Sunteți pe pagina 1din 32

AMENAJAREA UNUI CENTRU SOCIAL DE CAZARE PENTRU

PERSOANELE VARSTNICE IN MUNICIPIUL PIATRA NEAMT

Cuprins
Capitolul 1 - Prezentarea institutiei si a domeniului in care se incadreaza proiectul......................2
1.1. Pozitia institutiei in sistemul din care face parte...................................................................3
1.2. Aspecte legate de resursele umane........................................................................................3
1.3.1. Informatii legate de sursele de finantare............................................................................3
1.3.2. Modalitatea de realizare si furnizare a serviciilor publice.................................................4
1.3.3. Componenta de marketing.................................................................................................6
1.4. Stadiul de dezvoltare a serviciilor publice in general la nivelul comunitatii. Deficiente.....7
Capitolul 2 - Analiza SWOT...........................................................................................................8
Capitolul 3 – Fundamentarea proiectului......................................................................................10
3.1. Necesitatea si oportunitatea proiectului..............................................................................10
3.2. Rezultate estimate...............................................................................................................14
3.2.1. Rezultate calitative.......................................................................................................14
3.2.2. Rezultate cantitative.....................................................................................................14
3.3. Prezentarea potentialului proiectului..................................................................................15
3.3.1. Aspecte umane.............................................................................................................15
3.3.2. Aspecte materiale.........................................................................................................15
3.3.3. Aspecte financiare........................................................................................................16
Capitolul 4 – Fisa de proiect..........................................................................................................16
4.1. Informatii de baza...............................................................................................................16
4.2. Obiectivele proiectului........................................................................................................17
4.3. Istoric..................................................................................................................................17
4.4. Prezentarea detaliata a activitatilor proiectului...................................................................19
4.5. Bugetul proiectului..............................................................................................................22
Capitolul 5 – Implementarea proiectului.......................................................................................23
5.1. Echipa de implementare......................................................................................................23
5.2. Autoritatea de Management................................................................................................24
ANEXE..........................................................................................................................................27
Anexa 1: Graficul Gantt.............................................................................................................27
Anexa 2: Matricea cadru logic...................................................................................................27
AMENAJAREA UNUI CENTRU SOCIAL DE CAZARE PENTRU
PERSOANELE VARSTNICE IN MUNICIPIUL PIATRA NEAMT

Capitolul 1 - Prezentarea institutiei si a domeniului in care se incadreaza


proiectul
Primaria municipiului Piatra Neamt este o institutie publica organizata ca o structura
functionala cu activitate permanenta, formata din:
 Primar: Stefan Gheorghe
 Viceprimar: Simionica Aurelia
 Viceprimar: Grigoras Adrian
 Administrator public: Puscasu Bogdan Valentin
 Secretar al municipiului: Florin Fecic
Primaria municipiului Piatra Neamt duce la indeplinire Hotararile Consiliului Local si
Dispozitiile Primarului, solutionand problemele curente ale colectivitatii locale.
Proiectul se finantateaza prin fonduri structurale din Programul Operational Regional,
Axa prioritara 3 – Imbunatatirea infrastructurii sociale. Se incadreaza in domeniul Infrastructura
sociala, subdomeniul Reabilitarea/ modernizarea/dezvoltarea si echiparea infrastructurii
serviciilor sociale.
Obiectivul general al PO Regional consta in sprijinirea unei dezvoltari economice,
sociale, echilibrate teritorial si durabile a Regiunilor Romaniei, corespunzator nevoilor lor si
resurselor specifice, prin concentrarea asupra polilor urbani de crestere, prin imbunatatirea
conditiilor infrastructurale si ale mediului de afaceri pentru a face din regiunile Romaniei, in
special cele ramase in urma, locuri mai atractive pentru a locui, a le vizita, a investi si a munci.

1.1. Pozitia institutiei in sistemul din care face parte


In exercitarea atributiilor sale, Consiliul si Primarul colaboreaza cu ministere, organisme
guvernamentale si nonguvernamentale, precum si cu alte organe ale administratiei pulice.
De asemenea, primaria municipiului Piatra Neamt avea in subordine in anul 2011, 17
structuri functionale.
1.2. Aspecte legate de resursele umane
La finele anului 2013 personalul institutiei inregistreaza efectiv de 330 angajaţi si
demnitari, astfel:
 Primar
 2 Viceprimari
 Administrator public
 Secretarul municipiului
 184 funcţionari publici ( 22 functii publice de conducere si 162 functii publice de
execuţie)
 141 angajaţi cu contract individual de munca (1 functie de conducere si 140
functii de executie)
Numărul persoanelor cu raport de munca/ serviciu suspendat era la decembrie 2012 de 8
(6 funcţionari publici si 2 funcţionari contractuali)
Numărul mediu de angajaţi in anul 2012 a fost MNA = 233
Indicele de fluctuatie a forţei de munca IFFM = nr. celor care au părăsit organizaţia in
anul 2012 / MNA ; IFFM = 15 /233 = 0.064

1.3.1. Informatii legate de sursele de finantare


Primaria municipiului Piatra Neamt este finantata de la bugetul de stat, insa, pe langa
aceasta mai exista si alte surse de finantare. Conform Bugetului institutiilor publice si
activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2013, veniturile primariei
municipiului Piatra Neamt sunt:
1. Venituri curente
 Taxe pe servicii specifice
 Venituri din proprietate
 Venituri din prestari servicii si alte activitati
 Venituri din taxe administrative, eliberari permise
 Amenzi, penalitati si confiscari
 Transferuri voluntare, altele decat subventiile
2. Venituri din capital
 Venituri din valorificarea unor bunuri
3. Subventii

