expeditie a materialelor.
8. Antreprenorul va actualiza programele de lucru conform acestor rapoarte de expeditie.
9. Lucrarile se vor executa in conformitate cu graficul aprobat de Beneficiar, grafic care face parte
integranta din cadrul contractului.

7.4 Testarea tehnica a lucrarilor


Lucrarile ce fac obiectul prezentului Contract si materialele utilizate pentru realizarea acestora sunt
supuse testarii tehnice in timpul si la finalizarea lucrarilor (a se vedea Volumul II, Capitol 1, Sectiunea 6
Teste).

Caiet de sarcini – formular cadru Pagina 17 / 22


8. Subcontractarea
In documentul Conditii Generale de executie lucrari - clauza 7 sunt descrise detaliat conditiile in care
se poate realiza Subcontractarea.

9. Mecanismele de plata in cadrul contractului,


Plățile se vor face din bugetul Proiectului” Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în Municipiul
Onești în perioada 2014-2020”, precum şi din sumele prevăzute a se aloca de la bugetul de stat şi de la
bugetele locale şi din contribuţie proprie a Entităţii contractante.
Plățile vor fi efectuate în baza Certificatelor de Plată emise de Supervizor, conform condițiilor
contractuale, în urma verificării Situațiilor de Lucrări înaintate de Antreprenor.

Entitatea contractantă va plăti sumele certificate de către Supervizor în termen de 30 de zile de la


primirea Certificatului de Plată, în conformitate cu următoarele condiţii:

(a) fără a cauza vreo întârziere în termenul de plată, Entitatea contractantă este îndreptăţită să corecteze
erorile aritmetice din orice Certificat de Plată, notificând imediat Antreprenorul despre orice corecţie
aritmetică aplicată la valoarea Certificatului de Plată emis de către Supervizor;
(b) începând cu ziua a 15-a de la data emiterii Certificatului de Plată de către Supervizor, Antreprenorul
va emite către Entitatea contractantă o factură în valoarea specificată în Certificatul de Plată
corespunzător, după cum poate fi corectată în conformitate cu cele de mai sus. Factura va include o
defalcare a sumelor pe Subcontractanţi în conformitate cu prevederile anexelor privind plata directă a
subcontractelor anexate Contractului. Pentru evitarea oricărui dubiu, în lipsa unei facturi
corespunzătoare, o plată nu va fi considerată ca datorată.

În cazul în care Antreprenorul nu finalizează Lucrările în Durata de Execuţie, Entitatea contractantă,


cu condiţia respectării prevederilor contractuale privind Revendicările Beneficiarului şi fără a afecta alte
remedii prevăzute în Contract, va fi îndreptăţit să perceapă de la Antreprenor, cu titlu de daune-interese
moratorii, penalităţi de întârziere pentru fiecare zi care se scurge între finalul Duratei de Execuţie şi data
efectivă de finalizare a Lucrărilor, menţionată în procesul-verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor
aprobat de Beneficiar sau (în absenţa unei asemenea menţiuni) certificată de către Supervizor. Valoarea
penalităţilor de întârziere pentru fiecare zi de întârziere va fi egală cu Preţul Contractului la semnarea
Contractului împărţit la Durata de Execuţie la semnarea Contractului exprimată în zile. Suma maximă a
penalităţilor de întârziere va fi de 15% din Preţul Contractului la semnarea Contractului.

10. Ipoteze si riscuri

10.1 Ipoteze care pot fi considerate în momentul începerii procedurii de achiziție:


a. conținutul serviciilor solicitate este descris în mod explicit în Caietul de Sarcini;
b. corelația dintre resursele necesare și rezultatele așteptate este realistă;
c. începerea serviciilor se va realiza în perioada preconizată;
d. nu se prevăd schimbări ale cadrului instituțional și legal care să afecteze major implementarea și
desfășurarea în bune condiții a Contractului;
e. toate informațiile relevante și disponibile la nivelul Entității Contractante pentru realizarea
serviciilor vor fi puse la dispoziția Antreprenorului;
f. În pregătirea Ofertei, Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin riscurile și ipotezele descrise în
continuare. În acest sens, la întocmirea ofertei, Ofertantul trebuie să ia în considerare resursele necesare
(de timp, financiare și de orice altă natură), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

