Sunteți pe pagina 1din 2

sistemului de canalizare centralizat a apelor uzate.

Canalizarea centralizata si epurarea apelor uzate


menajere este singura solutie viabila care se poate aplica pentru prevenirea poluarii mediului.

3.1 Informafii despre Autoritatea Contractanta


Misiunea administratiei publice este de a rezolva necesitatile cornunitatii locale asigurand
lmbunatatirea calitatii vietii cetatenilor. Activitatile principale desfasurate de catre autoritatea
contractanta tin de management, strategie si planificare, coordonare, urmarire sl control. Toate
acestea avand ca scop bunastarea comunei.

3.2 Informatii despre beneficiile anticipate de catre Autoritatea Contractanta


lnfiintarea conductei de canalizare si posibilitatea racordarii tuturor consumatorilor la sistemul
centralizat de canalizare duce la:
- asigurarea conditiilor igienico-sanitare a locuitorilor si a activitatilor productive desfasurate;
- cresterea nivelului de trai al populatiei.
- ameliorarea calitatii mediului si diminuarea surselor de poluare;
- creerea unei infrastructuri de apa uzata necesara pentru buna desfasurare a activitatiilor economice
din zona;
- creerea conditiilor pentru atragerea de investitori in zona.

3.3 Alte initiattve/contracte asociate cu aceasta achizi~e de lucrari


NU SUNT
4 Informatti privind aetivltafile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini

i. Obiectele de Investitle ce trebuie realizate ~j lucrarile asociate:

- Scenario 1 - Canalizarea apelor uzate a localitatilor Gadalin si Visea in sistem centralizat si


deversarea acestora intr-un canal colector Gadalin-Jucu de Sus $i epurate in statia de epurare
exlsteata a parcului
industrial Tetarom III.
Sistemul de canalizare cuprinde:
- retelele de canalizare in loc Gadalin pe o lungime de L=l 8.498 m
- retelele de canalizare in loc Visea pe o lungime de L=l 1.300 m;
- canal colector pe o lungime de L=3977 m
- statii de pompare a apelor uzate pe traseul retelei de canalizare in Joe Gadalin buc 6
- statii de pompare a apelor uzate pe traseul retelei de canalizare in Joe Visea buc 1
- racorduri canalizare in loc Gadalin- buc. 450
- racorduri de canalizare in Joe Visea - buc. 320
- bransamente electrice aferente fiecarei statii de pompare buc 7

Proiectarea se va executa in etape logice de executie, tinand cont de graficul de executie,

Proiectarea se va executa pe faze de proiectare astfel:

Pagina 5 din 48
Denumire document: Caiet de sarcini
in faza 1 se vor realiza proiectul pentru aurorizarea executarii lucrarilor de instalatii $i verificarea
proiectelor. Proiectul elaborat va respecta prevederile legii 50/1991 republicata, cu modificiirile $i
completarile ulterioare $i va fl lntocmit in conformitate cu prevederile Anexei 9 A din HG 907/2016
privind etapele de elaborare $i continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor de investitii din fonduri publice.
yerificarea proiectelor se va realiza de catre veificatori de proiecte atestati pe specialitati.
In etapa I de lucru responsabilitatea pentru intocmirea proiectului In faza OTAC Ii revine fiecarui
inginer de specialitati.
Faza 2 cuprinde elaborarea Proiectului Tehnic in faza PT+DE. Proiectul tehnic de executie trebuie
sa fie astfel elaborat tncat sa fie clar, sa asigure informatii tehnice complete privind viitoarea lucrare
$i sa raspunda cerintelor tehnice, economice $i tehnologice $i va contine: partl scrise, parti desenate,
detalii de executie, verificat de verificatori de proiecte atestati, dupa caz.
In etapa 2 de lucru responsabilitatea pentru intocmirea proiectului In faza PT+DE Ii revine fiecarui
inginer de specialitati.
Faza 3 consta In asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor.
Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor consta in urmatoarele
activitati:
I. Participa ori de cate ori va solicita beneficiarul sau executantul pe santier, pentru emiterea de
solutii tehnice, precizari $i clarificari legate de aplicarea proiectului in concordanta cu
situatia din teren
2. Raspunde solicitarilor venite din partea beneficiarului cu privire la unele completari sau
detalii suplimentare, dispozitii de santier, etc. In eel mai scurt timp posibil. Dispozitiile de
santier emise vor fi numerotate $i indosariate, iar atunci cand due la modificari din punct de
vedere financiar sau al termenelor de executie vor fl lnsotite de justificari
3. Urmareste respectarea prevederilor din proiect $i respectarea normelor In vigoare de catre
constructor
4. Participa la receptiile care se vor efectua.

Documentatia tehnico- economica va fi predata Autoritatii Contractante intr-un numar de 3


exemplare pe hartie (parti scrise ~i parti desenate) in original ~i In format electronic (pe CD; DVD;
tlashdisk).
Executantul va ceda toate drepturile de autor asupra documentatiei tehnico- economice elaborate,
drepturile patrimoniale ce deriva din obiectul contractului in proprietatea Autoritatii Contractante de
la data efectuarii platii.

Durata de realizare a obiectivului corelata cu esalonarea investitiei este de: 24 tuni


Durata serviciilor de proiectare pentru Instalatii este de: 2 luni fiind inclusa In perioada de 24 /uni
pentru realizarea obiectivului de tnvestitii
Durata pentru asistenta tehnica din partea proiectantului vafi pe toau: durata de executie a
lucrarilor, pdnd la semnarea fara obiectiuni a procesului verbal de receptie la terminarea
lucrarilor.

ii. Avize/ autorizatii


. . avizele vor fi obtinute
Toate autorizatlile si . de catre beneficiar, in urma intocmirii documentatiei
de catre contractor.

111. detalii de executie, ce urmeaza a fi elaborate/definitivate pe parcursul executiei lucrarilor:

DESCRIERE SCENARIU 1
Pagina 6 din 48
Denumire document: Caiet de sarcini

S-ar putea să vă placă și