1.3.2. Modalitatea de realizare si furnizare a serviciilor publice


Serviciile publice in municipiul Piatra Neamt sunt organizate astfel:
a) Taxe si impozite
Direcţia Taxe si Impozite a Municipiului Piatra Neamţ, institutie publica de interes local
cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Local, infiintata prin HCL nr 84 / 04.06.2001
prin serviciile sale de specialitate, asigura colectarea impozitelor si taxelor locale, constatarea si
verificarea materiei impozabile, impunerea tuturor contribuabililor persoane fizice si persoane
juridice, urmarirea si executarea silita a creanţelor bugetare, soluţionarea obiectiunilor legate de
activitatea desfasurata.
  Prin lege, Guvernul actualizează taxele şi impozitele locale o dată la 3 ani, ţinând cont
de evoluţia ratei inflaţiei de la ultima indexare. Intrucât au trecut 3 ani de la ultima actualizare,
prin HG nr. 956 din august 2009, nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele
locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile, care sunt stabilite unitar
pentru intreaga ţară, au fost majorate, de către Guvern, cu 20%, începând cu anul fiscal 2010 şi
sunt detaliate în anexele la hotărârea de guvern amintită, informaţii publicate atât în presa
centrală cât şi în cea locală. In afara taxelor şi impozitelor locale stabilite de Guvern, celelalte
taxe şi impozite cât şi alte obligaţii, nefiscale (chirii, redevenţe, etc), se stabilesc descentralizat,
de către fiecare dintre autoritate locală în parte.
In Piatra Neamţ, aceste taxe şi impozite locale, nu au fost modificate din anul 2006. Ca
urmare, prin Hotărârea nr. 474 din data de 29.10.2009, Consiliul Local a decis actualizarea lor
doar cu indicele de inflaţie însumat pe ultimii 3 ani (2006-2007-2008), respectiv 19,25 %, deşi
legea permite majorarea lor cu până la 20% pe an. Şi nivelurile acestor taxe au fost publicate în
presa locală, odată cu cele din prima categorie, atât la iniţiativa presei cât şi la cererea expresă a
Primăriei Municipiului Piatra Neamţ, prin Direcţia de Taxe şi Impozite.
b) Administrarea domeniului public
c) Politia locala
Politia Locala a Municipiului Piatra Neamţ s-a infiintat in baza prevederilor legale; Legea
nr. 155/2010 privind infiintarea Politiei Locale; H.G nr. 1332/2010 privind Regulamentul Cadru
de organizare si funcţionare a Politiei Locale;H.C.L nr. 51/23,02.2011 privind infiintarea Politiei
Locale a Municipiului Piatra Neamţ ca institutie publica de interes local cu personalitate juridica,
H.C.L nr. 52/23,02.2011 privind aprobarea Organigramei si a statului de funcţii ale Politiei
Locale Piatra Neamt; H.C.L nr. 95/16.03.2011 privind aprobarea Regulamentului de Organizare
si Funcţionare a Politiei Locale Piatra Neamţ.
d) Directia de Evidenta a Persoanelor
Activitatea S.P.C.L.E.P. Piatra Neamţ se desfăşoară în baza prevederilor OG nr. 84/2001
cu modificările şi completările ulterioare, a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a
Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Piatra Neamţ, a OUG nr. 97/2005
privind domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, HG nr.
1375/2006, Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi HG nr.
64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie
de stare civilă, precum şi în baza ordinelor şi instrucţiunilor pe linie.
e) Serviciul de Asistenta Sociala
În conformitate cu prevederile Legii asistenţei sociale nr.292/2011, Direcţia de Asistenţă
Socială din cadrul Primăriei Piatra Neamţ realizează la nivel local măsurile de asistenţă socială în
domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor aflate in situaţie de risc social, persoanelor cu
dizabilităţi şi persoanelor vârstnice.
f) Apa potabila si canalizare
Compania Judeţeană APA SERV S.A. a luat fiinţă în temeiul Hotărârii Consiliului
Judeţean nr. 19/2003 prin reorganizarea serviciilor de alimentare cu apă potabilă şi canalizare, în
sistem zonal, în temeiul Legii 326/2001 privind serviciile publice de gospodărie comunală şi a
O.G. 32/2002 privind serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare prin hotărârile a
cinci acţionari autorităţi administrativ-teritoriale, astfel:
 Consiliul Judeţean Neamţ;
 Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ;
 Consiliul Local al comunei Alexandru cel Bun;
 Consiliul Local al comunei Roznov(în prezent oraş);
 Consiliul Local al comunei Săvineşti.
g) Transport in comun
h) Salubrizare
Serviciul public de salubrizare al municipiului Piatra Neamţ se desfăşoară sub
autoritatea administraţiei publice locale, care controlează gestionarea serviciului  şi urmăreşte
realizarea strategiei în domeniu, pe plan local.
Primăria municipiului Piatra Neamţ, fiind singurul proprietar al echipamentului
sistemului de management al deşeurilor şi având responsabilitatea acestui serviciu public,
stabileşte un sistem care să poată controla serviciul public în sine.
Municipalitatea încheie un contract de concesiune a serviciului public de salubrizare cu
un operator pentru colectarea, depozitarea, reciclarea şi compostarea deşeurilor.
Aranjamentele contractuale includ standardele de operarea şi mentenanţă, asigurând o
operarea eficientă şi autonomă a sistemului. Pentru limitarea volumului de deşeuri din depozit şi
pentru dezvoltarea activităţilor de reciclare şi compostare, operatorul va merge pe o schemă de
împărţire a profitului. Municipalitatea va stabili nivelul tarifelor pe baza costurilor de
management al deşeurilor.
i) Iluminat public

1.3.3. Componenta de marketing


In ultimii ani, in municipiul Piatra Neamt activitatile de marketing pentru promovarea
orasului au luat amploare. Scopul principal al aplicării tehnicilor de marketing asupra spaţiului
urban al zonei Piatra Neamţ, este acela de a realiza o concordanţă între cererea şi oferta de
produse turistice. Actorii urbani pot obţine beneficii: rezidenţii se bucură de locuinţe mai bune,
de produse şi servicii; agenţii economici beneficiază de produse imobiliare bine echipate cu
utilităţi, spaţii de birouri şi alte elemente necesare derulării afacerilor; vizitatorii, fie că sosesc
din motive de afaceri (congrese, târguri, expoziţii) sau din motive turistice, beneficiază de
îmbunătăţiri generale şi văd oraşul mai atrăgător. O politică de marketing de succes poate
îmbunătăţi poziţia competitivă a zonei urbane.
Astfel, se doreste ca orasul Piatra Neamt sa fie vazut, atat pe plan intern cat si pe plan
extern, ca un oras turistic.
Promovarea orasului Piatra Neamt se realizeaza prin intermediul a:
-numeroase site-uri care ofera informatii utile referitoare la evenimente, modalitati de
petrecere a timpului liber, obiective turistice etc
-amplasarea in zonele circulate ale orasului a unor harti turistice
-crearea de trasee turistice care includ obiective cum ar fi: Curtea Domneasca,
telegondola, Muzeul de Arta etc
-existenta unui centru de informare turistica
-promovarea turismului montan si a sporturilor de iarna
-existenta si promovarea Bazei Hipice.

1.4. Stadiul de dezvoltare a serviciilor publice in general la nivelul


comunitatii. Deficiente
In municipiul Piatra Neamt, serviciile publice sunt bine dezvoltate. Pentru a analiza
stadiul de dezvoltare a acestora vom aveam in vedere o serie de indicatori.
Serviciul de salubrizare
Frecvenţa colectării deşeurilor este primul indicator propus pentru măsurarea calităţii
serviciului de salubrizare, deoarece acesta măsoară, în termeni absoluţi, gradul de curăţenie a
localităţilor, dar influenţează îndirect şi compoziţia deşeurilor menajere colectate, cât şi
cantitatea şi calitatea materialelor reciclabile colectate separat (acolo unde este cazul). La nivelul
anului 2008, in Piatra Neamt deseurile se colectau o data pe saptamana, motiv pentru care, in
anumite zone intens circulate si populate apareau probleme referitoare la aceste deseuri.
La începutul lunii septembrie 2009, Ministerul Mediului a anunţat că ia în calcul
introducerea unor criterii de performanţă la nivelul localităţilor în privinţa colectării selective,
ulterior actualizării studiilor de fezabililate în cazul managementului deşeurilor. Colectarea
selectivă reprezintă o condiţie imperativ necesară în procesul de reciclare a deşeurilor, cunoscut
fiind faptul că ţara noastră are obligaţii graduale în acest sens. De aceea, indicatorul propus aici -
ponderea colectării selective - reprezintă unul extrem de important în contextul analizei
capacităţii actuale a autorităţilor locale de a îndeplini obligaţiile impuse de Uniunea Europeană
în acest domeniu. Municipiul a implementat un sistem de colectare selectiva a deseurilor, care,
insa, nu este foarte eficient. Cu toate acestea, in anul 2008 se declara ca in ceea ce priveşte
colectarea selectivă de la agenţii economici, aceasta se realizeaza in proportie de 100%.
Serviciul de transport public
Un prim indicator utilizat pentru analiza calităţii serviciului de transport public urban este
acela al vechimii medii a parcului de mijloace de transport în comun (autobuze), cunoscut fiind
faptul că aceasta are o influenţă directă asupra calităţii/confortului cetăţenilor şi, mai mult decât
atât, este un criteriu important atunci când autoritatea decide să concesioneze serviciul. In Piatra
Neamt, serviciul este concesionat de catre operatori private, insa nu functioneaza la parametri
optimi. Sistemul de taxare si unele zone ce raman neacoperite de traseele de transport public in
comun sunt principalele probleme.