10.2 Riscuri identificate la momentul elaborării Caietului de Sarcini și riscuri care pot apărea în
derularea contractului
În tabelul de mai jos sunt prezentate riscurile identificate, modul de alocare a acestora în cadrul
contractului şi măsurile de gestionare a riscurilor identificate.
Sunt excluse riscurile care vor fi prevăzute în contractul dintre părţi şi pentru care există prevederi
contractuale.
Nu sunt considerate riscuri toate condiţiile stipulate în Documentaţia de atribuire, condiţii ce trebuie
îndeplinite de către Antreprenor (ex. asigurarea cu personal, dotare minimală, experienţă relevantă,
sisteme de management etc).

Caiet de sarcini – formular cadru Pagina 18 / 22


Alocare
Nr.
Descrierea riscului Entitatea Gestionarea riscului
crt. Antreprenor
contractantă
1. Riscul de a nu atribui Rigurozitate în procesul de evaluare
contractul de lucrari in a ofertelor (inclusiv solicitarea de
termenul necesar pentru a clarificări) şi justificarea
100% 0%
permite finalizarea corespunzătoare a deciziilor Comisiei
Proiectului in orizontul de de Evaluare.
timpul planificat
2. Riscul ca sumele Management de proiect eficient,
reprezentand contributiile identificarea la timp a problemelor şi
bugetului de stat si al soluţiilor;
bugetelor locale sa nu fie Comunicare permanentă între
puse la dispozitia OR in Entitatea Contractantă și AM POIM.
100% 0%
timp adecvat, generand
presiuni asupra fluxului de
numerar al OR si asupra
graficului de implementare
al investitiilor
3. Intarzieri rezultate din Management de proiect eficient,
stabilirea unor decizii ale identificarea la timp a problemelor şi
OR privind implementarea soluţiilor;
contractului de lucrări Comunicare permanentă între
Entitatea Contractantă, Antreprenor
și Supervizor;
Stabilirea de termene clare pentru
luarea deciziilor şi agrearea acestora
cu factorii de decizie; urmărirea
75% 25%
respectării termenelor stabilite de
comun acord;
Verificarea permanentă a tuturor
infomaţiilor tehnice, legale,
contractuale, financiare;
Identificarea celor mai bune soluţii,
agreate de toate părţile implicate,
pentru deblocarea situaţiilor
problematice sau conflictuale.
4. Probleme/dificultati de Transparenţă; Comunicare adecvată
comunicare între Entitatea 50% 50% între părţile implicate în
Contractantă și Antreprenor implementarea contractului.
5. Posibile divergenţe privind Comunicare adecvată între părțile
soluţiile tehnice aprobate şi contractante; intervenția
50% 50%
modificarea acestora pe Supervizorului, conform
parcursul proiectării responsabilităților contractuale
6. Neexecutarea/executarea Prevederea in contract a pactului
necorespunzatoare a comisoriu, a obligatiei contractantului
obligatiilor contractuale de la plata de daune-interese, precum si
catre Antreprenor; a garantiei de buna executie, asa
incat achizitorul sa isi poata acoperi
50% 50% eventualele pierderi/prejudicii. Pe
perioada executiei acest risc va fi
monitorizat si limitat de managerul de
proiect din partea Entitatii
Contractante, impreuna cu
Supervizorul.
6. Abilitatea Antreprenorului Aceste riscuri sunt acoperite atat
de a respecta graficul de 50% 50% prin penalitatile stabilite prin conditiile
execuție a contractului, contractuale cat si prin garantia de