Capitolul 2 - Analiza SWOT


Analiza SWOT a scos în evidenţă punctele tari şi punctele slabe din organizarea şi
funcţionarea instituţiei, oportunităţile momentului, precum şi ameninţările la adresa instituţiei
astfel încât să adaptăm punctele tari la oportunităţi, să reducem la minimum ameninţările şi să
eliminăm punctele slabe.
Puncte tari:
- calitatea resurselor umane evidenţiată prin procentul ridicat al personalului cu studii
superioare din instituţia publica;
- deschiderea permanentă spre înnoire şi perfecţionare;
- capacitate de adaptare ridicată a resurselor umane la structurile funcţionale specifice
reformelor care au avut loc în România;
- receptivitate şi adaptabilitate la modificările cadrului legislativ şi la diversitatea
sarcinilor de serviciu;
- încredere, respect, loialitate pentru manageri şi instituţia publică ;
- autoritatea instituţiei;
- expansiunea sectorului IT&C;

Puncte slabe
- dificultăţi întâmpinate în aplicarea funcţiilor managementului;
- lipsa indicatorilor şi criteriilor de evaluare;
- insuficienta promovare a instituţiilor publice şi lipsa persoanelor specializate în acest
domeniu;
- lipsa unei culturi organizaţionale;
- neaplicarea managementului calităţii totale;
- deficiente in accesarea de fonduri pentru formare profesională;
- concentrarea pe rezolvarea unor activităţi nerelevante mari consumatoare de timp;
- în desfăşurarea activităţilor, persoanele implicate se concentrează mai mult pe obţinerea
rezultatelor decât pe procesul în sine;
- restricţia impusă promovării în grade profesionale de Legea nr. 161/2003 care se referă
la vechime şi procente de personal pe grade profesionale minimalizând competenţa profesională
şi defavorizând promovarea tinerilor
- în managementul instituţiilor publice primează în foarte multe cazuri interesele
personale, nu cele ale comunităţii;
- dificultăţi de comunicare interne ce generează o rezistenţă crescută la schimbare;
- existenţa sistemelor de comunicare informală;
- lipsa unui sistem de management al documentelor capabil să furnizeze informaţii
complexe în timp real sau cu decalaje mai mici de 7 zile;
- eficienţa scăzută a utilizării resurselor alocate;
- utlizarea pe o scară relativ redusă a tehnologiilor avansate;
- dificultati in îndeplinirea criteriilor de eligibilitate pentru a deveni solicitanţi în cadrul
programelor de finanţare europeana;
- nivel de trai scăzut în comparaţie cu alte state membre ale Uniunii Europene;

Oportunităţi
- accelerarea reformei instituţionale generată de aderarea la Uniunea Europeana;
- introducerea standardelor de management al calităţii în administraţia publică;
- beneficii rezultate din experienţa statelor membre UE;
- dezvoltarea parteneriatului public-privat;
- flexibilizarea cadrului legislativ;
- libera circulaţie a serviciilor şi persoanelor;
- existenţa fondurilor europene destinate dezvoltării instituţionale;
- existenţa programelor şi proiectelor privind reforma administraţiei;
- cooperarea cu alte ţări pentru formarea personalului din administratia publică prin
stabilirea de parteneriate;
- accesul funcţionarilor/managerilor publici la obţinerea unor burse guvernementale în
străinătate;
- posibilitatea realizării benchmarketingului relativ la organismele similare din statele
membre ale Uniunii Europene prin parteneriate, vizite de lucru, proiecte comune;

Ameninţări
- gradul ridicat al migraţie funcţionarilor publici în alte sectoare;
- birocraţie excesivă;
- rezistenţa la schimbare;
- capacitate limitată de implementare a politicilor publice;
- schimbarea partidelor de la guvernare;
- instabilitate legislativă;
- implicarea ridicată a forţelor politice în managementul public;
- nivelul diferenţiat de dezvoltare pe regiuni economice urban/rural.

Capitolul 3 – Fundamentarea proiectului


3.1. Necesitatea si oportunitatea proiectului
Necesitatea proiectului

Necesitatea proiectului se justifică prin faptul că, în urma unei analize a situaţiei
persoanelor vârstnice din municipiul Piatra Neamţ, s-a constatat că există un număr mare de
solicitări pentru găzduirea permanentă, îngrijirea, consilierea şi asistenţa medicală a acestora,
aceasta demonstrând că există o nevoie crescândă a numărului de locuri, deci nevoia de o locaţie
nouă, pe lângă centrele deja existente, pentru dezvoltarea acestui serviciu.

În primul rând, conform „Strategiei Naţionale de Dezvoltare a Serviciilor Sociale”,


dezvoltarea de perspectivă a serviciilor sociale e concepută în corelaţie cu o serie de criterii de
eficienţă şi eficacitate care motivează selectarea unor direcţii de acţiune ce se referă la:
dezvoltarea pieţei mixte de servicii şi a sistemelor integrate, modernizarea sistemelor de servicii,
libera alegere şi participare a beneficiarilor. Astfel, la nivel naţional se încurajează evoluţia
serviciilor sociale, din punct de vedere al pachetelor de servicii oferite şi al facilităţilor care le
susţin.
În al doilea rând, promovarea incluziunii sociale este o importantă prioritate regională,
întrucât în toate judeţele se manifestă diferenţe importante de acces pentru persoanele cu
dizabilităţi şi pentru alte grupuri dezavantajate supuse riscului de marginalizare socială şi
discriminare. Vârstnicii reprezintă un grup vulnerabil, iar scopul centrului este nu numai de a le
oferi servicii de calitate, ci şi de a-i susţine în procesul de incluziune socială. Din nou, aceste
servicii sunt susţinute de infrastructura fizică disponibilă, care permite momentan asistarea unui
număr limitat de indivizi. Extinderea sediului ar reprezenta un avantaj pentru susţinerea
incluziunii sociale a vârstnicilor, permiţând accesul unui număr mai mare de beneficiari.

Conform ultimului recensamant, din anul 2011, in municipiul Piatra Neamt aveau
domiciliul stabil 85055 persoane, dintre 40020 barbati si 45035 femei. Avand in vedere o
repartizare pe grupe de varsta, incepand cu varsta de 60 ani, situatia este prezentata in tabelul
urmator:

60-64 ani 65-69 ani 70-74 ani 75-79 ani 80-84 ani 85 ani si
peste
Total 6792 3899 3860 2656 1557 921
Masculin 3167 1723 1654 1071 623 273
Feminin 3625 2176 2206 1585 934 648

Astfel, populatia in varsta de peste 60 ani este de 19685 persoane.

In municipiul Piatra Neamt, exista la momentul actual, un camin pentru batrani, Centrul
Social Pietricica care gazduieste un numar de cca 100 batrani. Centrul a fost realizat in anul
2011, prin finantare europeana, insa exista posibilitatea de a fi extins. De asemenea, primaria
Piatra Neamt, in colaborare cu Fundatia de Ingrijiri Comunitare a initiat Proiectul „Casa
Varstnicului”, prin intermediul caruia se acorda servicii socio-medicale de specialitate pentru
batrani, dependenti social, insa numai pe timpul zilei.

In total, in municipiul Piatra Neamt si zonele limitrofe, se poate vorbi de un numar de cca
200 locuri in caminele pentru batrani, in situatia in care cca 1000 de persoane varstnice ar avea
nevoie de cazare si asistenta socio-medicala.
Oportunitatea proiectului

Investiţia propusă este în acord cu necesitatea reabilitării construcţiei existente în scopul


desfăşurării la standarde europene a activităţilor sociale în beneficiul persoanelor vârstnice. În
urma investiţiei vizate prin proiectul de faţă, se estimează o creştere a capacităţii centrului. De
asemenea, se estimează că după extindere şi reabilitare, prin diversificarea serviciilor sociale
prestate, vor fi create noi locuri de muncă.

Proiectul este oportun din prisma a trei elemente esentiale si anume:

- Posibilitatea finantarii proiectului prin intermediul fondurilor structurale.

Proiectul se incadreaza in una dintre prioritatile Planului National de Dezvoltare 2007-


2013 si anume Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocuparii si incluziunii sociale si
întarirea capacitatii administrative. Politica guvernamentală în domeniul asistenţei sociale
vizează o serie de măsuri destinate combaterii excluziunii sociale şi promovării incluziunii
sociale, inclusiv prin elaborarea unor reglementări legislative menite să asigure o construcţie de
sistem coerentă, un management eficient, o îmbunătăţire permanentă a diverselor măsuri de
suport financiar destinate familiei, copiilor, persoanelor în situaţie de risc, precum şi o
consolidare şi dezvoltare a reţelei de servicii sociale.

Realizarea unui cadru unic pentru organizarea şi coordonarea sistemului naţional de


asistenţă socială, care să includă întreaga problematică a acestui domeniu (protecţia familiei,
copilului, persoanelor cu disabilităţi şi oricărei persoane aflate în nevoie) era imperios necesară.
Un prim pas al acestui obiectiv a fost realizat în anul 2001, prin adoptarea Legii nr. 705/2001
privind sistemul naţional de asistenţă socială.

Serviciile sociale, componentă a sistemului de protecţie socială, reprezintă măsuri de


sprijin ţintite asupra unor nevoi strict individualizate, având drept rezultat soluţionarea mai
rapidă şi cu mai mare eficienţă a situaţiilor de risc social. Situaţia actuală a sistemului de
asistenţă socială se poate caracteriza printr-un cadru legislativ care favorizează incluziunea
socială şi accesul la drepturile fundamentale, cum sunt: asistenţa socială, ocuparea, sănătatea,
educaţia etc. Totodată, au fost dezvoltate programe destinate susţinerii familiei, copiilor şi altor
categorii de persoane defavorizate. Cu toate eforturile depuse, sistemul actual înregistrează o
serie de aspecte vulnerabile care trebuie remediate, precum: dezvoltarea inegală, multiplicarea de
structuri instituţionale cu atribuţii similare care generează confuzii şi produc o fragmentare a
sistemului; lipsa mijloacelor necesare populaţiei pentru a acoperi toate nevoile din domeniul
asistenţei şi al serviciilor sociale; incapacitatea sistemului actual de servicii sociale de a rezolva
nevoile persoanelor aflate în dificultate, existenţa unui număr redus de organizaţii
neguvernamentale ca principali furnizori ai acestor servicii.

- Proiectul se inscrie in directiile primariei municipiului Piatra Neamt, existand


posibilitatea de a se aloca resurse financiare pentru realizarea sa. Astfel, in cadrul Strategiei de
Dezvoltare a Municipiului Piatra Neamt 2008-2015 se are in vedere imbunatatirea si
modernizarea infrastructurii sociale, incluziune sociala pentru persoanele varstnice,
imbunatatirea calitatii vietii pentru persoanele varstnice.
- Cadrul legislativ este bine reglementat in domeniu.
 Legea 46/ 2006 privind sistemul nationale de asistenta sociala
 Legea nr. 17/ 2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice cu
modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 292/20.12.2011 a asistentei sociale;
 Hotararea Guvernului nr. 1021/2000 pentru aprobarea Normelor Metodologice
privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în caminele pentru persoanele vârstnice,
actualizat prin Hotărâre de Consiliu Local;
 Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003, privind serviciile sociale, modificată şi
completata de Legea 515/2003, Ordonanţa Guvernului nr.86/2004;
 Ordinul nr. 73/17.02.2005 pentru aprobarea modelului contractului pentru
acordarea de servicii sociale, incheiat de furnizorii de servicii sociale acredităţi conform legii,
cu beneficiarii de servicii sociale;
 Ordinul nr. 246/27.03.2006 privind aprobarea standardelor minime specifice de
calitate pentru serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice şi pentru centrele
rezidenţiale pentru persoane vârstnice;
 Hotărârea nr. 1434 din 02/09/2004 privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de
organizare si funcţionare ale Direcţiei generale de asistenta sociala si protecţia copilului.
3.2. Rezultate estimate
3.2.1. Rezultate calitative
 Va creste numărul total de dotări specifice, echipamente şi programe informatice.
 Va fi sporit gradul de reabilitare, extindere, modernizare şi echipare a clădirii
destinate serviciilor sociale;
 Numărul persoanelor care beneficiază de serviciile sociale de calitate va creste,
datorită lucrărilor şi a dotărilor realizate prin proiect;
 Cresterea numărului persoanelor angajate care utilizează dotările, echipamentele
şi programele informatice achiziţionate prin proiect.
 Va fi imbunatatit nivelul de trai si incluziune sociala a persoanelor varstnice.
 Se va putea vorbi despre un acces facil al persoanelor aparţinând grupurilor
defavorizate la infrastructura sociala reabilitată, modernizată şi echipată.