Caiet de sarcini – formular cadru Pagina 19 / 22


Alocare
Nr.
Descrierea riscului Entitatea Gestionarea riscului
crt. Antreprenor
contractantă
capacitatea acestuia de a buna executie.
depăși eventuale întârzieri In perioada de prefinantare riscul
în fluxul de numerar, contractual va fi gestionat de unitatea
inabilitatea de a mobiliza de implementare proiecte din cadrul
resursele umane şi Entitatii contractante, iar in perioada
materiale necesare în timp de executie (dupa obtinerea
util, inabilitatea de a finantarii) riscul contractual va fi
recupera eventualele gestionat de managerul de contract,
întârzieri cauzate de piedici manager ce va fi desemnat din
interne sau externe compartimentului specializat din
cadrul Entitatii contractante.
Supervizorul va monitoriza în timp
real modul în care Antreprenorul
înţelege să îşi execute obligaţiile
contractuale. În funcţie de gravitatea
situaţiei, Supervizorul va recomanda
Beneficiarului formularea de
revendicări contractuale faţă de
Antreprenor, executarea Garanţie de
Bună Execuţie şi / sau rezilierea
Contractului de către Beneficiar.
7. Neexecutarea la timp a Solicitarea unui grafic de executie
obligatiilor contractuale de care sa fie urmarit, astfel incat acest
catre Antreprenor risc sa fie prevenit din timp.
Prevederea in contract de penalitati,
astfel incat achizitorul sa isi
50% 50% acopere eventualele pierderi
/prejudicii. Pe perioada executiei
acest risc va fi monitorizat si limitat
de managerul de proiect din partea
Entitatii Contractante, impreuna cu
Supervizorul.
8. Majorarea pretului Prevederea in contract a unei clauze
contractului prin cresterea care sa confere posibilitatea ajustarii
valorii elementelor pretului contractului in astfel de
componente ale acestuia, in 50% 50% situatii.
baza unor acte normative
intrate in vigoare ulterior
atribuirii contractului
9. Accidente de muncă Intocmirea de Antreprenor a Planului
de sanatate si securitate in munca,
0% 100% aprobarea acestuia si verificarea
respectarii planului SSM pe tot
parcursul derularii proiectului
10. Forța majoră Prevederea in contract a unor clauze
care sa reglementeze drepturile si
obligatiile partilor intr-o situatie de
forta majora, intinderea acestora,
posibilitatea suspendarii contractului,
50% 50% dar si conditia incetarii acestuia. Pe
perioada executiei acest risc va fi
monitorizat si acoperit de managerul
de proiect din partea Entitatii
Contractante, impreuna cu
Supervizorul.

Caiet de sarcini – formular cadru Pagina 20 / 22


11. Cadrul legal care guverneaza relatia dintre Entitatea Contractant si Antreprenor (inclusiv
in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca)
Pe perioada derularii Contractului, Antreprenorul este responsabil pentru realizarea activitatilor in
conformitate cu documentatia tehnica si implementarea celor mai tune practici, in conformitate cu regulile
si regulamentele existents la nivel national si la nivelul Uniunii Europene.
In realizarea activitatilor sale in cadrul Contractului Antreprenorul trebuie sa aiba in vedere:
I. informatiile aplicabile realizarii lucrarilor in general (astfel cum sunt descrise in acest Caiet de
sarcini, precum si in legislatia aplicabila);
II. regulile aplicabile in mod specific realizarii serviciilor de proiectare;
III. regulile aplicabile in mod specific realizarii de lucrari a caror executie face obiectul Contractului ce
va rezulta din prezenta procedura de atribuire.
Prin depunerea unei Oferte ca raspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se prezuma ca
Antreprenorul, are cunostinte si are in vedere toate si orice reglementari aplicabile si ca le-a luat in
considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.
In cazul in care, pe parcursul derularii Contractului, apar schimbari legislative de natura sa influenteze
activitatea Antreprenorului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Antreprenorul are
obligatia de a informa Entitatea si Supervizorul cu privire la consecintele asupra activitatilor sale ce fac
obiectul Contractului si de a isi adapta activitatea, de la data si in conditiile in care sunt aplicabile.
In cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au lost
modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se considera ca regula respectiva este automat
inlocuita de noile prevederi in vigoare conform Iegii si ca Ofertantul/Antreprenorul are cunostinta de
aceste schimbari si le-a avut in vedere la depunerea Ofertei sale in baza acestui Caiet de sarcini.
Antreprenorul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor activitatilor de proiectare si de executie
a lucrarilor in conditii de maxima securitate si in deplina conformitate cu legislatia aplicabila, precum si cu
respectarea prevederilor referitoare la securitate si sanatate in munca si controlul calitatii cuprinse in
standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in speta.
Antreprenorul va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in situatia in care
au fost in prealabil agreati cu Entitatea Contractanth, urmand sa raspuncla fata de Entitatea Contractanta
pentru orice nerespectare sau omisiune a respectarii oricaror prevederi legate si normative aplicabile.
Entitatea Contractanta nu va fi tinuta responsabila pentru nerespectarea sau omisiunea respectarii de
catre Antreprenor sau de catre subcontractantii acestuia a oricarei prevederi legate sau normative
aplicabile.
12. Responsabilitatile Antreprenorului
Respinsabilitatile Antreprenorului sunt detaliate in Conditii Generale de executie lucrari (Volumul III).