3.2.2. Rezultate cantitative


 In urma implementarii proiectului, vor fi create minim 100 locuri noi de cazare si
ingrijire pentru persoanele varstnice din Piatra Neamt.
 Implementarea proiectului aduce cu sine crearea de noi locuri de munca: 30
locuri de munca pentru cadre medicale (8 medici si 22 asistenti medicali si infirmieri), 10 locuri
pentru lucratori ce vor asigura igiena si curatenia in centru, 10 locuri de munca pentru lucratori
ce vor asigura prepararea si furnizarea hranei.
 Serviciile socio-medicale oferite in cadrul centrului vor fi create pe baza nevoilor
beneficiarilor, pentru a imbunatati calitatea acestora.

3.3. Prezentarea potentialului proiectului


3.3.1. Aspecte umane
Pentru implementarea cu succes a proiectului este nevoie de resurse umane, dupa cum urmeaza:

 Manager de proiect
 Asistent manager de proiect
 Responsabil autorizatii de constructie
 Responsabil expertize de constructie
 Personalul firmei de constructii ce se va ocupa de construirea cladirii
 Personalul medical ce va fi angajat in urma inceperii activitatii in cadrul centrului
 Personal responsabil cu curatenia
 Personal responsabil cu pregatirea si furnizarea hranei (nutritionist, bucatari, ajutor de
bucatar)
 Administrator
 Agenti de paza
 Soferi
 Responsabil achizitii
 Responsabil financiar

3.3.2. Aspecte materiale


Pentru realizarea si implementarea proiectului, aspectele materiale de care depinde buna
functionare sunt urmatoarele:

 Terenul pe care se va realiza constructia, pus la dispozitie de primaria Piatra


Neamt, situat pe strada Cetatea Neamtului nr. 34, in imediata vecinatate a Centrului Social
Pietricica. Astfel, pe acest teren se va construi cladirea in care isi va desfasura activitatea centrul
social, in urma implementarii proiectului;
 Materialele de constructie necesare construirii cladirii;
 Echipamentele medicale cu care va fi dotat centrul;
 Echipamente pentru fizioterapie, kinetoterapie;
 Mobilier pentru amenajarea camerelor (paturi, dulapuri, mese, scaune, textile);
 Aparatura electronica (calculatoare), electrocasnica (aspiratoare, aparatura de
bucatarie);
 Mobilier pentru echiparea salii de mese, a unor sali de petrecere a timpului liber,
de recreere.

3.3.3. Aspecte financiare


Sursele de finantare ale proiectului sunt urmatoarele:
- Cofinantarea, in valoare de 2% din valoarea totala a proiectului (cheltuieli
eligibile + cheltuieli neeligibile)
Cofinantarea va putea fi sustinuta din bugetul local al municipiului Piatra Neamt (din
venituri din proprietate, venituri din prestari de bunuri si servicii.
De asemenea, se mai poate sustine cofinantarea prin intermediul subventiilor de la
bugetul de stat, subventii acordate sustinerii derularii proiectelor finantate prin fonduri europene
nerambursabile.
- Finantarea europeana, in valoare de 98% din cheltuielile eligibile, nerambursabila,
acordata prin intermediul fondului FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regionala).

Capitolul 4 – Fisa de proiect


4.1. Informatii de baza
a) Titlul proiectului
AMENAJAREA UNUI CENTRU SOCIAL DE CAZARE PENTRU PERSOANELE
VARSTNICE IN MUNICIPIUL PIATRA NEAMT
b) Incadrarea proiectului
Proiectul se incadreaza in Programul Operational Regional, Axa prioritara 3 –
Imbunatatirea infrastructurii sociale. Domeniul este Infrastructura sociala, subdomeniul
Reabilitarea/ modernizarea/dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale.
c) Durata proiectului
Proiectul incepe la data de 01.06.2014 si se finalizeaza la data de 31.05.2015.

d) Valoarea estimata a proiectului: 2.666.794 LEI


e) Grupul-tinta
Persoanele vârstnice sărace, fără posibilităţi de a se îngriji singure, bolnavi cu dizabilităţi
grave (handicap, scleroză multiplă în plăci, Alzheimer), din municipiul Piatra Neamţ, care au
nevoie de servicii de îngrijire, terapie şi recuperare.
f) Locatia proiectului
Locatia proiectului se afla in municipiul Piatra Neamt, strada Cetatea Neamtului nr. 34.
g) Sectorul: sectorul public
4.2. Obiectivele proiectului
A. Obiectivul general
Proiectul „ Amenajarea unui centru social de cazare pentru persoanele varstnice in
municipiul Piatra Neamt” are drept obiectiv general extinderea infrastructurii sociale existente in
municipiul Piatra Neamt, avand ca rezultat imbunatatirea calitatii vietii persoanelor varstnice si
cresterea nivelului de trai al acestora.
B. Obiectivele specifice (derivate)
Obiectiv specific 1: Extinderea infrastructurii sociale existente cu inca 400 metri patrati
suprafata utila.
Obiectiv specific 2: Crearea in cadrul centrului social a 100 de noi locuri de cazare pentru
persoanele varstnice din municipiul Piatra Neamt.
Obiectiv specific 3: Oferirea de servicii sociale si socio-medicale (cazare, consiliere
sociala, recuperare, fizioterapie, kinetoterapie).

4.3. Istoric
In ultimii ani, in urma aderarii la Uniunea Europeana si datorita posibilitatii accesarii
fondurilor europene nerambursabile, primaria municipiului Piatra Neamt a dezvoltat si derulat o
serie de proiecte menite a imbunatati, dezvolta si reabilita infrastructura sociala la nivelul
municipiului Piatra Neamt.
Prin urmare, se pot enumera in continuare o serie de proiecte impelementate sau in curs
de implementare in municipiul Piatra Neamt.
Titlu proiect: Centru de sprijin si asistenta specializata pentru copii
Valoare totala: 2.883.324,00 lei
Valoare nerambursabila: 2.269.178,00 lei
Proiect in curs de implementare
Partener in implementarea proiectului: Consiliul Local Piatra Neamt
Titlu proiect: Reabilitarea, modernizarea si extinderea centrului social pentru educatie
incluziva Alexandru Rosca
Valoare totala: 26.665.272,90 lei
Valoare nerambursabila: 20.820.545,90 lei
Proiect in curs de implementare
Titlu proiect: Modernizarea, extinderea si dotarea centrului social „Impreuna”
Valoare totala: 3.764.656,64 lei
Valoare nerambursabila: 2.945.370,40 lei
Proiect in curs de implementare
Partener in implementarea proiectului: Fundatia de Initiativa Locala Petrodava, filiala
Darmanesti.
Grupul ţintă este format în principal din tinerii proveniţi de la centrele de plasament şi
familiile acestora care locuiesc pe perioada determinată la centrul social, tineri care s-au
externalizat deja din centru şi locuiesc fie în locuinţe ANL/sociale fie în chirie, dar şi pentru
tinerii proveniţi din alte medii defavorizate. Numărul de beneficiari estimaţi ai centrului social
este de 40 de persoane.
Titlu proiect: Realizarea, modernizarea si echiparea Complexului de servicii
Valoare totala: 1.338.049,09 lei
Valoare nerambursabila: 1.097.485,34 lei
Proiect in curs de implementare
Titlu proiect: Modernizarea, extinderea si echiparea complexului de servicii „Ozana”
Valoare totala: 704.495,70 lei
Valoare nerambursabila: 572.976,60 lei
Proiect in curs de implementare
Partener in implementarea proiectului: Directia Generala De Asistenta Sociala Si Protectia
Copilului Neamt, Piatra Neamt
Grup-tinta: Persoanele vârstnice sărace, fără posibilităţi de a se îngriji singure, bolnavi cu
dizabilităţi grave (handicap, scleroză multiplă în plăci, Alzheimer), din municipiul Piatra Neamţ,
care au nevoie de servicii de îngrijire, terapie şi recuperare.
Titlu proiect: Reabilitarea si modernizarea spatiilor din strada Stefan cel Mare, nr. 23,
Piatra Neamt, pentru furnizarea unor servicii sociale
Valoare totala: 3.354.581,09 lei
Valoare nerambursabila: 2.662.328,32 lei
Proiect finalizat
Grup-tinta: Persoanele vârstnice sărace, fără posibilităţi de a se îngriji singure, bolnavi cu
dizabilităţi grave (handicap, scleroză multiplă în plăci, Alzheimer), din municipiul Piatra Neamţ,
care au nevoie de servicii de îngrijire, terapie şi recuperare.
Titlu proiect: amenajarea de noi spatii de cazare si dotarea noului sediu al Centrului Social
Pietricica
Valoare totala: 3.165.297,56 lei
Valoare nerambursabila: 2.437.515,60 lei
Proiect finalizat
Grupul tinta, beneficiarii directi ai acestui centru, este format din 102 persoane, având vârste
cuprinse între 60 – 98 de ani, care vor beneficia de asistenţă şi sprijin specializate.
Caracteristicile identificate pentru această categorie de beneficiari impun implicarea autorităţilor
din planul local în crearea condiţiilor pentu diminuarea situaţiilor de risc în care se află
persoanele vârstnice.