13. Cerinte privind asigurarile solicitate Antreprenorului


Antreprenorul va Incheia si va plati polite de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, asa cum este
mentionat in Contract.

14. Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate


Entitatea Contractanta a avut in vedere la stabilirea criteriului de atribuire atat pretul contractului, cat
si costurile de operare ale investitiei pe ciclul de viata de 25 ani.

1. Punctaj financiar : Pretul ofertei – 50%


Descriere: Componenta financiara. Evaluarea ofertelor, respectiv a propunerilor financiare
prezentate de ofertanți, se va realiza prin luarea în considerare a pretului total (fără TVA).
Algoritm de calcul:
Punctajul P1 aferent factorului de evaluare se acordă astfel:
- Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat;
- Pentru celelalte preturi ofertate, punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P1(n) = (Pret
minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Caiet de sarcini – formular cadru Pagina 21 / 22


2. Componenta tehnica: Planificarea activitatilor si resursele alocate – 30%
Descriere: Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum şi o
planificare adecvată a resurselor umane şi a activităţilor.
Algoritm de calcul: Punctajul P2 aferent factorului de evaluare se acorda conform Anexei la
Fisa de date (“Detalierea factorilor de evaluare”).

3. Punctaj tehnic: Costul operational anual maxim garantat (statie de tratare) – 20%
Descriere: Costul operational total calculat ca si cost operational anual maxim garantat inmultit
cu 25 (stație de tratare), fără TVA
Algoritm de calcul: Punctajul P4 aferent factorului de evaluare se acorda conform Anexei la
Fisa de date (“Detalierea factorilor de evaluare”).

Formula de calcul punctaj total:


Punctaj total = Punctaj factor de evaluare 1 + Punctaj factor de evaluare 2 + Punctaj factor
de evaluare 3 (P = P1 + P2 + P3)

Oferta câștigătoare este oferta clasată pe primul loc (punctaj maxim).


Dacă două sau mai multe oferte clasate pe primul loc obțin același punctaj, Entitatea Contractantă va
desemna câștigător pe acel ofertant care a prezentat prețul cel mai scăzut. Dacă și preturile sunt egale,
Entitatea Contractantă va desemna câștigător pe acel ofertant care a obținut punctajul cel mai mare
pentru Factorul de evaluare 2. Daca punctajele sunt în continuare egale, Entitatea contractanta va
desemna câștigător pe acel ofertant care a obținut punctajul cel mai mare pentru Factorul de evaluare 3.
Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au punctaje egale pentru toti factorii de evaluare,
Entitatea contractanta va solicita ofertantilor o noua propunere financiara, iar contractul va fi atribuit
ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut si care obtine cel mai mare
punctaj total.

Director D.F.E. Manager Proiect


Ion PREDA George Dragomir

Caiet de sarcini – formular cadru Pagina 22 / 22

S-ar putea să vă placă și