In urma analizarii activitatii avute de primaria municipiului Piatra Neamt in ceea ce


priveste implementarea cu succes a proiectelor cu finantare europeana, se poate argumenta ca
aceasta institutie are o vasta experienta in implementarea proiectelor.

4.4. Prezentarea detaliata a activitatilor proiectului


Obiective Activitati Relevanta activitatilor
specifice
Obiectiv 1 A1.1. Întocmirea studiilor de teren Orice activitate de execuţie de
(studiul topografic si studiul geotehnic) lucrări presupune in prealabail
realizarea unor studii de teren.
A1.2. Întocmirea documentaţiei tehnice a Detalierea cantităţilor de lucrări pe
obiectivului de investiţii (SF, PAC. PT, fiecare obiectiv în parte este
DE) necesară în etapa de execuţie
Descriere: In cadrul acestei activităţi se va deoarece orientează constructorul
realiza documentaţia tehnică aferentă în a-şi aprecia costurile cu privire
proiectelor de investiţii: SF+PT (cu toate la lucrare şi complexitatea
componentele necesare, în conformitate cu acesteia.
ordinul 863/2008). După realizarea studiului
de fezabilitate, următoarea etapă este
întocmirea proiectului tehnic cu cantităţile
de lucrări aferente şi a caietelor de sarcini
pe baza cărora să se poată realiza execuţia
lucrărilor.
A1.3. Management de proiect O implementare corectă a
Descriere: Pe tot parcursul proiectului se va proiectului presupune o preocupare
desfăşura procesul de monitorizare şi atentă şi continuă pentru
evaluare a managementului de proiect. managementul de implementare a
Acestea vor cuprinde realizarea de rapoarte proiectului.
de evaluare, întocmirea raportărilor către
Organismul Intermediar, auditarea
documentelor financiar contabile,
verificarea implementării activităţilor
conform graficului Gantt, verificarea
resurselor implicate în proiect.
Obiectiv 2 A2.1. Efectuarea activităţilor de audit Se vor achiziţiona serviciile unei
firme specializate în audit, care va
realiza raportul de audit final al
proiectului.
A2.2. Execuţia lucrărilor obiectivului de Pornind de la detaliile tehnice
investiţii prevăzute în Proiectul Tehnic, cât
şi pe baza cantităţilor de lucrări şi
a caietelor de sarcini se va trece la
selectarea furnizorului de lucrări şi
execuţia lucrărilor la obiectivul de
învestiţii.
A2.3. Achiziţia dotărilor de specialitate şi Acesta este unul dintre ultimii pasi
dotarea centrului de zi in atingerea obiectivului, si anume
crearea de locuri de cazare.
Obiectiv 3 A3.1. Asigurarea cu resurse umane Pentru furnizarea oricarui tip de
(cadre medicale, terapeuti, ingrijitori etc) serviciu social sau socio-medical,
pentru furnizarea serviciilor sociale si componenta umana este una dintre
socio-medicale. cele mai importante.
A3.2. Informare şi publicitate Rezultatele proiectului vor fi
Descriere: Va fi vizat un target de vizibile atât la nivelul oraşului
aproximativ 15.000 locuitori care vor fi Piatra Neamt cât şi la nivel
informaţi prin intermediul mass-media, judeţean şi regional. Pentru a se
evenimentelor de prezentare a proiectului, asigura o informare corectă a
broşuri, pliante, anunţuri, panouri, placi beneficiarilor direcţi si indirecţi, se
permanente, conform Manualului de va realiza o campanie de informare
Identitate Vizuală a POR. Întreaga şi publicitate a activităţilor şi
campanie de informare va fi derulată de rezultatelor proiectului.
agenţia de publicitate selectată astfel încât,
în final să asigure vizibilitatea proiectului la
nivel local, regional şi naţional.
A3.3.Recepţia lucrării şi deschiderea
centrului, in luna finală

4.5. Bugetul proiectului


A. CHELTUIELI
CHELTUIELI ELIGIBILE
Nr. crt Denumire cheltuieli Suma (RON) TVA (24%)
1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului
1.1 Amenajarea terenului 13500
1.2 Amenajarea pentru protectia mediului 21400
2. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
2.1 Studii de teren 11500
2.2 Cheltuieli pentru avize, acorduri, 21000
autorizatii
2.3 Proiectare si inginerie 35000
2.4 Asistenta tehnica 45000
3. Cheltuieli pentru investii
3.1 Constructii si instalatii 945550 226932
3.2 Dotari de specialitate 793000 190320
3.3 Achizitionare programe informatice 14500 3480
4. Alte cheltuieli
4.1 Lucrari de constructii si instalatii 14700
4.2 Organizare pe santier 11300 2712
4.3 Cote legale 17500
5. Cheltuieli aferente implementarii proiectului
5.1 Cheltuieli de publicitate si informare 35000 8400
5.2 Cheltuieli de audit 28000
Total cheltuieli eligibile: 2006950 lei
Total TVA: 431844 lei
CHELTUIELI NEELIGIBILE
Nr. crt Denumire cheltuieli Suma (RON)
1. Consultanta 28000
2. Cheltuieli diverse si neprevazute 200000
3. Total TVA (24%) 431844 lei
Total cheltuieli neeligibile: 659844 lei
TOTAL CHELTUIELI PROIECT: 2666794 LEI
B. VENITURI
1. Contributia solicitantului (2% din cheltuielile eligibile+100% cheltuielile neeligibile)
1.1. Contribuţia solicitantului la cheltuielile eligibile 40139 lei
1.2. Contribuţia solicitantului la cheltuielile neeligibile 659844 lei
2. Contributia financiara nerambursabila din FEDR (98% din cheltuielile eligibile)
Contributia fondurilor din FEDR 1966811 lei

Capitolul 5 – Implementarea proiectului


5.1. Echipa de implementare
Nr. Nume si Pozitia in Competente / responsabilitati Aria de responsabilitate a activitatii
crt. prenume cadrul
proiectului
1. Matei Manager - Organizarea, conducerea si - A1.1. Întocmirea studiilor de teren
Marin proiect coordonarea intregului proiect (studiul topografic si studiul geotehnic)
- Asigurarea comunicarii cu - A1.2. Întocmirea documentaţiei tehnice a
Autoritatea de Management obiectivului de investiţii (SF, PAC. PT,
- Coordonarea echipei de experti DE)
si formatori si asigurarea comunicarii - A1.3. Management de proiect
dintre acestia si grupul-tinta - A2.1. Efectuarea activităţilor de audit
- Intocmirea de planuri detaliate - A3.3.Recepţia lucrării şi deschiderea
de lucru trimestriale si monitorizarea centrului, in luna finală
respectarii implementarii acestora
- Realizarea evaluarii periodice
si finale a proiectului
2. Popa Asistent - Implementarea proiectului - A1.1. Întocmirea studiilor de teren
Sebastian manager - Coordonarea si supervizarea (studiul topografic si studiul geotehnic)
proiect echipei de proiect - A1.2. Întocmirea documentaţiei tehnice a
- Asigurarea desfasurarii obiectivului de investiţii (SF, PAC. PT,
procesului de instruire DE)
- Se ocupa de activitatile de - A1.3. Management de proiect
vizibilitatea a proiectului - A3.2. Informare şi publicitate
- Participarea la toate - A3.3.Recepţia lucrării şi deschiderea
evenimentele proiectului, asigurand centrului, in luna finală
pregatirea si desfasurarea adecvata a
acestora.
3. Nistor Responsabil - Asigurarea managementului - A2.3. Achiziţia dotărilor de specialitate ş
Daria Alina financiar financiar-contabil al proiectului dotarea centrului de zi
- Supervizarea bunei desfasurari - A3.3.Recepţia lucrării şi deschiderea
a proiectului din punct de vedere centrului, in luna finală
financiar-contabil
- Asigurarea logisticii si a
materialelor necesare proiectului
- Elaboreaza cererilor de
finantare
- Monitorizarea cheltuielilor din
bugetul proiectului

4. Vranceanu Manager de - Alegerea materialelor si - A2.3. Achiziţia dotărilor de specialitate ş


Eugen achizitie produselor achizitionate dotarea centrului de zi
- Responsabil de verificarea
conformitatii caracteristicilor tehnice si
comerciale ale produselor comandate
si receptionate
- Responsabil cu mentinerea si
dezvoltarea relatiei de colaborare cu
furnizorii de produse, urmarind
derularea corespunzatoare a
contractelor;
5. Apostol Responsabil - Recrutarea de personal - A3.1. Asigurarea cu resurse umane (cadre
Ruxandra resurse umane - Selectia candidatilor medicale, terapeuti, ingrijitori etc) pentru
furnizarea serviciilor sociale si socio-
medicale.

6. Campeanu Diriginte de - Supervizarea constructiei A2.2. Execuţia lucrărilor obiectivului de


Ciprian santier cladirii investiţii

5.2. Autoritatea de Management


Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional este constituita in
cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, care are responsabilitatea
managementului, gestionarii si implementarii asistentei financiare alocate acestui program.

Atributiile principale ale AM POR sunt:

 Elaboreaza programul operational si documentul cadru de implementare in


corelare cu obiectivele si prioritatile stabilite prin Planul National de Dezvoltare si asigura
implementarea acestora in conformitate cu recomandarile Comitetului de Monitorizare, cu
regulamentele Uniunii Europene si cu principiiile politicilor comunitare in domeniile
concurentei, achizitiilor publice, protectiei mediului, egalitatii de sanse;
 Elaboreaza si actualizeaza Manualul de proceduri interne, ghidurile si alte
documente in functie de nevoile programului;
 Elaboreaza criteriile de selectie si metodologia de evaluare a proiectelor si le
supune aprobarii Comitetului de Monitorizare;
 Dezvolta capacitatea de gestionare eficienta si de realizare a parteneriatelor in
cadrul structurilor implicate in implementarea POR 2007-2013;
 Constituie, prezideaza si asigura secretariatul Comitetului de Monitorizare pentru
POR;
 Coopereaza cu alte ministere, organisme ale sectorului public si parteneri socio-
economici pentru a corela implementarea POR cu celelalte programe operationale sectoriale;
 Realizeaza acorduri cu Organismele Intermediare pentru delegarea de atributii in
scopul implementarii POR la nivel regional;
 Asigura informarea cetatenilor si mass-media cu privire la rolul Uniunii Europene
in derularea programelor si constientizarea potentialilor beneficiari si a organizatiilor
profesionale cu privire la oportunitatile generate de implementarea programelor;
 Raporteaza Comitetului de Monitorizare progresul inregistrat in implementarea
POR si respectarea acordurilor cu Organismele Intermediare;
 Elaboreaza si asigura implementarea adecvata a procedurile de organizare si
functionare ale Comitetului Regional pentru Evaluare Strategica si Corelare;
 Ia decizia finala privind aprobarea proiectelor pentru finantare si transmite aceasta
decizie Organismelor Intermediare;
 Primeste de la Organismele Iintermediare si verifica rapoartele de progres ce
insotesc cererile de plata de la beneficiari, pentru a autoriza cheltuielile eligibile;
 Verifica la fata locului proiectele finantate prin POR;
 Desfasoara evaluari permanente si ad-hoc ale POR/

Functiile Autoritatii de Management in ceea ce priveste managementul si monitorizarea


operatiunilor finantate de Uniunea Europeana printr-un program operational sunt definite in
cadrul Articolelor relevante din Regulamentele CE, si sunt detaliate prin HG 128/2006, publicata
in Monitorul Oficial nr. 90/31.01.2006, ce modifica HG nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului
institutional pentru coordonarea, impementarea si gestionarea instrumentelor structurale. 

Autoritatea de Management va delega sarcini Organismelor Intermediare (OI), in baza


unui acord scris si semnat. Autoritatea de Management ramane responsabila pentru
implementarea programului operational in conformitate cu prevederile Regulamentelor
Fondurilor Structurale. 
Contact AM POR:
Ministerul Dezvoltarii Regonale si Administratiei Publice
Str. Apolodor nr. 17, Bucuresti, Sector 5
Tel:(+40 37) 211 14 09
E-mail: info@mdrap.ro
Website: www.mdrap.ro
ANEXE
Anexa 1: Graficul Gantt
Durata/ Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 SUMA
Activitati 1.06.2014- 1.07.2014- 1.08.2014- 1.09.2014- 1.10.2014- 1.11.2014- 1.12.2014- 1.01.2015- 1.02.2015- 1.03.2015- 1.04.2015- 1.05.2015-
30.06.2014 31.07.2014 31.08.2014 30.09.2014 31.10.2014 30.11.2014 31.12.2014 31.01.2015 28.02.2015 31.03.2015 30.04.2015 31.05.2015

O1.A1.1 35.000 32.500 67.500 lei


O1.A1.2 20.000 14.900 34.900 lei
O1.A1.3 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 13.000 145.000 lei
O2.A2.1 35.000 21.000 56.000 lei
O2.A2.2 355.000 216.000 330.000 300.194 1.201.194 lei
O2.A2.3 751.000 250.300 1.001.300 lei
O3.A3.1 9.000 8.500 17.500 lei
O3.A3.2 32.000 11.400 43.400 lei
O3.A3.3 100.000 100.000 lei
Total
cheltuieli
proiect:
2.666.794 lei
Anexa 2: Matricea cadru logic
Indicatori de performanta Mijloace de verificare Ipoteze / Riscuri
Obiectiv general Extinderea infrastructurii sociale din Studiu cu privire la calitatea Modificari ale legislatiei in vigoare
municipiul Piatra Neamt cu 400 metri vietii persoanelor varstnice din in ceea ce priveste furnizarea de
patrati. municipiul Piatra Neamt. servicii sociale.
Obiective Ob. specific 1 Extinderea infrastructurii sociale din Studiu cu privire la numarul Modificari ale legislatiei in vigoare
specifice municipiul Piatra Neamt cu 400 metri locurilor in unitatile sociale de in ceea ce priveste furnizarea de
patrati. cazare, raportat la populatia servicii sociale.
varstnica a municipiului.
Ob. specific 2 Oferirea de noi locuri de cazare in Raport privind rata de ocupare a Modificari ale legislatiei in vigoare
cadrul centrului social. centrului social. in ceea ce priveste furnizarea de
servicii sociale.
Ob. specific 3 Acordarea de servicii sociale si Chestionare cu privire la Modificari ale legislatiei in vigoare
socio-medicale ocupantilor centrului. satisfactia persoanelor cazate in in ceea ce priveste furnizarea de
centrul social in ceea ce priveste servicii sociale.
calitatea serviciilor sociale si
socio-medicale.
Activitati O1.A1.1 Realizarea pana la data de Studiul topografic si studiul Intarzieri in ceea ce priveste
31.07.2014 a studiilor de teren. geotehnic. realizarea studiilor de teren.
O1.A1.2 Intocmirea pana la data de Studiul de fezabilitate, proiectul Intarzieri in realizarea
31.07.2014 a documentatiei tehnice tehnic, caietele de sarcini. documentatiei tehnice.
aferente obiectivului de investitii.
O1.A1.3 Intocmirea unui raport de Raportul de management de Divergente si erori de comunicare
management de implementare a implementare a proiectului. intre membrii echipei de
proiectului la finalul fiecarei luni, in implementare a proiectului.
care sa fie prezentat stadiul
proiectului.
O2.A2.1 Incheierea pana la data de 30.09.2014 Contractul de audit. Intarzieri in semnarea contractului
a unui contract de audit cu o firma de cu firma de audit.
specialitate.
O2.A2.2 Finalizarea pana la data de Raport cu privire la starea Conditii meteo nefavorabile
31.01.2015 a lucrarilor de constructie tehnica a lucrarilor. lucrarilor de constructie.
in cadrul centrului social.
O2.A2.3 Achizitia pana la data de 31.03.2015 Raport referitor la starea Discrepante intre bugetul alocat si
a dotarilor de specialitate si a dotarilor din cadrul centrului. cheltuielile reale cu dotarile de
mobilierului. specialitate.
O3.A3.1 Recrutarea si selectia resurselor Contractele individuale de Neconformitatea candidatilor si
umane pana la data de 31.05.2015; munca incheiate. riscul unui proces de recrutare
incheierea contractelor individuale de greoi.
munca.
O3.A3.2 Tiparirea si distribuirea unui numar Brosura de promovare a Reticenta din partea cetatenilor.
de 15.000 brosuri de promovare centrului social.
O3.A3.3 Receptia lucrarii si deschiderea Raportul de receptie a lucrarii. Reticenta din partea cetatenilor.
centrului social in data de
31.05.2014.
Rezultate R1 Dotarea cu aparatura de specialitate, Raport cu privire la situatia Discrepante intre bugetul alocat si
estimate echipamente medicale pana la data de dotarilor de specialitate a cheltuielile reale cu dotarile de
31.05.2014. centrului. specialitate.
R2 Extinderea cu un procent de cca 70% Raport referitor la numarul Discrepante intre bugetul alocat si
a spatiilor destinate serviciilor sociale locurilor in unitatile sociale de cheltuielile reale.
pentru persoane varstnice. cazare, raportat la populatia
varstnica a municipiului.
R3 Cresterea cu cca 70% a numarului Raport referitor la numarul Discrepante intre bugetul alocat si
persoanelor varstnice ce beneficiaza locurilor in unitatile sociale de cheltuielile reale.
de servicii sociale de calitate la cazare, raportat la populatia
nivelul municipiului. varstnica a municipiului.
R4 Crearea unui numar de 50 de noi Raport referitor la numarul Forta de munca neconforma
locuri de munca in cadrul centrului somerilor inclusi pe piata cerintelor, costuri mari cu training-
social. muncii in municipiul Piatra ul angajatilor.
Neamt.
R5 Sporirea gradului de incluziune Raport referitor la numarul Reticenta din partea cetatenilor.
sociala in randul persoanelor locurilor in unitatile sociale de
varstnice cu cca 50%. cazare, raportat la populatia
varstnica a municipiului.
R6 Cresterea cu cca 70% a numarului Raport referitor la numarul Reticenta din partea cetatenilor.
persoanelor varstnice ce beneficiaza locurilor in unitatile sociale de
de servicii sociale de calitate la cazare, raportat la populatia
nivelul municipiului. varstnica a municipiului.
R7 Sporirea cu o proportie de cca 70% a Raport referitor la numarul Modificari ale legislatiei in vigoare
spatiilor destinate serviciilor sociale locurilor in unitatile sociale de in ceea ce priveste furnizarea de
pentru persoane varstnice. cazare, raportat la populatia servicii sociale.
varstnica a municipiului.
R8 Crearea unui numar de 50 de noi Raport referitor la numarul Neconformitatea candidatilor si
locuri de munca in cadrul centrului somerilor inclusi pe piata riscul unui proces de recrutare
social. muncii in municipiul Piatra greoi.
Neamt.
R9 Realizarea unor chestionare cu Chestionare ce vizeaza Impedimente in realizarea si
privire la perceptia cetatenilor in perceptia locuitorilor aplicarea chestionarelor si posibila
legatura cu calitatea serviciilor municipiului in legatura cu lipsa de obiectivism a
sociale si socio-medicale. calitatea serviciilor sociale. respondentilor.

S-ar putea să vă placă și